Page 1

ne tercih edilmifltir.

Leather’dan devamla Rüya Tak›m’›n 2012 versiyonunda ise Christian Laettner rolü Anthony Davis’in oldu. John Calipari’nin çal›flt›rd›¤› Kentucky Wildcats’i NCAA flampiyonu yapt›ktan sonra beklendi¤i gibi 2012 NBA draftlar›nda New Orleans Hornets taraf›ndan 1 . s›radan seçilmiflti. Olimpiyat boyunca ‘garbage time’ d›fl›nda pek süre alamasa da Tunus karfl›s›nda bir ara ‘monster dunk’ antrenman›na flahit olmufltuk! Fiziksel özellikleri bak›m›ndan gelece¤in Dwight Howard’› diyebilece¤imiz Davis’in NBA’deki çaylak sezonunu da pick&roll olarak iple çekmekteyiz.

Lebron James’in senesi Final maç›n›n son iki dakikas›na girilirken gönderdi¤i iki güdümlü üçlükle ‹spanya’n›n fiflini çeken LeBron James, NBA’de normal MVP seçilip, NBA flampiyonluk yüzü¤ünü tak›p, NBA’de finali MVP’si seçilip üzerine bir de cila niyetine Olimpiyat alt›n› kazanm›fl oldu. Ayn›

sezonda tüm bunlar› yaln›zca Michael Jordan kazanabilmiflti •••

Final maç›nda ‹spanya’n›n ‘box and one’ savunmas›na karfl› 30 say› atan Kevin Durant 8 maçta att›¤› 156 say› ile ABD’nin Olimpiyatlardaki en skorer oyuncusu unvan›n› Jordan’dan ald›. 2010 Dünya Basketbol fiampiyonas› finalinde bizi Sinan Erdem’de delik deflik eden Durant, ‹spanya’ya da ayn› tarifeyi uygulad›. Üstelik Olimpiyat boyunca yüzde 52.3’lük üç say› isabet yüzdesiyle oynad›! Final maç›nda 17 say› ile oynayan Kobe Bryant ise milli tak›m kariyerine Olimpiyat alt›n›yla veda etmifl oldu. 2004 Atina’daki fiyaskoyu (bronz) unutturmak için direksiyona geçen Bryan Colangelo ile Mike Krzyzewski, gere¤ini yapt›lar. Bundan sonraki Olimpiyatlarda da ABD’yi kürsünün en üst basama¤›ndan baflka bir yerde görmemiz pek olas› de¤il. Pick&Roll

MAHŞERiN 4 ATLISI er fleyden önce lafa flunu kabul ederek bafllayal›m. ‹zledi¤imiz tak›m Dream Team’in 2012 versiyonuydu. Kadronun aç›kland›¤› ilk günden ‹spanya ile oynanan final maç›na kadar, Michael Jordan’›n Barcelona’daki 20 y›l önceki tak›m›yla pek çok aç›dan k›yasland› durdu. Kimine göre gerçek ‘Dream Team’ ile mukayase bile edilemeyecek bir tak›md›, kimine göre ise Mike Krzyzewski’nin elindeki tak›ma ‘Dream Team II’ demek yeterli olacakt›. Tart›flmaya taraf olmadan fikrimizi belirtelim: Barcelona’daki tak›m gerek dönemin flartlar›, gerekse dönemin efsane oyuncular›yla bir tanedir ve 1992'de kalm›flt›r. Art›k biz basketbolseverlerin önünde Kobe ve arkadafllar›n›n asla hafife al›namayacak, olimpiyat tarihine geçmifl tak›m› bulunmakta…

