Page 1

แผนสงเสริมการทองเที่ยวตําบลผาสิงห แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ วนอุทยานถ้าํ ผาตูบ

บานผาตูบ 2 หมูที่ 7 ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน


คํานํา การจัดทํ าแผนสงเสริมการทองเที่ยวตํ าบลผาสิงห ซึ่ งตําบลผาสิงหมี “วนอุ ทยานถ้ํ าผาตูบ” ตั้งอยูบ!านผาตูบ หมูที่ 7 ตําบลผาสิงห เป$นกระบวนการอนุรักษและสงเสริมให!ประชาชนตําบลผาสิงหอนุรักษ ทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน พืช พรรณไม!หายาก ถ้ํา ฯลฯ รวมไปถึงการมีสวนรวมในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิป3ญญาท!องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท!องถิ่น เสริมสร!างความเข!มแข็งและพึ่งตนเองอยางยั่งยืนของ ชุมชนด! า นตาง ๆ กระตุ! น จิต สํ า นึ กและความรั บ ผิ ด ชอบของประชาชนในชุ มชนให! มีจิ ต สาธารณะ รวมกั น คิ ด รวมกั น จั ด หา รวมกั น เรี ย นรู! / วิ เคราะห โดยการรวบรวมข! อมู ล ของชุ มชนด! านตาง ๆ ในการจั ด ทํา ข! อมู ล ทาง วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ซึ่งจะเป$นประโยชนตอชุมชนและให!การสนับสนุนของสวนที่เกี่ยวข! องอยางเป$ น รูปธรรม ก

องคการบริ ห ารสวนตํ า บลผาสิ งห !

"#

$ % &# '( )* ) +,

+ $-

ก &-

/ก )+

'

.)


สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน ๑. ดานกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล ที่ตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ตําบลผาสิงห มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรื อ 51,875ไร ประกอบด!วย 6 หมูบ!า น มีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาลเมืองนาน 2 หมูบ!าน เขตชนบท 4 หมูบ!าน • หมูที่ 1 บ!านผาตูบ 1 • หมูที่ 2 บ!านห!วยส!มปDอย • หมูที่ 4 บ!านผาสิงห • หมูที่ 5 บ!านทุงเศรษฐี • หมูที่ 6 บ!านมงคลนิมิต • หมูที่ 7 บ!านผาตูบ 2 ที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงห องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ตั้งอยูเลขที่ 355 หมู 7 ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ยก ฐานะจากสภาตํ า บลผาสิ งหเป$ น องคการบริ ห ารสวนตํ า บลผาสิ งห ในวั น ที่ 21 มี น าคม 2539 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และยกฐานะเป$นองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลผาสิงห มีสภาพทั่วไปสวนใหญเป$นที่ดอน, ลาดชัน, ภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875 ไร แบงเป$นสวนๆ ดังนี้ • • • • • • •

พื้นที่ปDาไม! พื้นที่ทํานา พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่พืชไร พื้นที่พืชผัก พื้นที่พืชสวน พื้นที่อื่นๆ

ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ

3,670 ไร (7.07%) 558 ไร (1.08%) 1,696 ไร (3.27%) 7,129 ไร (13.74%) 211 ไร (0.41%) 13,980 ไร (26.95%) 24,631 ไร (47.48%)


1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ เป$นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ • ฤดูร!อน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ยประมาณ 39.58 องศาเซลเซียส • ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม จะมีฝนตกหนักในชวงเดือนสิงหาคม เฉลี่ย 368.52 มิลลิเมตร ฝนตกเฉลี่ย 120 วัน/ปR • ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ จะมีอากาศเย็นมากในชวงเดือนธันวาคม – มกราคม โดยเดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยประมาณ 10 - 11 องศาเซลเซียส ๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป$นดินปนหิน ประมาณ ๗๕% ดินปนทราย ประมาณ ๑๕% และดินรวนปนทราย ประมาณ ๑๐% ๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา ลําห!วย

4

แหง

หนองน้ํา

2

แหง

บอบาดาล

9

แหง

อางเก็บน้ํา

1

แหง

ฝาย

1๒

แหง

สระน้ํา

5

แหง

บอน้ําตื้น

15

แหง

๑.6 ลักษณะของไมและป;าไม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห มีพื้นที่เขตปDาสงวนแหงชาติ ได!แก วนอุทยานถ้ําผาตูบ , ปDาชุมชน , ปDาไม!ที่ถูกบุกรุก (ปDาเสื่อมโทรม) อยูขั้นตอนการฟYZนฟูปDาโดยชุมชน ราชการและภาคสวนราชการ เอกชน


2. ดานการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดนานตามถนนจังหวัดหมายเลข 1080 ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 16 (ถนนสายนาน – ทาวังผา) อยูหางจากตัวจังหวัดนานประมาณ 20 กิโลเมตร หางจากที่วาการอําเภอเมืองนานประมาณ 8 กิโลเมตร ตําบลผาสิงห มีพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,875ไร ประกอบด!วย 6 หมูบ!าน มีสภาพกึ่ง เมืองกึ่งชนบท มีเขตติดกับเทศบาลเมืองนาน 2 หมูบ!าน เขตชนบท 4 หมูบ!าน อาณาเขตองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห • ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบอ อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน • ทิศใต! ติดตอ เขตเทศบาลเมืองนาน และตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน • ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลเมืองจัง และตําบลฝายแก!ว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน • ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลสะเนียน ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตําบลผาสิงห แบงเขตการปกครอง ดังนี้ เขตการปกครองทองที่ มีจํานวน 9 หมูบาน • หมูที่ 1 บ!านผาตูบ 1 • หมูที่ 2 บ!านห!วยส!มปDอย • หมูที่ 3 บ!านสวนหอม • หมูที่ 4 บ!านผาสิงห • หมูที่ 5 บ!านทุงเศรษฐี • หมูที่ 6 บ!านมงคลนิมิต • หมูที่ 7 บ!านผาตูบ 2 • หมูที่ 8 บ!านดอนสวรรค • หมูที่ 9 บ!านฟ[าใหม ***เขตการปกครองทองที่ยายเขาเขตเทศบาลเมืองนาน จํานวน 3 หมูบาน คือ บานสวนหอม หมูที่ 3, บานดอนสวรรค หมูที่ 8 และบานฟBาใหม หมูที่ 9 เขตการปกครองทองถิ่น มีจํานวน 6 หมูบ!าน • • • • • •

หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7

บ!านผาตูบ 1 บ!านห!วยส!มปDอย บ!านผาสิงห บ!านทุงเศรษฐี บ!านมงคลนิมิต บ!านผาตูบ 2


๒.๒ การเลือกตั้ง จํานวนผู!มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 3,913 คน แยกเป$น หมูบาน หมูที่ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง บ!านผาตูบ

1

548

บ!านห!วยส!มปDอย

2

484

บ!านผาสิงห

4

749

บ!านทุงเศรษฐี

5

865

บ!านมงคลนิมิต

6

815

บ!านผาตูบ

7

461

รวมทั้งสิ้น

3,913

3. ประชากร ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร จํานวนประชากร 6 หมูบ!านในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห มีทั้งสิ้น 4,822 คน แยกเป$น ชาย 2,404 คน หญิง 2,418 คน และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,450 ครัวเรือน หมูบาน

หมูที่

จํานวนครัวเรือน

จํานวนประชากร (คน) ชาย

หญิง

รวม

บ!านผาตูบ

1

340

351

331

682

บ!านห!วยส!มปDอย

2

429

309

281

590

บ!านผาสิงห

4

325

471

450

921

บ!านทุงเศรษฐี

5

624

507

566

1,073

บ!านมงคลนิมิต

6

553

508

514

1,022

บ!านผาตูบ

7

179

258

276

534

2,450

2,404

2,418

4,822

รวมทั้งสิ้น

(ขอมูลประชากร จากสํานักทะเบียนอําเภอเมืองนาน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)


๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร ชวงอายุ

หญิง

ชาย

จํานวนประชากรเยาวชน

458

463

อายุต่ํากวา 18 ปR

จํานวนประชากร

1,632

1,665

อายุ 18-60 ปR

จํานวนประชากรผู!สูงอายุ

328

276

อายุมากกวา 60 ปR

2,418

2,404

รวม

หมายเหตุ

๔. สภาพทางสังคม ๔.๑ การศึกษา • โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จํานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนบ!านผาตูบ โรงเรียนบ!านผาสิงห • ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ!านผาตูบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ!านผาสิงห ศูนยการเรียนรู! กศน.ตําบลผาสิงห จํานวน 1 แหง ศูนยการเรียนรู!และบริการเครือขายแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 1 แหง 4.2 สาธารณสุข • โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาสิงห จํานวน 1 แหง • ศูนยบริการสาธารณสุข (ตําบล) จํานวน 6 แหง ๔.๓ อาชญากรรม ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ไมมีอาชญากรรม ๔.๔ ยาเสพติด ป3ญหายาเสพติดในชุมชน ทางหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ชวยสอดสองดูแล อยูเป$นประจํา เชน การณรงค การประชาสัมพันธ เป$นต!น


