Page 1


Trong soá naøy / Content

HIEÄP HOÄI ÑIEÀU VIEÄT NAM • SOÁ 1

32

1 2

25

3

29

4

30 35

12

40 42 44 47 50 63 6 15 19 20 23

9 • LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

/ INTERNAL CIRCULATION

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Phaïm Vaên Coâng Chòu traùch nhieäm noäi dung: Traàn Höõu Haäu

2

.1

• HIEÄP HOÄI ÑIEÀU VIEÄT NAM

Toøa soaïn: 135 Pasteur, phöôøng.6, quaän 3, TP. Hoà Chí Minh (135 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam)

/ VIETNAM CASHEW ASSOCIATION

T: +84 283 8242136 * F: +84 283 8242138 E: info@vinacasvn.org | admin@vinacasvn.org W: www.vinacasvn.org | www.vinacas.com.vn


THƯ NGỎ Quý doanh nghiệp hội viên thân mến! Được sự phân công của Ban Chấp hành Hiệp hội Điều Việt Nam, thời gian qua, Hội đồng Thông tin VINACAS đã có nhiều hoạt động nhằm thu thập và cung cấp những thông tin ngành điều trong và ngoài nước thiết thực cho hội viên (không thu tiền), như xuất bản bản tin về thị trường định kỳ trong tháng, tổng hợp số liệu và chi tiết về nhập điều thô và xuất điều nhân hằng tháng, và bắt đầu từ quý IV/2019 Bản tin Hạt điều ra hằng quý. Bản tin Hạt điều ra mắt số đầu tiên với các chuyên trang thiết thực với đời sống kinh doanh của quý hội viên VINACAS nói riêng và doanh nghiệp ngành điều Việt Nam nói chung, như Thị trường và Dự báo, Doanh nhân - Doanh nghiệp, Xanh và Sạch, Thiết bị - Công nghệ, Chế biến sâu, Chia sẻ, Thư giãn… với mong muốn trở thành một ấn phẩm vừa phong phú về nội dung, vừa hấp dẫn về hình thức. Để cung cấp ngày càng nhiều thông tin thiết thực, những dự báo trung và dài hạn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý doanh nghiệp ngành điều, đòi hỏi nỗ lực của Hội đồng Thông tin trong việc tổ chức xuất bản các bản tin. Những công việc đó, không chỉ đòi hỏi thời gian, công sức mà còn phải có kinh phí. Trong khi đó, kinh phí hoạt động của VINACAS còn hạn hẹp, nên khả năng hỗ trợ về tài chính của Hiệp hội cho các hoạt động của Hội đồng Thông tin còn hạn chế, nhất là trong việc xuất bản các bản tin thị trường và ấn phẩm Hạt điều. Chính vì vậy, Hội đồng Thông tin rất mong nhận được sự tài trợ của quý doanh nghiệp thông qua bài viết về mô hình kinh doanh, về sản phẩm, về thiết bị - công nghệ... của doanh nghiệp đăng trên các ấn phẩm của VINACAS. Mọi sự tài trợ của quý doanh nghiệp đều được chúng tôi sử dụng một cách hiệu quả, minh bạch. Trân trọng! Hội đồng Thông tin VINACAS

.1

3


OPEN LETTER TO ENTERPRISES Dear valued member enterprises! Under the assignment of the Executive Board of Vinacas, for the past time, the Vinacas Information Council has had many activities to collect and provide practical information for the members (free of charge), such as: monthly newsletters about the market; monthly general data and details about importing raw cashew and exporting cashew kernels; Quarterly cashew newsletters, first issue in Q4/ 2019, etc... To provide more and more practical information, medium and long-term forecasts, to meet the increasing information needs of valued enterprises, the best efforts of the Information Council in collecting information at home and abroad and publishing newsletters are needed... Those tasks not only require the time and effort of the Information Council but also require the funding. Meanwhile, Vinacas's operating budget is limited, so the Association's financial support for Information Council's activities is still limited, especially in publishing market newsletters and school, publications related CASHEW, etc... Therefore, the Vinacas Information Council is looking forward to receiving your sponsorship from the valued enterprises, through the articles about models, products, machinery, equipment, technology ... of the valued enterprises posted on Vinacas publication, and other forms. All sponsorships of the valued enterprises will be used effectively to provide practical, rich and diverse information in many different forms to Vinacas members. Best regards! Vinacas Information Council

4

.1


Profile for phuocnguyen

HAT DIEU VOL1  

HAT DIEU VOL1  

Advertisement