Świat alkoholi 10 (2007)

Page 1

10/2007

okladka one 10-2007.qxd

10/4/07

12:09 PM

Page 1

PA è DZIERNIK

MAGAZYN KONESERÓW

ÂWIAT ALKOHOLI

Âwiat Alkoholi Nr 10/2007 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

METAXA s∏odki smak greckiej tradycji

CHCESZ BYå TRENDY?

ISSN 1644-6844

wydawnictwo

zamów koniak w koktajlu

MIODY I WÓDKI GATUNKOWE odwieczna litewska specjalnoÊç


spis i wstep.qxd

10/4/07

12:12 PM

Page 1

Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 10, paêdziernik 2007 Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

KONIAK

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

Nowe szaty koniaku

3

Egoistyczne Cognac

6

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora, Agnieszka ˚ak

BRANDY Drinki z brandy

Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski, Zdzis∏aw T. Nowicki Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz DTP: Piotr Szachowicz studio@publikator.com.pl

Brandy de Jerez to niewàtpliwie jedna z trzech najwybitniejszych apelacji brandy na Êwiecie – str. 10

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

8

Pod s∏oƒcem Attyki

14

Francuski orygina∏

18

WÓDKI Drinki z likierami

20

Litwo, ojczyzno miodu...

26

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Robert Tyszkiewicz

NALEWKI

Wiceprezes: Lech Gryko

Bogactwo staropolskich smaków

22

Dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu: Anita Frank

TEQUILA

Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

Ogieƒ w gardle, sól na d∏oni

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko

W ostatnim czasie obserwuje si´ prawdziwy renesans tradycyjnych polskich wódek gatunkowych – str. 29

32

WHISKY Whisky ze Speyside

34

Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Joanna Fiedorowicz, Barbara Tomaszuk reklama@publikator.com.pl

WINO

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.publikator.com.pl/kiosk prenumerata@publikator.com.pl

Degustacja w rytmie tanga

36

Kalifornijska ikona

40

Tak smakuje Emilia Romagna

44

O TYM SI¢ MÓWI

49

PA R T N E R Z Y

56

Zdj´cie na ok∏adce: Bartosz Jarosz Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o.

Domenico Clerico, znany winiarz z Piemontu, opowiada o swojej winiarskiej pasji i ulubionych trunkach – str. 38

Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

1


degust.qxd

10/4/07

12:42 PM

Page 34

Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky ze Speyside ¸ukasz Sosiƒski, prezes Connoisseurs of Alcohol & Tobacco Association (www.whisky.org.pl), opisuje swoje wra˝enia z degustacji kilku wybranych whisky z regionu Speyside, który stanowi prawdziwe zag∏´bie szkockich destylarni, a pochodzàce stàd trunki sà zazwyczaj robione z nietorfowanego s∏odu. z wodà: lekki alkohol, wytrawna, oleista, lekki s∏ód,

bez wody: Êredni i mocny alkohol, sporo torfu,

ciasto, wanilia, Êmietana, mleko, egzotyczne kwiaty,

miód gryczany zmieszany z zapachami piwniczny-

akcenty perfum.

mi, dominacja wytrawnych nut, sporo olejków

Finisz: wytrawny, s∏ód palony ze Êmietanà.

do pieczenia, troch´ s∏odu, ale nie palonego, le-

Podsumowanie: prawie nie czuç alkoholu. Staje si´

ciutka wanilia.

bardziej m´tna po dodaniu wody – nie by∏o filtracji

z wodà: wi´cej nut wytrawnych (zio∏a), sporo alkoho-

na zimno i dodatku karmelu.

lu, zapachy beczki – wanilia, ciasto, lekkie, s∏odkie owoce.

