Page 1

Jaargang 9 | Nummer 2 | 2013

Samen bewegen

Proximaal naar distaal. Patellafemoraal Pijn Syndroom Anterior naar posterior.


(Advertorial)

Fysiotherapie de Aam en Sportcentrum SCATT

Van behandeltafel naar sportveld Hans Derksen en Berry de Bruyn constateerden rond de eeuw- Daarnaast hebben we de trainingsappawisseling een kloof tussen het einde van een revalidatietraject en de terugkeer naar het sportveld. Als sportfysiotherapeuten

ratuur in samenwerking met Life Fitness nu duidelijker gegroepeerd, zodat de trainingszaal overzichtelijker is. Bovendien

wilden zij deze kloof overbruggen door hun kennis en vaardig- is er nu meer ruimte voor vrije oefening. heden in te zetten. Hieruit werd Sportcentrum SCATT geboren:

Dat vinden we heel erg belangrijk. Het

SportCentrum Advisering, Testen en Training. Het sportcentrum

stelt de patiënten namelijk in staat om op

bevindt zich onder één dak met Fysiotherapie de Aam.

de overgang naar het einddoel van de

natuurlijke wijze te bewegen. Dat maakt patiënt, het sportveld of een dagelijkse

Juiste niveau

tweede trainingszaal schaften Hans

Hans Derksen vertelt: “Voor iedere mens

Derksen en zijn collega’s de cardio lijn

geldt dat beweging essentieel is voor zijn

Integrity Series van Life Fitness aan.

Goed voorbereid

of haar welzijn. Wij behandelen niet alleen

“Vanaf de oprichting hebben we al Life

Het team van SCATT en Fysiotherapie

sporters, maar ook chronisch zieken. Onze

Fitness apparatuur opgesteld. Omdat er

de Aam speelt met beweegprogramma’s

patiënten kunnen als ze gerevalideerd

in de tussentijd diverse toestellen ver-

voortdurend in op maatschappelijke ont-

zijn tot het juiste niveau, op abonnement-

vangen zijn, hadden we op een gegeven

wikkelingen. Hans Derksen: “We bieden

basis sportspecifiek of functioneel trai-

moment twee lijnen door elkaar staan.

steeds programma’s aan om onze doel-

nen bij SCATT. We begeleiden onze pati-

Voor sommige mensen is dat verwarrend.

groep in beweging te brengen. We zien

ënten letterlijk van behandeltafel naar

Daarom hebben we na de renovatie voor

bijvoorbeeld dat kinderen steeds minder

het sportveld. En naar elk ander doel.”

gekozen voor één lijn. Dat komt de uni-

gaan bewegen. Daar willen we iets tegen

handeling, eenvoudiger”, aldus Derksen.

formiteit ten goede. Life Fitness heeft

doen. Daarnaast hebben we ook SkiFit

Overgang naar einddoel

ons hier goed in begeleid. De apparatuur

ontwikkeld: een trainingsprogramma om

SCATT en Fysiotherapie de Aam delen

is gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. De

mensen goed voorbereid op wintersport

een voormalig garagepand dat onlangs

patiënten reageren heel enthousiast. De

te laten gaan. En in het voorjaar hebben

volledig is gerenoveerd. Hans Derksen

toestellen zijn erg eenvoudig instelbaar,

we een dergelijk programma voor de wie-

vervolgt: “Er zijn twee sportzalen. Eén

omdat ze allemaal dezelfde gebruiks-

lersport.”

van de zalen is ingericht op sportspeci-

aanwijzing

fieke revalidatie en spinning.” Voor de

werkt bijvoorbeeld hetzelfde als de fiets.

www.lifefitness.com www.lifefitness.com www.lifefitness.com

hebben.

De

crosstrainer


d r o o w r o o V g n i g e d e d r e v e t s e b , l a v n Aa

chappelijk 2012 onmaats in s ar ra ke rz ve sten van zorg die bij mij n te ch ri be . jn hoog zi en hoor vele er in Ik zie, lees even mee wat u em ne n dit beleid, Ik zaken. stevig last va al t ef he onrust veroor e pi tond tot t. De fysiothera aand gebeur erdeging’ bes ‘v m e ne nz ei O . kl in n ee t beg erom: op dit maar dit is he n, maar denk eringen) ge ek la rz ss ve itt rg ite al Zo van rol in de nu toe uit kw VZ (College eidskwaliteit geen dh of on jn ez tli G ch 23 januari: C e ri lt duur, eestelijk moment spee kket GGZ (G De zorg is niet . ra pa nd le lft la og he er t ho ed ap N de schr zorg in vooraanstaan betalers van aat advies 15 ationale rn te in Zorg). CVZ sl enorm duur. or vo geen oog zorgstelsel is t t ef he he en d in ren in de w k je ren, natuurlij ede zorg leve go t richtlijnen. oe m ag je nten vr en Natuurlijk je moet patië ar tikel en et en sw bb ng ri he ke en e goed. rgverz moet richtlijn en dat doen w Artikel 13 zo e itu i: w st ar re en ru k b do ee fe at st D . oo 14 ring eel appen. D naar hun er va et een financi evrijheid schr de sanering m ar ih recht op keuz ke om Het gaat nu derbouwing. tie. inistratieve on m ad en C ige Behandel als verdeging C’s (Zelfstand ZB el ve aars i: er ar e onze aanval ek ru w rz n ve te 18 feb or oe m do k rd ctee , toegankeIn mijn optie niet gecontra kunWe zijn goed n ? is te al an nv kl : aa tra) worden lg ze on ets . Het gevo inzetten. Wat atief. Er kan ni omzetplafond eraar geen effectief altern n ek rz ee vanwege het ve n en n se op hu ei r ko e aa rder lijk, goed een kliniek w gemoet aan ve ft moet te ha et sc ni ge af nen niet naar en is m nko et co stitutie meer af! We tevreden is ni t. Omdat de re betalen. ke dag). Niet contract heef lf el ze al l e va w ge en ’n (dat do kening in zo de klant de re tracteren. mene hten. De alge ic er lopen? b re de vaart niet zal g vele an ’n een zo je t u he zo t r da te is Ik vergeet no n rder ale min binatie met ee Dromen we ve . Met een liber t vooral racten in com ijk nt bl co t teneur is: geld in da g r ui no aa ez e . M t met b Geloven w d verwachten alinisVertrouw je da st g? n in ee er liberaal belei op vo r e jfs ri ud kt mee gezonde bed blijven (de ko De praktijk lij tijken overeind ak beleidstekst. pr te es b d. nigen de istische bewin tisch/commun rtrouwen we nering)? Of ve sa rg zo ar de als beste en, kijkend na op de aanval t anders duid is he g ik in t er oe w m kt ar Hoe de m chting ververdeging. Ri de zogenaam In r? Ve nd r. la aa er er ek in Ned ting patiiek naar verz zekeraars, rich oven van polit vern de in b , er macht versch r ook richrgverlen ënten en zeke cteren de zo , ra ak nt gz co ru rs e ël aa zker ten. me financi ting consumen mits een enor n moede er ek zekerden, die, rz Ve . bben jheid meer he nvullende geen keuzevri and t ruim 1000 aa ui en ez ki Rober t Hoogl is as b steeds vern ten dan naast ee n ge te en premie betal kket is dan polissen en ingekochte pa at D . et kk pa ed van bijvoorder uitgekle lijkt. Inkopen t he at w n da geen weer anders etekent veelal siotherapie b fy e kt er ep oo b tuursv rzitbeeld on Terwijl CZ bes e. pi ra he ot si ngeeft dat onbeperkte fy 11 februari aa op n re ee M r winter Wim van de ht omdat de ussie verwac sc di ke ie bl hij een pu

3


InFormatie Vakblad voor ‘bewegende’ fysiotherapie

Biedt haar lezers InFormatie InHoud InTeractiviteit

Gericht op: Het continu bewegende speelveld van de fysiotherapie in haar volledige omvang. Focus is hierbij de actieve benadering van de spanning tussen inhoudelijkheid en ondernemerschap.

Doel: Met verschillende redactionele informatieve en inhoudelijke bijdragen en interactieve communicatievormen ondersteuning bieden aan visie- en opinievorming op het gebied van vakinhoudelijkheid en ondernemerschap in de fysiotherapie.

