Page 1

ฉบับที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

สวัสภูดีเก็ต SawasdeePhuket

กินที่ภูเก็ต

ร้านระย้า

หมี่ต้นโพธิ์ ร้านขนมจีบบุญรัตน ซอยสุ่นอุทิศ

เทีแหลมพรหมเทพ ่ยวที่ภูเก็ต วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)

Ansino Bukit

พักที่ภูเก็ต

PL House

De Cozé

ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร


สวัสดี...ภูเก็ต

Contents 33

5 การเตรี ยมตัวก่อนเดินทาง 6 การเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต 9 แผนที่จงั หวัดภูเก็ต 10 ภาษาภูเก็ต 14 สวัสดี...ภูเก็ต 16 เกาะภูเก็ต 18 ท้ าวเทพกระษัตรี ท้าวศรี สนุ ทร

20 กิน...ที่ภูเก็ต

35

23 ร้ านขนมจีบบุญรัตน์(สาขาในเมือง) 25 Farang Restaurant (ร้ านอาหารฝรั่ง) 26 ริ มทาง @ ฉลอง 30 ร้ าน ทรี กอง 33 ซอยสุน่ อุทิศ 35 ร้ านระย้ า 37 หมี่ต้นโพธิ์ 38 ร้ าน ตังเก

37

46

40 เที่ยว...ที่ภูเก็ต

42 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) 45 หาดกะรน 46 แหลมพรหมเทพ 50 พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) 53 หาดกระหลิม 55 หาดป่ าตอง 57 หาดราไวย์ 58 เกาะราชา(รายา) 62 หาดกมลา 65 เขารัง 66 ถนน ถลาง

25

42 66

71 พัก..ที่ภูเก็ต

72 PL House 76 Ansino Bukit 80 De Cozé

76

58 54 สวัสดีภูเก็ต

2

72 สวัสดีภูเก็ต

3


การเตรียมตัว ก่อนเดินทาง การท่องเทีย่ วและการเดินทางเป็ น กิจกรรม ทีน่ า่ สนุกมากอย่างหนึง่ เราจะได้ เดิน ทางไปในสถานทีใ่ หม่ๆ สัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของธรรมชาติและได้ พบเห็นสิง่ ใหม่ๆ การเดินทางไม่วา่ ใกล้หรือไกลนับว่าเป็ น ก�ำไรของชีวติ น�ำมาซึง่ ประสบการณ์ ความ ประทับใจทีย่ ากจะลืม โดยปกติแล้วก่อนการเดินทาง เราจะ ต้ องมีการเตรียมตัวอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ วางแผนว่าจะ ไปกับใคร ไปทีไ่ หน ไปอย่างไร จะไปกีว่ นั นอน ค้ างทีไ่ หนบ้ าง สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราปฏิบตั ิ กันจนเคยชินอยูแ่ ล้ว แต่การเตรียมตัวในด้ าน สุขภาพก่อนการเดินทางมักจะเป็ นเรื่องทีถ่ กู มองข้ าม ทังๆที ้ เ่ ป็ นเรื่องส�ำคัญ เนือ่ งจากการ เดินทางจะท�ำให้ เราไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใหม่ ทังในแง่ ้ ภมู ปิ ระเทศและภูมอิ ากาศทีแ่ ตกต่างไป จากทีท่ เี่ ราคุ้นเคย และในสถานทีน่ นหรื ั ้ อประ เทศนันๆอาจมี ้ โรคติดต่อบางอย่างซึง่ แตกต่าง ไปจากประเทศไทย และเรายังไม่มภี มู คิ ้ มุ กันจึง ต้ องมีการเตรียมตัวเป็ นอย่างดี สวัสดีภูเก็ต

4

สวัสดีภูเก็ต

5


การเดนิ ทางไปจังหวัดภูเกต็ 1.รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ เส้ นทางพระราม 2 สายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวง หมายเลข 35) จนถึงสามแยดวังมะนาวเลี ้ยว ซ้ ายแล้ วใช้ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี อ�ำเภอ ชะอ�ำ หัวหินจังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ อ�ำเภอทับสะแก จนถึงสี่แยกเข้ าชุมพร (สี่แยกปฐมพร) ตรงไปตามทางหลวง หมายเลข 41 ผ่าน อ�ำเภอหลังสวน เข้ าเขต จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผ่านทางเข้ า สนามบินสุราษฎร์ ธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยก หลักกิโลเมตรที่ 18 เลี ้ยว ขวาอ�ำเภอท้ ายเหมือง บ้ านโคกกลอย จังหวัดพังงา ข้ ามสะพานสารสิน เข้ า จังหวัดภูเก็ต หรื ออีกเส้ นทางหนึง่ จากชุมพร ไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านที่วา่ การอ�ำเภอบ้ านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึง สามแยก เลี ้ยวซ้ ายไปตามทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านบ้ านเขาต่อ ระยะทาง 48 กิโลเมตร ถึงสี่แยกนาเหนือ เลี่ยวขวาเข้ าทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านที่วา่ การ อ�ำเภอทับปุด ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี ้ยวซ้ ายเข้ าทางหลวงหมายเลข 415 จนถึง สามแยกเข้ าตัวเมืองพังงา เลี ้ยวซ้ ายไปตามเส้ นทางอีก 49 กิโลเมตร ถึงจังหวัด ภูเก็ต (ใช้ ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงบ้ านโคก กลอย จังหวัดพังงา แล้ วเลี ้ยว ซ้ ายเข้ าทางหลวงหมายเลข 402) รวมระยะทางทังสิ ้ ้นประมาณ 886 กิโลเมตร 2.รถไฟ ไม่มีบริ การรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้ องการเดินทางโดย รถไฟต้ องไปลงที่สถานนีรภไฟ สุราษฎร์ ธานี (อยูท่ ี่อ�ำเภอพุนพิน) แล้ วต่อรถประจ�ำ ทางเข้ าจังหวัดภูเก็ตใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง สอบถามรายละเอียด ได้ ที่ การรถไฟ แห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020, 0 2220 4334 หรื อ www.railway.co.th 3.เครื่ องบิน มีบริ การเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน สอบถามตารางบิน และ ข้ อมูลเพิ่มเติมที่สายการบินต่างๆ ดังนี ้ 1. การบินไทย โทร. 1566 ส�ำนักงานภูเก็ต โทร. 076211195 หรื อ www.thaiairways.com 2. บางกอกแอร์ เวส์ โทร. 02265 5555 หรื อ www.bangkokair.com 3. ไทยแอร์ เอเชีย โทร. 025159999 หรื อ www.airasia.com 4. วันทูโก โทร.1126 หรื อ www.fly12go.com 5. นกแอร์ โทร. 1318 หรื อ www.nokair.co.th

