Page 1

Sarpsborg Kommune

Vedlegg til møtet i Utvalg for plan, miljø og teknikk 15.02.2017 Sak 15/00286 Vi ønsker å fremlegge flere presiseringer mot Storgaten Terrasse AS v/SOBBL til dels feilaktige fremlagte argumenter i klagesaken. Vi har valgt å fremføre alle hendelser visuelt i en tidslinje. Under følger momenter som omhandler Dronningens gate 69 - Pia og Per Christian Kjølberg - i sakens anledning. Tidslinje for hendelser og offisielle plandokumenter Storgata Terrasse:

11.09.2014

Forutsetninger for salg av Jacob Hilditch gate blir vedtatt i Utvalg for Eiendom og Næring – SAK 4/14 Til stede var Sindre Martinsen- Evje, Linda Engsmyr, Tor Egil Brusevold, Ann-Hege, Stein Westli + Unni Skaar, Hasse Ekman, Tommy Kruse, Ellen Bråtekas, Anne Karine Frigaard.

1


10.02.2015 Oppstartmøte i privat plansak – Storgata Terrasse Til stede på dette oppstartsmøte var representanter fra både SOBBL og Nipas. Føringene var variert boligsammensetning, herunder byhus, rekkehus og leiligheter inntil 3 etasjer

Her følger et uttrekk fra referatet til dette møte som omhandler type bebyggelse av tomten/Storgata Terrasse.

Ruten om søkelys er hentet fra Kommunedel plan 2013-2023 – som er den gjeldende planen for området.

2


20.02.2015 Varsle om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Storgata Terrasse Fra Cowi, stilt til tidligere eier av Dronningens gate 69, men videresendt Pia og Per Christian Kjølberg.

I henhold til varsel, har Kjølberg på dette tidspunkt ikke innsigelser eller kommentarer til prosjektet - siden det henvises til sentrumsplan og at kun mindre avvik vurderes. Pia og Per Christian Kjølberg var selvfølgelig kjent med at tomten/ST skal utvikles til boligformål i hht. Sentrumsplan 2013-2023 på kjøpstidspunktet for vår eiendom. Bebyggelse er både forventet og velkomment fra vår side – med barnefamilier som bidrar til en levende bydel. Vi er innbyggere som har tillit til at den informasjon som blir gitt er korrekt og nøyaktig og forholder oss videre til disse opplysninger. Ved videre undersøkninger finner vi heller ikke noe som skulle indikere andre planer for området spesielt og i sin helhet – heller det motsatte- planene for området virker å være fast forankret i kommunens arealplaner. Bland annet i oppstart møtet i plansaken og kommunens egne forutsetninger ved salget. -------

02.03.2015

Vi er på visning i Dronningens gate 69 - sjekker regler/planer med bla. Nipas dagen etter Ved telefonisk kontakt kan Nipas informere om at de er tidlig i prosessen, planene er 3 etasjer, 10 meter fra eiendom. Noe vi anser helt akseptabelt for å gå videre med bud på eiendom.

06.03.2015 Vi kjøper Dronningens gate 69 etter budrunde. -------

3


04.06.2015 Opphevelse av reguleringsplan Grotterødløkka Vi mottok dokument fra Sarpsborg Kommune v/ Svein M. Agnalt Enhet plan og samfunnsutvikling. Her stür det klart og tydelig at byggesaker behandles i medhold av reglene i Sentrumsplanen. (antatt gjeldende 2013-2023)