Hoofdredactie Robert Hoogland De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten. Advertenties en advertorials worden geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Aan dit nummer werkten mee Kim Roos Huub Vreeburg

Grafische vormgeving

Biomechanica voet en heup met effect op de knie (deel II)

4

Hans de Booij

Redactie & advertenties Westvlietweg 72-Z 2495 AA Den Haag Tel. (070) 320 61 57 info@infysio.nl www.infysio.nl

Uitgever Phytalis www.phytalis.nl

Verschijning en oplage InFysio verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 6.000 stuks. InFysio wordt gratis verzonden naar alle beslissers in de fysiotherapie. Aanmelding voor InFysio is alleen mogelijk via www.infysio.nl. InFysio kan ook naar personen of andere instellingen verzonden worden. Daarvoor geldt een jaarabonnement van € 25,– (incl. BTW) per jaar. Dit abonnement kan op elk moment ingaan.

Kraakbeenregeneratie

(deel I)

12

Cursus Lumbopelvic MotorControl Basic & Advanced 19 EVIDENCE

The Journals

20

Hellup...! Personal brand

24

NIEUWS

27

Adreswijzigingen Uitsluitend doorgeven via e-mail of de website info@infysio.nl www.infysio.nl

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of verveelvoudigd, voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

4

Download nu gratis App via onze de App Store!


Evidence The Journals

20 Shoulder pain in swimmers:

a 12-month prospective cohort study of incidence and risk factors

Comparison of ultrasound-guided versus blind gleno-humeral injection: a cadaveric study

21 Manual testing for ankle

instability

The effect of increasing sets (within one treatment session) and different set durations (between treatment sessions) of lumbar spine posteroanterior mobilisations on pressure pain thresholdss

Ga naar www.infysio.nl

5


Biomechanica voet (deel II) op de knie We kennen de multifactoriële oorzaken van het patellofemoraal pijnsyndroom, maar zijn onze interventies wel op maat om te komen tot de beste klinische resultaten? Een groeiende body of knowledge heeft ‘gekeken’ boven en onder het kniegewricht in een poging om de behandelspecificiteit te verbeteren teneinde patiëntoutcome te verbeteren. In dit tweede en laatste deel focus op de interventie met enkele conclusies.

6


en heup met effect

In de onderzoeksgroep van 18 asymptomatische individuen werd een significant afgenomen piekhoek van de heup­abductie gezien bij de populatie met een voetorthese. Er werd de hypothese gesteld dat de hoeveelheid pronatie van het achterste deel van de voet van belang is. De invloed van een distale interventie op de beweging van een proximaal gewricht is van significante relevantie voor deze populatie. Het onderstreept het belang van het overwegen van beide einden van de beweegketen in het testen en behandelen. Er zijn veel aanwijzingen dat de voetorthese de beweegketen kan beïn-

vloeden. Zowel een maatwerk als een fabrieksontwerp dat past in het schoeisel van het individu wordt gebruikt in recente literatuur. In PFPS studies werden prefab voetorthesen het vaakst onderzocht. Mogelijk omdat er een huidig gebrek van bewijs voor significante voordelen van ‘op maat’ orthesen ontbreekt. Waarschijnlijk speelt kosteneffectiviteit ook een rol.

Beste benadering Interventies gericht op de proximale musculatuur van de onderste extremiteit hebben aangetoond dat ze effectief zijn in het verminderen van PFPS (PatelloFemoraal PijnSyndroom) symptomen. Een recent uitgevoerde Random Clini-

cal Trial (RCT) door Khayambashi et al. toonde aan dat een geïsoleerd heupabductoren- en exorotatorenkrachtverbeteringsprogramma positieve voordelen biedt op de factoren pijn en gezondheidsstatus van individuen met PFPS. Uiteraard ten opzichte van de niet-oefen controlegroep. Dolak et al. vergeleek de effecten van een heupkrachtprogramma met dat van een quadricepskrachtprogramma als voorloper van een gebalanceerd functioneel krachtprogramma. Zij vonden dat het heupkrachtprogramma waarschijnlijk een vroegere pijnvermindering biedt. Het mechanisme van dit effect is onderzocht door Earl et

7


Het veelzijdige en draagbare apparaat voor shockwavetherapie

Nieuwuls

De Endop

811

Hoogte 14 cm

Voor de ondernemende therapeut die zijn praktijk wil laten groeien! Een bijzonder gebruikersvriendelijk apparaat voor shockwavetherapie. Compact en licht, waardoor draagbaar. Zéér eenvoudig te bedienen en uiterst effectief. Uw patiënten zullen u nog meer waarderen dankzij de Endopuls 811. Door de Endopuls 811 wordt uw praktijk nog aantrekkelijker!

www.enraf-nonius.nl Enraf-Nonius B.V. Vareseweg 127 3047 AT Rotterdam T: 010 2030 666 E: info-nl@enraf-nonius.nl


al. Zij toonden aan een dat met een achtweeks heupkrachtprogramma, de knieabductiemomenten verminderden. Deze knieabductie wordt meestal in verband gebracht met de ontwikkeling van PFPS. De uitkomsten van deze onderzoeken benadrukken de effectiviteit van een proximaal krachtprogramma in het modificeren van pijn en het faciliteren van een snellere terugkeer naar normale functie. Allebei essentiële elementen in succesvol patiëntmanagement. Binnen onderzoek van PFPS populaties is meermaals aangetoond dat het gebruik van voetorthesen de zogenaamde outcomes verbetert. Meer specifiek moet de hoog kwalitatieve RCT van Collins et al. hier

worden genoemd. In dit onderzoek werd gevonden dat interventies met voetorthesen resulteerden in een significante algemene verbetering bij 6, 12 en 52 weken vergeleken met een controle groep. Het mechanisme hierachter is niet onderzocht. Een recent systematische review, dat potentiële mechanismen naar het effect van voetorthesen onderzocht, gaf aan dat er zeer weinig studies zijn uitgevoerd naar neuromusculaire mechanismen en zelfs een absentie is van literatuur dat EMG onderzoek in relatie tot spierrekrutering beschrijft. Hier is nog onderzoekswerk te verrichten. Zeker omdat spierrekrutering inzicht verschaft in de voorbereiding van musculatuur van de onderste extremiteit en zo optimale gewrichtsuitlijning voorafgaand

aan belasting in beeld kan krijgen. Interventies met invloed op deze spierparameters hebben de potentie om de revalidatie te ondersteunen. Met een ‘feed forward’ mechanisme kan de uitlijningsdisfunctie beïnvloed worden en daarmee de pijn verminderen. Helaas is er momenteel sprake van een ‘kennisgat’. Een gat dat schreeuwt om verder onderzoek. Ondanks goed kwalitatief onderzoek dat waardevolle effecten laat zien van proximale en distale interventies van de onderste extremiteit bij PFPS populaties, is er gebrek aan klinisch betekenisvolle criteria voor de identificatie voor patiënten­groepen die het meeste voordeel hebben bij deze interventies. De ‘foot posture index score’ corre-

9


Ook zo gehecht aan uw bestaande zorgdossier en boekhoudsysteem?

Incura Fysio is dé complete online oplossing voor het gehele zorgproces! • agenda en planner • 300 meetinstrumenten • zorgdossier • facturatie incura.nl • boekhouding +

10


leert met het aanspanningsmoment van de VMO (Vastus Medialis Obliques) in ‘normale’ proefpersonen. Verder onderzoek binnen deze pijnpopulaties is noodzakelijk. Vanuit dit onderzoek kunnen subpopulaties binnen het PFPS worden geïdentificeerd. Met een meer gefocusseerde benadering kunnen ­patiënten die in het verleden slecht reageerden op algemene interventies dan wel afdoende behandeld worden.

werden gezien in combinatie met verlaagde pijn en verbeterde functie. Ook na een follow-up van een maand bleven deze resultaten bestaan.

