Page 1

Mehedinþi Bãile Herculane

www.pro­fun.ro


1 Iunie – scuza perfectã pentru a fi din nou copil 1  iunie  (ciresar),  prima  zi  de  varã  calendaristicã,  þine  sã  ne reaminteascã în fiecare an, fiecãruia dintre noi, cã toþi am fost cândva copii, unii mai suntem înca (cel puþin în suflete), în timp ce alþii folosesc doar mintea copiilor. ªi nu vorbesc aici doar despre politicieni. Week­endurile însorite din mai, atâtea câte au fost, au contribuit din plin la inundarea zonelor verzi din jurul  oraºului  cu  pet­uri,  gunoaie  ºi  manele.  Cel  puþin  zona Baloteºti, în care am avut plãcerea sã imi dovedesc ºi eu talentul în aprinderea unui grãtar, arãta chiar ca un câmp de luptã, de luptã a oamenilor cu natura. ªi am o veste tristã: omul a învins. Urmeazã,  firesc,  recapitularea  lunii  mai.  Data  trecutã  mã minunam  de  bogaþia  de  evenimente  în  timp  ce  acum  mã întrebuinþez serios pentru a gãsi ceva notabil în afarã poate de retrogradarea Universitãþii. ªi eu care credeam cã nu voi vorbi prea curând despre trista întâmplare. Am un prieten care s­a reapucat de fumat din cauza asta.  De fapt, când o echipã este patronatã de un domn cu numele mititelu (e corectã din aproape toate punctele de vedere utilizarea literei mici) nu prea mai poþi sã alãturi aceluiaºi nume sintagma Maxima, Craiova Maxima. ªi  totuºi  sa­i  lãsãm  pe  fani  sã  îºi  lingã  în  tihnã  rãnile. Evenimentele  prognozate  luna  trecutã,  concertul  Tudor Gheorghe  ºi  piesa  Cafeneaua  nu  au  mai  avut  loc  ºi  au  fost reprogramate. Condiþia invocatã de mine, ºi anume interesul publicului pentru acest gen de manifestãri a fost ºi de aceastã datã,  din  pãcate,  cu  titlu  sine  qua  non.  Festivalul  de  chitarã clasicã a fost singurul dintre cele anunþate care s­a ºi desfãºurat. O iniþiativã extrem de lãudabilã a fost organizarea unei Seri a Olimpicilor de cãtre liceul ªtefan Odobleja.  Este întotdeauna de dorit ca performanþa sã fie recunoscutã ºi rãsplatitã, macar cu  diplome.  Cred  cã  am  mai  avut  chiar  ºi  un  Festival  al cântecului  pentru  copii,  cu  peste  70  de  participanti  din  toatã þara  dar  ºi  cu  un  juriu  cu  nume  sonore:  Mihai  Traistariu  ºi Analia Selis. Conform principiului fata mea­i fotomodel s­au desfãºurat ºi douã preselecþii de modele.  Din punct de vedere sportiv, na cã iar mi­amintii de Craiova, am fost martorii unui adevãrat regal handbalistic: Cupa Romaniei. Degeaba am urlat ºi eu împreunã cu puºtiul meu acelaºi ”Hai Pandorii” (ºi asta din  simþ  patriotico­regional,  cã  sunt  olteni  de­ai  noºtri,  ce naiba?),  cã  profesioniºtii  de  la  HCM  Constanþa  ºi­au  vazut nestingheriþi  de  treaba  lor,  ºi  anume  de  a  realiza  eventul.  E