H

•••

Londra Olimpiyat Oyunlar›’na, 1992’deki ‘Dream Team’in gölgesinde kat›lan ABD, final maç›nda ‹spanya’y› 107-100 ma¤lup ederek Olimpiyat alt›n› üst üste ikinci kez kazanmay› baflard›. Finalde, ‹spanya’n›n maç›nda son 2 dakikas›na kadar oyunda kalaca¤›n› tahmin edemezdik herhalde. 92’de mola dahi almadan 43 say› ortalamayla

rakiplerini darma da¤›n eden Dream Team’in yakalad›¤› coflkuya eriflemediler (Londra’da rakiplerine maç bafl›na 32.3 say› fark att›lar) belki ama o günden bu yana basketbolda çok fleyin de¤iflti¤ini de kabul etmek gerekir. Ufak bir k›yaslama yapmak gerekirse; o dönem NBA’de oynayan Avrupal› oyuncu say›s›yla bugünküne bir bakmak yeterli olacakt›r. 20 y›l önceki Olimpiyat’ta 17 oyuncu NBA’de oynuyordu ve 12’si zaten Dream Team mensubuydu. Londra’da ise 39 aktif NBA oyuncusu ve yolu bir zamanlar NBA’den geçmifl 18 basketbolcu boy gösterdi.

K›saca ‘Dream Team’ Seul'deki 1988 Olimpiyat Oyunlar›'na her zamanki gibi kolej y›ld›zlar›yla kat›lan ABD, üçüncü olarak büyük bir hayal k›r›kl›¤› yaflam›flt›. Mitch Richmond, Hersey Hawkins, Dan Majerle ve David Robinson gibi gelece¤in NBA y›ld›zlar›ndan oluflan o kolej tak›m›, ABD basketbolunun Olimpiyat karnesine o güne kadarki en düflük notu yazd›r›nca, 4 y›l sonras› için ifllerin epeyce s›k› tutulmas›na karar verilmiflti. Üstelik, 'so¤uk savafl' y›llar›yd› ve Sabonis'li SSCB'nin yar› finalde ABD'yi geçerek

Dream Team Dream Team 92’nin maçları: 2012’nin maçları: 1. maç: ABD-Angola: 116-48 +68 2. maç: ABD-H›rvatistan: 103-70 +33 3. maç: ABD-Almanya: 111-68 +43 4. maç: ABD-Brezilya: 127-83 +44 5. maç: ABD-‹spanya: 122-81 +41 6. maç: ABD-Proto Riko:115-77 +38 7. maç: ABD-Litvanya: 127-76 +51 8. maç: ABD-H›rvatistan: 117-85 +32

alt›n madalyaya ulaflm›flt›. FIBA'n›n olimpiyatta 'profesyonel' oyunculara izin vermesinin ard›ndan, bir fenomen haline gelecek Dream Team flekilleniyordu. •••

1991 eylül ay›nda, sonradan 'rüya tak›m' ad› verilecek kadronun ilk 10 oyuncusu aç›kland›: Michael Jordan, Scottie Pippen (Chicago Bulls), John Stockton, Karl Malone (Utah Jazz), Magic Johnson (LA Lakers), Larry Bird (Boston Celtics), Patrick Ewing (New York Knicks), Chris Mullin (Golden State Warriors), David Robinson (San An-

1. maç: ABD-Fransa: 98-71 +27 2. maç: ABD-Tunus: 110-63 +47 3. maç: ABD-Nijerya: 156-73 +83 4. maç: ABD-Litvanya: 99-94 +5 5. maç: ABD-Arjantin: 126-97 +29 6. maç: ABD-Avustralya: 119-86 +33 7. maç: ABD- Arjantin: 109-83 +28 8. maç: ABD-‹spanya: 107-100 +7

tonio Spurs), ve o zamanlar Philadelphia 76ers formas› giyen Sir Charles Barkley. (Bu kadrodan David Robinson 88'de bronz, Jordan, Ewing ve Mullin ise 84'de alt›n madalya kazanm›flt›r.) Kadroya 11. oyuncu olarak dönemin iki NBA y›ld›z› aras›nda seçim yaparak karar verilir. Portland'›n y›ld›z› Clyde Drexler, Pistons'›n y›ld›z› Isiah Thomas'›n yerine tercih edilmesinin ard›nda Michael Jordan parma¤› arayanlar›n say›s› az de¤ildir. Ve 'Dream Team'in son parças› ise Duke'ün skoreri Christian Laettner ile tamamlan›r. Laettner, kadrodaki profesyonel olmayan tek oyuncudur ve Shaquille O'Neal'›n yeri-

Majesteleri Barcelona 92’de 14.9 say› ortalamas›yla oynam›flt›.

pick&roll  

pick&rollpick&roll

Advertisement