Świat alkoholi 7-8 (2007)

Page 1

7-8/2007

Q4_okladka one 06-2007.qxd

7/16/07

2:19 PM

Page 1

LIPIEC - SIERPIE ¡

MAGAZYN KONESERÓW

ÂWIAT ALKOHOLI

Âwiat Alkoholi Nr 7-8/2007 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

MICHAEL JACKSON opowiada o whisky

SKANDYNAWSKA TRADYCJA GORZELNICZA BIA¸E WINO ISSN 1644-6844

wydawnictwo

sposób na upalne lato


jakson

6/22/07

1:59 PM

Page 16

Whisky

M I C H A E L J A C K S O N , S ¸ Y N N Y A U T O R K S I Ñ ˚ E K O W H I S K Y, W P O L S C E

Wierz´ w jakoÊç O ulubionych smakach whisky i niech´ci do marketingu opowiada Michael Jackson, jeden z najpopularniejszych na Êwiecie znawców whisky, który goÊci∏ w Warszawie w maju na zaproszenie Polmosu Siedlce. Jakà najstarszà whisky mia∏ Pan przyjemnoÊç degustowaç?

nas producent. Seria Fine Oak bazuje na reputa-

Tak. Macallan zawsze dojrzewa∏ tylko i wy∏àcz-

cji tak d∏ugo budowanej, której mam nadziej´,

Dok∏adnie nie pami´tam, ale wydaje mi si´, ˝e

nie w beczkach po sherry. By∏a to najbardziej roz-

by∏ to 60-65-letni trunek z gorzelni Glenfiddich

poznawalna cecha tej whisky. Wprowadzenie no-

Rozwiàzaniem tego problemu powinno byç wy-

albo Dalmore.

wej serii Fine Oak zupe∏nie zmieni∏o wizerunek te-

puszczenie drugiej „linii” whisky, która nazywa∏aby

˝e nie zniszczy.

Czy by∏ to mo˝e ten s∏awny 62-letni Dalmore,

go trunku oraz jego wartoÊç. Przed wprowadze-

si´ odmiennie i nie kojarzona by by∏a ze starym,

kupiony na aukcji McTear’s w Glasgow 4 grud-

niem tej serii dosta∏em próbki z gorzelni i mia∏em

dobrym Macallanem. Niestety, wed∏ug mnie ca∏y

nia 2002 r. Nieznany nabywca kupi∏ tà whisky

wypowiedzieç si´ na ich temat. Mój komentarz

ten „ba∏agan” spowodowali ludzie z marketingu.

za ponad 25 tys. funtów.

by∏ nast´pujàcy: jest to bardzo dobra whisky, ale

Czy myÊli Pan, ˝e dobrym rozwiàzaniem by∏o-

na Boga nie jest to Macallan – jeÊli nazwiecie go

by wprowadzenie systemu apelacji takiego jak we

Macallan, to jesteÊcie szaleni.

Francji?

Nie mia∏em okazji degustowaç tej whisky. Jednak z tego co si´ orientuj´, by∏a ona zdominowana przez smak sherry w zwiàzku z bardzo d∏ugim

Uwa˝am, ˝e edycja tej whisky psuje reputacj´

Tak. W∏aÊnie taki system majà chateau w Bor-

tej gorzelni. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e Macallan

deaux i uwa˝am, ˝e bardzo dobrze pozwalajà roz-

Co jest takiego niezwyk∏ego w Macallanie, ˝e

wchodzi na nowy rynek, na którym nigdy nie by∏

ró˝niaç konsumentom swoje produkty, nie wpro-

akurat tà whisky najbardziej Pan sobie upodoba∏?

