Page 1

Revista Moments del Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


"YES, WE CAN" Podem fer de l'ensenyament de la llengua anglesa una eina eficaç que n'asseguri un bon nivell quan els nostres nanos acaben el seu ensenyament obligatori? Sí, nosaltres podem (Yes, we can). Ara bé, el procés ha estat complexe per aconseguir-ho a la nostra escola, i encara haurem d'anar polint coses que ens permetin millorar el nostre Projecte Lingüístic de Centre en aquest important apartat. Les bases del nostre projecte són les següents: 1) Introducció primerenca de l'anglès a les aules. Els nostres nens i nenes fan els seus primers tastets de l'anglès a la Llar, a partir dels dos anys. 2) Dedicar a l'anglès més hores de les que el currículum estableix. Ho fem de dues maneres. D'una banda, aprofitem les hores complementàries per fer activitats en anglès; de l'altra, tenim un projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) que comença a P-4 i acaba a 4t d'ESO. De manera progressiva, tranquil•la, amb naturalitat, els nostres nanos, des de ben petits, es van acostumant a fer una part de les assignatures no lingüístiques fent-hi servir l'anglès com a llengua vehicular i de treball. Sempre adaptant-nos, això sí, a allò que el nen o nena pot fer segons l'edat que té. Al final del procés, quan arriba a l'ESO, l'alumne/a ja pot seguir tota una matèria en anglès, durant quatre anys. 3) Programa Auxiliar de Conversa: per tercer any ja, la nostra escola participa en aquest programa. Consisteix a tenir entre nosaltres durant un curs, allotjat amb famílies de l'escola, un/a estudiant universitari britànic que dedica vint-i-cinc hores setmanals a fer exclusivament activitats de conversa en llengua estrangera amb els/les alumnes del nostre centre des de P-3 fins a 4t d'ESO. 4) Estada d'intercanvi lingüístic: aquest curs 2012-13, iniciem l'experiència de fer un intercanvi lingüístic amb una escola holandesa. La nostra idea és que aquesta activitat quedi definitivament incorporada al nostre projecte educatiu. Tenim el convenciment que totes aquestes estratègies que hem anat endegant asseguren que els nostres nanos tinguin un bon nivell d'anglès quan acaben els seus estudis a la nostra escola.

Autor : Felip de Dalmases

Revista Moments del Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


EL PROJECTE D’ANGLÈS A LA NOSTRA ESCOLA L’objectiu fonamental en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa és el de fomentar en els alumnes una actitud receptiva vers la llengua i cultura angleses. Es tracta, doncs, que els alumnes facin del seu procés d’aprenentatge una experiència positiva i significativa, element clau en el seu futur ritme d’aprenentatge.

EDUCACIÓ INFANTIL (Primer i segon cicles) Des de l'inici de l'estudi de la llengua anglesa, a la llar (P2) la llengua anglesa és la llengua de comunicació a dins de l'aula. Es duen a terme tres quarts d'hora setmanals distribuïts en dos blocs de mitja hora (un bloc per línia) i dos blocs d'un quart d'hora (un quart per línia). Des de l'edat dels dos anys, els alumnes són rebuts pel mestre en anglès (salutacions, felicitacions d'aniversaris, rutines diverses) i durant el desenvolupament de la classe es fa ús de la llengua anglesa per transmetre cadascun dels continguts a treballar (colors, el cos, la roba, el menjar, els animals i els números). Es treballa la llengua només de forma oral (Vocabulari, preguntes senzilles, ordres) i d’una manera lúdica mitjançant jocs, cançons, endevinalles, contes, ritmes, ordres i rutines, “flashcards”, vídeos i petites representacions. Sempre partint de centres d’interès propers als nens perquè la introducció d’aquesta llengua en aquestes edats no es pot fer de manera aïllada; sinó que ha d’estar integrada de forma natural a la vida diària dels nens i als seus interessos. Aquests continguts d’aprenentatge s’aniran consolidant i ampliant al llarg del 2on cicle d’Educació Infantil (P3, P4, P5). A P3 es dediquen tres sessions a la setmana de 30 minuts cadascuna A P4 i P5 es dediquen igualment tres sessions a la setmana però la durada és de 45 minuts cadascuna. En els cursos de P4 i P5, a més a més,

Revista Moments dels Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


algunes d’aquestes tasques es recullen en un àlbum, que s’emporten a casa a fi de curs. A P4 i P5 també es dediquen 2 hores setmanals més a fer racons de plàstica en català i en anglès. La mestra d’anglès i la tutora comparteixen conjuntament la classe i treballen simultàniament les dues llengües.

