Page 1

หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 11 การสืบค้นข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. อธิบายความหมายของการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง ถูกต้อง 2. บอกรูปแบบการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 3. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง ถูกต้อง 4. บอกเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 5. สามารถยกตัวอย่าง Search Engine ได้อย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 238


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทนา แหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญและใหญ่ที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแทบ ทุกวินาที และมีข้อมูลหลากหลายประเภท ดังนั้นในการค้นหาข้อมูลที่ ต้องการนั้น เป็นเรื่องที่ทาได้ยากมาก จึงได้มีการจัดทาเครื่องมือหรือ เว็บไซต์ที่อานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและข่าวสารให้แก่ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ขึ้นมา

ความหมายการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาหา คว า มรู้ ไ ด้ แ ก่ ก าร สื บค้ น ข้ อ มู ลท า งอิ น เท อ ร์ เ น็ ต โ ด ย ก าร ใ ช้ ง า น อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2. การนาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน 3. การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

รูปแบบการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 239


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในโลกไซเบอร์ ส เปซมี ข้ อ มู ล มากมายมหาศาล การที่ จ ะค้ น หาข้ อ มู ล จ า น ว น ม า ก ม า ย อ ย่ า ง นี้ เ ร า ไ ม่ อ า จ จ ะ ค ลิ ก เ พื่ อ ค้ น ห า ข้ อ มู ล พ บ ไ ด้ ง่ า ย ๆ จ า เป็ น จ ะ ต้ อง อ า ศั ย กา ร ค้ น ห าข้ อ มู ล ด้ วย เ ค รื่ อ งมื อ ค้ น ห า ที่ เรียกว่า Search Engine เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและ ถ้าเราเปิด ไปที ล ะหน้ า จออาจจะต้ อ งเสี ย เวลาในการค้ น หา และอาจหาข้ อ มู ล ที่ เ รา ต้ อ งการไม่ พ บ การที่ เ ราจะค้ น หาข้ อ มู ล ให้ พ บอย่ า งรวดเร็ ว จึ ง ต้ อ ง พึ่งพา Search Engine Site ซึ่งจะทาหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัด แยกเป็ นหมวดหมู่ ผู้ ใช้ง านเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการ ค้ น หาแล้ ว ป้ อ น ค าหรื อ ข้ อ ความของหั ว ข้ อ นั้ น ๆ ลงไปในช่ อ งที่ ก าหนด คลิ ก ปุ่ ม ค้ น หา เท่ า นั้ น รอสั ก ครู่ ข้ อ มู ล อย่ า งย่ อ ๆ และรายชื่ อ เว็ บ ไซต์ ที่ เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที การค้นหาข้อมูลมีกี่วิธี ? 1. การค้นหาในรูปแบบ Index Directory 2. การค้นหาในรูปแบบ Search Engine  การค้นหาในรูปแบบ Index Directory วิ ธี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล แบบ Index นี้ ข้ อ มู ล จะมี ค วามเป็ น ระเบี ย บ เรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วย วิธีของ Search Engine โดยมันจะ ถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็น หมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Site ต่างๆออก เป็น ประเภท สาหรับวิธีใช้งาน คุณสามารถที่จะ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการจะ ดูได้เลยใน Web Browser จากนั้น ที่หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของ หัวข้อปลีกย่อยลึกลงมาอีกระดับหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอีก ส่วนจะ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 240


