Page 1

ISSUE 21 : August / September 2013


CONTENT

002


Beautiful Colors of Maya Bay p.62 Khao Rung, I Love You p.86 Cultural Tourism at Baan Kanan, Phuket p.106 Wowee… Foto Hotel p.126 Enjoy the Flavors of Halal Food p.144 Phuket Pearl, the Legendary Jewel of the Andaman p.162 Ji Liew’s Bachang, the Recipe to Scrumptiousness p.176

Khun Rassamee Ruxbuncha p.188

E-MAGAZINE

Wake Up to a Beautiful Morning at “Baan Sam Chong Tai” p.36

PHUKET

Cycling Along Bang Waad Dam p.8


WE LOVE

004


E-MAGAZINE

PHUKET


EXPLORE

008

ปั่นสองล้อ ท่องเขื่อนบางวาด

วันนี้แดดรม่ ลมเย็น เลยชวนเพื่อนๆ นักปั่นพรอม ้

จักรยานคูใจไปออกกำ �ลังปั่นกันใหได ่ ้ เหงื ้ ่อ แถมดื่มด่ำ�กับ บรรยากาศที่รายลอมไปด วยต นธุ์ ้ ้ นไม ้ หลากหลายสายพั ้ พรอมทั ้ ้งสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดกันที่เขื่อนบาง วาด

Today’s great weather is perfect for enjoying

the outdoors so my cycling buddies and I met up for a trip to admire the beautiful greenery of Bang Waad Dam whilst working up a sweat on our bicycles.


E-MAGAZINE

PHUKET


EXPLORE

010


E-MAGAZINE

PHUKET

เสน้ ทางรอบเขื่อนประมาณ 6

กิโลเมตร ทำ�ใหเราได สั้ มผัสกับ ้ ธรรมชาติอยางใกล ชิ้ ด ตนไม ่ ้ น้ อย ้ ใหญที่ ่ขึ้นอยูรอบๆ เขื อ ่ นสร าง ่ ้ ความสดชื่นและกระปรี่กระเปรา่ ใหกั้ บรางกายได เป็ ่ ้ นอยางดี ่

The 6-kilometer route around the dam was filled with

fertile plants and trees growing wild, and we cyclists couldn’t be more appreciative of the fresh air that filled our lungs.


EXPLORE

012


The route was challenging and filled with uphill and downhill

slopes. Though tired, everyone had fun because the surrounding scenery and large trees kept us feeling refreshed.

E-MAGAZINE

และทาทายกั บการปั่นจักรยานแบบกินลม ชมวิว ภายใตร้ มเงาของต นไม ้ ่ ้ ้ ตลอดสองขางทาง ้

PHUKET

ทางที่คดเคี้ยวไปมามีทั้งขึ้นเขา ลงเนิน ทำ�ใหพวกเราได สนุ ้ ้ ก ตื่นเตน้


EXPLORE

014


E-MAGAZINE

PHUKET

ดวย ่ ำ�กัน ้ ภูเขาที่ขนาบตลอดเสน้ ทาง ทำ�ใหเกิ้ ดน้ำ�ตกขนาดเล็ก เห็นเด็กๆ มาเลนน้

ชุมฉ่ งความสุขที่เด็กๆ ไดรั้ บ ่ ำ� ไดยิ้ นแตเสี ่ ยงหัวเราะ และรอยยิ้มบนใบหนา้ บงบอกถึ ่

Often found in high mountains, we saw little streams that originate

from rocky crevices evolve into waterfalls. Little children were splashing around having a good time in the fresh pool of water.


EXPLORE

016


Our group continued cycling until we reached the edge of the dam.

The small, open path allows for 360 degree view of the surrounding area that was covered with greenery and dotted with rest areas along the way.

E-MAGAZINE

มองเห็นวิวได้ 360 องศา เสนทางขึ ้นมาบนสันเขื่อนมีแตสี่ เขียวของตนไม ้ ้ ้ มองแลว้ สบายตา มีสวนหยอมให นั้ ง่ พังพิงสบายใจ ่

PHUKET

พวกเราปั่นจักรยานเรื่อยๆ จนมาถึงสันเขื่อน บริเวณนี้เป็นถนนขนาดเล็กเปิดโลง่


EXPLORE

018


Today’s cycling trip to Bang Waad Dam has proven to be lots of fun for

everyone. We took turns taking over and showed off whatever new tricks we could come up with.

E-MAGAZINE

เพลิดเพลินไดไม ้ น่ อย ้ ปั่นไปผลัดกันแซง ผลัดกันปั่นยกลอเรี ้ ยกเสียงหัวเราะจากคน รอบขาง ้ แถมไดเหงื ้ ่อ สดชื่นจริงๆ

PHUKET

การไดมาปั ้ ่นจักรยานรอบๆ เขื่อนบางวาด เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสรางความ ้


EXPLORE

020


The path around the dam was filled with people lazing around enjoying

the view or engrossed in their daily jogging exercises.

E-MAGAZINE

มาวิ่งจอกกิ ๊ ้ง ชางเป็ ่ นการออกกำ�ลังกายที่คมค ุ้ าจริ ่ งๆ เพราะไดทั้ ง้ เหงื่อ และไดรั้ บ อากาศบริสุทธิ์แบบสุด สุด เป็นของแถม

PHUKET

บางคนก็เปลี่ยนบรรยากาศมานัง่ ชมวิว ทำ�มิวสิคตามสันเขื่อน แตก็่ เห็นหลายคน


EXPLORE

022

มองลงไปดานล ่นจักรยานเสือภูเขาอยาง ้ างเห็ ่ นเหลานั ่ กปั่นตัวจริง กำ�ลังซอมการปั ้ ่

ขมักเขมน้ ทั้งซอกแซกผานป ่ ่ าเขา ไหนจะมีทางวิบากใหต้ องปั ้ ่นฝ่าฟัน ที่นี่เหมาะจะ มาฝึกฟิตซอมร อนกันนะเนี่ย ้ างกายเหมื ่

Looking down below, we could see mountain bike enthusiasts

practicing their skills through rough terrains, passing through muddy paths and thick forests. This place is really great for everyone.


E-MAGAZINE

PHUKET


EXPLORE

024


At the entrance of the dam is Phuket Country Club Golf Course where

lots of trees grow, making the air is significantly cooler than the vast, open spaces nearby. We like this whole area so much that we plan to cycle here daily if possible.

E-MAGAZINE

เงารมรื ่นจักรยานทุกวัน ่ ่น ไดสดชื ้ ่นจากลมที่พัดเย็นๆ แบบนี้เห็นทีจะตองออกมาปั ้ ซะแลว้

PHUKET

บริเวณทางเขาเขื ให ้ ่อน เป็นสนามกอลฟ์ ภูเก็ตคันทรีคลับ ที่มีตนไม ้ น้ อยใหญ ้ ่ ร้ ม่


EXPLORE

026

ในที่สุดพวกเราก็คนพบว าเขื ้ ่ ่อนบางวาดเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำ�หรับ

ครอบครัวจะมารวมทำ ่ �กิจกรรม ทัง้ ออกกำ�ลังกาย ปิกนิค ที่สำ�คัญคือการไดมาปั ้ ่น จักรยานรอบเขื่อน รับรองเพื่อนๆ จะติดใจที่ไดมาสั ้ มผัสกับธรรมชาติแบบสุข สุด สุด


E-MAGAZINE

PHUKET

To conclude, Bang Waad Dam is a great place for the whole family to

enjoy activities together, whether to exercise, enjoy a picnic or go cycling around the dam amidst natural sceneries.


