Page 1

หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

บทที่ 12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในชีวิตประจาวันและ สาขาวิชาชีพ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. อธิบายแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศ ไทยได้ถูกต้อง 2. บอกรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง 3. บอกรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิชาชีพ ได้ถูกต้อง 4. อธิบายผลกระทบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 5. ยกตัวอย่างรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง 6. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานให้เหมาะสมกับงานในสาขาวิชาชีพ ตนเองได้ถูกต้อง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 258


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

บทนา แนวโน้ มในอนาคตภายในครอบครั ว จะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจ าวัน กั น มาก ขึ ้น เช่น โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิเท็กซ์ ไมโครคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เทคโนโลยี สารสนเทศจึงมีความสาคัญมากในปั จจุบนั และมีแนวโน้ มมากยิ่งขึ ้นในอนาคต เพราะเป็ นเครื่ องมือใน การด าเนิ น งานสารสนเทศให้ เ ป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนับ ตัง้ แต่ก ารผลิ ต การจัด เก็ บ การ ประมวลผล การเรี ยกใช้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สารประเทศ ไทย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ได้กาหนดให้การพัฒนา ICT มีเป้าหมายเชิงพัฒนาสู่ สัง คมแห่ง ภูมิปัญ ญาและการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สานความต่อเนื่องทางนโยบายจาก IT2010 แก้ไ ขจุ ด อ่ อนที่ส าคั ญ ของการพัฒ นา ICT กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ

มุ่งเน้น

ของประเทศไทย โดยการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 259


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT “สั ง คมอุ ด มปั ญ ญา” ในที่ นี้ ห มายถึ ง สั ง คมที่ มี ก ารพั ฒ นาและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติ ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประชาชนทุ ก ระดั บ มี ค วามเฉลี ย วฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึงและ ใช้ ส ารสนเทศอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ จ ารณญาณและรู้ เ ท่ า ทั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ต นและสั ง คม มี ก ารบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้แ ละนวัตกรรมอย่าง ยั่งยืนและมั่นคง ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 1. การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถใน การสร้างสรรค์ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 2. การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ 5. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 6. การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างยั่งยืน เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 260


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร (ICT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิสย ั ทัศน์ “e-University” บริการสารสนเทศและระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีความ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอน และการวิจัย 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพคุณธรรมและจริยธรรม 5. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในการบริการให้สอดคล้องกับภาระกิจ หลักของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการ สอน 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการวิจัยและการ บริการสังคม เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 261


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 5. การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ 6. การบริการทรัพยากรสารสนเทศตอบสนองความต้องการกับ ภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 1. จัดทาแผนแม่บท ICT ระดับหน่วยงาน 2. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้ทั่วถึง มั่นคง ปลอดภัย 3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT จากภัยธรรมชาติ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอน 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการวิจัยและการ บริการสังคม 6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการตามภารกิจ ระดับหน่วยงาน 7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกัน 8. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน ICT ที่มีมาตรฐานระดับสากล 9. พัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 10. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานทักษะด้าน ICT ระดับ สากลเพื่อรองรับอาเซียน 11. นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 262


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

12. พัฒนาคลังความรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวต ิ ประจาวัน แนวโน้มในอนาคตภายในครอบครัวจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชี วิ ต ประจ าวั น กั น มากขึ้ น เช่ น โทรศั พ ท์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ วี ดิเ ท็ ก ซ์ ไมโครคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ เทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง มี ความสาคัญมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเป็น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งานสารสนเทศให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ และการสื่อสาร สารสนเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้ - ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจานวนมหาศาลของแต่ละวัน - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การคานวณ ตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดเรียงลาดับสารสนเทศ ฯลฯ - ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ทุก ครั้งอย่างสะดวก - ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 263


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

- ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มากขึ้น - ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลด อุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง โดยการใช้ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ บทบาทที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการดาเนินชีวิตของ เราไม่ว่าที่ทางานหรือบ้าน ในชิวิตประจาวัน จะเห็นได้ว่า ความสามารถใน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และความสามารถในการส่งหรือการสื่อสาร ข้อมูล ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ด้ ว ยวิ วั ฒ นาการด้ า นการสื่ อ สารโทรคมนาคมและ คอมพิวเตอร์ เช่น รายการจากข่าวโทรทัศน์ จะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่นา ข่าวจากจุดต่างๆ ทั่วโลกเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน สามารถ สื่อสาร โต้ตอบและส่งภาพถึงกันได้แม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่ที่ห่างไกลกันมาก หรือ การส่งข่าวสารในระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อความ ภาพ เสียง ไปให้ผู้อื่น ได้ และสื่ อ สารโต้ ต อบกั น ได้ ใ นเวลาปั จ จุ บั น โดยเฉพาะระบบเครื อ ข่ า ย สื่ อ สารที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ นปั จ จุ บั น คื อ ระบบ อิ น เตอร์ เ น็ ต (Internet) ใน ปัจจุบันภาครัฐและเอกชน เอกชนได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน การตัดสินใจ (Make-decision) โดยการตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่สาคัญและ ต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศพั ฒนาไปมาก นอกจากจะใช้ ด าเนิ น การแล้ ว ยั ง น ามาใช้ ใ นการจั ด การด้า นธุ ร กิ จ ด้ ว ย เช่น ธุรกิจทางธนาคาร, การประกันภัย, การท่องเที่ยว, โรงงาน, โรงแรม , โรงพยาบาล, ระบบการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามีบทบาท สู ง ขึ้ น อย่ า งมากในการด าเนิ น งานและการตั ด สิ น ใจของคนในสั ง คม ปัจจุบันจึงเรียกว่า สังคมสารสนเทศซึ่งหมายถึงการที่สารสนเทศกลายเป็น สิ่งที่เชื่อมโยงหน่วยต่างๆ ในสังคมเข้าด้วยกัน และสร้ างสังคมขับเคลื่อน เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 264


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ด้ ว ยสาร สนเทศ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคโ นโ ล ยี สารสนเทศ เพื่อให้ทราบว่าหมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไร มีบทบาทและ ความสาคัญหรือความจาเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต การจัดระบบ สารสนเทศที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพจะต้ อ งมี ค วามเที่ ย งตรงตามเรื่ อ งที่ ต้องการใช้ เรียกใช้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเวลา โดยภาพรวมแล้วระบบ สารสนเทศโดยทั่วไปจะมีประโยชน์สามประการ ดังนี้ - ประโยชน์ในการบริหารงาน การตัดสินใจสั่งการ การวางแผน การปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสูงกว่าและ ต่ากว่า เพื่อให้ระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน - ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  ขอบข่ายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบข่ ายข องเ ทคโ นโ ล ยี ส า ร สน เทศ นั้ น จ ะเกี่ ยวข้ องกั บ เทคโนโลยี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละกระบวนการหลายด้ าน เช่น การสื่ อสารระบบ ด า ว เ ที ย ม เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล ก า ร จั ด พิ ม พ์ ร ะ บ บ อิเล็ กทรอนิ กส์ การประมวลผลตัวเลข การประมวลผลภาพ คอมพิวเตอร์ ส าหรั บ ช่ ว ยออกแบบและช่ ว ยการผลิ ต ( CAD/CAM) เป็ น ต้ น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบด้วย ระบบประมวลผลรายการ (Transaction

Processing

System) เป็นระบบที่ทาหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจา และทาการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและให้สารสนเทศสรุปเบื้องต้นของ การปฏิบัติงานประจาวันโดยมากจะนาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทางานแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นระบบประมวลผลรายการนี้มัก เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 265


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เป็ น ระบบที่ เ ชื่ อ มโยงกิ จ การกั บ ลู ก ค้ า หรื อ บุ ค คลภายนอกมากติ ด ต่ อ กั บ กิจการ เช่น การจองบั ตรโดยสารเครื่ องบิน การฝาก-ถอนอัตโนมัติ เป็น ต้น ระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) เป็นระบบ สนับสนุนงานธุรการในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานระดับธุรกิจสามารถทา หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร ได้แก่ การติ ด ต่ อ ประสานงานผ่ า นระบบไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic mail) ระบบฝากข้อความ (Voice Mail)

ภาพที่ 12-1 ระบบประมวลผลรายการ และ ระบบสานักงานอัตโนมัติ ที่มา http://img228.imageshack.us/img228/2307/4507ke6.jpg ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ (Management

Information

Systems) เป็นระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อใช้ในการ วางแผน บริ ห ารจั ด การและควบคุ ม งาน โดยทั่ ว ไประบบนี้ จ ะเชื่ อ มโยง ข้อมูลที่อยู่ในระบบประมวลผลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสารสนเทศที่เหมาะสม และจาเป็นต่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 266


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 12-2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ที่มา

http://1.bp.blogspot.com)

ระบบสนับ สนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็น ระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสาหรับปัญหาที่อาจมีโครงสร้างหรือ ขั้นตอนการหาคาตอบที่แน่นอนตายตัวเพียงบางส่วนหรือเป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนี้ระบบนี้ยังเสนอทางเลือกต่างๆ ให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือก ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด หลักการของระบบสนั บสนุนการตัดสินใจสร้าง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 267


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ขึ้ น จ า ก แ น ว คิ ด ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ อ ย่ า ง มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยผู้ ใ ช้ โ ต้ ต อบตรงกั บ ระบบ ท าให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ปรั บ เปลี่ ย นเงื่ อ นไขและกระบวนการพิ จ ารณาได้ ต ลอดเวลา โดยอาศั ย ประสบการณ์วิจารณญาณ และความสามารถของผู้บริหารเอง โดยอาจจะ ใช้ การจาลองแบบ เพื่ อช่ ว ยในการตัด สิน ใจ โดยไม่ต้ องเสี่ย งกระทาใน สภาพจริง

ภาพที่ 12-3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ที่มา http://www.ismed.or.th)  หน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ได้รับ “สารสนเทศ” ตามที่ต้องการถ้าปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จะเป็ น การยากอย่ า งยิ่ ง ในการสื่ อ สารสารสนเทศทั้ ง นี้ เ พราะในภาวะ ปั จ จุ บั น มี ส ารนิ เ ทศจ านวนมากมายมหาศาล เพราะการเพิ่ มปริ ม าณของ เอกสาร อย่ า งล้ น เหลื อ (Publication

Explosion) ท าให้ เ กิ ด ภาวะที่

เรียกว่า “INFORMATION EXPLOSION” ประกอบกับสภาพวะเงินเฟ้อ รวมทั้ ง ความคาดหวั ง ของผู้ ใ ช้ ส ารสนเทศที่ ตื่ น ตั ว และมี ค วามต้ อ งการ สารสนเทศทั้งในแง่ของความรวดเร็ วและความถูกต้อง จึงทาให้มีการน า เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สรุป ได้ดังนี้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 268


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

- ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็ว ทั้งโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ - เทคโนโลยีสารนิเทศใช้ในการจัดระบบข่าวสาร ซึ่งผลิตออกมา แต่ละวันเป็นจานวนมหาศาล - ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ อย่างสะดวกไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็ตาม - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น ช่วย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรในด้านการคานวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งไม่ สามารถทาให้สาเร็จได้ด้วยมือ - ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการเก็บ เรียกใช้และ ประมวลผลสารสนเทศ - สามารถจาลองแบบระบบการวางแผนและทานาย เพื่อทดลอง ผลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น - อานวยความสะดวกใน “การเข้าถึงสารสนเทศ” (ACCESS) ดีกว่าสมัยก่อนทาให้บุคคลและองค์กรมีทางเลือกที่ดีกว่า มี ประสิทธิภาพกว่า และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดีกว่า - ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทางระหว่างประเทศ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันได้แก่ - การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานจะเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้ นสามารถนาไปประยุกต์ ได้หลายด้าน แม้ใ นสานักงานก็มีเทคโนโลยีใ ห้เลื อกใช้ไ ด้มากมาย เช่น เทคโนโลยี ส านั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบประมวลภาพลั ก ษณ์ ระบบประชุ ม เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 269


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ทางไกล ในประเด็ น นี้ ผู้ บ ริ ห ารงานเทคโนโลยี สารสนเทศจะต้ องมีค วาม เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี นั้ น ๆ ต้ อ งเข้ า ใจว่ า จะน าเทคโนโลยี นั้ น มาใช้ อะไรได้ ใช้ แ ล้ ว จะได้ รั บ ประโยชน์ อะไรบ้ า งจะเกิ ด ผลกระทบต่ อ องค์ ก ร อย่างไรบ้าง - การวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานขนาด ใหญ่ ร ะดั บ กระทรวง กรม หรื อ บริ ษั ท ขนาดใหญ่จ าเป็ น จะต้ อ งมี แ ผนกล ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแผนที่สาหรับนาไปสู่ การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น หากไม่ได้วางแผนละควบคุมให้ดี กลับไป เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ผิ ด แล้ ว จะเกิ ด ความเสี ย หายได้ ม าก นอกจากจะ สิ้น เปลืองเงิน ลงทุน ไปโดยใช่เหตุแล้ ว ยังเสียเวลา และทาให้การทางาน ปั่นป่วนได้ การวางแผนกลยุทธ์นั้นช่วยให้เห็นภาพรวมของการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของทั้ง หน่ วยงานได้ชัด เจนขึ้น เกิด ความ เข้าใจว่าจะต้องพัฒนางานหรือเทคโนโลยีใด เมื่อใด และต้องใช้ทรัพยากร มากเท่าใด - การกาหนดมาตรฐาน เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ มาตรฐานทางด้ า น เทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น มี อ ยู่ ห ลายเรื่ อ ง มาตรฐานทางด้ า นตั ว เครื่ อ ง คอมพิ วเตอร์ จะต้อ งเป็ น แบบที่ ท าให้ เ ครื่ อ งและอุ ป กรณ์ ทั้ ง หลายท างาน ร่วมกันได้ มาตรฐานทางด้านซอฟต์แวร์เป็นตัวกาหนดว่าทั้งองค์กรจะต้อง ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ แ บบไหนบ้ า ง จะใช้ ภ าษาคอมพิ ว เตอร์ อ ะไร จะใช้ ร ะบบ จั ด การฐานข้ อ มู ล มาตรฐานข้ อ มู ล และรหั ส ข้ อ มู ล แบบไหน หรื อ ใช้ โปรแกรมส าเร็ จอะไร การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น จะท าให้ หน่วยงานทางานได้สะดวกขึ้น ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมากนัก - การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เราควรลงทุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศมากสักเท่าใด นี่เป็นคาถามที่ยังหาคาตอบไม่ได้ชัดเจน และทา เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 270


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ให้ ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ปั ญ หากั บ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร เพราะ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รไม่ เ ข้ า ใจว่ า เหตุ ใ ดจึ ง ต้ อ งลงทุ น ทางด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศไปมากนัก หรือเหตุใดลงทุนไปแล้วสามารถไม่ได้ผลตอบแทน เท่าที่ควร - การจัดองค์กร เมื่อมีแผนงานและงบประมาณสาหรับดาเนินการด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศแล้ ว ต่อ ไปก็จ าเป็น ที่จ ะต้ องพยายามสร้ างองค์ก ร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยคานึงถึง 1) หน่วยงานที่จะดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) บุคลากรที่เหมาะ 3) ผลตอบแทนต่อบุคลากร - การบริหารงานพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบนั้นเป็นงานที่ ต้ อ งวางแผนอย่ า งดี และต้ อ งมี หั ว หน้ า โครงการที่ มี ค วามรู้ ทั้ ง ทางด้ า น เทคนิคและทางด้านการสื่อสารทั้งด้วยวาจาและเป็นเอกสาร - การจัดการผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือพยายามทาให้ผู้ใช้ มีความรู้สึกที่ดีต่อแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และขณะเดียวกันก็สามารถ ทางานให้ตัวเองได้ภายในกฏเกณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการไม่ทาตามมาตรฐานที่กาหนด - การจัดการข้อมูล ปัญหาคือการแบ่งปันการใช้ข้อมูล การที่แผนก ต่างๆ ต้องพยามยามจัดเก็บข้อมูลมาใช้เอง ทาให้ต้องทางานซ้าซ้อน และ เกิ ด ความสิ้ น เปลื องโดยใช่ เ หตุ เพราะฉะนั้ น ต้ อ งหาทางประสานงานให้ ผู้ใช้ทุกหน่วยงานแบ่งปันข้อมูลกัน การรั กษาความมั่ น คงปลอดภัย ของระบบ การน าเทคโนโดลยี สื่อสารโทรคมนาคมมาใช้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทางาน ร่วมกับเราได้ ถ้าหากบุคคลภายนอกเหล่านี้ทางานตรงไปตรงมาเราก็คงจะ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 271


