Page 1

L/O/G/O

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลผาสิงห์


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU) วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ วนอุทยานถ้ำาผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

www.themegallery.com


www.themegallery.com


การรับรุ่น อปท.เครือข่ าย 20 อปท.จำานวน 10 รุ่น

www.themegallery.com


รุ่นที่ 1 2 3

4

5 6

7

8 9

จังหวัด

อำาเภอ

น่าน

บ้านหลวง

อบต. / เทศบาล อบต.บ้านฟ้า

เชียงราย

แม่สาย

อบต.โปง่ งาม

น่าน

นาน้อย

อบต.นาน้อย

น่าน

นาน้อย

อบต.เชียงของ

น่าน

เชียงกลาง

อบต.พระธาตุ

แพร่

ร้องกวาง

อบต.ห้วยโรง

น่าน

ท่าวังผา

อบต.ยม

น่าน

บ้านหลวง

อบต.สวด

แพร่

สอง

อบต.ทุ่งน้าว

น่าน

นาน้อย

อบต.บัวใหญ่

แพร่

หนองม่วงไข่

อบต.ตำาหนักธรรม

น่าน

เมืองน่าน

อบต.นาซาว

น่าน

เวียงสา

อบต.จอมจันทร์

น่าน

นาหมืน่

ทต.บ่อแก้ว

พะเยา

เมือง

ทต.บ้านสาง

พะเยา

เชียงคำา

อบต.เชียงบาน

ลำาปาง

วังเหนือ

อบต.ร่องเคาะ

น่าน

แม่จริม

อบต.น้ำาพาง

ลำาปาง

แจ้ห่ม

อบต.ทุง่ ผึง้

เชียงกลาง

ทต.เชียงกลาง

10 น่าน www.themegallery.com

วันที่

หมายเหตุ

24 - 28 ธ.ค. 55

รับรุน่ แล้ว

7 - 11 ม.ค. 56

รับรุ่นแล้ว

21 - 25 ม.ค. 56

รับรุ่นแล้ว

28 ม.ค. - 1 ก.พ. 56

รับรุ่นแล้ว

4 - 8 ก.พ. 56

รับรุ่นแล้ว

11 -15 ก.พ. 56

รับรุ่นแล้ว

18 - 22 ก.พ. 56

รับรุ่นแล้ว

5 - 9 มี.ค. 56

รับรุ่นแล้ว

11 - 15 มี.ค. 56

รับรุ่นแล้ว ยังไม่ได้รบั รุ่น


เวทีทบทวนจังหวะก้ าวการขับเคลือ่ นเครือข่ าย ร่ วมสร้ างชุ มชนท้ องถิน่ น่ าอยู่ปี 2555 : ล้ านนา ระหว่ างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ ประชุ มนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ ววิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ www.themegallery.com


ตำาบลผาสิงห์รบั ผิดชอบห้องย่อย ประเด็น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลโหวตข้อเสนอในห้องใหญ่ ข้อเสนอที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารจัดการขยะในระดับ ครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธยี งั ได้รบั คะแนนโหวตที่เยอะที่สดุ อันดับที่ 1 ซึง่ ข้อเสนอนี้อยูใ่ น ประเด็นโยบายสาธารณะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส่วนผลโหวตประเด็น ประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของเราได้คะแนนอันดับ 2 เป็ นทีน่ ่ายินดียงิ่

www.themegallery.com


เวที “ฟื้ นพลังชุ มชนท้ องถิน่ สู่ การอภิวฒ ั น์ ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2556” ระหว่ างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

www.themegallery.com


ประกวดภาพถ่าย หัวข้อวิถีชีวิตคนชุมชนสุขภาวะ ตำาบลผาสิงห์ ได้อบั ดับที่ 1 ภาพความสุขมวลรวม www.themegallery.com


ตำาบลผาสิงห์มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ประเด็นเกษตรกรรมยังยื ่ น

การจัดนิทรรศการ ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน www.themegallery.com


