Page 1

MARCH::03


3


4


5

¢Í¢Íº¤Ø³äÍà´Õ¹‹ÒÃÑ¡æ¨Ò¡

MY VEHICLE. äÍà´Õ¨ҹ¹‹ÒÃÑ¡æàµçÁä»´ŒÇÂÅÙ¡àÅ‹¹â´Â Boguslaw Sliwinski «Ö觵ÑǨҹ¨Ð໚¹ÃÙ»ÂÒ¹¾Ò˹е‹Ò§æäÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¤Í»àµÍÏ, öä¿, öºÃ÷ء, ö¢¹¢Í§ áÅÐàÃ×Í ÂÔè§àÍÒÍÒËÒÃŧ仨Ѵ áÅŒÇÃѺÃͧNjҷء¤¹µŒÍ§Ê¹Ø¡á¹‹æ


6

Mug iPhone case

äÍà´ÕÂà¤Ê iPhone ¹‹ÒÃÑ¡æ¡Ñº “Mug iPhone case” «Ö觵ÑÇ à¤Ê¨Ð¶Ù¡´Õ䫹ãËŒ ´ÙàËÁ×͹¶ŒÇÂᡌǹéÒ¤ÃÖ觶ŒÇ ·Ò´ŒÇ«ÔÅÔ â¤¹ â´Â·Õè¨ÐÁÕÁ×ͨѺ·ÕèàÃÒÊÒÁÒö㪌ËÂÔº¨Ñºä´ŒÊдǡÂÔ觢Öé¹ áÅŒÇ¡ç ¨Ðª‹ÇÂãËŒ¤Ø³¨Ñºâ·ÃÈѾ·ä´Œ¡ÃЪѺÁ×ÍÁÒ¡¢Ö鹹͡¨Ò¡ ¹ÕéÊÒÁÒö໚¹¢ÒµÑé§ËÃ×Í·ÕèãÊ‹ÊÒÂà¤àºÔÅ áÅÐÂѧ㪌໚¹¢ÒµÑé§àÇÅÒ àÃÒàÅ‹¹º¹âµÐä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ


7

The Bokeh Kit

äÍà´Õ Filter ·Õè¨Ð·ÒãËŒàÃÒ¶‹ÒÂÃٻʹءÂÔ觢Ö鹡Ѻ “The Bokeh Kit” â´Â¤ÒÇ‹Ò Bokeh ¹Õé¡ç¤×Í Blurred ã¹ÀÒÉÒ ÞÕè»Ø†¹ «Ö觵ÑÇÁѹ¨Ð·Òãˌ⿡Ñʢͧ¡ÅŒÍ§àÃÒàºÅÍáŌǡç¨Ð»ÃÒ¡®à»š¹ÃÙ»·ÕèÍÂÙ‹º¹µÑÇ Filter º¹µÑÇÃÙ»ÀÒ¾ â´Â The Bokeh Kit 1 ªØ´¨Ð»ÃСͺ仴ŒÇÂÃÙ»·Ã§µ‹Ò§æ¶Ö§ 21 ẺãËŒàÃÒ䴌ʹء¡Ñ¹àÅÂËÅÐ


8

Napery furity


D.i.Y for Home

9

¼ŒÒ´Ôº

¡ÃдØÁËÅÒ¡ÊÕ

´ŒÒÂ+à¢çÁ

:: How to :: µÑ´¼ŒÒ´ÔºãËŒÁÕ¢¹Ò´ 25x25«Á.

¹Ò¡ÃдØÁÁÒÇÒ§ã¹Ê‹Ç¹·Õè ¨ÐàÂ纵Դ

àÅ×͡㪌´ŒÒµÒÁÊբͧ¡ÃдØÁ áÅÐàÂ纵Դ¡Ñº¼ŒÒ


10 Just Do It

จากยางในถึง

RUBBER


“จ

ากที่ทำ�สมุด ธรรมดา เห็นมียางในรถ ยนต์เก่าๆ อยู่ เลยลองเอา มาทำ�เป็นสันสมุด ลอง ผิดลองถูกไปเรื่อย ต่อมา ก็ทำ�เป็นปกสมุด ให้มัน ทนทานมากขึ้น พอเริ่ม มี ย างที่ ก ว้ า นซื้ อ ไว้ ม าก ขึ้น ไอเดียเพิ่มขึ้น ก็ลอง ทำ � ออกมาเป็ น กระเป๋ า ตอนนี้ใช้ยางในรถบรรทุก ล้วนๆ นอกจากจะแปลก ใหม่แล้วยังหนา ทนทาน และเหนียวเป็นพิเศษ ผล ตอบรับที่ได้ค่อนข้างดี มี คำ�สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็น ระยะ ทั้งที่เราไม่มีหน้าร้าน อาศัยขายในเว็บไซต์และ เฟซบุ๊ก และคนซื้อบอกต่อ”

Story by : Krannica P. Photo by : Green mag.

