Page 1

MAGAZYN KONESERÓW

Âwiat Alkoholi Nr 5-6/2008 r Cena 12,90 z∏ (w tym 7% VAT) www.swiat-alkoholi.pl

RAPORT SABMILLERA piwna etykieta

NAPA VALLEY

ISSN 1644-6844

gwiazda kalifornijskiego winiarstwa

RANKING POLSKICH WÓDEK czysta dominacja


Wódki gatunkowe Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 5-6/2008

PIWO

Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

Savoire vivre z kuflem w r´ku

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

WÓDKI

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

Drinki na garden party

Redaguje zespó∏: Justyna ¸otowska, Wojciech Napora Wspó∏pracujà: ¸ukasz Sosiƒski

4

8

Wódka ∏àczy narody

10

Czysta dominacja

12

Drinki dla kobiet

28

Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz DTP: Piotr Ambro˝ej studio@publikator.com.pl

Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

LIKIERY Nieklasyczna klasyka

Drinki, które mo˝emy zaserwowaç podczas domowego garden party – str. 8

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl Prezes: Lech Gryko

16

WHISKY Marzenia Williama Granta

18

Dobrze podana smakuje lepiej

22

Z czterech stron Êwiata

24

Magia charcoal mellowing

30

Szkocka arystokratka Wiceprezes: Anita Frank Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

na angielskim dworze

34

Whisky z Highlands

37

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski

RUM

Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski

Drinki z rumem

38

Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko Dyrektor Grupy Wydawniczej: Aneta Purta-Stankiewicz Reklama: Katarzyna Jab∏oƒska, Ma∏gorzata Arciszewska, Aneta Brzostek, Joanna Fiedorowicz reklama@publikator.com.pl

WINO Whisky Glenfiddich jest najlepiej sprzedajàcà si´ whisky s∏odowà na Êwiecie – str. 18

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski Kolporta˝ i Prenumerata: www.salonprasowy.pl

Kalifornijski róg obfitoÊci

40

Ogniste niczym s∏oƒce nad Douro

46

Ren winem p∏ynàcy

48

Z niemieckich winnic

53

JeÊli riesling, to tylko z Niemiec

54

O TYM SI¢ MÓWI

58

PA R T N E R Z Y

64

Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o.

Najlepsze wina kalifornijskie powstajà w Napa Valley – str. 40

Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

2


Whisky

W wielu barach na ca∏ym Êwiecie przyj´∏o si´, ˝e whisky standardowo podaje si´ on the rocks. Z kolei w Polsce od lat pokutuje przekonanie, ˝e najlepsza jest z colà i cytrynà. W rzeczywistoÊci oba sposoby sà b∏´dne, gdy˝ nie pozwalajà poczuç wszystkich subtelnoÊci smaków i aromatów wyczuwalnych w tym trunku. O ile blended whisky faktycznie nadaje si´ do przyrzàdzania koktajli (problematyczny pozostaje nadal dobór nieszcz´snej coli, jako ˝e gama drinków na bazie blended whisky jest naprawd´ przebogata), o tyle dodawanie jakichkolwiek „polepszaczy” do whisky single malt bezpowrotnie zuba˝a jej bogactwo i odbiera mo˝liwoÊç doznania harmonii smaków i zapachów, nad którà niejednokrotnie pracowa∏y ca∏e pokolenia mistrzów destylacji.

smakiem whisky. IloÊç wody, którà nale˝y dodaç, zale˝y od indywidualnych preferencji i charakteru trunku. Niektórzy rozcieƒczajà jà w 1/3, inni w 1/4, a inni nawet w po∏owie. Szczególnie dotyczy to gatunków whisky o najwy˝szej zawartoÊci alkoholu (np. whisky cask strenght, czyli nierozcieƒczana przed zabutelkowaniem, o zawartoÊci alkoholu si´gajàcej w niektórych przypadkach nawet ponad 60%). Warto pami´taç, ˝eby whisky rozcieƒczaç bardzo rozwa˝nie, poniewa˝ zbyt rozwodniona równie˝ straci swoje walory smakowe. Absolutnym nieporozumieniem jest natomiast rozcieƒczanie jej wodà gazowanà – w po∏àczeniu z alkoholem podra˝nia kubki smakowe, dajàc odwrotny efekt do zamierzonego.

Picie whisky w szklaneczce z kilkoma kostkami lodu ma jednà zasadniczà wad´. Lód ca∏kowicie zmra˝a znajdujàce si´ na j´zyku i podniebieniu kubki smakowe. A warto przypomnieç, ˝e liczba kubków smakowych u cz∏owieka si´ga 10 tys. Ka˝dy z nas ma wi´c idealne narz´dzia do wyczucia subtelnoÊci smaków, z których s∏ynie whisky. Wiele jest zatem prawdy w tym, co powiadajà niektórzy znawcy whisky, ˝e jeÊli producenci chcieliby, aby whisky piç z lodem, umieÊciliby go wÊród sk∏adników na etykiecie. Nie ka˝dy zdaje sobie spraw´, ˝e tradycja dodawania do whisky lodu zrodzi∏a si´ w Indiach. ˚o∏nierze brytyjscy, którzy uwielbiali whisky i wozili jà ze sobà nawet w najdalsze zakàtki Êwiata, pili jà z lodem, aby w tropikalnym klimacie chroniç si´ przed udarem. DziÊ on the rocks degustuje si´ g∏ównie whiskey w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie twierdzà, ˝e ich trunki sà tak aromatyczne, ˝e dodatek lodu nie zuba˝a ich bogactwa. Ile w tym prawdy, ka˝dy powinien oceniç sam. Prawdà jest natomiast to, ˝e najlepszym dodatkiem do whisky, a szczególnie do szkockich single maltów, jest êródlana woda. OczywiÊcie, wszystko zale˝y od rodzaju i charakteru trunku, a przede wszystkim od indywidualnych upodobaƒ pijàcego. Alkohol w zbyt du˝ym st´˝eniu ma dzia∏anie podobne do lodu – upoÊledza kubki smakowe. Dodatek neutralnej wody u∏atwia wi´c cieszenie si´