EXPLORE

028


E-MAGAZINE

ขอเชิญรวมกิ ่ จกรรม “ปั่นสองลอท ้ อง ่ พิพิธภัณฑ์ ชมเมืองเกา” กั บ การท องเที ย ่ วแห งประเทศไทย สำ � นั ก งานภู เ ก็ ต ค าสมั ค ร ่ ่ ่ ่ เพียง 199 บาท รับเสื้อยืดหนึ่งตัว พรอมร ้ วมรั ่ บประทานอาหาร สนใจสอบถามราย ละเอียดโทร 076-212312

PHUKET

สำ�หรับนักปั่นทุกรุน่ วันที่ 8 กันยายน 2556


EXPLORE

030


E-MAGAZINE

event called “Phuket Oldtown Bike” which will be held on September 8th by The Tourism Authority of Thailand, Phuket Office. The fee is 199 THB., inclusive of a T-shirt and meal. For more information on the event, please call 076 212 2312.

PHUKET

For cyclists of every level, we wish to invite you to participate in the


ECO TRAVEL

036


E-MAGAZINE

PHUKET

รับอรุณอย่างอุ่นใจ ที่ “บ้านสามช่องใต้”

“นอกหนาต น” คำ�คมจากนักเขียนคารม ้ างท ่ องฟ ้ ายั ้ งสีฟา้ ความจริงมักมาชากว ้ าความฝั ่ ดีแบบ “เพลงดาบแมน่ ำ�้ รอยสาย” เป็นความจริงเสียเหลือเกิน พวกเรากำ�ลังเพลิดเพลินกับ ้ ผืนนำ�้ ที่ใสราวกระจกตรงเบื้องหนา้ เพื่อบันทึกภาพแสงแรกแหงตะวั องใต ่ น ที่ “บานสามช ้ ่ ”้ ต.กะไหล จ.พังงา

“The sky is always blue as reality always comes after dreams”, these are the

cutting words of the writer “Sword of a Hundred Rivers”. We thought how true it is as we watched the crystal clear water while the first sunlight broke out in the sky at Baan Sam Chong Tai in Tambol Kalai, Phang-Nga Province.


ECO TRAVEL

038

“บาน ่ ”้ มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของแสงอรุณระเรื่อเหนือผืนน้ำ� เพราะ ้ สามชองใต

เป็นบริเวณที่สายน้ำ�จาก 3 คลองไหลมาบรรจบกันเป็นสามชองทาง หมูบ่ านตรงนี ้ ่ ้ ก็เลยมีชื่อตามธรรมชาติที่เห็นและเป็นอยู่ คือ “บานสามช อง” ้ ่


E-MAGAZINE

PHUKET


ECO TRAVEL

040


E-MAGAZINE

PHUKET

Baan Sam Chong Tai is renowned for its picturesque morning ray that

shimmers against the surface of the water. This area is where the three canals meet and thus became the name of the village (Baan Sam Chong means home of three channels).


ECO TRAVEL

042


E-MAGAZINE

PHUKET

ทีน่ ี่แบงชื่ ่อเรียกกันงายๆ “บานสามช องเหนื อ” ่ ตามลักษณะภูมิศาสตรทางกายภาพ ์ ้ ่

อยูทางทิ ศเหนือ “บานสามช องใต ศใต้ ชาวบานส เป็ ่ ้ ่ ”้ อยูทางทิ ่ ้ วนใหญ ่ ่ นชาวประมง และนับถือศาสนาอิสลาม

The name of each area is simply applied geographically, Baan Sam

Chong Nua is at the north and Baan Sam Chong Tai is in the south. Local residents are mostly fishermen and their main religion is Islam.


ECO TRAVEL

044


E-MAGAZINE

PHUKET

อยา่ แปลกใจที่เมื่อไปถึงแลว้ จะเห็นวามี ่ ตากลองทั ้ ้งมืออาชีพและมือสมัครเลนไป ่

จองมุมดีๆ มากมาย เพราะที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ฮอตฮิตเพื่อการเก็บภาพ พระอาทิตย์ขึ้นของบรรดาตากลองทั ้ ้งหลายคะ่

When you get there, don’t be surprised to find a number of amateur and

professional photographers vying for the best spot because this place is one of the best to take pictures of the most amazing sunrise.


ECO TRAVEL

046


E-MAGAZINE

PHUKET


ECO TRAVEL

048


E-MAGAZINE

PHUKET


ECO TRAVEL

050


E-MAGAZINE

PHUKET

วา่ กันวา่ แสงอาทิตย์สีทองที่คอยๆ ่ เจิดจรัสหลังทิวเขาหินปูนนั้น สวยงามจับตายิ่งนัก ยิ่งเวลาที่ทอแสงพาดผานผื ่ นน้ำ�แลวด ้ วยล ้ ะ่ ก็ เป็นอันบรรยายความงามที่วิบๆ วับๆ กันไมถู่ กเลยทีเดียว

They say that the sight of golden rays rising from

behind limestone mountains will keep you spellbound, especially when it hits the water surface and glitters like waves of crystal.


ECO TRAVEL

052


E-MAGAZINE

PHUKET

แตช่ าก งนี ้ อน ่ เสนห่ ์ของหมูบ่ านแห ้ ่ ้ หาไดอยู ้ ทิ่ วทิศน์อันงดงามยามเชาเช ้ นนี ่ ้อยางเดี ่ ยว ไม่ หากแตยั่ งรวมไปถึงมิตรภาพและความมีน้ำ�ใจของชาวบานที ้ ่มีใหแก ้ ผู่ มาเยื ้ อนอยาง ่ มากมายเสมอ

The beauty of this village does not end at its beautiful sunrise, but extends

to the warm hospitality of the local residents that are always there to welcome visitors with a smile.


ECO TRAVEL

054


E-MAGAZINE

PHUKET

แนนอน รั้ บประทาน ้ ่นี่ ทำ�ใหพวกเราได ้ ่ อาชีพประมงของผูคนที

อาหารทะเลสดๆ รสเลิศทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการบันทึก ภาพดีๆ ในความทรงจำ� สวนของฝากติ ดไมติ้ ดมือ ก็หนีไมพ่ น้ ่ “กะปิ” ที่ใครๆ ก็บอกวาทั อย ่ ้งมีกลิ่นหอมและอรอย..อร ๊ ่

The abundance of fresh seafood from the villagers’

fishing boats was another highlight of the visit. Before heading back, we also bought their famous homemade shrimp paste that is said to be very delicious and aromatic.


ECO TRAVEL

056


This village is another one of Phang-Nga’s hidden gems that is filled with

beautiful, natural sceneries and genuine hospitality of its people.