4


02.06.2016 Detaljreguleringsplan for Storgata Terrasse – utlagt til offentlig ettersyn.

Dette brev er det 3. offisielle dokumentet Kjølberg fått adressert til seg (etter at varsel om oppstart ST og Opphevelse av reguleringsplan for Grotterødløkka ble sendt). Høringsfristen var satt til 12.08.2016. Denne detaljreguleringsplan er ikke i samsvar med mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Storgata Terrasse. Det er heller ikke i samsvar med Oppstartsmøtet for prosjektet. Og heller ikke i samsvar med Forutsetningene for salg av tomten, eller Sentrumsplanen. Nå er det ikke lenger snakk om mindre avvik – vi begynner å engasjere oss for alvor og forholder oss til saksgangen og de klagemulighetene som oppgis. Følgende avvik kan umulig betraktes om mindre avvik til Sentrumsplanen. • 6 etasjer – dobling fra 3 etasjer • 85 boenheter – økning fra 56 • Blokkbebyggelse - ikke tett-lav bebyggelse • Maksimal utnyttelsesgrad • Antas å bli attraktive bosteder for middelaldrende/ eldre personer (med tanke på høy pris/kvm) – tvert i mot kommunens uttrykte planer med barnefamilier i området. Det hadde for øvrig vært av betydelse og se alderssammensetningen på de 122 interessenter som det henvises til i SOBBL´s tilsvar.

5


20.06.2016 Kontakt med kommunen opprettes Pia og Per Christian Kjølberg brukte 18 dager etter mottatt detaljreguleringsplan til å gjøre seg ytterligere kjent med Detaljreguleringsplanen for Storgata Terrasse og annen relevant informasjon. Hele detaljreguleringsplanen oppleves som et salgsprospekt og vi forundrer oss over den positive fremstillingen og diverse unøyaktigheter. Kommunen kontaktet vedr. nærmere informasjon om prosjektet ST. Henviser til følgende mail korrespondanse.

6


7


09.08.2016 Høringssvaret fra Østfold Fylkeskommune vedr. Detaljreguleringsplan Storgata Terrasse – Offentlig Ettersyn (et uttrekk)

8


11.01.2017 Tilsvar fra Storgata Terrasse AS vedr. oppsettende virkning – utsatt byggestart inntil klagen er behandlet av Fylkesmannen Som SOBBL, v/ Trygve Kristoffersen selv påpeker vil en utsettelse få store konsekvenser for mange parter, da dette er et samlet prosjekt i 400 mill. klassen. Det nevnes potensielle kjøpere, entreprenør og andre samarbeidspartner. Til og med faren for permitteringer ved en utsettelse kan bli aktuell. I og med dette kunne man anta at tiltakshavere SOBBL/ Nipas hadde vært mer interessert i å bidra til medvirkning og utvise nøyaktighet i fremstilling av fakta, siden en utsettelse vil få svært uheldige konsekvenser for så mange parter. Spesielt siden prosjektet blir ekstremt følsomt ved en utsettelse - da alle parkeringsplasser er planlagt til BBB5 og BBB6. Saken er mer nyansert en det Kristoffersen antyder Vi opplever ikke vårt agerende som passivt. Vi kontaktet kommunen 20.06.2016 da vi opplever meget store avvik i detaljreguleringsplanen i forhold til all tidligere informasjon. Vårt innspill ble avvist av tiltakshaver og det ble heller ikke vist interesse for å oppette dialog med oss. Frem til dette tidspunkt har vi ikke hatt bekymringer for prosjektets videre framdrift eller behov for dialog, da det har vært forespeilet planer i hht. Sentrumsplan 2013 – 2023 med mindre avvik. Vi følte heller ikke behov for dialog etter at vi satte planene i samband med annen tilgjengelig informasjon og det vi klarte å lese oss til, med tanke på kommunens planer for området. Ved våre henvendelser til Sarpsborg Kommunes rådgiver for Enhet, plan og samfunnsutvikling v/Mette Kristiansen, får vi bla. beskjed om at alle innspill som kommer inn under høringen vil bli vurdert og med bakgrunn i disse innspillene kan det bli aktuelt å endre planen. Vi har hele tiden forholdt oss til de klagemuligheter som Sarpsborg Kommune har informert om, da behovet for dette har oppstått. Medvirkning skal være reell og ikke oppleves å være avgjort på forhånd i hht. Plan og bygningsloven. Uviss av hvilken grunn har vi opplevd saken som forhånds besluttet. Vi har også stilt oss tvilende til kommens habilitet. Pia og Per Christian Kjølberg er den part som aktivt søkt kontakt og informasjon. Vi har tatt initiativ og invitert både Plansjef, rådgiver i enhet for Plan og Samfunnsutvikling, Byarkitekt, Nipas og SOBBL til møte hos oss. Alle takket nei til møte hos oss pga. - stramt tidsskjema. Følgene parter er også kontaktet for dialog og informasjon om sider ved planforslaget som vi har hatt spørsmål til; Cowi, ØFK, Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Sivilombudsmannen, Plus Arkitektur, Sarpsborg Kommune v/ rådgiver Enhet Plan og Samfunnsutvikling, Sarpsborg Kommune v/Plansjefen, Sarpsborg Kommune v/ Byarkitekten og Sarpsborg Kommune v/ Rådgiver for trafikksikkerhet. Av politikere har vi vært i kontakt med kan nevnes Strai, Brusevold, Lintho og Hansen, og siden august 2016 har vi også deltatt i alle utvalgs- og bystyremøter for å sette oss inn i og prøve å forstå de politiske prosessene. Sist men ikke minst, har vi også tatt initiativ til møte med både Nipas og SOBBL Tiltakshaver har ikke på noe tidspunkt tatt initiativ til dialog med oss som nærmeste nabo. Det synes meget merkelig. Først etter flere henvendelser tilbøy de seg å avholde møte i sine lokaler 09/12/16. Som profesjonelle aktører antar vi at Nipas, SOBBL og Sarpsborg kommune, gjennom sin erfaring i tilsvarende saker, kunne forutse kommende klage og oppsettende virkning – og derved burde det heller ikke være så vanskelig å forstå at man i et prosjekt med denne størrelsen ikke kan binde ressurser som