¸UKASZ SOSI¡SKI,

FIRMA

PICK

AND

TASTE,

ZAJMUJÑCA SI¢ SZKOLENIAMI I DEGUSTACJAMI WHISKY:

Jak nale˝y piç whisky, aby najlepiej poczuç subtelnoÊç jej aromatów i smaków? Dodatek lodu powoduje zmro˝enie kubków smakowych, przez co wiele smaków nie jest w pe∏ni wyczuwalnych. JeÊli wi´c chcemy delektowaç si´ pe∏nià smaków, lód mo˝e nam to utrudniç. Z pewnoÊcià whisky warto rozcieƒczaç wodà. Istnieje poglàd, ˝e whisky najlepiej smakuje z wodà z tego samego êród∏a, z którego czerpie si´ wod´ do jej produkcji. Jest to jednak w naszych warunkach nieosiàgalne. MyÊl´, ˝e wystarczy, abyÊmy korzystali z wody niegazowanej, niesmakowej i niemineralizowanej. Dobrym pomys∏em jest tak˝e

TROCH¢ ZBYT OLD FASHIONED DLACZEGO NIE Z LODEM?

Sztuka degustacji

Utar∏o si´ przekonanie, ˝e idealnym szk∏em do picia whisky sà niskie i okràg∏e szklaneczki typu old fashioned. O ile w przypadku amerykaƒskich whiskey serwowanych z kostkami lodu faktycznie sà one bardzo por´czne, o tyle w przypadku whisky ze Szkocji nie sprawdzajà si´. Majà bowiem zbyt szerokà Êrednic´ na górze, przez co cz´Êç aromatów za szybko wydostaje si´ na zewnàtrz. Tym samym, podobnie jak w przypadku dodatku lodu, tracimy mo˝liwoÊç poznania ca∏ego bogactwa degustowanego trunku.

woda pochodzàca z domowych i coraz cz´Êciej dost´pnych filtrów. Whisky zazwyczaj rozcieƒcza si´ do 30%, ale iloÊç wody jest tak naprawd´ subiektywna. Do ostrych torfowych trunków dodaje si´ wi´cej wody. Warto te˝ pami´taç, ˝e niektóre whisky, szczególnie s∏odkie, mogà traciç na dodaniu wody. Sà dwie szko∏y temperatury, w jakiej powinna byç podawana whisky. Niektórzy twierdzà, ˝e nale˝y jà serwowaç w temperaturze pokojowej, inni, ˝e trunek ten nale˝y podawaç w temperaturze nieco ni˝szej – czyli 15-16°C lub przynajmniej whisky rozcieƒczaç wodà o tej w∏aÊnie temperaturze.

Jak nale˝y przeprowadziç profesjonalnà degusta-

IDEALNY TULIPAN

cj´ whisky?

O wiele lepsze jest szk∏o w kszta∏cie tulipana, zw´˝ajàce si´ ku górze, przez co u∏atwia koncentracj´ aromatów. Obecnie wielu producentów whisky oferuje w∏asne szk∏o (np. Ardbeg, Bowmore, Talisker, Glenmorangie), a w Polsce odpowiednie kieliszki zakupiç mo˝na u importerów whisky. Przyk∏adem mo˝e byç chocia˝by szk∏o Gleincarn Glass, które posiada Scottish House. Szklanki Gleincarn Glass, szerokie przy dnie, a zw´˝ane u góry, posiadajà solidnà podstaw´, która pomaga utrzymaç szk∏o w d∏oni, umo˝liwiajà tak˝e pe∏nà ocen´ koloru whisky. Mo˝na tak˝e zaopatrzyç si´ w profesjonalne kieliszki w jednym ze sklepów internetowych zajmujàcych si´ sprzeda˝à whisky i akcesoriów do jej degustacji (np. www.bestofwhisky.pl). JUSTYNA ¸OTOWSKA

Najpierw oceniamy barw´, co jest szczególnie wa˝ne w przypadku whisky, do których nie by∏ dodawany karmel. Tylko w nich mo˝emy oceniç, czy barwa whisky pochodzi z dojrzewania, czy te˝ z dodatku obcej substancji. Trunek dojrzewajàcy w beczkach po sherry (szczególnie, gdy zosta∏y u˝yte po raz pierwszy) b´dzie ciemniejszy ni˝ w przypadku whisky pochodzàcej z beczek po bourbonie. Najwa˝niejszym etapem degustacji jest wàchanie trunku. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e ludzkie zmys∏y odró˝niajà a˝ 32 aromaty i tylko 4 smaki. Nast´pnie próbujemy whisky i powtarzamy wszystkie czynnoÊci, ale tym razem po dodaniu wody. Whisky powinniÊmy degustowaç na czczo, w pomieszczeniu bez ˝adnych zapachów, tak aby nic nie skierowa∏o naszych zmys∏ów na niew∏aÊciwe tory.

FOT. BALLANTINE’S

3

Świat Alkoholi 5-6 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanyc...

Świat Alkoholi 5-6 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanyc...

Advertisement