E-MAGAZINE

ผูคน เสน องพังงาเขาละ....... ้ นี่แหละ...ที่มาแหงมนต ่ ์ ห่ ของเมื ์ ่

PHUKET

ถือเป็น หมูบ่ านเล็ ้ กๆ ที่ครบเครื่องเรื่องความงดงามของธรรมชาติและมิตรไมตรีของ


PHUKET & BEYOND

062


E-MAGAZINE

PHUKET

เติมสีสันของความสุข ที่อ่าวมาหยา

ขอเติมสีสันของความสุขในวันหยุดครั้งนี้ใหเจิ้ ดจากว ดสินใจซื้อทัวรไ์ ป ้ าทุ ่ กครั้ง ดวยการตั ้ เชา้ เย็นกลับจากภูเก็ต นั่งสนุก ลุกเดินสะดวกบนเรือเร็วสีขาว แลนเพลิ ่ นๆ ชั่วโมงเศษ เราก็มาเดินชมวิวเริด่ ๆ ที่อาวมาหยา จังหวัดกระบี่คะ่ ่

This holiday is going to be extra special because we booked ourselves a day

tour from Phuket to a very wonderful destination. The scenic trip on the spacious white boat took just over an hour to reach the coveted paradise called Maya Bay located in Krabi Province.


PHUKET & BEYOND

064

ทีน่ ี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลตข์ องทะเลกระบี่ ที่ทำ�ใหฝรั ว้ ้ ง่ ทัว่ โลกตองอ ้ าปากหวอมาแล ้

กับความงดงามของวิวน้ำ�ทะลสีสดใส เขาหินปูนสูงตระหงาน ่ และเม็ดทรายสีขาว สะอาดราวกับแปงฝุ ้ ่ น ก็เลยทำ�ใหอ้ าวแห ่ งนี ่ ้มีชื่อเสียงโดงดั ่ งไปทั่วโลก

Undoubtedly a highlight of Krabi’s treasure chest, this bay has left

visitors mesmerized with its jaw-dropping beauty. The picture of clear, serene water embraced by the white, powdery sand with a backdrop of limestone cliffs is more like one’s imagination of paradise than an actual place that exists on earth. No wonder it is famous the world over.


E-MAGAZINE

PHUKET


PHUKET & BEYOND

066


So you can probably imagine how delighted we were to be here. We made a mental list of activities to make sure we didn’t miss anything and among these were picture taking, strolling on the beach, lazing on the sand, swimming, snorkeling and generally taking in every sight and sound of the island.

E-MAGAZINE

สายลมและเสียงคลื่นของพวกเราในวันนี้จึงยาว เหยียด นับตั้งแตเต ่ ะท ๊ าถ ่ ายรู ่ ป เดินเลน่ นัง่ เลน่ นอนเลน่ ตีลังกา พรอมกิ ้ นลม ชมชายหาด

PHUKET

ดังนั้น เมื่อดั้นดนมาถึ งที่นี่ท้งั ที กิจกรรมดีๆ เคลา้ ้


PHUKET & BEYOND

068


E-MAGAZINE

PHUKET

ใครเบื่อเม็ดทรายก็ยายตั นน้ ้ วลงไปสายเอวเล ่ ่ ำ�ทะเล แถมยังแวะ say “hi”

กับปลาฝูงเบอเริ ่ชอบ ้ ม่ พวกเราและผูคนอี ้ กมากมายสนุกสนานกันสุดๆ สวนคนที ่ ดูปะการัง ก็ขอเชิญดำ�น้ำ�ลงไปเยี่ยมชมกันไดเลยจ ้ า... ้

Not to waste any time, some of us dove right into the vast ocean

where schools of fish thrive. And while these were so delightful, snorkeling around the coral reefs made the experience even more enchanting.


PHUKET & BEYOND

070


From Maya Bay, we walk on foot to Loh Sama Bay located on the

other side of the island. Though small in size, it is brimming with beauty. The emerald water and the surroundings were like a creation of Monet, only they are very real and very tangible indeed.

E-MAGAZINE

เล็กๆ แตรั่ บรองวามี ่ อะไรดีไมแพ ่ กั้ น น้ำ�ทะเลสีเขียวมรกต กับภาพที่พวกเราเห็น อยูตรงหน านี ่ ้ ่มันชางมี ่ มนตรส์ ะกดเสียจริงๆ เหมือนภาพวาดฝีมือจิตรกรเอกชัดๆ แตว่ า่ ที่พวกเราเห็นกันอยูนี่ ้ เป็นของจริงคะ่

PHUKET

จากอาวมาหยา พวกเราเดินเทาไปอี แมจะเป็ ่ ้ กดานก็ ้ มาถึงอาวโละซามะ ่ ้ นอาว ่


PHUKET & BEYOND

072

พากันบังคับใจตัวเอง ไมให ่ เพลิ ้ ดเพลินหลงใหลกับความงดงามของธรรมชาติ

มากนัก เพราะอีกหลายกิจกรรมยังรออยู่ แตที่ ่พลาดไมได กคน ่ ถึ้ งไมบอกทุ ่ ก็คงเดาถูก คือถายรู ่ ป เอาไปอัพขึ้นเฟสบุค๊ อวดเพื่อนๆ

We had to break off from the hypnotic state of trance and take out our cameras to capture the moment. Naturally, pictures were uploaded on facebook as soon as we got back.


E-MAGAZINE

PHUKET


PHUKET & BEYOND

074


The atmosphere of fresh ocean breeze and romantic backdrop

effortlessly filled every face with a smile and every heart with carefree elation.

E-MAGAZINE

จึงไมน่ าแปลกใจ ที่ทง้ั สองอาวนี ้ม และ เสียงหัวเราะแบบ ่ ่ ้จะเต็มไปดวยรอยยิ ้ สุขใจ ใครไดมาเที ้ ่ยวแลวเป็ ้ นอันติดตาติดใจ พกพาความสุขกลับไปกันทุกคน

PHUKET

ลมพริ้ว วิวหวาน รมรื ่ ่น ชื่นใจกับอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศรอบตัวไมมี่ มลพิษ


PHUKET & BEYOND

076


E-MAGAZINE

PHUKET


PHUKET & BEYOND

078


E-MAGAZINE

PHUKET


PHUKET & BEYOND

080


We want to thank Khun Tay of Sea Star Tour for this amazing trip

among the waves of the ocean and the surreal beauty of Maya Bay. To experience an amazing trip like this, please contact 076-350 144, 076-485 595

E-MAGAZINE

เกลียวคลื่น ผืนทราย สายลมและแสงแดด ที่อาวมาหยา ถือวา่ สุดคุม้ คะ่ .... ่ บองตง.... สนใจติดต่อ 076-350 144, 076-485 595 ่

PHUKET

ทริปนี้ขอขอบคุณนองเต มาสั ้ ้ แหงซี ่ สตารท์ ัวร์ ที่จัดใหพวกเราได ้ ้ มผัสกับภูผา


LIFESTYLE & LEISURE

086


E-MAGAZINE

PHUKET

เขารัง ฉันรักเธอ

เขารังเป็นสถานที่ทองเที โดยเฉพาะ ่ ่ยวที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ่ การไดขึ้ ้นมาบนยอดเขารัง เพื่อชื่นชมกับทิวทัศน์ความงามของเมืองภูเก็ตแบบ 360 องศา

Khao Rung is one of Phuket’s top tourist attractions for both Thai and foreign tourists. Part of its popularity lies at the top of the mountain where 360-degree views of Phuket is spread out in all its glory.