งกระเป๋าส่งออก

KILLER

หลายปีก่อนฉันฟัง หนุ่ ม คนที่ เ พิ่ ง กลั บ จาก เ รี ย น ป ริ ญ ญ า โ ท จ า ก อเมริกาคนนี้ เล่าถึง ความฝั น จะสร้ า งผลงาน ที่ ช่ ว ยฟื้ น ฟู - หรื อ อย่ า ง น้ อ ยทำ � ร้ า ยน้ อ ยที่ สุ ด ต่อสิ่งแวดล้อม จะผลิต


“...àº×éͧËÅѧ¡ç¤×Í¡Ò÷ҢÂÐ ÃÕ ä « à ¤Ô Å ã ËŒ à »š ¹ ¢  РÁÕ Ê ä µ ŏ ” สินค้านั่นนี่ ที่ล้วนมีเจตนา จะกระตุ้ น ให้ ค นรั ก ธรรมชาติ เขาบอกจะเริ่ ม จากกระดาษที่ ทำาจากใบกล้วย เพราะขณะที่ กระดาษอาจมาจากเยื่อต้นไม้ อื่นใดได้อีกมากนั้น ต้นกล้วย เป็นไม้ล้มลุกที่อาศัยน้ำาน้อย ให้ ผล และให้ประโยชน์ในทุกส่วน ว่าแล้วเขาเริ่มจริงจัง ปลูกต้น กล้วยในที่ดินเดิมของครอบครัว

แล้วเริ่มผลิตสินค้าอย่างสมุด บันทึกจากใบกล้วยในนาม RE Leaf Studio ร่วมกับเพื่อนไม่กี่ คน ได้รับความสนใจบ้าง แต่ไม่ ถึงกับฮือฮา ฉันว่าเพราะมันยัง ไม่ “ชัด” พอ สินค้าแนวนี้มีขาย มากมายจนยากจะโดดเด่ น

ออกแบบมาไม่น้อย งาน ข อ ง เ ข า เ น้ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ม า ก ที่ สุ ด อาจเพราะเขาเติ บ โตใน เมื อ งที่ มี ธ รรมชาติ ที่ เ ป็ น มิตร ฉันจึงไม่แปลกใจกับ ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ มาของเขา

คุณสเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ กระเป๋าจากยางในรถยนต์ มีพื้นฐานเป็นสถาปนิก ทำางาน เป็ น สิ น ค้ า ต่ อ มาของเขาที่


13

ทุกวันนี้ขายดิบขายดี ถูกใจ เด็กแนวทั้งในและต่างประเทศ เ ข า ตั้ ง ชื่ อ สิ น ค้ า ใ ห ม่ ข อ ง เขาว่า RUBBER KILLER แนวคิดที่ดูเหมือนเรียบง่าย แต่จากความเรียบง่าย เบื้อง หลังก็คือการทำ�ขยะรีไซเคิลให้ เป็นขยะมีสไตล์ วัสดุที่เลือก ใช้เป็นการนำ�มารีไซเคิล ไม่

สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรเพิ่ ม ขึ้ น “จากที่ทำ�สมุดธรรมดา เห็น มียางในรถยนต์เก่าๆ อยู่ เลย ลองเอามาทำ�เป็นสันสมุด ลอง ผิดลองถูกไปเรื่อย ต่อมาก็ทำ� เป็นปกสมุด ให้มันทนทานมาก ขึ้น พอเริ่มมียางที่กว้านซื้อไว้ มากขึ้น ไอเดียเพิ่มขึ้น ก็ลอง ทำ�ออกมาเป็นกระเป๋า ตอน นี้ ใ ช้ ย างในรถบรรทุ ก ล้ ว นๆ

นอกจากจะแปลกใหม่ แ ล้ ว ยังหนา ทนทาน และเหนียว เป็นพิเศษ ผลตอบรับที่ได้ ค่อนข้างดี มีคำ�สั่งซื้อสินค้า เข้ามาเป็นระยะ ทั้งที่เรา ไม่มีหน้าร้าน อาศัยขายใน เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และ คนซื้อบอกต่อ มีเพื่อนที่อยู่ ต่างประเทศสั่งไปใช้และไป ขายกันด้วย การผลิตต้อง


“..àÂ纡ÃÐ້ҨҡÂҧö¹µäÁ‹§‹Ò à¾ÃÒÐà¹×éÍ áÅÐà˹ÕÂÇÁÒ¡ ¤¹·ÕèàÂçºãËŒà´ÔÁʋǹãËÞ‹ ໚¹ º¹´ÍÂàÍÒ§Ò¹ä»ãËŒ ÊÌҧÃÒÂä´ŒãËŒà¢Ò”