สวัสดีภูเก็ต

6

สวัสดีภูเก็ต

7


แผนที่จังหวัดภูเก็ต

สวัสดีภูเก็ต

8

สวัสดีภูเก็ต

9


ภาษา ภูเก็ต สวัสดีภูเก็ต

10

สวัสดีภูเก็ต

11


สวัสดีภูเก็ต

12

สวัสดีภูเก็ต

13


สวัสดี

ภูเก็ต

สวัสดีภเู ก็ต เป็ นนิตยสารที่รวบรวมเรื่ อง การกิน เที่ยว และพักผ่อน ไว้ ในเล่มเดียวกัน เนื่องจากในปั จจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยหนึง่ ของชีวิต ไปแล้ วก็วา่ ได้ จงึ ท�ำให้ ผ้ คู นสนใจที่จะเที่ยวต่างจังหวัดมากยิ่งขึ ้น และจังหวัด ภูเก็ตก็คือตัวเลือกหลักๆของนักท่องเที่ยว แต่จะมาภูเก็ตยังไงให้ ค้ มุ ค่าและคุ้ม เวลา สวัสดีภเู ก็ตจึงได้ จดั ตังนิ ้ ตยสารท่องเที่ยวของภูเก็ตขึ ้นมาเพื่อเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกส�ำหรับผู้ที่ต้องการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เกาะราชา

สวัสดีภูเก็ต

14

สวัสดีภูเก็ต

15


เกาะภูเก็ต

Phuket Island

จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดหนึง่ ทางภาคใต้ ของประเทศไทย เป็ นเกาะขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย มีลกั ษณะต่างจากจังหวัดอื่น อย่างสิ ้นเชิง เพราะเป็ นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่พื ้นที่ของจังหวัด ทังหมดเป็ ้ นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย จังหวัดที่ใกล้ เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศ ตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทังเกาะล้ ้ อมรอบด้ วย มหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยูใ่ นอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ต ทางทิศใต้ และตะวันออก การเดินทางเข้ าสูภ่ เู ก็ตนอกจากทางเรื อแล้ ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซงึ่ มีเพียงเส้ นทางเดียวผ่านทางจังหวัด พังงา โดยข้ ามสะพานสารสินและสะพานคูข่ นาน คือ สะพานท้ าว เทพกระษัตรี และสะพานท้ าวศรี สนุ ทร เพื่อเข้ าสูต่ วั จังหวัด และทาง อากาศโดยมีทา่ อากาศยานนานาชาติภเู ก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี ้ ตังอยู ้ ท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

หาดราไวย์

สวัสดีภูเก็ต

16

สวัสดีภูเก็ต

17


ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า จัน ส่วนาท้ าวศรี สนุ ทรเดิมชื่อ มุก เป็ นน้ องสาวของจัน จันและมุกเป็ นบุตรี ของนายทองค�ำ เจ้ าเมือง ถลาง กับนางศรี ทอง มีพี่น้องทังหมด ้ 5 คน จันเป็ นลูกสาวคนโต ส่วน มุกเป็ นลูกคนที่สอง จันได้ แต่งงานกับนายภักดีภธู ร จันจึงมีบรรดาศักดิ์ เป็ นคุณหญิง เราเรี ยกว่า คุณหญิงจัน ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระยาถลาง สามีของคุณหญิงจันถึงแก่ กรรม เมืองถลางจึงขาดประมุขใน พ.ศ. 2328 พระเจ้ าปดุงกษัตริ ย์พม่า ได้ ยกกองทัพครัง้ ใหญ่ที่เรี ยกว่า สงครามเก้ าทัพ ซึง่ ทุม่ เทกองทัพเข้ าตี ประเทศไทยถึง 5 ทาง โดยยกกองทัพเรื อส่วนหนึง่ ประมาณ 3,000 คน เข้ ามาทางภาคใต้ ตีเมืองตะกัว่ ทุง่ และตะกัว่ ป่ าแตก แล้ วจึงยกทัพไปตี เมืองถลาง เมื่อทัพพม่ายกไปถึงเมืองถลาง ได้ ยกพลขึ ้นบก แล้ วตังค่ ้ ายล้ อม เมืองไว้ คุณหญิงจันจึงต้ องบัญชาการรบเอง โดยคุณมุกน้ องสาวเป็ นผู้ ช่วยได้ สงั่ ให้ ตงค่ ั ้ ายป้องกันพม่าขึ ้นหลายค่าย โดยให้ น้องเขยเป็ นแม่ทพั คุมไว้ คา่ ยหนึง่ และนายทองพูนน้ องชายคุมไว้ อีกค่ายหนึง่ คุณหญิงจัน กับคุณมุกได้ รวบรวมผู้หยิงหลายร้ อยคนให้ แต่งตัวเป็ นชาย ส่วนคุณหญิง จันและคุณมุกแต่งตัวเป็ นแม่ทพั และรองแม่ทพั สัง่ ให้ ทหารยิงปื นใหญ่เข้ า ค่ายพม่า แล้ วให้ ทหารไทยโห่ร้องเพื่อข่มขวัญฝ่ ายพม่า สร้ างกลยุทธ์โดย เอาทางมะพร้ าวมารมควันให้ ด�ำแล้ วน�ำมาท�ำเป็ นปื น เมื่อมองไกล ๆ จะ คล้ ายอาวุธจริ ง จากนันเคลื ้ ่อนย้ ายทหารเข้ าในเวลากลางวัน และถอน ทหารออกจากค่ายในเวลากลางคืน เพื่อลวงฝ่ ายพม่าว่ามีทหารจ�ำนวน มาก ในที่สดุ ฝ่ ายพม่าหลงกลไม่กล้ าเข้ าตีเมือง จนขาดเสบียงอาหารและ ต้ องถอยทัพกลับไป ด้ วยกลอุบายดังกล่าว ท�ำให้ คณ ุ หญิงจันและคุณมุก สามารถรักษาเมืองถลางไว้ ได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบถึงวีรกรรมของ คุณหญิงจันและคุณมุกน้ องสาว จึงโปรดเกล้ า ฯ ให้ แต่งตังคุ ้ ณหญิงจัน เป็ นท้ าวเทพกระษัตรี และแต่งตังคุ ้ ณมุกเป็ นท้ าวศรี สนุ ทร ในปั จจุบนั ได้ มีการสร้ างอนุสาวรี ย์ท้าวเทพกษัตรี และท้ าวศรี สนุ ทรแต่งกายแบบผู้หญิง ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ยืนถือดาบเคียงกันอยูบ่ นฐานคอนกรี ต ประดับหินอ่อน ตังอยู ้ ก่ ลางวงเวียนตรงสี่แยกท่าเรื อ ต�ำบลศรี สนุ ทร อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็ นที่สกั การะแก่คนทัว่ ไป