PRIMÀRIA Al cicle inicial i mitjà, el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua posa èmfasi en la comprensió oral del missatge mitjançant històries que giren al voltant d’uns personatges concrets i d’un context adequat per treballar els continguts de la manera més real i estimulant possible. Es fomenta, doncs, l’autonomia de l’alumne en la seva tasca d’escoltar i la guanyar confiança en els seus propis recursos per tal d’arribar a la comprensió oral, punt de partida pel treball posterior d’assimilació i consolidació del vocabulari/estructures corresponents. Pel que fa a la distribució de les hores dedicades a la llengua anglesa, aquesta té lloc de la següent forma: Primer curs de cicle inicial: 2 hores setmanals amb grup sencer; 1 hora setmanal amb grup partit; 1 hora setmanal de medi. Segon curs de cicle inicial: 2 hores setmanals amb grup sencer; 1 hora setmanal amb grup partit; 1 hora setmanal de medi. Primer curs de cicle mitjà: 2 hores setmanals amb grup sencer; 1 hora setmanal amb grup partit; 1 setmanal de medi. Segon curs de cicle mitjà: 2 hores setmanals amb grup sencer; 1 hora setmanal amb grup partit; 1 setmanal de medi.

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


A cicle Inicial, i durant el mes de Maig, tenen lloc unes representacions teatrals al Patronat. Aquestes obres han estat triades prèviament pels mateixos alumnes i han estat treballades amb força previsió. És una nova oportunitat per posar en pràctica des de l'àmbit del teatre les habilitats orals dels alumnes. Tant a cicle inicial com a cicle mitjà, es dedica una hora curricular de medi (natural/social) en llengua anglesa. L'objectiu d'aquesta proposta és el de normalitzar l´ús de la llengua anglesa com a eina de comunicació i d'aprenentatge, alhora que s'incorpora la consciència de l'ús de l'anglès dins d'una classe amb continguts curricular. Es posa un èmfasi especial en la metodologia, ja que és primordial que la llengua anglesa mai pugui dificultar la comprensió dels continguts i que els continguts mai puguin dificultar la comprensió de la llengua anglesa. Es prioritza el treball en petit grup i grup sencer i es fomenta la realització de treballs cooperatius més vivencials i dinàmics, d'investigació i de manipulació. No es fa servir cap tipus de llibre de text i el ventall de recursos emprats és ampli i especialment visual (fotografies, objectes de casa, cançons, Internet). Es respecta molt el ritme de treball de cada alumne.

Revista Moments dels Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


A cicle superior es realitzen tres hores setmanals de classe incloses dins del marc curricular establert de l'assignatura de llengua anglesa. Una d'aquestes hores es treballa amb el grup partit amb l'objectiu de poder dur a terme dinàmiques el màxim d'actives possibles (jocs, petites representacions, exercicis, etc...) i així afavorir el procés d'aprenentatge de la llengua oral. A banda l'assignatura d'anglès, es realitzen també dues hores curriculars més incloses dins les cinc de l'assignatura de medi. Els temes a tractar son treballats i avaluats en anglès. Com a resultat tenim que un a part dels continguts de l'assignatura de medi es treballen en català i uns altres en anglès. Finalment, cal destacar la figura de l'auxiliar de conversa. A cicle inicial, l'auxiliar dóna suport al mestre, especialment en tasques de producció escrita, oferint suport individual en tasques sobre paper. Alhora, també dóna suport en moltes iniciatives de caire més lúdic, en situacions d'aprenentatge amb un treball de les habilitats orals més significatiu (jocs, interpretació i coreografia de cançons, representació de petites obres de teatre). L'auxiliar passa una hora setmanal per cada curs, excepte a quart de primària (dues hores setmanals). A quart de primària l'auxiliar treballa la llengua a nivell de parla en parelles o grups de tres alumnes. Els continguts treballats estan acordats i coordinats prèviament pel mestre (l'auxiliar disposa dels continguts curriculars). A Cicle superior sovint l'assistent de llengua anglesa, coordinat per les mestres de l'assignatura, va agafant grupets de 2 ò 3 alumnes per a reforçar encara més la part oral de la llengua.

