Świat alkoholi 7-8 (2008)

Page 1

ÂWIAT ALKOHOLI 7-8/2008

MAGAZYN KONESERÓW

Âwiat Alkoholi Nr 7-8/2008 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

SINGLE BARREL arystokraci z krainy amerykaƒskiej whiskey

TORRES, DROUHIN, ROTHSCHILD

EXTRA AπEJO ISSN 1644-6844

wydawnictwo

Europejczycy podbijajà Nowy Âwiat

tequila dla konesera


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 7-8/2008

TEQUILA

Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856 www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

3

Srebrne dziedzictwo

6

Drinki z tequilà

8

CACHAÇA

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz

Samba z Caipirinhà

10

A L FA B E T Z %

15

RUM

DTP: Piotr Ambro˝ej studio@publikator.com.pl

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

Starzejàca si´ z klasà

Cacha˜a to trzeci – po wódce i azjatyckim soju – alkohol pod wzgl´dem wielkoÊci Êwiatowej produkcji – str. 10

Nie tylko dla piratów

16

Hawany czar

20

GIN Drinki z ginem

22

KONIAK Inne oblicze koniaku

24

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl

WHISKY Prezes: Lech Gryko

Whisky z Speyside

19

Wiceprezes: Anita Frank

Siedmiu wspania∏ych

26

Arystokracja wÊród bourbonów

28

Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

Whisky z Islay

33

Zrozumieç „wod´ ˝ycia”

34

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski

WÓDKI

Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz

American single barrel whiskey to prawdziwa arystokracja wÊród bourbonów – str. 28

Drinki na lato

36

Aromatyczna, choç czysta

38

WINO

Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Joanna Fiedorowicz reklama@publikator.com.pl

Robert Mondavi nie ˝yje

40

Na podbój Nowego Âwiata

42

Per∏a antypodów

48

Smaki Katalonii

50

Kolporta˝ i Prenumerata: www.salonprasowy.pl

Odkrywanie Nowego Âwiata

52

Renesans krainy wina

54

Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock

Hiszpania nieodkryta

58

O TYM SI¢ MÓWI

59

PA R T N E R Z Y

64

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski

Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o.

Torres, Drouhin, Rothschild – europejscy winiarze inwestujà w Nowym Âwiecie – str. 42

Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

1


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Speyside Po raz kolejny wraz z ¸ukaszem Sosiƒskim (www.pickandtaste.pl) w´drowaç b´dziemy po szkockiej krainie whisky, by poznaç arcydzie∏a smaku stworzone przez tutejszych gorzelników. Tym razem nasz szlak wyznaczy∏a rzeka Spey. Benriach 10 Y.O. 46% Curiositas Peated OB ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P

czerwone jab∏ka (wytrawne), przyjemna beczka,

Podsumowanie: musi troch´ odstaç w kieliszku.

leciutkie morelki.

Pomimo poczàtkowej ostroÊci, podoba mi si´ ta

z wodà: delikatna, wanilia (beczka), cytrusy,

mieszkanka.

znowu wytrawnoÊç (trawy, j´czmieƒ), dominuje

Balvenie 12 Y.O. 40% Double Wood OB

Barwa: z∏oto, które nabiera ciemniejszych odcieni.

wanilia i wytrawnoÊç.

Zapach: bez wody: odrobina alkoholu, mocno tor-

Smak: bez wody: bardzo du˝o j´czmienia, mocno

fowa, z drugiej strony ∏adnie owocowa, s∏odycz –

rozgrzewa, Êwie˝a beczka, pod koniec wanilia,

pieczone i egzotyczne owoce, miód, rodzynki, figi,

wytrawnoÊç (trawy), tosty, mleko, troszk´ olejków,

suszona Êliwka, brzoskwinia, gruszka, odrobina

leciutkie cytrusy, lody Êmietankowe zmieszane z

Barwa: bardzo ciemny miód gryczany.

czereÊni, powid∏a; najpierw czuç w niej torf,

wodà mineralnà, odrobina s∏odyczy z brzoskwini.

Zapach: bez wody: nie ma alkoholu, mocno

nast´pnie pojawia si´ spora iloÊç owocowej s∏ody-

z wodà: g∏ównie beczka, wanilia zmieszana z

wytrawna (j´czmieƒ), sporo olejków, jakieÊ przeni-

czy – wszystko bardzo ∏adnie zrównowa˝one.

wytrawnym j´czmieniem – przyjemna mieszanka,

kliwe zapachy z eukaliptusa, rumianek, sporo

z wodà: odrobina alkoholu, bardziej torfowa i

na koniec gorzki, pomaraƒcze (s∏odko-gorzkie,

pomaraƒczy (ale takich wytrawnych), wanilia i

wytrawna (zio∏a), ale ca∏y czas czuç t´ egzotycznà

zgni∏e), z czasem coraz wi´cej s∏odyczy.