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ไม่มีปัญหาอะไร แต่บุคคลภายนอกบางคนอาจจะมีความประสงค์ร้าย คือ อาจจะต้องการโจรกรรมข้อมูล ของหน่ วยงานไปใช้ หรื อต้องการทาลาย ข้อมูลที่เราบันทึกเก็บไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึง จาเป็นจะต้องคิดหาวิธีที่จะป้องกันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทั้ง ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ แ ละข้ อ มู ล ไม่ ใ ห้ ถู ก บุ ค คลภายนอกท าลายได้ นอกจากบุ ค คลภายนอกแล้ ว ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ของเรา อาจจะประสบอุบัติภัยในด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา - ความสัมพัน ธ์กับผู้ บริ หาร เราต้องพยายามสร้ างผลงานที่ ผู้ บ ริ ห ารเห็ น แล้ ว ประทั บ ใจ ต้ อ งพยามยามชี้ ว่ า การน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ นั้ น คุ้ ม ค่ า เงิ น ลงทุ น และท าให้ ก ารท างานโดยรวมมี ประสิทธิภาพ - การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยนี้อาจเป็น เพียงงานขนาดเล็กที่ทาเพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี ส า ร ส น เ ท ศ เ ช่ น เ มื่ อ บ ริ ษั ท ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ต์ น า ร ะ บ บ Windows 9 5 ออกจาหน่าย ก็ต้องศึกษาวิจัยว่าซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชันอะไรบ้าง แตกต่าง จากระบบ Windows อื่นๆ อย่างไร ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะมาก ขนาดไหน สมควรที่จะซื้อหามาใช้หรือไม่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีลักษณะเป็นแบบการ ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบัน มนุษย์สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสานักงาน ปัจจุบัน สานักงานจานวนมากได้นาเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 272


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

แพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้อง และสามารถ จัดพิมพ์ฉบับซ้าได้เป็นจานวนมาก เป็นต้น ซึ่งการประยุกต์ใช้กับงานสานักงานได้ในหลายลักษณะ เช่น งาน จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร ไ ด้ แ ก่ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ม ว ล ผ ล ค า ( Word Processing) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป ระกอบการใช้ เทคโนโลยีนี้ ได้ แ ก่ เครื่ องคอมพิว เตอร์ โมเด็ม และช่อ งทางการสื่ อสาร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงสารสนเทศระหว่ า งแผนก หรื อ ระหว่ า ง หน่ ว ยงาน ทั้ ง หน่ ว ยงานภายใ น และภายนอกที่ อ ยู่ ห่ า งไ กล ร ะบ บ ประมวลผลคานี้จาแนกได้ 2 ระบบคือ ระบบ Stand - Alone เป็นระบบที่ สามารถประมวลผลได้ ภ ายในคอมพิ ว เตอร์ ชุ ด เดี ย ว โดยไม่ ผ่ า นช่ อ ง ทางการสื่ อสาร และระบบเชื่ อมโยงกับ ข่ายการสื่อสาร เป็น ระบบที่ มีการ เชื่ อ มโยงสารสนเทศซึ่ ง กั น และกั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยโทรคมนาคม เช่ น เครือข่ายโทรศัพท์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายสารสนเทศ เป็น ต้น - งานกระจายเอกสาร เป็นการกระจายสารสนเทศไปยังผู้ใช้ ณ จุด ต่ า งๆ อาจกระท าได้ โ ดยการเชื่ อ มโยงผ่ า นเครื อ ข่ า ยโทรคมนาคม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน ณ จุ ด นี้ ไ ด้ โ ดย อัตโนมัติได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทเลเท็กซ์ โทรสาร ระบบการ ประชุมทางไกล เป็นต้น - งานจั ด เก็บ และค้น คื น เอกสาร สามารถปฏิบัติไ ด้ ทั้ง ระบบ ออนไลน์ แ ละระบบออฟไลน์ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ หรื อ ผ่ า น เครือข่ายโทรคมนาคมรูปแบบอื่น เช่น ระบบงานฐานข้อมูล เป็นต้น - งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ สามารถดาเนินงานดังกล่าวนี้ได้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างภาพ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 273


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

(Computer Graphic Devices) เครื่อง Scanner โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ เป็นต้น - งานสื่อสารสารสนเทศด้วยเสียง เช่น การใช้โทรศัพท์ การ ประชุมทางโทรศัพท์การบันทึกข้อมูลเสียงโดยใช้ Sound Blaster เป็นต้น - งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียง เช่น ระบบมัลติมีเดีย ระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง เป็นต้น  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง น าระบบสารสนเทศเพื่อการจัด การ (Management Information System : MIS) เข้ามาช่วยจัดการด้านผลิต ก า ร สั่ ง ซื้ อ ก า ร พั ส ดุ ก า ร เ งิ น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ง า น ด้ า น อื่ น ๆ ใ น โรงงาน MIS จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการวางแผน การออกแบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา และมี บ ทบาทส าคั ญ ในการควบคุ ม การ ปฏิบัติการของเครื่องจักรในโรงงาน ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ - อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบรถยนต์ ปฏิบัติการ การผลิต การขับเคลื่อน การบริการ และการขาย รวมทั้งออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานในโรงงานได้ในรูปแบบหุ่นยนต์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน - อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมประเภทนี้ ใช้ระบบการ พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ในการจัดเตรียมต้นฉบับ บรรณาธิกรณ์ตีพิมพ์ จัดเก็บ และจาหน่าย และสามารถพิมพ์ข้อมูลจาก ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) วีดิโอเท็กซ์ วัสดุย่อส่วนและเทเล

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 274


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เท็กซ์ได้ รวมทั้งการพิมพ์ภาพโดยใช้เทอร์มินัลนาเสนอภาพ (Visual Display Terminal)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย์ สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ ของ ATM เพื่ออานวยความสะดวกในการฝากถอน โอนเงิน ในส่วนของ งานประจาธนาคารต่างนาคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามา ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน ท าให้ ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ธนาคารเป็ น ไปอย่ า งสะดวก รวดเร็ ว ทุกสาขาสามารถเชื่อมโยงกับ สาขาอื่น หรื อสานั กงานใหญ่ และ สามารถเชื่อมโยงกับธนาคารอื่นได้  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริการการสื่อสาร ได้แก่ การบริการโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี การ ค้นคืนสารสนเทศระบบออนไลน์ ดาวเทียม และโครงข่ายบริการสื่อสารร่วม ระบบดิจิตอล (ISDN) เป็นต้น  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการสาธารณสุข สามารถนามาประยุกต์ได้หลายด้าน ได้แก่ - ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) เป็นระบบที่ช่วยด้าน Patient recordหรือ เวชระเบียน ระบบข้อมูลยา การรักษาพยาบาล การคิดเงิน มีลักษณะแบบจุลภาค แต่สามารถขยายเป็น ระดับมหภาคได้ เมื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศแลกเปลี่ยน และส่งเวชระเบียน ผ่านระบบโทรคมนาคมเป็นโทรเวชกลายๆได้ - ระบบสาธารณสุข ใช้ใ นการดูแลป้องกัน โรคระบาดในท้องถิ่น เช่น เมื่อมีผู้ป่วยเป็นอหิวาตกโรคในหมู่บ้าน แพทย์และสาธารณสุขอาเภอ อาจตรวจค้นได้ว่าผู้ป่วยมาจากตาบลอะไร มีประชากรกี่คน เป็นชาย หญิง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 275


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เด็ก เท่าไรเพื่อจะได้จัดหาวัคซีนไปฉีดป้องกันได้ทันที ระบบทานองนี้อาจ ขยายไปสู่ ระดับอาเภอและจังหวัด - ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ วินิจฉัยโรค และเริ่มผู้นามาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ มากขึ้น เลยไปถึงเรื่อง โรคพืช และสั ต ว์ห ลั ก การที่ใ ช้ คือ เก็บ ข้ อมู ล ต่ างๆไว้ ใ ห้ ล ะเอีย ด แล้ ว ใช้ หลักปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial intelligence :AI มาช่วยวิเคราะห์ เป็น แนวคิ ด ในการท าคอมพิ ว เตอร์ ท างานได้ เ หมื อ นคน ระบบนี้ น่ า จะช่ ว ย อนามัยตาบลในการวินิจฉัยโรคได้ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เพิ่มจาก Tele – medicine ที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงต้องมาให้คาปรึกษาแนะนาด้านการตรวจ อวัยวะภายในของมนุษย์ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่า Computer Tomography เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการตรวจและอ่ า นผลตร วจสอบ นอกจากนี้ ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่ช่วยให้นักเรียนแพทย์และแพทย์ ได้ใ ช้สารสนเทสที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการซึ่ง เป็นประโยชน์อย่าง มากต่อการเรียนและการวินิจฉัยโรค  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานด้านการฝึกอบรมและ การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษานั้น มี แนวทางในการใช้มากมายขึ้นแต่ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปมี 6 ประเภท คือ - การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction :

CAI) เป็นการนาเอาคออธิบายบทเรียนมาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วนา บท เ รี ย น นั้ น ม า แ ส ด ง แ ก่ ผู้ เรี ย น เ มื่ อ ผู้ เรี ย น อ่ า น ค า อธิ บ า ย นั้ น แ ล้ ว คอมพิวเตอร์ก็จะทดสอบความเข้าใจว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ต้อง มี วิ ธี ก ารอธิ บ านยเนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม ให้ เ ข้ า ใจมากขึ้ น แล้ ว ถามซ้ าอี ก ซึ่ ง ปัจจุบันมีการพัฒนาการถึงระดับใช้สื่อประสม และใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ การสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์มากขึ้น เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 276


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

- การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การศึกษาทางไกลมีหลายแบบ ตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น การใช้วิทยุ โทรทัศน์ ออกอากาศให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเอง ตามเวลาที่ อ อกอากาศ ไปจนถึ ง การใช้ ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม (Direct

To

Home

:

DTH) หรือการ

ประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล (Video Teleconference) โดยใช้ผู้สอน และผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ทันทีเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรืออธิบาย คาสอนเพิ่มเติม - เครือข่ายการศึกษา เป็นการจัดทาเครือข่ายการศึกษา เพื่อให้ ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษามีโ อกาสใช้เครือข่ายเพื่อเสาะแสวงหา ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายในโลก และใช้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทาง การศึ กษา เช่น บริ การส่ง จดหมายอิเ ล็ กทรอนิ กส์ (E-mail) การเผยแพร่ และค้นหาข้อมูลในระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งในปัจจุบัน มีเครือข่ายสคูลเน็ต (School Net) ที่เนคเทคได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้น และมี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 60 โรงเรียน (พ.ศ. 2540) และยังมี เครื อ ข่ า ยกาญจนาภิ เ ษกที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น การกระจายความรู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้สารสนเทศแต่อย่างใด - การใช้ง านห้อ งสมุด ในปัจจุบัน ห้องสมุด มหาวิทยาลั ยของรั ฐและ เอกชนเกือบทุกแห่ง ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน นอกจากนี้ ยัง ส่ง เสริ ม ให้มี ค วามร่ ว มมือ ในการให้การบริ การในลั กษณะ เครื อ ข่ า ย เช่ น โครงการ PULINET

(Provincial

University

Network) และโครงการ THAILINET (Thai Library Network) การ น าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาใช้ ใ นห้ อ งสมุ ด ท าให้ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ รั บ ความ สะดวกมากขึ้ น เช่น บริ ก ารยื ม คื น การค้ น หาหนั ง สื อ วารสาร สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 277


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

- การใช้งานในห้องปฏิบัติการ มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ใ นการทางานในห้ องปฏิบัติ การร่ ว มกับ อุปกรณ์อื่ น ๆ เช่น การจาลอง แบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การควบคุมการทดลอง ซึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในปัจจุบัน ต่างผนวกความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปด้วย แทบทั้งสิ้น - การใช้ในงานประจาและงานบริหาร เช่น การจัดทาทะเบียน ประวั ติข องนั ก เรี ยน นั กศึ กษา การเลื อ กเรี ย น การลงทะเบีย นเรี ย น การ แสดงผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กาแนะแนวอาชี พ และศึ ก ษาต่ อ ข้ อ มู ล ผู้ปกครอง หรือ ข้อมูลครู ซึ่งการมีข้อมูลดังกล่าว ทาให้ครูอาจารย์สามารถ ติ ด ตาม และดู แ ลนั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งดี ร วมทั้ ง ครู อ าจารย์ ส ามารถพั ฒ นา ตนเองได้สงู ขึ้น

ผลกระทบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ย่อมเกิดผลกระทบจากเทคโนโลยี ดังกล่าวทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศใน ด้านการอานวยความสะดวกให้กับชีวิตของมนุษย์นั้นมีมากมาย ทั้งในเรื่อง ของการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเรื่องอื่นๆ แต่ประเด็นที่จาเป็นต้องให้ ความสาคัญก็คือเรื่องของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เนื่องจาก ในโลกของการติ ด ต่ อสื่ อสารที่ ไ ร้ พรมแดนอาจทาให้ข้ อมู ล สารสนเทศที่ ได้ รั บ มีเ นื้ อ หาทั้ ง เหมาะสมและไม่ เ หมาะสม บ่ อ ยครั้ ง ที่ก ารส่ ง ผ่ านข้อ มู ล ระหว่างกัน เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 278


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ซึ่ง อาจทาให้บุ คคลที่สามเกิด ความเสียหายได้ หรื อแม้กระทั่งเนื้ อหาของ สารสนเทศที่ ป รากฏอยู่ ใ นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต นั้ น เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะ ควบคุ ม มิ ใ ห้ มี เ นื้ อ หาที่ ไ ม่ เ หมาะสม ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น กลไกของรั ฐ ก าลั ง พยายามเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวแต่ก็มีข้อจากัดในหลายๆ ประการ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ไปจั ด การได้ ทั้ ง หมด ทางออกของการแก้ ไ ขปั ญ หาดู เสมือนหนึ่งว่าจะต้องหันกลับมาให้ความสาคัญกับประเด็นทางจริยธรรมใน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้ างสรรค์มากกว่าเพื่อการทาลาย ดังนั้ นการ ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องทางจริยธรรมคงจะเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใน เรื่องดังกล่าวได้ในระยะยาว  ผลกระทบทางบวก ผลกระทบในทางบวกหากย้ อ นยุ ค ไปในอดี ต ตั้ ง แต่ ก ารประดิ ษ ฐ์ คอมพิวเตอร์ขึ้น เมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่สอง คอมพิวเตอร์ในยุคแรก เน้น การออกแบบเพื่อเป็นเครื่องจักรช่วยคานวณเพื่อให้การคานวณทาง คณิตศาสตร์ที่มี ความยุ่งยากซับซ้อนทาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นคอมพิวเตอร์ เครื่ องแรก ๆ ของโลกส่วน ใหญ่สร้างในมหาวิทยาลั ย มีจุด มุ่งหมายเพื่อ เป็ น เครื่ อ งค านวณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ น าคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ เ ป็ น เครื่ อ ง ค านวณท าให้เกิด การค้ น คว้าทางวิชาการ เช่น การวิเคราะห์เชิ ง ตัวเลข การแก้สมการหลาย ๆ ชั้นที่มีตัวแปรจานวนมาก การนา คอมพิวเตอร์ไ ป ใช้ในการคานวณทางสถิติ ช่วยทาให้การสารวจสามะโนประชากรทา ได้ รวดเร็ ว การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การค านวณท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นา ซอฟต์แวร์ตัวแปล ภาษาที่เน้นการคานวณเป็นหลัก เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาเบสิก การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการคานวณยังคงดาเนินต่อมาจนถึง ปัจจุบัน โดยเฉพาะงานคานวณในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่ น การค านวณมวล ของอากาศที่ เ คลื่ อ นไหวบนผิ ว โลก ท าให้ เ กิ ด การ พยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ ในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2500 การดาเนินงาน ในวงการธุรกิจต้องการใช้เครื่องจักร ช่วยมากขึ้น คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มา เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 279


