Świat alkoholi 5-6 (2008)

Page 1

ÂWIAT ALKOHOLI 5-6/2008

MAGAZYN KONESERÓW

Âwiat Alkoholi Nr 5-6/2008 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

RAPORT SABMILLERA piwna etykieta

NAPA VALLEY

ISSN 1644-6844

wydawnictwo

gwiazda kalifornijskiego winiarstwa

RANKING POLSKICH WÓDEK czysta dominacja


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 5-6/2008

PIWO

Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

Savoire vivre z kuflem w r´ku

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

WÓDKI

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

Drinki na garden party

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski

4

8

Wódka ∏àczy narody

10

Czysta dominacja

12

Drinki dla kobiet

28

Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz DTP: Piotr Ambro˝ej studio@publikator.com.pl

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

LIKIERY Nieklasyczna klasyka

Drinki, które mo˝emy zaserwowaç podczas domowego garden party – str. 8

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Lech Gryko

16

WHISKY Marzenia Williama Granta

18

Dobrze podana smakuje lepiej

22

Z czterech stron Êwiata

24

Magia charcoal mellowing

30

Szkocka arystokratka Wiceprezes: Anita Frank Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

na angielskim dworze

34

Whisky z Highlands

37

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski

RUM

Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski

Drinki z rumem

38

Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Joanna Fiedorowicz reklama@publikator.com.pl

WINO Whisky Glenfiddich jest najlepiej sprzedajàcà si´ whisky s∏odowà na Êwiecie – str. 18

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.salonprasowy.pl

Kalifornijski róg obfitoÊci

40

Ogniste niczym s∏oƒce nad Douro

46

Ren winem p∏ynàcy

48

Z niemieckich winnic

53

JeÊli riesling, to tylko z Niemiec

54

O TYM SI¢ MÓWI

58

PA R T N E R Z Y

64

Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o.

Najlepsze wina kalifornijskie powstajà w Napa Valley – str. 40

Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

3


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Highlands ¸ukasz Sosiƒski (www.pickandtaste.pl) po raz kolejny wprowadza nas w Êwiat smaków i aromatów whisky z Highlands. Pochodzàce z tego regionu trunki bywajà niezwykle aromatyczne i charakteryzujà si´ bogactwem oraz z∏o˝onoÊcià smaków.

Glenmorangie Burgundy Wood Finish 43% MOËT HENNESSY POLSKA

woÊç – morelki, pomaraƒcze, odrobina morza i

Êci, lekko rozgrzewa, sporo wanilii, jab∏ka, troch´

soli, ∏adnie zrównowa˝ona, wrzosy, sherry, odrobi-

torfu.

na torfu.

z wodà: bardzo delikatna, wanilia i Êmietana,

z wodà: s∏odka i wytrawna, pojawiajà si´ pieczone

odrobin´ gorzka, wytrawna sherry, rodzynki, tro-

Barwa: z∏oto z ciemniejszymi odcieniami.

jab∏ka i brzoskwinie, oleje, wanilia i Êmietana,

ch´ przydymionych owoców.

Zapach:

wrzosy i kwiaty, z czasem coraz wi´cej s∏odyczy.

Finisz:

bez wody: w niewielkim stopniu czuç alkohol, za

Smak:

d∏ugi, wytrawny, z odrobinà s∏odyczy.

to sporo wanilii, wytrawnoÊç przypraw, aksamit-

bez wody: ∏agodny, troch´ j´czmienia, du˝o s∏ody-

Podsumowanie:

ne, ∏adne i skomplikowane zapachy, wyraêne

czy owocowej – pomaraƒcze, morelki, mirabelki,

bardzo dobra dla kobiet – du˝o s∏odyczy z sherry.

zapachy z beczki po czerwonym winie, lekka ole-

cytrusy, odrobina popio∏u i torfu, wytrawna, rumia-

Nie nale˝y dodawaç wody, bowiem traci na zapa-

istoÊç, ciemne owoce (wiÊnie, s∏odkie czereÊnie,

nek.

chu i smaku.

truskawki), mi´ta i eukaliptus, odrobina cynamo-

z wodà: delikatna, goryczka (trawy, zio∏a), beczka

nu, kwiatowe aromaty.

