Świat alkoholi 1-2 (2008)

Page 1

1-2/2008 ÂWIAT ALKOHOLI

MAGAZYN KONESERÓW

Âwiat Alkoholi Nr 1-2/2008 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

KONIAK smaczne towarzystwo

SZKOCKA I WALIJSKA WHISKY

ISSN 1644-6844

wydawnictwo

si∏a tradycji i energiczny debiutant

CHRISTIAN POL-ROGER odkrywa sekrety szampanów


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 1-2/2008 Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

KONIAK Koniak od kuchni

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

EAU DE VIE

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

Z alzackich sadów

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora

Drinki z wódkà czystà WiÊniowa uczta

Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz

8 10

LIKIERY Piwo wcale nie musi byç zimne czy nawet sch∏odzone – str. 18

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

Egzotyka ukryta w kieliszku

12

Alfabet z %

17

Drinki molekularne

50

PIWO Goràca strona piwa

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Robert Tyszkiewicz

18

WHISKY

Wiceprezes: Lech Gryko Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu: Anita Frank Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski

6

WÓDKI

Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski

DTP: Jan Kitszel studio@publikator.com.pl

3

Ardbeg – historia jednej z najbardziej torfowych szkockich whisky – str. 20

Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko

Torf na podniebieniu

20

Drinki z whisky

24

Z górskich pustkowi na królewskie sto∏y

26

Walijskie z∏oto

29

Pod znakiem czerwonej ró˝y

32

Whisky z Highlands

35

WINO Burgundzki mistrz elegancji

36

Jura – nie tylko dinozaury

38

Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Barbara Tomaszuk, Joanna Fiedorowicz reklama@publikator.com.pl

Bàbelki nie sà równe

41

Wino z podnó˝a Andów

44

Wino trzeba kochaç

46

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski

Nad strumieniem Jacoba

48

Kolporta˝ i Prenumerata: www.publikator.com.pl/kiosk prenumerata@publikator.com.pl

MOCNE ROZMOWY

Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz

Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o.

Winiarskà specjalnoÊcià Jury jest francuski odpowiednik sherry – vin jaune – str. 38

Smaki Êwiata

52

O TYM SI¢ MÓWI

56

PA R T N E R Z Y

64

Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

1


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Highlands ¸ukasz Sosiƒski (www.pickandtaste.pl) ponownie dzieli si´ swoimi spostrze˝eniami z degustacji szkockich single maltów pochodzàcych z najwi´kszego regionu – Highlands. Tym razem przedmiotem jego degustacji sà whisky – Balblair, Blair Athol oraz Glenmorangie.

Balblair 26 Y.O. 1979-2005 46% Bourbon Cask – OB

jest delikatna, troszk´ s∏odu i ciasto, wanilia, le-

cynamon, suszone owoce, g∏ównie pomaraƒcze,

ciutkie morelki.

troch´ pikantnych nut; z wodà: suszone owoce,

Finisz: d∏ugi, wytrawny, akcenty wanilii.

pomaraƒcze, morelki, du˝o ∏agodniejszy, pikantny,

Podsumowanie: Bez dodatku karmelu. Bardzo

przyprawy, znika alkohol, du˝o wytrawniejsze nuty,

przyjemna, delikatna, mieszanka gorzkiego s∏odu

coÊ z leciutkiej s∏odyczy na koniec, wanilia.

suszonych kwiatów, s∏onecznik, rumianek, bardzo

z elementami sherry. Tak ∏agodna whisky, ˝e nie

Smak: bez wody: bardzo gorzka, wytrawny j´cz-

wytrawna, cytrusy zmieszane z zio∏ami, bardzo

nale˝y do niej dodawaç wody – to niszczy trunek!

mieƒ, wanilia i Êmietana, morelki i pomaraƒcze

INVER HOUSE POLSKA Zapach: bez wody: prawie nie ma alkoholu, du˝o

delikatna wanilia, Êwie˝e drewno; z wodà: brak alkoholu, bardzo wytrawna, g∏ównie zio∏a i beczka, lekka Êmietana i cytrusy, du˝o cieplejsza, lekka s∏odycz – morelki.