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เน้นในเรื่องการประมวลผลข้อมูล (data processing) การประมวลผล ข้ อ มู ล หมายถึ ง การน าข้ อ มู ล มาท าให้ เ ป็ น สารสนเทศ มี ก ารพั ฒ นาตั ว แปลภาษาที่ เ หมาะสมกั บ งานประมวลผลข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ภาษาโคบอลเป็ น ภาษาที่เหมาะ กับการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลข้อมูลและยังคงนิยม ต่อมางานทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่มุ่งที่จะให้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล ข้อมูลที่มี จานวนมาก เช่น ช่วยคานวณสถิติข้อมูลของบริษัท ช่วยจัดการ เรื่องข้อมูลบัญชี ข้อมูลสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบ การติดตามและการเรียก เก็ บ หนี้ สิ น ต่ า งๆ คอมพิ ว เตอร์ ยั ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งใหญ่ ห ลวงในวงการ ธุรกิจ หลังจากที่บริษัทอินเทลได้สร้างไมโครโพรเซสเซอร์สาเร็จในปี พ.ศ. 2518 การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจขนาดเล็ก และใน ที่สุดก็มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ยุคของการ ประมวลผล ก็ก้าวมาสู่ยุคงาน สารสนเทศมี ก ารมอง ระบบข้ อ มู ล ในรู ป แบบการใช้ ง านที่ ก ว้ า งขวาง กว่าเดิม มีระบบการประมวลผลแบบเชื่อมตรงเรียกค้นข้อมูลที่ ตอบโต้ไ ด้ ทันที ผู้ใช้คอมพิว เตอร์พบว่าสารสนเทศที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ คานวณ แยกแยะ จัดการกับข้อมูลมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องการวางแผน การจั ด การ การควบคุ ม งานในหน่ ว ยงานของตน ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ ประโยชน์ จ ากการใช้ข้ อมู ล ในการ วางแผนแข่ ง ขั น กั บหน่ ว ยงานอื่น ได้ การพัฒนาระบบสารสนเทศจึงแพร่กระจายไปใน องค์การเพื่อให้องค์การมี ระบบการจั ด การที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล อย่า งเต็ ม ที่ ต่ อ มาในระยะหลั ง ปี พ.ศ. 2530 พบว่ า ระบบสารสนเทศ มี ป ระโยชน์ ม าก แต่ มี จุ ด อ่ อ นบางประการ เช่ น สารสนเทศ ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ ม าจากข้ อ มู ล นั้ น ยั ง ไม่ ส ามารถช่ ว ยผู้ บ ริ ห าร ตั ด สิ น ใจได้ โ ดยตรง จึ ง เกิ ด ความต้ อ งการให้ ไ ด้ ร ะบบที่ ช่ ว ยเสริ ม การ ทางานของผู้ บ ริ หาร ช่ วยสนั บสนุ น การตัด สิน ใจของผู้ บ ริ หาร มีลั กษณะ การรวบความรอบรู้ เกิดการประมวลผลความรอบรู้ อย่างไรก็ดี แม้จะมีการ พัฒนาให้คอมพิวเตอร์ช่วยงานต่าง ๆ ได้มากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องพัฒนา ให้ ใ ช้ ง านได้ ดียิ่ ง ขึ้ น อี ก พั ฒนาการของคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยให้ การท างาน เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 280


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ของมนุษย์ดีขึ้น ทาให้มนุษย์สามารถนาความรู้และ ประสบการณ์ต่าง ๆ มา รวมไว้เป็นหมวดหมู่ วิวัฒนาการ เหล่านี้ย่อมทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม อย่างมากมาย ซึ่งมีผู้กล่าวว่า สังคมโลกกาลังอยู่ในยุคของการปฏิวัติ ครั้งที่ 3 ครั้งแรกเกิดเมื่อมนุษย์คิดค้นวิธีการทางการ เกษตรสามารถปลูกพืชเลี้ยง สัต ว์ ซึ่ง เปลี่ ย นการเร่ ร่ อ น ของมนุ ษ ย์ใ ห้ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานเพื่ อท าการเกษตร ต่ อ มาเกิ ด การปฏิ วั ติ ท างอุ ต สาหกรรมท าให้ เกิ ด ระบบการผลิ ต และเกิ ด โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย มีการรวมกลุ่มเป็นสังคมเมือง และปัจจุบัน กาลั ง ก้าวเข้าสู่ยุ ค สารสนเทศ ซึ่ง เห็น ได้ชัด จากการสื่อ สารที่ ใ ห้ข่า วสาร อย่างรวดเร็ว จนทาให้โลกมีลักษณะไร้พรมแดน ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือทางที่ดีมีดังนี้ 1. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมให้มี ประสิทธิภาพในการ ทางาน ท าให้ มนุ ษ ย์ มี เวลาว่ างเพื่ อ ใช้ ในทางที่ เ กิด ประโยชน์ ม ากขึ้ น มี เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารโทรคมนาคมสมั ย ใหม่ ใ ห้ ติ ด ต่ อ กั น ได้ ส ะดวก มี ร ะบบ คมนาคมขนส่งที่ รวดเร็ วสามารถใช้โ ทรศั พท์ใ นขณะเดินทางไปมายัง ที่ ต่าง ๆ มีอุปกรณ์ช่วยอานวยความ สะดวกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ลิฟต์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องช่วย ให้เกิดการพักผ่อนหย่อน ใ จ เ ช่ น วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์ มี ร า ย ก า ร ใ ห้ เ ลื อ ก ช ม ไ ด้ ม า ก ม า ย มี ก า ร แพร่ ก ระจายสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ท าให้ ผู้ ช มสามารถรั บ รู้ ข่าวสารต่าง ๆ จาก ทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ 2. ช่วยทาให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น การผลิตสินค้าในปัจจุบัน ต้อ งการผลิ ต สิ น ค้ าจ านวนมาก มี คุ ณภาพมี ม าตรฐาน ซึ่ ง ในปัจ จุ บั น ใช้ เครื่องจักรทางานอย่างอัตโนมัติ สามารถทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สินค้า ที่ได้มีคุณภาพและปริมาณพอเพียงกับความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันมี ความ พยายามที่จะสร้ างหุ่น ยนต์ใ ห้เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิ ต เช่น การผลิตรถยนต์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 281


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

3. ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การค้ น คว้ า วิ จั ย สิ่ ง ใหม่ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ง านค้น คว้าวิจัยในห้องปฏิบัติ การวิจัยต่าง ๆ มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ ช่ ว ยงานค านวณ ที่ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ ง แต่ ก่ อ นยากที่ จ ะท าได้ เช่ น งานส ารวจ ทางด้านอวกาศ งานพัฒนาคิดค้ผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ทาให้ได้สูตร ยา รั ก ษาโรคใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย ปั จ จุ บั น งาน ค้ น คว้ า วิ จั ย ทุ ก แขนง จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ใ น ก า ร ค า น ว ณ ต่ า ง ๆ นั ก วิ จั ย นักวิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการจาลองรูป แบบของ สิ่งที่มองไม่เห็นตัว ใช้ในการค้นหา ข้อมูลที่มีจานวนมากและแพร่กระจาย อยู่ทั่วโลก สามารถค้นหารายงานวิจัยที่มีผู้เคยทา ไว้แล้วและที่เก็บไว้ใน ห้ อ งสมุ ด ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ มี ค วามก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึ้ น เพราะเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างมาก 4. ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คอมพิวเตอร์และ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ท าให้ กิ จ การด้ า นการ แพทย์ เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ล้วนแล้ว แต่ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการดาเนินการ ช่วยในการแปลผล มีเครื่อง ตรวจหัวใจที่ทันสมัย เครื่องเอกซเรย์ภาคตัดขวางที่ สามารถตรวจดูอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ อย่าง ละเอียด มีเครื่องมือตรวจค้นหาโรคที่ทันสมัย หรือแม้แต่การผ่าตัดก็มี เครื่องมือช่วย ในการผ่าตัดที่ทาให้คนไข้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีเครื่องคอยวัด และตรวจสอบสภาพการเปลี่ยน แปลงของร่างกายอย่างละเอียด ระบบการ รั กษาพยาบาลจากที่ห่ างไกล เช่ น คนไข้ อยู่ ที่จัง หวั ด ชายแดนและขาด แคลนแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้ทาการรักษาสามารถส่ง คาถามปรึกษากับ แพทย์ผู้ชานาญการเฉพาะได้ มีการรวบรวมความรู้ ของแพทย์ผู้ชานาญ การจัดสร้างเป็นฐานความรอบรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา เครื่องมือช่วยคนพิการต่าง ๆ เช่น การสร้างแขนเทียม ขา เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 282


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เทียม การสร้ างเครื่ อ งกระตุ้น หัวใจ สร้ า งเครื่ องช่ วยฟัง เสียง หรื อ มีการ พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะสาคัญต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตยา และ วัคซีนสมัยใหม่ด้วย 5. ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นที่สามารถ ทางานได้ ร วดเร็ ว มี ค วามแม่ น ย า สามารถเก็ บ ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ได้ ม าก การ แก้ปัญหาที่ ซับซ้อนบางอย่างกระทาได้ดี และรวดเร็ว งานบางอย่างถ้า ให้ มนุษย์ทาอาจต้องเสียเวลา ในการคิดคานวณตลอดชีวิต แต่คอมพิวเตอร์ สามารถทางาน เสร็จภายในเวลาไม่กี่ วินาที ดังนั้นจึงมีการนาคอมพิวเตอร์ มาจาลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์หาทางศึกษาหรือแก้ไขปัญหาเช่น การจาลอง สภาวะของสิ่ง แวดล้ อม การจาลองระบบมลภาวะ จาลองการ ไหลของของเหลว การควบ คุ ม ระบบการจราจร หรื อ แม้ แ ต่ ก ารน าเอา คอมพิ ว เตอร์ ม าจ าลองในสภาพที่ เ หมื อ นจริ ง เช่ น จ าลองการเดิ น เรื อ จาลองการขับเครื่องบิน การขับรถยนต์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ เหมือนจริง ได้ หากมีการผิดพลาดก็ไม่ทาให้เกิดอันตราย คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือ ที่ ช่ ว ยในการเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ไ ด้ ดี ปั จ จุ บั น มี ก ารน าบทเรี ย นมาไว้ ใ น คอมพิ ว เตอร์ เ รี ย กว่ า คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer

Assisted

Instruction : CAI)และคอมพิวเตอร์ยังเป็น เครื่องมือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัยใหม่เชื่อมโยงติดต่อทางอินเทอร์เน็ต สามารถเรียก ค้นข้อมูล ข่าวสารผ่านทางเครือข่าย สามารถเรียนรู้การใช้ คอมพิวเตอร์หรือเรียน จากที่ห่างไกลได้ ถือเป็นหนทางที่ทาให้เกิดสติปัญญาอย่างแท้จริง 6. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง เทคโนโลยี จาเป็ น ต่ อ อุ ตสาหกรรม กิจ การค้ า ธุร กิ จ ต่า ง ๆ กิ จ การทางด้ า นธนาคาร ช่วยส่ ง เสริ มงานทางด้ านเศรษฐกิ จ ทาให้กระแส เงิ น หมุน เวี ยนได้ อย่า ง กว้ า งขวาง ผู้ ผ ลิ ต ในสายอุ ต สาหกรรม จะผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ม าก ลดต้ น ทุ น ผู้ บ ริ โ ภคก็ มี ก าลั ง ในการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยมาก ธุ ร กิ จ โดยรวมจ าเป็ น ต้ อ ง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 283


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

อาศั ย การแลก เปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น มี ก ารสื่ อ สารเกี่ ย วข้ อ งกั น เกิ ด ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 7. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสื่อสารโทรคมนาคม สมั ย ใหม่ ช่ ว ยย่ น ย่ อ โลกให้ เ ล็ ก ลง โลกมี ส ภาพไร้ พ รมแดน มี ก ารเรี ย นรู้ วัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึ้น เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทาให้ลด ปัญ หาใน เรื่องความขั ดแย้ง สังคมไร้ พรมแดนทาให้มี ความเป็นอยู่แบบ รวมกลุ่มประเทศมากขึ้น 8. ช่วยส่ง เสริ มประชาธิปไตย ในการเลื อกตั้ง สมาชิกสภาผู้ แทน ราษฎร มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ กระจายข่ า วสาร เพื่ อ ให้ ประชาชนได้เห็นความสาคัญของกระจายระบบ ประชาธิปไตย แม้แต่การ เลือกตั้งก็มีการใช้คอมพิวเตอร์รวมผล คะแนน ใช้สื่อโทรทัศน์วิทยุแจ้งผล การนับคะแนนที่ทาให้ทราบ ผลได้รวดเร็ว  ผลกระทบทางลบ ผลกระทบในทางลบ นับตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท ในชี วิต ประจ าวั น มากขึ้น การใช้ เ ทคโนโลยี เป็ น ไปอย่า งกว้ า งขวาง ซึ่ ง หมายถึงการใช้เทคโนโลยีไปใน ด้านต่ าง ๆ ซึ่งแน่นอนย่อมต้องมีทั้งคุณ และโทษ ภาพยนตร์ ห ลายเรื่ อ งได้ สะท้ อ นความคิ ด ของการน าเอา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นทางลบ ผลกระทบ ในทางลบเหล่ า นี้ บางอย่างเป็นเพียงการคาดคะเนยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ อย่างไรก็ตามย่อม มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ผลกระทบในทางลบ มีดังนี้ 1. ทาให้เกิดอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนามาใช้ใน การก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ วางแผนการปล้น วางแผนการ โจรกรรม มีการลักลอบใช้ข้อมูลข่าวสาร มี การโจรกรรมหรื อ แก้ ไ ขตั ว เลข บั ญ ชี ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ การลอบเข้ า ไป แก้ไขข้อมูลอาจทาให้เกิดปัญ หาหลาย อย่าง เช่น การแก้ไขระดับคะแนน เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 284


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ของนักเรียน การแก้ไ ขข้อมูลในโรงพยาบาล เพื่อให้การรั กษาพยาบาล คนไข้ผิด ซึ่งเป็นการทาร้ายหรือฆาตกรรมดังที่เห็นใน ภาพยนตร์ 2. ทาให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์สื่อสารทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้ งานคอมพิ วเตอร์ ห รื อ แม้ แ ต่ก ารเล่ น เกมที่ มี ลั ก ษณะการใช้ ง านเพีย งคน เดียว ทาให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดน้อยลง ผลกระทบนี้ทาให้มีความเชื่อ ว่ า มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลจะน้ อ ยลง สั ง คมใหม่ จ ะเป็ น สั ง คมที่ ไ ม่ ต้ อ ง พึ่งพาอาศัยกันมาก 3. ทาให้เกิด ความวิ ตกกัง วล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้าน จิตใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่มีความวิตกกังวลว่าคอมพิวเตอร์อาจทาให้ คนตกงานมากขึ้น มีการใช้งานหุ่นยนต์ มาใช้งานมากขึ้น มีระบบการผลิต ที่อั ต โนมั ติ ม ากขึ้ น ท าให้ผู้ ใ ช้ แรงงานอาจว่ า งงานมากขึ้ น ซึ่ ง ความคิ ด เหล่ า นี้ จ ะเกิ ด กั บ บุ ค คล บางกลุ่ ม เท่ า นั้ น แต่ ถ้ า บุ ค คลเหล่ า นั้ น สามารถ ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น แล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น 4. ทาให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ ธุรกิจในปัจจุบันจาเป็นต้อง พึ่ ง พาอาศั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศมากขึ้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ทั้ ง หมดของ ธุ ร กิ จ ฝากไว้ ใ นศู น ย์ ข้ อ มู ล เช่ น ข้ อ มู ล ลู ก หนี้ ก ารค้ า ข้ อ มู ล สิ น ค้ า และ บริการ ต่าง ๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อันเนื่อง มาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม หรื อ ด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทาให้ข้อมูลหายย่อมทา ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง 5. ทาให้การพัฒนาอาวุธมีอานาจทาลายสูงมากขึ้น ประเทศที่เป็นต้น ตารับของเทคโนโลยี สามารถนาเอาเทคโนโลยีไปใช้ ในการสร้างอาวุธที่ มี อ านุ ภ าพการท าลายสู ง ท าให้ ห มิ่ น เหม่ ต่ อ สงครามที่ มี การท าลายสู ง เกิดขึ้น เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 285


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

6. ทาให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม อย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เ ป็นอุปกรณ์ที่ทางานตามคาสั่ง อย่างเคร่ งครั ด การนามาใช้ ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่ง เป็นเรื่องสาคัญดังเช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจหรือสร้าง ข้อมูลข่าว สารในเรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ทา ให้ ผู้ อื่ น เสี ย หาย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปลอมแปลงระบบจดหมาย เพื่ อ ส่ ง จดหมายถึง ผู้อื่นโดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จ ซึ่งจริยธรรมการ ใช้ งานเครือข่ายเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังกันมาก

รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขา วิชาชีพ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด้านศิลปศาสตร์  ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลคา เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 286


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

1. ส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา ในการใช้ ง านโปรแกรมประมวลผลค า ซึ่ ง บทเรี ย นนี้ ใ ช้ โ ปแกรม ประมวลผลคา Microsoft Word ในการบอกถึงรายละเอียดทั้งหมด จึงทา เสนอในส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word โดยมีส่วนประกอบ หลักดังนี้ 1.1 Title Bar เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และแสดงชื่อไฟล์ เอกสารที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ภาพที่ 3-1 แสดงภาพ Title Bar 1.2 Quick Access ใช้แสดงส่วนการใช้งานประจา เช่นการบันทึก เอกสาร การย้อนการกระทาของการก่อนหน้าการกระทาการลับถัดไป

