Page 1

LUTY 2008 (2/53)

MICE Poland

M e e t i n g s

Spis treÊci AktualnoÊci B2B na e-Travel Forum E-commerce w relacjach bussiness-to-bussiness u∏atwia partnerom biznesowym dost´p do aktualnych informacji a przede wszystkim redukuje czas i koszty przeprowadzanych transakcji. Str. 5 Szklaneczka i dobre cygaro Pick and Taste wesz∏a na rynek z nowym produktem – prowadzeniem degustacji oraz szkoleƒ z wyrafinowanych alkoholi i cygar. Str. 4

Kongresy

I n c e n t i v e s

C o n f e r e n c e s

Dzika karta dla Torunia Toruniowi uda∏o si´ zdobyç dzikà kart´ na IMEX, gdzie w tym roku weêmie udzia∏ ponad wystawców z ponad 150 krajów. Co roku organizatorzy targów IMEX dajà szans´ nowym destynacjom na bezp∏atnà prezentacj´ podczas swojej imprezy. W 2007 roku do rywalizacji przystàpi∏ Toruƒ na czele z tworzàcym si´ Toruƒ Convention Bureau Copernicus i wygra∏. Drugim zwyci´zcà jest Republika Armenii. Dodatkowo dwie nowe, dzikie karty zosta∏y przyznane niemieckim wystawcom. – Toruƒ ma wspania∏e

Wojciech ¸opaciƒski : – Namawiam Prezydenta Torunia Micha∏a Zale skiego do wzi´cia udzia∏u w odbywajàcym si´ podczas targów IMEX „Forum polityków”.

t∏o do organizacji spotkaƒ biznesowych: Dom Kopernika, Krzywa Wie˝a, militarne

forty, gotyckie stare miasto (wpisane na list´ UNESCO), Planetarium i ˚ywe Muzeum Piernika. Jedziemy do Frankfurtu pokazaç nasze atuty konferencyjne europejskim organizatorom konferencji -– cieszy si´ za∏o˝yciel Torun CB Wojciech ¸opaciƒski. Nagrodà w tym presti˝owym konkursie jest stoisko na najwa˝niejszych targach IMEX. Dodatkowo zwyci´zcy dostajà darmowe bilety lotnicze, zakwaterowanie oraz wst´p na oficjalnà gal´. Toruƒ „od zawsze” by∏ postrzegany jako miasto turystyczne. Czy stanie si´ destynacjà konferencyjnà, b´dzie zale˝a∏o od w∏adz miasta oraz od powodzenia takich (kc) inicjatyw.

E v e n t s

Z POT-u do ministerstwa

Katarzyna Sobierajska

5 lutego dyrektor Convention Bureau of Poland, Katarzyna Sobierajska uzyska∏a nominacj´ na stanowisko podsekretarza stanu ds. Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jej obowiàzki zosta∏y przekazane Annie Cichoƒskiej.

Nowe inwestycje w Warszawie zwolnione z p∏acenia podatku Sukces polskiej bran˝y Wspólne stanowisko w sprawie wspó∏pracy na rzecz rozwoju Europy jako wiodàcej destynacji konferencyjnej. Str.10-11

IS SN 1895-7889 INDEX 382213

Cena 12 z∏ (0% VAT)

Warsztat Event bez wpadki Katastrofa podczas eventu sprawi, ˝e opinie przekazywane drogà pantoflowà mogà pozbawià nas klientów, watro wi´c si´ przed tym ustrzec. Str. 13

Trendy WartoÊci ponad zyskiem Dzia∏alnoÊç spo∏eczna oraz akcje charytatywne sà okazjà do integracji pracowników, ale tak˝e szansà na zrobienie czegoÊ bezinteresownie dla spo∏eczeƒstwa. Str. 15-16

Technologia

Bran˝owe portale Internet sta∏ si´ miejscem wymiany informacji oraz poglàdów na temat zorganizowanych eventów i konferencji. Str. 17

MICE catering Niepolecane potrawy Na oficjalnym przyj´ciu nie powinny pojawiç si´ lody oraz martini. Str. 26

TEMAT MIESIÑCA

˚EGLARSTWO

Jeszcze si´ tam ˝agiel bieli… Doskona∏ym sposobem na zintegrowanie firmowej za∏ogi sà imprezy, rejsy i regaty na wodzie. Teambuilding pod ˝aglami to przygoda, nauka oraz dobra zabawa, która wyrabia charakter, wymaga zdyscyplinowania i Êwietnie integruje pracowników. str. 20