๔.๕ การสังคมสังเคราะห องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ได!ดําเนินการด!านสงคมสังเคราะห ดังนี้ (๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพให!กับผู!สูงอายุ ผู!พิการ และผู!ปDวยเอดส (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (๓) ประสานการทําบัตรผู!พิการ (4) ชวยเหลือผู!ยากจน ยากไร! รายได!น!อย และผู!ด!อยโอกาสไร!ที่พึ่ง ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนสง สวนใหญใช!คมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 ผานตามแนวยาวของการตั้ง ชุมชน และถนนภายในหมูบ!าน ๕.๒ การไฟฟBา การขยายเขตไฟฟ[า ป3จจุบันมีไฟฟ[าใช!ทุกครัวเรือน จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ[าใช! คิดเป$นร!อยละ 95.00 ของพื้นที่ ๕.๓ การประปา มีประปาบาดาลหมูบ!าน จํานวน 6 หมูบ!าน และประปาสวนภูมิภาค ๕.๔ โทรศัพท ป3จจุบันทุกหมูบ!าน ใช!โทรศัพทเคลื่อนที่เป$นสวนใหญ ๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ ที่ทําการไปรษณียตําบล จํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่ บ!านผาตูบ หมูที่ 1


๖. ระบบเศรษฐกิจ ๖.๑ การเกษตร ประชากรในเขตองคการบริ ห ารสวนตํ าบลผาสิ งห ร!อยละ ๗๐ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได!แก ข!าวโพด เลี้ยงสัตว ดังนี้ - อาชีพเกษตรกรรม

ร!อยละ

๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพเลี้ยงสัตว

ร!อยละ

๑๓ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับจ!าง

ร!อยละ

๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพค!าขาย

ร!อยละ

๙ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

๖.๒ การประมง (ในเขตตําบลผาสิงห ไมมีการประมง) ๖.๓ การปศุสัตว เป$นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป$นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เป$ด โค สุกร เป$นต!น ๖.๔ การบริการ • • • • • •

โรงแรม ร!านอาหาร หอพัก รีสอรท แมนชั่น โฮมเสตย

๖.๕ การทองเที่ยว ถ้ําผาตูบ หมูที่ 7 หนองนาน หมูที่ 7 ดอยผาสิงห หมูที่ 4

5 15 19 3 1 1

แหง แหง แหง แหง แหง แหง


๖.๖ อุตสาหกรรม • บริษัท ส.เต็งไตรรัตน • ห!างหุน! สวนซินกวงนาน

จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ การพาณิชย • ป3Zมน้ํามัน • โรงแกbส

จํานวน 2 แหง จํานวน 2 แหง

กลุมอาชีพ การรวมกลุมของประชาชนตําบลผาสิงห กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยสัจจะเพื่อการผลิต

16 กลุม 6 กลุม

๖.๘ แรงงาน การประกอบอาชีพของประชากรตําบลผาสิงห จะประกอบอาชีพตาง ๆ เชน ค!าขาย ทําการเกษตร รับจ!าง รับราชการและเลี้ยงสัตว สวนใหญจะทําการเกษตร และพืชไร เชน ข!าวโพด ทํานา ยางพารา ต!นสัก ไม!ผล การประกอบอาชีพทางด!านการเกษตรเป$นอาชีพหลัก ทําให!มีรายได!จากอาชีพหลักคอนข!างต่ํา หลังจากประกอบ อาชีพหลักแล!วสวนมากจะประกอบอาชีพรับจ!าง เชน รับจ!าง ค!าขาย กอสร!าง เป$นแรงงานที่ไมใชแรงงานฝRมือ

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน มีจํานวน 6 หมูบ!าน และมีข!อมูลพื้นฐานแตละหมูบ!านดังนี้ หมูที่

หมูบาน

ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน)

รวม (คน)