ภาพที่ 3-2 แสดงภาพส่วน Quick Access 1.3 แถบปุ่มเครื่องมือจัดการเอกสาร ใช้ในการจัดการเอกกสาร ไม่ว่า จะเป็นการจัดกลุ่มเอกสารทั่วไป การแทรกส่วนเพิ่มเติมลงในเอกสาร การ กาหนดเค้าโครงหน้ากระดาษ การอ้างอิงเอกสาร รูปแบบการจัดการและส่ง จดหมาย เครื่องมือในการตรวจทวนเอกสาร และการจัดมุมมองของการ แสดงผล

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพแถบเครื่องมือจัดการเอกสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 287


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

1.4 ปุ่มควบคุม ช่วยในการปรับขนาดหน้าต่าง ย่อหน้าต่างโปรแกรม และการปิดโปรแกรมอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 3-4 แสดงปุ่มควบคุม 1.5 Ribbon เป็นส่วนแสดงรายละเอียดการใช้งานจากการเรียกใช้ ของส่วนแถบปุ่มเครื่องมือในการจัดการ เอกสาร ในส่วนต่าง ๆ

ภาพที่ 3.5 แสดงส่วน Ribbon 1.6 พื้นที่ใช้งาน ใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร แสดงผลของการ ดาเนินการเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของการจัดการ เอกสาร

ภาพที่ 3-6 แสดงภาพส่วนพื้นที่ใช้งาน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 288


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

1.7 Status Bar แสดงแถบสถานะของหน้าเอกสาร การนาจานวน คา ภาษาที่เลือกจัดพิมพ์เอกสารและแสดงผลเอกสารปัจจุบัน มุมมองของ การแสดงผล ขนาดของมุมมองโปรแกรม

ภาพที่ 3-7 แสดงภาพ Status Bar 2. ส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคาโดยหลักพืน ้ ฐาน 7 ส่วนที่ควร ศึกษาเบื้องต้น เพื่อการใช้งานที่มีความคล่องแคล่ว และเลือกใช้งานได้รวดเร็ว ใน Microsoft Word จึงแยกเครื่องมือช่วยในการจัดการเอกสาร ด้วยปุ่มหัวข้อ ในการจัดการ 7 หมวดหมู่ดังนี้ 2.1 หน้าแรกในการจัดการหลัก หรือส่วนหน้าแรก เป็นส่วนประกอบ พื้นฐานในการจัดการเอกสาร ในการ กาหนด Font ขนาด ของตัวอักษร การจัดตัวอักษร หนา เอียง ขีดเส้นใต้ การจัดเยื้องหน้า กึ่งกลาง ชิดขวา การใช้ตัวเลข สัญลักษณ์นาหน้าการ จัดลาดับ หรือหมวดหมู่ การตีกรอบ การจักรูปแบบระยะอักษร เป็นต้น

ภาพที่ 3-8 แสดงภาพเครื่องมือจัดการหลักของ Microsoft Word 2.2 เครื่องจัดการแทรกข้อมูล เป็นส่วนเครื่องมือในการแรกข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ลงในตั ว เอกสาร เพื่ อ การน าเสนอ หรื อ แทรกให้ เ อกสารมี ค วาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแทรกส่วนการจัดการหน้ากระกระดาษ ใบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 289


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ปะหน้ า การใช้ ตั ว แบ่ ง หน้ า การแทรกตาราง รู ป ภาพ Clipart รู ป ร่ า ง เครื่ อ งมื อ เสริ ม ในการวาดภาพ แผนภู ม รู ป แบบต่ า ง ๆ กล่ อ งข้ อ ความ เพิ่มเติมที่สามารถจั ดวางตามต้องการ อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มความหน้าสนใจ เป็นต้น

ภาพที่ 3-9 แสดงแถบเครื่องมือในปุ่มเครื่องมือจัดการแทรกข้อมูล 2.3 เครื่องมือจัดการโครงหน้ากระดาษ เป็นส่วนกาหนดระยะของ ขอบกระดาษ การวางแนวกระดาษ การแบ่ ง คอลั ม น์ ระยะการเยื้ อ ง ด้า นซ้ า ยและขวาของกระดาษ ระยะการวางวั ต ถุ กั บ แนวข้ อ ความอั ก ษร เป็นต้น

ภาพที่ 3-10 แสดงแถบเครื่องมือจัดการโครงหน้ากระดาษ 2.4 เครื่องมือการลาดับการอ้างอิง เป็นแถบเครื่องมือซึ่งช่วยการ จัดการกาหนดการอ้างอิงในดัชนีสารบัญ การเชื่อมโยงเอกสารในหน้า ดัชนี เป็นต้น แถบเครื่องมือกลุ่มนี้ใช้ในการจัดทาหนังสือ เอกสารที่ต้อง จัดการรูปแบบที่เป็นรูปเล่มหนังสือ บทความ เอกสารรูปเล่มให้จัดการได้ ด้วยแถบเมนูนี้

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 290


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-11 แสดงแถบเครื่องมือจัดการลาการอ้างอิง 2.5 แถบเครื่องมือการดาเนินการจดหมายเป็นแถบเครื่องมือในการ จัดการด้านจดหมาย กาหนดแบบฟอร์มของจดหมาย การสร้างฐานข้อมูล ขนาดเล็กในการกาหนดที่อยู่ใ นการจ่าหน้ าซองจดหมาย กาด าเนิ น การ ของจดหมายเวียน

ภาพที่ 3-12 แสดงแถบเครื่องมือการดาเนินการจดหมาย 2.6 แถบเครื่องมือการตรวจทาน เป็นแถบเครื่องมือซึ่งช่วยในการ ตรวจทานความถูกต้องของไวยากรณ์ พจนานุกรม ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเอกสาร การยอมรับหรือ ปฏิ เ สธการเปลี่ ย นแปลงของเอกสารที่ จั ด พิ ม พ์ การเปรี ย บเที ย บเอกสาร ต้นฉบับ กับสาเนาเอกสาร เป็นต้น

ภาพที่ 3-13 แสดงแถบเครื่องมือการตรวจทาน 2.7

แถบเครื่องมือจัดการมุมมองเอกสาร เป็นแถบเครื่องมือในการ

จัดการหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Word ในการแสดงผลโครงร่าง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 291


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

การพิ มพ์ บ นหน้ า จอภาพ ไม้บ รรทัด เส้ น ตารางต าแหน่ ง บนพื้น ที่ใ ช้ง าน พิมพ์เอกสาร มุมมองการย่อ ขยายหน้าจอภาพ การจัดการหน้าต่างของ จอภาพ เป็นต้น

ภาพที่ 3-14 แสดงแถบเครื่องมือจัดการมุมมองเอกสาร 3. การจัดแต่งข้อความและเอกสาร ในการใช้โปรแกรมประมวลผลคา Microsoft Word นั้นการจัดแต่ง ข้อความและเอกสารเป็นส่วนสาคัญของโปรแกรมประมวลผลคาซึ่งการจัด แต่ ง ข้ อ ความในการปรั บ ขนาดข้ อ ความ การจั ด ย่ อ หน้ า สั ญ ลั ก ษณ์ หน้าข้อความ การแต่งเติมสีเพื่อเน้นข้อความ การจัดแต่งย่อหน้าข้อความ รู ป ถึ ง การจั ก รู ป แบบหั ว ข้ อ และย่ อ หน้ า อั ก ษรที่ เ ป็ น รู ป แบบส าเร็ จ รู ป ให้ เลือกใช้งาน ซึ่ง Microsoft Word มีเครื่องมือช่วยในการจัดแต่งข้อความ และเอกสาร ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ทุ ก รู ป แบบที่ โ ปรแกรม ประมวลผลคาควรมีให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ 3.1 ชุดเครื่องมือ Clipboard ใช้ในการดาเนินการเก็บบันทึก ข้ อ ความเอกสารเพื่ อ ใช้ ใ นการท าส าเนา การตั ด ข้ อ ความ การส าเนา ข้อความการตัดวางรูปแบบอักษร เป็นต้น

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 292


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-15 แสดงกลุ่มเครื่องมือ Clipboard 3.2 เครื่องมือแบบอักษร ใช้ในการดาเนินการเกี่ยวกับการแสดงผล ตัวอักษร ในส่วนของการเลือก Font ตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การย่อ – ขยาย ขนาดตัวอักษรอัตโนมัติ การ เน้ น ข้อความ หนา เอียง ขีด เส้น ใต้ ขีด ทับอักษร ตัวอักษรตัวห้อย ตัวยก จากระดับข้อความปกติ การใช้สีเพื่อเน้นข้อความ สีของตัวอักษร และเลือก แบบการแสดงอักษรให้มีความพิเศษเพิ่มเติมได้

ภาพที่ 3-16 แสดงกลุ่มเครื่องมือแบบอักษร 3.3 เครื่องจัดการย่อหน้า เพื่อใช้ในการจัดย่อหน้าข้อความในการ จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา จัดข้อความเต็มแนวบรรทัด ระยะห่างบรรทัด การแรเงาอัก ษร เส้น ขอบตาราง การใช้ ตัวเลข สัญลั ก ษณ์หน้ าข้อความ การจัด ระดับ การย่ อหน้ า หัวข้ ออั ตโนมั ติ การลด การเพิ่ ม ระยะการเยื้อ ง ของย่อหน้า การเรียงลาดับย่อหน้ ารวมถึงการใช้สัญลักษณ์แสดงส่วนหัว ท้ายของการย่อหน้า และส่วนของการกาหนดการย่อหน้าเพิ่มเติม

ภาพที่ 3-17 แสดงกลุ่มเครื่องมือจัดการย่อหน้า เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 293


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

3.4 เครื่ องมือจัดลักษณะข้อความ ใช้ในการจัดรู ปแบบใช้เป็น แนวทางเดียวกันของเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดรูปแบบข้อสีตัวอักษร ระยะย่อหน้า การแบ่งหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษเพิ่มเติมในการ จัดรูปแบบเอกสาร ให้เป็นไปในรูปแบบลักษณะของเอกสารแบบเดียวกัน

ภาพที่ 3-18 แสดงกลุ่มเครื่องมือจัดลักษณะข้อความ 3.5 เครื่องมือการแก้ไข ใช้ในการค้นหาข้อความ การแก้ไขแทนที่ ข้อความที่ค้นหา ตัวเลือกรูปแบบการค้นหา การเลือกข้อความหรือวัตถุที่ ต้องการทาการแก้ไข

ภาพที่ 3-19แสดงกลุ่มเครื่องมือการแก้ไข 3.6 เครื่ องมือดาเนินการหน้ าเอกสาร ใช้ในจัดการแสดงผลเสมือ หน้ ากระดาษบนจอภาพ เพื่อ ให้เห็ น ลั กษณะจอภาพเสมือนหน้ ากระดาษ เอกสาร ในการกาหนดแบบใบปะหน้า สร้างหน้าเปล่าของเอกสาร การแบ่ง หน้ากระดาษที่แสดงบนจอภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 294


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-20 แสดงกลุ่มเครื่องมือดาเนินการหน้าเอกสาร 3.7 เครื่องมือตาราง ใช้ในการสร้างตารางอัตโนมัติ สามารถกาหนด แถว หลัก ของตารางที่ต้องการดาเนินการ พร้อมเตรียมมือช่วยจัดการใน การเพิ่ม ลด หลัก แถว และการวาดเส้นของตารางได้

ภาพที่ 3-21 แสดงภาพเครื่องมือตาราง 3.8 เครื่องมือแทรกภาพประกอบเอกสาร ใช้ในการแทรกภาพใน เอกสาร เพิ่มรายละเอียดในการแสดงข้อมูลบนเอกสารได้ดีขึ้น ซึ้งสามารถ แทรกรูปภาพ Clip Art รูปร่าง สัญลักษณ์ Diagram แผนภูมิข้อมูล

ภาพที่ 3-22 แสดงภาพเครื่องมือแทรกภาพประกอบเอกสาร 3.9 เครื่ องมื อสร้ า งการเชื่ อมโยง ใช้ ใ นการแทรกการเชื่ อ มโยง เอกสารในรู ป แบบ เชื่ อ งโยงไปยั ง เอกสารอื่น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อง ทั้ ง การ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 295


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เชื่อมโยงหลายมิติ ในการเชื่อ มโยงเว็บเพจ, รู ปภาพ ที่คั่น หน้ า และการ อ้างอิงส่วนที่โยง ข้อมูลถึง

ภาพที่ 3-23 แสดงภาพเครื่องมือของการแทรกการเชื่อมโยง 3.10

เครื่องมือดาเนินการข้อมูลส่วนหัว – ท้ายกระดาษ ใช้ในการ

เพิ่มส่วนหัว – ท้ายกระดาษในเอกสาร เพื่อเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์ ที่ ตาแหน่งหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ ของเอกสาร รวมถึงการแทรกหมายเลข หน้าของ เอกสารบนตัวเอกสารได้ด้วย

ภาพที่ 3-24 แสดงภาพเครื่องมือดาเนินการข้อมูลส่วนหัว – ท้ายกระดาษ 3.11 เครื่องมือแทรกข้อความพิเศษ ช่วยในการเพิ่ม เติมข้อความที่ ต้ อ งการสร้ า งพิ เ ศษ ให้ มี ค วามโดดเด่ น ให้ กั บ เอกสาร ช่ ว ยในการสร้ า ง อั ก ษรแบบพิ เ ศษ กล่ อ งข้ อ ความที่ แ ยกเฉพาะจากรู ป แบบในเอกสาร ซึ่ ง สามารถทาได้ทั้งการแทรกส่วนประกอบด่วน อักษรศิ ลป์ ตัวอักษรขึ้นต้น ขนาดใหญ่ ระยะขอบที่ปรับเปลี่ยน การเพิ่มบรรทัด ลายเซ็นบนเอกสาร การแทรกวันที่และเวลา วัตถุที่สามารถเพิ่มเติมได้บน เอกสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 296


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-25 แสดงภาพเครื่องแทรกจ้อความพิเศษ 3.12 เครื่อมืองแทรกสัญลักษณ์ ใช้ในการแทรกสัญลักษณ์ใน เอกสาร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้ สัญลักษณ์อ้างอิงบนเอกสาร สามารถเลือกใช้ สมการ หรือ สัญลักษณ์ เข้า มาในเอกสารได้ตามรูปแบบของการใช้งานได้ทันที

ภาพที่ 3-26 แสดงภาพเครื่องมือการแทรกสัญลักษณ์ 4. การใช้ตาราง นอกจากการตกแต่ง ข้อความและเอกสารและเอกสาร ที่มีเครื่ องมือ เข้ามาช่วยในการดาเนินการที่หลากหลาย เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ แบบ และใช้ได้หลากหลายกับรูปแบบของที่เอกสาร ตามความต้องการใช้ งานโปรแกรมประมวลผลคาด้วย Microsoft Word ไปใช้งานแล้วนั้น การ ใช้งานตาราง ซึ่งช่วยในการจัดสรรตาแหน่งของข้อความ และรูปภาพ ให้ มีรู ป แบบ ต าแหน่ ง ในการจัด วางที่เ หมาะสม ช่ วยจั ด ระยะของเนื้ อ หาบน เอกสารที่ ร ะยะที่ เ ท่ า กั น แทรกรู ป ภาพประกอบในต าแหน่ ง ข้ อ ความได้ สะดวก นอกจากนั้ น ยัง สามารถขีด เส้น ตารางเพื่อแสดงข้อมูล ในรูปแบบ ของตารางบนเอกสารได้จริง เมื่อต้ องการแสดงผลบนกระดาษแล้ว ดังนั้น การใ ช้ ด าร างในการเพิ่ ม การจั ด วางองค์ ป ร ะกอบบนเอกสาร จึ ง มี เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 297


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ความส าคั ญ ในการสร้ า งเอกสารบนโปแกรมประมวลผลค า Microsoft Word ในการใช้งานตาราง สามารถเรียกใช้เครื่องในการแทรกตารางที่ ชุดเครื่องมือของการแทรกเอกสาร ในหัวข้อตาราง

ภาพที่ 3-27 แสดงเครื่องมือตาราง การใช้งานตารางเมื่อเรียกใช้เครื่องมือตารางแล้ว ทาการเลือกขนาด ของตาราง ลากเมาส์เพื่อกาหนด จานวนคอลัมน์ และแถวที่ต้องการ

ภาพที่ 3-28 แสดงการกาหนดขนาดของตาราง ซึ่งขณะเลือกขนาดตาราง จะแสดงขนาดตารางที่จะสร้างขึ้นปรากฏ บนพื้นที่ทาการของ Microsoft Word เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 298