obecny. Klienci poznajà Macallana nie tego

wadzajàc ich w b∏àd. Winiarze majà obostrzenia

Generalnie, bardzo mi odpowiada smak whi-

z tradycjami, pe∏nego rodzynek, sherry, tylko

dotyczàce m.in. iloÊci nasadzeƒ sadzonek na hek-

sky, które przez ca∏y czas dojrzewania znajdowa∏y

w∏aÊnie Fine Oaka, który dojrzewa∏ równie˝

tar czy wielkoÊci produkcji. JeÊli ich wina spe∏nia-

si´ w beczkach po sherry oraz tych, które

w beczkach po bourbonie. Uwa˝am, ˝e jest to

jà wszelkie normy, a nie mieszczà si´ w dopusz-

pod sam koniec zosta∏y do nich przelane (tzw.

wielka szkoda i strata, i˝ nowi klienci z nazwà

czalnych granicach produkcji, to wytwórcy na-

sherry-finishing – przyp. autor), dlatego te˝ bar-

Macallan identyfikujà inny trunek ni˝ ten orygi-

zwaç je mogà „drugim winem” lub „m∏odszym

dzo lubi∏em Macallana.

nalny, do którego od d∏ugiego czasu przyzwyczai∏

bratem”. Dzi´ki temu jakoÊç wszystkich produk-

okresem le˝akowania w tego rodzaju beczkach.

16

Lubi∏ Pan? Czy coÊ si´ zmieni∏o?


jakson

6/22/07

2:00 PM

Page 17

Whisky

Whisky wybrane przez Michaela Jacksona do polskiej degustacji:

Michael Jackson Urodzi∏ si´ w 1942 r. na pó∏nocy Wielkiej Brytanii. Swojà karier´ zawodowà

BLADNOCH 13 YO 40%

rozpoczà∏ w∏aÊnie w tym regionie, a nast´pnie przeniós∏ si´ do Szkocji,

Barwa: bia∏a, leciutko wchodzàca w ˝ó∏ty.

do Edynburga, gdzie zainteresowa∏ si´ tematykà whisky.

Zapach: bez wody – delikatna, oleista, kwiatowo-

Obecnie jest najbardziej popularnym autorem piszàcym o whisky. Ca∏kowita

-zio∏owa, jasne jab∏ka, nuta wanilii; z wodà – cy-

sprzeda˝ jego ksià˝ek wynosi 4 mln egzemplarzy. Jego pierwsza ksià˝ka zo-

trusy, lekko wytrawny, zio∏a, lekkie oleje, troch´

sta∏a opublikowana w 1976 r.

wanilii i Êmietany.

Jackson wspó∏pracowa∏ i wspó∏pracuje z takimi bran˝owymi magazynami,

Smak: bez wody – kwiatowy, oleisty, wanilia,

jak: „Whisky Magazine”, „The Malt Advocate”, „Decanter”, „Wine Magazine”, „The Wine Spectator”, Wait-

Êmietana, ciasto, palony s∏ód; z wodà – wytrawny,

rose Magazine” oraz w prasie popularnej „The Independent”, „The Observer”, „The Scotsman”, „The Wa-

przyprawy, cytrusy, lekki s∏ód, s∏odycz, ciasto.

shington Post”, „GQ” (New York) oraz „Playboy”.

Finisz: wanilia, ciasto, pikantny.

Do licznych odznaczeƒ przyznanych Jacksonowi nale˝à m.in.: Glenfiddich Trophy, Whisky Writer of the Year, Whisky Magazine’s Lifetime’s Achievement Award, Lifetime’s Achievement Awards od „Malt Advo-

ST. MAGDALENE 30 YO 43%

cate Magazine”, Master of the Quaich. Jackson popiera czynnie ruchy Slow Wine i Slow Food.

Barwa: ciemne z∏oto, przechodzi w miedê. Zapach: bez wody – leciutki alkohol, zmoczona skóra, lekki s∏ód i tytoƒ, na koniec posmak wanilii i Êmietany; z wodà – ciep∏e i pieczone jab∏ka, ro-

tów utrzymana jest na wysokim poziomie, a taƒ-

dzynki, s∏odycz, coÊ pikantnego – z torfu?

sze wersje nie psujà reputacji producenta.