Beste interventie Kunnen we nu de beste interventie voor uw patiënt identificeren? Crossley et al. identificeerde dat de uitvoering van een één been squat een indruk kan geven van de gluteus functie. Hoe-

Klinische ervaring suggereert dat een toegenomen endorotatie en een Trendelenburg leidt tot een slechte één been squat functie. In dit geval zal uw patiënt gebaat kunnen zijn bij een ‘topdown’ benadering. Andersom is aannemelijk dat de patiënt met een goede één been squat, maar significantie geproneerde voetstand bij belasting, meer baat heeft bij een voetorthese. Ter ondersteuning van deze benade-

Gebrek aan subpopulaties binnen PFPS maakt ‘op maat’ individuele revalidatieprotocollen lastige

Re-educatie gang Een case report serie uitgevoerd door Cheung en Davies onderzochten de potentiële voordelen van het veranderen van landingspatronen in drie wandelaars met PFPS. Een trainingsprogramma dat deelnemers liet veranderen van een hiellanding naar een niet-hiellanding en afwikkeling, resulteerden in afname van symptomen, een verlaagde verticale impact en belastingsvermindering. Noehren et al. lieten gelijksoortige succesvolle outcomes zien na het volgen van een gang re-eductieprogramma gedurende 8 keer (2 keer per week) door 10 amateur hardlopers. In dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van markers die over de gehele onderste extremiteit werden geplaatst. Deelnemers kregen een monitor om de veranderingen in de biomechanica in de onderste extremiteit te visualiseren. Een reductie van heupadductie- en endorotatiehoeken

wel er geen harde data bestaan die de correlatie in de variatie duidelijk maakt. Daarmee zijn specifieke interventies misschien vanuit de ervaring, maar niet vanuit de wetenschappelijke data te maken.

ring rapporteerden Barton et al. dat patiënten, die direct verlichting ervoeren bij het uitvoeren van een één been squat met de orthese in situ, significant betere resultaten boekten na 12 weken orthesegebruik.

Conclusie Zowel proximale als distale biomechanica factoren zijn geïdentificeerd als: van invloed in de ontwikkeling en de behandelingsstrategie van PFPS. De focus van de interventie is verschoven van de geïsoleerde quadriceps oefeningen, hoewel deze oefening­en wel een integraal onderdeel blijven binnen effectief PFPS management. Momenteel is er een gebrek aan identificatie van subgroepen binnen PFPS populaties. Dat maakt het moeilijker voor evidence based fysiotherapeuten om ‘op maat’ gemaakte, meer individueel gerichte behandelprotocollen in te zetten. De focus binnen de behandeling vraagt aanvullend onderzoek om er zeker van te zijn dat de beste patientoutcome wordt bereikt binnen een optimaal tijdbestek.

11


Kraakbeenrege

Door een gebrek aan bloedtoevoer heeft kraakbeen een beperkte capaciteit voor natuurlijke genezing. Wanneer het beschadigd raakt door letsel of repeterend verkeerd belasten, degenereert kraakbeen mogelijk leidend tot uiteindelijk artrose. Vroege behandeling is daarom van essentieel belang, vooral bij jonge en actieve individuen. Het vermogen om gewrichtskraakbeen te regenereren is ĂŠĂŠn van de grote doorbraken in de orthopedische chirurgie in de laatste decennia. Gentechnologie heeft het mogelijk gemaakt kraakbeencellen buiten het menselijk lichaam te generen en te laten ontwikkelen. Eenmaal opnieuw ingeplant, hebben autologe chondrocyten de potentie om kraakbeendefecten te verbeteren. De meest geavanceerde van deze technieken is de matrix-geleide autologe chondrocytentransplantatie implantatie (MaCi), waarvan is aangetoond dat deze techniek histologisch en functioneel normaal kraakbeen levert.

12


eneratie Tekst: InFysio redactie Al in de achttiende eeuw waren chirurgen zich ervan bewust dat hyalien kraakbeen, eenmaal beschadigd, weinig vermogen had om te genezen. William Hunter, een Britse chirurg, zei al: “From Hippocrates to the present age it is universally allowed that ulcerated cartilage is a troublesome thing and that once destroyed it is not repaired”(1). Sinds de dagen van Hunter, is duidelijk geworden dat de gezamenlijke oppervlakte schade, indien onbehandeld, steeds verder verslechtert en zich uiteindelijk uitbreidt naar omliggende gebieden. Het eindresultaat van een dergelijk proces is vaak de ontwikkeling van invaliderende artrose(2). Veel clinici hebben in een wanhopige poging naar manieren gezocht om duurzaam kraakbeenherstel te faciliteren(3,4).Gezien de toename van het aantal jongeren met gewrichtsletsel, is behandeling van defect gewrichtskraakbeen in de knie de afgelopen jaren in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Schade aan gewrichtskraakbeen kan ontstaan door: acuut trauma, overbelasting, ligamentaire instabiliteit, been malalignment, menisectomie of osteochondritis dissecans (6). Acute kraakbeendefecten kunnen ontstaan door een val of een directe klap, maar komen vaker voor bij rotatoire overbelasting terwijl het gewricht gewichtdragend is. In een dergelijke situatie creëren schuifkrachten gecombineerd met gewrichtscompressie een spanning tussen het gewrichtskraakbeen en het onderliggende bot. Een gevolg kan zijn dat het oppervlakkige deel van het kraakbeen kan delamineren van zijn onder-

(deel I)

liggende structuur, zich uitend in zogenaamd ‘full thickness’ kraakbeendefect (zie Fig. 1). Symptomen kunnen onmiddellijk openbaren, maar vaak ook pas na enkele maanden of zelfs jaren na het primaire letstel ontstaan. Als de schade aan het articulaire deel van het kraakbeen onbehandeld blijft zal fibrillatie en fragmentatie van het beschadigde gebied optreden. Op zijn beurt zal dit proces ook het tegenoverliggende deel van gewrichtskraakbeen beïnvloeden. Na verloop van tijd zal het kraakbeen degenereren en artrose zich kunnen ontwikkelen.

onmiddellijk na het letsel, terwijl de zwelling vaak pas optreedt enkele uren na het letsel. Als kniezwelling vrijwel direct optreedt dan is interne ligamentaire schade aannemelijk (voorste kruisband) en moet eerst uitgesloten worden.

Fig. 1 Arthroscopisch beeld van kraakbeenletsel

Diagnose

Symptomen Het identificeren van groot kraakbeenletsel is een grote uitdaging omdat het ontbreekt aan manifeste symptomen en tekenen. Daarom is het van uitermate groot belang dat de klinisch onderzoeker (huisarts, fysiotherapeut, orthopeed) mogelijk kraakbeenletsel onderkent als conservatieve behandelmethoden geen effect lijken te hebben en dat klachten lijken op een inwendig knie degeneratieproces (artrose). Een groot gedeelte van de patiënten klaagt over een acute stekende pijn

Gewichtdragen kan pijnlijk en moeilijk zijn gedurende de eerste dagen na optreden van het letsel. Daarna hebben patiënten last van ‘op slot’ schieten of ‘giving way’ van de knie. Dit treedt vooral op bij roteren of trap aflopen. Als het oppervlakte kraakbeen fissuren vertoont dan zal het enkele dagen tot enkele weken duren voordat zich kraakbeenflappen ontwikkelen en uiteindelijk afbreken. In deze situatie vormt zich een ‘loose body’ die op gezette tijden voor impingement en dus blokkering van het kniegewricht kan zorgen. Als de schade eenmaal is ontstaan beschrijven nagenoeg alle patiënten een gelokaliseerd kiespijnachtig ongemak vooral na elke vorm van fysieke activiteit. Rust helpt normaal gesproken om de klachten weer te verminderen.

De meeste clinici die de knie onderzoeken en een verdenking vinden voor kraakbeenschade zijn niet in staat deze verdenking te bevestigen zonder verder aanvullend onderzoek. Voor nader onderzoek is de MRI daarbij de nummer 1 keuze. MRI visualiseert weke delen inclusief ligamenten, menisci en kraakbeenoppervlak met een hoge accuratesse. Standaard radiografie kan kraakbeen niet in beeld brengen. Vooral het subchondraal bot komt in beeld. Toch is MRI zeker niet het wondermiddel in diagnostiek. Veel kraakbeendefecten zijn klein en enigszins onduidelijk en vaak overschaduwd door omliggend

13


Osteopathie in Amsterdam manuele behandeling van de gehele mens

INHOUD OPLEIDING:

• Pariëtaal aspect: bewegingsapparaat • Craniaal aspect: schedel en zenuwstelsel • Visceraal aspect: inwendige organen naar het gehele menselijke organisme, • Integratie psychologie en filosofie (concept Osteopathie) ons eigen lesgebouw en de • Dankzij samenwerking met het IMC, kan klinisch

onderwijs (praktijklessen en stage) gevolgd worden.

• Fulltime en parttime opleiding Medische Basisopleiding (propedeuse) • Tevens: en Academie voor Mesologie. • Erkenning en accreditatie NRO (register m.r.o.) • Accreditatie CRKBO (register onderwijs)

Gezondheid in goede handen E-mail: info@college-sutherland.nl Tel: 020 682 35 15 Open dagen: kijk op www.college-sutherland.nl Osteopathie studeren: leren patiënten lezen

14

Het Veldon concept Hoogwaardig testen en trainen van de rug stabiliteit. Adequaat en inzichtelijk voor u, de cliënt en verzekeraar.