(wanilia, du˝o Êmietany), lekko ostra (j´czmieƒ),

z wodà: wino bardziej uwydatni∏o si´ – wytrawniej-

s∏odycz (morelki, jab∏ka), bardzo ∏adnie zrówno-

sze zapachy, jedwab i aksamitne tony, truskawki,

wa˝ona, na koniec pojawia si´ odrobina torfu

s∏odkie wiÊnie, pieczone gruszki, du˝o garbników.

zmieszanego z owocami.

Barwa: ciemniejsze z∏oto.

Smak:

Finisz:

Zapach:

bez wody: delikatna, raczej s∏odka, choç nie

s∏odki, z elementami wytrawnoÊci, d∏ugi.

bez wody: czuç troch´ alkoholu, wrzosy, s∏odycz i

nachalnie, aromaty z wina – taniny, du˝o czarnej

Podsumowanie:

wytrawne zapachy – miód, s∏ód, du˝o jab∏ka,

czekolady, beczka waniliowa i Êmietankowa, sporo

smak pe∏ny, bardzo bogaty i idealnie zrównowa˝o-

sporo kwiatów, traw i zió∏.

wiÊni i czereÊni, tytoƒ i mokra skóra zamszowa.

ny – whisky po prostu pyszna.

z wodà: zapachy rozmazujà si´, jest beczka, ale

z wodà: oleista, delikatna, lekko gorzka, odrobina torfu, wiÊnie w czekoladzie, kakao, wanilia, odrobina skórek z czerwonych jab∏ek, sporo wytrawno-

Balblair 10 Y.O. INVER HOUSE POLSKA

pojawia si´ te˝ mineralnoÊç – zmieszanie Êmieta-

Dalmore 12 Y.O. 43% TOORANK POLSKA

Êci tanicznej z wina, wiÊnie i truskawki, wanilia i

ny, lodów waniliowych z wodà mineralnà, sporo wytrawnoÊci. Smak:

Êmietana, sporo olejków.

Barwa: bardzo ciemny miód gryczany.

bez wody: mocno rozpala, orzechy zwyk∏e i zielo-

Finisz: aksamitny, delikatny, olejki, wiÊnie, tru-

Zapach:

ne w skórkach, cytrusy, pod koniec czuç ciasto,

skawki i wanilia.

bez wody: nie ma alkoholu, wytrawno-s∏odkie

bardzo m∏ody j´czmieƒ, mocno gorzki, dodatkowo

Podsumowanie: bardzo ∏adna whisky, delikatna i

nuty, dominacja owoców (s∏odko-gorzkich), du˝o

sporo zió∏ i traw, na koniec akcenty miodu.

∏agodna w smaku. Goràco polecam jà poczàtkujà-

sherry i wzmacnianego wina, troch´ wanilii i

z wodà: rozmyty, wytrawny, sporo j´czmienia,

cym. Wino idealnie si´ w nià wkomponowa∏o,

jab∏ek, suszone owoce oraz kwiaty, wytrawnoÊç

gorzki, choç przyt∏umiony, lekko przygni∏e poma-

urozmaici∏o smak, a przed wszystkim zapach.

zmieszana ze s∏odyczà.

raƒcze, balsamicznoÊç, troch´ miodu, mocno

z wodà: du˝o wytrawniejsza, nie jest ju˝ taka

pikantna, beczka, zielone jab∏ka, budyƒ.

∏agodna, nie ma ju˝ s∏odyczy, dominuje wytrawne

Finisz:

sherry.

przyjemne ciasto, leciutko wytrawny, ale g∏ównie

Smak:

ciasto.

Barwa: bardzo ciemne z∏oto.

bez wody: delikatna, odrobina j´czmienia i ostro-

Podsumowanie:

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, sporo olej-

Êci, du˝o sherry i wzmacnianego wina – rodzynki,

z wodà whisky ta traci aromat, natomiast zyskuje

ków, du˝o wytrawnoÊci z zió∏ i kwiatów, owoco-

morelki, s∏odkie pomaraƒcze, odrobina pikantno-

na smaku.

Oban 14 Y.O. 43% GRAND PRIX – ALKOHOLE ÂWIATA

4