interesant faptul cã în general, oamenii sunt tentaþi sã þinã cu echipele sau cu jucãtorii mai slabi (oare de­aia þin eu cu Craiova?).   Pentru iunie nu am cunoºtinþã decât despre 2  evenimente  de  amploare  pe  care  vi  le  împartaºesc  ºi vouã: întâlnirea  iubitorilor  de  motoare  pe  2  roþi,  în  primul week­end din lunã, în Baloteºtiul nostru iubit. Vom avea demonstraþii de vituozitate, pe 2 roþi normal, concerte rock ºi grãtare (bãieþi, vedeþi cã vin în inspecþie dupã chiolhan!); de la sol, ne mutãm în aer. Sâmbãtã, 25 iunie, super show aviatic  la  aerodromul  Balota.  Numere  excepþionale, acrobaþii aeriene precum ºi lotul naþional de paraºutism. Zilele  trecute  imi  îndeplineam  activitatea  de  pãrinte responsabil ºi combãteam alaturi de puºtiul meu în zona vechii cetãþi a Severinului. Îi explicam de ce a apãrut un gard  împrejmuitor  ºi  de  ce  utilajele  ºi  muncitorii  zãriti printre buruieni nu sunt atât de dornici de a reda locului fala de altãdatã. Se lucreazã la un proiect grandios, i­am spus, finanþat cu bani europeni, însã lucrãrile stagneazã din  cauza  unei  descoperiri  arheologice:  monede  din perioada  medievalã.  Reacþia  copilului  a  venit  prompt: dacã tot au gãsit bani, de ce nu ne dau ºi nouã, oamenilor de  rând,  cã  doar  “s­au  taiat  salariile  ºi  acum  e  crizã  de bani”. Minte de copil, deh………  Va întelege mai târziu cum stau lucrurile în lumea celor mari. Sau poate copiii noºtri vor fi mai curajosi, mai întelepþi ºi cu mai multã iniþiativã decât noi  ºi vor fãuri o lume mai bunã. Speram cã nu în alta þarã. Închei, la fel de firesc, cu de­acum tradiþionalul îndemn: alegeþi  sã  fiþi  pro­fun,  cã  de  figuri  triste  e  plinã  lumea. Mulþumiri noului nostru sponsor: Hranã  sãnatoasã  pentru animale fericite.

Nu e  nici  o  aluzie,  dar promit  cã o sã cotcodacesc ºi  eu  fericit  ºi  cu  mai  mult spor.  Citiþi  ºi  daþi  mai departe! PS: La multi ani, dragi copii severineni! Mã iertaþi cã am divagat atât de mult de la subiect, dar cred cã am dat în mintea copiilor………… Breaking News: cicã Universitatea nu a primit licenþa ºi a fost retrogradatã direct în Liga a III­a. No comment!

Editor: Piaþa Severineanã s.r.l. Drobeta Turnu­Severin Str. Traian nr. 46, Tel. 0252­323972 Publicitate: Tel. 0745­157951, publicitate@piataseverineana.ro Responsabilitatea  privind  corectitudinea  informaþiilor  revine  exclusiv instituþiilor care le furnizeazã. Pro FUN ­ IUNIE 2011 ­ pag. 4


25 Iunie 2011 orele 10 ­ Spectacol de acrobatii aeriene si parasutism pe Aerodromul Drobeta

25 iunie, ora 20 Arenele Romane din Bucuresti

Aeroclubul Drobeta prin Endre Lucian MOLNAR ­  presedinte  organizeaza  in  parteneriat  cu Aeroclubul  Romaniei  si  parteneri  privati  un spectacol  aeronautic  de  exceptie  pe  Aerodromul Drobeta, situat pe platoul de pe Balota, pe drumul spre Bicles. Spectatorii simpatizanti ai sporturilor aeronautice vor  putea  admira  exercitii  de  inalta  acrobatie aeriana executate cu cele mai performante avioane de acest fel din lume­Extra 300, pilotate de piloti ai  lotului  national  de  acrobatie  "Hawks  of Romania",  spectacol  de  parasutism,  frumoasele baloane  cu  aer  cald,  exercitii  acrobatice  de planorism,  evolutii  cu  motodeltaplane  si motoparapante. La sfarsitul zilei cei prezenti se vor putea bucura de zboruri demonstrative la bordul aeronavelor de agrement. Intrarea este libera. Spectacolul este organizat cu sprijinul Consiliul Local Drobeta Turnu Severin si Consiliul Judetean Mehedinti. pag. 5 ­ Pro FUN ­ IUNIE 2011