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


SECUNDÀRIA Als 4 cursos de secundària es fan 3 hores d’angles setmanals, l’objectiu fonamental destreses

és

treballar

bàsiques

de

les

quatre

la

llengua

anglesa: comprensió escrita (reading), comprensió oral (listening), expressió escrita

(writing)

i

expressió

oral

(speaking), més la gramàtica i el vocabulari. A banda d’aquest hores a 1r de secundària es fa una matèria d’una hora setmana sobre cultura anglesa on es treballen fets de la vida quotidiana com els horaris, els menjars, la vivenda, l’escola, la vida familiar, etc. A 2n de secundària es treballen els diferents períodes de la història anglesa: els Celtes, els Romans, els Saxons, els Víkings, els Normans, els Tudor, l’època victoriana i la contemporània. A 3r es fan dues matèries també d’una hora setmanal: la primera té com a objectiu principal reforçar les habilitats de comprensió escrita (reading) i expressió escrita (writing). I la segona reforçar les habilitats de comprensió oral (listening) i expressió oral (speaking). A 4t es continua la tasca d’expressió escrita consolidant les diferents tipologies textuals treballades al llarg de tota la secundària: la descripció, la notícia, la carta formal, la carta informal, l’article d’opinió, etc.

Revista Moments del Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


Aquest ja és el tercer curs que es fan matèries no lingüístiques en anglès: a 1r les ciències

socials,

experimentals,

a

a 3r

2n

les

l’educació

ciències per

la

ciutadania i a 4t la biologia. Totes aquestes assignatures suposen un volum de tres hores setmanals excepte la de 3r que és d’una hora setmanal. Aquest també és el 3r curs que la nostra escola disposa d’un auxiliar de conversa, el seu paper és potenciar l’expressió oral i per això treballa amb petits grups de 4, 5 o 6 alumnes. Aquests grup van rotant i cada estudiant fa un promig de mitja hora setmanal amb l’auxiliar. Els continguts que treballa estan acordats i coordinats per la responsable de l’assignatura i cada setmana es fa una revisió conjunta dels objectius treballats i es plantegen els nous a treballar. A més aquest curs l’escola oferirà als seus alumnes la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge: KET, PET i First Certificate segons el nivell de cada estudiant. No hi haurà una preparació específica per a aquests exàmens, assolint els continguts treballats a classe els alumnes tenen la suficient preparació per superar alguna d’aquestes proves.

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


INTERCANVI

AMB

EL

GOMARUS

COLLEGE DE GRONINGEN.

Aquest curs el grup de 3r de secundària durà a terme un intercanvi lingüístic i cultural amb una escola holandesa: el Gomarus College, aquest centre d'alumnes de secundaria i cicles formatius té una de les seves seus a Groningen. Groningen és una ciutat situada al nord d’Holanda amb una gran activitat universitària i una població que no supera els 200.000 habitants. Després de diversos contactes via correu electrònic al llarg del curs 2011 – 2012, l’intercanvi es va començar a concretar amb una visita al Gomarus College per part de la responsable d’anglès, la Marta Masana, a finals de juny. Un cop valorades les possibilitats que ens oferia aquesta escola, les famílies i l’entorn per dur a terme el projecte vam rebre la visita dels nostres homònims només començar l’actual curs. L’Albert Slofstra i en Kees juntament amb el nostre equip de secundària van dissenyar el què serà l’intercanvi pròpiament dit. L'objectiu de l'intercanvi és la millora de la llengua anglesa dels nostres alumnes. Aquesta millora es basa en activitats lectives i lúdiques que es duran a terme al Gomarus College, juntament amb l'experiència de viure a casa d’una família holandesa durant una setmana. Com les activitats a realitzar a Holanda s’hauran treballat prèviament a la nostra escola a partir de l’intercanvi de cartes entre els estudiants dels dos centres, els nostres alumnes tindran un aprenentatge constructiu i profund de la realitat del país que visiten. Assignatures com les socials, la tecnologia, les experimentals, la religió i la plàstica estaran implicades en aquest projecte, així com nocions bàsiques de la llengua holandesa.