14

ทำางานหนักเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว” คุณสเริงรงค์ บอกว่า เย็ บ กระเป๋ า จากยางรถยนต์ ไม่ง่าย เพราะเนื้อยางหนา และเหนียวมาก ช่างทั่วๆ ไป ไม่ค่อยอยากทำา คนที่เย็บให้ เดิมส่วนใหญ่เป็นชาวเขาบน ดอย เอางานไปให้ สร้างราย ได้ให้เขา โดยให้ค่าตอบแทน ที่เขาควรจะได้ รายได้ดีกว่า รับจ้างอย่างอื่นทั้งวัน แต่ก็ เริ่มมีปัญหาผลิตไม่ทัน ตอน นี้ อ ยากหาคนมาช่ ว ยผลิ ต อีกมาก เป็นงานละเอียด เพราะถึ ง จะใช้ จั ก รเย็ บ แต่ ก็ มี ร ายละเอี ย ดที่ ต้ อ งดู แ ล เป็นพิเศษ เพราะขายฝีมือ กั บ การออกแบบเป็ น หลั ก

RUBBER KILLER มีสินค้าทั้งหมด 7 แบบ และ แบบที่ขายดีที่สุดก็คือ Briefcase เป็นตัวที่ได้รับความ นิยมมากที่สุด เพราะเป็นการ ต่อยอดจากกระเป๋าในยุคก่อน หรือ Tote Bag ที่พัฒนาให้มี น้ำาหนักเบา จากเดิมกระเป๋า จากยางในรถยนต์มักจะหนัก เมื่ อ มาทำ า เป็ น กระเป๋ า ผ้ า ก้ น กระเป๋าเป็นยางก็เบาขึ้น ราคา ก็ต่ำาลงไม่ถึงพันบาท จากราคา

เฉลี่ยใบละ 1,500 บาทขึ้น คนซื้อไม่ลังเลเพราะขายฝีมือ และไอเดีย ใบหนึ่งก็คงใช้กัน จนเบื่อไปข้าง เดือนหนึ่งก็ ขายกันหลายสิบใบ มีคนมา เชิ ญ ไปแสดงผลงานเนื อ งๆ ข้ อ ดี ข อ ง ย า ง ใ น รถยนต์อยู่ตรงที่ทนทานและ เป็นวัสดุเหลือใช้ แต่ในทาง กลับกัน


ÂÒ§Ë¹Ò ªÒÇà¢Ò

ข้ อ จำ า กั ด ก็ คื อ เย็ บ ยาก เรื่องการขึ้นรูป การเปลี่ยนรูป ทรง ไม่เหมือนผ้า หรือหนัง จะ คิดให้ฉีกมากก็ไม่ได้ ถึงอย่างนั้น ก็ใช่ว่าจะพัฒนาไม่ได้ คุณสเริง รงค์ บอกว่า ยังมีวัตถุดิบเหลือ ใช้ที่จะนำามาดัดแปลงให้เข้ากับ กระเป๋ายางในรถยนต์ได้อีกมาก


16

LAMB CUPCAKES


Do It IN KITCHEN

17

¤Ñ¾à¤Œ¡

ÁÒªàÁâÅ‹+¢¹Áµ¡áµ‹§

¤ÃÕÁÊ´

µÕ¤ÃÕÁÊ´ãËŒµÑé§ÂÍ´(´ÙÇÕ¸Õ¨Ò¡©ºÑº·Õè2)

¹Ò¤ÃÕÁÊ´·ÕèµÕäÇŒáÅŒÇÁÒ·Òº¹ ¤Ñ¾à¤Œ¡

µ¡áµ‹§´ŒÇÂÁÒªàÁâÅ‹áÅТ¹Á


NEW iPAD CASE ÊÁÑ Â ¹Õ é · Õ è à ¤ÊÊÇÂæ¡ç à ҤÒᾧà¡Ô ¹ can do it àÃÒ¨Ö § ä»áÊǧËÒÇÕ ¸ Õ · í Ò à¤ÊÊÇÂæ§è Ò Âæ ÁÒ½Ò¡


19


20

--ËÒÊÁØ´¨´»¡á¢ç§·ÕèªÍº (¡Ð¢¹Ò´ãËŒ¾Í´Õ¡ÑºäÍྴ·ÕÁÕ) µÑ´Ê‹Ç¹¢Í§¡ÃдÒÉÊÁØ´ÍÍ¡ ¹Ò¾ÅÒʵԡËØŒÁäÍá¾´·ÕèÁҡѺ ¡Å‹Í§ÁÒÇÑ´¤ÇÒÁÊÙ§ à¾×è͡Т¹Ò´ ---àÁ×èÍä´Œ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¾Í´ÕáÅŒÇ ãªŒÍØ»¡Ã³µÑ´µÑ´ ʋǹ·ÕèäÁ‹ãªŒ·Ôé§ä» ʋǹ·ÕèµÑ´ÍÍ¡¤×Í ´ŒÒ¹º¹ ¢Í§¾ÅÒʵԴ·ÕèÃͧäÍá¾´

