Page 1

MAGAZYN KONESERÓW

Âwiat Alkoholi Nr 3-4/2008 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

SKANDYNAWSKA DOMINACJA SZKOCJA MA SMAK WHISKY

ranking wódek czystych

Ardbeg, Bowmore i Glenmorangie

ISSN 1644-6844

WINA AUSTRIACKIE rocznik 2007


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 3-4/2008

OBYCZAJE

Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

U∏aƒska fantazja

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

4

WÓDKI

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

Krótki przewodnik po wódce

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski

8

Skandynawska dominacja

10

Drinki z wódkà

12

Drinki z wódkà

34

Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz DTP: Piotr Ambro˝ej studio@publikator.com.pl

WHISKY Ranking najpopularniejszych wódek czystych importowanych w Polsce – str. 10

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856 www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Robert Tyszkiewicz

14

Eksplozja smaków

18

Drinki z wódkà i whisky

20

Whisky ze Speyside

22

Trunek znad torfowej zatoki

24

BRANDY

Wiceprezes: Lech Gryko Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu: Anita Frank Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

Mocna strona Kalifornii

28

Alfabet z %

31

LIKIERY

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski

Odwieczna si∏a spokoju

Brandy amerykaƒska – Kalifornia to nie tylko wina – str. 28

Napój adwokatów

32

WINO

Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Barbara Tomaszuk, Joanna Fiedorowicz reklama@publikator.com.pl

Mozart, Dunaj i wino

36

Król bia∏ych win

42

Austria 2007

44

Bordeaux musi brzmieç

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.salonprasowy.pl

jak Stradivarius

48

Âwiat, który smakuje winem

51

Rodan w dobrym wydaniu

52

Autochtoniczne mieszanki

56

O TYM SI¢ MÓWI

57

PA R T N E R Z Y

64

Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

Rocznik 2007 win austriackich uznawany jest za bardzo obiecujàcy – str. 44

3


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Speyside ¸ukasz Sosiƒski (www.pickandtaste.pl) odkrywa na ∏amach „Âwiata Alkoholi” przebogaty Êwiat smaków i zapachów szkockich whisky. Tym razem „wybra∏ si´” do Speyside, gdzie w dolinie rzeki Spey, znanej z ∏agodniejszego klimatu ni˝ reszta Highlands, powstajà l˝ejsze, mniej torfowe trunki.

An Cnoc 1993-2007 46% – OB

mocno wytrawne morele, gorzki pomaraƒcz, na

Zapach: suszone owoce, Êliwki, rodzynki, piernik,

koƒcu pojawia si´ troch´ s∏odyczy (miodu);

wyjàtkowo s∏odka, kwiatowe zapachy, s∏onecznik,

z wodà: wytrawna i gorzka, bardzo du˝o czekola-

bardzo delikatna, du˝o sherry, leciutkie nuty jab∏-

Barwa: bardzo ciemne z∏oto, ciemny bursztyn.

dy i pomaraƒczy, moreli, du˝o miodu, wanilia i

ka, troszk´ wanilii, orzechy, leciutkie nuty alkoho-

Zapach: bez wody: leciutki alkohol, bardzo du˝o

Êmietana.

lowe.

skóry, niepalony s∏ód, wanilia, ciasto, tytoƒ;

Finisz: grejpfrut, gorzka mandarynka i pomaraƒcz.

Smak: karmel, sherry, miód gryczany, orzeszki,

z wodà: lekki alkohol, bardzo du˝o wytrawnych

Podsumowanie: niefiltrowana na zimno i bez

bardzo s∏odka, s∏odkie suszone owoce, Êliwka,

nut, zio∏a, skóra, tytoƒ, ciasto i s∏odycz, wani-

dodatku karmelu. Bardzo du˝o przyjemnych za-

pikantna.

lia.

pachów bez wody, mo˝na bardzo d∏ugo nad nià

Finisz: s∏odki, Êliwki, owoce suszone.

Smak: bez wody: sporo Êwie˝ego s∏odu, lekki

rozmyÊlaç. Z ci´˝kim sercem dodaje si´ do niej

Podsumowanie: bardzo fajna i delikatna whisky,

miód, rodzynki, morelki, zio∏a, beczka, wanilia;

wod´.

nie ma ˝adnych ostrzejszych posmaków.

