Świat alkoholi 12 (2007)

Page 1

12/2007 GRUDZIE ¡

MAGAZYN KONESERÓW

ÂWIAT ALKOHOLI

Âwiat Alkoholi Nr 12/2007 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

WHISKY

szkocka i zmieszana

WÓDKI SUPER PREMIUM

luksus w sch∏odzonym kieliszku

WILLI OPITZ

ISSN 1644-6844

wydawnictwo

opowiada o austriackich winach


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 12, grudzieƒ 2007 Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

OBYCZAJE Apetyt na Êwi´ta

5

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

LIKIERY

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora

Dla os∏ody

10

Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski, Zdzis∏aw T. Nowicki

Drinki z likierami

26

Âwiat kolorowych likierów

30

M´tny urok any˝ówek

34

Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz DTP: Bogus∏aw Falkowski, Marta J. Lach studio@publikator.com.pl

WÓDKI Wódki smakowe powsta∏y specjalnie z myÊlà o sporzàdzaniu koktajli – str. 16 Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

W stron´ luksusu

12

Drinki z wódkami smakowymi

16

Rarytasy z górnej pó∏ki

18

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Robert Tyszkiewicz

WHISKY

Wiceprezes: Lech Gryko

Wyspiarskie whisky

20

Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu: Anita Frank

Ekskluzywna „mieszanka”

22

Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

WINO Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko

Koneserskie wersje najs∏ynniejszych szkockich blendów – str. 22

Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Joanna Fiedorowicz, Barbara Tomaszuk reklama@publikator.com.pl Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.publikator.com.pl/kiosk prenumerata@publikator.com.pl Zdj´cie na ok∏adce: Monika Filipiuk

Alfabet z %

38

Arystokratyczne bàbelki

40

Wino potrafi Êpiewaç

44

Nowe oblicze Chile

48

Apetyczne niczym Afrodyta

50

Wino królów

54

Zielona Galicja rodzi bia∏e wina

56

Oko Horusa

60

S∏owenia jakiej nie znamy

62

O TYM SI¢ MÓWI

66

PA R T N E R Z Y

72

Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

4

Glaetzer Wines – australijscy ulubieƒcy Roberta Parkera – str. 60


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Wyspiarskie whisky Tym razem ¸ukasz Sosiƒski (www.pickandtaste.pl) degustuje wybrane przez siebie whisky z Wysp oraz Campbeltown. Wyraêne akcenty morskie – sól, ryby czy wodorosty to znak rozpoznawczy trunków z Wysp. Z kolei w trunkach z Campbeltown, obok „wyspiarskich zapachów i smaków”, mo˝na cz´stokroç odkryç s∏odsze nuty, np. miodowe i toffi.

Ledaig 1990-2006 43% POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

Smak: bez wody: nie czuç za du˝o alkoholu, troch´ s∏odu

Scapa 14 40% – OB GRAND PRIX – ALKOHOLE ÂWIATA

oraz s∏odyczy – toffi, miodu, na koniec lekki torf, Barwa: z∏ota.

w´dzonka, szybko pojawia si´ ciasto, wanilia.

Barwa: ciemne z∏oto.

Zapach:

z wodà: bardzo du˝o rybnych niuansów – troszk´

Zapach:

bez wody: troszk´ alkoholu, bardzo du˝o s∏odyczy,

s∏odu i torfu, tu˝ po tym s∏odycz miodowa, bardzo

bez wody: ma∏a i Êrednia iloÊç alkoholu, perfumy,

du˝o zió∏, troch´ kwiatów, rumianek, rodzynki,

sympatyczne, palony s∏ód.

ciep∏a, s∏odkie, egzotyczne owoce, leciutki karmel.

bardzo du˝o wanilii, sherry.

Finisz: s∏onawy, wytrawny, lekka sól morska.

z wodà: troch´ s∏odu, ciep∏a, znowu owoce egzo-

z wodà: ma∏o alkoholu, du˝o s∏odyczy, bardzo wy-

Podsumowanie: sympatyczna whisky, wyrazista.

tyczne, ciasto, mas∏o, Êmietankowe lody, wanilia.

raêne rodzynki, wrzosy, gorycz ziarna, sporo wani-

Ciekawe zapachy, typowo wyspiarskie.