ท้

สวัสดีภูเก็ต

18

สวัสดีภูเก็ต

19


กิน...ที่ภูเก็ต

หมี่ต้นโพธิ์

สวัสดีภูเก็ต

20

สวัสดีภูเก็ต

21


กิน....ที่ภูเก็ต

ร้านขนมจีบบุญรัตน์(สาขาในเมือง) ร้

านขนมจีบบุญรัตน์เป็ นร้ านขนมจีบดัง่ เดิมที่อยู่ กับชาวภูเก็ตมาเป็ นเวลานาน ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่จะนิยม ทานขนมจีบ กับ กาแฟ ตอนเช้ าๆ เนื่องจากสะดวก และยัง รวดเร็ วอีกด้ วย เมนูอาหารก็มีอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ขนมจีบหมู ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบปู ซาลาเปา ต้ มกระดูกหมู และอีกมากมาย สิง่ ที่แตกต่างจาก ขนมจีบที่ กรุงเทพฯ นัน่ ก็ คือ น� ้ำจิ ้มสูตรเด็ดของจังหวัดภูเก็ต ที่มีรสชาติที่หวานปนเผ็ด นิดหน่อย เพื่อเพิ่มรสชาติให้ แก่ขนมจีบให้ นา่ รับประทานยิิ่ง ขึ ้น ร้ านขนมจีบบุญรัตน์มีอยู2่ สาขา สาขาแรกคือ สาขาในเมืองอยูไ่ กล้ ทางเข้ าตลาดสด สาขาที่ 2 อยูต่ รงข้ าม โรงเรี ยนดาวรุ่งวิทยา หน้ าหมูบ่ ้ านวิลล่า ดาวรุ่ง

ต้ มกระดูกหมู

ขนมจีบหมูพนั สาหร่าย

ขนมจีบหมู

ขนมจีบหมูไส้ กรอก

น� ้ำจิ ้มขนมจีบ

สวัสดีภูเก็ต

22

ที่อยู่ ถนน บางกอก ต�ำบล ตลาดเหนือ อ�ำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต โทร - 076 212 034

สวัสดีภูเก็ต

23


กิน....ที่ภูเก็ต

Farang Restaurant (ร้านอาหารฝรั่ง) านอาหารฝรั่ง เป็ นร้ านอาหารอิตาเลี่ยน ฟิ วชัน่ กับไทย เพื่อผสมผสานรสชาติให้ เข้ า โดยทาง ร้ านจะเน้ นเมนูเป็ นอาหารอิตาเลี่ยนแต่หน้ าหรื อ รสชาติของอาหาร จะผสมผสานรสชาติของอาหาร ไทยเข้ าไปด้ วย ร้ านอาหารฝรั่งมีอยู่ 2 สาขา สาขาแรกอยู่ ที่ต�ำบลเชิงทะเล ไกล้ ๆสถานีต�ำรวจเชิงทะเล ส่วน สาขาที่2 อยูต่ รงข้ าม Index living mall

ร้

ย�ำเนื ้อย่าง

พิซซ่า

สปาเก็ตตี ้คาโบนาร่า

สวัสดีภูเก็ต

24

ที่อยู่ 2/1 หมู่ 1 ต�ำบล เชิงทะเล อ�ำเภอถลาง ภูเก็ต โทร 081-742-6688 *ปิ ดทุกวันอาทิตย์*

สวัสดีภูเก็ต

25


กิน....ที่ภูเก็ต

ริมทาง @ ฉลอง านริ มทางเป็ นร้ านที่เปิ ดมาค่อนข้ างที่จะนาน พอสมควร ช่วงแรกๆ ร้ านริ มทาง เป็ นร้ านขาย เฉาก๊ วยอยู่ ข้ างทาง จึงตังชื ้ ้ ่อร้ านว่า “ริ มทาง“ แต่ในปั จจุบนั มีคนนิยม ที่จะไปรับประทานมากยิ่งขึ ้น จึงท�ำให้ ตอนนี ้ร้ านริ มทาง ได้ แยกออกเป็ น 2 สาขา

ร้

โดยทางร้ านจะแย่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก ส�ำหรับรับประทานอาหารของทางร้ าน ส่วนอีกด้ านหนึง่ เป็ นส่วนของสินค้ าของฝากของจังหวัดภูเก็ต

หมี่ห้ นุ กระดูกหมู

สาขาแรก อยูท่ ี่ในเมือง ตรงข้ ามร้ านหนังสือทุง่ อักษร ส่วนร้ านที่2 เป็ นร้ านที่พงึ่ เปิ ดได้ ไม่นาน อยู่ ข้ างวัด ฉลอง

ข้ าวเหนียวมะม่วง

ก๋วยเตี๋ยวต้ มแซ่บ

ย�ำมะม่วง

ส่วนเรื่ องราคาอาหารและสินค้ าภายในร้ านนัน้ อาจ จะสูงกว่าร้ านข้ างนอกนิดหน่อย แต่การบริ การและการจัด ร้ านของร้ าน ริ มทาง ก็สงู ตามราคาเช่นกัน เฉาก๊ วยนมสด

ร้ านริ มทางในปั จจุบนั มีของขายและให้ รับ ประทานเป็ นจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็ น หมี่่หุ้นกระดูกหมู ย�ำมะม่วง ข้ าวเหนียวมะม่วง เฉาก๊ วย และอีกมากมาย

สวัสดีภูเก็ต

26

เฉาก๊ วยปั่ น

ที่อยู่ ถนนรพช. ภก. 4006 (บ้ านนาใหญ่-บ้ านฉลอง) ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต โทร 076-374 470, 081-537 6763

สวัสดีภูเก็ต

27


สวัสดีภูเก็ต

28

สวัสดีภูเก็ต

29


กิน....ที่ภูเก็ต

ร้าน ทรีกอง ขนมปั งปิ ง้

าน ทรี กอง เป็ นร้ านอาหารกึง่ ร้ านนัง่ ชิว โดยมีเมนูอาหาร และเครื่ องดื่ม มากมาย ให้ เลือก บรรยากาศ ภายในร้ านเป็ นตัวบ้ านที่มี 2 ชัน้ และมีสว่ นของที่นงั่ ข้ างนอก บรรยากาศรอบๆ สดชื่น เนื่องจากมี ต้ นไม้ พอสมควร

ร้

ขนมปั งปิ ง้

บริ เวณรอบๆร้ านก็มีความกว้ างขวาง เหมาะแก่ครอบครัวที่มากันเป็ นจ�ำนวนมาก และมี ทังเด็ ้ กและผู้ใหญ่ มารับประทานอาหาร เนื่องจากมี สนามเด็กเล่นที่กว้ างขวางเพื่อให้ เด็กสามารถเล่นได้ และที่จอดรถของร้ านก็กว้ างขวางมากเช่นกัน

เมนูอาหารก็จะเป็ นเมนูอาหารที่งา่ ยๆ เพื่อเอาใจวัยรุ่น ไม่ ว่าจะเป็ น ขนมปั งปิ ง้ มาม่าผัด จนไปถึงอาหารหนักๆ เช่น ต้ มย�ำกุ้ง ข้ าวผัด ปลาทอดน� ้ำปลา และอีกมากมาย โอดิบ

สวัสดีภูเก็ต

30

ปี โป้ปั่ น

ข้ าวผัดหมู

ปลาทอดน� ้ำปลา

สปาเก็ตตี ้ต้ มย�ำ

สลัดทูนา่

ที่อยู่ ถนน เยาวราช, ต�ำบล ตลาดใหญ่ (ตรงข้ ามร้ านกล้ วยน� ้ำว้ า) เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เปิ ดบริ การทุกวัน : 18:00 - 22:00