Smak: bez wody – jest troch´ skóry, palony s∏ód,

Istnieje kilka rodzajów specjalistycznych kie-

JeÊli dobrze rozumiem Pana wypowiedzi, to nie za bardzo wierzy Pan w marketing i promocje produktów...

wanilia, s∏odycz, bardzo du˝o beczki; z wodà –

liszków degustacyjnych. Dlaczego producenci

Bardziej wierz´ w jakoÊç i niezmiennoÊç pro-

ciep∏y, s∏odki, przyjemny, ciasto i owoce.

i importerzy whisky pokazujà zdj´cia, na których

duktu, a nie w marketingowe sztuczki. Zatrudnia-

Finisz: coÊ wytrawnego ze s∏odu, ale i du˝o s∏odyczy.

znajdujà si´ szklanki typu old fashion z grubego,

jàc marketingowe guru, mamy podobnà sytuacj´,

ci´tego kryszta∏u?

jak zatrudniajàc najlepszego prawnika czy leka-

Wydawca mojej ksià˝ki „The Definitive World

rza. Istnieje du˝a szansa, ˝e sprawa zostanie za-

Barwa: ciemne z∏oto.

Guide”, firma Dorling Kindersley, zdecydowanie

∏atwiona pomyÊlnie, ale nigdy nie mamy gwaran-

Zapach: bez wody – lekki alkohol, egzotyczne

nie chcia∏ umieÊciç szk∏a degustacyjnego na ok∏ad-

cji, ˝e rzeczywiÊcie tak b´dzie. Nie wiem, dlacze-

owoce, s∏odycz, wanilia, jakieÊ perfumy; z wodà –

ce. Obawia∏ si´, ˝e czytelnicy b´dà uto˝samiaç t´

go, ale gorzelnie whisky wierzà bezgranicznie,

bardziej wytrawna, kwaÊne owoce, ale ca∏y czas

ksià˝k´ z sherry, a nie z whisky. Szklanka

stosujàc wszelkie triki marketingowców i nie do-

przyjemna, owocowa s∏odycz.

na ok∏adce tej ksià˝ki by∏a kompromisem. Uda∏o

wierzajà takim ludziom jak ja.

Smak: bez wody – egzotyczne owoce, ciasto, wa-

mi si´ jednak, na czym mi bardziej zale˝a∏o, umie-

Jak lubi Pan degustowaç whisky? Raczej sa-

nilia; z wodà – ciasto, Êmietana, wanilia, j´cz-

Êciç na boku ksià˝ki klasyczny kieliszek. Kiedy

motnie, w skupieniu, gdzieÊ w zaciszu domowym

mieƒ.

ksià˝ka stoi na pó∏ce, to widaç przecie˝ tylko jej

czy raczej wÊród nieznajomych w barach i re-

Finisz: przyjemny, waniliowy.

bok. JeÊli wi´c najwi´kszy wydawca ksià˝ek o al-

stauracjach?

DALLAS DHU 23 YO 40%

koholach nie chce ∏amaç tych regu∏, to tym barGLEN ELGIN 36 YO 46%

dziej nie zmienià tego producenci czy importerzy.

Generalnie nie mam jakiejÊ sztywnej zasady. OczywiÊcie, w domu ∏atwiej skoncentrowaç si´

Dlaczego jednak ca∏y czas lansowana jest nie-

na zapachach i smakach. Nie ma tam aromatów

Zapach: bez wody – prawie wcale nie ma alkoho-

odpowiednia szklanka, zamiast specjalistycznych

papierosów, gwaru ludzi, ale z drugiej strony ba-

lu, g∏ównie sherry, rodzynki, troch´ wanilii, more-

kieliszków do degustacji?

ry majà klimat i atmosfer´. Mo˝na podzieliç si´

Barwa: bardzo ciemna miedê, sherry.

Jest to ewidentny przypadek magii marketin-

tam równie˝ swojà opinià z innymi oraz uzyskaç

Smak: bez wody – s∏odycz – dominuje lekki torf,

gowej. W ludzkich umys∏ach utrwalony zosta∏ wi-

ciekawe informacje dotyczàce trunków i konsu-

oleista, gorzka, lekko pikantna.

zerunek takiej szklanki do whisky i bardzo trudno

mentów.

