Page 1

CHILDREN’S DAY.

เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้

สังคม เตรียมพร้ อมให้ ตนเองเป็ นกาลังของ

ในช่วงปี ใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของ

ความสาคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498

ชาติ ราชการได้ กาหนดวันจันทร์ แรกของ

เด็ก ๆ นัน่ คือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถกู

นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ

เดือนตุลาคมของทุกปี เป็ นวันเด็กแห่งชาติ

กาหนดให้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือน

สวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้ เป็ นผู้

โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 แต่เนื่อง

มกราคมของทุกปี ดังนันดิ ้ ฉนั จึงไม่พลาดที่

เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้ มีการจัด

ด้ วยเดือนตุลาคมของไทยเป็ นฤดูที่ฝนตกชุก

จะนาเรื่ องราวความเป็ นมาของวันสาคัญมา

งานวันเด็กแห่งชาติขึ ้น เพื่อส่งเสริ มให้

ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน

ฝากกันค่ะ

ประชาชนได้ เห็นความสาคัญ และความ

นอกจากนี ้วันจันทร์ เป็ นวันปฏิบตั งิ านของ

ต้ องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็ นการกระตุ้น

ผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไป

จากการที่องค์การสหประชาชาติทวั่ โลกเกิด

ให้ เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสาคัญของตน

ร่วมงานได้ จึงเปลีย่ นมาเป็ นวันเสาร์ ที่สอง

ความตื่นตัว และเห็นพ้ องต้ องกันว่าควรจะ

ในประเทศ โดยปลูกฝั งให้ เด็กมีสว่ นร่วมใน

ของเดือนมกราคมของทุกปี

เมื่อผ่านพ้ นเทศกาลเฉลิมฉลอง

วันเด็กแห่ งชาติ มีต้นกาเนิดมา

Children's day  
Children's day  

Once upon a time...when I was young.

Advertisement