Tamdhu 8 YO 1997-2005 40% POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

Smak: bez wody: sporo alkoholu, bardzo rozgrzewa, du˝o olejku do pieczenia, wanilii, bardzo wytrawna, sporo

Barwa: ˝ó∏ta, nie jest to jednak z∏oty, ale bardziej ˝ó∏ty

s∏odu, lekki miód, rodzynki.

kolor.

z wodà: wytrawna, bardzo du˝o s∏odyczy, zio∏a i orze-

Zapach:

chy w∏oskie, Êwie˝a beczka.

bez wody: troszk´ alkoholu, bardzo oleista, du˝o zapa-

Finisz: wytrawny, waniliowy.

chu mokrej skóry, bardzo du˝o mocnego tytoniu, typo-

Podsumowanie: jak dla mnie, whisky troch´ zbyt wy-

wo m´skie zapachy, akcenty oleju rybnego, rumianek,

trawna.

nuty jodu, morza, sporo fenoli. z wodà: zapachy bardzo si´ zmieniajà, ale znowu do-

Craigellachie 1988-2004 43%

minujà wytrawne nuty, a przy tym whisky jest mocno

POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

oleista. Smak:

Barwa: lekkie i Êrednie z∏oto.

bez wody: bardzo ostra, mocno gorzka, ziemista, wy-

Zapach:

trawna, du˝o s∏odu (dominacja), bardzo rozgrzewa,

bez wody: alkohol, olejki, ostre i lekko kwaÊne zapa-

mocno czuç alkohol. Po pewnym czasie pojawia si´

chy – leciutkie cytrusy, zielone jab∏ka. Po pewnym cza-

lekka wanilia i s∏odycz – ale naprawd´ leciutka, w sty-

sie pojawia si´ s∏odycz – toffi oraz lekkie trawy, ale

lu suszonych rodzynek – sherry.

reszta pozostaje bez zmian.

z wodà: trawy, ostry s∏ód, wytrawna, dodatkowo sporo

z wodà: lekkie mineralne aromaty, bardzo kwiatowa

Barwa: jasne z∏oto z lekkimi, zielonobia∏ymi odcieniami.

nut s∏odkich – przebija si´ s∏odycz z sherry – toffi.

i zio∏owa – wytrawne nuty, na koƒcu znowu s∏odycz

Zapach:

Finisz: wytrawny, krótki, s∏odowy.

– toffi, wanilia, lody Êmietankowe.

bez wody: przez chwil´ alkohol, który zaraz ginie, wy-

Podsumowanie: czuç, ˝e jest to Êwie˝a whisky, która

Smak:

trawne nuty, Êwie˝e drewno i trociny, lekko oleista,

nie przesz∏a jeszcze beczkà.

bez wody: bardzo gorzka i wytrawna, czarna czekola-

AnCnoc 1991- 2006 INVER HOUSE

ma∏o wanilii i Êmietany, lekkie cytrusy. z wodà: Êwie˝e jab∏ka i owoce, skórka z jab∏ka, wytrawna, elementy zio∏owe, osty. Smak:

da, mocno palony s∏ód, dym, pod koniec pojawia si´

Cragganmore – 15 YO – Speyside Cask 1970 57,9% SCOTTISH HOUSE (BLACKADDER)

bez wody: wytrawna i pikantna, bardzo du˝o s∏odu,

34

s∏odycz podobna do przydymionego toffi. Z czasem coraz wi´cej s∏odyczy, lekki miód przemieszany ze s∏odem i czarnà czekoladà. z wodà: lekka goryczka, sporo s∏odu i s∏odyczy – miód,

troch´ pieczonych jab∏ek, lekkie cytrusy, du˝o wanilii,

Barwa: ciemne z∏oto.

wanilia, przyjemny smak, troch´ wytrawnych nut

ciasta.

Zapach:

– zió∏ (pieprz) oraz traw.


degust.qxd

10/4/07

12:43 PM

Page 35

Whisky

Fot. ¸ukasz Sosiƒski

Finisz: mocno wytrawny, gorzki – czarna czekolada.