พิธีเปิด

พิธีปิด

www.themegallery.com


สรุปการรับรุ่น 1-9 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ปัญหา อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

1. ปัญหานายกฯหมดวาระ และอยูใ่ นระหว่างการเลือกตัง้ นา ยกฯตอนเดือนตุลาคม 2555 ซึง่ หลังจากการวิพากษ์หลักสูตร เดือนสิงหาคม 2555 แล้วไม่สามารถจัดพิธลี งนามบันทึกข้อ ตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบลผา สิงห์กบั 20 อปท.เครือข่ายส่งผลให้การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกิดความล่าช้า 2. ความไม่พร้อมของอปท.เครือข่าย ปญั หาทีเ่ กิดคือความ ไม่พร้อมทีจ่ ะร่วมกิจกรรมและดำาเนินกิจกรรมตามแผนและข้อ ตกลงร่วมกัน ของ อปท.เครือข่าย คือ บาง อปท.เครือข่าย ตำาบล ผาสิงห์ได้ประสานงานเพือ่ ให้มาร่วมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พอ ถึงกำาหนดวันแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ลับไม่มาร่วมกระบวนการแลก เปลี ย่ นเรียวนรูฝาย ้ ทำาอ.สู ให้ทงมี เม่ ตำานบลผาสิ เสียกระบวนการทำ 3. อบต.หั จ.แพร่งห์ถอนตั วจากการเป็ นางาน ลูกข่าย ทำาให้ในกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นตำาบลผาสิงห์เป็ นไป อย่างล่าช้าเนื่องจากต้องจากลูกข่ายทีใ่ หม่แทน

- หลังจากเลือกตัง้ เสร็จก็ได้ดาำ เนินการจัดพิธลี งนามบันทึกข้อ ตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำาบลผา สิงห์กบั 20 อปท.เครือข่าย และดำาเนินการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั อปท.เครือข่ายติดกันทุกสัปดาห์ทาำ ให้การดำาเนินการแลกเปลีย่ น เรียนรูเ้ ป็นไปอย่างรวดเร็วจำานวน 9 รุน่ เหลือ 1 รุน่

www.themegallery.com

- ทีมตำาบลผาสิงห์ได้มกี ารประสานไปยัง อปท.เครือข่ายอีกครัง้ เพือ่ แจ้งวันการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ต่ี อ้ งเลื่อน อปท.เครือข่ายไป รวมกับรุน่ สุดท้ายและไม่สามารถเลือ่ นได้อกี

- นายกฯได้ประสานงานกับเทศบาลตำาบลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพือ่ ร่วมเป็นลูกข่ายตำาบลผาสิงห์


สรุปการรับรุ่น 1-9 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข (ต่อ) ปัญหา อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

4.ปัญหาการเข้าพัก Home Stay มีบาง อปท.เครือข่าย แจ้งเข้า พัก Home Stay แล้วไม่ทาำ การเข้าพักทำาให้เสียกระบวนการ ทำางานของตำาบลผาสิงห์ เนื่องจากถ้ามี อปท.เครือข่ายแจ้งเข้า พัก ทีมนักวิชาการมีการประสานกับเจ้าของบ้าน Home Stay และเจ้าของบ้าน Home Stay ก็จะมีการเตรียมความเรียบร้อย ของบ้านพัก ทัง้ เรือ่ งอาหาร อาหารว่าง น้ำา ทีเ่ หมาะสมกับ จำานวนทีเ่ ราแจ้งไว้ พอถึงเวลาเข้าพัก อปท.เครือข่ายไม่เข้าพัก 5. อปท.เครือข่าย อยู่ไกล้ๆกับ ตำาบลผาสิ งห์ อปท.เครือข่าย ส่วนใหญ่แล้วอยูจ่ งั หวัดน่าน ซึง่ บาง อปท.อยูใ่ กล้กบั ตำาบล ผาสิงห์ เช่น อบต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน ทำาให้มลี กู ข่ายไม่ อยากเข้าพัก Home Stay เนื่องจากอยูใ่ กล้ๆสามารถเดินทางไป กลับได้