9


kan gi uønskede konsekvenser - før saken er ferdigbehandlet. Det må tiltakshaver selv ta høyde for i sin fremdriftsplan og selv stå ansvarlig for. Spesielt med tanke på at ØFK også har hatt innsigelser til bland annet byggehøyder på BBB5 og BBB6, og at oppsettende virkning på disse byggene ville få konsekvenser og fullt stopp for videre fremdrift. • Vi som naboer opptrer som privatpersoner og lekmenn i denne saken. • De profesjonelle aktørene er Sarpsborg Kommune og Storgata Terrasse AS, representert ved Nipas og SOBBL. Med dette ønsker vi på det sterkeste å understreke at det er tiltakshavers ansvar og oppgave - ikke vår - og derved er Storgata Terrasse AS og Sarpsborg Kommune selv ansvarlig for de nevnte negative konsekvenser.

Med bakgrunn av ovenstående ber vi om at oppsettende virkning står inntil den er behandlet av Fylkesmannen. Rådmannens innstilling om å tillate byggestart på egen risiko er et grovt overtramp som kan tolkes som et forsøk å omgå loven. Så en siste kommentar til Rådmannen som uttaler seg om bla. byggestart på egen risiko - før både klagefrister og behandlinger er utløpt. Medvirkning er et essensielt tema i planspørsmål og må vare reell. Planspørsmål må heller ikke oppleves å være avgjort på forhånd. I denne saken er den opplevelsen høyst reelt. Vi har hele tiden forholdt oss til de offisielle klagemulighetene som vi har fått informert, men opplever at innsigelser og klager forkastes automatisk - alt er oppgjort og klart. Nå legges det mye energi til å bygge støtte for å rettferdiggjøre en beslutning som i verste fall årsaker uopprettelig skade i en hel bydel. Hadde kommunen og tiltakshaver håndtert dette mer nøyaktig og med mer åpenhet hadde dette med all sannsynlighet vært et prosjekt alle parter kunne vært stolt av. Med vennlig hilsen Pia og Per Christian Kjølberg Dronningens gate 69 1723 Sarpsborg Dato 10.02.2017

10

Kommentar til SOBBL´s tilsvar vedr. utsatt iverksetting Storgata Terrasse  

Nipas og Sarpsborg og Omegn Boligbyggerlag er eier av Storgata Terrasse AS. De ønsker ikke at byggeprosjektet skal settes på vent. Dette er...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you