Structuur hyalien kraakbeen Hyalien kraakbeen is een materiaal dat bestaat uit een mix van water (75%), collagene fibrillen en de gelachtige gehydrateerde glycoproteine die de kraakbeenmatrix vormen. In de matrix zitten relatief weinig hoog gespecialiseerde chondrocyten ingekapseld. Chondrocyten vernieuwen matrixelementen gedurende het gehele leven en spelen een vitale rol in het handhaven van de gewrichtshomeostase. Mechanisch gezien is kraakbeen een vloeistof gevulde poreuze structuur die gladheid, congruentie, duurzaamheid en kracht levert. Het is ook een belangrijke schokabsorbeerder. Hyalienkraakbeen kan krachten van ruim vijf keer boven het lichaamsgewicht absorberen. Onder normale omstandigheden en bij afwezigheid van gewrichtsschade of deformiteiten maakt hyalien kraakbeen een soepel en pijnvrij bewegend leven mogelijk.

Kraakbeen geneest niet Spontaan herstel van alle musculoskeletale weefsels begint met een inflammatieproces, een proces dat afhankelijk is van bloedtoevoer. Bloed transporteert de vitale ingredienten om weefselherstel te faciliteren. Echter hyalien kraakbeen heeft geen doorbloeding noch een lymfatische drainage en is dus slecht uitgerust voor spontaan en bevredigend herstel. Maar aan de andere kant als er wel bloedvaten door de matrix zouden lopen dan zou de matrix significant weker zijn waardoor kraakbeen zijn mechanische waarde voor een groot deel verliest.

vetweefsel en kunnen daardoor niet gemakkelijk ge誰dentificeerd worden. Als symptomen echt in de richting van kraakbeenpathologie wijzen dan zou een diagnostische artroscopie (keyhole procedure) overwogen moeten worden.

Fig. 3: Het eerste stadium van de procedure. Arthroscopisch onderzoek om de exacte locatie van het kraakbeendefect in beeld te brengen, tegelijk wordt een biopt van het kraakbeen genomen. Kraakbeen voor transplantatie kan gehaald worden uit niet gewichtdragende gebieden in de periferie van het gewricht of vanuit losse kraakbeenflappen ontstaan na de laesie. (Image provided courtesy of Genzyme Therapeutics, Oxford, UK)

Kraakbeenherstel Traditioneel kraakbeenherstel is gebaseerd op het stimuleren van de botmassa onder het gewrichtsoppervlak, het subchondrale bot. Dit kan gedaan worden door abrassering (soort schuren) van het botoppervlak of door het produceren van kleine gaatjes met een soort metalen priem. In beide gevallen wordt een microfacturering van het subchondrale bot bereikt. Door die schade wordt een bloedtoevoer geforceerd op gang gebracht. Secundair wordt fibreus kraakbeen ont-

wikkeld. Deze techniek is niet nieuw en werd voor het eerst beschreven door Kenneth Hambden Pridie (1959), maar heeft een enorme opleving doorgemaakt toen de procedure artroscopisch uitgevoerd kon worden. Het grote nadeel: helaas is fibreus kraakbeen mechanisch inferieur aan hyalien kraakbeen. Een doorbraak in het vormen van hyalien kraakbeen ontstond in de zeventiger jaren van de vorige eeuw toen Bentley en Greer vonden dat getransplanteerde chrondrocyten (kraakbeencellen) het herstel van kraakbeenschade bij konijnen sterk verbeterde. Twee Zweedse orthopedisch chirurgen paste deze techniek toe bij mensen. Zij rapporteerden in 1994 de eerste serie van chrondrocyten implantaten bij mensen. Zij noemde hun techniek: Autologous Chrondocyte Implantation (ACI).

Fig. 2 Pre- and postoperatieve MRI scan laat een groot chondraal defect zien (linker afbeelding). Na een MACI behandeling is 9 maanden later de kraakbeenlaesie bijna compleet opgevuld met nieuw aangegroeid gewrichtskraakbeen.

In de volgende InFysio meer over de basiprincipes van deze techniek, de procedure, de postoperatieve revalidatie en de klinische resultaten.

15


Mijn MarCom Mijn MarCom is uw eigen marketingcommunicatie afdeling met alle communicatiespecialisten, gespecialiseerd – en dat is uniek – in fysiotherapie. Dat levert gegarandeerd meer op dan het kost. Meetbaar in termen als tevredenheid, instroom nieuwe cliënten, succesvolle beweeggroepen en meer omzet. Stappenplan

eenstemt met hetgeen u wilt uitstralen. Wij zullen daarom uw huisstijl

Voor een vast bedrag biedt Mijn MarCom een volledig geïntegreerde

toetsen aan uw kernwaarden en zonodig herzien.

communicatie-oplossing die bestaat uit het volgende stappenplan:

3 Website screening 1 Plan van aanpak

De website vormt de bron van alle communicatie-uitingen. Alle infor-

In een plan van aanpak wordt een prioritering van het stappenplan

matie die u communiceert, moet terug te vinden zijn op uw website.

vastgesteld. Deze prioritering volgt uit het intake-gesprek dat met u zal

Het is dé plek waar men naartoe gaat om iets nog eens na te lezen of

worden gehouden.

om achtergrondinformatie te vinden. Uw website moet daarom altijd actueel zijn, een verlengstuk zijn van uw communicatie-uitingen en in

2 Huisstijl

overeenstemming zijn met uw huisstijl. Uw huidige website zal hierop

De basis voor alle communicatie is een herkenbare huisstijl die over-

worden getoetst en wij zullen een advies uitbrengen.

Mijn MarCom - Abonnementen Mijn MarCom Basis

Mijn MarCom Plus (1

Basis pakket

Basis pakket + website

Normale prijs: € 540,- p/mnd

Normale prijs: € 590,- p/mnd + een

Het Mijn MarCom Basispakket omvat alle stappen uit het stappenplan.

Het Mijn MarCom Pluspakket (1 jaa penplan + ontwikkeling nieuwe web digitale nieuwsbrief.

• • • • • • • •

Plan van aanpak Huisstijl Website screening Social media Digitale nieuwsbrief Nieuwsservice Drukwerk Advies & begeleiding

NU € 275,- p/mnd

• • • • • • • •

Plan van aanpak Huisstijl Ontwikkeling van nieuwe website Social media Persoonlijke digitale nieuwsbrief Nieuwsservice Drukwerk Advies & begeleiding

NU € 325,- p/m


Wilt u alles in één keer goed gegeregeld hebben? Kies dan voor het

7 Drukwerk

Mijn MarCom Plus-pakket waarin wij ook uw volledige website ver-

Uw praktijk alleen online promoten is natuurlijk niet genoeg. Ook via

zorgen.

drukwerk is een hoop winst te behalen. Voor promotioneel drukwerk bieden we binnen Mijn MarCom drie lijnen. Centraal georganiseerd,

4 Social Media

op maat en specials.

Om het verkeer naar uw website te bevorderen en uw praktijk actief online te promoten, is social media onmisbaar. Wij zorgen ervoor dat

Redactie en ontwerp vallen in het MijnMarcom abonnement. U betaalt

uw praktijk op Twitter en Facebook vertegenwoordigd wordt.

alleen de productiekosten.

5 Digitale nieuwsbrief

8 Advies & begeleiding

Ook een digitale nieuwsbrief is een pro-actieve manier om mensen te

Onze MarCom-medewerkers staan altijd ter beschikking om te helpen

benaderen. Maandelijks verzorgen wij uw digitale nieuwsbrief met

bij uw communicatie-vraagstukken. Wij zijn slechts één telefoontje van

consumentgerichte content.

u verwijderd!

Kiest u voor het Mijn MarCom Plus-pakket? Dan wordt ook uw eigen informatie vanuit uw website meegenomen in uw digitale nieuwsbrief en linken de artikelen naar uw eigen website, waardoor leads gegenereerd worden.

6 Nieuwsservice Uw praktijk in beeld door geregeld een interessant consumentgericht artikeltje rondom gezondheid, leefstijl en/of fysiotherapie te delen op uw

Om u meteen goed op weg te helpen ontvangt u nu bij het Mijn Marcom abonnement ‘op maat praktijkflyers’ gratis! De flyers zullen wij huis aan huis laten verspreiden in het postcodegebied van uw (hoofd)vestiging.

social media, website en digitale nieuwsbrief. Centraal georganiseerd.