LIFESTYLE & LEISURE

088

ยิ่งสูงยิ่งทาทายให ทุ้ กคนไดขึ้ ้นมา ้

ชันเล็กนอย ้ คดเคี้ยวไปมาสองขาง ้ ใหร้ มเงา รั บ รองได สั ม ผั ส กั บ ธรรมช ่ ้

Getting to the top is challe

visitors are required to climb i slopes. Both sides of the path trees so the journey is quite re


E-MAGAZINE

enging and fun as its winding, uphill h, though, is line with efreshing and scenic.

PHUKET

าเยี่ยมชม ทางขึ้นเขารังสูง งทางรมรื ่ ่นไปตนไม ้ ที้ ่คอย ชาติอยางใกล ชิ้ ด ่


LIFESTYLE & LEISURE

090

เขารังมีสวนสุขภาพเอาไ

เมืองภูเก็ต พักผ่อนหยอน ่

There is also a fitnes

for a relaxing day in th


E-MAGAZINE

ss area and public park on Khao Rung which attracts people who come he outdoors amidst fresh air and panoramic views of Phuket.

PHUKET

ไวให มาออกกำ �ลังกายเพิม่ ความแข็งแรง และมีสวนสาธารณะไวให ้ ผู้ คนได ้ ้ ้ ขึ้ ้นมานัง่ ชมวิวของ นใจแบบชิล..ชิล..สูดอากาศบริสุทธิ์ใหชื้ ่นฉ่ำ�ใจ


LIFESTYLE & LEISURE

092

ระหวางทางขึ ้น หรือกระทัง่ จุดชมวิว จะมีรานอาหารเปิ ดใหบริ ่ ้ ้ การหลายราน ้

แตละร ท่ ามกลางธรรมชาติ มีทิวทัศน์ และบรรยากาศที่รมรื ่ านอยู ้ ่ ่ ่น ชวนใหอิ้ ่มทั้ง อาหาร และอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพอันสวยงาม

If you get hungry, there are many restaurants located along the way up the mountain and at view points that offer spectacular vistas of nature. Dining amidst verdant surroundings can be satisfying for both the appetite and the soul.


E-MAGAZINE

PHUKET


LIFESTYLE & LEISURE

094


Another landmark found here is the monument of “Phraya Rasadan-

upradit Mahisornpakdi” or Korsimbee of Ranong, a prominent man who, during his years in office, had developed and laid out solid foundations for Phuket in its early days.

E-MAGAZINE

คอซิมบี้ ณ ระนอง ผูมี้ พระคุณของชาวภูเก็ต ในชวงที ่ ่ทานดำ ่ �รงตำ�แหนงเป็ ่ น สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ทานได า้ ่ พั้ ฒนาภูเก็ต อันเป็นรากฐานความกาวหน ้ สืบมาถึงปัจจุบัน

PHUKET

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ


LIFESTYLE & LEISURE

096

จุดชมวิวด้านบนสา

เกาะภูเก็ตไดอย ้ ่างช อาคารบานเรื ้ อน ทอ้ ผูคนขึ ้ ้นมานัง่ รับลม และทัศนียภาพอันค ไมขาดสาย ่

The viewpoint a

excellent spot to sceneries of Phuk the sky and the o always occupied to enjoy peace or Phuket’s beautifu


E-MAGAZINE

at the top is an admire all-around ket, from local homes to ocean. No wonder it is with people who come r find inspiration in ul sceneries.

PHUKET

ามารถเห็นทัศนียภาพของ ชัดเจน ไมว่ าจะเป็ น ทิวทัศน์ ่ องฟา้ ทองทะเล แตละวั ้ ่ นมี ม ชมวิว ซึมซับกับบรรยากาศ ความสวยงามของเมืองภูเก็ต


LIFESTYLE & LEISURE

098

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมี “เจาจ อน ผูมาเยื ้ อ”เป็ ๋ นเจาบ ้ าน ้ คอยทักทายแขกบานแขกเรื ้ ้ อน นารั ่ กน ของเหลาเด็ ่ กๆ

The hosts of Khao Rung, the friendly herd of wild monkeys, would also come o and play with children.


E-MAGAZINE

out to greet visitors

PHUKET

นาชั ่ ง เป็นที่ถูกใจ


LIFESTYLE & LEISURE

100

ยิ่งชวงเย็ ่ นๆ แดดรม่ ลมตก หรือชวงค่ ่ ำ�คืนจะเห็นแสงไฟจากบานเรื ้ อน

งามระยิบระยับ ทำ�ใหเขารั ้ งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่ไดรั้ บความนิยมอยางมาก ่

In the evenings when the sun is down, the view takes on a completely different facet. Little shimmering lights from people’s houses would light up the city like little fireflies on a tree.


E-MAGAZINE

PHUKET


LIFESTYLE & LEISURE

102


E-MAGAZINE

PHUKET

ขึ้นมาเที่ยวเขารัง เรียกไดว้ า่ อิม่ เอมกับบรรยากาศที่แตกตางกั น ่ น ไมว่ าจะเป็ ่

ยามเชา้ สาย บาย ่ เย็น หรือ ค่ำ� ก็สวยไปคนละแบบ หากเพื่อนๆ กำ�ลังมองหา ที่พักผอนหย อนใจ ที่นี่นาจะตอบโจทย ์เพื่อนๆ ไดอย ่ ่ ่ ้ างดี ่ คะ่

Visiting Khao Rung is pleasurable as it offers a variety of fascinating

atmospheres from morning, noon to evening. So come for a visit and we promise that you will really love it here.


INSIGHT

106


E-MAGAZINE

PHUKET

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บ้านแขนน เกาะภูเก็ต

บาน ฒนธรรม ้ กๆ ใน อ.ถลาง ชาวบานที ้ ่นี่ถายทอดวั ่ ้ แขนน หมูบ่ านเล็

พื้นบานสู อย ตและพิถีพิถัน ้ ส่ ายตาของคนรุนใหม ่ ่ างปราณี ่ ทริปนี้ขอพาเพื่อนๆ เที่ยวและเรียนรูประสบการณ ์ใหมๆ่ ที่ชาวชุมชนยินดี ้ ใหเราได สั้ มผัสถึงวิถีชีวิตแบบพื้นบานที ้ ้ ่มีเสนห่ ์ทำ�เอาหลายคนหลงใหล

Baan Kanan is a small village in Amphur Thalang where local

residents practice age-old tradition as example for later generations to learn and follow. For this trip, we wish to take our readers on a journey to find new cultural experiences which the locals were very happy to share with us.