S∏owniczek terminów degustacyjnych

Podsumowanie: pomieszanie bardzo gorzkich smaków z lekkimi s∏odkimi. Ze wzgl´du na mocnà budow´

NIEZALE˚NI DYSTRYBUTORZY (NIEZALE˚NE ROZLEWNIE)

dobra dla m´˝czyzn. DoÊç skomplikowana whisky, któ-

Whisky mo˝e byç butelkowana bezpoÊrednio przez producenta – mamy wtedy do czynienia z wersjà oryginal-

ra bardzo mi odpowiada.

nà (OB), jak i przez niezale˝ne firmy. Do najbardziej znanych niezale˝nych dystrybutorów nale˝à: Gordon & MacPhail, Signatory, Douglas Laing, Cadenhead, Dunacan Taylor, Murray MacDavid, Blackadder i – jeden

Macduff 13 59,9% Speyside – Cask 5149 SCOTTISH HOUSE

z najm∏odszych – Alchemist. Firmy te kupujà whisky od producentów i sprzedajà je pod swojà etykietà. Wi´kszoÊç destylatów nazwana jest dok∏adnie, tak jak gorzelnie, jednak niektórzy producenci zakazujà u˝ywania swojej nazwy i wtedy tworzone sà fikcyjne: na przyk∏ad pod nazwà Blairfindy kryje si´ bardzo znany szkocki producent Glenfarclas. Co ciekawe, wi´kszoÊç niezale˝nych dystrybutorów ogranicza si´ wy∏àcznie do selekcji

Barwa: Êrednie i ciemne z∏oto.

beczek, a nast´pnie butelkowania wybranego destylatu. Tylko Gordon & MacPhail i Douglas Laing sami nad-

Zapach:

zorujà proces dojrzewania, który odbywa si´ w ich magazynach.

bez wody: sporo alkoholu, du˝o olejków, Êwie˝e, niedojrza∏e jab∏ka, w zwiàzku z aromatami alkoholu wy-

MOC WHISKY

daje si´ wytrawna, Êwie˝a beczka i trociny, wanilia,

Najcz´Êciej butelkowana jest whisky o mocy pomi´dzy 40-45% alkoholu. Jednak cz´sto, szczególnie wÊród

bardzo du˝o pomaraƒczy, lekkie i suszone Êliwki.

trunków oferowanych przez niezale˝nych dystrybutorów, znaleêç mo˝emy edycje:

z wodà: bardzo wytrawna, ∏àka po deszczu, du˝o zió∏,

– single cask – taka whisky pochodzi z jednej destylacji i z konkretnej beczki. Najcz´Êciej na butelce pojawia

nie ma s∏odyczy, akcenty akacji i gorzkiego agrestu.

si´ data rozlania do butelki oraz numer beczki.

Smak:

– cask strength – whisky, która nie zosta∏a rozcieƒczona przed rozlaniem do butelek.

bez wody: bardzo du˝o alkoholu, s∏ód i du˝o goryczy, s∏odycz z moreli, fig, dominujà pomaraƒcze.

PRZECHOWYWANIE WHISKY

z wodà: ca∏y czas mocno wytrawna, s∏ód, ziarna roz-

Alkohole mocne majà co najmniej dwie du˝e przewagi nad winem. Po otwarciu butelki wina musimy je wypiç

gniatane w ustach, leciutki torf, sporo wanilii, lekka

jak najszybciej, bowiem ju˝ po paru dniach nie b´dzie ono nadawa∏o si´ do degustacji. Natomiast whisky nie

s∏odycz, du˝o pomaraƒczy i moreli.

trzeba wypiç od razu po otwarciu. Nale˝y tylko zwróciç uwag´, aby trunku nie by∏o w butelce mniej ni˝ po∏o-

Finisz: pikantny i wytrawny.

wa, a jeÊli ta granica zostanie przekroczona, whisky nale˝y przelaç do mniejszego naczynia. Co ciekawe,

Podsumowanie: nie polecam piç jej bez wody, gdy˝

do przechowywania whisky nie jest potrzebna specjalna piwnica ze sta∏à temperaturà oraz wilgotnoÊcià. Mo-

jest na to zbyt ostra. Dopiero po jej dodaniu otwiera

˝emy jà trzymaç w pokojowej temperaturze.

si´ i staje si´ du˝o przyjemniejsza.

35