Page 1


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 11/2008

WHISKY

Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856 www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl Redaktor Naczelny: Mariusz Golak Redaguje zespó∏: Wojciech Napora Wspó∏pracujà: Maciej Cho∏drych, Tomasz Falkowski, ¸ukasz Sosiƒski Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz

American straight rye – wytrawna, dzika i zuchwa∏a natura – str. 8

DTP: Piotr Ambro˝ej studio@publikator.com.pl

Kuchnia pachnàca whisky

4

Trunek pionierów

8

Tennessee whiskey

14

Bourbonowe eksperymenty

16

Koktajlowy zawrót g∏owy

18

Whiskey po irlandzku

20

Whisky z Speyside

22

Piç bez strachu

24

WÓDKI

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856 www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl

Drinki na ka˝dà okazj´

26

Wódka na medal

32

Tradycja zamkni´ta w butelce

34

Zio∏a w natarciu

36

Prezes: Lech Gryko

KONIAK

Wiceprezes: Anita Frank

Z wizytà w Cognac

Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski

38

WINO Winiarska Andaluzja to nie tylko s∏ynna sherry – str. 42

Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko

Ambasador Toskanii

40

Pod s∏oƒcem Andaluzji

42

Wina z Roussillon

47

Wina z Bordeaux

48

Dyrektor Biura Reklamy: Katarzyna Jab∏oƒska

M∏ode, choç z tradycjà

50

Reklama: Damian Jan Borecki, Aneta Brzostek, Anna Jakuç, Joanna Klim, Monika ¸obaczewska reklama@publikator.com.pl

PIWO

Marketing: Ma∏gorzata Arciszewska Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.salonprasowy.pl

Europejski pilzner

53

Pilzner na talerzu

54

A L FA B E T Z %

56

O TYM SI¢ MÓWI

57

PA R T N E R Z Y

64

Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

2

Ranking najpopularniejszych w Polsce wódek zio∏owych – str. 36


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Speyside O whisky mo˝na pisaç w nieskoƒczonoÊç, za ka˝dym razem odkrywajàc bogactwo jej smaków i aromatów, o czym po raz kolejny przekonuje ¸ukasz Sosiƒski (www.pickandtaste.pl). Zach´camy do konfrontacji wra˝eƒ z degustacji, bowiem wszystkie opisane trunki dost´pne sà na rynku polskim. Glenlivet 15 Y.O. French Oak Reserve 40% OB WYBOROWA Barwa: bardzo ciemne z∏oto, niemal gryczany miód.

z wodà: delikatna, odrobina cytrusów, wanilia,

tyczne kwiaty, zdecydowana dominacja rumu, lek-

pieczone owoce, lekka goryczka oraz wytrawnoÊç

kie jab∏ka, cynamon.

z j´czmienia i orzechów zielonych.

z wodà: ca∏y czas rum i jego wytrawnoÊç, olejki,

Finisz: wytrawny, cytrusy, odrobinka wanilii.

odrobina egzotycznej s∏odyczy, troszk´ wanilii,

Podsumowanie: warto dodaç do niej wod´.

mleczko kokosowe, na koƒcu dym lub torf, domi-

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, whisky jest delikatna, z odrobinà egzotycznej s∏odyczy (przede wszystkim brzoskwinia, banany), pojawiajà si´ perfumy, wytrawnoÊç (leciutki j´czmieƒ, suszone

nuje jednak rum.

Linkwood 12 Y.O. Fauna&Flora 43% OB GRAND PRIX – ALKOHOLE ÂWIATA

kwiaty), gruszka, z czasem robi si´ coraz bardziej

dominacja rumu – bia∏e Bacardi, mleczko kokosowe, czarna czekolada, oleista, odrobina torfu. z wodà: oleista, mocno wytrawna, lekki torf, egzo-

wytrawna – tytoƒ, skóra zamszowa, cytrusy.

Barwa: jasne z∏oto, lekko nawet przechodzàce w

tyczna s∏odycz i miód – nawet z czasem wi´cej,

z wodà: zapachy rodem z kwiaciarni, lilie, wytraw-

kolor bia∏y.

dominacja rumu oraz olejków.

noÊç, sporo cytrusów, odrobina morelek, orzechy,

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, z jednej stro-

Finisz: d∏ugi, pikantny (torf), ewidentny bia∏y rum.

gotowane owoce i s∏odziutkie pomaraƒcze.

ny lekka wytrawnoÊç – zio∏a i kwiaty, zaÊ z drugiej

Podsumowanie: whisky niefiltrowana na zimno i

Smak: bez wody: odrobina czarnej czekolady,

– du˝o przyjemnej s∏odyczy – brzoskwinie, s∏odkie

bez dodatku karmelu. Nie dodawaç do niej wody.

sporo zió∏, s∏odycz – jab∏ka, brzoskwinie, manda-

liczi, wytrawny ananas, odrobina cytrusów, budyƒ

rynki, lekkie cytrusy, wanilia, w∏oskie orzechy.