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แสดงออกมาให้เลือกเยอะแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลใน Index ว่าในแต่ละประเภท จัดรวบรวมเก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด เมื่อคุณ เข้ า ไปถึ ง ประเภทย่ อ ยที่ คุ ณ สนใจแล้ ว ที่ เ ว็ บ เพจจะแสดงรายชื่ อ ของ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเภทของข้ อ มู ล นั้ น ๆออกมา หากคุ ณ คิ ด ว่ า เ อ ก ส า ร ใ ด ส น ใ จ ห รื อ ต้ อ ง ก า ร อ ย า ก ที่ จ ะ ดู ส า ม า ร ถ Click ล ง ไ ป ยัง Link เพื่ อ ขอเชื่อ ต่ อทางไซต์ ก็ จะน าเอาผลของข้ อ มูล ดั ง กล่ าวออกมา แสดงผลทันที นอกเหนือไปจากนี้ ไซต์ที่แสดงออกมานั้นทางผู้ให้บริการ ยังได้เรียบเรียงโดยนาเอา Site ที่มีความเกี่ยว ข้องมากที่สุดเอามาไว้ตอน บนสุดของรายชื่อที่แสดง  การค้นหาในรูปแบบ Search Engine วิ ธี ก ารอี ก อย่ า งที่ นิ ย มใช้ ก ารค้ น หาข้ อ มู ล คื อ การใช้ Search Engine ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ ก ว่ า 70%จะใช้ วิ ธี ก ารค้ น หาแบบนี้ หลั ก การ ทางานของ Search Engine จะแตกต่างจากการใช้ Indexลักษณะของมัน จ ะ เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่ ม ห า ศ า ล ที่ ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ทั่ ว ไ ป บน Internet ไม่ มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ออกมาเป็ น ล าดั บ ขั้ น ของความส าคั ญ การใช้ ง านจะเหมื อ นการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล อื่ น ๆคื อ คุ ณ จะต้ อ งพิ ม พ์ ค า ส าคั ญ (Keyword) ซึ่ ง เป็ น การอธิ บ ายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ คุ ณ ต้ อ งการจะเข้ า ไป ค้นหานั้นๆเข้าไป จากนั้นSearch Engine ก็จะแสดงข้อมูลและ Site ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกมา  ข้อแตกต่างระหว่าง Index และ Search Engine

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 241


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คื อวิ ธีใ นการค้ น หาข้อ มูล แบบIndex เค้ าจะใช้คนเป็ น ผู้ จัด รวบรวม และท าระบบฐานข้ อ มู ล ขึ้ น มา ส่ ว นแบบ Search

Engine นั้ น ระบบ

ฐานข้ อ มู ล ของมั น จะได้ รั บ การจั ด สร้ า งโดยใช้ Software ที่ มี หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานทางด้ า นนี้ โ ดยเฉพาะมาเป็ น ตั ว ควบคุ ม และจั ด การ ซึ่ ง เจ้ า Software ตั ว นี้ จ ะมี ชื่ อ เรี ย กว่ า Spiders การท างานข้ อ งมั น จะใช้ วิธีการเดินลัดเลาะไปตามเครือข่ายต่างๆที่เชื่อมโยงถึง กันอยู่เต็ มไปหมด ใน Internet เพื่ อ ค้ น หา Website ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาใหม่ ๆ รวมทั้ ง ยั ง สามารถ ตรวจสอบหาความเปลี่ ยนแปลงของ ข้อมูล ใน Site เดิมที่มีอยู่ ว่าที่ใ ดถูก อัพเดตแล้วบ้าง จากนั้นมันก็จะนาเอาข้อมูลทั้งหมดที่สารวจเข้ามา ได้เก็บ ใส่ เ ข้ า ไปในฐานข้ อ มู ล ของตนอั ต โนมั ติ ยกตั ว อย่ า งของ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ประเภทนี้ เช่น Excite

,

Lycos

Infoserch เป็น ต้น การค้น หาด้วย

วิธี Search Engine นั้นมักจะได้ผลลัพธ์ออกมากว้างๆชี้เฉพาะเจาะจงได้ ยาก บางครั้งข้อมูลที่ ค้นหามาได้อาจมีถึงเป็นร้อยเป็นพัน Site แล้วมีใคร บ้างหละที่อยากจะมานั้นค้นหาและอ่านดูที่จะเพจ ซึ่ง คง ต้องเสียเวลาเป็น วันๆแน่ ซึ่งก็ไม่รับรองด้วยว่าคุณจะได้ข้อมูลที่คุณต้องการหรือไม่ ดังนั้นจึง มีหลักในการค้น หา เพื่อให้ได้ข้อมูลใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะ ขอกล่าวในตอนหลัง

เครือ ่ งมือทีใ ่ ช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engine การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างมาก จะได้แก่การเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อหาความรู้ แต่การเข้าเยี่ยมชมนั้น ในกรณีที่เรารู้ว่า เว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไร เนื้อหาของเว็บ มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งใด เราสา เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 242


