Page 54

tờ nào. Lúc mới đầu, khi tôi không có tiền để trả hóa đơn, tôi vẫn sử dụng sức mạnh ma thuật của sự biết ơn, và thay vào đó tôi viết lên tờ hóa đơn “Cảm ơn cho tiền bạc.” Sau đó khi tôi có tiền để trả, tôi sẽ thêm vào, “Cảm ơn – Đã trả.” Hôm nay bạn sẽ làm điều tương tự. Hãy lấy bất cứ tờ hóa đơn hiện tại mà bạn chưa trả tiền, và sử dụng sức mạnh ma thuật của sự biết ơn bằng cách viết lên chúng, “Cảm ơn cho tiền bạc,” và cảm nhận biết ơn cho việc có tiền để trả hóa đơn, dù bạn có hay không. Nếu bạn nhận và trả hầu hết những hóa đơn online, thì khi nhận một hóa đơn gửi đến như là một email hãy viết lên dòng tiêu đề bằng chữ in hoa đậm, CẢM ƠN CHO TIỀN BẠC. Tiếp theo, hãy tìm mười hóa đơn mà bạn đã trả trước đó và viết lên mặt trước của mỗi tờ những từ ma thuật, “Cảm ơn – Đã trả.” Khi bạn viết vào mỗi tờ hóa đơn, hãy cảm nhận sự biết ơn càng nhiều càng tốt vì bạn đã có tiền để trả hóa đơn. Càng nhiều sự biết ơn bạn có thể chất chứa cho tờ hóa đơn, càng nhiều tiền bạn sẽ thu hút một cách thần kỳ cho bạn! Từ ngày này trở đi, bạn có thể biến nó thành bài tập thường xuyên mỗi khi bạn trả một hóa đơn, bạn nghĩ vắn tắt về dịch vụ tuyệt vời bạn nhận được từ tờ hóa đơn, và viết lên mặt hóa đơn những từ ma thuật, “Cảm ơn – Đã trả.” Và nếu bạn không có tiền để trả hóa đơn, hãy sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn và viết “Cảm ơn cho tiền bạc,” và cảm nhận như thể bạn đang cảm ơn vì bạn có tiền để trả hóa đơn. Cảm nhận biết ơn cho số tiền bạn đã trả đảm bảo cho bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Sự biết ơn giống như sợi dây nam châm gắn với tiền của bạn, cho nên khi bạn chi tiền ra, tiền sẽ luôn quay trở lại với bạn, đôi khi ngang bằng, đôi khi gấp 10 lần, đôi khi gấp hàng trăm lần. Sự dư dả bạn nhận lại tùy thuộc vào không phải số tiền bạn cho đi, mà là bạn có bao nhiêu biết ơn. Bạn có thể biết ơn rất nhiều khi bạn trả một hóa đơn 50 đô la và bạn có thể nhận lại hàng trăm đô la.

BÀI TẬP MA THUẬT SỐ 9 Ma Thuật Tiền Bạc 1. Đếm Những Phúc Lành: lập danh sách mười phúc lành. Viết ra tại sao bạn biết ơn. Đọc lại danh sách, và vào cuối mỗi phúc lành hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận sự biết ơn cho mỗi điều càng nhiều càng tốt. 2. Lấy bất kỳ hóa đơn chưa thanh toán nào bạn có, sử dụng sức mạnh ma thuật của sự biết ơn, và viết lên hóa đơn: Cảm ơn cho tiền bạc. Cảm nhận sự biết ơn cho việc có đủ tiền để trả hóa đơn, bất kể bạn có hay là không.

pg. 54

The magic  
The magic  
Advertisement