Smak:

lii, ∏àka po deszczu. Smak: bez wody: du˝o s∏odyczy, rumianek, mocno roz-

bez wody: ma∏o alkoholu, lekka goryczka – z pa-

Bunnahabhain 1990-2006 40%

lonego s∏odu, sporo wanilii, lody Êmietankowe, na

POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

koniec owoce egzotyczne, leciutki karmel, troszk´

grzewa, sporo goryczki, wanilia, troszk´ dymu,

wrzosów, czarna czekolada z przyprawami.

czarna czekolada.

Barwa: ciemne z∏oto.

z wodà: bardzo du˝o ciasta, wanilia, Êmietana,

z wodà: sporo s∏odyczy, leciutka goryczka – mo˝e

Zapach:

mleko, egzotyczne owoce, troszk´ rozwodniona

ze s∏odu, lekkie drewno, wanilia, sherry, porto,

bez wody: bardzo oleista, nie czuç prawie wcale

– przez wod´, nie ma s∏odu.

toffi, rodzynki.

alkoholu, troch´ morza, sporo tytoniu, Êledzie w´-

Finisz: s∏odki, przyjemny, owoce egzotyczne.

Finisz:

dzone, sporo wanilii, s∏odycz – toffi, karmel, s∏od-

Podsumowanie: bardzo ciekawe zapachy i smaki.

s∏odki – sherry, rodzynki, lekkie niuanse wytraw-

kie suszone owoce z dodatkiem czegoÊ gorzkiego,

Nie czuç morza, a przecie˝ to whisky z Orkad.

ne.

mocniejszego, jab∏ka, du˝o gruszki.

Nie potrzeba wody – przy jej dodaniu traci w za-

Podsumowanie: nie trzeba dodawaç wody do tej

z wodà: wanilia, sherry, uciekajà zapachy, wi´cej

pachu.

whisky.

aromatów kwiatowych, bardzo du˝o s∏odyczy, sporo rodzynek i ciasta.

Glen Scotia 1990-2003 40% POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

Smak: bez wody: zero alkoholu, czuç leciutkà w´dzonk´,

Lagavulin Distillers Edition 43%, 1989-2005, 4/493 – OB BRAK POLSKIEGO IMPORTERA

s∏ód, troch´ drewna, na koƒcu wanilia z gorzkà

20

Barwa:

czekoladà, troch´ morza, soli, ziemi.

Barwa: lekkie z∏oto z miedzià.

bardzo jasna, leciutki ˝ó∏ty, który przechodzi

z wodà: rozwodniona, palony s∏ód, miód, orzechy

Zapach:

wr´cz w bia∏y.

s∏odkie, beczka, rodzynki, s∏odycz, leciutko wy-

bez wody: torf, ∏adnie zrównowa˝ona, troszk´ mo-

Zapach:

trawna, póêniej wchodzi wanilia, rodzynki, takie

rza, s∏odycz – sherry, dym, zero alkoholu, przy-

bez wody: troch´ alkoholu, morze i sól, bardzo du˝o

suszone – z wina.

jemne sherry, s∏odycz.

ryby – Êledzia, w´dzonki, wytrawne nuty, tytoƒ oraz

Finisz: gorzko wytrawny, d∏ugi, czarna czekolada.

z wodà: jab∏ko, wi´cej s∏odyczy, morele, brzoskwinia.

oleje.

Podsumowanie: traci po dodaniu wody, szczególnie

Smak: s∏odycz, du˝o torfu, wanilia.

z wodà: s∏odkie miodowe zapachy, toffi mieszajà

w zapachu. Ciekawe sà zapachy – pokazujà z∏o˝o-

Finisz: d∏ugi, torfowy – przyjemny.

si´ z wytrawnymi – lekko torfowymi i s∏odowymi,

noÊç tej whisky. W smaku ani zapachu nie ma tor-

Podsumowanie: bardzo fajna whisky – ∏àczy w so-

du˝o w´dzonki, skóra.

fu, bo nie jest on u˝ywany w procesie produkcji.

bie dym i torf z Isaly, a jest jednoczeÊnie ∏agodna.