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ทันที่ แต่ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อเว็บเหล่านั้น แต่เรามีความต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาบางอย่าง มี วิธีการจะเข้าสืบค้นข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของ Search Engine Search Engine จะมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดย จัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้ว ป้อน คาหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กาหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่านั้น ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้า ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search Engine ที่แต่ละเว็บไซต์นามาใช้ เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่จะเข้าไปหาข้อโดยวิธีการ Search นั้น อย่างน้อยเราจะต้องทราบว่า เว็บไซต์ที่จะเข้าไปใช้บริการ ใช้วิธีการหรือ ประเภทของ Search Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียด ในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป ตั ว อย่ า ง Search

Engine

ต่ า งประเทศ เช่ น sanook.com,

ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในประเทศไทยและ siamguru.com,

google.com,

yahoo.com, msn.com, altavista.com, search.com เป็นต้น

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 243


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. Keyword Index 2. Subject Directories 3. Metasearch Engines Keyword Index เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการค้นจากข้อความใน เว็บเพจที่ได้ผ่านการสารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ ข้อมูล ประมาณ 200300 ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ วิธีการค้นหาของ Search Engine ประเภท นี้จะให้ความสาคัญกับการเรียงลาดับข้อมูลก่อนหลัง การค้นหาข้อมูล โดย วิ ธี ก ารเช่ น นี้ จ ะมี ค วามรวดเร็ ว มาก แต่ มี ค วามละเอี ย ดในการจั ด แยก หมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้คานึงถึงรายละเอียดของ เนื้ อ หาเท่าที่ ค วร แต่ ถ้าต้ องการแนวทางด้ านกว้างของข้อมู ล การค้ น หา แบบนี้จะเหมาะสมที่สุด เว็บที่ให้บริการ Search Engine แบบ Keyword Index ได้แก่เว็บ

ภาพที่ 11 – 1 การค้นหาด้วย http://www.google.com/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 244


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 11 – 2 การค้นหาด้วย http://www.altavista.com/ Subject Directories การจาแนกหมวดหมู่ข้อมูล Search Engine ประเภทนี้ จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหา เกี่ยวกับอะไร โดยการจัดแบ่งแบบนี้จะใช้คนพิจารณาเว็บเพจ แต่ละเว็บ แล้วทาการจัดหมวดหมู่ โดยจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนจัดหมวดหมู่ แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ในกลุ่มของอะไร ดังนั้นฐานข้ อมูลของ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงนามาเป็น ฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 245


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 11 – 3 การค้นหาด้วย http://www.sanook.com/ Metasearch Engines จะเป็น Search Engine ที่ใช้ในการค้นหา เว็บ ด้วยตัวของ Search Engine แบบ Metasearch Engines เองแล้ว แต่ ที่เด่นกว่านั้นคือ Search Engine แบบ Metasearch Engines จะยัง สามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ เพื่อเรียกดูข้อมูลที่ Search Engine อื่นๆ ค้นพบ โดยสังเกตได้จากจะมีคาว่า [Found on Google, Yahoo!] ต่อทางด้านท้าย นั้นก็หมายความว่าการค้นหาข้อความ นั้นๆ มาการเชื่อมโดยไปค้นข้อมูลจาก เว็บ Google และ Yahoo แต่การค้นหาด้วยวิธีนี้มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ความสาคัญกับ ขนาดเล็กใหญ่ของตัวอักษรและมักจะไม่ค้นหาคาประเภท Natural Language (ภาษาพูด) และที่สาคัญ Search Engine แบบ Metasearch Engines ส่วนมากไม่รองรับภาษาไทย

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 246


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 11 – 4 การค้นหาด้วย http://www.dogpile.com/

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 247


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 11 – 5 การค้นหาด้วย http://www.kartoo.com/  การสืบค้นข้อมูลแบบใช้คย ี ์เวิรด ์ ใช้ในกรณีที่ต้องการค้นข้อมูล โดยใช้คาที่มีความหมายตรงกับความต้องการ โดยมากจะนิยมใช้คาที่มี ความหมายใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องที่จะสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นแบบใช้คีย์เวิร์ด มีวิธีการค้นหาได้ดังนี้ 1. เปิดเว็บเพจ ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูล โดยพิมพ์ช่องเว็บที่ ช่อง Address

