InFysio nummer 6 2012

Page 20

InDiscussie

Het Oog van Versus

Toen fysiotherapie nog Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan…. Tijdens mijn opleiding tot fysiotherapeut heb ik het geluk gehad om op een academie voor fysiotherapie terecht te komen waar docenten rondliepen met hart voor het vak, die passie en inhoud combineerden. Achteraf blijkt dat het een zeldzame combinatie van mensen is geweest die ik zelden meer ben tegengekomen. Het vak fysiotherapie werd als ambacht gezien, de fysiotherapeuten als ambachtslieden opgevoed en uitgerust. Kennis werd overgedragen van meester op gezel, discussies werden nimmer uit de weggegaan, maar juist gestimuleerd.

Tekst: Chris Riezebos en

in handen gaat de fysiotherapeut de oorzaak

biomechanica en de arthrokinematica moet dui-

Ronald Lulofs – Versus (www.versus.nl)

van de coxarthrosis, de bewegingsbeperking

ken om de fysiotherapeutische zorg te kunnen

in de heup, aanpakken. Zo kan de fysiothera-

leveren die van je wordt verwacht. Tegenwoor-

Naast het aloude medische denkmodel zoals

peut de relatie herstellen tussen de (abnormale)

dig noemt men dat overigens hands on therapie.

dat tot dan toe werd gebruikt binnen de fysio-

vorm en de (abnormale) functie met als uitein-

Alsof je zonder gebruik te maken van je handen

therapie werd op de Haagse Academie in

delijk doel het verminderen van de bewegings-

een gewricht in beweging kan krijgen op de

Den Haag het zogenaamde pathofunctioneel

beperking, de pijn en daardoor een verbeterde

wijze die je voorstaat? Destijds was hands on

morfologische model ontwikkeld.

functie zodat bijvoorbeeld bij een coxarthrosis

de normaalste zaak van de wereld, sterker; het

de patiënt met minder pijn kan lopen.

was een voorwaarde voor het geven van ade-

Pathofunctioneel morfologisch model

Hands on

Dit model geeft de fysiotherapie handen en voe-

Het bewegingsapparaat wordt gezien als

ten. De fysiotherapeut kan vanaf dat moment,

levend, adaptief en compenserend en niet als

Causale verbanden

als beïnvloeder van bewegingsfuncties, zijn

een dood, star en vaststaand gegeven. Het

Zo hebben wij ons vak in Den Haag geleerd. Er

handelen gaan onderbouwen. Niet langer gaat

schrikbeeld van de fysiotherapeut als begelei-

wordt in de begin tachtiger jaren van de vorige

hij nutteloze spierversterkende oefeningen voor-

der van herstelprocessen en gevolgentherapeut

eeuw gezocht naar causale verbanden tussen

schrijven aan patiënten met een coxarthrosis.

wordt met dit model in handen afgewend. En

de klacht en de mogelijke biomechanische oor-

Met het patho-functioneel morfologische model

ja, dat betekent dat je daadwerkelijk diep in de

zaak. Niet langer wordt louter een houding

20

quate fysiotherapie. De tijd van de heilgymnastiek en massage hadden we toch verlaten?