W zwiàzku z organizacjà Euro 2012 w Warszawie, rada miasta postanowi∏a zwolniç z p∏acenia podatku od nieruchomoÊci nowe inwestycje. Budowa nowych hoteli oraz pensjonatów bez obowiàzku p∏acenia podatku od nieruchomoÊci ma spowodowaç wzrost bazy hotelowej w 2012 roku o oko∏o 30 proc. Pieni´dzy do bud˝etu paƒstwa nie b´dà musieli odprowadzaç organizatorzy wycieczek oraz imprez turystycznych, a tak˝e inwestorzy zamierzajàcy wybudowaç w stolicy basen, pole golfowe, kort tenisowy, czy kr´gielnie. Jedynym warunkiem jaki trzeba spe∏niç to obowiàzek ukoƒczenia inwestycji do 31 grudnia 2011 ro-

ku. Rada miasta zdecydowa∏a, ˝e zwolnienie z podatku obowiàzywaç b´dzie maksymalnie przez pi´ç lat. Na razie tylko Warszawa zdecydowa∏a si´ na Êciàgni´cie inwestycji za pomocà ci´ç podatkowych, jednak nie wykluczone, ˝e w Êlad za stolicà pójdà miasta, w których planowane jest organizowanie Mistrzostw Europy.


AKTUALNOÂCI

POSZUKIWANI Account director Agencja Artystyczna Wymagania: doÊwiadczenie eventowe, doÊwiadczenie w kierowaniu zespo∏em oraz w zarzàdzaniu bud˝etem, bardzo dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz wysoko rozwini´te zdolnoÊci negocjacyjne i ÊwiadomoÊç biznesowa Miejsce pracy: Warszawa Kontakt: naj_exec@naj.com.pl

IR Event Specialist CC Group Wymagania: zdolnoÊci organizacyjne i umiej´tnoÊç zarzàdzania czasem, doÊwiadczenie we wspó∏pracy z zewn´trznymi dostawcami us∏ug, dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego, bardzo dobra znajomoÊç oprogramowania pakietu MS Office, w szczególnoÊci Microsoft Word, kreatywnoÊç, wysoka kultura osobista, ∏atwoÊç nawiàzywania kontaktów oraz zaanga˝owanie i entuzjazm do pracy, dodatkowym atutem b´dzie doÊwiadczenie we wspó∏pracy ze studiami graficznymi i drukarnià Miejsce pracy: Warszawa Kontakt: operations@ccgroup.com.pl

Pick and Taste – firma, która podczas eventów, wydarzeƒ specjalnych, na zlecenie klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, zajmuje si´ prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleƒ z najbardziej wyrafinowanych alkoholi i cygar, wprowadzi∏a do swojej oferty nowà form´ degustacji – „Szlachetne Trunki Polskie“. – Specjalizujemy si´ przede wszystkim w whisky, winach, koniakach oraz cygarach, ale nowa oferta jest odpowiedzià na zapotrzebowanie na tego typu trunki. Nasi goÊcie majà okazj´ skosztowaç miodów pitnych oraz najwy˝szej jakoÊci nalewek polskich. Ponadto uczestnicy majà okazj´ poszerzyç wiedz´ na temat: hi-

storii oraz receptur trunków. Atrakcjà dodatkowà mogà byç np. po∏àczenia kulinarne trunków z typowymi polskimi daniami. Program doskonale sprawdza si´ podczas spotkaƒ integracyjnych szczególnie, gdy goÊçmi sà obcokrajowcy. Wydarzenie w tej konwencji to jednoczeÊnie promocja kultury polskiej i przede wszystkim doskona∏ej jakoÊci alkoholi, z których Polska jest znana – wyjaÊnia ¸ukasz Sosiƒski (wspó∏w∏aÊciciel firmy Pick and Taste). Pick and Taste odpowiada za przygotowanie scenariusza wydarzenia oraz jego organizacj´. Firma zapewnia profesjonalne karty degustacyjne, mapy aromatów i sma-

PTQV stworzy∏o autorski program umo˝liwiajàcy dokonywanie przez internet rezerwacji konferencji i wynajem sal konferencyjnych. W systemie uczestniczy ponad 150 hoteli w Polsce.

Polish Travel Quo Vadis, firma zajmujàcà si´ business travel, kolejny raz wy∏oni∏a zwyci´zc´ w kategorii The Best Hotel of Poland 2007.

W tym roku za najlepszà sprzeda˝ pokoi przez internet nagrodzeni hotel Hilton, w kategorii premiera roku, Marriott w kategorii hotel

Expo Silesia otwarte

odby∏o si´ przy udziale prezydentów najwi´kszych miast Âlàska, lokalnych w∏adz oraz przedstawicieli Êwiata biznesu. Pierwszà imprezà zorganizowanà w Expo Silesia ju˝ 3 dni po jego otwarciu by∏ Fi-

Na polskim rynku obiektów konferencyjnych pojawi∏o si´ nowe miejsce spotkaƒ – Expo Silesia. Uroczyste otwarcie