1 jaar)

Mijn MarCom Plus (> 1 jaar) Basis pakket + website

nmalig € 250,-

Normale prijs: € 590,- p/mnd

ar) omvat alle stappen uit het stapbsite en geïntegreerde persoonlijke

Het Mijn MarCom Pluspakket omvat alle stappen uit het stappenplan + ontwikkeling nieuwe website en geïntegreerde persoonlijke digitale nieuwsbrief.

e

+ eenmalig € 250,- web bouw

mnd

• • • • • • • •

Plan van aanpak Huisstijl Ontwikkeling van nieuwe website Social media Persoonlijke digitale nieuwsbrief Nieuwsservice Drukwerk Advies & begeleiding

NU € 325,- p/mnd Prijzen zijn excl. BTW

71


ELASTIC RESISTANCE MEETS WEIGHT STACK.

Selection Medical - Leg Press

Unieke product eigenschappen: • • • • • •

Uitgebreide instelmogelijkheden Trainen zonder weerstand Elastische weerstand Verschillende weerstandcombinaties Lage startweerstand Proprioceptie training

De Leg Press Medical is de nieuwste innovatie op het gebied van medische- en sportrevalidatie. Het Multiple Resistance System (MRS) combineert elastische weerstand met weight stack training. Het toestel beschikt over uitgebreide instelmogelijkheden, waardoor deze toepasbaar is voor iedere fase van revalidatie. Door gebruik te maken van accessoires kan ook proprioceptie worden getraind.

www.technogym.com/selectionmed De Leg Press Medical is EEC 93/42 en TÜV gecertificeerd. TECHNOGYM BENELUX

18

Compliant EEC 93/42 Directive

Essebaan 63 - 2908 LJ Capelle aan den IJssel - Tel: +31 (0) 10 - 422 32 22 Fax: +31 (0) 10 - 422 25 68 - Email: info_blx@technogym.com


Cursus Lumbopelvic MotorControl Basic & Advanced De cursus LumboPelvic Motor Control van Prof Dr Paul Hodges is internationaal zeer gewaardeerd. Door InFysio werd deze cursus in november 2012 naar Nederland gehaald. Door de vele aanvraag en hoge waardering wordt door InFysio deze cursus opnieuw georganiseerd, zelfs met een uitbreiding tot Advanced.

Wetenschap en praktijk perfect gecombineerd De Nederlandse deelnemers waren onder de indruk van de nieuwe informatie en de goede praktische vertaalslag. Alle deelnemers van de basic course willen graag de Advanced Course volgen. Wil je weten wat de deelnemers vonden bekijk dan onze korte interviews via de App of de website.

Algemeen doel De cursus biedt de deelnemer een geintegreerde benadering van stabiliteit, proprioceptie en motorische controle rondom de lage rug, heup en bekken. De complexe motorische activatie van de rompmusculatuur krijgt veel aandacht. Daarnaast is er veel aandacht voor de fragiele balans tussen bekkenpijn en mortorische controle enerzijds en de revalidatieprincipes anderszijds.

Cursus is bij uitstek geschikt voor de musculoskeletaal werkend fysiotherapeut. Deelnemers zijn: Sportfysiotherapeuten Bekkenfysiotherapeuten Manueel therapeuten Algemeen practicus

• Presenteren van de klinische relevan-

tie van de meest gangbare wetenschappelijk evidentie. Herzien van de basis componenten van onderzoek en behandeling en introductie van de gevorderde vaardigheden.

• • • •

Cursusopzet Basic

Cursusopzet Advanced

• De cursus stelt scherp op de volgende • Omzetten van basisvaardigheden in elementen: onderzoek en behandeling naar de • Overwegingen van motor control dys- meest actuele en gevorden intervenfuncties in de lage rug en bekkenpijn. ties. • Presentatie van een geintegreerd mo- • Bediscussieren van de hindernissen • •

del van dynamische controle dat de delicate balans tussen beweging en stabiliteit overweegt. Integratie van samenhangende modellen van neurofysiologie rondom pijn en motor control training. Zoeken naar uitdagingen om de multipele functies van rompmusculatuur inclusief ademhalen en continentie te coördineren.

• •

naar klinische verbetering en strategieen om deze obstakels te vermijden. Ontwikkelen van klinische strategieen om de balans tussen beweging en stabiliteit te evalueren en te trainen. Integreren van echografie/echoscopie in de revalidatie met weloverwogen pro’s en contra’s van deze benadering.

Prof Dr Paul Hodges in beeld Paul Hodges is Professor en NHMRC Senior Principal Research Fellow in the Division of Physiotherapy at the U ­ niversity of Queensland en Director of the NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health. Paul heeft doctoraten in zowel fysiotherapie als neuroscience. Zijn werk kenmerkt een mix van neurofysiologische en biomechanische methoden om controle van bewegen en stabiliteit te begrijpen en hoe dit verandert bij mensen die pijn hebben. In 2006 en 2011 ontving Paul de ISSLS prijs van de International Society for the Study of the Lumbar Spine. Dit is de internationale prijs voor lage rugpijn onderzoek. In 2010 ontving hij de Achiever Award van de National Health and Medical Research Council als de the highest ranked Research Fellow across all disciplines in Australia. Zijn primair onderzoeksinteresse bestaat uit de ontdekking van de relatie tussen pijn en motorcontrole; de coördinatie van de multipele functies van rompmusculatuur, het effect van (training op) interventies van/op musculoskeletale pijn en de biomechanische principes voor controle van de wervelkolom. Naast zijn onderzoekslab in Brisbane heeft Paul Hodges samenwerkingsverbanden met laboratoria in Sydney, Melbourne, Zweden, USA, Nederland, denemakrekne en Zuid-Afrika. Paul heeft meer dan 250 peer reviewed papers en book chapters, ruim 120 presentaties op grote congressen in 30 landen verzorgd en ontving meer dan 22 miljoen Australische Dollars aan onderzoeksgrants van de NHMRC, ARC and International research funds.

19


specro p th n o -m 12 a : rs e imm Shoulder pain in sw risk factors d n a e c n e id c in f o y ud tive cohort st 2012;13(4):243- 249 . al sic Therapie in Sport

van 11 tot 27 jaar in leeftijd variërend rs me em zw tie eti mostralische comp met betrekking tot de rijft 74 (M: 37 V:37) Au n basis vragenlijst in ee n lde Dit onderzoek besch vu Zij . en erd uitvo emsessies per week lessuregeschiedenis. die tenminste vijf zw appen en training/b sch en eig em zw , en sche kenmerk grafie, antropometri erpijn werd rden gemeten. Schoud ve gewrichtslaxiteit we ssie pa en ER) n die het en (IR d rdt gedefinieer als pij interne en externe rotatie oulder Pain (SIP). SIP wo Sh g rin Actieve glenohumerale rfe Inte t can gn nifi t Sig dert. Een ‘Si ificant rende 12 maanden me tijdens de training verhin ng tga rui voo of zelf-gerapporteerd gedu , akt rza petitie veroo van de training of com . stoppen of aanpassen r tenminste twee weken voo s elke SIP episode wa I) (SS ry’ Inju r de oul Sh emers een SIP /74 (38%) van de deeln Het resultaat was dat 28 porteerden. /74 (23%) een SSI rap rapporteerden terwijl 17 ssures en 0,2 nce rates waren 0,3 ble Exposure-adjusted incide pectievelijk voor zwommen kilometers res blessures per 1000 ge e ER range liemet of een hoge of lag SIP en SSI. Zwemmers co op een het of 12,5 keer zo groot risi pen respectievelijk 8,1 velijk 35,4 en gende SIP en respectie ontwikkelen van een vol een SSI dan de op het onderhouden van 32,5 keer groter risico lijke zwemmers middelde ER range. Ge deelnemers met een ge en 11,3 keer schouderpijn liepen 4,1 met een geschiedenis van velijk een SIP en SSI. meer risico op respectie

Walker H, Gabbe B et.

al. Phy

not dat bij zwemmers de gle re-incidentie. Daarbij kom ssu ble in el nde n. aa t me rko can signifi idiveren te voo ben eerdere blessures een en volledig herstel om rec tie ven pre , ing een Als bij zoveel sporten heb -scr pre e message’: telfactor is. De ‘take-hom humerale rotatie een sleu

r InFysio Commentaa

blind s u rs e v d e id u -g d n u so Comparison of ultra veric study a d a c a : n o ti c je in l ra gleno-humJouernal of Shoulder en Elbow Surgery 2012;21(12):1664-1668 Patel DN, Nayyar S, et. al.