INSIGHT

108

พีไ่ ตรบัญญัติและพี่ธัญลักศณส์ องปราชญช์ าวบาน ้ อธิบายถึงความเป็นมาของ

การจัดตั้งกลุม่ และความสามัคคีของชาวบานที ้ ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การรักษา แผนดิ ่ น การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบานไม ้ ให ่ สู้ ญหาย ไป

Khun Traibanyat and Khun Thanyalaks, the two sages of the village

told us how the group came to be. It took a lot of collaboration and strong sense of pride in their land, their tradition, and cultural heritage to put everything together.


E-MAGAZINE

PHUKET


INSIGHT

110


E-MAGAZINE

PHUKET

มีการแสดงรำ�โนราโชว์ศิลปะ

เอกลักษณ์ ของภาคใต้ ที่นี่ไดนำ้ �ทา่ รายรำ ่ �มาพัฒนาบวกกับการเตน้ แอโรบิก เรียกวา่ โนราบิก ใหชาวบ าน ้ ้ ไดออกกำ � ลั ง กาย มี ส ข ุ ภาพแข็ ง แรง วา่ ้ แลวพวกเราก็ ไดรำ้ �โนราบิก ขยับเสน้ ้ ขยับสาย บางคนถึงกับหอบ แตทุ่ กคน ลวนมี � ้ ความสุขที่ไดทดลองรำ ้

Among these, they also came

up with the idea of combining the Nohra Dance, a traditional Southern dance with aerobics exercise to create the Norabics. It became the style of exercise which all villagers could really have fun with while working up a sweat.


INSIGHT

112


Next, we went from station to station to participate in cooking and

other activities. During cooking, the main ingredients were locally grown herbs which not only added flavor to food, but were very beneficial to health. Visitors are required to get hands-on experience every step of the way.

E-MAGAZINE

โดยใชสมุ วยั รู้ ถึ้ ง ้ นไพรพื้นบาน ้ นอกจากจะไดเรื ้ ่องความอรอยแล ่ ้ งทำ�ใหพวกเราได ้ คุณสมบัติของสมุนไพรทองถิ � ้ ่น โดยนักทองเที ่ ่ยวจะไดลงมื ้ อปฎิบัติโดยการไดลองทำ ้ เองทุกขัน้ ตอน

PHUKET

ตอ่ จากนั้นก็เป็นการปฎิบัติกิจกรรมตามฐานตางๆ ่ โดยเนนเรื ้ ่องการปรุงอาหาร


INSIGHT

114


E-MAGAZINE

PHUKET

เริม่ จากสมตำ ้ �เมืองถลางที่นำ�พริก

ไทยมาตำ�เป็นตัวชูรส การทำ�เกลือเคย คลายกั ้ บพริกน้ำ�ปลาหวานจิ้มกับผลไม้ การทำ�น้ำ�พริกหยำ�ที่นำ�เอาสมุนไพร มาขยำ�รวมกันกับกุงสดคล ายน้ ้ ้ ำ�พริก กระปิ หรือจะเป็นตมส ้ มที ้ ่ใสส่ มควาย ้ รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็ม ซดแลว้ คลองคอ ่

We made Thalang’s Somtam

that uses freshly crushed peppercorn as the main flavoring agent, then chili paste using herbs and fresh shrimps, crushed together by hand the way kapi chili paste is made. For soup, we cooked up some really tangy soup using sour orange as the main ingredient.


INSIGHT

116

สำ�หรับขนมมี 3 ฐาน เริ่มจากขนมคู

ที่เป็นขนมพื้นเมือง โดยปั้นแป้งเป็น ลูกกลมๆ ใสใส ่ น้้ ำ�ตาลโตนดคลุกดวย ้ มะพราวหอมหวาน ตามด วยขนมครก ้ ้ โบราณที่ทานกับน้ำ�ตาลทรายแดง ตอ่ ดวยการทำ �ขาวหลามสู ตรดั้งเดิม ทำ�ไป ้ ้ ชิมไป เอร็ดอรอยกั ่ นทุกฐาน

For sweets, there were three

stations. The first was Kanom Khu, a local sweet made of flour dough rolled into round balls, covered with toddy palm sugar and shredded coconut. The second one was Kanom Krok, a pancake-like coconut milk cake taken with unrefined sugar. And the last one was grilled sticky rice mixed with coconut milk stuffed inside bamboos.


E-MAGAZINE

PHUKET


INSIGHT

118


E-MAGAZINE

PHUKET

ฐานตอไปเป็ นเรื่องราวของการตำ� ่

ขาวแบบคนสมั ยกอน ้ ่ ทุกคนลองทำ� ตางบอกเป็ นเสียงเดียวกันวาเหนื ่ ่ ่อย มาก สว่ นการละเลนก็ ่ ตองเป็ ้ นสะบา้ ที่ไดลองเล นแล ้ ่ วสนุ ้ กจริงๆ ตอกั ่ นที่ ฐานสาธิตงานประดิษฐ์ของเลนที ่ ่ทำ� จากใบมะพราว ้ สานเป็นรูปปลารูป สัตว์ต่างๆ

The next station was pounding

rice the traditional way. Everyone tried and agreed that it was very tiring. For games, we played the Saba which required ball tossing. The next station was making toys by weaving coconut leaves into animal shapes like fish and horses.


INSIGHT

120


E-MAGAZINE

PHUKET

เราไดเยี้ ่ยมชมเรือนไทยโบราณที่เรียบ

งายแต แฝงไปด วยความสุ ข ที่ชาวบาน ่ ่ ้ ้ บานแขนนรวบรวมเรื ่องราววิถีชีวิตใน ้ อดีตมาใหลู้ กหลานและนักทองเที ่ ่ยวได้ เรียนรูความเป็ นอยูและเก็ บรักษาเอาไว้ ้ ่ ใหสื้ บทอดกันจากรุนสู ่ รุ่ น่

We also got to see a traditional

Thai house that was simple yet filled with love and warmth. The villagers had put together a display so that visitors and the next generations could study and appreciate their ancestors’ precious way of life.


INSIGHT

122

ทริปนี้ทำ�ใหพวกเราสนุ กและมีความรูเพิ ้ ้ ่มเติมจากการไดเรี ้ ยนรูวั้ ฒนธรรมทองถิ ้ ่น

และมีประสบการณ์ จากการไดลงมื ้ อปฎิบัติกับชาวบาน ้ เป็นภาพที่งดงามและสราง ้ ความภาคภูมิใจที่ไดมาเยื อ นหมู บ านวั ฒ นธรรมถลางบ านแขนน ้ ่ ้ ้ สนใจศึกษาการทองเที ดตอได ่ ่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บานแขนนติ ้ ่ ที้ ่ คุณไตรบัญญัติ โทร.086 682 1371


E-MAGAZINE

PHUKET

This entire trip was not only fun, but also filled with new information

about local tradition. We also gained new experiences from participating in different activities with the locals and there by learn the beautiful way of life of Baan Kanan. For those interested in learning about cultural tourism of Baan Kanan, please contact Khun Traibanyat at Tel: 086 682 1371.


