Page 26

và cuối mỗi phúc lành nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận sự biết ơn càng nhiều càng tốt. 2. Tìm một Hòn Đá Ma Thuật và đặt bên cạnh giường. 3. Trước khi đi ngủ, cầm Hòn Đá Ma Thuật trong tay và nghĩ về điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày. 4. Nói từ ma thuật, cảm ơn, cho điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày. 5. Lặp lại bài tập Hòn Đá Ma Thuật mỗi tối trong 26 ngày kế tiếp. 6. Đọc bài tập ma thuật của ngày mai trong hôm nay.

pg. 26

The magic  
The magic  
Advertisement