Revista Moments del Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


La primera setmana de febrer els alumnes de 3r viatjaran a Groningen acompanyats del seus dos tutors, en Martí Sallés i la Marta Masana. A la primavera rebrem els estudiants holandesos a la nostra escola. Hem planejat donar a conèixer el nostre entorn més proper a través de diverses sortides, activitats i explicacions. Mostrarem el nostre poble com a centre d’aigües termals i d’estiueig a principis del segle passat, que va atraure un sector de barcelonins que es van fer construir cases a l’estil modernista i com tot això es va veure estroncat per la guerra civil. Tant una escola com l’altra desitgem que aquest projecte es consolidi i tingui continuïtat al llarg dels propers anys.

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


ELS FARRÉS-ROMEU, LA FAMÍLIA CATALANA D’EN SAMUEL Acollir l’auxiliar de conversa a casa? A priori ens va semblar una bona forma que els nens fessin una immersió lingüística a l’anglès, alhora que aprenien a compartir i a conviure amb una persona forastera a casa. A partir de l’arribada del Samuel, es va haver de compartir tot, la casa, la família i sobretot els primers dies fer un esforç constant perquè se sentis com a casa i enyores el menys possible la seva terra i la seva gent. Una responsabilitat pels nens que fins aquell moment no havien valorat mai. En Samuel ,de seguida, va dir que li encantava aquest clima, i que no enyorava gens el clima de Southampton! Ara ja som família nombrosa, encara que nomes sigui fins al Febrer i com diu el Samuel, ara és ell el Big Brother de casa! Així com hem de dir que de seguida es va integrar a casa i amb nosaltres, el que si que podem dir que estem mes encallats es amb el tema menjars….per molt que li ha encantat el nostre pa amb tomàquet, continua tenint sang anglesa per les venes i es fa difícil treure’l del seu sandvitx angles a totes hores! És un anglès de “pura sang”, i la nostra dieta Mediterrània queda una mica lluny dels hàbits alimentaris. Ens agradaria poder parlar molt més anglès a casa, però ell també vol perfeccionar el seu espanyol, per tant hem d’arribar sempre a un terme mig a vegades difícil de trobar. En resum, una experiència positiva per tota la família i que de ben segur ens en quedarà un bon record! Autors: Família Farrés-Romeu

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


LA TRADICIÓ DEL MEU POBLE Una tradició que se celebra en el meu poble (La Garriga) és Sant Joan. El que es fa és: es tiren petards, com més gran ets més petards forts pots tirar, com més forts més divertits són però també s’ha d’anar amb cura perquè si en fem un mal ús algú pot sortir mal parat i fer-se mal. Aquesta festa se celebra el 24 de juny de cada any; a diferència de les Olimpíades que són cada 4 anys, aquesta festa es fa des de fa molts, molts anys i és molt divertida. És una festa que es pot gaudir en família: cada membre de la família té un tipus de petards diferent però tots s’ho passen molt bé. Cada petard te un grau diferent, a partir del 4t grau són il·legals i no es poden tirar; el grau més alt a Catalunya és de 3,8 graus i és molt fort. Aquesta és una de les festes més divertides del meu poble perquè quan la celebro la celebro amb amics o amb el meu cosí, a qui també li agraden molt els petards forts, però per desgràcia el meu germà n’ha de tirar de petits.

Autor: Pol Puigdomenech.

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


SAMUEL'S INTERVIEW Last week some students of third of ESO interviewed Samuel, our conversation assistant. 1. How old are you? •

I am twenty years old but I prefer to think that I am ten for a second time.