odrobina Êmietany, w tle sporo s∏odyczy (miodu),

s∏odycz, brzoskwinie, miód, gruszka, jab∏ko i

Finisz: pikantny, mieszanka wytrawnoÊci i wanilii.

p∏atki ró˝, kandyzowane owoce, bardziej wytraw-

nawet coÊ z papai; z czasem pojawia si´ coraz

Podsumowanie: lekko za ostra w smaku – typowa

na ni˝ s∏odka – dziwne, bo jest tu przecie˝ sporo

wi´cej s∏odyczy, odrobina wanilii.

szkocka whisky.

beczek po sherry. z wodà: wytrawny, lekko oleisty, coÊ z wanilii, teraz

Smak: bez wody: oleisty, torfowy, dym, sporo egzotycznej s∏odyczy, a tak˝e pochodzàcej z owoców gotowanych, budyƒ waniliowy, odrobina wiÊni,

BOLS

Macallan 12 Y.O. 40% Fine Oak OB V&S LUKSUSOWA

Êliwki, miód, pod wszystkimi owocami jest pod-

whisky staje si´ bardziej s∏odka, miód, egzotyczne owoce, rodzynki, sherry, wanilia. Smak: bez wody: odrobina j´czmienia (ostroÊç),

k∏adka torfu, ma∏o j´czmienia, czarna czekolada –

Barwa: ciemne z∏oto.

sporo goryczy, troch´ pikantnoÊci z torfu, po chwi-

troch´ pikantna, odrobina soli morskiej.

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, przenikliwy,

li du˝o s∏odyczy (miód), lekkie egzotyczne owoce,

z wodà: ca∏y czas oleista, miodowa, s∏odkie owoce

inhalujàcy zapach jakby eukaliptusowy, wytrawna,

nawet coÊ z wina, maliny, wiÊnie, przydymione

egzotyczne na torfowo-dymnym podk∏adzie, lekko

Êmietana i wanilia, pomaraƒczki, morelki, gotowa-

owoce, pikantnoÊç zmieszana z brzoskwinià (∏ad-

pikantna, troch´ cytrusów, przewa˝a jednak s∏o-

ne owoce, niedojrza∏e jab∏ka, odrobinka cytrusów,

nie zrównowa˝ona), orzechy, mandarynki, morel-

dycz, troch´ goryczy, cynamon, popió∏ z owocami.

g∏ównie olejki i to waniliowe.

ki, cytrusy i grejpfrut – sporo ich, z czasem pozo-

Finisz: torfowy z elementami owocowymi, miód;

z wodà: bardziej wytrawna, nie ma ju˝ tego inha-

staje tylko bardzo przyjemna s∏odycz.

∏adny i d∏ugi.

lujàcego zapachu, odrobina olejków i wanilii, pie-

z wodà: ca∏y czas wytrawna, mocno i Êrednio

Podsumowanie: niefiltrowana na zimno, bez

czone owoce (jab∏ka), wytrawne pomaraƒcze,

gorzka (orzechy i pomaraƒcze), wanilia, miód i

dodatku karmelu. Bardzo ciekawa whisky. Mo˝na

ma∏o torfu, papka z gotowanych owoców, Êwie˝y.

egzotyczna s∏odycz, przydymione owoce, czarna

jà potraktowaç jako idealny wst´p do regionu Islay.

Smak: bez wody: wytrawna (j´czmieƒ), pomaraƒ-

czekolada, olejki, jedwabna, mo˝e odrobina

Bez wody – bardzo ∏adny i d∏ugi zapach oraz smak.

cze, morelki, wanilia i budyƒ Êmietankowy, pikant-

pikantnoÊci.

noÊç, olejki, sporo goryczy, gotowane owoce, odro-

Finisz: pikantny, d∏ugi, z czasem zostaje sam

bina torfu, aromatyczne kwiaty, p∏atki ró˝.

miód.

z wodà: ∏agodna, miodowa, waniliowa i mocno

Podsumowanie: ze wzgl´du na dojrzewanie w

Glenlivet 12 Y.O. 40% OB WYBOROWA

jedwabna, gorzkawo-wytrawne pomaraƒczki,

dwóch rodzajach beczek i – generalnie – du˝à iloÊç

Barwa: ciemniejsze z∏oto, przechodzi nawet w bar-

odrobina miodu, bardzo lekkie cytrusy, odrobina

sherry w Balvenie, powinna byç ona wyjàtkowo

dzo ciemne.

orzechów, sporo sherry.

∏agodna i s∏odka, a w rzeczywistoÊci jest momen-

Zapach: bez wody: odrobina alkoholu, du˝o przy-

Finisz: na poczàtek lekko pikantny i wytrawny, ale

tami wytrawna. Pomimo tej wytrawnoÊci, podoba

praw, wytrawnoÊç (mocna), j´czmieƒ, dominujà

z czasem pozostaje tylko egzotyczna s∏odycz.

mi si´.

1