สวัสดีภูเก็ต

31


กิน....ที่ภูเก็ต

ซอยสุ่นอุทิศ อยสุน่ อุทิศเป็ นซอยตันเล็กๆ ภายในซอยเป็ นบ้ านของคนภูเก็ตสมัยก่อน แต่ตรงต้ นปากซอยนันมี ้ ของกินภูเก็ตอร่อย มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ขนมอาโป๊ ง โอ้ เอ๋ว และหมี่ห้ นุ กระดูกหมู โอ้ เอ๋ว คือ ขนมหวานของชาวภูเก็ต ตัวโอ้ เอ๋วนันท� ้ ำมาจากกล้ วย จึงท�ำให้ มี รสชาติหวาน ใส่กบั ถัว่ แดง น� ้ำเชื่อม และน� ้ำ แข็งใสราดด้ วยน� ้ำแดง

หมี่ห้ นุ กระดูกหมู เส้ นหมี่ผดั ด้ วย ซีอิ ้ว และราดด้ วย ต้ นหอมและกระเทียม เจียว เสริ ฟคูก่ บั กระดูกหมูกินพร้ อมกัน รสชาติกลมกล่อม

ขนมอาโป๊ งนันท� ้ ำมาจากแป้งข้ าว เจ้ า กับมะพร้ าว และส่วนผสมอื่นๆ คนและ เทลงกระทะ จนเป็ นแผ่นแล้ วจึงม้ วน ก็จะได้ ขนมอาโป๊ ง

โอ้ เอ๋ว

หมี่ห้ นุ กระดูกหมู

สวัสดีภูเก็ต

32

ขนมอาโป้ง

สวัสดีภูเก็ต

33


กิน....ที่ภูเก็ต

ร้านระย้า านอาหารระย้ าเป็ นร้ านที่น�ำเอาบ้ านเก่าสองชัน้ มาตกแต่ง ดัดแปลง กลายเป็ น ร้ านอาหาร ที่ให้ บรรยากาศย้ อนยุคแบบสมัยเก่าๆ เมนูอาหารของร้ านส่วนใหญ่ก็จะเป็ นอาหารใต้ ซึง่ มีรสชาติที่คอ่ นข้ างจะเผ็ด และ ราคาค่อนข้ างจะสูง แต่ถ้าเทียบกับรสชาติ และ วัตถุดบิ แล้ วก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่ได้ เสียไป อาหารที่เป็ นที่นิยมของร้ านคือ หมี่ห้ นุ แกงปู ปลาเจี๋ยนตะไคร้ ทอดมันกุ้ง กุ้งผัด สะตอ แกงส้ มโชน

ร้

หมี่ห้ นุ แกงปู

สวัสดีภูเก็ต

34

ปลาเจี๋ยนตะไคร้

ทอดมันกุ้ง

กุ้งผัดสะตอ

แกงส้ มโชน

ที่อยู่ 48 ถนนดีบกุ ตัดใหม่ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต โทร 076-218-155 เปิ ดบริ การ ทุกวัน : 10:00 - 22:00

สวัสดีภูเก็ต

35


กิน....ที่ภูเก็ต

หมี่ต้นโพธิ์

หมี่ต้นโพธิ์ านหมี่ต้นโพธิ์เปิ ดกิจการ มานานกว่า 60 ปี จนได้ ชื่อว่าเป็ น ร้ านอาหารพื ้นเมืองร้ านหนึง่ ประจ�ำ จังหวัดภูเก็ต ร้ านหมี่ต้นโพธิ์ขายหมี่ ผัดแบบฮกเกี ้ยน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น เส้ นหมี่เหลืองกลม มีขนาดใหญ่กว่า เส้ นหมี่ธรรมดา ลักษณะและขนาด ใกล้ เคียงกับเส้ นโซบะของญี่ปนุ่ หมี่ ฮกเกี ้ยนที่ขายกันมีทงั ้ หมี่ฮกเกี ้ยน น� ้ำ และแห้ ง แต่ที่นิยมกันมากก็คือ หมี่ฮกเกี ้ยนผัก โดยผัดแบบมีน� ้ำ ขลุกขลิก

ร้

พร้ อมกับใส่เนื ้อหมู ปลา ปลาหมึก และไข่ เวลารับประทานให้ ใส่เครื่ องจ�ำพวกหอมแดงและพริ กป่ น ลงไปด้ วย นอกจากหมี่ฮกเกี ้ยนแล้ ว ร้ านหมี่ต้นโพธิ์ยงั มีอาหารตามสัง่ หมี่ น� ้ำ หมี่ราดหน้ า หมี่ผดั ขี ้เมา และหมู สะเต๊ ะ ซึง่ ล้ วนแต่รสชาติอร่อยล� ้ำทัง้ สิ ้น

ห่อหมกปลา

สวัสดีภูเก็ต

36

ที่อยู่ ร้ านหมี่ต้นโพธิ์ (สาขา 1) อยูต่ รงบริ เวณวงเวียนสุรินทร์ (วงเวียนหอนาฬิกา) เลขที่ 214/7-8 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิ ดบริ การทุกวันตังแต่ ้ 9.00 – 18.30 น. โทร 076- 216-293

สวัสดีภูเก็ต

37


กิน....ที่ภูเก็ต

ร้าน ตังเก

ร้

านอาหารตังเก เป็ นร้ านอาหารติดริ มทะเล อยูแ่ ถว ป่ าหล่าย ร้ านอาหารตังเกเน้ นอาหารซีฟดเป็ ู๊ น หลัง มีทงั ้ กุ้ง หอย ปู ปลา และอีกมากมาย เมนูที่เป็ นนิยมของร้ านอาหารตังเก ได้ แก่ “น� ้ำพริ กกุ้งเสียบ” ที่น� ้ำน� ้ำพริ กมาต�ำกับกุ้งเสียบของ จังหวัดภูเก็ต เสริ ฟพร้ อมเครื่ องเคียง ไม่วา่ จะเป็ น สะตอ ถัว่ พู ถัว่ งอก แตงกวา รสชาติไม่เผ็ดมาก อย่าง ต่อไปคือ “เบือทอด” เบือเป็ นพืชใต้ ทะเล คนภูเก็ตนิยม น�ำมาชุบแป้งแล้ วทอด กินกับน� ้ำจิ ้มที่มีรสชาติหวาน อย่างต่อไปคือ “ห่อหมก” ท�ำมาจากหัวปลาแล้ วหมก จนเป็ นห่อหมกที่มีกลิน่ หอม และรสชาติอร่อย

หอยนางรม

น� ้ำพริ กกุ้งเสียบ

หมึกนึง่ มะนาว

เบือทอด

ห่อหมกหัวปลา

ที่อยู่ หลวงพ่อแช่ม ฉลอง , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต 83130 โทร 076282341