2. Where are you from? •

I am from Southampton, England.

3. What is your favourite food? •

My favourite food is pepperoni pizza.

4. What is your favourite football team? •

My favourite football team is Southampton, but my second team is Barça.

5. What is your favourite music group? •

My favourite music group is Eyes Set to Kill.

6. Why did you come to Spain? •

I came to Spain because I don't like England and I have been learning Spanish for nine years.

7. Do you play any musical instrument? •

Yes, I play the electric guitar.

Revista Moments del Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


8. Did you have any pet in England? Yes, I had a cat called Fifi. 9. Do you have any brothers or sisters? •

Yes, I have an older brother called Mathew who is twenty-one years old.

10. Do you have a music band? •

No, but in England I was in a band called Final Legacy.

11. Which would your perfect present be? •

My perfect present would be chip shop chips, that are chips from Fish & Chips shops, I miss them a lot.

12. How do you imagine yourself in ten years time? •

I imagine myself as a teacher or as a writer in Brazil.

13. What is your dream job? •

My dream job is to be a teacher or a writer, both are inseparable.

14. What is the most beautiful thing that has ever happened to you? •

The most beautiful thing that has ever happened to me is coming to Catalonia.

15. If you could travel to another country, which would it be? •

If I could travel to another country, I would travel to Brazil, because it would be cool writing on Facebook that my residence place is Sao Paulo and the culture also interests me a lot.

Autors: Mercè Aspa, Marta Piferrer i Núria Cañizares (alumnes de 3r ESO )

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


L’ENIGMA DE LA REVISTA: EL PASTISSER EXCÈNTRIC Un dels millors pastissers del món ens ha fet un encàrrec ben peculiar. Ens ha demanat que, fent només tres talls, aconseguim dividir un pastís en 8 trossos. No importa la mida de cada tros, tot i que si són iguals, millor que millor. Necessitem la vostra ajuda. Per més que ho hem intentat, no ho hem aconseguit!! I el que és pitjor, només ens deixa fer 4 intents, i els 3 primers ens han sortit malament! El nostre primer intent:

El segon:

I el tercer:

Si us plau, aquest és el nostre últim intent, com hem de tallar el pastís per aconseguir, amb només 3 talls, tenir 8 trossos???

Us animem a pensar en la solució. Quan la trobeu, podeu escriure’ns a picalletres@escolasantlluis.cat i explicar-nos-la. Cal que a l’assumpte del correu electrònic indiqueu: “L’enigma” D’entre els qui hagueu encertat farem un sorteig i us tocarà un detallet com a premi. Això sí, com a a agraïment, els noms de tots els qui encerteu la resposta sortirà publicat al proper número de la nostra revista.

Revista Moments del Sant Lluís-Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat


COL·LABORACIONS L’Equip de la revista volem animar-te a compartir amb nosaltres els teus moments. Per fer-ho, simplement ens has d’escriure al nostre correu electrònic: picalletres@escolasantlluis.cat amb el teu moment, que pots acompanyar de fotografies, o de tot allò que desitgis i puguis adjuntar per correu electrònic. T’agraïm molt la teva col·laboració. Gràcies per llegir-nos i compartir els teus moments amb nosaltres! Esperem notícies vostres amb impaciència!

AGRAÏMENTS L’Equip de la revista vol agrair la seva col·laboració a les persones que han fet possible l’edició d’aquest número 7: A la família: Farrés-Romeu. Als alumnes: Mercè Aspa, Marta Piferrer, Núria Cañizares, Pol Puigdomènech i Mariona Dalmau. Al personal de l’escola: Felip de Dalmases, Cèlia Iglesias, Cristina Álvarez, Marta Masana, Equip Picalletres Moments del Sant Lluís: Teresa Sánchez, Marta Vila, Cristina Casalí i Òscar Esteve

Revista Picalletres - Escola Sant Lluís Gonçaga | La Garriga | www.escolasantlluis.cat

Moments del Sant Lluís 7  

Moments del Sant Lluís 7