Page 1


WordPress WordPress คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไวเพื่อสรางและจัดการเนื้อหาบนอินเตอรเน็ต ( Contents Management System หรือ CMS) กลาวคือ แทนที่เราจะดาวโหลดโปรแกรมมาทำการสรางและออกแบบเว็บไซตบนเครื่องคอมพิวเตอรของเราอยางเชน Macromedia Dreamwaver, Microsoft Fontpage (มีใครทันรึเปลา) เปนตน แต CMS นั้นถูกสรางมาเพื่อใชงานบนอินเตอรเน็ตโดยตรง หมายความวาเมื่อคุณจะใชงานโปรแกรมนี้ คุณก็สามารถใชไดทันทีผานอินเตอรเน็ต เพียงแคคุณล็อกอินเขาสูระบบจัดการของ CMS นั้นๆ บางคนอาจจะคุนหูกับ cms เจาอื่น เชน joomla, simple machines, open cart, magento เปนตน ขอดีของ CMS ก็คือ สะดวกตอการใชงาน คุณไมตองเริ่มสรางเว็บจาก 0 ไมจำเปนตองมีความรูทางโปรแกรมเมอร เพราะระบบมีทุกอยางไวให คุณมีหนาที่เพียงแคใสเนื้อหาของคุณเขาไป ขอเสียของ CMS คือ บางครั้งก็อาจมีมากเกินความจำเปน


WordPress ประกอบดวยอะไรบาง WordPress เขียนดวยภาษา PHP และใช Apache, MySQL และ PhpMyAdmin ในการรันเปนเซิฟเวอร คุณสามารถลองใชโปรแกรม DesktopServer เพื่อจำลองเซิฟเวอรสำหรับติดตั้งและใชงาน WordPress ได เพราะ WordPress นั้นจะรันอยูบนฝงเซิฟเวอร เราจึงตองมีเครื่องมือจำลองเซิฟเวอรซะกอน WordPress Core คือ ตัวขับเคลื่อนหลัก เปรียบเสมือนเครื่องยนตหลักของรถทุกคัน โดยเราสามารถดาวนโหลด WordPress เวอรชั่นลาสุดไดที่ WordPress.org และ th.wordpress.org สำหรับเวอรชั่นภาษาไทย


Themes เปนสวนแสดงผลภายนอก แลวยังมีฟงชั่นเสริมตางๆ มาดวย เปรียบเสมือนดีไซนของรถซึ่งแตละบริษัทก็จะออกแบบมาแตกตางกัน มีฟงชั่นพิเศษตางกัน มีทั้งธีมฟรีและธีมแบบพรีเมี่ยม เราสามารถดาวนโหลดธีมฟรีไดจาก https://wordpress.org/themes/ ซึ่ง เปนแหลงรวมธีมจากนักพัฒนาทั่วโลกสงธีมของตัวเองขึ้นไปใเราสามารถติดตั้ง ใชไดฟรีจากหนาควบคุมของ WordPress เลย หรือใช Google ในการเสริช WordPress Free Theme แลวตามดวยประเภทของธีมที่ตองการ เชน WordPress Free Fashion Theme เปนตน สำหรับเว็บที่ทำธีมแบบพรีเมี่ยมมาขายก็มีเยอะเชนกัน นอกจากนี้ยังมีตลาดธีมที่ใหญที่สุด คือ Themeforest.net ที่มีธีมมากกวา 6,000+ ธีม ใหเราเลือกซื้อและดาวนโหลด ขอแตกตางระหวางธีมฟรีและพรีเมี่ยมนั้น นอกจากในเรื่องของฟงชั่นเสริมแลว ยังมีในเรื่องของการซัพพอรตจากคนเขียนธีม การอัพเดต ที่ธีมแบบพรีเมี่ยมจะใหไดมากกวา


Plugins คือ สวนเสริมของ WordPress ที่ชวยเพิ่มความสามารถใหกับเว็บ เปรียบเสมือนการอัพเกรดเครื่องยนตใหทำงานในแบบที่เราตองการ หรือแมแตดัดแปลงการสำหรับการใชงานเฉพาะดาน เชน การใชปลั๊กอิน WooCommerce เพื่อสรางรานคาขายสินคาออนไลน ธีมพรีเมี่ยมมักจะมีฟงชั่นเสริมมากมายทำใหเราลดการติดตั้งปลั๊กอินลงไป เพราะการติดตั้งปลั๊กอินมากๆ ยอมไมใชเรื่องดี เพราะเมื่อมีการอัพเกรดในบางครั้งก็อาจจะมีการกระทบกับการทำงานกับสวน อื่นๆ ทั้งกับธีมหรือปลั๊กอินดวยกันเอง