om leide werd gebr uikt rs gebr uikt. Echoge ve da ka rse ve n va s ecimen se pols techniek toe rden 80 schouder sp houders werd de los sc 40 ge In dit onderzoek we eri ov de injecteren. Op riore benadering. t in 40 schouders te en B) vanuit een poste (A radiopaque contras n rge iru ch ee tw door s werden uitgevoerd gepast. Alle injectie curate tgenbeelden een ac 66/80 (82,5%) rön ten lie s tie ec waren inj de de lei Na s onder echo-ge wricht zien. Injectie ge GH t he chts 29 in sle ing n plaats opzichte va curaat (92,5%) ten ac n lle va ge 40 de in 37 van rd waren met de imens die geinjectee ec sp de n va %) ,5 van de 40 (72 B: 95% v. 80%). % v. 65%. Chirurg 90 A: urg hir (C . pols losse pols techniek seconde bij de losse n de injecties was 52 va or do e eld dd mi De ge leide. conde onder echoge techniek en 166 se

taar InFysio Commen

echoder injecteren zonder laat niemand je schou : ge ssa me e om e-h De tak chirurg B treft! grafie en hoop dat je

20


Manual testing for a nkle instability Manual Therapy(6):593 -596

Wilkin E.J., Hunt. A, et al.

Van alle 60 deelnemers is steeds één enkel getes t door middel van vier verschille nde manuele onderzoeke n (voorste schuiflade in rug- en buiklig, talus tilt, invers ie tilt) . Drie verschillende beoordelaa rs, variërend in ervaring , tes tten elke deelnemer. De Cumberland Ankle Instab ility Tool (CAIT) vragenlijst werd ook ingezet. Dit is een 9-item met 30-punten schaal om de ernst van functionele enk elinstabiliteit te meten. Er zijn verschillende statistische me thoden ingezet. De resultaten: de interbe oordelaars betrouwbaarh eid van de vier manuele testen was laag ongeacht de erv are nheid van de fysiotherapeut. Correlatie tussen de CA IT en ma nuele testen was ook laag.

InFysio Commentaa r

Wat nu? Onderzoekers blijven maar komen me t dit soort rapporten, wa ele testen discutabel is. aruit blijkt dat de betro uwbaarheid van popul aire manu-

EThV I D E N C E e Jo urnals

The effect of increa sing sets (within one treatment session) and differen t set durations (betw een treatment sessions) of lu mbar spine posteroa nterior mobilisations on pre ss u re pain thresholdss Pentelka I, Hebron C, et al. Manual Therapy 201 2;17(6):526530

Dit onderzoek is op gezet om de optimale behandeldoses voor single-blinded, rando spinale mobilisatie mized, same subject vast te stellen. Het rep is een eated measures cro tische gezonde vrijw sso ve r de sig n uitgevoerd op 19 as illigers d.m.v. 5 paar ymptomavan elk 30 of 60 seco verschillende manie nde van postero-anter ren. iore mobilisaties op L4 op Statistische analyses van de bevindingen onthulde n dat er geen statistisch van mobilisatie, hoewel significant verschil is tus de PPT waarden van de sen 30 versus 60 secon 60 seconde durende interve de vierde set mobilisaties ntie iets hoger waren. All was significant hoger da een de meting na de n de gemeten waarden na de eerste set.

InFysio Commentaa r

Eerder onderzoek wees uit dat mobilisaties een hoog hypo-analgetisch van 30 secondes nodig effect hebben. Dit sugge zijn om er te komen bij reert dat er op zijn min gezonde proefpersone st 4 sets in dit gebied is een an n. Maar hoe lang het duu der verhaal. Als al het rt wanneer er een proble andere niet werkt, vraag em is het dan aan de patiënt!

21


Samcon amcon SAMCON BIOMEDICAL EQUIPMEN T

DAVID RUG CONCEPT Evaluatie & Therapie

De nieuwe generatie Rug Concept Real time Feed back & Data verwerking. Het DAVID RUG CONCEPT bevat een Registratie- en Feedbacksysteem voor Isometrische maximale kracht en Mobiliteit bij Flexie, Extensie, Rotatie, en Lateraal Flexie. Vanwege het oefenconcept in circuitvorm met 4 of 6 toestellen, kunnen de patiënten ook in groepsverband trainen. Voor de kleinere praktijkruimte: “Single Unit F110 - Back Extension”

Nieuw: DAVID NEK CONCEPT met Cervicale Flex/Ext en Cervicale Rotatie

Samcon • Postbus 199 • 4530 AD Terneuzen • Tel. 0115-567089 • Fax 0032-93621926 • jan@samcon.be

www.samcon.be De architect die begrijpt hoe u en uw cliënten een praktijk willen ervaren Architect Krijn Ratsma van architectenbureau Casa Ratsma woont al zijn hele werkzame leven samen met een fysiotherapeute met een eigen praktijk. Sinds eind 2011 zijn hun beide bedrijven gevestigd in één gloednieuw energieneutraal gebouw van ruim 500 m2 in Dirksland. Het pand is volledig HKZ/pluspraktijk-proof en oogst veel waardering. Graag nodigen we u uit om (ook 's avonds) geheel vrijblijvend inspiratie op te komen doen voor uw eigen bouwplannen. U kunt een afspraak maken met Krijn Ratsma: telefoon 0187 603918 of mail info@casaratsma.nl.

22

heldere architectuur

casa ratsma

Uitgangspunten bij deze praktijk waren: + wisselwerking fitness en fysiotherapie + plezierige ruimtes met mooie lichtinval + comfortabel voor medewerker en cliënt + optimale geluidwering tussen ruimtes + energieneutraal: het gebouw wekt jaarlijks evenveel energie op als er verbruikt wordt

www.fitenfysiodirksland.nl

www.casaratsma.nl


Umc’s onderzoeken hardloopblessures Enkele universitaire medische centra en de Atletiekunie gaan een grootschalig onderzoek doen naar blessures bij onervaren hardlopers. Naar schatting één op de vijf beginnende hardlopers raakt geblesseerd. “Dat komt waarschijnlijk doordat mensen te snel te hard willen gaan”, stelt Henk van der Worp van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG), coördinator van de studie. “Hun hart en longen kunnen dat wel aan, maar spieren en pezen hebben vaak wat meer tijd nodig om erin te komen.’’ Vooral het been onder de knie heeft het zwaar te verduren bij hardlopers: knie, achillespees, scheenbeen, enkels en onderkant van de voeten zijn kwetsbaar.

Risicoprofiel

Deelnemers aan de studie worden geworven onder hardlopers die meedoen aan het Start to Run-programma van de Atletiekunie. “Dat zijn jaarlijks 8000 à 9000 mensen. We hopen dat enkele duizenden mensen meedoen aan de studie’’, aldus Van der Worp. De onderzoekers hopen een aantal risicoprofielen te vinden, op grond waarvan ze blessures kunnen voorspellen. De deelnemers aan het onderzoek worden een jaar lang gevolgd. Daarbij wordt ook gekeken naar de gezondheidswinst door hardlopen en naar motivatie. (Bron: ANP)

NIEUWS Meander stimuleert kankerpatienten te bewegen Het Meander Medisch Centrum biedt patiënten die voor kanker worden behandeld een beweegadvies aan: Meander Move. Regelmatig bewegen kan het aantal bijwerkingen verminderen en versnelt het herstel na een operatie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bij de behandeling van kanker kunnen patiënten last krijgen van vermoeidheid en conditieverlies, waardoor veel patiënten geneigd zijn om rust te nemen. Daarom stimuleert het ziekenhuis hen via een programma meer te bewegen onder professionele begeleiding van het ziekenhuis. Het beweegadvies is ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Amsterdam.