STAY IN STYLE

126

โอ้โฮ...โฟโต้ โฮเต็ล

ชื่อโรงแรม Foto Hotel ทำ�ใหคิ้ ดเองวา่ ภายในจะตอง ้

ตกแตงด กับกลองรุ กหลาย ่ วยรู ้ ปถายมากมาย ่ ้ นโบราณอี ่ ประเภท ครัน้ ไดเข ้ าไป ้ check in เห็นลอบบี ้ ้ ซึ่งเต็มไปดวย ้ กรอบรูปและภาพถายขาว-ดำ �เทห่ ์ๆ จึงรูว้ า่ สิ่งที่คาดเดาไว้ ่ นั้นไมผิ่ ด

A name like Foto Hotel can’t help but conjure up

an image of a place filled with photographs and wonderful collections of vintage cameras. And sure enough, we entered the hotel lobby and were greeted by walls of cool black and white pictures hung neatly in rows.


E-MAGAZINE

PHUKET


STAY IN STYLE

128

สีขาว ดำ�และ เทาอันสุดแสนคลาสสิค ถูกนำ�มาเป็นองค์ประกอบ

สำ�คัญในการตกแตงโรงแรมที ่แสนจะโฉบเฉี่ยวแหงนี ่ ่ ้ ซึ่งถือกันวาเป็ ่ น คลื่นลูกใหมบนหาดกะตะ ที่ผุดขึ้นมา เคียงขางทิ ่ ้ วคลื่นพริว้ พรายแหง่ สายน้ำ�ทะเลอันดามัน

The classic black-white-grey tone became the theme of this

hip hotel. It is a new-comer of Kata Beach that is designed to accommodate visitors who are here to relax beside the rolling waves of the Andaman Sea.


E-MAGAZINE

PHUKET


STAY IN STYLE

130

ดวย ้ าว..ว ้ าว ้ กับวิว ้ ราคาแบบ..วาว..ว

สวยๆ ที่นี่มีหองพั ้ กทั้งหมด 79 หองถู ้ ก แบงออกเป็ น 2 ประเภทคือ แบบ โอเชี่ยน ่ วิว ที่มองเห็นความงดงามของทองทะเล ้ แบบสุดสายตา แถมบางหองยั ้ งมีวิวภูเขา แถมมาใหอี้ กตางหาก ่

With room rates that will “wow”

guests and marvelous views, Foto Hotel offers a total of 79 rooms separated into two zones and the first is Ocean View type with unobstructed sea view and an occasional mountain view.


E-MAGAZINE

PHUKET


STAY IN STYLE

132


The second type is Ozone View; though without views of the ocean,

it offers lush greenery that is comforting to the eyes. Both room types come with a bath tub and clever quotes by a world famous photographer.

E-MAGAZINE

เขียวสดจากวิวตนไม อกพักแบบไหน ทุกหองมี ำ� และที่ ้ ้ แตไม ่ ว่ าจะเลื ่ ้ อางอาบน้ ่ ผนังเขียนคำ�คมของตากลองคนดั งระดับโลก เชนกั ้ ่ น

PHUKET

สวน กลั ้ ่ บสบายตาดวยสี ้ ่ แบบที่ 2 คือ แบบโอโซนวิว ที่มองไมเห็่ นทองทะเลแต


STAY IN STYLE

134

หลับสบายโดยมีนองหมี ตัวโตในออมกอดบนเตี ยงใหญพิ่ เศษ ้ ้

จะฝันดีไปจนถึงเที่ยงวันก็คงไมพลาดอาหารมื ้อเชา้ ที่หอง ่ ้ ทิฟฟิน มามา่ ของโรงแรมที่เสิร์ฟจนถึงบายโมง สวนผู ่ ่ ใดที ้ ่ไม่ อยากออกจากหองนอน ไมว่ าจะด วยเหตุ ผลใดก็ตาม มินิบาร์ที่มี ้ ่ ้ ใหนั้ น้ ฟรีนะคะ ไมว่ าจะเป็ นยาคูลท์ หรือปีโป้ รวมทัง้ ชา กาแฟ ่ แบบรสชาติดง้ั เดิม

Comfortably asleep with a huge, soft bear snug

in my arms, I reluctantly got up for breakfast. At Tiffin Mama Restaurant, breakfast is served until one pm. But for those who prefer to stay in, all contents of the mini bar like Yakult, jelly, tea and coffee is complementary for guests.


E-MAGAZINE

PHUKET


STAY IN STYLE

136


E-MAGAZINE

PHUKET

อาหารเชา้ มีใหเลื้ อกทั้งแบบฝรั่ง และแบบเมนูภูเก็ตที่เสิร์ฟมาเป็น

ชุด เชน่ หมี่ซัว่ หมี่หนุ้ และอื่นๆ อีกมากมาย สวนมื ่ ้อกลางวันและเย็น ก็อยากจะขอแนะนำ�เมนูอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ขอบอกวาอาหารว าง ่ ่ เชน่ ปอเปี๊ยะประทัดลม หรือยำ�ดอกดาหลาไดคะแนน เต็ม 10 ้ ทั้งนารั ่ บประทานและมีรสชาติอรอยมากๆ ่

Choice of breakfast includes both western style and

Phuket set menus like Meehoon, Meesua (noodles) and others. For lunch and dinner, the hotel recommends local Phuket menus like spring rolls and spicy flower salad which we willingly gave our full scores.


STAY IN STYLE

138

อิ่มแลวก็ ้ เดินชมรอบๆ โรงแรม เห็น

สระวายน้ �ผุดดำ�วาย ่ ำ�นาลงไปดำ ่ ่ สวน ่ รอบๆ สระนัน้ ในตอนกลางคืน จะถูก ประดับประดาดวยไฟหลากสี สัน แถมวัน ้ ดีคืนดี ก็จะถูกใชสำ้ �หรับจัด ดินเนอร์ปาร์ตี้ อีกตางหาก ถือเป็นปารต์ ี้แบบ ชิล ชิล ที่ ่ ไมควรพลาดถ ามี ่ ้ โอกาสไดมาเยื ้ อน

After breakfast, we took a stroll

around the hotel. The pool area would be decorated with multi-colored lights at night; and occasionally, it would double as a venue for casual dinner parties.


E-MAGAZINE

PHUKET


STAY IN STYLE

140


E-MAGAZINE

PHUKET

สัมผัสความแตกตางอย วของดีไซนก์ ป๊ิ เกกั๋ บความ ่ างลงตั ่

อมตะของวัฒนธรรมดานอาหารของภู เก็ต ที่โรงแรมโฟโต้ ้ ภูเก็ต แลวจะรู � ้ ซึ้ ้งถึงความงดงามอยางไม ่ รู่ จบของความทรงจำ ้ ที่แตกตาง ่

Come experience the perfect combination of hip

design and food culture of Phuket at Foto Hotel and you will appreciate a beautiful experience filled with new, fond memories.