Specjalista ds. eventów Agencja S4 Wymagania: wykszta∏cenie wy˝sze , co najmniej roczne doÊwiadczenie w obs∏ugiwaniu marek polskich i zagranicznych w zakresie ATL i BTL , bieg∏a znajomoÊç j´zyka angielskiego, bardzo dobra pakietu MS Office oraz internetu, wysokie zdolnoÊci organizacyjne i umiej´tnoÊç zarzàdzania czasem. Miejsce pracy: Warszawa, Kraków Kontakt: rekrutacja@ppc.org.pl 4

MICE Poland Luty 2008

¸ukasz Sosiƒski: Naszà specjalnoÊcià sà degustacje win, koniaków i cygar.

ków, materia∏y informacyjne o wszystkich degustowanych produktach oraz specjalistyczne szk∏o. Degustacj´ mogà przybieraç form´ „ekskluzywnego spotkania”, szkolenia multimedialnego lub „kàcika konesera”. www.pickandtaste.pl

Sieciowe hotele nagrodzone za sprzeda˝ w sieci

Project manager w dziale eventów i promocji MS Services Wymagania: co najmniej doÊwiadczenie w kierowaniu projektami promocyjnymi z obszaru field i event marketingu, zdolnoÊci organizacyjne i umiej´tnoÊç realizowania kilku projektów jednoczeÊnie, samodzielnoÊç i umiej´tnoÊç organizowania w∏asnej pracy oraz pracy podleg∏ego zespo∏u, wysoka odpornoÊç na stres i umiej´tnoÊç pracy pod presjà czasu, bieg∏a obs∏uga komputera w zakresie MS Office oraz posiadanie czynnego prawa jazdy. Miejsce pracy: Warszawa Kontakt: pracadp@msservices.pl

Wzrost turystyki biznesowej w Chinach

Degustacje z klasà

Expo Silesia zosta∏o uroczyÊcie otwarte 10 stycznia br.

z Warszawy oraz RT Monopol w Krakowie. Uroczyste wr´czenie statuetek odby∏o si´ w Sheraton Warsaw Hotel. Zarzàd i pracownicy PTQV podczas czwartej edycji gali zainaugurowali otwarcie swojego nowego serwisu internetowego oraz przedstawili raport ze sprzeda˝y us∏ug turystycznych przez internet w 2007 roku. PTQV dzia∏a od 1990 roku. Oferuje internetowe systemy rezerwacji hoteli, biletów lotniczych, wycieczek (k∏) oraz konferencji. www.ptqv.net

na∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, w trakcie którego zosta∏ pobity rekord Guinnessa. W wysokim na 6m i szerokim na 3m „kocio∏ku” ugotowaliÊmy 11 500 litrów tradycyjnej zupy Êlàskiej – parzybrody. Rekordowà zupà cz´stowaliÊmy wszystkich, którzy 13 stycznia przybyli do Expo Silesia na Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Za darmo otrzyma∏y ja tak˝e organizacje charytatywne, noclegownie i domy pomocy spo∏ecznej. Podczas tej ogromnej plenerowej imprezy na terenie Expo Silesia w koncercie grupy FEEL i tradycyjnym ju˝ na WOÂP pokazie sztucznych

Wed∏ug raportu „Chiƒski przemys∏ spotkaƒ” w nadchodzàcych latach to w∏aÊnie Chiny majà staç si´ najpopularniejszym w Azji celem turystyki biznesowej. Gwa∏townie wzrasta zarówno liczba przyjezdnych turystów, jak i wyje˝d˝ajàcych obywateli Chin. Wed∏ug statystyk, iloÊç turystów ma w ciàgu roku wzrosnàç ponad dwukrotnie, przy 30 procentach ca∏ej tej liczby stanowiàcych turystyk´ biznesowà. Wzrost liczby turystów jest niezaprzeczalnie ogromny. Podczas kiedy w 2006 roku liczba obywateli chiƒskich podró˝ujàcych s∏u˝bowo za granic´ stanowi∏a ponad 28 milionów, w 2007 ta sama liczba osiàgn´∏a ju˝ ponad 35 milionów. W∏adze Chin szacujà, ˝e rynek turystyki biznesowej wzrasta obecnie o 15 procent rocznie a zyski z turystyki zagranicznej szacuje si´ na ponad 100 miliardów juanów. Tegoroczne targi SIBTM (Shanghai Incentive Business Travel and Meetings Expo) majà przyciàgnàç ponad 5000 przedstawicieli ró˝nych regionów Chin, Azji i Europy. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli turystyki biznesowej z ca∏ego Êwiata. „China repot meeting reaserch report 2007”

ogni „Âwiate∏ko do nieba” uczestniczy∏o ponad 17.000 osób. www.silesiaexpo.pl

Dossier Na terenie obiektu znajdujà si´ : - nowoczesne pawilony wystawiennicze o powierzchni ponad 30 tys. m2 z przewy˝szeniem do prezentacji ponadgabarytowych maszyn i innych eksponatów targowych - 35 tys. m2 zewn´trznego terenu wystawienniczego - parkingi na 1,5 tys. samochodów - sale konferencyjne i kongresowe

MICE 2 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanych...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you