สวัสดีภูเก็ต

38

สวัสดีภูเก็ต

39


เที่ยว..ที่ภูเก็ต

สวัสดีภูเก็ต

40

สวัสดีภูเก็ต

41


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

สวัสดีภูเก็ต

42

สวัสดีภูเก็ต

43


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

วั

ดฉลอง หรื อชื่อที่เรี ยกเป็ นทางการ ก็คือ วัด ไชยธาราม เป็ นวัดคูบ่ ้ านคูเ่ มืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ถ้ า ใครมา ภูเก็ตจะต้ องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัด ฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคลแต่ตวั เอง เรื่ องราวความศักดิ์สทิ ธิ์ กิตติศพั ท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่ สูงส่งของหลวงพ่อท�ำให้ มีผ้ เู ลื่อมใสศรัทธาเป็ นอันมาก เล่า กันว่าในขณะที่ทา่ นมีชีวิตอยูน่ นถึ ั ้ งกับมีผ้ ทู ี่รอปิ ดทองตาม แขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทัว่ ราว กับปิ ด ทองพระพุทธรูปและแม้ วา่ หลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็ น เวลานับหนึง่ ร้ อยปี มาแล้ วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคณ ุ และ บารมีของท่านก็อยูใ่ นความทรงจ�ำของผู้คนสืบมา อีกทังที ้ ่วดั ฉลองแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของ ั ้ พระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็ นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ าที่น�ำมาจากศรี ลงั กา วัดฉลองแห่งนี ้เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวใน ภูเก็ตอีกแห่งที่ ใครๆ ที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้ องมาวัดแห่งนี ้ สิ่งที่น่าสนใจในวัดฉลอง

นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไป ซึง่ มีเรื่ องรวมถึงความศักดิ์สทิ ธิ์ คุณ งามความดีของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลอง เป็ นที่พงึ่ ให้ แก่ ชาวบ้ าน ในครัน้ การต่อสู้กบั พวกอังยี ้ ่ และเรื่ องเล่าเกี่ยวกับ ไม้ เท้ าของท่านที่จิ ้มบริ เวณที่เป็ นไฝ หรื อปาน จะท�ำ ให้ จาง ไปเอง ( เป็ นความเชื่อของแต่ละบุคคล ) นอกจากหลวง พ่อแช่มแล้ วยังมีหลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื ้อม ซึง่ เป็ น ที่เคราพศรัทธาของชาวบ้ านมาก ซึง่ ท่านทังสองมี ้ ชื่อเสียง การปรุงสมุนไพร และรักษาโรค ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั ท่านจะ มรณภาพไปแล้ ว แต่ก็ยงั มีชาวบ้ านที่มีเรื่ องทุกข์ร้อน ก็จะ ไปกราบไหว้ บนบานไม่ขาดสาย ปั จจุบนั นี ้ได้ ประดิษฐาน องค์ทา่ นทังสามที ้ ่วิหารที่สร้ างอย่างสวยงาม ซึง่ ในแต่ละ วันจะมีผ้ คู นทังชาวไทย ้ และต่างชาติ ต่างมา กราบไหว้ เป็ น จ�ำนวนมาก

สวัสดีภูเก็ต

44

หาดกะรน าดกะรน เป็ นชายหาดที่ยาวที่สดุ ใน เกาะภูเก็ต อยูถ่ ดั จากหาดกะตะไปทางเหนือ มี เพียงเนินเขาเตี ้ย ๆ คัน่ อยูเ่ ท่านัน้ เหนือชายหาด มีสนทะเล และต้ นตาลขึ ้นเรี ยงรายอยูโ่ ดยทัว่ ไป บริ เวณหาดมีเม็ดทรายที่ขาวและละเอียดมาก บริ เวณหาดมีคลื่นลมแรง จึงไม่เป็ นที่นิยมในการ เล่นน� ้ำมากนัก นักท่องเทียวนิยมนอนอาบแดด เดินผ่อนคลายบริ เวณริ มหาดเป็ นส่วนใหญ่ บริ เวณหาดยังมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพรี ยบ พร้ อม แหล่งช้ อปปิ ง้ และร้ านค้ าอยูบ่ ริ เวณวง เวียนด้ านขวาสุดของหาด รวมทังสถานบั ้ นเทิง ยามค�่ำคืนอีกด้ วย

สวัสดีภูเก็ต

45


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ

สวัสดีภูเก็ต

46

สวัสดีภูเก็ต

47


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ หลมพรหมเทพจัดเป็ นหนึง่ ใน จุดชมอาทิตย์ตกก่อน ใครที่สวยที่สดุ ในเมืองไทย เป็ นแหลมที่อยูใ่ ต้ สดุ ของเกาะภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลกั ษณะเป็ นแหลมโค้ งไล่ ระดับทอดตัวสูท่ ้ องทะเล รอบข้ างแวดล้ อมด้ วยต้ นตาลที่ขึ ้นแทรก อยูเ่ รี ยงรายตาม ต้ นหญ้ าที่พดั พลิ ้วด้ านขวาเป็ นหาดในหานและ เกาะมัน ส่วนด้ านซ้ ายจะมองเห็นหาดในยะซึง่ เป็ นหาดเล็ก ๆโดย ทัว่ ไป นักท่องเที่ยวไม่วา่ จะเที่ยวหรื อพักที่หาดใด พอช่วงใกล้ เย็น พากันมาชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ หากมาเที่ยวใน วันที่อากาศดี ท้ องฟ้าเปิ ด มีเมฆน้ อย บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ที่แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูร้อนมีทงุ่ หญ้ าสี ทองขึ ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแก้ วน้ อย เกาะแก้ วใหญ่ และเกามัน ส่วน ในฤดูฝนจะเป็ น เป็ นสีเขียวรอบๆ แหลมพรหม เทพเป็ นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟองคลื่นสีขาว กระทบโขดหินงดงามยิ่งนัก

ก่อนถึงแหลมพรหมเทพจะผ่านหาดราไวย์อาจแวะชม ทิวทัศน์ที่หาดราไวย์ หรื อนัง่ รับประทานอาหารเย็นรับลม ทะเล ก่อนขึ ้นเขาไปแหลมพรหมเทพ ระยะทางขึ ้นประมาณ 695 เมตร มี ลานจอดรถ จากลานจอดรถมี บันได ขึ ้นไป ยังเนินเขา เพื่อชมวิว พระอาทิตย์ตก ก่อนพระอาทิตย์ตกนักท่องเที่ยวอาจเดินชมวิวอยู่ ด้ านบนถนน หรื ออาจจะลง ไป ชมวิวที่ปลาย แหลมก็ต้องเดินลง ไปอีกประมาณ 1 ก.ม. ซึง่ ระยะทางการเดินก็คอ่ นข้ างชัน ต้ องเดิน ลงไปด้ วย ความระมัดระวัง