DINING OUT

144


E-MAGAZINE

PHUKET

Enjoy the Flavors of

ลองลิ้มชิมรส “อาหารฮาลาล”

อันวาอาหารฮาลาลนั ้น ถือเป็นอีกหนึ่ง ่

ของวัฒนธรรมดานอาหารการกิ นของชาว ้ อิสลามที่ผคนทั ู้ ว่ โลกรูจั้ กกันดี เมืองที่มี ความหลากหลายวัฒนธรรมอยางภู ่ เก็ต จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งของผูที้ ่ชื่นชอบ อาหารฮาลาล ควรจะหาโอกาสมาลิ้มลอง ความอรอยกั ่ นสักครัง้ เราจึงขอแนะนำ� รานอาหารฮาลาล 4 รานที ้ ้ ่ไมเ่ คยทำ�ให้ บรรดานักชิมทั้งหลายตองผิ ้ ดหวังอยาง ่ แนนอน ่

Halal food is one of the Muslim

traditions widely known around the world. A culturally diverse place like Phuket is one of those places where Hahal food is offered in wide variety, so we will take you to 4 different restaurants to taste some of these authentic menus.


DINING OUT

146

t n a r u a t es Sunset R

Phuket Graceland Resort and Spa

Sunset Restaurant Phuket Graceland Resort and spa

เริ่มจาก Sunset Restaurant ในโรงแรม Phuket Graceland

Resort & Spa ที่มีประกาศนียบัตรรับรองจากสำ�นักงานอิสลามกลาง แหงประเทศไทย เพื่อใหทุ้ กทานมั ่ ่ น่ ใจในคุณภาพและการดำ�เนินการ ปรุงอาหารฮาลาลของที่นี่วาถู กขัน้ ตอน ่ กตองกระบวนการทุ ้

Our first stop is at Sunset Restaurant located in Phuket

Graceland Resort and Spa. This place is certified by the Central Islamic Council of Thailand to insure quality and authenticity every step of the way.


E-MAGAZINE

PHUKET


DINING OUT

148

อาหารที่นี่ไดรั้ บการยอมรับวาอร ่ อย ่ รสชาติดี เมนูแนะนำ�ไดแก ้ ่

ซุปทะเลรวมมิตรรสชาติเขมข ้ น้ เป็นตน้ สถานที่สะอาด บรรยากาศ สบายและโอโถง ่

The restaurant is renowned for its delicious food and

among their star dishes, you will find the flavorful mixed seafood soup. Moreover, the overall atmosphere is very clean and spacious.


E-MAGAZINE

PHUKET


DINING OUT

150


E-MAGAZINE

PHUKET

Movenpick Hotel Karon Beach Pacifica Restaurant Movenpick Hotel Karon Beach

ถา้ ไดมาเที ้ ่ยวแถวหาดกะรน ก็อยาลื ่ มแวะ Pacifica Restaurant

ที่ โรงแรม Movenpick เพื่อชิมอาหารรสเลิศเชน่ ปลากะพงราดซอส เปรี้ยวหวานรสชาติเขมข ้ น้ สลัดกรีกที่อุดมไปดวยวิ ้ ตามินจากผักสดๆ และน้ำ�มันมะกอก หรือจะเป็นเนื้อแกะยางพร ่ อมน้ ้ ำ�ซอสรสละมุน

If you are in Karon Beach, do come by the Pacific

Restaurant located inside the Movenpick Hotel. You will love their deep-fried sea bass with sweet and sour sauce, Greek salad with olive oil dressing that’s brimming with vitamins, or grilled lamb chops with aromatic sauce.


DINING OUT

152


E-MAGAZINE

PHUKET

สวน ่ บเตาหู ้ ้ สำ�หรับผูที้ ่ชื่น ่ ผูที้ ่รักสุขภาพขอแนะนำ�สลัดผักยางกั

ชอบของทอดแบบอรอยๆ ่ ก็ขอแนะนำ�ใหสั้ ่งปอเปี๊ยะทอดแบบมาเลย์ มาเรียกน้ำ�ยอยก ่ ่อน

Those health-conscious individuals might enjoy grilled

vegetables with soybean milk while lovers of fried food will not be able to resist Malay style fried spring rolls.


DINING OUT

154

an i b a r a a c n casabla

t n a r u a t Res

The Royal Paradise Hotel & Spa

Casablanca Arabian Restaurant The Royal Paradise Hotel & Spa

อีกรานหนึ ่งที่ไมควรพลาดอย างยิ ้ ่ ่ ่ง คือ Casablanca Arabian

Restaurant ในโรงแรม Royal Paradise ที่สัมผัสไดถึ้ งกลิ่นอายของ อารยธรรมแบบอินเดียและอาหรับตัง้ แตก่ าวแรกที ่สัมผัส ขาวของ ้ ้ เครื่องใช้ จานชาม มีลวดลายคลาสสิคออนช ่ อย ้ สวยงามมาก ขอบอก

Another popular restaurant is the Casablanca Arabian

Restaurant inside the Royal Paradise Hotel. You can immediately feel the air of Indian/ Arab heritage as you step inside; even the plates and utensils have classic and elaborate designs to match the surrounding.


E-MAGAZINE

PHUKET


DINING OUT

156

รสชาติอาหารของที่นี่ก็ไมต่ องพู ้ ดถึง ทั้งนารั ่ บประทานและอุดมไป

ดวยความอร อย นปลายางที ้ ่ ไมว่ าจะเป็ ่ ่ ่รสชาติถึงเครื่องเครา หรือไก่ ทอดสีเหลืองอรามเสริ ์ฟพรอมน้ ่ ้ ำ�จิ้มรสเด็ด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจานเด็ด ที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัย

The cooking is equally impressive. Presentation and

flavors are prepared with expertise using only selected ingredients. One of their popular menus is the golden fried chicken served with sauce that has been a favorite for diners of all ages.


E-MAGAZINE

PHUKET


DINING OUT

158


E-MAGAZINE

PHUKET

bistro

Restaurant Millennium Resort Patong Phuket

Bistro Restaurant Millennium Resort Patong Phuket

ปิดทายกั ้ นดวย ้ อาหารฮาลาลแบบบุฟเฟต์ที่ Bistro restaurant

อันมีชื่อเสียงของโรงแรมมิลเลนเนียม ป่าตอง ซึ่งตั้งอยูบริ ่ เวณ ศูนยก์ ารคาจั ้ งซีลอน ใจกลางหาดป่าตอง นับไดว้ าที ่ ่นี่เหมาะที่สุด สำ�หรับผูที้ ่ชื่นชอบเรื่องอาหารการกิน

Our last recommendation is the Halal buffet at Bistro

Restaurant of the Millennium Hotel, Patong. It is also located within the Junceylon Shopping Complex in the heart of Patong Beach, which is very convenient for diners.


DINING OUT

160


E-MAGAZINE

PHUKET

พบกับขบวนพาเหรดของอาหารมากมายหลายชนิด ไมว่ าจะเป็ น ่

สลัดหลากสไตล์ อาหารแบบปิ้งๆ ยางๆ ่ พรอมน ้ ้ำ�จิ้ม ซุปตางๆ ่ รวมทั้ง ขนมหวานนานาชนิด เคกอร ้ อยๆ ่ ที่สำ�คัญบรรยากาศและการบริการ ก็เริ่ด ไมแพ ในภูเก็ต เชนกั ่ ไครๆ ้ ่ น

You will enjoy an array of food ranging from salads, grilled dishes with dipping sauce, soups, desserts, cakes and so much more in one of Phuket’s finest settings.


