Page 109

Trong những lời dạy cổ xưa, khi một người chạm tới điểm biết ơn thật sự cho không khí họ thở, sự biết ơn của họ sẽ đạt tới một mức sức mạnh mới, và họ sẽ trở thành nhà giả kim thật sự, người có thể chẳng tốn công sức để chuyển tất cả những phần của cuộc sống họ thành vàng!

BÀI TẬP MA THUẬT SỐ 23 Không Khí Ma Thuật Mà Bạn Thở 1. Đếm Những Phúc Lành: lập danh sách mười điều được ban ơn. Viết ra tại sao bạn lại biết ơn. Đọc lại danh sách, và vào cuối mỗi phúc lành hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và cảm nhận biết ơn nhiều nhất có thể cho những phúc lành này. 2. Năm lần hôm nay, hãy dừng lại và nghĩ về không khí màu nhiệm mà bạn thở. Hãy thở năm hơi tập trung, và cảm nhận cảm giác của không khí đi vào cơ thể bạn, và cảm nhận niềm vui của việc thở ra. 3. Sau khi bạn đã thở năm hơi, hãy nói những từ ma thuật: Cảm ơn cho không khí ma thuật mà tôi thở. Hãy biết ơn nhiều nhất có thể cho không khí quý giá, mang lại sự sống mà bạn đang thở. 4. Ngay trước khi đi ngủ tối nay, hãy nắm Hòn Đá Ma Thuật trong tay, và nói từ ma thuật, cảm ơn, cho điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày.

pg. 109

The magic  
The magic  
Advertisement