- วิ ธีการแก้ปัญหา ทีมนักวิชาการตำาบลผาสิงห์มกี ารประสาน งานกับ อปท.เครือข่าย ให้แจ้งรายชือ่ เพือ่ เข้าร่วมกระบวนการ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สำาหรับผูท้ ม่ี คี วามประสงค์จะแจ้งเข้าพัก Home Stay ให้แจ้งรายชือ่ และขอให้เข้าพักตามทีแ่ จ้งเพราะหาก แจ้งพักแล้วไม่พกั จะต้องจ่ายค่าพัก Home Stay แก่เจ้าของบ้าน พัก Home Stay เอง

www.themegallery.com

- เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯได้ทาำ ความเข้าใจกับลูกข่ายว่าการทีน่ อน บ้านพัก Home Stay จะทำาให้ลกู ข่ายได้เรียนรู้ วิธกี ารจัดบ้าน พักHome Stay ผาสิงห์และลูกข่ายก็จะต้องกลับไปทำาในตำาบล ของท่าน ถ้าไม่นอนพักก็จะทำาให้ไม่รวู้ า่ Home Stay เขาทำากัน อย่างไร ทีมลูกข่ายต้องมีการเปลีย่ นกันมานอนบ้านพัก Home Stay ทำาให้ลกู ข่ายเปลีย่ นเวรกันมานอนบ้านพัก Home Stay เพือ่ มาเรียนรู้


L/O/G/O

ลงพืน้ ที่ติดตามให้กาำ ลังใจ อปท.เครือข่าย 20 อปท.


ลำาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ตารางเยี่ยม อปท.เครือข่าย

รายชื่อ อปท. เครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำาบลสวด องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านฟ้า เทศบาลตำาบลบ้านสาง องค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนตำาบลโปง่ งาม เทศบาลตำาบลทุ่งผึง้ องค์การบริหารส่วนตำาบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งน้าว องค์การบริหารส่วนตำาบลตำาหนักธรรม องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโรง เทศบาลตำาบลบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนตำาบลบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำาบลนาน้อย องค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงของ องค์การบริหารส่วนตำาบลน้ำาพาง องค์การบริหารส่วนตำาบลจอมจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำาบลพระธาตุ เทศบาลตำาบลเชียงกลาง องค์การบริหารส่วนตำาบลยม องค์การบริหารส่วนตำาบลนาซาว

www.themegallery.com

อำาเภอ บ้านหลวง บ้านหลวง เมือง เชียงคำา แม่สาย แจ้ห่ม วังเหนือ สอง หนองม่วงไข่ ร้องกวาง นาหมืน่ นาน้อย นาน้อย นาน้อย แม่จริม สา เชียงกลาง เชียงกลาง ท่าวังผา เมือง

จังหวัด น่าน น่าน พะเยา พะเยา เชียงราย ลำาปาง ลำาปาง แพร่ แพร่ แพร่ น่าน น่าน น่าน น่าน น่าน น่าน น่าน น่าน น่าน น่าน

วันที่ลงเยี่ยม 3-4 เมษายน 2556 9-10 เมษายน 2556 18-19 เมษายน 2556 23-24 เมษายน 2556 25-26 เมษายน 2556 29-30 เมษายน 2556 1-2 พฤษภาคม 2556 7-8 พฤษภาคม 2556 14-15 พฤษภาคม 2556 16-17 พฤษภาคม 2556 20-21 พฤษภาคม 2556 22-23 พฤษภาคม 2556 27-28 พฤษภาคม 2556 29-30 พฤษภาคม 2556 29-30 พฤษภาคม 2556 3-4 มิถุนาคม 2556 5-6 มิถุนาคม 2556 10-11 มิถุนาคม 2556 12-13 มิถุนาคม 2556 14-15 มิถุนายน 2556

ประชุมคณะกรรมการฯ  
ประชุมคณะกรรมการฯ  
Advertisement