Page 1

ขอมูลที่ตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนสามัญ ปการศึกษา 2554 ที่ 1 2 3 4 5 6

ชื่อโรงเรียน

โทรศัพท

E-mail

ภัทรียาอนุบาล

ที่ตั้ง เลขที่ / ถนน 182/26 1 ถ.รือเสาะสนองกิจ หมู 1 ถ.สุขาภาบาล 10 368 ถ.สารกิจ

ดารุลอันวาห

70 ถ.รือเสาะ - สายบุรี

สาวอ

086-2878698

darulanwar@hotmail.com

สวรรควิทยาคาร

247/6

รือเสาะ

073-571268

sawanwityakhan@gmail.co

อนุบาลรือเสาะ รือเสาะวิทยา ศรีทักษิณ

ตําบล

เว็ปไซด โรงเรียน

ะดับที่เปดสอน ความจุ สามัญ ศาสนา นักเรียน

รือเสาะ

073-572411

anubunruso@hotmail.com

www.anubanrusoschool.com

อ.1-ป.6

2113

รือเสาะออก

073-571166

rusowittaya@hotmail.com

-

อ.1-ป.6

854

รือเสาะออก

073-571638

staffpatriya@hotmail.com

www.patriyaschool.ac.th

ป.1-ป.6

289

รือเสาะออก

073-571036

staffpatriya@hotmail.com

www.patriyaschool.ac.th

อ.1-อ.3

140

รวม

อ.1-ป.6 -

ป.1-ป.4

อิบตีดา

305 109 3810


ขอมูลที่ตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ ปการศึกษา 2554 ที่

ชื่อโรงเรียน

1 2 3 4

นะหฎอตุลสูบาน อิบตีดาวิทยา ดารุลอุลลม ตนตันหยง

ที่ตั้ง เลขที่ / ถนน ตําบล 225 รือเสาะออก 148 ลาโละ 87 เรียง 157/4 รือเสาะ

เว็ปไซด

ระดับที่เปดสอน สามัญ ศาสนา

โทรศัพท

E-mail

073-571320

nahdah2010@gmail.com

-

ม.1 – ม.6

073-578063

ibtida@hotmail.com

www.stks.or.th/ling/ibtida

ม.1 – ม.6

084-8554558

D.R.L_nr@hotmail.co.th

-

ม.1 – ม.3

089-9768916

tontanyong@yahoo.co.th

www.tongtanyong.ac.th

ม.1 – ม.6

รวม

โรงเรียน

ความจุ นักเรียน 734

1-10 1-7

847 185 732 2,498


ขอมูลการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนสามัญ (ม. 15(1) เดิม) ปการศึกษา 2554 การขอจัดตั้ง/แปรสภาพ

ที่

ชื่อโรงเรียน

จัดตั้ง

แปรสภาพ

มาตรา 15(2) มาตรา 15(1)

1 2 3 4 5 6

อนุบาลรือเสาะ รือเสาะวิทยา

การจัดตั้งเปนมูลนิธิ วันที่ไดรับ อนุญาต

ชื่อมูลนิธิ

ผูบริหารโรงเรียน ผูรับใบอนุญาต ผูลงนามแทนมูลนิธิ * นายวิเชษฐ ไทยทองนุม

ผูจัดการ นางถวิล ไทยทองนุม

ผูอํานวยการ นายวิเชษฐ ไทยทองนุม

นางสาวกัญญิกา นฤมิตรภักดีพ นางสาวกัญญิกา นฤมิตรภักดีพงศ

นายวสันต วังเวียงทอง

ศรีทักษิณ

นายภัทรียา จารงค

นางภัทรียา จารงค

นางนูรอาซะห อาแวบือซา

ภัทรียาอนุบาล

นางภัทรียา จารงค

นางอามีนาห หะยียามา

นางภัทรียา จารงค

ดารุลอันวาห

นายอาหาหมัดอับดุลห หะยีมะ นายอาหาหมัดอับดุลห หะยีมะ

นายอาหาหมัดอับดุลห หะยีมะ

นายปรีชา หละเขียว

นางซูรีดา ดือราแม

สวรรควิทยาคาร

1-พ.ค.-00

16-พ.ค.-51

นางนาตือเราะห หละเขียว


ขอมูลการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนศาสนาควบคูสามัญ (ม. 15(1) เดิม) ปการศึกษา 2554 การจัดตั้งเปนมูลนิธิ

การขอจัดตั้ง/แปรสภาพ

ที่

ชื่อโรงเรียน

จัดตั้ง

แปรสภาพ

มาตรา 15(2) มาตรา 15(1)

1

นะหฎอตุลสูบาน

2

อิบตีดาวิทยา

3 4

ดารุลอุลลม ตนตันหยง

1-พ.ค.-38

วันที่ไดรับ อนุญาต

ชื่อมูลนิธิ

พ.ศ 2546 พ.ศ.2545

ผูรับใบอนุญาต ผูลงนามแทนมูลนิธิ *

5-ก.ค.-37 มูลนิธิ อิสลามเพื่อการศึกษาและการกุศล นายบรอเฮง ปายอดือราแม 4-ก.ค.-48 มูลนิธิ อัรเราะหมานียะห

พ.ศ.2515

ผูบริหารโรงเรียน

พ.ศ.2548 มูลนิธิ อัล-อูลูม อัล-ดีนียะห

ผูจัดการ

ผูอํานวยการ

นายบรอเฮง ปายอดือราแม นายอับดุลเลาะ หะยียามา

นายยา บูโยะ

นายซําซูดิน บาเห็ง

นายศุภกิจ บินลาเซ็ง

นายมะรอนิง นิเฮง

นายนิบือราเฮง รูอิ

นางคอดียะห ยีตูวา

นายหะยีดิง หะยีดาโอะ

นายอาหมัดสุกรี หะยีดาโอะ นายอาหมัดสุกรี หะยีดาโอะ


จํานวนครูสอนสามัญ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ (มาตรา 15(1) เดิม) 10 มิถุนายน 2554 ปการศึกษา 2554 : สํานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต วุฒิการศึกษา ที่

