Page 1


PROFILE

PICHAMON NONNUMSIRISAWUS (POR) 10 JAN 1995 CHIANGRAI , THAILAND

CONTACT 0992749030 PICHAMON.N57@RSU.AC.TH EDUCATION FACULTY ARCHITECTURE RANGSIT UNIVERSITY


SKILL ADOBE PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR ARCHICAD AUTOCAD RHINOCEROS

SKETCHUP LUMION ARTLANTIS MICROSOLF OFFICE

LIFE STYLE RELAX 25%

WORK 25%

PLAY 50%


Y4

COEXIST TO RECIPROCAL PROJECT 4+1

LIGHTNING OF PUTRAJAYA PUBLIC BUILDING

Y3

MARINE SPONGE

HIGH-RISE BUILDING


Y2

RENOVATE BUILDING 2

LANDSCAPE

Y1

BANGPAT-PHANG NGA PROJECT 4+1


01

Y4

COEXIST TO RECIPROCAL PROJECT 4+1


COEXIST TO RECIPROCAL

รัฐบาลมีแผนพัฒนาพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยเปลี่ยนจุดผ่อนปรน บ้านห้วยต้นนุ่นที่อยู่ในอาเภอขุนยวมเป็นด่านถาวรเนื่องจากมีศกั ยภาพพื้นที่ที่ ดีกว่าด่านอื่น พอได้เข้าศึกษาพื้นที่จึงพบปัญหาว่าด่านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตป่า อนุรักษ์และอยู่ใกล้ เคียงกับชุมชนซึ่งถ้ามีการเปิดด่านอาจไปทาลายทรัพยากร ธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะสูญหายไป เราจึงมี แนวคิดที่จะไปแก้ไขให้ทาลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน

แม่ฮอ่ งสอน อ.ปางมะผ้า อ.เมือง

อ.ปาย

THAILAND

อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย

02


03

INTERNATIONAL TRADING


INTERNATIONAL AND LOCAL MARKET

LOCAL MARKET

04


05

INTERNATIONAL TRADING

INTERNATIONAL AND LOCAL MAR


KET

LOCAL MARKET

06


07


จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่ทาการค้าขายกับพม่าเป็นที่หลักๆซึ่งเมื่อได้ศึกษาก็พบว่าจะมีการเปิดเส้นทาง GMS ซึ่งเป็นเส้นทาง การค้าที่เชื่อมต่อระหว่างเวียดนาม ไทย พม่า อินเดีย หากเปิดด่านที่ห้วยต้นนุ่นจะเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าแม่สอดและเมืองหลวงของพม่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

08


09


10


11


12


13

CONTOUT LEVEL

RIVER

POSITION TREE


THE ROUTE

HYPERLOOP

ZONNING

14


15


• INTERNATIONAL TRADING

• INTERNATIONAL AND LOCAL MARKET

• LOCAL MARKET

16


17

INTERNATIONAL TRADING


18


19

INTERNATIONAL AND LOCAL MARKET


20


21

LOCAL MARKET


22


23


24


25


26


27

Y4

LIGHTNING OF PUTRAJAYA PUBLIC BUILDING


LIGHTNING OF PUTRAJAYA กลุ่มของเราได้สนใจในเรือ่ ง เมืองปุตราจายาที่มาเลเซียเป็นเมืองหลวง ที่ฟ้าผ่า มากที่สุดในเอเชีย ใน 365 วันผ่าไป 200 วัน ฟ้าผ่าเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิต ของคนในเมืองปุตราจายา กลุ่มของเราจึงจัดการกับปัญหานี้โดยที่ไม่ไปทาลาย วัฒนธรรมและสภาพการเป็นอยู่ของคนเมือง โดยสร้างจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า iconic เป็นจุดรวมตัวและกระจายตัวของคนในเมืองตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมือง เพื่อรองรับคนที่เข้ามาชื้นที่บริเวณนั้นและสร้างทางใต้ดินเชื่อมไปยังจุดโหนด ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

28


29 TOWER

PODIUM


UNDER GROUND

30


31

PATH

BUILDING

BUS STOP

GRID

SITE


SITE

SITE เลือก SITE ที่อยู่จุดศูนย์กลางของเมือง เนื่องจากเป็นจุดที่เข้าถึงง่ายและถนนทุกสายใน เมืองเชื่อมต่อกับบริเวณนี้ทั้งหมด สามารถมองเห็นตัว SITE ได้จากทุกที่ในเมือง

32


33

เลือกเส้นทางใต้ดินจากจุดที่เป็นสถานที่สาคัญโดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางแต่ละทางจะ ผ่านจุดโหนดที่สาคัญและมีจุด bus stop


จะมีทางขึ้นทุกๆ 1 กิโลเมตรที่มีจุด bus stop ให้ขึ้นไปยัง on ground ใต้ดินจะมี ทางเท้าและจักยานใช้ในการสัญจร และยังมีจุดอานวยความสะดวกไม่จะเป็น coffee shop , store , relax space

34


35

DISTRIBUTE

CONCRPT

MERGE

DISTRIBUTE


ENTRANCE

EXTRUDE

TWIST

TWIST

DESIGN PROCESS

36


37

ตัวอาคารจะมี FUNCTION หลักๆ คือ FLOOR 1 ที่เป็น PLAZA และ TICKET ที่เอาไว้ซื้อตั๋วขึ้นไปบน ICONIC TOWER ต่อมา FLOOR 2 ที่เป็น RESTAURANT เจาะ COURTYARD เพื่อให้ทุกชั้นเกิดความเชื่อมต่อกัน สุดท้าย VIEW POINT คือชั้นที่มีไว้ชมวิวของเมือง


เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นตัวเสาล่อฟ้าจะเป็นตัวล่อไม่ให้ฟ้าผ่าลงตรงในเมืองและยังเป็นตัวเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในส่วนของ ICONIC อีกด้วย ตัวพลังงานของ TOWER นั้นจะเก็บไว้ที่ตัวเก็บพลังงานที่ห่างจากตัว SITE 100 KM

38


39

Y3

MARINE SPONGE

HIGH-RISE BUILDING


MARINE SPONGE

• เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมากที่สุดของภูเก็ต • มีแหล่งช๊อปปิ้ง ร้านอาหาร แพ็คเกจทัวร์ สปา ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นจานวนมาก • มีโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ขนาดเล็กไป จนถึงขนาดใหญ่เป็นจานวนมาก • มีกิจกรรมท่องเที่ยวตามชายหาดทุกรูปแบบ • มีแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีสาหรับนักท่องเที่ยว ทุกรูปแบบและเป็นจานวนมาก

PATHONG BEACH

40


41


42


43

PARKING

PROGRAME

MEERING AREA

RESTAURANT

COMMUNITY MALL


OUTDOOR MEETING AREA

HOTEL

FITNESS

GARDEN

PROGRAME

44


45

SURROUND AREA

CONNECTION

VIEW POINT

SITE AREA 10,000 SQ.M


DESIGN PROCESS

46


47 MIX USE

HOTEL COMMUNITY MALL

BASE

TRUSS CORE

FACADE PANAL

GLASS

FINAL CONSTRUCTION

PARKING


COMMUNITY MALL

SERVICE

STANDARD TYPE

DELUXE TYPE

PENHOUSE TYPE

ROOF TOP

48


49


50


51

Y2

RENOVATE BUILDING 2

LANDSCAPE


BUILDING 2 RANGSIT UNIVERSITY

52


53


54


55

CONCEPT


CONCEPT

56


57

MASTER PLAN


CONCEPT

58


59


60


61

Y1

BANGPAT-PHANG NGA PROJECT 4+1


ชุมชนบางพัฒน์ จังหวัดพังงา “ชุมชนวิถีประมง” 4+1 สานึกรักบ้านเกิด Season 5

62


63

EXTERIOR


INTERIOR

64


65

IDENTITY

ชาวประมง

นับถือศาสนาอิสลาม

บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง


DESIGN CRITERIA – บ้านพักอาศัย และร้านค้า

ชานอเนกประสงค์

ไม้โกงกาง

66


67 IDENTIT Y

หลังคาจั่ว ผนังสาเร็จ – ผนัง คสล. มีชานสาหรับแกะอวน-ท่าเรือ ชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 เมตร


68


69

LIFE

KEEP IDENTITIES

ARCHITECTURE SPACE

AQUATIC ANIMALS

FISHERMAN

KEEP

MATERAIL

KEEP ENVIRONMENT

MANGROVE FOREST


TIME LINE

70


71

สะพาน

ถนนตัดใหม่ ถนนเดิม สะพาน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 600 m. มัสยิดชุมชน

Home Stay ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

พื้นที่ส่วนกลาง /ที่ราชกาล พาณิชยกรรม

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง

NEW MASTERPLAN

อาคารที่อยู่อาศัย ป่าโกงกาง


SITE

SITE PLAN

72


73 แปลนเดิม

แปลนใหม่

ห้องนอน ห้องน้า +0.00 ม. +0.00 ม. ห้องนอน ห้องค +0.00 ม. รัว +0.00 ชานบ้านม.+0.00 ม.ห้องนั่งเล่น +0.00 ม.

ทางเดิน ห้องครัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้า

ทางเข้าบ้าน

N


ระดับหลังคา +2.005 ม. ระดับคาน + 3.414 ม.

ระดับพื้นบ้านยกรดับ +2.10 ม.

ระดับหลังคา +2.005 ม. ระดับคาน + 3.414 ม.

ระดับพื้นบ้านยกรดับ +2.10 ม.

ระดับอ้างอิง +0.00 ม.

ระดับอ้างอิง +0.00 ม.

74


75

ระดับหลังคา +2.005 ม.

ระดับหลังคา +2.005 ม.

ระดับคาน + 3.414 ม.

ระดับคาน + 3.414 ม.

ระดับพื้นบ้านยกรดับ +2.10 ม. ระดับอ้างอิง +0.00 ม.

ระดับพื้นบ้านยกรดับ +2.10 ม. ระดับอ้างอิง +0.00 ม.

N


ระดับหลังคา +2.005 ม. ระดับคาน + 3.414 ม.

ระดับพื้นบ้านยกรดับ +2.10 ม.

ระดับหลังคา +2.005 ม. ระดับคาน + 3.414 ม.

ระดับพื้นบ้านยกรดับ +2.10 ม. ระดับอ้างอิง +0.00 ม.

ระดับอ้างอิง +0.00 ม.

N

N

76


Pichamon nonnumsirisawus Portfolio  

portfolio

Pichamon nonnumsirisawus Portfolio  

portfolio

Advertisement