MENIUL ZILEI

10 lei


www.pro­fun.ro

Revistã gratuitã de timp liber.

www.pro­fun.ro pag. 7 ­ Pro FUN ­ IUNIE 2011


Pro FUN ­ MAI 2011 ­ pag. 8


Pro FUN ­ IUNIE 2011


Pro FUN ­ MAI 2011 ­ pag. 12


Pro FUN ­ MAI 2011


PROBLEME DE ªAH

69. Albul mutã                     2#

70. Albul mutã                 2#

71. Albul mutã                  2#

72. Albul mutã                  2#

73. Albul mutã                  2#

74. Albul mutã                  2#

Rezolvãrile problemelor din numarul 14/ mai 2011: Nr. 63 1.Dh5+ R:h5 2. Th7# ; Nr. 64 1.Ne5+ c:e5 2. Dg5#; Nr. 65 1. Df5+ R:f5 3. Nh7#; Nr. 66 1.D:h7+ R:h7 2. h:g5#; Nr. 67 1.Nh5+ R:h5 2. Dg5# Nr. 68. 1. De6 R:e6 2. Nd5#, 1...Rg6 2. Ne4#

CAMPIONII DE ªAH AI LUMII

Emanuel Lasker Emanuel Lasker (n. 24 decembrie 1868; d. 11 ianuarie 1941) a fost un jucãtor de ºah ºi matematician german, nãscut la Berlinchen în Branderburg (astãzi Barlinek în Polonia). Evreu de origine, se va remarca ºi ca un filozof ºi  umanist  de  excepþie,  luptând  pentru  educaþia, stabilitatea  ºi  securitatea  omenirii.  A  fost  campion mondial la ºah (1894­1921). În 1894 el a devenit Campion Mondial la ºah, învingându­ l  pe  Wilhelm  Steinitz  cu  10  victorii,  4  remize  ºi  5 înfrângeri. El a menþinut acest titlu timp de 27 de ani, un record ce nu a fost întrecut nici pânã acum. Cele mai de seamã  turnee  ale  sale  au  fost  la  Londra,  1899,  Sankt Petersburg, 1896 ­ 1914 ºi New York, 1924. În 1921 el va  pierde  titlul  în  favoarea  lui  José  Raúl  Capablanca. Lasker  s­a  oferit  sã  se  retragã,  oferindu­i  titlul  lui Capablanca,  însã  acesta  a  vrut  sã  îl  învingã  pe  Lasker într­un meci oficial. Pro FUN ­ IUNIE 2011 ­ pag. 14

În 1933,  evreul  Lasker  ºi soþia  sa  Martha  Kohn  au trebuit  sã  plece  din Germania,  din  pricina naziºtilor.  Au  plecat  în Anglia, apoi au locuit pentru o scurtã perioadã în Uniunea Sovieticã,  în  cele  din  urmã hotãrându­se  sã  se stabileascã la New York. Lasker este cunoscut pentru metoda  sa  "psihologicã"  de joc,  în  care  el  lua  în consideraþie  calitãþile Emanuel Lasker subiective  ale  adversarului  sãu,  comparându­le  cu necesitãþile  obiective  ale  poziþiei  sale  pe  tabla  de  ºah. Richard Reti sublinia faptul cã Lasker ar fi fãcut chiar ºi miºcãri de ordin inferior, dacã ºtia în vreun fel cã aceste miºcãri  îi  vor  crea  o  stare  de  disconfort  adversarului, oricât de micã, lucru dezminþit de Lasker.


