Page 127

Những Đề Xuất Cho Bài Tập Ma Thuật Để giữ cho ma thuật được tiếp tục trong những lĩnh vực quan trọng của cuộc sống của bạn, như sự hạnh phúc, sức khỏe, mối quan hệ, sự nghiệp, tiền bạc, những của cải vật chất bạn sở hữu, bạn có thể làm những bài tập cụ thể cho mỗi lĩnh vực mỗi lần một tuần. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gia tăng ma thuật trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn nên tập trung hơn với một bài tập ma thuật gia tăng cho lĩnh vực đó, vài ngày một tuần. Nếu bạn thấy không khỏe, bạn sẽ muốn làm bài tập cho sức khỏe bạn hàng ngày, nếu không phải là nhiều lần một ngày. Những đề xuất dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng chọn bài tập ma thuật có tác động nhanh nhất và mạnh nhất trong mỗi lĩnh vực. Hãy làm theo những đề xuất trong lĩnh vực thích hợp cho ít nhất ba tuần, làm mỗi bài tập được đề xuất mỗi lần một tuần:

NHỮNG MỐI QUAN HỆ Những Mối Quan Hệ Ma Thuật Bụi Ma Thuật Cho Mọi Người Chữa Lành Những Mối Quan Hệ Một Cách Ma Thuật Chiếc Đũa Thần (Bài tập Chiếc Đũa Thần có thể sử dụng với người bạn biết bằng cách sử dụng những tấm ảnh, và với người bạn không biết và không cần ảnh.) Tấm Gương Ma Thuật Ghi Nhớ Ma Thuật

SỨC KHỎE Sức Khỏe Ma Thuật Bụi Ma Thuật Cho Mọi Người Ma Thuật Và Phép Màu Trong Sức Khỏe Không Khí Ma Thuật Mà Bạn Thở Chiếc Đũa Thần

pg. 127

The magic  
The magic  
Advertisement