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 248


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

www.google.co.th เป็นเว็บที่ใช้สืบค้นข้อมูลของต่างประเทศ ข้อดี คือ ค้นหาง่าย เร็ว www.yahoo.com เป็นเว็บที่ใช้สืบค้นที่ดีตัวหนึ่งซึ่งค้นหาข้อมูลง่าย และข้อเด่นคือภายในเว็บของ www.yahoo.com เองจะมีฟรีเว็บไซต์ ที่รู้จักกันในนาม http://www.geocities.com ซึ่งมีจานวนหลาย 100000 เว็บ ให้ค้นหาข้อมูลเองโดยเฉพาะ www.sanook.com เป็นเว็บของคนไทย www.siamguru.com เป็นเว็บของคนไทย

ตัวอย่างจะเปิดเว็บ www.sanook.com 2. ที่ช่อง ค้นหา พิมพ์ข้อความต้องการจะค้นหา ในตัวอย่างจะพิมพ์ คาว่า วิทยาศาสตร์ 3. คลิกปุ่ม ค้น

4. จากนั้นจะปรากฏรายชื่อของเว็บที่มีข้อมูล 5. คลิกเว็บที่จะเรียกดูข้อมูล

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 249


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 หลักการใช้คาในการค้นหาข้อมูล การสืบค้นแบบใช้คีย์เวิร์ด เช่น ถ้าต้องการจะสืบค้นเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ การค้นหาจึงต้องการ เนื้อหาที่เจาะลึก การสร้างคา คีย์เวิร์ด ต้องใช้คาที่เจาะลึกลงไปเพื่อให้ได้ ข้องมูลที่เฉพาะคามากยิ่งขึ้น 1. การใช้คาที่คิดว่าจะมีในเว็บที่ต้องการจะค้นหา เช่น ต้องการจะหา ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล ที่ชื่อว่า นาย อุบล ถ้าเราพิมพ์ข้อมูลที่ช่อง Search ว่า อุบล แล้วทาการค้นข้อมูล Search Engine จะทาการค้นหาคา โดยจะ ค้นหารวมทั้งคาว่า จังหวัดอุบล อุบล

อุบลราชธานี

คนอุบล วิทยาลัยเกษตร

เทคโนโลยีอุบล

ซึ่งเราจะเจอะ ข้อมูลจานวนมาก ดังนั้นการใช้คาในการค้นหาข้อมูล จึงต้องใช้คาเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น้อยลง เช่น อาจจะพิมพ์คาว่า นาย อุบล พิมลวรรณ ซึ่งข้อมูลจะมีจานวนที่น้อยลง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 250


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. ใช้เครื่องหมาย คาพูด (“ _ ”) เพื่อกาหนดให้เป็นกลุ่มคา เช่น จะ ค้นหาคา ชื่อหนังสื่อที่ชื่อว่า โปรแกรม PhotoShop สังเกตว่าคาที่จะค้นหา จะเป็นคาที่ต้องเว้นวรรค แต่เมื่อมีการสืบค้นด้วย Search Engine ระบบจะ ค้นหาคาแบ่งเป็นสองคา คือคาว่า โปรแกรม และคาว่า PhotoShop จึงทา ให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ผิ ด พลาด ดั ง นั้ น การ สร้ างค า จึ ง ต้ อ งก าหนด ค าด้ ว ย เครื่องหมายคาพูด จึงใช้คาว่า “โปรแกรม PhotoShop” ในการค้นหาแทน 3. ใช้เครื่องหมาย ลบ (-) ไว้หน้าคาที่ไม่ต้องการจะให้ปรากฏอยู่ใน รายการแสดงผลของการค้นหา เช่น ต้องการหาชื่อโรงเรียน แต่ทราบแล้ ว ว่าโรงเรี ยนที่จะค้ นหาไม่ใช้โ รงเรี ยนอนุ บาล จึง ต้องยกเลิกคาว่าอนุ บาล โดยพิมพ์คาว่า โรงเรียน -อนุบาล ผลที่ได้จะทาให้มีเฉพาะคาว่า โรงเรียน ทั้ง หมดแต่ จะค้ น หาค าว่า อนุ บ าล (*การพิ ม พ์เ ครื่ อ งหมาย ลบกับ ค าที่ จ ะ ยกเลิกต้องติด กัน มิฉะนั้นระบบจะเข้าใจว่าจะค้นหาคา 3 โรงเรียน คาว่า + และคาว่า อนุบาล*)