หลังคาเรือน (หลัง)

1

บ!านผาตูบ

351

331

682

340

2

บ!านห!วยส!มปDอย

309

281

590

429


4

บ!านผาสิงห

471

450

921

325

5

บ!านทุงเศรษฐี

507

566

1,073

624

6

บ!านมงคลนิมิต

508

514

1,022

553

7

บ!านผาตูบ

258

276

534

179

รวม

2,404

2,418

4,822

2,450

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร ขอมูลทางดานการเกษตร (ทํานา) ในเขตชลประทาน หมูบาน/ชุมชน บ!านทุงเศรษฐี หมูที่ 5

นอกเขตชลประทาน

จํานวนครัวเรือน ตนทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย จํานวนครัวเรือน ตนทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 3

3,500

0

0

0

บ!านผาตูบ หมูที่ 1

0

0

0

0

บ!านผาตูบ หมูที่ 7

0

0

0

0

บ!านผาสิงห หมูที่ 4

0

0

0

0

บ!านมงคลนิมติ หมูที่ 6

0

0

0

0

บ!านห!วยส!มปDอย หมูที่ 2

0

0

0

0

ขอมูลดานการเกษตร (ทําไร) หมูบ!าน

ขาวโพด จํานวนครัวเรือน

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

บ!านผาตูบ หมูที่ 1

16

4,500

6,790

บ!านผาตูบ หมูที่ 7

80

4,100

6,580

บ!านผาสิงห หมูที่ 4

233

4,950

9,860

บ!านห!วยส!มปDอย หมูที่ 2

80

4,500

6,650


๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร แหลงน้ําทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหลงน้ําทางการเกษตร (ที่มนุษยสราง)

แหลงน้ําธรรมชาติ เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง แหลงน้ําที่มนุษยสราง เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง แมน้ํา

0

0

0

0

แก!มลิง

0

0

0

0

ห!วย/ลําธาร

0

5

0

5

อางเก็บน้ํา

0

2

0

2

คลอง

0

0

0

0

ฝาย

0

5

0

5

หนองน้ํา/บึง

0

2

0

2

สระ

0

5

0

5

๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) แหลงน้ํากิน

ไมมี

เพียงพอ

ไมเพียงพอ

ทั่วถึง ไมทั่วถึง

บอบาดาลสาธารณะ

0

2

3

2

3

บอน้ําตื้นสาธารณะ

2

2

1

2

1

ประปาหมูบ!าน (ขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น)

0

2

4

1

5

ระบบประปา (การประปาสวนภูมภิ าค)

2

2

0

2

0

แหลงน้ําธรรมชาติ

0

1

4

1

4

(ขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น


8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 8.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในพื้นที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีบางสวนที่นับถือศาสนาคริสต ,โยเร และนับถือผี • วัดในพื้นที่ จํานวน 3 แหง วัดผาสิงห หมู 4 วัดผาตูบ หมู 7 วัดปDานันทบุรีญาณสังวราราม หมู 7 สํานักสงฆ จํานวน 1 แหง พุทธสถานวนารามห!วยส!มปDอย หมู 2 8.2 ประเพณีที่และงานประจําปV ประเพณีห!าเป$งขึ้นถ้ําผาตูบ ตรงกับวันมาฆบูชา เดือน 3 จะมีการทําบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ!าหลวงผาตูบ ถ้ําพระ บอน้ําทิพย เพื่อเป$นศิริมงคลแกตนเอง วั น สงกรานต หรื อ ปRd ใ หมเมื อ ง (ล! า นนา) จะมี ก ารทํ า บุ ญ และตั ก บาตรในวั ด ใกล! บ! า น สักการะพระสงฆ รดน้ําดําหัวผู!สูงอายุ ประเพณีขนทรายเข!าวัด พิธีสงเคราะห ปลอยนก,ปลา งานทําบุญเข!าพรรษา ถวายเทียนจํานําพรรษา , ถวายผ!าอาบน้ําฝน พิ ธี บ ายศรี สู ขวั ญ เป$ น พิ ธี กรรมที่ ทํา ให! ผู! ค นมี ศิริ มงคลแกตั ว เอง เป$ น การเรี ย กขวั ญ และ กําลังใจแกผู!ได!รับการสูขวัญ 8.3 ภูมิปWญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปWญญาทองถิ่น คือ - การสืบชะตาสเดาะเคราะห หมู 4 - หมอสูขวัญ หมู 4 - กลุมทําไม!กวาดปลอดสารพิษ หมู 1 - กลุมจักสานจักตอก หมู 4 8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน คือ - วิสาหกิจชุมชนหมูแดดเดียวและแคบหมู หมู 6 - กลุมทําไม!กวาดปลอดสารพิษ หมู 1


9. ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ ลําห!วย , ลําน้ํา

3

สาย

บึง , หนองน้ํา

1

แหง

ลําเหมือง

2

สาย

อางเก็บน้ํา

1

แหง

ฝาย

3

แหง

ระบบประปาหมูบ!าน

9

แหง

ระบบประปาภูเขา

1

แหง

ถังเก็บน้ําฝน

2

แหง

แหลงน้ําที่สรางขึ้น

9.2 ป;าไม วนอุทยานถ้ําผาตูบตั้งอยูในท!องที่บ!านผาตูบ ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน อยูใน เขตปDาสงวนแหงชาติ “ปDาถ้ําผาตูบ” 9.3 ภูเขา ตําบลผาสิงห มีสภาพทั่วไปสวนใหญเป$นที่ดอน, ลาดชัน, ภูเขา

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ - ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเหมาะสมแกการทําการเกษตร และพื้นที่ปDาบางสวนถูก บุกรุกทําลาย


วนอุทยานถ้ําผาตูบ (Phatub Cave Forest Park) วนอุ ทยานถ้ํ า ผาตู บ ตั้ งอยู ในท! องที่ ผ าตู บ ตํ า บลผาสิ งห อํ า เภอเมื อง จั งหวั ด นาน อยู ในเขตปD า สงวน แหงชาติ “ปDาผาตูบ” ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 212(พ.ศ.2507) และเนื่องจากบริเวณเขาถ้ําผาตูบมีสภาพธรรมชาติ เป$นปDาอันรมรื่นติดตอกันเป$นผืนเดียวกันและมีถ้ําตาง ๆ อันเป$นความวิจิตรพิสดารธรรมชาติหลายถ้ําเชน ถ้ําพระ ถ้ําเจดียแก!ว ถ้ําบอน้ําทิพย ฯลฯ และบริเวณดังกลาวอยูใกล!เส!นทางคมนาคมซึ่งอยูหางจากจังหวัดนานไปตาม เส!นทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1080 ประมาณ 10 กิโลเมตร และมีทางแยกเป$นถนนคอนกรีตเข!าไปในเขตวน อุทยานประมาณ 200 เมตร ถ้ําบอน้ําทิพย ตั้งอยูในภูเขาอีกลูกหนึ่งหางจากที่ทําการประมาณ 2 กิโลเมตรอยูสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ําเป$นห!องโถงมีลานกว!างประมาณ 30 เมตร มีชองลมทะลุยอดเขามีปลองเพดานให!แสงสวางตาม เพดานมีหินย!อยระย!า รอบถ้ําผนังด!านหนึ่งมีซอกเว!าลึกเป$นโพรงมีแองน้ําขังเต็มเปลี่ยมเสมอปากแองตลอดปRและ ไมไหลล!นออกมายึดถือเป$นน้ําศักดิ์สิทธิ์อันเป$นสัญลักษณของถ้ํานี้และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูองคหนึ่งเรียก กันวาพระพุทธรูปทันใจซึ่งถือเป$น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป$นที่สักการบูชาของถ้ํานี้ ถ้ําพระ เป$นถ้ําใหญลานพื้นกว!าง เนื้อที่ราว 50 ตารางวา มีปลองเพดานด!านหนึ่งมีลมโชยพัดเข!ามาและให!แสง สวางตามเพดานถ้ําและผนังถ้ํามีหินงอกหินย!อยระย!าเป$นหลีบ เป$นฉากสวยงามภายในมีพระประธานประดิษฐาน อยูประชาชนตางพากันไปเที่ยวและนมัสการพระพุทธรูปอยูเป$นประจํา

!

"#

$


บริเวณวนอุทยานถ้ําผาตูบ


แผนที่จุดทองเที่ยว


ถ้ําพระ


ถ้ําบอน้ําทิพย


ถ้ําเหี้ย


ถ้ําเบี้ย

บอบคุณภาพจากเว็บไซต เสนหนานวันนี้


ป;าหนองนาน


Phsaing60