ขั้นตอนในการสรางเว็บไซตดวย WordPress คิดกอนวาคุณจะทำเว็บไซตอะไร หาธีมที่คุณชอบและเหมาะกับเว็บของคุณ (เปนขั้นตอนที่ปกติจะใชเวลานานที่สุดแลว แถมสวนใหญก็จะไมคอยจบที่ธีมเดียว ดังนั้นจึงควรคิดใหเยอะๆ คะ) ติดตั้ง WordPress, Theme, Plugins ที่ตองการใชงาน คุณสามารถอานเรื่องเกี่ยวกับ Theme WordPress ไดที่นี่ การเลือกธีมที่ดีจะสงผลถึงอนาคตของเว็บไซต ชวยตัดเรื่องจุกจิกบางอยาง บางธีมมีหลายฟงชั่นจนทำใหคุณไมจำเปนตองลงปลั๊กอินเสริมหลายตัว หรือหากคุณตองการทำเว็บที่เรียบงาย ก็ไมจำเปนตองเลือกธีมที่มีลูกเลนหลากหลาย แตโฟกัสไปที่เนื้อหาแทน


WordPress เหมาะกับเว็บไซตแบบไหน จริงๆ แลว WordPress เหมาะกับการทำเว็บไซตทุกแบบ แตบางแบบนั้นเราอาจตองรูลึกซึ้งหรือมีพื้นฐานทางดานโปรแกรมเมอรดวย ดังนั้น ณ ที่นี้เราจะขอพูดในแงของ Beginner จริงๆ เพราะ CMS แตละตัวนั้นก็มีจุดเดนแตกตางการ เว็บเหลานี้เปนเว็บที่เหมาะกับการใชงาน WordPress คะ 1. เว็บบล็อก เหมาะมากสุดๆ เปน cms ที่บล็อกเกอรใชงานมากที่สุดในโลกเลยก็วาได 2. เว็บ Article เขียนบทความตางๆ รีวิวโรงแรม รานอาหาร งานฝมือ แอปมือถือ ฯลฯ 3. เว็บขาว เว็บวาไรตี้ การจัดหมวดหมูและแท็ก ( Categories, Tags ) ใน WordPress นั้นชวยไดงายมากๆ ธีม Magazine ก็เยอะสุดๆ เชนกัน เว็บขาวที่ไมใชสำนักขาวโดยตรงก็มักจะใช WordPress เพราะสามารถลดคาใชจายไดมากกวา 4.เว็บ Portfolio มีธีมเกี่ยวกับ Portfolio เยอะมากมายใหคุณนำเสนอผลงานของคุณไดอยางนาสนใจ 5.เว็บบริษัท มีธีมที่ดูนาเชื่อถือ เปน Professional ใหเลือกมากมาย มีเครื่องมือครบครันโดยเราไมตองจางออกแบบเพิ่มน


6. เว็บไซต e-commerce ขายสินคาออนไลน โดยใชปลั๊กอินเชน WooCommerce หรือ Easydigitaldownloads 7.นอกจากนี้ WordPress ยังสามารถสรางเว็บบอรด และเว็บ community ไดดวย โดยใชปลั๊กอินเชน bbPress 8. เว็บไซตที่ตองการความแรงในดาน SEO เพราะ WP ถือวาเดนในเรื่องนี้มากๆ เขียนเลนๆ ก็ติดผลการคนหาใน Google ได 9. เว็บไซตที่มีหลายภาษา WordPress นั้นถูกแปลทั่วโลกรวมทั้ง ภาษาไทย และยังมีปลั๊กอินที่ชวยจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บไซตที่ตองการใชหลายภาษาดวย เชน WPML, Polylang หากใครยังนึกไมออกวา WordPress สามารถทำเว็บแบบไหนไดบาง ลองดู Demo หรือ Preview ของธีมแตละธีมดูคะ (แตถาของ wordpress.org พรีวิวกับภาพตัวอยางอาจจะไมเหมือนกัน ตองดูที่เว็บตนฉบับ) เราจะไดเห็นวามันสามารถสรางเว็บหนาตาแบบไหนใหเราไดบาง ลองดูธีมมากมายจาก Themeforest.net ที่มีธีมใหเลือกทำเว็บไซตมากกวา 6,000+ ธีม


รายงาน WordPress  

เว็บอ้างอิง : https://www.wpthaiuser.com/wordpress-is/

รายงาน WordPress  

เว็บอ้างอิง : https://www.wpthaiuser.com/wordpress-is/

Advertisement