µÑ´Ê‹Ç¹ÁÕè໚¹ÁØÁ·Ñé§2ÍÍ¡µÒÁÀÒ¾ --¹í Ò ¾ÅÒÊµÔ ¡ ·Õè µÑ Ê ÁØ Á àÊÃç ¨ áÅé Ç ÁÒµÔ ´ ¡Ñ º »¡ ÊÁØ´ TIP—ʋǹ¢Í§¾Òʵԡ¤ÇÃãËÞ‹¡Ç‹ÒäÍྴ ·ÕèÁÕÊÑ¡ 5 ÁÁ.


21

---¹ÒÂÒ§ÃÑ´¼ÁàÂ纵Դ¡ÑºÊ‹Ç¹ÁØÁ à¾×èÍÂÖ´äÍá¾´äÁ‹ãˌËǧŧÁÒ --¹ÒÂÒ§àÊŒ¹ãËÞ‹ÍÕ¡àÊŒ¹ÁÒàÂ纵ԴµÃ§Ê‹Ç¹¡ÅÒ§»¡ÊÁØ´ µÃǨ´Ø¤ÇÒÁàÃÕºÌͺÌÍ¢ͧ´ŒÒ ÃÐÇѧÍ‹ҧãˌʋǹ¢Í§ »¡ÁÕÃÍ¢Ҵ


22

iDEA Do It

TAG Plugo


23

Tag ¶Ø§¢¹Á

»Ò¡¡Òà¢Õ¹cd

àªç´·Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ tag ãËŒàÃÕºÌÍÂ

㪌»Ò¡¡Òà¢Õ¹µÒÁ㨪ͺ

¹Òä»ãªŒ§Ò¹ ¡Ñ¹¡Òô֧ »ÅÑ꡼Դ


24

ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð º¡ can diy ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð ¹Õè໚¹à»š¹ÍÕàÁŏ©ºÑº áá¹Ð¤Ð ªÍºáÅеԴµÒÁ¹ÔµÂÊÒà can diyÁÒµÑé§áµ‹©ºÑºáááÅŒÇ ·Õ躌ÒàÃÒäÁ‹¤‹Í ÁÕ¹ÔµÂÊÒÃẺ¹Õéà·‹ÒäËà ¡çÍÂÒ¡ãËŒÍÂØ‹ ´ŒÇ¡ѹ仹ҹæ¹Ð¤Ð ÍØŒÁ

ÊÇÑÊ´Õ¾Õèæ·ÕÁ§Ò¹·Ø¡¤¹¤‹Ò ´Õã¨ÁÒ¡·Õèä´ŒàÁŏÁҤءѺ¾Õèæ·ÕÁ§Ò¹ ˹ÙàÅç¡à¾Ôè§ µÔ´µÒÁcan diy ÁÒàÅ‹Áà´ÕÂÇàͧ¤Ð äÁ‹·Ñ¹©ºÑºáá àÊÕÂã¨T^T ᵋäÁ‹à»š¹ääР¶Ö§Âѧ䧡ç¨ÐµÔ´µÒÁµ‹Í仹Р¤Ð ÃÑ¡¾Õèæ·ÕÁ§Ò¹·Ø¡¤¹ ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾´ŒÇ¹ФРNoo lek

ÊÒ¸Ø~ ¤ÒÍǾôŒÇ¹ФРÍÂÙ‹ä»¹Ò¹æ ¨Ðä´ŒàÍÒ§Ò¹diy ¹‹ÒÃÑ¡æÁÒ½Ò¡¤Ø³¼ØŒ Í‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÍÕ¡¤Ð

âÍŽæ äÁ‹·Ñ¹©ºÑºáá¡çäÁ‹à»š¹äùФР¢ÍÍ‹ҧ ¹ÕéàÃÒ¾ÅÒ´¡Ñ¹ä´Œ §Ñé¹¾Õè¨Ðá¹Ð¹ÒTea road ˹ѧÊ×ͪǹªÔÁªÒÃÔÁ·Ò§àÅçÁàÅç¡æãËŒä»Í‹Ò¹ àÅ‹¹æá¡Œà˧ҡ‹Í¹¹Ð¨ŒÐ ¹ŒÍ§ Noo lek ¡ç Í‹ÒÅ×ÁÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾´ŒÇÂઋ¹¡Ñ¹¹Ð¨ŒÐ


CAN DIY  

Final Project for 803460 MAGAZINE DESIGN ICT:SILPAKORN Silpakorn University Faculty of Information and Communication Technology,JR (Journali...