สวัสดีภูเก็ต

48

สวัสดีภูเก็ต

49


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) ระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรื อ พระ ใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยูท่ ี่เขานาคเกิด เลยจาก วัดฉลองไปไม่ไกล เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวส�ำคัญ ของ จังหวัดภูเก็ตในกลุม่ นักท่องเที่ยว ลักษณะเด่น ของพระใหญ่ ได้ แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาด ใหญ่เห็นได้ รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนยั ส�ำคัญใน การ ก่อสร้ างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็ น น� ้ำหนึง่ ใจเดียวและความหวัง การก่อสร้ างพระพุทธ รูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ส�ำเร็จได้ ด้วย การร่วมมือ ร่วมใจบริ จาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่าง ชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมา เยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักกา ระที่วดั พระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่ สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

สวัสดีภูเก็ต

50

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้ าตักกว้ าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ประดับผิวด้ วยหิน อ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) จากพม่า น� ้ำ หนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน หรื อ ประมาณ 2,500 ตารางเมตร รายละเอียดที่ http://www.mingmongkolphuket.com

สวัสดีภูเก็ต

51


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

หาดกระหลิม าดกระหลิมมีโขดหินและแนวปะการัง และมีสถานที่พกั และร้ านอาหารริ มหาด สามารถ เดินทางไปตามเส้ นทางเดียวกับหาดป่ าตอง แต่เมื่อ ถึงตัวหาดป่ าตองจะมีทางแยกให้ เลี ้ยวขวาก็จะถึง หาดกะหลิมเป็ นหาดเล็กๆ และยังคงเป็ นเส้ นทาง ที่สามารถเดินทางจากหาดป่ าตองไปยังหาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดบางเทา หรื อสนามบินได้ อีกด้ วย

สวัสดีภูเก็ต

52

หาดกะหลิมเป็ นชายหาดที่เต็มไปด้ วยโขดหิน และ มีกระแสคลื่นลมทะเลค่อนข้ างรุนแรง จึงไม่เหมาะ ส�ำหรับการเล่นน� ้ำหรื อท�ำกิจกรรมทางน� ้ำ อีกทังใน ้ ช่วงมรสุมน� ้ำทะเลมักจะเอ่อล้ นและท่วมเส้ นทางจา ราจรหรื อท�ำให้ เส้ นทางขาดช�ำรุดบ่อยครัง้ จึงควร หลีกเลี่ยงเส้ นทางดังกล่าวในช่วงมรสุม

สวัสดีภูเก็ต

53


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

หาดป่าตอง เป็ นชายหาดที่มีชื ้อเสียงมากที่สดุ ของเกาะภูเก็ต และ ยังเป็ นสถานที่ผกั ผ่อนที่มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาผักผ่อน ตลอดทังปี ้ อีกด้ วย ภายในบริ เวณมี่บ้านพัก โรงแรม บริ ษัทน�ำ เที่ยว ร้ านค้ า ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิงยามค�่ำคืนไว้ ส�ำหรับบริ การ นักท่องเที่ยว ที่อาจจะเรี ยกได้ วา่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว 24 ชม. เลยก็วา่ ได้ ณ บริ เวณชายหาดยังมีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะ ส�ำหรับเล่นน� ้ำทะเล และยังมีกิจกรรมทางทะเล ไม่วา่ จะเป็ น เจ สกี สปี ดโบท และอื่นๆอีกมากมาย ไว้ ส�ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว อย่างครบครัน การเดินทางมายังหาดป่ าตองสามารถมาถึงได้ จากสาม ทางหลัก หากเดินทางมาจากตัวเมืองโดยนับจาก”สนามกีฬาสุ ระกุลภูเก็ต” จะใช้ เวลา ประมาณ 25 นาที หรื ออีกเส้ นทางที่สอง สามารถเดินทางจากหาดกะรนจะใช้ เวลาประมาณ 20 นาที และ อีกเส้ นทางที่สามสามารถเดินทาง มาจากหาดกมลาโดยจะใช้ เวลาประมาณ 20 นาทีเช่นกัน โดยทังสามทางสามารถเดิ ้ นทาง ไปถึงหาดได้ ทงรถยนต์ ั้ และ รถจักรยานยนต์

สวัสดีภูเก็ต

54

สวัสดีภูเก็ต

55


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

หาดราไวย์ าดราไวย์เป็ นชายหาดที่กว้ างรองจากหาดป่ า ตอง เป็ นชายหาดที่มีร้านอาหารอยูจ่ �ำนวนมาก เป็ นที่นิยม ในการรับประทานอาหารริ มทะเล ของนักท่องเที่ยวทังชาว ้ ไทยและชาวต่างชาติ หาดราไวย์แห่งนี ้นับว่า เป็ นอีกจุดหนึง่ ส�ำหรับขึ ้นเรื อของนักท่องเที่ยวไปยังเกาะแกร่งต่างๆ มากกว่า การเล่นน� ้ำ หรื อท�ำกิจกรรมอื่นๆในบริ เวณรอบๆชายหาด หาดราไวย์อยูห่ า่ งจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กม. เส้ นทางจาห้ าแยกฉลองไปสูห่ าดราไวย์ เป็ นระยะทาง 5 กม. (ทางหลวง 4024) เป็ นเส้ นทางที่สวยที่สดุ สายหนึง่ ของ ภูเก็ตเพราะเป็ นถนนเลียบชายหาดฝั่ งตะวันออก หาดราไวย์

สวัสดีภูเก็ต

56

เป็ นหาดมีชาวเลอาศัยอยู่ ไม่ได้ เป็ นหาดทรายสวยๆ ตามที่ หลายคนเข้ าใจนะครับ ที่นี่ไม่เหมาะแก่การเล่นน� ้ำ แต่เป็ น จุดที่ใกล้ เกาะหลายเกาะซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เกาะโหลน เกาะราชา บริ เวณนี ้มีทวั ร์ ของชาวเลนัง่ เรื อหางยาวชมเกาะต่างๆ ราคาไม่แพง และเราสามารถจ้ าง เหมาล�ำไปกลับเวลาใดก็ได้ ตย. เกาะราชา ใช้ เวลาเดินทาง ไป ไม่เกิน 2 ชม. ราคา ประมาณ 1000 บาท แบบเหมาล�ำ ถ้ า เป็ นเกาะเฮ 700 บาท ราคาจะถูกว่า แพคเก็จทัวร์ ตามหาด ป่ าตอง และตัวเมือง เพราะไม่ต้องผ่านนายหน้ า

สวัสดีภูเก็ต

57


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

เกาะราชา(รายา)