Beweegadvies

Patiënten kunnen het zelf thuis uitvoeren in hun eigen omgeving en op tijden dat het hen schikt. Fysiotherapeut Jeroen de Zeeuw: “De patiënt kiest een activiteit die bij hem past en die hij prettig vindt, bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Dat maakt het makkelijker om de activiteit vol te houden. De bedoeling is om uiteindelijk vier tot zes keer per week een half uur lang stevig te bewegen.” De oncologieverpleegkundigen van Meander Medisch Centrum geven de patiënt uitleg over de mogelijke vormen en intensiteit van bewegen, passend bij de persoonlijke situatie. Patiënten krijgen een instructieboekje en dagboek mee. Op de momenten dat de patiënt voor behandeling in het ziekenhuis komt, bespreekt de patiënt samen met de verpleegkundige aan de hand van het ingevulde dagboek zijn/haar ervaringen. Bron: www.skipr.nl

23


Hellup...! Perso

Nee, geen paniek! We hebben het niet over een uitslaande brand, maar het Engelse ‘brand’. In marketing zijn vele Engelse termen doorgesijpeld in het Nederlands. Brand betekent merk. En tja in de huidige wereld van marktwerking in de zorg, moet je ook ineens aan ‘je merk’ werken. Dit artikel gaat over het belang van het ontwikkelen en onderhouden van een persoonlijk merk. Niet in onnavolgbaar reclamejargon, maar vooral praktisch. Lees en leer over de belangrijkste voordelen.

24


sonal brand llereerst het waarom. Het ontwikkelen van een persoonlijk merk (in vakjargon: ‘Personal Branding’) is nodig om je op een professionele manier te onderscheiden. Onderscheiden niet omdat je beter bent, maar zodat jouw patiënt exact weet wat hij of zij bij jou kan verwachten.

Goede leidraad voor keuzes Als je weet waar je passie in je werk ligt, als je weet wat voor soort professional je wilt zijn dan vormt personal branding een goede leidraad bij de keuze van allerlei vormen van professionalisering en de projecten die hieraan gekoppeld zijn. Als je werkt aan een personal brand, zul je ook gericht op zoek gaan naar (nieuwe) klanten, projecten en collega’s om mee samen te werken en die jouw ontwikkeling ondersteunen. Een personal brand kan helpen om keuzes te maken in een diversiteit aan mogelijkheden. Denk aan verdieping of juist verbreding van je vakgebied, actieve participatie in bepaalde netwerken, multidisciplinaire samnewerkingsvormen, marketingstrategieën en meer.

Enkele tips 1. Herkenbaarheid Personal branding maakt duidelijk wat je als professional in huis hebt. Dat geeft ook direct een onderscheid ten opzichte van anderen. Het gaat erom dat je het onderscheid benadrukt. Uniciteit en authenticiteit zijn dé

sleutelwoorden. Ontwikkel een personal brand die opvalt, die anders is én tegelijk aansluit bij je eigen passie voor (een specialisatie) van je vak. Personal brand is persoonlijk, moet dus dicht bij je staan en eerlijk zijn. Gekunsteld en geforceerd werkt altijd averechts. 2. Aantrekkingskracht Je moet je eigen merk ook écht zijn. Het is geen spelletje. Alleen dan word je gekend, herkend en gewaardeerd. Daarmee ontstaat een natuurlijke vraag naar jou en jouw dienstverlening. Je hoeft niet zelf overal te vertellen wat je kunt betekenen. De markt komt in feite naar je toe. 3. Ontwikkeling De ontwikkeling van een personal brand is kiezen. Je kiest om ergens voor te kunnen staan en om daarin vervolgens te kunnen excelleren. Bij deze keuze spelen drie invalshoeken voor profilering een rol: vanuit de inhoud van je • Profilering professie. als persoon. • Profilering Profilering door uiterlijk vertoon. • Hierin kun je drie verschillende stijlen herkennen: verheffen tot merk en er alles • Jezelf aan doen om je te profileren. juist niet profileren, maar wel • Jezelf goed werk afleveren en ervan uitgaan dat goede kwaliteit zichzelf verkoopt (inactieve profilering). Keuzes maken voor klantvraagstukken en voor je eigen vak en je eigen rol daarbij en al je professionele

activiteiten in het verlengde daarvan leggen (professionele profilering). 4. Aan de slag De kernvraag die jezelf moet stellen is: wat voor professional wil ik zijn? Beantwoord voor jezelf onderstaande kernvragen en neem hier de tijd voor! 1. Over drie jaar wil ik bekend staan als:.... 2. Dan houd ik me bezig met de volgende vragen/projecten in de volgende deelmarkten:... 3. De competenties en deskundigheden die ik nodig heb om in deze projecten of markt te excelleren zijn: ... (noem er minstens vijf) 4. Om mijn personal brand te ontwikkelen, ga ik de komende periode de volgende acties ondernemen: ... (noem er minstens vijf) 5. Aan het einde van deze periode meet ik mijn personal brand op basis van de volgende criteria ... (noem er minstens drie in meetbare termen)

Conclusie Als je herkenbaar en onderscheidend wilt zijn, kun je niet zonder een personal brand. Werk hier dus aan zodat de juiste mensen jou weten te vinden en niet andersom.

DOWNLOADTIP Via onze facebookpagina kun je het vragenlijs te downloaden zodat je direct aan de slag kunt. Ga naar: www.facebook. com/infysio

25


weten hoe het werkt

ULTRASOUND // EMG // SUPPORT // TRAINING Voor medici en paramedici die zonder zorgen hun blik willen verruimen biedt Dynamic een breed spectrum aan producten en trainingen. Met toewijding zorgen de specialisten van Dynamic voor een blijvende impuls die uw werkplezier vergroot. Samen met u ontdekken we de mogelijkheden en meerwaarde van echografie en emg in de praktijk. Deze inzichten zijn de basis voor de communicatie met uw patienten en onderbouwing van uw werkwijze. Doorzie uw mogelijkheden en maak kennis met Dynamic.

www.dynamic-bv.nl Bedrijvenpark Twente 165L // 7602 KE Almelo The Netherlands // E info@dynamic-bv.nl // T +31 (0)546 658 580

Behandelkamers

Oefenladder

Oefenzaal

www.mansomfitfloor.nl 26

Wachtruimte


BIG D€ALS! Inruilaanbieding Gymna behandelbanken! Van 1 maart 2013 tot 15 april 2013 biedt Fyzzio (de nieuwe naam van GymnaUniphy Nederland) u BIG D€ALS bij aanschaf van een echte Gymna behandelbank. Bij aanschaf van een nieuwe bank ontvangt u een inruilkorting voor uw oude behandelbank tot maar liefst € 500,- !

Tot € 500,- inruilkorting bij aanschaf van een nieuwe Gymna behandelbank!!

Gymna is één van de Wereldmerken van Fyzzio. De Gymna banken staan bekend om hun brede functionaliteit, uitstekende kwaliteit en maximale stabiliteit. Vanzelfsprekend zijn er diverse uitvoeringen beschikbaar, van 2-delig tot 4-delig, van Advanced tot Luxe, van elektrisch tot hydraulisch. De Gymna banken zijn in 11 moderne kleuren leverbaar.

BIG D€ ALS

Grijp deze prachtkans om een mooi bedrag voor uw oude bank terug te krijgen! Kijk op www.fyzzio.nl voor meer informatie. U kunt Fyzzio ook bellen op 073 5999 000 of mailen naar info@fyzzio.nl 2013062_1_Gymna_Big Deals.indd 1

NIEUWS

12-02-13 14:02

CZ verwacht publiek debat over winstgroei zorgverzekeraars Zorgverzekeraar CZ verwacht dat de resultaten van de zorgverzekeraars over 2012 zo hoog zullen zijn dat binnenkort een publiek debat ontstaat over teruggave aan de verzekerden. Dat zegt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren. ‘CZ heeft vorig jaar alleen al op de farmacie 150 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Ik verwacht dat daar discussie over zal ontstaan gezien de bezuinigingen op andere plaatsen in de samenleving. Winst teruggeven aan de verzekerden zal weer op tafel komen’, aldus Van der Meeren tijdens het congres “Dag van de Zorgfinanciering” van Zorgvisie. Als de besparingen van CZ op farmacie maatgevend zijn voor de andere zorgverzekeraars is sprake van een totale besparing in 2012 op geneesmiddelen van naar schatting 500 miljoen tot 750 miljoen euro. De jaarcijfers van de meeste verzekeraars worden in maart en april bekendgemaakt. De forse winstgroei sluit aan bij de verwachtingen die bestuursvoorzitter Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW in september vorig jaar uitsprak. Oomen voorspelde dat de winsten van de zorgverzekeraars over 2012 “onmaatschappelijk hoog” zouden zijn. Dat komt voor een belangrijk deel doordat patiënten meer goedkope generieke medicijnen slikken. De opmerkingen van Oomen hebben destijds tot Kamervragen geleid. Eind vorig jaar hebben veel mensen bezuinigd op hun ziektekostenpremies door over te stappen naar een goedkopere verzekering of door de aanvullende verzekering op te zeggen, of het vrijwillige eigen risico te verhogen. Uit voorlopige cijfers in januari bleek dat 7,5 procent van de Nederlanders (1,2 miljoen mensen) is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

27


OPPERVLAKTE EMG Meetbaar, Kwantificeerbaar en Herhaalbaar. Resultaten voor een betere prognose en behandeling. DRAADLOOS Het klinische DTS-systeem voor oppervlakte EMG en andere biomechanische sensoren stuurt direct de gegevens van de elektrode of sensor naar een kleine USB-ontvanger op uw pc, laptop of tablet. PRECIES De kleine lichtgewicht sensors garanderen een storingsvrij signaal inclusief vrijheid van bewegen tijdens het onderzoek. SIMPEL Het draadloze EMG signaal is voorbewerkt zodat u direct een schoon, gemakkelijk te lezen signaal ziet dat klaar is voor analyse. SNEL De eenvoudig te lezen rapporten zorgen voor snelle vergelijking van meerdere metingen.