คา คือ คาว่า

 การสืบค้นข้อมูลภาพ ในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะค้นหาข้อมูลที่เป็นภาพ เพื่อนามา ประกอบกับรายงาน มีวิธีการค้นหาไฟล์ภาพได้ดังนี้ 1. เปิดเว็บ www.google.co.th 2. คลิกตัวเลือก รูปภาพ 3. พิมพ์กลุ่มชื่อภาพที่ต้องการจะค้นหา (ตัวอย่างทดลองหาภาพ เกี่ยวกับ เสือ) 4. คลิกปุ่ม ค้นหา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 251


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ภาพทีค้นหาพบ

6. การนาภาพมาใช้งาน ให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ภาพ > Save Picture as

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 252


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. กาหนดตาแหน่งที่จะบันทึกที่ช่อง Save in 7. กาหนดชื่อที่ช่อง File Name 8. คลิกปุ่ม Save

 การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลหรือ DATA ในระบบอินเตอร์เน็ต ดัง รายละเอียดต่อไปนี้ ข้ อ มู ล (Data) หมายถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล สถานที่ สิ่ง ของ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลหรื อองค์กรให้ความสนใจ ศึ ก ษายั ง ไม่ ผ่ า น กระบวนการประมวลผลให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 253


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาไปใช้ประโยชน์ได้ ฉะนั้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ จึงหมายถึง ข้อมูลดิบ ที่นาเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ส า ร ส น เ ท ศ ( Information) ห ม า ย ถึ ง ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ประมวลผล ในหน่วยประมวลผลกลาง ของคอมพิวเตอร์มาแล้ว ได้แก่ ผ่าน การคานวณ การจัดเรียง การเปรียบเทียบ การแบ่งกลุ่มเป็นต้น ผลลัพธ์ที่ ได้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่ง สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผล ในขั้ น ตอนนี้ อ าจจะเป็ น ข้ อ มู ล ดิ บ สาหรับกระบวนการอื่น ๆ อีกก็ได้ คอมพิวเตอร์สามารถ รับข้อมูลได้หลาย รูปแบบ นาเข้าสู่ระบบการประมวลผลเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ ที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการขององค์กร รูปแบบของ ข้อมูลที่นาเข้าสู่ระบบ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์มีดังนี้คือ ตั ว เลข (Numeric) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จ านวนนั บ สามารถน าไป ค านวณได้ เช่ น จ านวนเงิ น เดื อ น ราคาสิ น ค้ า ระยะทาง อายุ ความสู ง น้าหนัก ฯลฯ เป็นต้น ตัวอักษรและข้อความ (Character and Text) ได้แก่ข้อมูลที่เป็น ตั ว อั กษ ร สั ญ ลั ก ษ ณ์ พิ เ ศษ แล ะ ข้ อค ว าม เช่ น ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่ เ พ ศ สถานศึกษา รายการสินค้า เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถคานวณได้ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Image and Animation) ได้แก่ ข้อมูล ป ร ะ เ ภ ท ที่ เ ป็ น ภ า พ นิ่ ง แ ล ะ ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ภ า พ บุ ค ค ล ส ถ า น ที่ เครื่องบิน รถยนต์ ภูเขา น้าตก เป็นต้น เสียง (Audio) คือข้อมูลที่เป็นเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เป็นต้น

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 254


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 11 – 6 การค้นหา ภาพจาก (http://www.hsri.or.th)  การสืบค้นข้อมูลชั้นสูง กรณีที่ต้องการค้นหาภาพชั้นสูง จากเว็บ google.com ยกตัวอย่าง ต้องการค้นหารูปภาพ flower 1. พิมพ์คาสาคัญ flower ใน search box คลิก "ค้นหารูปภาพ" 2. สังเกต ปุ่มด้านบน ดังรูป

พิจารณา "รูปภาพทุกขนาด" สามารถเลือก ขนาดของรูปภาพได้ หลายขนาด ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 255


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ถ้าต้องการ "รูปภาพขนาดใหญ่" และเป็นรูปภาพชนิด "คลิป อาร์ต" ให้คลิกเลือก "รูปภาพขนาด" และ เลือก "คลิปอาร์ต" สังเกตผลที่ ได้ ดังรูป

ตัว อย่ า งการค้ น หารู ป ภาพ flower

โดยต้ อ งการให้ แ สดงเฉพาะ

รู ป ภ า พ "สี แ ด ง " เ ท่ า นั้ น ก ร ณี นี้ ผู้ สื บ ค้ น ต้ อ ง พิ ม พ์ ข้อความ "&imgcolor=red" ต่อท้าย ที่อยู่ URL ตัวอย่างข้างล่าง