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ทัน ที ซึ่ ง แสดงจานวนช่องที่เ ท่ากั น ช่องตารางที่ส ร้ างขึ้น สามารถเลื่ อ น ปรับขนาดของช่องตารางได้ตามต้องการ ด้วยการใช้เมาส์วางขอบของตารางแล้วคลิกลากปรับขนาดได้ตามต้องการ

ภาพที่ 3-29 แสดงภาพตารางที่ปรับขนาดของช่องตาราง นอกจากนั้น หากต้องการรูปแบบตารางสาเร็จรูป ที่มีรูปแบบการใช้ สีของตารางลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ได้ตามต้องการทั้งสีในช่องตาราง เส้นขอบตาราง หรือเพิ่มเติมสีได้เอง ใน ส่วนของลักษณะตาราง

ภาพที่ 3-30 แสดงภาพเครื่องมือการออกแบบลักษณะของการแสดงตาราง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 299


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

5. การแทรกรูปภาพที่จด ั เก็บไว้ใน Word 2010 การนารูปภาพที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมาใส่ลงไปในเครื่องนั้น ทาได้ ดังนี้ วิธีการแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ 5.1 เลือกตาแหน่งที่จะจัดวางภาพ 5.2 คลิกแท็บ แทรก (Insert) 5.3 คลิกเลือก รูปภาพ (Picture)

ภาพที่ 3-31 การเลือกคาสั่งแทรกภาพ 5.4 เลือกสถานที่จัดเก็บภาพ 5.5 เลือกภาพที่ต้องการ 5.6 คลิกปุ่ม แทรก (Insert) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 300


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-32 หน้าต่างในการเลือกรูป 5.7 ภาพที่เลือกก็จะปรากฏขึ้นมาในเอกสาร

ภาพที่ 3-33ภาพที่เลือก 6. การแทรกภาพคลิปอาร์ตใน Word 2010 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 301


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพคลิปอาร์ต เป็นภาพสาเร็จรูปที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งสามารถ เรียกขึ้นมาใช้งานในเอกสารได้ทันที ซึ่งการแทรกภาพคลิปอาร์ตนั้นทา ได้โดย วิธีการแทรกภาพคลิปอาร์ต 6.1 เลือกตาแหน่งที่จะจัดวางภาพ 6.2 คลิกแท็บ แทรก (Insert) 6.3 คลิกเลือก ภาพตัดปะ (Clip Art)

ภาพที่ 3-34 คาสั่งแทรกภาพตัดปะ 6.4 พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ภาพที่ต้องการ 6.5 คลิกปุ่ม ไป (Go) 6.6 เลือกภาพที่จะต้องการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 302


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-35 เลือกภาพและนามาวาง

7. การปรับขนาดภาพใน Word 2010 เมื่อพบว่าภาพที่ใส่ลงบนเอกสารนั้นมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป เรา สามารถปรับขนาดภาพให้เหมาะสมได้ด้วยวิธีการดังนี้ วิธีการปรับขนาดภาพ ใน Word 2010 7.1 คลิกเลือกภาพ สังเกตว่าหลังจากเราคลิกแล้วภาพจะมีรูป สี่เหลี่ยม หรือวงกลมเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นมารอบกรอบของภาพ 7.2 นาเมาส์ไปวางไว้บนรูปสี่เหลี่ยม หรือวงกลมเล็ก ๆ นั้น ตาม ด้าน หรือมุม ที่เราต้องการที่จะขยายภาพ หรือย่อภาพ 7.3 สังเกตดูเมื่อนาเมาส์ไปวางแล้ว ลักษณะเคอร์เซอร์ (ลูกศร ของเมาส์) จะเปลี่ยนเป็นชี้ออกทั้งสองข้าง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 303


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-36 เมื่อคลิ๊กเมาส์ที่ภาพ 7.4 ให้เรากดเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้วลาก ปรับตามขนาดที่เรา ต้องการ เมื่อได้ขนาดที่พอใจแล้วให้เราปล่อยเมาส์ที่กดอยู่

ภาพที่ 3-37 การลากเมาส์เลือกขนาดภาพตามต้องการ 7.5 ภาพก็จะถูกปรับเปลี่ยนขนาดตามที่เรากาหนด เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 304


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-38 ภาพที่เลือกถูกปรับขนาด 8. การตัดภาพ ใน Word 2010 ภาพบางภาพอาจจะมีรายละเอียดอยู่มากมาย หากเราต้องการตัดส่วนที่ ไม่ต้องการของภาพออกไป ก็สามารถทาได้ ดังนี้ วิธีการตัดภาพ 8.1 เลือกภาพที่ต้องการ 8.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 8.3 คลิกเลือก ครอบตัด (Crop)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 305


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-39 ภาพที่จะครอบตัด

8.4 คลิกลากเมาส์ตัดส่วนของภาพที่ไม่ต้องากร

ภาพที่ 3-40 แสดงขอบภาพจะเปลี่ยนเมื่อเลือกคาสั่ง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 306


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-41 เลือกตาแหน่งของภาพที่ต้องการ 8.5 ภาพก็จะแสดงเฉพาะส่วนที่เลือกขึ้นมา

ภาพที่ 3-42 ภาพหลังจากการตัด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 307


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

9. การแทรกแผนภูมใ ิ น Word 2010 บางครั้งการทางานกับข้อมูล ถ้าทาในรูปแบบของแผนภูมิจะช่วยให้ การแสดงผลข้อมูลทาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการใส่แผนภูมิลงไปใน เอกสารนั้น ทาได้โดย วิธีการแทรกแผนภูมิ 9.1 คลิกแท็บ แทรก (Insert) 9.2 คลิกเลือก แผนภูมิ (Chart)

ภาพที่ 3-43 คาสั่งในการสร้างแผนภูมิ 9.3 เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการ 9.4 เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ 9.5 คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 308


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-44 หน้าต่างในการแทรกแผนภูมิ 9.6 แผนภูมิก็จะแสดงขึ้นมา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 309


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-45 การแสดงกราฟ 10. การแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิของ Word 2010 10.1 คลิกเลือกแผนภูมิที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 10.2 คลิกแท็บ ออกแบบ (Design) 10.3 คลิกเลือก แก้ไขข้อมูล (Edit Data)

รูปที่ 3-46 คาสั่งแก้ไขข้อมูล 10.4 จะปรากฏตารางข้อมูลขึ้นมาให้แก้ไขรายละเอียด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 310


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

รูปที่ 3-47 ตารางข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม Excel 11. การสร้างจดหมายเวียน จดหมายเวียน คื อ จดหมายทีมีข้อความเติมซ้าๆ กันทุกๆ ฉบับ จดหมายแต่ละฉบับแตกต่างเฉพาะบางส่วนของจดหมาย เท่านั้น ตัวอย่าง จดหมายประเภทนี้ ได้แก่ จดหมายเชิญตัวแทนจาหน่ายสินค้ามาประชุมที่ สานักงานใหญ่ จดหมายนี้จะมีข้อความ เชื้อเชิญมาประชุมเหมือนกันทุก ฉบับ แต่ละฉบับจะแตกต่างกันเพียงชื่อและ ที่อยู่เท่านั้น 11.1 ขัน ้ ตอนในการสร้างจดหมายเวียน มีดงั ต่อไปนี้ 11.1 ใช้โปรแกรม MS Word สร้างฟอร์มจดหมายเสียก่อนโดยเว้นที่อยู่

จุดที่ 1 โดยใช้ชื่อ

ไฟล์วา่ letter.docx ดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 311


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-48 แบบร่างจดหมาย 11.2 สร้างไฟล์เก็บข้อมูล ผู้ที่จะส่งถึง โดยใช้โปรแกรม MS Excel และใช้ชื่อไฟล์ว่า name.xlsx ดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 312


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-49 ข้อมูลชื่อผู้รับ 11.3 ใช้โปรแกรม MS Word สร้างจดหมายเวียน โดยมี ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 11.3.1 เปิดฟอร์มจดหมายเชิญประชุมดังภาพ

ภาพที่ 3-50 ฟอร์มจดหมายที่จะเพิ่มฟิวล์ผู้รับ 11.3.2 ไปที่แท็บการส่งจดหมายดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 313


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-51 แถบคาสั่งจดหมาย 11.3.3 ไปที่กลุ่มเริ่มจดหมายเวียนคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆ ตรงเริ่มจดหมายเวียน >ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอน

ภาพที่ 3-52 การเลือกคาสั่งจดหมายแบบมีตัวช่วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 314


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

11.3.4

เมนู ท างขวามื อ

เลื อ กชนิ ด ของเอกสาร>

จดหมาย>ขั้นตอน 1 ของ 6 ให้คลิกถัดไป : กาลังเริ่มเอกสารดังภาพ

ภาพที่ 353 ตัวช่วยในการเลือกชนิดการสร้าง 11.3.5 เลือกเอกสารที่ใช้เริ่มต้น>ใช้เอกสารปัจจุบัน> ขั้นตอน 2 ของ 6 ให้คลิกถัดไป : เลือกผู้รับ>คลิกเรียกดู เลือกไฟล์ข้อมูล (name.xlsx) ที่เก็บที่อยู่และจะปรากฏชื่อผู้รับที่ถูกเลือกจากไฟล์ ชื่อผู้รับ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 315


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-54 ตัวช่วยเลือกเนื้อหาจดหมาย 11.3.6 เลือกผู้รับ>ใช้รายการที่มีอยู่จะปรากฏชื่อผู้รับที่ ถูกเลือกจากไฟล์ข้อมูล (name.xlsx) >ขั้นตอน 3 ของ 6 ให้คลิกถัดไป : โปรดเขียนจดหมายของคุณดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 316


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-55 การเลือกข้อมูลผู้รับ 11.3.7 โปรดเขียนจดหมายของคุณ เรามีฟอร์มที่เขียน จดหมายไว้แล้วและเปิดอยู่โดยให้คลิกตั้งเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดที่จะเติมข้อมูลที่ อยู่หลังคาว่าภาค ต่อไปคลิก>รายการเพิ่มเติม>คลิกเลือกชื่อฟิวล์ที่เป็นที่ อยู่และคลิกปุ่มแทรกก็จะปรากฏ "ชื่อ" << name >> ดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 317


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-56 การแทรกข้อมูลผู้รับ 11.3.8 ต่อไป ขั้นตอน 4 ของ 6 ให้คลิกถัดไป : แสดง ตัวอย่างจดหมายของคุณลองเช็คดูจดหมายที่พร้อมพิมพ์ ทางขวามือ โดย คลิก<<ถอยหลังมายังผู้รับคนที่ 1 และคลิกไล่ดูผู้รับ คนที่ 2 3 4 และ 5 เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกขั้นตอน 5 ของ 6 ให้คลิกถัดไป : ทาการผสานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 318


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-57 การตรวจสอบผู้รับแต่ละข้อมูล 11.3.9

เมื่อทาการผสานให้เสร็จสิ้นสมบูร ณ์ จดหมาย

พร้อมที่จะใช้พิมพ์ ให้เลือกผสาน>การพิมพ์>ถ้าเลือกพิมพ์ทั้งหมดก็เลือก ทั้งหมดและคลิกตกลง/ถ้าต้องการพิมพ์หน้าปัจจุบันให้เลือกระเบียนปัจจุบัน แต่ถ้าต้องการพิมพ์ จดหมายฉบับที่ 1 ถึง 3 ให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง จะได้จดหมายเวียนตามต้องการดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 319


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-58 ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ 12. การติดตามการเปลี่ยนแปลงและแทรกข้อคิดเห็น มีประโยชน์มากใน Word เพื่อช่วยในการใช้เอกสารร่วมกัน โดยจะ ช่วยให้ทราบว่าไฟล์เอกสารนี้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบ้าง เช่น การ เพิ่ม การลบ การจัดรูปแบบข้อมูล หรือการใส่ Comment ซึ่งจะทาให้ทราบ ว่า ใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์เอกสาร เมื่อไหร่ โดยจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ช่วยใน การติ ด ตาม การเปลี่ ย นแปลงของเอกสาร ซึ่ง เราสามารถยอมรั บการ เปลี่ยนแปลงนั้น หรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ วิธีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงสามารถทาได้ดังนี้ 12.1 เมื่ อ ต้ องการเปิ ด การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง บนแท็ บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 320


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-59 คาสั่งติดตามเอกสาร 12.2 หากผู้ที่ได้รับไฟล์ทาการเปลี่ยนแปลง เช่น การลบข้อความ หรือการแก้ไข ก็จะแทนที่ข้อความนั้นด้วยสีแดง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 321


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-60 เอกสารที่ถูกติดตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 12.3

เมื่อส่งไฟล์ กลับมาให้ผู้ส่งแล้ว หากผู้ส่งเห็นว่าการแก้ไ ข

ถูกต้อง ก็ให้เลือกคาสั่ง ยอมรับการแก้ไข (Accept) เอกสารก็จะแทนที่ ข้อความสีแดง ด้วยการแก้ไข เช่น การลบ หรือการแทนที่ข้อความ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 322


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-61 คาสั่งยอมรับการเปลี่ยนแปลง 12.4

หากผู้ส่งเห็น ว่าการแก้ไ ข ไม่ถูกต้อง ก็ใ ห้เลือกคาสั่ง ไม่

ยอมรับการแก้ไข (Reject) เอกสารก็จะยกเลิกข้อความสีแดง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 323


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 3-62 คาสั่งไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สรุป ในการใช้งานเครื่องมือทางด้านสารสนเทศในการประมวลผลคา เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการประมวลผลคาที่เป็นที่นิยม ใช้งานได้สะดวก ครอบคลุมลักษณะของการดาเนินการเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานคือ Microsoft Word ซึ่งถูกเข้ามาใช้ในงาน สารสนเทศในการประมวลคาได้เป็นอย่างดี ในบทเรียนนี้ได้นาเสนอ เครื่องมือ องค์ประกอบของโปรแกรม รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ เอกสารและข้อความ รวมถึง การใช้งานตารางเป็นพื้นฐานในการฝึกฝน ทักษะการใช้งานสานสนเทศในการประมวลผลคาด้วยโปรแกรมประยุกต์ ด้านการประมลผลคา Microsoft Word ต่อไป

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลตาราง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 324


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

1. การใช้งาน Microsoft Excel Excel

เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปมีลักษณะเป็นตาราง โดยตารางใน

แนวตั้งเรียกว่า สดมภ์ (Column ) จะมีชื่อกากับเป็นภาษาอังกฤษเริ่มจาก A,B,C,…เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา รวมทั้งสิ้น 256 สดมภ์ตาราง ในแนวนอนเรียกว่าแถว ( Row )จะมีตัวเลขกากับแถวเป็นบรรทัดที่ 1, 2, 3,…. เรื่ อยไปจนถึ ง บรรทั ด สุด ท้ ายจ านวนบรรทัด จะแตกต่า งกัน ตาม โปรแกรมที่ ใ ช้ ง านส าหรั บ โปรแกรมไมโครซอฟต์ เ อ็ ก เซลจะมี ทั้ ง สิ้ น 65,536 บรรทัดช่องแต่ละช่องที่แนวตั้งและแนวนอนตัดกันเรียกว่า เซลล์ ( Cell ) ใช้สาหรับใส่ข้อมูลหรือสูตรคานวณ เมื่อใส่ข้อมูลหรือสูตรลงไปแล้ว โปรแกรมสามารถคานวณค่าโดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้ามีการเปลี่ยนค่าใดๆที่มีการอ้างอิงกับสูตรโปรแกรมจะมีการคานวณ ใหม่ให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน ความสามารถของ excel มีดังนี้ 1.1 ความสามารถด้านการคานวณ Excel สามารถป้อนสูตรการ คานวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น 1.2 ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงินหรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ 1.3 ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนาข้อมูลที่ป้อน ลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที 1.4 ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถ ตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟข้อมูลด้วยภาพสี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทาให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น 1.5 ความสามารถในการเรียงลาดับข้อ มูล Excel สามารถคัดเลือก เฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 325


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

1.6 ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์ง านทั้ง ข้อมูลและรู ปภาพ หรือกราฟออกทางเครื่ องพิมพ์ไ ด้ ทันทีซึ่งทาให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน 1.7

ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็น เว็บเพจเพื่อ

นาไปแสดงในโฮมเพจคุณลักษณะและประโยชน์ของ Excel 2010 Microsoft Excel 2010 ทาให้สามารถวิเคราะห์ จัดการ และใช้ ข้อมูลร่วมกันได้ด้วยหลายวิธีกว่าที่เคย ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่าง ชาญฉลาดและดีมากยิ่งขึ้น เครื่องมือการวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลแบบ ใหม่ จ ะช่ ว ยคุ ณ ติ ด ตามและเน้ น ให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ สามารถ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของคุ ณ ในขณะเดิ น ทางได้ อ ย่ า งง่ า ยดายจากเว็ บ เบราว์เซอร์เกือบทั้งหมดหรือสมาร์ทโฟน คุณยังสามารถอัปโหลดแฟ้มของ คุณไปยังเว็บและทางานพร้อมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ได้ด้วย ไม่ว่าคุณกาลัง ทารายงานการเงินหรือจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัว Excel 2010 จะช่วยให้ คุณเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นเพื่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ

2. ทาการเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Excel 2010 มีคุณลักษณะและเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ช่วยให้คุณค้นพบรูปแบบหรือแนวโน้มต่างๆ ที่จะนาไปสู่การตัดสินใจด้วย ความเข้าใจที่มากขึ้นและยังเพิ่มความสามารถของคุณในการวิเคราะห์ชุด ข้อมูลขนาดใหญ่อีกด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 326


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

2.1 รับการสรุปข้อมูลของคุณแบบเป็นภาพโดยใช้แผนภูมิขนาดเล็ก ที่ อ ยู่ ภ ายในเซลล์ ค วบคู่ กั บ ข้ อ มู ล ข้ อ ความของคุ ณ พร้ อ มด้ ว ยเส้ น แบบ ประกายไฟแบบใหม่ 2.2 กรองข้อมูลจานวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ หน้าที่การใช้งานของตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการ วิ เ คราะห์ แ บบเป็ น ภาพด้ ว ย PivotTable

และ PivotChart ของคุ ณ

ภาพที่ 4-1 ความสามารถในการเปรียบเทียบ 3. ทาการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพจากเดสก์ท็อปของคุณ การปรับปรุงการทางานและประสิทธิภาพใน Excel 2010 ทาให้คุณ ทางานเสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น 3.1

ใช้ตัวกรองการค้นหาแบบใหม่เพื่อจากัดตัวเลือกการกรองใน

ตาราง PivotTable และมุมมอง PivotChart ได้อย่างรวดเร็ว ค้นพบสิ่งที่ คุณต้องการจากรายการเป็นล้านๆ รายการได้ทันที 3.2 Power Pivotสาหรับ Excel 2010 ซึ่งเป็น Add-in ที่ไม่มี ค่าใช้จ่าย ทาให้การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (บ่อยครั้ง ที่มีขนาดเป็น ล้านๆ แถว) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และการรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 327


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

และคุณยังสามารถให้ผู้อื่นใช้การวิเคราะห์ของคุณร่วมกันได้อย่างสะดวก ผ่านทาง SharePoint Server 2010 2

ภาพที่ 4-2 ความสามารถแยกแยะวิเคราะห์ 3.3

ทางานกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ―มากกว่า 2 กิกะไบต์ ― และ

ท าให้ ก ารลงทุ น ฮาร์ ด แวร์ ใ หม่ แ ละที่ มี อ ยู่ คุ้ ม ค่ า สู ง สุ ด โดยการใช้ Office 2010 รุ่น 64 บิต 3 4. ประหยัด เวลา ลดความซับ ซ้อ นของงาน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทางานของคุณ คุ ณ จะสร้ า งและจั ด การสมุ ด งานของคุ ณ ได้ ง่ า ยดายยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ คุ ณ สามารถทางานในแบบที่คุณต้องการได้ 4.1 กู้คืนรุ่นที่ไม่ได้บันทึกของแฟ้มที่คุณได้ปิดลงโดยไม่ได้บันทึก อย่างถูกต้อง คุ ณลั กษณะการกู้คืนรุ่ นเป็นเพียงหนึ่ง ในหลายคุณลั กษณะ ใหม่ ๆ ที่ มี ใ นมุ ม มอง MicrosoftOffice

Backstage™

ใหม่ มุ ม มอง

Backstage จะแทนที่เมนู แฟ้ม แบบดั้งเดิมในโปรแกรมประยุกต์ Office เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 328


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

2010 ทั้งหมด เพื่อให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่จัดอย่างเป็นระเบียบสาหรับงาน การจัดการสมุดงานทั้งหมด

ภาพที่ 4-3 คุณสมบัติที่ช่วยในการทางานให้ง่ายขึ้น 4.2 กาหนด Ribbon ที่ได้รับการปรับปรุงเองได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง คาสั่งที่คุณใช้บ่อยๆ ได้ สร้างแท็บแบบกาหนด เองหรือกระทั่งกาหนดแท็บที่มีอยู่แล้วภายในเอง ด้วย Excel 2010 คุณ สามารถควบคุมได้ทุกอย่าง 5. ขจัดอุปสรรคและทางานร่วมกันด้วยวิธีการใหม่ๆ Excel 2010 มีวิธีการง่ายๆ ที่ทาให้ผู้ใช้สามารถทางานร่วมกันบน สมุด งาน ซึ่งทาให้คุณภาพงานของพวกเขาดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ ที่ใ ช้ Excel รุ่นก่อนหน้ายังสามารถร่วมใช้งานได้อย่างราบรื่นอีกด้วย 5.1 คุณสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นบนสมุดงานเดียวกันพร้อมๆ กัน ในแทบทุกเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยใช้ Excel Web App

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 329


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-4 Excel Web App 5.2 ผู้ใช้ระดับองค์กรในบริษัทที่ใช้ SharePoint Foundation 2010 สามารถใช้หน้าที่การใช้งานนี้ได้ภายในไฟร์วอลล์ของเขา 5.3 ถ้าคุณทางานในบริษัทขนาดเล็กหรือทางานของตัวเอง คุณ ต้องการเพียง Windows LiveID ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถสร้าง สมุดงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมกันได้ 5.4 SharePoint Excel Services ให้คุณใช้งานสมุดงานที่อ่านง่าย ในเว็บเบราว์เซอร์ร่วมกันกับทีมของคุณและยังคงรักษาสมุดงานนั้นไว้เป็น รุ่นเดียว 6. เข้าถึงสมุดงานของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา รับข้อมูลที่คุณต้องการได้ด้วยวิธีและในเวลาที่คุณต้องการ ในขณะนี้ คุ ณ สามารถเข้ า ถึ ง สมุ ด งานของคุ ณ ได้ อ ย่ า งง่ า ยดายด้ ว ยการใช้ Excel และได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการแม้ในขณะที่คุณเดินทาง 6.1 MicrosoftExcel Web App: แก้ไขได้จากเกือบทุกที่ ดูและ แก้ ไ ขสมุ ด งานของคุ ณ ในเว็ บ เบราว์ เ ซอร์ เ มื่ อ คุ ณ ไม่ อ ยู่ ที่ บ้ า น โรงเรี ย น หรือสานักงานของคุณ 4 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 330


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

6.2 MicrosoftExcel Mobile: ปรับปรุงและคานวณสมุดงาน Excel ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ดู ก ระดาษค านวณทั้ ง หมด รวมทั้ ง แผนภู มิ แ ละการ จัดรู ปแบบ เรี ยงล าดับและกรองรายการ หรื อปรับปรุง ข้อมูลและสูตรของ คุณ และดูผลลัพธ์ได้ทันทีด้วย Excel Mobile บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone 7 ของคุณ

ภาพที่ 4-5 การใช้ Excel บนอุปกรณ์มือถือ 6.3 ไม่ว่าคุณจะกาลังทางานกับงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการ เดินทางส่วนตัวของคุณ ทางานร่ วมกับทีมในโรงเรียนหรื อโครงการงาน ต่างๆ ― ที่แม้ว่าสมุดงานของคุณจะมีขนาดเกินล้านแถว ― Excel 2010 จะท าให้ คุ ณ ท าสิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ องการได้อ ย่ า งง่ า ยดายและรวดเร็ ว ด้ ว ยความ ยืดหยุ่นที่มากขึ้น และให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 331


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

7. ส่วนประกอบของโปรแกรม

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 332


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-6 ส่วนประกอบของโปรแกรม 7.1 แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรมและ รายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งาน 7.2 แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็นส่วนที่ใช้ในการ แสดงคาสั่งที่ใช้งานบ่อย 7.3 ปุ่มแฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บคาสั่งการทางาน ในโปรแกรม เช่น New Open, Save และคาสั่ง Print เป็นต้น

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 333


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

7.4 โปรแกรม

ปุ่มควบคุม = เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเปิด หรือปิดหน้าต่าง

7.5 ริบบอน (Ribbon) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการคาสั่งต่าง ๆที่ ใช้ในการทางานกับเอกสาร 7.6 พื้นที่การทางาน = เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ขั้นภายในเอกสาร 7.7 แถบสถานะ (Status Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงจานวน หน้ากระดาษและจานวนตัวอักษรที่ใช้ในเอกสาร 7.8

Name Box = เป็นช่องที่ใช้แสดงชื่อเซล์ที่ใช้งานอยู่ใน

ขณะนั้น เช่นถ้ามีการใช้งานข้อมูลในเซลล์ A1 รายชื่อเซลล์นี้ก็จะไปแสดง อยู่ในช่อง Name Box 7.9 แถบสูตร (Formula Bar) = เป็นช่องที่ใช้แสดงการใช้งานสูตร การคานวณต่างๆ 7.10 เซลล์(Cell) = เป็นช่องตารางที่ใช้สาหรับบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งช่องเซลล์แต่ละช่องนั้นจะมีชื่อเรียกตามตาแหน่งแถวและคอลัมน์ที่แสดง ตาแหน่งของเซลล์ เช่น เซลล์ B1 จะอยู่ใน คอลัมน์ B ในแถวที่ 1 เป็นต้น 7.11 คอลัมน์(Column) = เป็นช่องเซลล์ที่เรียงกันในแนวตั้งของ แผ่นงาน (Worksheet) 7.12 แถว (Row) = เป็นช่องเซลล์ที่เรียงกันในแนวนอนของแผ่น งาน 7.13 ขึ้นมาใช้งาน

Sheet Tab = เป็นแถบที่ใช้แสดงจานวนแผ่นงานที่เปิด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 334


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

8. การสร้างสมุดงาน ใน Excel 2010 เมื่อเปิดโปรแกรมExcel 2010ขึ้นมาใช้งานครั้งแรกนั้นจะเห็นได้ว่า มีสมุดงานขึ้นมาใช้งาน 1 ไฟล์ และในแต่ละสมุดงานนั้นก็จะมีแผ่นงานให้ ใช้งานได้ถึง 3 แผ่น แต่นอกจากสมุดงานที่โปรแกรมกาหนดให้มานั้นหาก เราต้องการสร้างสมุดงานใหม่มาใช้ ก็สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 การสร้างสมุดงาน (Workbook) โดยทั่วไป - คลิกปุ่มแฟ้ม (File) >สร้าง (New) - คลิกเลือกสมุดงานเปล่า (Blank Workbook) - คลิกเลือกสร้าง (Create)

ภาพที่ 4-7 การสร้างสมุดงาน วิ ธี ที่ 2 ก า ร ส ร้ า ง ส มุ ด ง า น (Workbook) จาก Template

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 335


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เป็นการสร้าง Workbook ขึ้นมาใช้งานจากรูปแบบ Workbook ที่มี อยู่ในโปรแกรม ซึ่ง Workbook ใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็จะมีลักษณะเหมือน ต้นแบบที่ได้เลือกไว้ทุกประการซึ่งทาได้ตามขั้นตอนดังนี้ - คลิกปุ่มแฟ้ม (File) >สร้าง (New) - คลิกเลือกตัวอย่างแม่แบบ (Sample ภาพที่4-8 การสร้างสมุดงานจาก Template templates

-

คลิ กเลือกสมุด งานที่

ต้องการ - คลิกปุ่มสร้าง (Create)

ภาพที่ 4-9 การเลือก Template

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 336


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

9. การพิมพ์ข้อมูล ข้อมูลในเซลล์ มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตัวเลขสามารถนาไปคานวณ ค่าต่าง ๆได้โดยการระบุตาแหน่งของตัวเลข โดยปกติตัวเลขจะจัดชิดขวา ของเซลล์สาหรับข้อความหรือตัวอักษร จะจัดชิดซ้ายการป้อนข้อมูลลงใน Cell ทาได้ ดังนี้ 9.1 นาเคอร์เซอร์ไปที่ cell A1 แล้ว คลิก 1 ครั้ง 9.2

พิมพ์คาว่า วราวรรณ ในช่อง

A1 9.3 ถ้าพิมพ์ผิด ให้กดปุ่ม Backspace เพื่อลบทีละตัวอักษร และพิมพ์ ใหม่ 9.4 พิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter เลือกตาแหน่งพิมพ์ข้อมูล

ภาพที่ 4-10การ

ภาพที่ 4-11การพิมพ์ข้อมูลลงใน cell ในการพิมพ์ข้อมูล บางครั้ ง จะพบว่า มีคาที่ จะต้องพิมพ์ซ้า ๆ กัน ซึ่ง excel 2010 มีเทคนิคที่จะเลือกตาแหน่งในการพิมพ์ทีละหลาย ๆ ตาแหน่ง ดังนี้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 337


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

- เลือกเซลล์แรกที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลลงไป - กดแป้นCtrlค้างไว้แล้วเลือกเซลล์อื่น ๆ จนครบ

ภาพที่ 4-12การเลือกหลายตาแหน่งเพื่อพิมพ์ข้อมูล - พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงไป แล้วกดแป้นCtrl + Enter

ภาพที่ 4-13การพิมพ์ข้อมูลลงในตาแหน่งที่เลือก เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 338


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

10. การแทรกแถวและคอลัมน์ใน Excel2010 การแทรกแถวใหม่ลงไปในตาราง ก็สามารถทาได้ดังนี้ 10.1 วิธีการแทรกแถว 10.1.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกแถว 10.1.2 คลิกเลือกแทรก (Insert) >แทรกแถวในแผ่นงาน (Insert Sheet Rows)

ภาพที่ 4-14 การเลือกคาสั่งแทรกแถว 10.1.3 แถวใหม่ก็จะถูกแทรกขึ้นมา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 339


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-15แถวที่ถูกแทรก 10.2 วิธีการแทรกคอลัมน์ การแทรกคอลัมน์ใหม่ลงไปในตาราง สามารถทาได้ดังนี้ 10.2.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการแทรกคอลัมน์ 10.2.2 คลิกเลือกแทรก (Insert) >แทรกคอลัมน์ในแผ่น งาน (Insert Sheet Columns)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 340


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-16การเลือกคาสั่งแทรกคอลัมน์ 10.2.3 คอลัมน์ใหม่ก็จะถูกแทรกขึ้นมา

ภาพที่ 4-17คอลัมน์ที่ถูกแทรก 11. วิธีการลบข้อมูลภายในเซลล์ 11.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการลบข้อมูล แล้วกดแป้นDeleteบนคีย์บอร์ด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 341


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-18การเลือก cell ที่ต้องการลบ 11.2 ข้อมูลภายในเซลล์ก็จะถูกลบออกไป

ภาพที่ 4-19ข้อมูลใน cell ที่เลือก 12. การยกเลิกคาสั่งลบข้อมูล หากต้องการยกเลิกคาสั่งการลบข้อมูลในเซลล์ ก็สามารถทาได้ดังนี้ 12.1 คลิกเลือกเลิกทา (Undo)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 342


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-20ปุ่มยกเลิกคาสั่ง 12.2 ข้อมูลที่ถูกลบก็จะกลับมาเหมือนเดิม

ภาพที่ 4-21ข้อมูลที่กลับมา 13. วิธีการคัดลอกข้อมูล 13.1 คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการคัดลอก 13.2 คลิกเลือกคัดลอก (Copy)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 343


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-22การเลือกข้อมูลที่จะคัดลอก 13.3 คลิกเลือกตาแหน่งที่จะนาข้อมูลไปจัดวาง 13.4 คลิกเลือกวาง (Paste) 13.5 ข้อมูลก็จะถูกนาไปจัดวางในเซลล์ที่เลือก

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 344


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-23ข้อมูลที่วาง 14. วิธีการกาหนดรูปแบบ Cell ปกติการป้อนข้อมูลใน Cell จะเป็นรูปแบบที่เลือกโดยอัตโนมัติ คือ หากป้อนเป็นตัวหนังสือ Cell จะถูกกาหนดให้เป็นชนิดของข้อความ หาก ป้อนเป็นตัวเลข Cell จะถูกกาหนดเป็นตัวเลข หากเราต้องการเปลี่ยนชนิด ของ cell หรือค่าอื่น ๆ จะสามารถทาได้ดังนี้ 14.1 เลือกเซลล์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 345


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-24การเลือก cell ที่ต้องการเปลี่ยนชนิด 14.2 คลิกแท็บหน้าแรก (Home) 14.3 คลิกปุ่มลูกศรในส่วนของตัวเลข (Number)

ภาพที่ 4-25ปุ่มเปลี่ยนชนิดตัวเลข

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 346


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

14.4 คลิกเลือกตัวเลข (Number) 14.5 กาหนดรูปแบบการแสดงลักษณะตัวเลขตามต้องการ 14.6 คลิกปุ่มตกลง (OK)