สวัสดีภูเก็ต

58

สวัสดีภูเก็ต

59


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

เกาะราชา กาะราชาหรื อเกาะราชายา มีหาดทราย ขาวสะอาด มีหาดทางด้ านตะวันตกอยูร่ ะหว่าง หุบเขาเป็ นรูปคล้ าย เกือกม้ าเรี ยกว่า อ่าวปะตก มี หาดทรายขาวละเอียด น� ้ำทะเลใสสะอาดลักษณะ คล้ ายทะเลแถบหมูเ่ กาะสิมิลนั ทางใต้ ทางใต้ เกาะ ราชาตังอยู ้ ท่ างด้ านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่าง จากเกาะภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื ้นที่ ทัง้ เกาะกว่า3,000 ตารางกิโลเมตร มีพื ้นราบ และเนิน เขา ที่มีความสูงไม่มากนัก ชาวบ้ านได้ เข้ าไปท�ำการ จับจอง ที่ดนิ ท�ำสวนมะพร้ าว สวนผลไม้ และอาศัย อยู่ ที่เกาะราชาใหญ่ประมาณ 16 ครอบครัว ส่วน พื ้นที่ราบ ที่อยูต่ ดิ ทะเลชาวบ้ าน และนักลงทุนได้ พัฒนาบางส่วนเป็ นที่พกั และร้ านอาหารส�ำหรับ รองรับนักท่องเที่ยวหากใคร ได้ มา เที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร ์เกาะราชาหรื อรายา เป็ นโปรแกรม ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เกาะราชามีชายหาดที่โค้ ง ยาวสวยงามอยูห่ ลายแห่ง เที่ยวสะดวกเพราะมีเส้ น ทางเดินเท้ าศึกษาธรรมชาติได้ รอบเกาะต่างๆ

สวัสดีภูเก็ต

60

สวัสดีภูเก็ต

61


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

หาดกมลา หาดกมลา เป็ นอีกหนึง่ ชายหาดที่มีความเงียบสงบ หาด กมลาอยูถ่ ดั ลงมาทางใต้ ของหาดสุรินทร์ เป็ นหาดทรายที่มีเม็ดทรายไม่ ละเอียดมากนัก มียาวความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และที่หาดกมลา แห่งนี ้ยังมีอนุสรณ์สถานสึนามิ ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อสะท้ อนถึงพิบตั ภิ ยั คลื่น ยักษ์ ที่เคยเกิดขึ ้นที่ชาดหาดแห่งนี ้ เป็ นประติมากรรมชื่อว่า จิตจักรวาล บริ เวณเหนือหาดยังมีที่พกั ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ไว้ คอยบริ การนักท่อง เที่ยว อย่างครบครัน หาดกมลา สามารถเดินทางจากถนนหลักได้ ทงสองทาง ั้ ทัง้ จากการเดินทางมาจากหาดป่ าตองผ่านหาดกะหลิมขับผ่านไปตาม ถนนหลัก ก็จะพบหาดกมลา หรื อหากเริ่ มการเดินทางจากอนุสาวรี ย์ ท้ าวเทพกระษัตรี ท้าวศรี สนุ ทร มาตามถนนหลัก จะอยูถ่ ดั ลงมาทางใต้ ของหาดสุรินทร์ และห่างจากแหลมสิงห์ประมาณ 1 กิโลเมตร นับเป็ น หาดทางฝั่ งเหนือของภูเก็ต สามารถเดินทางไปถึงหาดได้ ทงรถยนต์ ั้ และ รถจักรยานยนต์

สวัสดีภูเก็ต

62

สวัสดีภูเก็ต

63


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

เขารัง เ

ขารัง เป็ นเนินเขาเตี ้ย ๆ โดยมีชื่อเดิม ว่า “เขาหลัง” อยูห่ ลังตัวเมืองทางด้ านทิศตะวันตก เฉียงเหนือ รถยนต์สามารถขึ ้นไปจนถึงยอดเขาได้ บริ เวณยอดเขา มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เป็ นสถานที่พกั ผ่อน หย่อนใจ และชมทิวทัศน์ของ เมืองภูเก็ต จากยอดเขา สามารถ มองเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเล เกาะเล็ก เกาะน้ อยรวมทังทิ ้ วทัศน์ของเกาะภูเก็ต ทัง้ ใกล้ และไกลได้ อย่างชัดเจน

สวัสดีภูเก็ต

64

พระยารั ษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี

ได้ สร้ างท่าเรื อที่อา่ วภูเก็ต และขุดอู่ จอดเรื อในคลองภูเก็ต เพื่อให้ เรื อใบและเรื อกลไฟ ขนาดใหญ่เข้ าจอดได้ ท่าเรื อนี ้ได้ รับพระราชทาน นามว่า “ท่านเรศ” ท่านได้ ริเริ่ มสร้ างเรื อกลไฟใช้ ประจ�ำจังหวัดต่างๆ เพื่อติดต่อกันภายในมณฑล ให้ สะดวกยิ่งขึ ้น ด้ วยในขณะนัน้ จังหวัดระนองมี การติดต่อสื่อสารระหว่างจังหวัดและมณฑลโดย เรื อเมล์เพียงเดือนละ ๒ ครัง้ เท่านัน้ ยังไม่มีโทรเลข และโทรศัพท์ ท่านได้ ด�ำเนินการขออนุญาตกระทร วงโยธาธิการจัดตังสายโทรเลขและโทรศั ้ พท์จาก ตะกัว่ ป่ าถึงระนอง พร้ อมทัง้ สร้ างถนนขนาบกับเสาโทรเลข

สวัสดีภูเก็ต

65


เที่ยว....ที่ภูเก็ต

ถนน ถลาง นนถลาง เป็ นถนนที่เก่าแก่ที่สดุ สายหนึง่ ในเมืองภูเก็ต เป็ นย่านการค้ าซึง่ บอกเล่าเรื่ องราว วิถีชีวิตที่เคยมีในอดีต ตังแต่ ้ สมัยที่ยคุ เหมืองแร่รุ่งเรื อง และมรดกที่ตกทอดมาสูป่ ั จจุบนั คือ มรดกทางสถาปั ตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมากกว่า 3 วัฒนธรรม คือ ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป และคงอาคารตึกแถวเก่าที่มีรูปแบบเดิมเกาะกลุม่ กันมากกว่า 140 คูหา เป็ นถนนสาย ประวัตศิ าสตร์ คกู่ บั จังหวัดภูเก็ตมากกว่า 150 ปี นับ จากปี ค.ศ.1850 โดยพระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (ทัด) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ าเมืองภูเก็ต ถนนสายนี ้ก�ำหนด ไว้ ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิง่ แวดล้ อมให้ เป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ศิลปกรรม

ารเดินชมถนนถลาง มีระยะประมาณ 450 เมตร ลักษณะการเปิ ดช่องทางเดินหรื อ หง่อคา ขี่ เอาไว้ เหมือนในอดีต เป็ นเส้ นทางประวัตศิ าสตร์ ที่ควรค่าแก่การศึกษายิ่ง เพราะจะได้ สมั ผัสกับ สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม วิถีชีวิต อาหารอร่อย