ที่มีการค้นหาล่ าสุด ดัง

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 256


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จะได้ผลดังนี้

ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะดอกไม้สีน้าเงิน ให้พิมพ์ ข้อความ "&imgcolor=blue" ต่อท้าย URL เช่นเดียวกัน นักเรียนคงพอจะเกิดไอเดียในการค้นหาภาพแบบเจาะจงสีของรูปภาพได้ แล้ว

ตัวอย่าง กาารค้นหารูปภาพ "bird" ที่มีรูปภาพขนาดเล็ก และเป็น ภาพวาดลายเส้น ทาตามขั้นตอนนี้ 1. พิมพ์ "bird" เป็นคาสาคัญใน search box 2. คลิกเลือกแถบ "รูปภาพขนาดเล็ก" 3. คลิกเลือกแถบ "ภาพลายเส้น" 4. คลิก "ค้นาหารูปภาพ" จะปรากฏผลดังนี้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 257


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบันทึก หลังจากที่มีการสืบค้นข้อมูล ในกรณีที่ถูกใจเนื้อหาของ เว็บที่สืบค้น และต้องการจะเก็บบันทึกข้อมูลที่ค้นพบเก็บไว้ มีวิธีการบันทึก ข้อมูลได้หลายวิธี ได้แก่ การบันทึกชื่อเว็บ (Favorites) การบันทึกภาพ (Save as Picture) การบันทึกเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร (Copy) การบันทึก เว็บเก็บไว้ (Save as) การบันทึกชื่อเว็บ (Favorites)

การบันทึกชื่อเว็บ (Favorites) ใช้ในกรณีที่เปิดเว็บเพ็จที่น่าสนใจมา ศึกษา ในกรณีที่จะกลับมาศึกษาใหม่ในวันต่อไป เราต้องบันทึกชื่อเว็บเก็บ ไว้ที่ Favorites เพื่อเรียกใช้งานในครั้งต่อไป มีวิธีการกาหนดได้ดังนี้ 1. คลิกเมนู Favorites > Add Favorites 2. กาหนดชื่อที่ช่อง Name 3. คลิกปุ่ม OK

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 258


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเปิดเว็บโดยใช้ Favorites หลังจากที่สร้าง Favorites มาแล้ว ใน กรณีที่เรียกใช้งาน โดยการเปิดเว็บผ่านทาง Favorites มีวิธีการสร้างได้ ดังนี้ 1. คลิกเมนู Favorites > คลิกที่เว็บที่บันทึกเป็น Favorites เก็บไว้

การบันทึกเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร (Copy) ในกรณีที่ต้องการจะบันทึกเนื้อในส่วนที่เป็นตัวอักษรเก็บไว้เพื่อ นาไปประกอบกับรายงาน โดยมีวีการกาหนดได้ดังนี้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 259


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เปิดเว็บที่ต้องการจะบันทึกเนื้อหา

2. ป้ายดาเลือกข้อความที่จะบันทึกเก็บไว้ 3. คลิกเมาส์ด้านขวาที่ตัวอักษร คลิกคาสั่ง Copy

4. จากนั้นเปิดโปรแกรมบันทึกตัวอักษร โดยคลิกปุ่ม Start > Program > Accessories > Notepad

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 260


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นาตัวอักษรที่คัดลอกเก็บไว้มาวาง โดยคลิกเมนู Edit > Paste

6. จากนั้นบันทึกไฟล์เก็บไว้ โดยคลิกเมนู File > Save 7. กาหนดตาแหน่งในการบันทึกภาพที่ช่อง Save in 8. กาหนดชื่อที่ช่อง File Name เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 261


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9. คลิกปุ่ม Save

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 262


หน่วยที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่

11: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใบงาน บทที่ 11 การสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาทารายงานค้นคว้าข้อมูล ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. อธิบายการค้นหาในรูปแบบ Index Directory 2. อธิบายการค้นหาในรูปแบบ Search Engine 3. บอกวิธีการค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engine 4. บอกวิธี Keyword Index อย่างละเอียด 5. อธิบายลักษณะของ Metasearch

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 400-13-01 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ (Integrated Information Technology)

หน้า 263

บทที่ 11 การสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf  
บทที่ 11 การสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf  
Advertisement