Page 39

เสนทางขบวน

ประกอบพิธีถวายพระพร

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ถนนดำรง DAMRONG ROA

D

ส ถนน ุรินทร OAD IN R ์ SUR

SUTHAT RO AD

D

N ROA

RISOR

ิศร NA

ร ถนนน

ถนนหลวงพ ่อวัดฉลอง LUANG ROAD POH WAT CHALONG

I ROAD

ถนนถลาง THALANG ROAD

ถนนสุทัศน์

KRASATTR ะษัตรี THEP ถนนเทพกร

ถนนดีบุก DIBUK ROAD

ÇÑ´ ÅÒ§¨Ñ§Ë ALL ÈÒÅÒ¡VINCIAL H PRO

¨Ø´àÃÔ่ÁµŒ¹ START Â Ñ ª ʹÒÁAMCHAI DIUM SAN RTS STA SPO

ถนนพังงา PHANG NGA ROAD

ถนนพังงา PHANG NGA

ถนนรัษฎา RATSADA ROAD

อุทิศ

ติลก OK

TIR ROAD กระ KRA

ถนนภูเก็ต PH

UKET ROAD

ถนน

OAD IT R

UTH

͍ÒÁ (ÈÒÅ਌Ò) Ρ˧ǹ¡Œ§ HOCK NGUAN GAUN SHRINE

ถนนติลกอุทิศ 2 TIROK UTHIT 2 ROAD

ถนน

ถนนตะกั่วป่า TAKUA PA ROAD

ǧàÇÕ¹Ë͹Ò�Ô¡Ò CLOCK TOWER

G SIM

ย ON ซิมผ่า

๋อย

ถนนอ

ROAD

PHAI

ROAD

͍ÒÁ (ÈÒÅ਌Ò) ºÒ§à˹ÕÂÇ BANG NEOW SHRINE

PHUKET VEGETARIAN FESTVAL 2012 - Thai Version  

PHUKET VEGETARIAN FESTVAL 2012 - Thai Version

Advertisement