Macallan 1996-2004 – G&M

Glendullan 12 F&F 43% – OB

INVER HOUSE POLSKA

z wodà: lekki miód, s∏odowa wytrawnoÊç, sporo wanilii, bardzo du˝o s∏odyczy. Finisz: wytrawny, sherry, lekka owocowoÊç, ale

POLMOS SIEDLCE

GRAND PRIX – ALKOHOLE ÂWIATA

taka przydymiona w popiele. Podsumowanie: whisky nie by∏a filtrowana na

Barwa: ciemne z∏oto.

Barwa: jasne z∏oto, bardzo jasne, nawet lekko

zimno. Bardzo przyjemna, du˝o skóry i tytoniu.

Zapach: bez wody: du˝o olejków, sporo alkoholu,

bia∏e.

wanilii i karmelu, lekkie orzechy, dominacja sherry;

Zapach: bez wody: ma∏o alkoholu, wytrawna,

z wodà: du˝o s∏odyczy, karmel, toffi, du˝o wytraw-

mo˝e troszeczk´ s∏odu, bardzo ma∏o wanilii,

nych, ostrych zapachów. Bez wody nie by∏o tej

wytrawne zio∏a i trawy, Êmietana, nie ma s∏ody-

An Cnoc 30 1975-2005 50% – OB INVER HOUSE POLSKA

wytrawnoÊci.

czy, sporo olejków i migda∏ów, ugotowany ry˝;

Barwa: bardzo ciemna, miód gryczany.

Smak: bez wody: wanilia, du˝o gorzkich smaków,

z wodà: sporo cytrusów, wytrawnych nut, ale te˝

Zapach: bez wody: whisky bardzo aromatyczna i

wytrawna sherry, troch´ orzechów (zielonych),

dochodzi beczka, wanilia i Êmietana, sporo jab∏-

intensywna, nie czuç alkoholu, a przecie˝ ma moc

grejpfrut, gorzka czekolada;

ka, gruszki – bardzo wyrazista, skórka grejpfruta.

50%, wyjàtkowo s∏odkie i delikatne aromaty,

z wodà: wytrawna i gorzka, orzechy, czekolada,

Smak: bez wody: wytrawna, pojawia si´ troch´

sporo beczki, s∏odycz z owoców – ciep∏ych, goto-

troszk´ toffi i karmelu, leciutkie ciasto orzechowe,

cytrusów oraz wanilia, bardzo du˝o s∏odu i migda-

wanych, jab∏ka, morele, brzoskwinia, gotujàce si´

gorzka czekolada.

∏y, pomaraƒcze, mandarynki, przyjemnie zrówno-

powid∏a ze Êliwek, bardzo du˝o przypraw, cyna-

Finisz: wytrawny, gorzki, czekolada, orzechy w∏oskie.

wa˝ona;

mon. W koƒcówce jest sporo sherry, rodzynki,

Podsumowanie: whisky ta lepsza jest bez wody,

z wodà: oleista, bia∏a czekolada, troch´ gorzkoÊci

nast´pnie pojawia si´ wytrawnoÊç, zio∏a, trawy,

pe∏niejsza, bardziej skoncentrowana i wyrazista.

z j´czmienia, pikantnoÊç, wytrawnoÊç z traw, zio-

rumianek; z wodà: zupe∏nie inna whisky, bardziej wytrawna, wi´cej cytrusów, traw, Êmietana i wanilia, skóra, dominujà wytrawne nuty – du˝o traci po dodaniu wody. Smak: bez wody: czuç moc tej whisky, goryczka pochodzàca nie z j´czmienia, lecz z wytrawnych

∏a, gorzkie skórki zielonych orzechów, bardzo

Imperial 1990-2001 40% Sherry Finishing – G&M Cask No. 97/331 1,2 Bottle: 145/1000 POLMOS SIEDLCE

owoców (grejpfrut), dochodzi wanilia i Êmietana z beczki, czarna czekolada zmieszana z bia∏à,

22

du˝o Êmietany, przyjemnie ∏àczy si´ z j´czmieniem. Finisz: przyjemny, lekko pikantny, sporo wanilii i Êmietany. Podsumowanie: whisky ciekawa z wodà, natomiast bez wody – gorsza. Du˝o ciekawsze smaki

Barwa: bursztyn, ciemne z∏oto z miedzià.

ni˝ zapachy.

Profile for Pick And Taste

Świat alkoholi 3-4 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanyc...

Świat alkoholi 3-4 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanyc...

Profile for picktaste
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded