Świat alkoholi 11 (2007)

Page 1

11/2007 LISTOPAD

MAGAZYN KONESERÓW

ÂWIAT ALKOHOLI

Âwiat Alkoholi Nr 11/2007 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

MIODY PITNE najstarszy polski trunek

JÄGERMEISTER I UNICUM zio∏owe oblicze likierów

WYJÑTKOWE I KOSZTOWNE

ISSN 1644-6844

wydawnictwo

whisky stworzone dla koneserów


spis i wstep.qxd

11/8/07

8:57 AM

Page 3

Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 11, listopad 2007 Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

WHISKY W poszukiwaniu straconego czasu

4

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

Kod genetyczny whisky

8

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

Braterstwo smaku

12

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora

Szkocka na hiszpaƒskà nut´

16

Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski, Zdzis∏aw T. Nowicki

Klonowy liÊç i blendy

20

Whisky z Highlands

24

Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz DTP: Piotr Urbaƒski studio@publikator.com.pl

BRANDY ¸agodny, pe∏en miodowych nut, a przy tym lekko dymny – taki jest Chivas Regal, jeden z najlepszych szkockich blendów – str. 12

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

Koniak to nie wszystko

26

RUM Sukces nietoperza

28

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Robert Tyszkiewicz

LIKIERY

Wiceprezes: Lech Gryko

Z pasji mieszania zió∏

30

Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu: Anita Frank

MIODY

Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

Przysmak pana Zag∏oby

34

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko

WÓDKI Ranking najpopularniejszych rumów importowanych w Polsce – str. 28

100 pomys∏ów na czystà

38

Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz

WINO

Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Joanna Fiedorowicz, Barbara Tomaszuk reklama@publikator.com.pl Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.publikator.com.pl/kiosk prenumerata@publikator.com.pl

Winiarska symfonia

40

Wino ukryte w owocu

42

Francuski emigrant

44

Alfabet z %

46

O TYM SI¢ MÓWI

47

PA R T N E R Z Y

56

Zdj´cie na ok∏adce: Bartosz Jarosz Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o.

Hugel & Fils – winiarze obecni w Alzacji od ponad 400 lat – str. 42

Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

3


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Highlands Tym razem ¸ukasz Sosiƒski (www.pickandtaste.pl) degustuje wybrane przez siebie whisky z Highlands (Wy˝yn) – regionu produkcji szkockiej whisky, który jest najwi´kszy nie tylko pod wzgl´dem powierzchni, ale równie˝ liczby destylarni. Finisz: torfowo-s∏odowy.

nilia, zdecydowana dominacja s∏odyczy – sherry i ro-

Podsumowanie: whisky mocno zbudowana i dobrze

dzynki.

zrównowa˝ona. Mo˝na jà piç bez wody, ale odradzam

z wodà: wi´cej zió∏, wi´cej cytrusów, taka stara skórka

to poczàtkujàcym.

z cytryny, ale jest ca∏y czas s∏odycz, wi´cej z wanilii i beczki – mas∏a, rodzynki i sherry.

Balblair 16 YO 40% – oficjalna edycja INVER HOUSE POLSKA

Smak: bez wody: wcale nie ma alkoholu, Êrednia iloÊç s∏odu – wyraêny, Êwie˝y, czekolada i wytrawnoÊç z beczki,

Barwa: bardzo ciemna, lekki miód gryczany.

leciutka skórka grejpfruta, zaraz pojawia si´ s∏odycz

Zapach:

i fruktoza, rodzynki, sherry, egzotyczne owoce, lekka

bez wody: Êredni alkohol, wytrawne nuty – g∏ównie

wanilia.

zio∏a, leciutkie kwiaty, ma∏o s∏odyczy – leciutkie ro-

z wodà: bardzo delikatna, miód, wanilia, du˝o cytru-

dzynki, morele, cytrusy zmieszane z lekkà s∏odyczà,

sów, coÊ lekko z orzechów i mo˝e z rodzynek.

wanilia, ciasto, trociny, drewno.

Finisz: wytrawny z elementami miodu i wanilii.

z wodà: ca∏kowicie ginie alkohol, zio∏a, kwiaty, wy-

Podsumowanie: bardzo ∏agodna, dlatego nie trzeba piç

trawne nuty, lekka nuta orzechowa, troch´ wi´cej ∏àki

jej bez wody – idealna dla kobiet.

i dalej s∏odkie owoce, gruszki, jab∏ka. Smak: bez wody: bardzo wytrawna, mocny s∏ód – gorzki, po chwili pojawia si´ ciasto, mleko, wanilia, ale jest

Old Pulteney 12 YO 40% oficjalna edycja INVER HOUSE POLSKA

te˝ sporo wytrawnoÊci, pikantnoÊci, pomaraƒcza, morele, od razu s∏odycz po tych gorzkich aromatach, spo-

Barwa: ciemne z∏oto.

ro rodzynek.

Zapach:

z wodà: wytrawna i gorzka – lekki s∏ód, zaraz pojawia

bez wody: bardzo ma∏o alkoholu, troszk´ beczki – cia-

si´ ciasto, mleko, mieszanka s∏odu z ciastem, przyjem-

sta, wanilia, ∏àka, g∏ównie rumiankowo-zio∏owe nuty,

Barwa: jasne z∏oto.

ny smak, wanilia, dominuje pikantnoÊç obok Êmietany

leciutka s∏odycz – miód, toffi, karmel, olejek waniliowy.

Zapach:

i wanilii.

z wodà: sporo egzotycznej s∏odyczy, du˝o beczki, wa-

bez wody: lekki alkohol, pewna oleistoÊç, du˝o grusz-

Finisz: wytrawny.

nilii i Êmietany, ∏agodne i bardzo ∏adne zapachy, grusz-

ki, sporo torfu, wytrawne tony – cytrusy, bardzo ma∏o

Podsumowanie: polecam osobom lubiàcym zdecydo-

ki i jab∏ka pieczone, lekki cynamon, zio∏a i morele.

s∏odkich aromatów, Êwie˝e drewno i na koniec wanilia.

wane i wytrawne whisky. Po dodaniu wody staje si´

Smak:

z wodà: gruszka, wi´cej s∏odu, pojawia si´ miód i wani-

∏agodna.

bez wody: m∏ody s∏ód, bardzo du˝o egzotycznych owo-

Ardmore 1990-2004 43% G&M POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

lia, troch´ wi´cej ostro-wytrawnych zapachów, wi´cej torfu, sporo cytrusów, s∏ód, wanilia – mas∏o i ciasto. Smak: bez wody: troch´ torfu i s∏odu, zrównowa˝ona, mocno

ców, s∏odyczy z gruszek, s∏odkie jab∏ka, sporo ciasta

Balblair 1997-2007 43% oficjalna edycja INVER HOUSE POLSKA

rozgrzewa, cytrusy – skórka cytryny i pomaraƒczy.

24

– kruchego, beczka – wanilia, Êmietana i budyƒ, bardzo s∏odka i przyjemna, troszk´ sherry i karmelu. z wodà: bardzo ∏agodna, du˝o ciasta, elementy toffi i karmel, zio∏a, rumianek, oleista, troszk´ gorzkiej czar-

z wodà: s∏odycz miodowa i wanilia miesza si´ z lekkim

Barwa: pe∏ne z∏oto, czasem ciemniejsze nuty.

nej czekolady, delikatna, przyjemna, coÊ z j´czmienia,

torfem i s∏odem, gdzieÊ na koniec pojawia si´ gorzka

Zapach:

du˝o przypraw oraz wanilii i Êmietana, gruszki i jab∏ka.

czekolada, bardzo du˝o cytrusów, wanilia i toffi oraz

bez wody: prawie wcale nie ma alkoholu, sucha ∏àka,

Finisz: przyjemny, wanilia i Êmietana z beczki.

posmaki maÊlane.

du˝o s∏odyczy z owoców egzotycznych – fruktoza, wa-

Podsumowanie: bardzo przyjemna whisky.