Finisz: s∏odkie smaki z lekkà wytrawnoÊcià.

jest go zmieniç. W zwiàzku z tym, ˝e zmiany nie

le, figi, du˝o s∏odyczy.

zawsze sà korzystne, zdecydowana wi´kszoÊç PORT ELLEN 22 YO 40% Barwa: ciemne z∏oto. Zapach: bez wody – nie ma wcale alkoholu, torf,

producentów nie chce przedstawiaç swoich produktów w innym „towarzystwie” ni˝ old fashion. Dla koneserów zaprojektowaliÊmy razem z

coÊ medycznego i s∏odkiego.

Jürgen Deibel w 2003 r. nowà szklank´ do whi-

Smak: bez wody – bardzo lekki alkohol, torf, dym,

sky. Kszta∏tem przypomina ona troch´ tà u˝ywanà

popió∏, du˝o s∏odyczy, ma∏o ciasta, drewno z wody.

przez zak∏ad Glenmorangie. Kieliszek produkowa-

Finisz: torfowy, dymny.

ny jest przez niemieckà specjalistycznà firm´ Ritzenhoff Cristal.

Czy degustuje Pan jednà whisky, a nast´pnie kolejne, czy mo˝e wszystkie na raz? Generalnie degustuj´ kilka, kilkanaÊcie whisky na raz. Najpierw wyczuwam aromaty w ka˝dej z nich i robi´ notatki. Nast´pnie degustuj´ wszystkie po kolei, dodajàc stopniowo wody. Dzi´kuj´ za rozmow´.

ROZMAWIA¸: ¸UKASZ SOSI¡SKI FOT. POLMOS SIEDLCE

17


degust

7/17/07

2:35 PM

Page 18

Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Highlands Tym razem ¸ukasz Sosiƒski, prezes Connoisseurs of Alcohol & Tobacco Association (www. whisky.org.pl), degustuje wybrane whisky reprezentujàce Highlands, najwi´kszy i najbardziej znany region produkcji tego szkockiego trunku. Dalwhinne 15 YO 43% GRAND PRIX

Aberfeldy 1988-2004 43%

Old Pulteney 21 YO INVER HOUSE

Barwa: z∏ota, przechodzàca w ciemniejsze odcienie,

Barwa: bardzo ciemne z∏oto, ciemniejszy miód grycza-

nawet w miód gryczany.

ny.

Zapach: bez wody – Êrednia iloÊç alkoholu, bardzo du-

Zapach: bez wody – odrobina alkoholu, oleista, mokra

˝o suszonych kwiatów, wrzosy, ∏àka wypalona przez

skóra (wytrawne nuty), du˝o s∏odu, ale nie palonego,

s∏oƒce, zio∏a, wanilia, troszk´ s∏odyczy (miodu), sherry,

owoce egzotyczne (mango, liczi), perfumy, s∏odki syrop

ale ∏àczà si´ one z wytrawnymi zapachami; z wodà

owocowy.

– pojawia si´ akcent torfu, kwiaty, g∏ównie polne, lek-

z wodà – prawie nie ma alkoholu, bardziej kwiatowa,

kie zio∏a, mokry s∏ód, miód, wanilia.

∏àka, s∏odycz z owoców egzotycznych.

Smak: bez wody – troch´ alkoholu, sporo palonego

Smak: bez wody – nie czuç wcale alkoholu, du˝o palo-

s∏odu (wytrawna), lekka i Êrednia goryczka, du˝o s∏o-

nego s∏odu (dominuje) oraz przyjemne egzotyczne

dyczy (miód), wanilia; z wodà – delikatna, mleko, wy-

owoce, na koniec wanilia; z wodà – bardzo ∏agodna,

trawne smaki (zio∏a), lekki s∏ód, wyraêny miód, ro-

troszk´ s∏odu, ale g∏ównie owoce egzotyczne, wanilia,

dzynki, wanilia, ciasto, karmel, lekkie przyprawy.

ciasto, Êmietana, na koniec jab∏ka, zio∏a i troch´ kwia-

Finisz: miodowy, ale dodatkowo niuanse wanilii i go-

tów, z drugiej strony du˝o s∏odyczy (sherry, rodzynki,

ryczki.

miód).