ภาพที่ 4-26คาสั่งการจัดรูปแบบตัวเลข 14.7 จะได้รูปแบบตัวเลขตามที่เราเลือก

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 347


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-27 cell ที่ถูกเปลี่ยนรูปแบบ 18. การตกแต่งตาราง 18.1 คลิกเลือกช่องเซลล์ที่ต้องการใส่สีลงไป

ภาพที่ 4-28การเลือกเซลที่ต้องการเติมสี 18.2 คลิกเลือกสีเติม (Fill Color) แล้วเลือกสีพื้นเซลล์ที่ต้องการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 348


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-29การเลือกสี 18.3 เซลล์ที่เลือกก็จะมีพื้นสีตามที่กาหนด

ภาพที่ 4-30เซลล์ที่เปลี่ยนสี 19. การคานวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย การคานวณ ใน Excel ทาได้ โดยการป้อนตัวเลขเข้าในเซลล์ แต่ละ เซลล์จากนั้นจึงกาหนดให้น าตัวเลขในแต่ละเซลล์ มา บวก ลบ คูณ หาร กัน ลองดูตัวอย่างและทาตามต่อไปนี้ 19.1 คลิกที่ตาแหน่ง A1 19.2 พิมพ์เลข 20 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 349


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

19.3 แล้วกด Enter เคอร์เซอร์ จะเลื่อนมาที่ เซลล์ A2 19.4 ที่ตาแหน่ง A2 พิมพ์เลข 30 แล้วกด Enter 19.5 เคอร์เซอร์ จะเลื่อนมาที่ A3 ให้พิมพ์ =A1+A2 19.6 เครื่องหมายเท่ากับ ข้างหน้า เป็นการบอก Excel ว่า เป็นการ ใช้สูตรไม่ใช่เป็นการพิมพ์ข้อความธรรมดา และจะสังเกตสีของ ข้อความ A1 และ A2 แตกต่างไปจากสีธรรมดา และเมื่อขณะพิมพ์ A1 จะมีกรอบ เกิดขึ้นที่ตาแหน่ง A1 ด้วยและขณะพิมพ์ A2 ก็จะมีกรอบเกิดที่ตาแหน่ง A2 แสดงขอบเขตที่ถูกเลือก ดังนี้

ภาพที่ 4-31 การคานวณโดยใส่สูตร 19.7

เมื่ อพิม พ์เสร็ จแล้ ว ให้ก ดปุ่ม Enter

กรอบจะเลื่ อนไปยั ง

ตาแหน่ง A4 และจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 50 ในตาแหน่งเซลล์ A3 ดังภาพ

ภาพที่ 4-32 ผลการคานวณ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 350


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

20. การใช้ ผลรวม (AutoSum) เครื่องหมาย ผลรวม หรือ AutoSum

บนแถบริบบิ้น ใช้สาหรับ

การบวกตัวเลขตามแนวตั้ง(column) หรือแนวนอน(row) อย่างรวดเร็ว ซึ่ง มีวิธีการใช้ ดังนี้ 20.1 ไปที่ ตาแหน่ง H1 พิมพ์ 5 แล้วกด Enter 20.2 ที่ตาแหน่ง H2 พิมพ์ 5 แล้วกด Enter 20.3 ที่ตาแหน่ง H3 พิมพ์ 5 แล้วกด Enter 20.4 ขณะนี้ เคอร์เซอร์ จะมาอยู่ที่ตาแหน่ง H4 20.5 ไปที่แท็บหน้าแรก กลุ่มการแก้ไข คลิกปุ่มผลรวม (

)

20.6 จะเกิดกรอบล้อมรอบข้อมูล และมีสูตรเกิดขึ้น ดังภาพ

ภาพที่ 4-33 การคานวณโดยใช้คาสั่งรวม (SUM) 20.7 ให้กดปุ่ม Enter เพื่อตอบตกลง จะได้ผลดังภาพข้างล่างนี้

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 351


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-34 ผลการคานวณโดยใช้ SUM 21. วิธีใช้งานสูตรของ Excel Excel มีสูตร หรือ ฟังก์ชัน สาหรับการคานวณต่าง ๆ จานวนมาก เช่ น การบวกการหาค่ า สู ง สุ ด การพิ ม พ์ ตั ว เลขเป็ น ตั ว หนั ง สื อ การหา ค่าเฉลี่ย เป็นต้นการเรียกใช้งานสูตรของ Excel ทาได้ 2 ลักษณะคือ 21.1 พิมพ์สูตรโดยตรงที่แถบสูตร 21.2 เรียกใช้งานสูตรจากหน้าจอของ Excel ตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน SUM ซึ่งเป็นคาสั่งให้นาข้อมูล มารวมกัน ดังนี้ - พิมพ์ 5 ในตาแหน่ง B1 แล้วกด Enter - พิมพ์ 2 ในตาแหน่ง B2 แล้วกด Enter - พิมพ์ 6 ในตาแหน่ง B3 แล้วกด Enter - ที่ตาแหน่ง A4 พิมพ์คาว่า ผลรวม - คลิกที่ตาแหน่ง B4 เพื่อนาผลรวมมาแสดงที่ตาแหน่งนี้ - คลิกที่ ปุ่มแทรกฟังก์ชัน ( ) ที่แถบสูตรดังภาพ

ภาพที่ 4-35 การใช้งานสูตรโดยใช้ปุ่มฟังก์ชัน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 352


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

- จะเห็นมี หน้าจอ แทรกฟังก์ชัน หรือ Insert Function เกิดขึ้น ดัง ภาพเพื่อให้คลิกเลือกฟังก์ชันที่ ต้องการนามาใช้ โดยในหน้าจอนี้มีตัวเลือกให้แสดงสูตรของ Excel ใน ลั ก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น การระบุ ค าแสดงฟั ง ก์ ชั น ที่ ใ ช้ ไ ปล่ า สุ ด แสดงตาม ประเภทการใช้งาน หรือแสดงทั้งหมด เป็นต้น

ภาพที่ 4-36 หน้าต่างการแทรกฟังก์ชัน - ในที่นี้ เราต้องการการรวม จึงเลือกฟังก์ชัน SUM แล้วกด OK - โปรแกรมจะเปิดหน้าจอ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันเพื่อให้ผู้ใช้เลือก ข้อมูลจากแผ่นงานมาใช้ในฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันคือข้อมูลที่จะ ให้ฟังก์ชันนาไปคานวณหาค่าที่ต้องการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 353


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-37 การใส่อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน หน้าจออาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันนี้ ใช้กับทุกฟังก์ชันเพื่อให้ผู้ใช้ เลือกข้อมูลจากแผ่นงานมาใช้ในฟังก์ชันที่กาลังเรียกใช้งานสาหรับค่าที่จะ นามาใช้ จะแตกต่างกันไปตามฟังก์ชันที่ใช้สาหรับ ฟังก์ชัน SUM มีส่วน ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ o

Number1 ข้อมูลที่โปรแกรมจะนามารวมกัน จากภาพจะเห็นว่า โปรแกรมเดาเอาไว้ก่อนว่าเราต้องการนาค่าข้างบนมารวมกัน

o

จึงระบุเป็นข้อมูลที่อยู่ตาแหน่ง B1:B3 ถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่าที่โปรแกรมเลือก ให้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก

o

( ) หน้าจอ อาร์กิวเมนต์ของฟัง ก์ชัน จะย่อลงเพื่อให้ผู้ใ ช้ สามารถใช้เมาส์คลิกเลือกบริเวณข้อมูลบนแผ่นงานได้ ถ้ามีข้อมูลที่จะรวมอีกชุด ก็สามารถเลือกได้โดยคลิกหรือพิมพ์ ในช่อง Number2

- ในกรณีนี้ ข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิก OK - จะได้ผลรวม ดังภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 354


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-38 ผลลัพธ์การใช้สูตร 22. การสร้างแผนภูมิคอลัมน์ โปรแกรม Excel มีแผนภูมิสาเร็จรูปเตรียมไว้พร้อมใช้งาน มีแผนภูมิ หลายประเภท เช่นคอลัมน์ เส้น วงกลม แท่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ ปรั บ แต่ง เพิ่มเติมแผนภูมิให้ดูสวยงาม เช่น สามารถใช้ภาพประกอบหรื อ ลวดลายพื้นได้การตกแต่งแผนภูมิทุกประเภทใช้เครื่องมือแผนภูมิเดียวกัน ทาให้สามารถตกแต่งได้สวยงาม และเป็นไปตามต้องการ วิธีการสร้างแผนภูมิ มีดังนี้ 22.1 เปิดไฟล์ Excel ใหม่ และพิมพ์ข้อมูลให้เหมือนในภาพข้างล่าง นี้

ภาพที่ 4-39 ตัวอย่างข้อมูลที่จะสร้างแผนภูมิ 22.2 คลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในบริเวณ A1:D4 เพื่อระบุขอบเขตของ ข้อมูลที่จะนามาจัดเป็นแผนภูมิข้อมูล เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 355


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ที่จะนามาใช้ต้องอยู่ในลักษณะตาราง 22.3 ภาพ

ไปที่แท็บ แทรก กลุ่มแผนภูมิ คลิก เลือกลักษณะแผนภูมิ ดัง

ภาพที่ 4-40 คาสั่งในการแทรกแผนภูมิ 22.4 จะได้แผนภูมิคอลัมน์ ดังภาพ

ภาพที่ 4-41 แผนภูมิแท่ง 22.5 ส่วนประกอบของแผนภูมิคอลัมน์

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 356


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-42 ส่วนประกอบแผนภูมิ 23. การตกแต่งแผนภูมิ เครื่องมือแผนภูมิ เป็นเครื่องมือช่วยในการตกแต่งแผนภูมิได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพเครื่ องมือนี้ จะเกิด ขึ้น บนแถบริ บบิ้น เมื่อคลิ กภายในบริ เวณ แผนภูมิ ที่สร้างขึ้นเครื่องมือแผนภูมิ ประกอบด้วย 3 แท็บคือ ออกแบบ เค้า โครง และรูปแบบ เครื่องมือแผนภูมิขึ้นอยู่กับประเภทของแผนภูมิคาสั่งบางคาสั่งใช้ได้ กับแผนภูมิบางประเภทเท่านั้ น เช่น แผนภูมิวงกลมจะไม่สามารถกาหนด ลักษณะของแกนได้ เนื่องจากแผนภูมิวงกลมไม่มีแกนเป็นต้น

ภาพที่ 4-43 แถบเครื่องมือแผนภูมิ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 357


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

24. แท็บออกแบบในเครื่องมือแผนภูมิ แท็บ ออกแบบจะมีรู ปแบบสาเร็ จรู ปให้เลือก สามารถใช้ปรั บแต่ง ได้ อย่ า งรวดเร็ ว ตลอดจนการจั ด การข้ อ มู ล การเปลี่ ย นประเภทของแผนภู มิ เป็นต้น 24.1 กลุ่มข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้จัดการกับข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ต้องการสลับข้อมูลระหว่างแถวกับคอลัมน์ เพื่อให้แผนภูมิดูง่ายขึ้นหรือการ แก้ไขข้อมูลที่นามาแสดงในแผนภูมิ เป็นต้น

ภาพที่ 4-44 แท็บกลุ่มข้อมูล

ภาพที่ 4-45ข้อมูลเดิม เรียงตามเดือน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 358


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-46สลับแถว/คอลัมน์ ดูตามสินค้า 24.2 กลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ เป็นแบบสาเร็จรูปที่จัดลักษณะต่าง ๆ กัน เช่นบางแบบมีชื่อแผนภูมิ บางแบบมีข้อมูลอยู่ด้านล่าง บางแบบมีป้ายข้อมูล เป็นต้นซึ่งสามารถเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4-47 กลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ 24.3 กลุ่มลักษณะแผนภูมิ เป็นการจัดลักษณะชุดข้อมูลโดยมีสีต่าง ๆ ทั้งในลักษณะสองมิติ และสามมิติสามารถเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4-48 ลักษณะแผนภูมิ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 359


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

24.4 แท็บเค้าโครงในเครื่องมือแผนภูมิ

ภาพที่ 4-49 แท็บเค้าโครงแผนภูมิ

ภาพที่ 4-50 การใส่ป้ายชื่อข้อมูล 25. การสร้างแผนภูมิวงกลม การสร้างแผนภูมิวงกลม ก็ทาเช่นเดียวกับการสร้ างแผนภูมิคอลัมน์ แต่มีข้อระวังคือการแสดงข้อมูลของแผนภูมิวงกลม จะมีข้อมูลเพียง 2 มิติ เท่ า นั้ น เช่น ตั วอย่ า งการขายตุ๊ก ตา จะแสดงทั้ ง หมด 3 เดื อน ภายใน แผนภูมิวงกลมเดียวกัน ไม่ได้ต้องแยกแสดงเป็นรายเดือน และถ้าจะแสดง ทั้ง 3 เดือน ต้องแสดงถึง 3 แผนภูมิหรืออาจจะรวมข้อมูลทั้ง 3 เดือนเข้า ด้วยกัน แล้วแสดงเป็นแผนภูมิเดียว ก็ได้

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 360


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงข้อมูล การขายตุ๊กตา ทั้ง 3 กุมภาพันธ์ซึ่งทาได้ ดังนี้ 25.1

อย่าง ในเดือน

จากข้อมูลเดิม จะแสดงข้อมูลเฉพาะเดือน กุมภาพันธ์ให้ลาก

แถบสว่างบริเวณข้อมูลที่จะนามาทาเป็นแผนภูมิวงกลม คือบริเวณ A2:B4 ดังภาพ

ภาพที่ 4-51 การเลือกข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิวงกลม 25.2 บนแถบริบบิ้น ให้เลือกแท็บแทรก เลือกกลุ่มแผนภูมิ คลิกเลือก แผนภูมิวงกลมและเลือกรูปแบบที่ต้องการ

ภาพที่ 4-52 การเลือกคาสั่งสร้างแผนภูมิวงกลม 25.3 จะได้แผนภูมิวงกลมตามต้องการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 361


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 4-53 แผนภูมิวงกลม 25.4 สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โดยใช้เครื่องมือแผนภูมิหรือคลิก ขวาและเลือกปรับแต่ง ตามต้องการ เช่น การหมุน 3 มิติ เป็นต้น ตัวอย่าง

ภาพที่ 4-54 แผนภูมิวงกลมแบบหมุน 3 มิติ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 362


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนาเสนอ 1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เมื่อเปิ ด โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้น มา จะแสดง หน้าต่างของโปรแกรม และส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 5-1 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 1.1 ปุ่ม แฟ้ม (File) :เป็นส่วนที่ใช้เก็บคาสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานใน โปรแกรม เช่น คาสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น 1.2 แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) :เป็นแถบที่ใช้แสดง คาสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันที เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 363


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

1.3 แถบชื่อเรื่อง (Title bar) :เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งานอยู่ 1.4 ปุ่มควบคุม : Windows เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา 1.5 ริบบอน (Ribbon) :เป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้ งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 1.6 Slide and outline :เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจาลองของ ภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์ 1.7 Slide Pane :เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ 1.8

Note Pane :เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์

โชว์ 1.9 Status Bar :เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์ โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน 2. การสร้างงานนาเสนอ ใน PowerPoint 2010 เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมาใช้งาน สิ่งที่ ต้องทาเป็นอันดับแรกก็คือ การสร้างไฟล์งานนาเสนอใหม่ขึ้นมาใช้งาน ซึ่ง ทาได้หลายวิธี ดังขั้นตอนต่อไปนี้ การสร้างงานนาเสนอว่าง 2.1 คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) 2.2 คลิกเลือก งานนาเสนอเปล่า (Blank Presentation) 2.3 คลิกเลือก สร้าง (Create)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 364


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-2 2.4 การสร้างพรีเซนเทชันจาก Template ของโปรแกรม 2.4.1 คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) 2.4.2 คลิกปุ่ม สร้าง (New) 2.4.3 คลิกเลือก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample Template)

ภาพที่ 5-3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 365


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

2.4.4 เลื่อน scrollbar เพื่อค้นหารูปแบบที่ต้องการ 2.4.5 เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ

ภาพที่ 5-4 2.4.6 คลิกเลือก สร้าง (Create)ไฟล์งานนาเสนอใหม่ก็จะถูก สร้างขึ้นมาตามรูปแบบที่เราได้เลือก

2.5 การสร้างพรีเซนเทชันจาก Theme ของโปรแกรม 2.5.1 คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) 2.5.2 สร้าง (New) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 366


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

2.5.3 คลิกเลือก ชุดรูปแบบ (Theme)

ภาพที่ 5-5 2.5.4 เลื่อน scrollbar เพื่อค้นหา theme ที่เราต้องการ 2.5.5 เลือกรูปแบบ Theme ที่เราต้องการ 2.5.6

