Page 32

เสนทางขบวนแหของ

อามบางเหนียว (บางเหนียวตาวโบเกง), มูลนิธิเทพราศี วันเสารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

Route for street procession of Bang Neow Shrine October 20, 2012/ Time 07.00 Hrs.

อามกะทูไปสะพานหิน

KATHU SHRINE TO SAPAN HIN

สะพานหิน กลับ อามกะทู

KATHU SHRINE TO SAPAN HIN

ǧàÇÕ¹ÊØÃÔÂà´ª SURIYADET CIRCLE

เสนทางขบวนแหของ

หลายถูตาวโบเกง (ศาลเจากะทู)

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.

Route for street procession of Kathu Shrine

October 4, 2011/ Time 07.00 Hrs.

PHUKET VEGETARIAN FESTVAL 2012 - Thai Version  

PHUKET VEGETARIAN FESTVAL 2012 - Thai Version

Advertisement