Trupa C.I.A. Craiova Independent Artists Gen: hip­hop. C.I.A.  vine  din  dorinþa  de  exprimare liberã,  din  foarte  multã  pasiune  ºi sacrificii,  din  dorinþa  de  a  ne  simþi  cu adevarat  liberi,  din  nevoia  de  altceva… C.I.A. vine dintre voi ! Membri: Byga, Rashid, Phila Biografia trupei, povestitã chiar de catre Byga pe pagina oficialã de Facebook. Încercând  ºi  pe  hârtie,  fãcându­mi  tot felu’  de  “filme”  în  cap,  o  datã  cu decoperirea calculatorului ºi a unor softuri de  muzicã  rudimentare,  am  început  sã construiesc. Am avut chiar un album lansat oficial,  însa  pe  plan  zonal,  la  o  “casã  de productie” localã. Trupa se numea atunci Conflikt Stradal (albumu’ ­ “Olteneºte”), în care activam cu un prieten, Marian (aka Japka)…asta se întampla prin 2001. Un  an  mai  târziu,  componenþa  s­a schimbat, Japka facând rocada cu Phila. ªi de aici a început aºteptarea… am imprimat piese peste piese, au fost concerte, au fost articole, au fost promisiuni… Cu  Rashid,  la  momentu’  respectiv Profethu’, ne­am cunoscut pe parcursu’ a mai multor seri de rap ce erau organizate în Malibu, un bar de karoke din Craiova. Am început sã colaboram ºi vorbind la un moment  dat  cu  un  prieten  comun  (Alex Cagula),  care  ne­a  povestit  despre  ideea unei  compilaþii  sub  numele  C.I.A. (Craiova Independent Artists), am hotãrât ca evenimentele pe care o sã le organizãm,

sã le  facem  sub  acest  nume.  Între  timp, prin  prisma  unei  “notorietãþi  locale”, alãturi  de  mai  mulþi  prieteni,  C.I.A.  a cãpãtat  valenþe  de  crew,  într­un  final devenind  formaþie.  Am  continuat  sã imprimãm  piese,  colaborãri,  producþie, însã  ca  nivel  de  promovare,  toate rãmânând la nivel de provincie. Cu ajutorul lui Alex, prieten foarte bun, de asemenea membru activ al C.I.A., am reuºit s㠓pãtrundem” oarecum în capitalã, fãcându­ne  prieteni  ºi  primind  aceleaºi promisiuni  obosite.  Însa,  la  un  moment dat, cunoscându­i pe ªiºu ºi Puya, tot prin intermediul lui Alex, am reuºit sã punem bazele  unei  colaborãri,  a  unui  clip  ºi  cel mai  important,  a  semnãrii  unui  nesperat contract de producþie. Discografie: 2008 – Invazia 2009 – Radio 2011 – 7 Gloante Pagina web: http://www.cia­online.ro

pag. 15 ­ Pro FUN ­ IUNIE 2011


Programul Teatrului Naþional Marin Sorescu Craiova

1 iunie 2011, ora: 19:00 Totu­i bine când se sfârºeºte cu bine cu: Anca Dinu, Andone Adrian, ªtefan Cepoi, Cãtãlin Bãicuº, Constantin Cicort.

5 iunie 2011, ora: 19:00 Unde­i revolverul? cu: Angel Rababoc, George Albert Costea, Marian Politic, Sorin Leoveanu, Valer Dellakeza.

cu: Angel Rababoc, Cãtãlin Bãicuº, Cerasela Iosifescu, Constantin Cicort, Ilie Gheorghe. 11 iunie 2011, ora: 18:30 Doar Hamlet cu: Andone Adrian. 2 iunie 2011, ora: 18:30 Filarmonica “Oltenia” Conu Leonida faþã cu 7 iunie 2011, ora: 18:30 Craiova reacþiunea Ce mai taci, Gary? 10.06.2011 | 19.00 cu: Dan Cornescu, Mirela cu: ªtefan Cepoi, Cosmin Uverturi,  arii  din  opere, Cioabã, Monica Ardeleanu. Rãdescu, Dragoº pagini simfonice celebre Mãceºanu, Eugen Titu, 12.06.2011 | 20.00 3 iunie 2011, ora: 19:00 Gabriela Baciu. „Bucharest  Music  Film Se cautã un tenor Festival”,  Concert  estival cu: Angel Rababoc, ªtefan 8 iunie 2011, ora: 17:00 sub egida A 15.06.2011 | 19.00 Cepoi, Gabriela Baciu, Geni Conu Leonida faþã cu Medalion  MIRCEA Macsim (Andone), Marian reacþiunea SUCHICI  (30  de  ani  de Politic. cu: Dan Cornescu, Mirela activitate artisticã) Cioabã, Monica 17.06.2011 | 19.00 4 iunie 2011, ora: 19:00 Ardeleanu. DIRIJOR  ºi  SOLIST Caligula TAMAS VESMAS (NOUA cu: Alexandru Mãndoiu, 9 iunie 2011, ora: 19:00 ZEELANDÃ) Andone Adrian, Angel Cum doriþi sau Noaptea 22.06.2011 | 19.00 Rababoc, ªtefan Cepoi, ªtefan de la spartul târgului (A Operã în concert (150 de ani Mirea. de la Unificarea Italiei) XII­a noapte)

Pro FUN ­ IUNIE 2011 ­ pag. 16


HOTELURI & PENSIUNI DROBETA TR. SEVERIN Hotel Condor, Bd. Aluniº 18, Tel. 0252­ 311128, 0352­405300 Hotel Traian Blv. T. Vladimirescu, 74 Tel.: 0252­311760 Hotel Continental Blv. Carol I, Nr. 2 Tel.: 0252­306730 Motel Continental Calea Timisoarei, Nr. 16 Tel.: 0252­342144 Hotel Club G Str. Dr. Saidac 24 0252­322277 Hotel Tineretului Drobeta Tr­Severin Str. Crisan, Nr. 25 Tel.: 0252­317999 Hotel Severin Drobeta Tr­Severin Str. M. Eminescu Tel. 0252­312074 Hotel Tudor Calea Timisoarei nr. 180 Tel. 0352­405653

Hotel Clipa Str. Brâncoveanu 165 0352­401723 Hotel Tropical Str. IL Caragiale nr. 39 Tel. 0252­333023 Hotel Flora Calea Timisoarei 179 0252­333115 Hotel Palace Calea Timisoarei 185 Tel. 0352­405267 ORSOVA Hotel Meridian Str. Eroilor 12 Tel. 0252­326810 Hotel Manea Str. Portile de Fier 14A BÃILE HERCULANE Hotel ROMAN Str. Romana nr. 1 0255­560394 Hotel Ferdinand Piaþa Hercules nr.1 0255­206073 Hotel GETA Str. Castanilor nr. 2

Pro FUN ­ IUNIE 2011 ­ pag. 20

DROBETA TR. SEVERIN Pensiunea Ambiental Unirii nr. 72 Tel.: 0763­619296 Pensiunea Topaz Bv Tudor Vladimirescu Tel. 0252­319924 Pensiunea Bulevard Bv Tudor Vladimirescu Tel.: 0252­325448 Casa Andra Str. George Cosbuc 2­4 0352­401444 Pensiunea Europa Bv Tudor Vladimirescu 0252­333737 ORªOVA Flora Hostel Str. Portile de Fier 26A 0252­363644 BAIA DE ARAMÃ Pensiunea Izvorul Rece Sat Brebina nr. 47 Tel.: 0252­381509 MUNÞII SEMENIC Cabana Andra Munþii Semenic 0722­717.983 www.cabanaandra.ro CAZANELE DUNÃRII Pensiunea Melba Dubova, Str. Dunarii nr. 1 Tel.: 0252­368080 Steaua Dunãrii Eºelniþa, Str. Dunãrii nr. 1016 Tel. 0722­207918 Pensiunea Doina Eºelniþa, Str. Dunãrii 960, Tel. 0722­506476 Pensiunea Mraconia Golful Mraconiei nr. 1208 A Tel. 0747­ 532 718 Pensiunea Decebal Dubova, Tel.: 0252­368032 Cabana Delfinul Dubova, Codicea Mare  1 Tel.: 0747­373697 Pensiunea Maria Eselnita, Dunãrii 984 Tel.: 0729­997 519 Pensiunea Iulia Eselnita, Dunarii 1072B Tel.: 0722­394130

Pensiunea La Cazane Dubova, Ponicova Tel.: 0252­368093 Casa de vacanþã Timisoreanul Dubova, Tel.: 0753­585752 Casa Alex Eselnita, Mraconia nr. 1 Tel.: 0726­952 285 BÃILE HERCULANE Golden Spirit Str. Castanilor nr. 1, Tel. 0255­560016 Pensiunea CHARISMA Str. Trandafirilor nr. 137 Tel. 0255 561381 Pensiunea ªOIMUL Str. Zãvoiului nr. 104 Tel .0255.560.653 Pensiunea El PLAZZA Str. Vicol nr. 10 Tel. 0255 560 768 Pensiunea PRESIDENT STR. Castanilor nr. 9A Tel. 0745 609 554 Pensiunea ROUA DE MUNTE Str. Pecinisca, nr. 165 Tel. 0255.561.561 Pensiunea FOIªOR Str. Trandafirilor nr. 1B 0255­561177 Pensiunea ORHIDEEA str. Trandafirilor nr. 52 0255­560461 Pensiunea FLOARE DE COLÞ Str. Florilor nr. 7, 0255­ 560041 Pensiunea PLATINUM Str Vicol, nr. 40 0742­299916 Pensiunea ADRIAN Str. Trandafirilor nr. 89B 0255.560.141 Pensiunea Casa Maria Str. Zavoiului, 35A 0255.560.838 Pensiunea DUMBRAVA Valea Cernei, km 12  0744.551.764 Casa LORABELLA Str. Zãvoiului nr. 1 0255­561796 Pensiunea MAGIC Str. Trandafirilor 72 0255 560161


RESTAURANTE Restaurant Severino Severin Shopping Center Tel. 0746­102010 Restaurant Condor Bd. Aluniº 18, Tel. 0252­ 311128, 0352­405300 Restaurant 16,50 str. Traian nr. 50.  Tel. 0252­310478 Taverna Sârbului DN 6 (E 70), km 344, Faleza Dunãrii, Tel. 0252­342211 Restaurant Hotel Traian bd. Tudor Vladimirescu nr. 74. Tel. 0252­311760 Restaurant Caprice bd. Aluniº. Restaurant Dunãrea str. Crisan, nr. 23 Tel: 0742­873786 Restaurant Linz bd. T. Vladimirescu  151 Restaurant Tudor Calea Timisoarei nr. 180 Tel. 0352­405653

Restaurant Casa Andra str Gh Cosbuc nr 2­4 Restaurant Europa Bd. T. Vladimirescu,  66 Trattoria Il Calcio Bd T. Vladimirescu Restaurant Bulevard bd. T. Vladimirescu, 189 Restaurant Good Blv T. Vladimirescu 56 Tel. 0252­310311 Restaurant Clipa str. Brâncoveanu, nr.165 Tel. 0352­401723 Restaurant Topaz Str. Brancoveanu, nr. 43 Tel. 0252­319924 Restaurant London str. Traian nr. 230A Restaurant Carol Carol I, colþ cu Cicero Restaurant Tropical str. I. L. Caragiale nr. 39 Restaurant Regal Sun Str. Matei Vasilescu 5

PIZZA & FAST FOOD

RL

România Liberã

Portobello Calea Tg. Jiului nr. 2 Hypermarket Cora 16,50 str. Traian nr. 50. Tel. 0252­310478 Aurora Horia nr. 2 0733­910933 Exclusive str. Alion, nr. 49A Fast Food Expres B­dul Revolutiei nr. 2 Str. Independenþei nr. 49 Str. Traian nr. 84 Irish Pub Bd Carol colþ cu Cicero Craft str. Alion, nr. 5A

Kripton str. Criºan nr. 8 Beraria Hanovra Independentei, Nr. 168 El Greco Bd Revoluþiei colþ cu Orly Grigo Bd T. Vladimirescu 126, bl. IS8 parter Trattoria Il Calcio Bd T. Vladimirescu Fresh Bd Revoluþiei, zona Dunãrea La Papa Str. Decebal

pag. 21 ­ Pro FUN ­ IUNIE 2011


Drobeta FLY IN 2011 Aerodromul Drobeta în Balota Sâmbãtã 25 iunie, ora 10

ACROBAÞII AERIENE SPECTACOL DE PARAªUTISM BALOANE CU AER CALD

Cinema 3D Moangã

Complex Fortuna Severin (Interex) Program: Luni­Vineri: 18.00, 20.00, 22.00 Sâmbãtã, Duminicã: 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Al Bano

Bucuresti, Duminica, 12 Iunie 2011, ora 20:00, Sala Palatului

Tiesto's Club Life

Bucureºti, Sambata, 18 Iunie 2011, ora 22:00, Arenele Romane (outdoor)

Lake Of Tears

Bucureºti, Sambata, 25 Iunie 2011, ora 20:00, Arenele Romane

Cafe DEKO Stand­up comedy

Craiova , Sâmbãtã 2 iulie ­ Casa de Cultura a Studentilor ;

Fusion Festival Romania 2011

Sambata, 9 Iulie 2011, ora 12:00, Baraj Gura Raului, Sibiu

Bon Jovi Concert

Duminica, 10 Iulie 2011, ora 15:00, Piata Constitutiei, Bucuresti

OST MOUNTAIN FEST ­ 2011

Râsnov, judetul Brasov, în weekendul 22­24 iulie

Dance Festival ­ Kavarna, Bulgaria

Vineri, 22 Iulie 2011, ora 20:00, Kavarna, Bulgaria

Alternative Summer Day

Bucureºti, Arenele Romane, 13 august 2011, ora 17:00

The Mission Dance Weekend

Vineri, 5 August 2011, ora 20:00, Hanul Piratilor­Navodari

Pro FUN ­ IUNIE 2011 ­ pag. 20


COFFEE Aurora Horia nr. 2 Pop’s Cafe Severin Shopping Center, Barcelona Cafe Bd Carol (parc) Soho str Criºan nr. 36 Tel. 0729­827922 Good Bd T. Vladimirescu 26 Sweet Coffe bd. T. Vladimirescu

Soul Cafe Str. Orly Cafe Exclusive Fortuna Severin (Interex) Decebal Caffe Str. Horia nr. 12, et. 2 Bizzu Str. Th. Costescu 1­3 Dream Str. Th. Costescu 1­3 Clipa Str. Brâncoveanu 165 Crinu, Lângã Fântâna artezianã

CLUB & PUB Cafe­Bar NESSUS Hotel Roman Bãile Herculane Club 70 bd. Revolutiei, Peco Crihala Tiki Taka Barcelona Complex Dunãrea

Club Kripton str. Criºan nr. 8 Club Diplomat Str. Dr. Babeº nr. 44C. Club G Str. Dr. Saidac 24 Irish Pub Bd Carol I pag. 23 ­ Pro FUN ­ IUNIE 2011


Vrei sã te distrezi?

www.pro­fun.ro

www.pro­fun.ro

Hoteluri ­ Pensiuni ­ Restaurante ­ Cluburi

Evenimente culturale ­ Petreceri ­ Timp liber

Mehedinþi Bãile Herculane

Revista Pro FUN iunie 2011  

Singura revistă de timp liber din Drobeta Turnu Severin