สวัสดีภูเก็ต

66

โดยสถาปั ตยกรรมที่เป็ นรูปปูนปั น้ ที่ควรสังเกตตามตัวอาคารได้ แก่ รูปปูนปั น้ ลวดลายตุ๊กตาจีน ที่อยูบ่ นคานและกระเบื ้องกรุ ใต้ ขอบหน้ าต่างบานเกล็ดไม้ “หง่อคาขี่” ทางเดินเท้ าที่อยูภ่ ายใต้ อาคาร ก�ำบังแสงแดดและฝน “จิ ้มแจ้ ” ช่องแสงหรื อชาวบ้ านทัว่ ไปเรี ยก ว่า จิ ้มแจ้ เป็ นลานอเนกประสงค์ คือ บริ เวณซักล้ าง เป็ นช่องระบายอากาศ ท�ำให้ บ้านสว่าง หรื อใช้ เป็ นบริ เวณพักผ่อน ภูเก็ตยังจัดว่าเป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์ และความรุ่งเรื องอัน ยาวนานอีกเมืองหนึง่ ของไทย โดยหนึง่ ในรอยอดีตอันรุ่งเรื องของ ภูเก็ตตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีส ที่สร้ างขึ ้นเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2446 เนื่องจากการท�ำเหมืองแร่ที่เติบโตท�ำให้ ชาวจีน และชาว ตะวันตกต่างหลัง่ ไหลเข้ ามา ที่เมืองภูเก็ตเป็ นจ�ำนวนมาก เมื่อเข้ าสูเ่ ขตเทศบาลเมืองภูเก็ต สิง่ แรกที่ผ้ ไู ปเยือนจะ รู้สกึ สะดุดตาก็คือ ตึกเก่าที่ตงตระหง่ ั้ านอยูใ่ นย่านการค้ าเก่าเเก่ของ เมือง เป็ นอาคารสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” ที่ผสมผสานเอาความเป็ น ศิลปะตะวันตก และตะวันออกเข้ าไว้ ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็ น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี ้กระจายอยูท่ วั่ ตัว เมืองภูเก็ต สามารถเดินชมได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารอร่อยหลายเจ้ า ให้ เที่ยวไปกินไปอย่างเพลิดเพลิน

สวัสดีภูเก็ต

67


สวัสดีภูเก็ต

68

สวัสดีภูเก็ต

69


พัก...ที่ภูเก็ต สวัสดีภูเก็ต

70

สวัสดีภูเก็ต

71


พัก....ที่ภูเก็ต

PL House L house เป็ น guesthouse ที่มีราคาไม่แพง อยูใ่ กล้ กบั ที่ ส�ำคัญต่างๆในตัวป่ าตอง PL house มีห้องอยูป่ ระมาณ 24 ห้ องโดยแยกเป็ นห้ องเตียง คู่ และเตียงเดี่ยว การตกแต่งภายในเน้ นแต่งแบบไทยทางตอนเหนือ การบริ การของ PL house ดีมากเนื่องจากมีความเป็ นกันเอง ระหว่างพนังงานกับลูกค้ า จึงท�ำให้ เป็ นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ มีคนเข้ ามาพัก ผ่อนที่ PL house นี ้อย่างไม่ขาดสาย PL house ยังมี Free Wi-Fi เพื่อ บริ การให้ แค่ผ้ มู าพักผ่อน และมีบริ การให้ เช่ามอเตอรไซต์รายวันอีก ด้ วย

P

ราคาห้ องจะแบ่งออกเป็ น3 ช่วง ช่วง Low season ราคาจะ อยูท่ ี่ 990 บาท ต่อ1 คืน ส่วนช่วง High season จะอยูท่ ี่ 1,590 บาท ต่อ 1 คืน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ โทร 076-342523 www.plhousepatong.com

สวัสดีภูเก็ต

72

สวัสดีภูเก็ต

73


สวัสดีภูเก็ต

74

สวัสดีภูเก็ต

75


พัก....ที่ภูเก็ต

Ansino Bukit nsino Bukit ตังอยู ้ ไ่ ม่ไกลจากหาดป่ าตองมากนัก โรงแรมบูตกิ แห่งนี ้ตกแต่งอย่างทันสมัย มีห้องอาหารและบริ การ ที่จอดรถฟรี ห้ องพักของ Ansino Bukit มีอินเทอร์ เน็ตฟรี และ ระเบียงส่วนตัว

A

Ansino Bukit ตังอยู ้ ใ่ กล้ กบั ร้ านอาหารและสถาน บันเทิงยามค�่ำ​​คืนอันมีสีสนั โรงแรมห่างจากสนามบินนานาชาติ

ภูเก็ตประมาณ 40 นาที และห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 30 นาที เมื่อ เดินทางโดยรถยนต์ ห้ องพักที่ Ansino Bukit ตกแต่งในโทนสีอบอุน่ และมีบรรยากาศ สบาย ๆ พร้ อมด้ วยเครื่ องปรับอากาศ พื ้นกระเบื ้อง โทรทัศน์จอ แบน และมินิบาร์

Ansino Bukit (เดิมคือ Bhu Laytong) ให้ บริ การรถรับส่งสนามบิน ผู้เข้ าพัก สามารถใช้ บริ การท่องเที่ยวที่โต๊ ะบริ การทัวร์ หรื อเช่ารถยนต์เพื่อ เที่ยวชมพื ้นที่โดยรอบ แผนกต้ อนรับส่วนหน้ าของโรงแรมเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ทางโรงแรมได้ มีบริ การ Free Wi-fi และ ฟรี ที่จอดรถ ให้ แก่ลกู ค้ าที่มาพัก และ ยังมี สระว่ายน� ้ำให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ ได้ อีกด้ วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ โทร : 076-364712-3 www.ansinobukit.com

สวัสดีภูเก็ต

76

สวัสดีภูเก็ต

77


สวัสดีภูเก็ต

78

สวัสดีภูเก็ต

79


พัก....ที่ภูเก็ต

De Coze e Coze Hotel ให้ บริ การสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอัน ทันสมัยใจกลางเมืองภูเก็ต ประกอบด้ วยห้ องพักอันสวยงามพร้ อม บริ การอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย (Wi-Fi) ฟรี สระว่ายน� ้ำกลางแจ้ ง และห้ อง อาหาร

D

De Coze ตังอยู ้ ห่ า่ งจากสนามบินนานาชาติภเู ก็ตประมาณ 45 นาที หากเดินทางโดยรถยนต์ ห้ องพักปรับอากาศแต่ละห้ องจัดแต่งแบบเปิ ดโล่งพร้ อมห้ องน� ้ำส่วน ตัวผนังโปร่ง ทุกห้ องมีระเบียงและโทรทัศน์จอแบนพร้ อมช่องรายการ ระบบเคเบิล สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอื่น ได้ แก่ ตู้นิรภัย มินิบาร์ อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ผู้เข้ าพักสามารถผ่อนคลายในห้ องซาวน่าหลังใช้ บริ การสระว่ายน� ้ำ ของโรงแรม โต๊ ะบริ การทัวร์ ให้ บริ การน�ำเที่ยวแบบไปเช้ า-เย็นกลับ De Coze ยังมีบริ การแผนกต้ อนรับตลอด 24 ชัว่ โมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ โทร : 076-322825-6 www.decozehotel.com

สวัสดีภูเก็ต

80

สวัสดีภูเก็ต

81


Celebrate 30 years of the Mac with a handpicked Collection of terrific apps and games.

สวัสดีภูเก็ต  
สวัสดีภูเก็ต  
Advertisement