Specificaties USB ontvanger • draagbare 2, 4 of 8 kanalen • 8 uur werkend op batterij • draadloze signaal overdracht tot 20 meter • synchronisatie met MyoVideo en MyoPressure •

Weten hoe het werkt? Maandag 13 mei en maandag 7 oktober Introductiebijeenkomst (s)EMG. Voor meer informatie DYNAMIC 0546 658 580 of zie www.dynamic-bv.nl

NIEUWS

Mansom Fitfloor succesvol met programma oefenvloeren Door de jaren heen heeft Mansom Fitfloor een programma oefenvloeren opgebouwd dat zeer geschikt is voor toepassing in de fysiotherapie. Denk hierbij aan verschillende vormen van demping, stroefheid en schoonmaakgemak. Fitfloor kunststof vloeren Dit zijn kunststof stroken met een houtlook of gewoon een felle kleur. De toplaag is speciaal ontwikkeld voor mensen die slecht ter been zijn en is zeer goed bestand tegen het gewicht van apparatuur.

Compact Aero oefenvloer In het verlengde van de kunstof vloeren is er de Compact Aero vloer. Deze vloer is voorzien van demping. Goflex rubber Vloeren Een deel van de fysiotherapeuten kiest voor een rubber vloer vanwege de eigenschappen van rubber: demping, klantvriendelijkheid en schoonmaakgemak. Softflex Voor de kleinere oefenvloer zijn er softflex vloeren. Dit zijn vloertegels voorzien van een zwaluwstaartverbinding.

Advies Neem voor advies contact op met Mansom Fitfloor, bezoek de showroom of laat één van hun adviseurs langskomen. Tel: 035 – 6550510, web: www.mansomfitfloor.nl

28


SERVICE & DIENSTVERLENING

Praktijkcommunicatie, personeelsbeleid en/of administratie? Een tijdrovende en weinig bevredigende bijzaak? INPRAKTIJK neemt u deze zorg uit handen! INPRAKTIJK heeft de kennis en de deskundigheid van ondersteunende faciliteiten en producten centraal georganiseerd. U kunt precies datgene afnemen waaraan uw praktijk behoefte heeft. INPRAKTIJK noemt dat praktisch ontzorgen.

Informatie, belangstelling en/of brochure

www.praktischontzorgen.nl info@praktischontzorgen.nl Tel.: 041 636 91 63


Cursus schouderrevalidatie Klinisch redeneren binnen evidence based handelen van schouder­problematiek in de fysiotherapeutische praktijk

Inhoud cursus

(algemeen en specifiek). • Bindweefselfysiologie van de schouder (nadruk klinische relevantie van de schouderanatomie). • Anatomie van de schouder: op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. • Biomechanica modellen en klinisch redeneren met aandacht voor patroonherkenning A.M.B.R.I., T.U.B.S., G.I.R.D. en • Fysiotherapeutische diverse impingementproblematiek. en de klinische relevantie voor fysiotherapeutisch handelen. • Wondgenezing uni- en multidirectionele instabiliteiten, articulaire en interne impingements, S.L.A.P.- en Bankart-laesies, • Schouderpathologie: conservatief en operatief management. Het fysiotherapeutische onderzoek vooral voor specifieke schoudertesten inclusief bespreking van de klinische • Vaardigheden: waarde op basis van recent wetenschappelijk onderzoek (Evidence based physiotherapy). met aandacht voor de grondmotorische eigenschappen ‘coördinatie’, ‘mobiliteit’ en ‘kracht’. • Revalidatieleer • Vaardigheden: actieve revalidatie, open en gesloten keten training.

Accreditatie 16 punten

Datum 5, 6 en 7 september 2013. Alle dagen van 9.00 - 17.00 uur.

Locatie

l in, e n s f Schrij atsen a l p 0 s2 slecht aar! b k i h c bes

InFysio Academy, Westvlietweg 55, 2491 ED Den Haag

Kosten Prijs normaal: € 499,00. InFysio vriend

InFysio Vriendenprijs: € 475,(Inclusief BTW, cursusmaterialen en catering)

Magazine

Online Service Academy Informatie/inschrijven: www.infysio.nl/academy

30


Wegens succes weer in NL

Cursus LumboPelvic MotorControl by Prof Dr Paul Hodges De cursus LumboPelvic Motor Control is weer in Nederland beschikbaar. Het cursusprogramma biedt specifieke motorlearning strategieen gericht op herstel en functioneren van het diepere musculaire systeem en de integratie van de diepe en oppervlakkige musculatuur

Beste interventie

Van het begin (Basic) tot aan het volledige state of the art (Advanced) onderzoek, behandelen en hoog niveau, gespecialiseerd revalidatieproces zal worden behandelen en gepraktiseerd. Na het volgen van de complete cursus Basic en Advanced bent u in staat de beste klinische interventie binnen de huidige stand van zaken te verzorgen. Daarnaast bent u – door toegang tot de volledige onderzoekslijn – verzekerd van de nieuwe mogelijkheden en evidentie.

Basic Cursus

02 & 03 november 2013 Tarief: € 485

Advance* Cursus 04 november 2013 Tarief: € 250

Combi cursus Basic & Advanced* 02,03 & 04 november Tarief: € 700

Cursustijden: 09.00 – 17.00 uur Plaats: InFysio Academy Locatie Den Haag

al t n a a t k r Bepe atsen. ! pla nel in s f j i r Sch Magazine

Alle tarieven zijn incl. BTW en catering gedurende de lesdag. Eventuele hotelarrangementen in overleg met de organisatie. Meerdere hotellocaties op loopafstand.

Online

* Advances cursus alleen voor deelnemers die de Basic Cursus hebben gevolgd.

Informatie/aanmelden: www.infysio.nl/academy

Service Academy

Interview Prof Dr Paul Hodges

Wat deelnemers zeggen

Kijk op de App of de website voor het interview

Kijk op onze App of website naar de interviews met de deelnemers.


Er is altijd een Gymna bank die bij u past.

Behandelbanken

Behandelbanken die aansluiten bij Ăşw werkwijze! Om op een prettige manier te kunnen werken, moet uw dagelijkse gereedschap naadloos aansluiten bij uw werkwijze. Vanuit die filosofie zijn de Gymna behandelbanken ontwikkeld. Of u nu een professionele generalist bent of een manueel specialist, er is altijd een bank die naadloos bij u past. Gymna introduceerde de afgelopen jaren veel fundamentele verbeteringen, zoals de elektrische kringschakelaar, het Gymna stabiliteitsprofiel (GSP), versmallingssteunen en bladverwarming. De ongeĂŤvenaarde stabiliteit van de Advanced en Luxe banken van Gymna biedt u werkelijk het allerbeste. De tot in detail afgewerkte banken vormen een essentieel onderdeel van uw behandelkamer. Ervaar het zelf en maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie of vraag informatie aan. Bel nu of stuur een e-mail en u heeft onze brochure snel in huis.

Quadroflex Luxe

G2 Trio

Trioflex Advanced

: aam we n n nieuoorhee v Ned

erlan

d

Bel 073 59 99 000, mail naar info@fyzzio.nl of ga naar www.fyzzio.nl

Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Infysio 2013-02  

Uitgave 2 van 2013 Proximaal naar distaal.Patellafemoraal Pijn Syndroom Anterior naar posterior

Infysio 2013-02  

Uitgave 2 van 2013 Proximaal naar distaal.Patellafemoraal Pijn Syndroom Anterior naar posterior