คลิกเลือก สร้าง (Create)ไฟล์งานนาเสนอใหม่ก็

จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบ Theme ที่เราเลือก

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 367


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-6 3. การตกแต่งข้อความใน PowerPoint 2010 เมื่อสร้างกล่องข้อความขึ้นมาแล้ว เราสามารถปรับแต่งข้อความนั้น ได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ วิธีการปรับแต่งกล่องข้อความ 3.1 เลือกกล่องข้อความที่ต้องการปรับแต่ง 3.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 3.3 คลิกเลือกรูปแบบกล่องข้อความที่ต้องการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 368


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-7

ภาพที่ 5-8 3.4 กล่องข้อความก็จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่กาหนด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 369


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-9 หากต้ อ งการเพิ่ ม ลู ก เล่ น ลงไปเพื่ อ ให้ ก ล่ อ งข้ อ ความดู โ ดดเด่ น น่าสนใจยิ่งขึ้น ก็สามารถทาได้ดังนี้ 3.4.1 วิธีการเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความ 1). เลือกกล่องข้อความที่ต้องการปรับแต่ง 2). คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 3). คลิกเลือก ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Shape Effects)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 370


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-10 4). เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

ภาพที่ 5-11

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 371


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

5). เลือกลูกเล่นที่ต้องการ จากนั้นลูกเล่นก็จะแสดง ขึ้นมาในกล่องข้อความ

ภาพที่ 5-12 การแทรกภาพลงไปในตัวอักษร นอกจากจะทาให้ดูโดดเด่นแล้ว ยัง ทาให้ชิ้ น งานน าเสนอนั้ น ดูเ ป็น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั วมากขึ้น อีก ด้ว ย ซึ่ง มี วิธีการดังต่อไปนี้ 3.5 วิธีการแทรกรูปภาพลงไปในตัวอักษร 3.5.1 คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการ 3.5.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 372


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-13 3.5.3 คลิกเลือก สีเติมข้อความ (Text Fill)

ภาพที่ 5-14 3.5.4 คลิกที่ รูปภาพ (Picture) และเลือกสถานที่จัดเก็บ รูปภาพ 3.5.6 เลือกรูปภาพที่ต้องการ 3.5.7 คลิกปุ่ม แทรก (Insert)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 373


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-15 3.5.8 รูปภาพก็จะไปแทรกอยู่ในตัวอักษรที่เลือก

ภาพที่ 5-16

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 374


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

4. การจัดการรูปภาพใน PowerPoint 2010 หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ก็สามารถทาได้ดังนี้ วิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพ 4.1 คลิกเลือกภาพที่ต้องการ 4.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 4.3 คลิกเลือก ปุ่มเพิ่มเติม

ภาพที่ 5-17 4.4 เลือกรูปแบบภาพที่ต้องการ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 375


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-18 4.5 ภาพก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่เลือก

ภาพที่ 5-19 หากภาพที่จัดเก็บไว้มีความสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ก็สามารถ ปรับความสว่างเพิ่มขึ้นได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 4.6 วิธีการปรับภาพให้สว่าง 4.6.1 คลิกเลือกภาพที่จะปรับความสว่าง 4.6.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 376


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

4.6.3 คลิกเลือก การแก้ไข (Correction)

ภาพที่ 5-20 4.6.4 แล้วเลือกความสว่างของภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 377


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-21 4.6.5 ภาพก็จะมีความสว่างตามที่กาหนด

ภาพที่ 5-22 การเปลี่ยนสีภาพนั้น ในโปรแกรม PowerPoint 2010 เอง ได้สร้าง ความสะดวกให้ผู้ ใ ช้อย่างมากในเรื่ องของการปรั บภาพ เพราะหากผู้ ใ ช้ ต้ อ งการภาพสี ต่ า ง ๆ ก็ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งไปปรั บ แต่ ง ในโปรแกรม เช่ น Photoshop ซึ่งจะทาให้เกิดความยุ่งยาก และเสียเวลาจนเกินไป วิธีการ ปรับสีภาพนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 4.7 วิธีการปรับสีภาพ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 378


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

4.7.1 คลิกเลือกภาพที่จะปรับเปลี่ยนสี 4.7.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 4.7.3 คลิกเลือก สี (Color)

ภาพที่ 5-23 4.7.4

เลือกลักษณะสีที่ต้องการ จากตัวอย่างจะเลือกสี

เทา

ภาพที่ 5-24 4.7.5 ภาพก็จะมีสีตามที่เลือก

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 379


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-25

5. การใช้คุณสมบัติพิเศษใน PowerPoint 2010 การเปลี่ยนภาพให้มีลักษณะที่สวยงาม แตกต่างไปจากลั กษณะเดิม ของรูปภาพนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 5.1 วิธีการปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษให้กับภาพ 5.1.1 คลิกเลือกภาพที่ต้องการ 5.1.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 5.1.3

คลิ ก เลื อก ลั กษณะพิเศษแนวศิ ล ป์ (Artistic

Effect)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 380


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-26 5.1.4 เลือกลักษณะพิเศษของภาพที่ต้องการ

ภาพที่ 5-27 5.1.5 ภาพก็จะถูกปรับเปลี่ยนลักษณะใหม่

ภาพที่ 5-28

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 381


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

หากต้ อ งการปรั บ แต่ ง ความสวยงามให้ กั บ รู ป วาดด้ ว ยการใส่ เ อฟ เฟ็กต์ต่าง ๆ ลงไป ก็สามารถทาได้ตามขึ้นตอนดังนี้ 5.2 วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปวาด 5.2.1 คลิกเลือกรูปวาด 5.2.2 คลิกแท็บ รูปแบบ (Format) 5.2.3 คลิกเลือก ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Shape Effect)

ภาพที่ 5-29 5.2.4 เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

ภาพที่ 5-30 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 382


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

5.2.5 เอฟเฟ็กต์ก็จะถูกใส่ลงไปในรูปวาด

ภาพที่ 5-31 6. การใช้งานเสียงในPowerPoint 2010 ในการใส่เสียงลงไปในแผ่นสไลด์นั้น เราสามารถนาเสียงที่จัดเก็บอยู่ ในรูปของ MP3 มาใส่ลงไปได้ด้วยขึ้นตอนดังต่อไปนี้ 6.1 วิธีการแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์ 6.1.1 คลิกแท็บ แทรก (Insert) 6.1.2 คลิกเลือก เสียง (Audio) > เสียงจากแฟ้ม (Audio From File)

ภาพที่ 5-32 6.1.3 เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เพลง 6.1.4 เลือกเพลงที่ต้องการ 6.1.5 คลิกปุ่ม แทรก (Insert) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 383


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-33 6.1.6 จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลาโพงขึ้นมาบนสไลด์ หาก ต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลาโพง

ภาพที่ 5-34 การแทรกไฟล์เสียง เป็ น การเพิ่มความน่ าสนใจให้กับสไลด์ใ นงาน นาเสนอ ซึ่งมีขึ้นตอนดังต่อไปนี้ การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 384


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

6.2

การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer ของโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2010 มาใส่ลงไปในงานนาเสนอ สามารถทาได้ ดังนี้ 6.2.1 คลิกแท็บ แทรก (Insert) 6.2.2 คลิกเลือก เสียง (Audio) 6.2.3 เสียงจากภาพตัดปะ (Clip Art Audio)

ภาพที่ 5-35 6.2.4 คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ 6.2.5 จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลาโพงขึ้นมาบนสไลด์ หาก ต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลาโพง

ภาพที่ 5-36 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 385


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

หากต้องการบันทึกเสียงของเราเองใส่ลงไปในสไลด์ ก็สามารถทาได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 6.3 วิธีการบันทึกเสียงลงบนสไลด์ 6.3.1 คลิกแท็บ แทรก (Insert) 6.3.2

คลิกเลือก เสียง (Audio) > บันทึกเสียง (Record

Audio)

ภาพที่ 5-37 6.3.3 กาหนดชื่อไฟล์เสียงที่จะบันทึก 6.3.4 คลิกปุ่มเริ่มบันทึกเสียง 6.3.5 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มหยุดการบันทึก 6.3.6 คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 386


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

ภาพที่ 5-38 เมื่อใส่เสียงเพลงต่าง ๆ ลงในสไลด์แล้ว เราสามารถปรับระดับความ ดังของเสียงเพลงนั้นได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 6.4 วิธีการกาหนดระดับเสียงที่ใส่ลงไปในสไลด์ 6.4.1 คลิกที่รูปลาโพง 6.4.2 คลิกแท็บ การเล่น (Playback) 6.4.3 คลิก ระดับเสียง (Volume)

ภาพที่ 5-39 6.4.4 เลือกระดับเสียงที่ต้องการ 7. การกาหนดชุดรูปแบบ Theme ใน PowerPoint 2010 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 387


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

Theme เป็นชุดรูปแบบสาเร็จรูปของโปรแกรม PowerPoint ซึ่ง การเรี ย กใช้ ง านชุ ด รู ป แบบ Theme รวดเร็ว ดังนี้

นั้ น ก็ส ามารถทาได้ สะดวก และ

7.1 วิธีการกาหนดชุดรูปแบบ Theme 7.1.1 คลิกแท็บ ออกแบบ (Design) 7.1.2 เลือกชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบ (Theme) ที่ต้องการ

ภาพที่ 5-40 7.1.3 สไลด์ก็จะถูกปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบที่เลือก

ภาพที่ 5-41 8. เทคนิคการนาเสนอ เทคนิ ค การน าเสนอเป็ น สิ่ง สาคัญที่ผู้ สร้างงานนาเสนอจาเป็น ต้องรู้ เพราะจะทาให้ผู้นาเสนอมีโอกาสประสบความสาเร็จในการนาเสนอสูง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 388


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

การนาเสนอที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 8.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ผู้ฟัง 8.2 การวางโครงสร้างเนื้อหาการนาเสนอ 8.3 วิธีการนาเสนอ องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด และเป็ น หั ว ใจของการออกแบบงาน นาเสนอคือการวิเคราะห์ผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมของผู้ฟัง การสนใจหรือ ความต้องการของผู้ฟัง ความวิตกกังวลใจของผู้ฟัง เพื่อที่จะออกแบบการ น าเสนอออกมาให้ ตรงกั บ ใจของผู้ ฟั ง มากที่สุ ด ซึ่ง หลั กการนี้ คื อการเอา ผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่การเอาผู้นาเสนอเป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุนี้จึงทา ให้โอกาสในการประสบความสาเร็จในการนาเสนอมีสูง ในส่ ว นของการปิ ด การน าเสนอก็ มี ค วามส าคั ญ เช่ น กั น เพราะเป็ น ส่วนสุดท้ายของการนาเสนอที่มีความสาคัญมาก ในส่วนปิดท้ายนี้จะเป็น ส่วนของการตอกย้าวัตถุประสงค์ของการนาเสนอให้กับผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็น การย้าถึงประโยชน์ในเรื่องที่นาเสนอ ประเด็นสาคัญของเรื่อง และเป็นการ ตีกรอบความคิดของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี สรุปท้ายบทเรียน เทคนิคสร้างงานนาเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 นั้ น จะประกอบไปด้ ว ยการจั ด การทางด้ า นข้ อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง และลู ก เล่ น ต่ า งๆ ซึ่ ง องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ เ ป็ น องค์ประกอบสาคัญในการสร้างงานนาเสนอ ในตั ว ของโปรแกรมจะมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถตกแต่ ง องค์ประกอบต่างๆของงานนาเสนอได้อย่างง่ายดาย โดยเครื่องมือเหล่านั้น จะอยู่ในแถบริบบอนซึ่งแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบทาให้ง่ายต่อการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 389


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

เข้าถึง อีกทั้งรูปแบบ theme ในการนาเสนอก็มีความสวยงามทันสมัย แม้ผู้ ที่ไม่ชานาญงานด้านกราฟิกก็สามารถสร้ างงานนาเสนอที่สวยงามได้ จึง ทาให้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะใช้ เป็นเครื่องมือในการสร้างงานนาเสนอ อนึ่ง แม้การที่เรามีเครื่องมือช่วยในการทางานนาเสนอที่ดี แต่ถ้าหาก ขาดหลั ก การในการสร้ า งงานน าเสนอที่ ถู ก ต้ อ ง โอกาสที่ จ ะประสบ ความสาเร็จในการนาเสนอก็จะน้อยลงไป เพราะเทคนิคในการนาเสนอถือ เป็นหัวใจสาคัญของการนาเสนอเลยทีเดียว หากมีเทคนิคการนาเสนอที่ดี มีเครื่ องมือในการสร้ างที่ดี ย่อมทาให้ประสบความสาเร็ จในการน าเสนอ อย่างแน่นอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 390


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

การใช้ ICT การพัฒนางานวิชาชีพ

Monday, August 19, 2013

โจทย์ ให้นกั ศึกษากาหนดปั ญหาที่เกี่ยวข้องในงานวิชาชีพหรื อสภาพแวดล้อมในการเรี ยน ที่นกั ศึกษากาลังศึกษา อยู่ และดาเนิ นการสารวจข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด ใช้ระบบ ICT เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการ เช่น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอข้อมูล เป็ นต้น คาถาม อยากทราบปั ญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ชื่อแบบสารวจ ปั ญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1.1 เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง 1.2 คณะ [ ] วิศวกรรมศาสตร์ฯ [ ] ครุ ศาสตร์ฯ [ ] วิทยาศาสตร์ฯ [ ] บริ หารธุ รกิจฯ [ ] ศิลปศาสตร์ฯ [ ] เทคโนโลยีการเกษตรฯ 1.3 สาขาวิชา ( ระบุ ) ………………………………………………. ตอนที่ 2 ปัญหาการใช้งาน 2.1 นักศึกษามีอุปกรณ์สาหรับการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ [ ] มี [ ] ไม่มี 2.2 นักศึกษามีความถี่ในการใช้งานระบบเครื อข่ายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ [ ] ทุกวัน [ ] สัปดาห์ละ 2-3 วัน [ ] สัปดาห์ละ 4-5 วัน 2.3 พื้นที่นกั ศึกษาใช้งานระบบเครื อข่ายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ [ ] เขตเหนือ [ ] เขตใต้ 2.4 การใช้งานระบบเครื อข่ายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาในงานที่บริ เวณ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 391


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

[ ] ใต้อาคาร โปรดระบุชื่ออาคาร………[ ] ห้องเรี ยน โปรดระบุชื่อห้องเรี ยน…………. 2.5 ปั ญหาการใช้งานระบบเครื อข่ายภายใน มทร.สุ วรรณภูมิ ที่นกั ศึกษาพบบ่อย กรุ ณาเรียงลาดับ [ ] เชื่อมต่อไม่ค่อยได้ [ ] เชื่อมต่อได้แต่หลุดบ่อย [ ] โหลดข้อมูลช้ามาก [ ] ไม่มีปลัก๊ ไฟฟ้ าสาหรับเสี ยบอุปกรณ์ [ ] ไม่มีอุปกรณ์สาหรับการเชื่อมต่อ [ ] ระบบเครื อข่ายไร้สายไม่ทวั่ ถึง [ ] ไม่มีความรู ้สาหรับการใช้งานระบบ [ ] ไม่มี Password สาหรับการเข้าใช้ระบบ [ ] ปัญหาอื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………… ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………..เลขที่……………….รหัสกลุ่ม……………. Monday, August 19, 2013

งานทีม่ อบหมาย ส่ งภายใน 13.00 น.

1. แบ่งคู่กลุ่ม 2 คน (ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่ สาขาวิชา) 1. ชื่อ……………………………………………………………………….. 2. ชื่อ………………………………………………………………………… 2. กาหนดปั ญหา …………………………………………………………………………………………………. 3. ชื่อแบบสารวจ …………………………………………………………………………………………………. 4. วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………………………………………….

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 392


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

5. ตัวอย่างแบบสอบถาม เขียนเป็ นตอนๆ ที่กาหนด

รู ปแบบการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ข้อมูล อินพุท

ประมวลผล การประมวลผล

สารสนเทศ เอ้ าท์ พุท

แบบสอบถาม (กระดาษ)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

รายงานสรุ ป

เรื่ อง……….

เครื่ องมือ

ผลการวิเคราะห์

โปรแกรม MS Office

สรุ ปการนาเสนอข้อมูล

-

พัฒนาจากกระดาษเป็ น Google Document เก็บข้อมูล ทาอย่างไร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 393


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันและสาขาวิชาชีพ

-

พัฒนาเป็ น Social Network ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จะทาอยางไร เช่น Face book

-

การสื บค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านฐานข้อมูล Online นักศึกษามีวธิ ี การสื บค้นอย่างไร

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับในการประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาใช้โปรแกรม อะไรบ้าง

-

นักศึกษาจะนา ICT ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนของนักศึกษาอย่างไร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 394

บทที่ 12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและสาขาวิชาชีพ.pdf  
Advertisement