สนง.สช.อําเภอรือเสาะ

ป เอก

ป โท

ป บัณฑิต

ปตรี

ปตรี ครู

ต่ํากวาปตรี

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

นะหฎอตุลสูบาน

2

2

1

อิบตีดาวิทยา

1

1

3

10

11

18

22

รวม

40 37

35

72

13

24

37

รวม รวม ชาย หญิง ทั้งสิ้น

1

16

2

18

13

9

14

23

1

8

9

2

1

3

1

1

4

9

13

1

15

20

35

ดารุลอุลลม

11

รวม

ตนตันหยง

1

1

6

14

20

4

3

7

3

3

6

1

อนุบาลรือเสาะ

1

1

1

1

2

3

19

22

3

27

30

3

26

29

11

73

84

6

6

1

7

8

8

16

24

1

18

19

10

47

57

1

1

6

6

4

4

3

3

2

15

17

4

4

5

5

2

4

3

3

7

7

3

13

16

2

4

1

1

2

8

10

77

101

97

244

รือเสาะวิทยา ศรีทักษิณ

2

1

3

ภัทรียาอนุบาล ดารุลอันวาห

1

สวรรควิทยาคาร รวม

0

0

0

7

1

8

12

1

2

3

3

36

48

2 36

2

2

67

103

2 18

72

90

9

24

350


จํานวนนักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ (มาตรา 15(1) เดิม) 10 มิถุนายน 2554 จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2554 : สํานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่

สนง.สช.อําเภอ

ระดับอนุบาล ตอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จํานวนนักเรียนวิชาสามัญ ระดับประถม ระดับมัธยมตน ม.1

ม.2

ม.3

นะหฎอตุลสูบาน

179

177

111

อิบตีดาวิทยา

225

219

ดารุลอุลลม

48

ตนตันหยง

161

อนุบาลรือเสาะ รือเสาะวิทยา

27

อ.1

อ.2

อ.3

รวม

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวม

รวมทั้งสิ้น

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

467

84

87

96

267

734

142

586

103

83

76

262

848

57

45

150

13

22

35

185

156

166

483

66

70

249

732

รวม

113

283

303

860

262

254

233

190

148

166 1,253

90

80

80

277

85

86

106

97

104

126

604

881

34

35

62

61

39

58

289

289

ภัทรียาอนุบาล

35

56

49

140

ดารุลอันวาห

50

79

52

181

รวม

ป.2

274

ศรีทักษิณ

สวรรควิทยาคาร

ป.1

ระดับมัธยมปลาย

2,113

140 32

22

28

19

40

30

19

20

15

9

124

305

109

109

27 449 498 484 1,458 453 427 448 387 306 359 2,379 613 609 464

1,686 266 262 285 813

6,336


จํานวนนักเรียนวิชาศาสนา โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญ (มาตรา 15(1) เดิม จําแนกตามระดับการศึกษา 10 มิถุนายน 2554 ปการศึกษา 2554 : สํานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่

ซันนาวียะห

โรงเรียน ชั้น3

1 2 3 4

จํานวนนักเรียนวิชาศาสนา มูตาวัซซีเตาะห

ชั้น2

ชั้น1

ชั้น3

รวม

ชั้น2

ชั้น1

รวม

ชั้น6

อิบติดาอียะห

ชั้น5

ชั้น4

ชั้น3

นะหฎอตุลสูบาน

30

32

39

101

49

57

108

24

102

107

อิบตีดาวิทยา

10

10

59

79

39

278

235

552

93

94

3

3

13

27

17

57

18

34

ดารุลอุลลม ตนตันหยง รวม

113

70

66

249

166

156

166

483

153

112

167

432

267

518

526

1,116

ชั้น2

141 43

ชั้น1

78 33

รวม

รวมทั้งสิ้น

488

743

187

818

128

188 732

-

-

213

235

184

111

803

2,481


ขอมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (สอนศาสนาอิสลามอยางเดียว ตามมาตรา 15(2) ปการศึกษา 2554) สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ รือเสาะ ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2554 ที่

โรงเรียน

ที่อยู

โทรศัพท

เลขที่บัญชี

ผูรับใบอนุญาต

ผูจัดการ

ครูใหญ

จํานวนครูผูสอน ไดรับการจัดสรร ไมไดรับการจัดสรร ชาย หญิง รวม

1 มูอิฆารวิทยา

11 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ 073-571938 905-0-33014-2 นายจิรศักดิ์ มิ่งวงฉัตร นายโอเซ็นต หะยีมะมิง นายอัดือนัน หะยีมะมิง รวมทั้งสิ้น

2 2

0 0

2 2

ชาย หญิง รวม

1 1

6 6

9 9


จํานวนนักเรียน หองเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนาอยางเดียว (มาตรา 15(2) เดิม) ปการศึกษา 2554 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 สํานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่

เพศ ชื่อสถานศึกษา 1 มูอิฆารวิทยา

ชาย หญิง รวม หอง

ปที่ 1 9 4 13 1

อิสลามศึกษาตอนตน ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 15 5 5 11 6 5 26 11 10 1 1 1

รวม 34 26 60 4

อิสลามศึกษาตอนกลาง อิสลามศึกษาตอนปลาย ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 รวม ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 รวม 3 4 7 10 6 16 13 10 23 1 1 2

รวม ทั้งสิ้น 41 42 83 6

สารสนเทศ  

10 มิถุนายน 2554