Podsumowanie: Odrobina wody pomaga otworzyç si´

Finisz: Êmietana ze s∏odem.

tej whisky i ∏agodzi jà.

Podsumowanie: Bardzo ciekawa whisky.

Old Pulteney 17 YO

Glenlossie 13 YO 45% Cask 1355 (Blackadder)

INVER HOUSE

POLMOS SIEDLCE (GORDON & MACPHAIL)

SCOTTISH HOUSE Barwa: ciemne i bardzo ciemne z∏oto.

18

Barwa: z∏oto z lekko ciemniejszymi odcieniami.

Zapach: bez wody – Êredni i mocny alkohol, bardzo

Barwa: bardzo jasna, bia∏a, z lekkimi ˝ó∏tymi odcie-

Zapach: bez wody – sporo alkoholu, ostra, lekkie toffi

du˝o s∏odyczy owocowej, egzotycznej (marakuja, man-

niami.

i odrobina wanilii, du˝o olejków, ostra skóra, du˝o ty-

go), pieczone jab∏ko, lekki s∏ód i miód, suszone morele

Zapach: bez wody – bardzo ma∏o alkoholu, delikatna

toniu; z wodà – bardzo si´ zmieni∏a, zio∏a, owoce,

i figi, czekolada; z wodà – „uciek∏” alkohol, du˝o przy-

wanilia i ciasto, trawa i ∏àka po deszczu, ostre zapachy

skórka brzoskwini, lekki s∏ód, jab∏ka pieczone, grusz-

jemniejsza, mniej s∏odyczy egzotycznej (mango, brzo-

kwiatowe, dominujà ostre, wytrawne zapachy zió∏.

ka, bardzo przyjemne i ciep∏e aromaty.

skwinia), owoce w puszkach (np. gruszka), ca∏y czas

z wodà – bardziej wytrawne nuty, cytrusy i zio∏a, lekko

Smak: bez wody – ostra, sporo alkoholu, lekko gorzka,

Êmietana, wanilia, lekki miód, wi´cej ziarna.

beczkowa wanilia.

bardzo du˝o wytrawnego s∏odu, trawy, du˝o zió∏ (ru-

Smak: bez wody – mocno rozgrzewa, palony s∏ód

Smak: bez wody – bardzo du˝o s∏odu, mocno gorzka,

mianek), bardzo rozgrzewa, na koƒcu skóra (bardzo

i lekki torf, bardzo du˝o egzotycznej s∏odyczy oraz

czasami sporo torfu, wanilia i beczkowa s∏odycz, du˝o

wyraêna) oraz tytoƒ; z wodà – wytrawna, goryczka,

Êmietany i wanilii, pikantny posmak na koƒcu; z wodà

grapefruita, akcenty cytrynowe; z wodà – s∏ód, lekka

s∏odycz, toffi z zio∏ami, trawa, bardzo du˝o wanilii,

– przyjemna, troch´ s∏odu zmieszanego z beczkà,

goryczka, akcenty torfowe, du˝o wytrawnoÊci, pojawia

cytrusy.

Êmietana, wanilia i ciasto dro˝d˝owe.

si´ wanilia i ciasto, du˝o cytrusów, w tym ze s∏odyczà.

Finisz: wytrawny, dochodzà niuanse wanilii.

Finisz: owoce egzotyczne z lekkim dymem i popio∏em.

Finisz: wytrawna.

Podsumowanie: Zdecydowana whisky, polecam jà ra-

Podsumowanie: Nie jest filtrowana na zimno. Bardzo

Podsumowanie: Troch´ za wytrawne nuty, nie ma rów-

czej bardziej wtajemniczonym mi∏oÊnikom tego trunku.

przyjemna w zapachu.

nowagi w tej whisky.