– sporo, troch´ grejpfruta, przyprawy, troch´ s∏o-

Balblair 28 Y.O. 1979-2007 43% – OB INVER HOUSE POLSKA

Smak: bez wody: mocno rozgrzewa, bardzo wy-

du, gorzkoÊç i wytrawnoÊç z owoców; z wodà: przyjemny, ciasto, gorzki z owoców, pomaraƒcze, troch´ s∏odu, wytrawnoÊç z lekkich zió∏ i trawy koszonej.

trawna, sporo s∏odu, orzechy zielone – mielone,

Zapach: bez wody: nie czuç wcale alkoholu, przy-

Finisz: mocno wytrawny, pomaraƒcze i morelki,

na koƒcu odrobina s∏odyczy – rodzynki i morele,

jemnie s∏odka, du˝o owoców egzotycznych –

troch´ gorzkich smaków, póêniej pojawiajà si´ ro-

a tak˝e wanilii i Êmietany, zdecydowana i mocno

mango, marakuja, ananas z puszki – dominujà,

dzynki.

wytrawna; z wodà: znacznie mniej wytrawna, zio-

du˝o ciep∏ego, przyjemnego s∏odu, wanilia, drew-

Podsumowanie: Jest troch´ niepe∏na.

∏a i trawy z lekkà Êmietanà, wytrawne cytrusy,

no, troch´ rodzynek; z wodà: wytrawniejsza, poja-

sporo beczki i pikantnoÊci.

wia si´ troch´ kwiatów, lekkie zio∏a, wytrawne

Finisz: wytrawny, mocno pikantny, z elementami

skórki cytryny, ca∏y czas leciutka s∏odycz i sporo

Glenmorangie 10 Y.O. 40% – OB GRAND PRIX – ALKOHOLE ÂWIATA

wanilii i Êmietany.

s∏odu, wanilia.

Podsumowanie: Niefiltrowana i bez dodatku kar-

Smak: bez wody: Êciàgajàcy s∏ód – taki gorzki, pi-

Zapach: bez wody: nie ma alkoholu, owoce goto-

melu. Jak dla mnie, jest to whisky odrobin´ za

kantny, potem wanilia i Êmietana, ale te˝ lekki

wane, bardzo du˝o wanilii i Êmietany, troch´ wy-

wytrawna i pikantna.

miód, coÊ z cytrusów, gorzkie morelki, ale te˝ poja-

trawnoÊci – takiej ze Êwie˝ego drewna, coÊ z olej-

wiajà si´ egzotyczne owoce, zio∏a i trawy; z wodà:

ku waniliowego, ∏adnie si´ miesza wanilia i becz-

Balblair 18 Y.O. 1989-2007 43% – OB INVER HOUSE POLSKA

delikatna, troch´ s∏odu i czekolady, owoce egzo-

ka z olejkami; z wodà: bardzo delikatna, Êmieta-

tyczne i wanilia oraz Êmietana, dobrze zrównowa-

na i mas∏o, wi´cej s∏odkich, gotowanych owoców,

˝ona i oleista, troch´ – ale bardzo ma∏o – miodu.

Êwie˝a beczka – mokre drewno.

Finisz: wytrawny, coÊ z cytryn i lekki miód.

Smak: bez wody: delikatna, troch´ goryczki, du˝o

Zapach: bez wody: bardzo delikatna, prawie nie

Podsumowanie: Nie dodawaç do niej wody. Bar-

wanilii i Êmietany, troch´ s∏odu – lekko palonego,

czuç alkoholu, du˝o wanilii i ciasta, lekkie kwiaty,

dzo dobrze zrównowa˝ona. Ciekawa i bardzo

goryczka, coÊ z pomaraƒczy i morelki – owocowa

wrzosy, coÊ z sherry oloroso, leciutkie cytrusy

przyjemna whisky.

gorzkoÊç; z wodà: nie czuç alkoholu, dominacja

i troszk´ s∏odu, morele, lekka wytrawnoÊç, sporo olejów; z wodà: bardzo delikatna, wi´cej owocowej s∏odyczy – dominuje, troszk´ wanilii.

Êmietany i ciasta z lekkim s∏odem i goryczkà, lek-

Blair Athol 12 Y.O. 43% – OB – F&F GRAND PRIX – ALKOHOLE ÂWIATA

Smak: bez wody: ciep∏a, bardzo delikatna, s∏ód,

ka pomaraƒcza. Finisz: ∏agodny, pojawia si´ beczka, tosty. Podsumowanie: Bardzo ∏adnie zrównowa˝ona,

zio∏a, sporo wanilii, leciutkie morelki, wytrawna

Zapach: bez wody: Êrednia iloÊç alkoholu, du˝o

delikatna, bardzo przyjemna, Êmietana. Jak na

sherry, rodzynki, mocno rozgrzewa, czarna czeko-

wanilii i Êmietany, sporo ciasta i pomaraƒczy – wy-

10-letnià, to bardzo przyjemna whisky. Dobra dla

lada; z wodà: wcale nie czuç mocy whisky, tak

trawnych i lekko s∏odkich aromatów, przyprawy,

poczàtkujàcych.

35