Êmietankowy.

z wodà: leciutko wytrawna, odrobina Êmietany,

z wodà: wytrawny, wanilia, lekko gorzkawy ananas,

cytrusy, kwaÊne jab∏ka, zio∏a, rumianek, z czasem

lekkie cytrusy, odrobina grejpfruta i cynamonu.

pozostajà wy∏àcznie owoce i Êmietana.

Smak: bez wody: gorzka i ostra – zio∏a i trawy,

Barwa: ciemne z∏oto, lekki miód gryczany.

Finisz: lekko gorzkawy z odrobinà Êmietany, pie-

orzechy w∏oskie, wanilia i Êmietana, du˝o ostrzej-

Zapach: bez wody: odrobinka alkoholu, wytraw-

czone owoce.

szych przypraw, odrobina torfu, g∏´boko pod „war-

noÊç z j´czmienia oraz zió∏, odrobinka bardzo przy-

Podsumowanie: jak dla mnie whisky ta jest odro-

stwà gorzkoÊci” skrywa si´ odrobina egzotycznej

jemnej s∏odyczy, troch´ za wytrawna i zio∏owa,

bin´ za ostra, ale cieszy si´ popularnoÊcià wÊród

owocowoÊci.

momentami przypomina 21-letnià edycj´, miód,

zwolenników smaku i zapachu j´czmienia.

z wodà: ca∏y czas czuç bardzo gorzki smak, zio∏a,

s∏onecznik.

odrobina wanilii, suszone kwiaty, sporo cytrusów,

z wodà: g∏ównie wytrawnoÊç, wanilia, suszone

odrobina miodu i egzotycznej s∏odyczy.

kwiaty, cytrusy, brzoskwinia (skórka), odrobina

Finisz: krótki, gorzkawy.

perfum i s∏odyczy.

Tomintoul 10 Y.O. 40% OB WIN CIN

Glenfiddich 15 Y.O. 40% OB BOLS

Podsumowanie: mo˝na jà d∏ugo wàchaç, gdy˝ jest

Smak: bez wody: wytrawny (ostry j´czmieƒ), po

Barwa: z∏oto z zielonymi odcieniami.

to bardzo z∏o˝ona whisky. Zalecam dodawanie do

chwili odrobina miodu zmieszanego z goryczkà,

Zapach: bez wody: wyczuwalny alkohol, wanilia,

niej wody.

rumianek, s∏onecznik, lody Êmietankowe, czarna,

jab∏ka, dominacja ostrych zapachów, delikatna skórka pomaraƒczy, s∏oma, zio∏a, suszone kwiaty, Êwie˝y j´czmieƒ i s∏ód, dominuje wytrawnoÊç.

gorzka czekolada, coÊ z perfum, morelek, ewi-

Benriach 15 Y.O. Dark Rum 46% OB ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P

z wodà: nadal wytrawnoÊç, cytrusy, lekkie poma-

3

Smak: bez wody: lekko ostra – zio∏a i j´czmieƒ,

dentne jab∏ka, sporo cytrusów. z wodà: gorzkawa, wytrawna, lody Êmietankowe, cytrusy, miód, liczi, kokos, perfumowana s∏odycz,

raƒcze (aromatyczna skórka), miód, leciutkie olej-

Barwa: jasnobia∏a, momentami z lekko zielonymi

ciep∏y, mielony i zagotowany s∏ód, orzechy w∏oskie.

ki i wanilia, coÊ z ciemnych owoców.

odcieniami.

Finisz: s∏odki, odrobinka cytrusów.

Smak: bez wody: lekko ostra, sporo j´czmienia,

Zapach: bez wody: odrobinka alkoholu, bardzo

Podsumowanie: typowy malt – s∏ód, j´czmieƒ i

odrobina torfu, miód, cytrusy, beczka.

du˝o rumu i olejków, lekka wanilia, mocno aroma-

odrobinka czarnej czekolady.

Profile for Pick And Taste

Świat Alkoholi 11 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanych...

Świat Alkoholi 11 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanych...

Profile for picktaste
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded