Page 1

Klar – Parat – Skolestart!


Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen .................................................. 3 Skolebestyrelsen ..................................................................... 3 Fra børnehave til skole .......................................................... 4 Skoleintra ................................................................................ 4 Fravær ...................................................................................... 5 Sygdom ................................................................................... 5 Glemte sager .......................................................................... 5 Skolens ringetider .................................................................. 6 En typisk skoledag ................................................................. 6 Bibliotek ................................................................................................ 7 Traditioner .............................................................................. 7 AKT-teamet ............................................................................. 8 Forældresamarbejde ............................................................. 8 Minikantinen .......................................................................... 8 Mælke- og yoghurtmærker .................................................. 8 Skoletandlægen ..................................................................... 9 Sundhedsplejerske ................................................................ 10 Skolepsykolog ......................................................................... 10 Feriekalender for skoleåret 2012/2013 ................................. 11 Houlkær SFO - Myretuen og Kernehuset ................................. 12 Indmeldelse, udmeldelse og pladsændring ...................... 12 Pladstyper ............................................................................... 12 SFO’ens åbningstider ............................................................ 12 Afdelinger og Kontaktpersoner i SFO’en ............................ 13 En typisk SFO-dag .................................................................. 13 Magnettavlen ......................................................................... 14 Fremmødekontrol .................................................................. 14 Sygdom ................................................................................... 14 Hjemsending .......................................................................... 14 Praktiske oplysninger ............................................................ 14 Houlkærskolens lokaleplan ....................................................... 15

2


Velkommen til Houlkærskolen Houlkærskolen er distriktsskole for Houlkær-området. Skolens inspektør hedder Ole Birch. Houlkærskolen har ca. 630 elever og ca. 50 lærere ansat. Houlkærskolen har klasser fra 0. – 9. årgang. Houlkærskolen er opdelt i 5 klynger. Kernehuset og Myretuen rummer indskolingen (0.- 3.årgang). Gøgereden rummer 4.- 5. årgang. Kridthuset rummer 6.- 7. årgang Slusen rummer 8.- 9. årgang. Eleverne har fast tilknytning til deres klynge. Hver klynge har tilknyttet et fast lærerteam. Organiseringen gør, at eleverne får et godt tilhørsforhold til en mindre del af skolen.

Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen har 7 medlemmer, som vælges for en 4 årig periode. Skolebestyrelsen udformer principper for en række områder inden for skolens virksomhed. Skolebestyrelsens arbejde kan følges på ForældreIntra. Her kan man læse referater fra bestyrelsens møder. Oversigt over bestyrelsens medlemmer findes på skolens hjemmeside. Hvert år vælges forældreråd i de enkelte klasser. Et forældreråd har normalt 4-5 medlemmer. Forældrerådet samarbejder med klassens lærere om f.eks. klassearrangementer. Forældrerådet vælges på et forældremøde, som typisk afholdes i begyndelsen af skoleåret.

3


Fra børnehave til skole Inden jeres barn starter i skole, har han/hun formentlig været på skolen et par gange. Skolen samarbejder nemlig med børnehaverne. Børnehaverne er altid velkomne til at deltage i morgensang, og ellers er der ca. 2 faste dage i foråret, hvor børnehaverne kan komme på besøg med de børn, som skal starte efter sommerferien. Desuden afholdes der en informationsaften i maj/juni hvert år. Her får I sammen med jeres barn mulighed for at se skolen, ledelsen, børnehaveklasselederne o.s.v. Det er en aften, hvor børnene for første gang får lejlighed til at hilse på deres nye holdkammerater og lege lidt sammen. Der er et tæt samarbejde mellem skolen og børnehaverne i overgangsfasen. Her følges en fast procedure fra børnehaven til skolen.

SkoleIntra SkoleIntra er et internt system, hvortil der kræves koder for at logge ind. Samtidig er det Houlkærskolens informations- og kommunikationsvej. Når jeres barn starter, vil I få udleveret koder til ForældreIntra. Har I flere børn på skolen benyttes samme kode. Skulle I opleve problemer med at logge ind med jeres koder eller have andre problemer med ForældreIntra, er I altid velkomne til at henvende jer på skolens kontor. ForældreIntra På ForældreIntra har forældrene mulighed for at følge med i barnets hverdag. Man kan skrive eller kommunikere med barnets lærere og andre forældre i klassen. Lærerne giver gennem ForældreIntra informationer vedrørende jeres barn eller klassen generelt, og man slipper for alle de løse papirer. Skoleinspektøren Ole Birch skriver hver uge et ugebrev, som er tilgængelig på ForældreIntra.

4


ElevIntra ElevIntra er kommunikationssystemet mellem eleven og læreren samt eleverne imellem. Barnet vil indenfor de 3 første skoleår blive koblet op på ElevIntra. De kan her registrere deres lektier, lave opslag til hele klassen og meget mere.

Fravær Hvis jeres barn skal have fri, kan barnets lærer give fri til en dag. Hvis fraværet strækker sig over mere end en dag, skal det godkendes af ledelsen.

Sygdom Hvis jeres barn bliver syg, meddeles fraværet til læreren via SkoleIntra og til SFO via TabulexSFO.

Glemte sager Hvis jeres barn har glemt eller tabt noget, kan man henvende sig på skolens kontor eller hos servicelederne, hvor de mistede ting ofte bliver afleveret.

5


Skolens ringetider Her kan I se jeres barn mødetider. I kan også gå ind på ForældreIntra, hvor I kan se jeres barns skema og ringetider. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion:

8.15 - 9.00 9.00 - 9.40 10.10 - 11.00 11.00 - 11.45 12.15 -13.00 13.00 - 13.45 13.45 - 14.30

Hvis jeres barn går på 0.- 1. årgang, har jeres barn fri efter 5. lektion. Hvis jeres barn går på 2.-3. årgang, kan han/hun have dage, hvor han/hun først har fri efter 6. lektion.

En typisk skoledag Skoledagen starter hver dag kl. 8.15. Børnene har time indtil kl.9.40, hvor der er frikvarter indtil 10.10. På 0. årgang holdes der hver dag en frugtpause kl. 9.30. Omkring kl.11.00 er der frokostpause for 0. årgang, hvor de spiser deres medbragte madpakke. Kl.11.45 er der igen frikvarter, og kl. 12.15 overtager pædagogerne klassen indtil kl.13.00, da Houlkærskolen har helhedsskole. Børnene er ude hver dag uanset, om der er godt eller dårligt vejr, så husk at have tøj med i forhold til vejret. Der holdes øje med eleverne i frikvarterne, lærerne og pædagogerne skiftes til at have opsyn.

6


Bibliotek En gang om ugen er jeres barn på biblioteket med sin klasse. Jeres barn vil have mulighed for at låne 1-2 bøger med hjem. Bøgerne skal afleveres efter en uge, så hjælp jeres barn med at få bøgerne med i tasken. I vil få nærmere besked om, hvilken ugedag, der bliver jeres barns biblioteksdag.

Traditioner I løbet af året afholder vi en del arrangementer. Flere af dem er gamle traditioner. Herunder kan blandt andet nævnes, at der er morgensang hver dag og en 100 dages fest, som afholdes i Myretuen, når vi når skoledag nr. 100. Derudover har vi faste traditioner i forbindelse med højtiderne, som f.eks. fastelavn, høstfest, motionsløb, julearrangement og mange andre. Nogle traditioner er skoletraditioner, mens andre er SFO/skole traditioner.

7


AKT-teamet AKT står for adfærd – kontakt – trivsel. AKT-teamet bliver oftest brugt, hvis et barn er i problemer og måske kræver en særlig opmærksomhed. AKT-teamet består af lærer Max Døssing Thomassen, pædagog Elisabeth Bach Bjørn og skolens pædagogiske leder Finn Højly Bugge.

Forældresamarbejde I jeres barns klasse afholdes der som minimum 1 forældremøde pr. skoleår. Derudover afholdes der hvert skoleår 2 skole/hjem samtaler - en i efteråret og en i foråret. Der udleveres elevplan én gang om året. Herudover er det forskelligt, hvor meget der afholdes. Ofte kan der være andre forældrearrangementer i de enkelte klasser eller klynger.

Minikantinen Hver fredag har børnene mulighed for at købe en fredagsmenu til 20 kr. Minikantinens bestyrer, Lene Quist sidder i Myretuens fællesrum hver fredag morgen, hvor der kan købes billetter til fredagsmenuen. Kl. 11.00 vil maden blive udleveret til de børn, som har købt menuen. Menuplanen i de forskellige uger, kan findes på skolens hjemmeside.

Mælke- og yoghurtmærker Houlkærskolen har en mælkeordning, hvor der kan købes økologisk minimælk og yoghurt. Mælkeordningen administreres af Lene Quist fra minikantinen, som hver fredag morgen sidder og sælger mælkemærker og yoghurtmærker i Myretuens fællesrum. I Kernehuset vil der være en elev fra 9. klasse, som sælger mælkemærker og yoghurtmærker. 20 stk. mælkemærker koster 70 kr., og 20 stk. yoghurtmærker koster 100 kr. 8


Skoletandlægen Tandlægeordningen er for alle børn og unge i alderen 0-18 år. Børnene indkaldes til undersøgelse efter behov, dog højst med 1 års mellemrum. Klinikkens personale: Kristina Kjærgaard – Tandlæge Lene Iversen – Tandplejer Lone Møller – Klinikassistent Sharifa Masumi – Klinikassistent – elev Klinikken har åbent: Mandag – tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 8.00-15.00 kl. 8.00-17.00 kl. 8.00-11.45 kl. 8.00-14.00

Telefon: 87 87 21 95

9


Sundhedsplejerske Houlkærskolen har tilknyttet en sundhedsplejerske. Den sundhedsplejerske, jeres barn vil møde, er Susanne Marcher. Jeres barn får gennem folkeskolen tilbudt 3 undersøgelser. 1. undersøgelse er i 0. klasse, 2. undersøgelse er i 5. klasse og 3. undersøgelse ligger i 8. klasse. I løbet af 0. årgang vil jeres barn skulle til indskolingsundersøgelsen. Undersøgelsen omfatter en sundhedssamtale, hvor Susanne Marcher vil lægge vægt på barnets skolestart, trivsel samt barnets syn, hørelse, vægt o.s.v. Sundhedsplejerske Susanne Marcher kan kontaktes på 87 87 77 44.

Skolepsykolog Houlkærskolen har tilknyttet en fast psykolog: Psykolog Dorthe Dahl Thellesen. Psykologen har træffetid på skolen mandag og torsdag. Henvendelse direkte til Dorthe Dahl Thellesen kan ske på telefon 87 87 11 28.

10


Feriekalender for skoleåret 2012/2013 Skolestart: Efterårsferie: Juleferie: Vinterferie: Påskeferie: St. Bededagsferie: Kr. Himmelfartsferie: Pinseferie: Grundlovsdag: Sommerferie:

13. august 2012 13. oktober 2012 – 21. oktober 2012 20. december 2012 – 1. januar 2013 9. februar 2013 – 17. februar 2013 23. marts 2013 – 1. april 2013 26. april 2013 – 28.april 2013 9. maj 2013 – 12. maj 2013 18. maj 2013 – 20. maj 2013 5. juni 2013 29. juni 2013

11


Houlkær SFO – Myretuen og Kernehuset Indmeldelse, udmeldelse og pladsændring Houlkær SFO er normeret til ca. 230 børn Hvis jeres barn skal udmeldes eller have ændret pladstypen, skal der udfyldes et skema, som I skal underskrive. Skemaet udleveres af - og afleveres til barnets klassepædagog. Udmeldelse og ned i tid, sker med en måneds varsel fra d. 1. til d.1 i måneden. Op i tid og indmeldelse kan ske med kort varsel. Jeres barn bliver automatisk udmeldt pr. 31. juli, når barnet afslutter 3. klasse. Såfremt I ønsker en morgenplads i 4. klasse, så fortæl det gerne til SFO personalet inden udgangen af 3. klasse.

Pladstyper Når jeres barn har været i skole fra 8.15-13.00, kan det fortsætte dagen i SFO’en. SFO’en tilbyder 4 forskellige pladstyper: Heldagsplads Lang eftermiddag Morgenplads Morgenplads 4.kl.

kl. 6.15 - 8.05 kl. 13.00 - 17.00 kl. 13.00 - 17.00 kl. 6.15 - 8.05 kl. 6.15 - 8.05

1733,00 kr. 1386,00 kr. 519,00 kr. 1067,00 kr.

SFO’ens åbningstider Mandag – torsdag Fredag

kl. 6.15 - 8.15 og kl. 13.00 - 17.00. kl. 6.15 - 8.15 og kl. 13.00 - 16.00.

Efter kl. 16.30 samles alle børnene i Myretuen, og børnene skal afhentes her. Hvis man har heldagsplads eller morgenplads, serveres der morgenmad mellem kl. 6.30 og kl. 7.30, hvis man skal i SFO inden skoledagen begynder kl. 8.15. Hvis man ikke har en morgenplads i SFO’en, kan man først møde på skolen kl. 8.05.

12


Afdelinger og kontaktpersoner i SFO’en SFO’en er opdelt i 2 afdelinger ligesom skolen, Myretuen og Kernehuset. SFO og skole er i de samme lokaler, derfor samarbejder SFO’en tæt med lærerne Når jeres barn starter i børnehaveklasse, bliver barnet tilknyttet en pædagog. Pædagogen vil være jeres primære kontaktperson til SFO’en. Pædagogen vil også deltage i undervisningen nogle timer om ugen.

En typisk SFO-dag Hvis man har morgenplads, og møder ind til de tidlige morgentimer, centrerer tingene sig om hyggestunden over morgenmaden. Når man har spist, hygger børnene sig med ”stille-ting”. Pædagogen for Kernehuset møder ind kl. 7.00 og tager de børn, der er mødt for 2. + 3. klasserne med hen i Kernehuset. Kl. 8.00 begynder børnene at rydde op, og kl. 8.05 går man i klasserne, hvor tilsynet skifter fra pædagog til lærer, og skoledagen er i gang. Når klokken bliver 13.00, har klasserne en stund med sin klassepædagog, hvor der bl.a. kommer styr på, hvornår og hvordan den enkelte skal hjem den dag. Herefter skal alle ud at lege for at få lidt frisk luft. Dernæst går dagens aktivitetstilbud i gang. Det kan f.eks. være lerværksted, hulebyggeri, ansigtsmaling, rundbold eller mange andre ting. Bliver man sulten hen over eftermiddagen, henter man bare sin madpakke/frugtpose – eller hvad der er til rest fra frokost, sætter sig i køkkenet og nyder en lille mad. Fra kl. 16.30 – 17.00 slutter dagen fælles for begge klynger i Myretuen.

13


Magnettavlen Ved hver indgangsdør hænger der en magnettavle, hvor hver klasses børn har deres egen magnet. Der er 3 muligheder; ind, ud og hjem. Magneten sættes på ”ind”, når man kommer om morgenen. Man flytter den hen på ”ud”, hvis man går ud og leger efter kl. 13.00. Når man skal hjem, flytter man magneten hen på ”hjem”.

Fremmødekontrol SFO’en har hver dag fremmødekontrol. Fremmødekontrol indebærer, at hvis jeres barn ikke kommer, og man ikke har sygemeldt eller frameldt barnet, bliver der ringet hjem.

Sygdom Husk, at I også skal give besked til SFO’en, hvis jeres barn er syg. Det er ikke nok kun at give skolen besked.

Hjemsending SFO’en yder den service at sende jeres barn hjem hver hele- og halve time, hvis bare det er aftalt på forhånd. Ved enkeltstående individuelle behov, kontakter man sin klassepædagog for at lave en speciel aftale.

Praktiske oplysninger Når jeres barn starter i skole/SFO, er det en god ide at have skiftetøj med. F.eks. regntøj, gummistøvler, overtrækstøj, shorts osv., så det passer til årstiden. I SFO’en benytter vi ikke vores udesko, det kan derfor være en god ide at have et par indendørssko til at ligge på skolen. Husk navn i jeres barns tøj og sko. Skulle man f.eks. glemme en trøje eller en hue så kig i SFO’ens ”glemmekasse”, hvor de glemte sager lægges i. Giv eventult jeres barn et stykke frugt eller en ekstra mad med, da de ofte bliver sultne sidst på dagen. Hvis jeres barn har sit eget legetøj med, er det på eget ansvar. Husk, at SFO’en hver dag har kaffe på kanden til forældrene. 14


HoulkĂŚrskolens lokaleplan

15


Kontakt Skolesekretær/kontor Skoleinspektør Pædagogisk leder Administrativ leder SFO-leder SFO Myretuen SFO Kernehuset Serviceleder Skolebibliotek Skoletandlægen Sundhedsplejerske Skolelæge Skolepsykolog

Lotte Frandsen Ole Birch Finn Højly Bugge Pernille Lilliedahl Agnes Hahn

87 87 22 00 87 87 22 01 87 87 22 02 87 87 22 03 29 16 20 03 29 16 20 08 29 16 19 91 Poul Erik Sejr 21 75 93 98 Pia Lund/Bente Bach 21 26 96 09 Kristina Kjærgaard 87 87 21 95 Susanne Marcher 87 87 77 44 Jørgen Falck 87 87 77 33 Dorthe Dahl Thellesen 87 87 11 28

Nyttige hjemmesider Houlkærskolen og SFO www.ho.viborgskoler.dk Viborg kommune www.viborg.dk Ministeriet for børn og undervisning www.uvm.dk Houlkærportalen Houlkærskolen samarbejder med områdets institutioner og foreninger. Læs mere på www.houlkaerportalen.dk

Vi glæder os til at se jer mandag den 13. August 2012

Houlkærskolen Skaldehøjvej 14 8800 Viborg

Klar parat skolestart  
Klar parat skolestart  
Advertisement