Page 31

N

8

AD I RO THEPKRASATTR

AJ AR OW A Y

ช วรา เยา ถนน

CHALER

ถนนเฉลมิ พระเกียร ติ

ถนนเทพกระษัตรี

ถนนนคร NAKHON ROAD

ถนนชมุ พร CHOMPON ROAD

เขารัง RANG HILL

PAT

พูน

ผล

PO

RD.

ON PO LR

OA D

H IT

K UT

DIL O ิศ

ถนนกระ

OAD

KRA R

14

ถนน ภูเก ็ต P

D. I PI R

G RO N SIN SO NAKO ATTA ปี R ้ร ย อ

สะพานหิน SAPHAN HIN

อง

D

AO FA RO A

CH

ฟา้

ถนน เจา้

ลานนวมินทร์ NAVAMINDRA MEMORIAL SQUARE ถนน

ถนน

ัทธิ์ ถนน

ปฏิพ

สวนหลวง ร.9 KING RAMA IX PARK

IPAT

ROA

D

ถนนบางกอก

ถนนรัษฎา RATSADA ROAD

อุท ดิลก

12

ROAD

H UKET ROAD

ถนน พฒ ั นา PATTA NA ROAD

13

LONG AT CHA ถนนหล วงพอว ลอง LUANG POH W ่ ั ดฉ

ถนนกระบี่ KRABI ROAD ถนนถลาง THALANG R D. ถนนพังงา PHANG NGA RD.

ถนนระนอง RANONG

OA D

ROA D

K RD.

PA ROAD ปา่ TAKUA ตะกวั่ ถนน

VICH IT SO NGK HAR M

15

D งุ่ คา ถนนทKHA ROA ถนนดำรง DAMRONG ROAD UNG R D. ISON NAR ร ศ ิ ร ถนนน

TH 11 ROAD N A U L น MAE ถนนแมห่ ลว ถนนดีบุก DIBU

BA NG KO KR

สนามสุระกุล SURAKUL STADIUM ถนน วชิ ติ ส งครา ม

สิน ทร ส์

เซนทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต CENTRAL FESTIVAL PHUKET

10

ถนนโกมารภัจจ์ AD KOMARAPHAT RO

ถน นร ตั น โก

บิก� ซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ BIG C SUPER CENTER

RO AD

อินเด็กซ์ ลิฟวิ�ง มอลล์ INDEX LIVING MALL

M PRA K IAT ROA D

9 เทสโก้โลตัส TESCO LOTUS SUPER CENTER

PHUKET VEGETARIAN FESTVAL 2012 - Thai Version  

PHUKET VEGETARIAN FESTVAL 2012 - Thai Version