SHOP WE LOVE

162

Phuk the Legenda Jewel of Andaman Phuket Pearl ตำ�นานไข่มุกล้ำ�ค่าแห่งอันดามัน

วันนี้เรานัดแนะกันไปเยี่ยมชมฟาร์มหอยมุกของ Phuket Pearl กัน จากทาเรื ่ อ

แหลมหิน ใชเวลาประมาณ 5 นาทีก็มาถึงกระชังกลางทะเลขนาดใหญ่ เป็นแหลง่ ้ เพาะเลี้ยงหอยมุกที่แบง่ เป็นโซนเพื่อแยกอายุและขนาดในการดูแล

Today, our mission is to visit a pearl farm called the Phuket Pearl.

From Laem Hin Pier, it took only 5 minutes to get to the large pod in the middle of the sea where their oysters are cultivated in different zones according to their ages and sizes.


E-MAGAZINE

PHUKET

ket Pearl, ary the


SHOP WE LOVE

164


E-MAGAZINE

PHUKET

เจา้ หนาที ้ ่ไดอธิ ้ บายขัน้ ตอนการเลี้ยงหอย เริ่มจากเพาะ เลี้ยง โดยตองนำ�หอยมุกที่มีอายุประมาณ 2 ปี นำ�มาสอด

้ นิวเคลียสเขาไป กประมาณ1-2 ปี เพื่อใหเกิ ้ ใชเวลาอี ้ ้ ดการ ระคายเคืองทำ�ใหหอยหลั ง่ สารออกมาเคลือบเป็นรูปราง ้ ่ ตางๆ ตามที เ ่ รากำ � หนด ่

The staff explained to us the stages of pearl

cultivation, starting with oyster selection. They would take 2 year-old oysters and impregnate them with a nucleus so the oysters would cover the alien particles with pearl coating. After 1-2 years, it will become the desired pearl.


SHOP WE LOVE

166

จากฟารม์ เราก็มาเยี่ยมชมโรงงาน Phuket Pearl ที่เป็นศูนย์

รวมไขมุ่ ก หลากหลายสีและสายพันธุ์ คัดจนไดคุ้ ณภาพและได้ มาตรฐานจนไดรั้ บคัดเลือกใหทำ้ �มงกุฎใหกั้ บนางงามทั้งไทย ทั้งเทศมาแลว้

From the farm, we headed further to Phuket Pearl’s

factory where pearls of every shape, size and color can be found. Their products are of high quality as they have been chosen to adorn the crowns of beauty queens in both Thai and international pageants.


E-MAGAZINE

PHUKET


SHOP WE LOVE

168


E-MAGAZINE

PHUKET

บริเวณภายในโรงงานมีการจำ�ลองการเลี้ยงหอยมุกจากฟารม์ เพื่อใหผู้ ที้ ่มาเยือนไดรู้ ถึ้ งแหลงกำ ่ �เนิด และขั้นตอนการคัดเลือก คุณภาพ การขึ้นรูป และการรอยมุ ้ ก ซึ่งที่นี่กลาการั ้ นตีถึงเทคนิค พิเศษในการรอยที มุกก็จะไมขาดทั ง้ เสน้ ้ ่ซับซอน ้ เมื่อสรอยขาด ้ ่ ทำ�ใหมุ้ กไมหล ่ นหาย ่

Inside the factory, visitors will get to see a mock up of

pearl farming, the selection process and how to string them together into a pearl necklace. Here, they have a special method of stringing which knots pearls individually to keep the whole thing from falling apart.


SHOP WE LOVE

170


E-MAGAZINE

PHUKET

ชัน้ 2 จัดเป็นโชว์รูม ซึ่งมีไขมุ่ กเม็ดกลมๆ สองแสงประกาย ยั่วยวน ่ ใหเราต ้ องเข ้ าไปสั ้ มผัสกับความงามของเครื่องประดับนานาชนิด ทัง้ สรอยคอ สรอยข ้ ้ อมื ้ อ จี้ แหวน ตางหู ่ มีทงั้ แบบเขาชุ ้ ดและแบบ เดี่ยวๆ ทุกดีไซนล์ วนปราณี ต พิถีพิถันจนเราตองขอชมความงดงาม ้ ้ อยางชิ ่ ดใกล้

On the second floor is the showroom where all kinds

of pearl jewelry are displayed for shoppers to browse at will. You will find necklaces, bracelets, pendants, rings and earrings that come in matching sets and individual pieces. Each is designed and made with fine craftsmanship.


SHOP WE LOVE

172


E-MAGAZINE

PHUKET

ในแตละห South Sea Pearl ่ องมี ้ มุกแตละประเภทอาทิ ่

ที่มีราคาแพงสุดบางชิ้นราคาหลักลาน ้ หรือจะเป็น Akoya Pearl เม็ดเล็กเลนกั ่ บไฟสอ่ งแสงแวววาว สว่ น Mabe Pearl มุกครึ่งซีกที่นิยมนำ�มาทำ�แหวน หรือจี้ ส่วนไขมุ่ กน้ำ�จืดที่นี่ ก็มีจำ�หนาย ่

Different pearls are kept in different rooms,

like the pricey south sea pearls which can cost up to millions a piece. Then there is the Akoya pearls which are small in size but very shiny especially when light hits. There is also the half-round Mabe pearls which are popular for making rings and pendants, and finally fresh water pearls.


SHOP WE LOVE

174


E-MAGAZINE

PHUKET

สาวๆ ที่ตองการเลื อกซื้อไขมุ่ กเป็นเครื่องประดับเสริม ้

บารมี ลองแวะมาที่นี่ รับรองไมผิ่ ดหวัง มีราคาธรรมดาไป จนถึงราคาเป็นลาน ้ ขึ้นอยูกั่ บคุณลักษณะของไขมุ่ ก ที่สำ�คัญที่นี่ไดรั้ บรางวัลมากมายการันตีวาคุ ่ ณไดของดี ้ มี คุณภาพกลับไปแนนอน ่ สนใจแวะชมความงามของไขมุ่ กติดตอที ่ ่ Phuket Pearl Factory 076-377730

Anyone looking for a piece of beautiful pearl

jewelry to add to their collection must stop by Phuket Pearl. They offer a wide price range, from economical to very expensive depending on the quality of the pieces. Moreover, the company has received several awards as guarantee so customers can be sure that they made a quality purchase.

For more information on Phuket Pearl Factory,

please call 076 377 730.


CUISINE

176

บ๊ะจ่างจี้ลิ่ว ต้นตำ�รับความอร่อย บ๊ะจ่างถูกปากรสชาดเข้มข้นถูกใจ ต้องจี้ลิ่วแห่งเมืองภูเก็ต

วันนี้เรามีนัดกับจี้ลิ่ว (คนภูเก็ตแทน คำ�วาจี านบ ่ ้เทากั ่ บพี่สาว) เจาของร ้ ้ ะ๊ จางที ้นชื่อ ใครไปใครมา ่ ่อรอยจนขึ ่ ตองซื ้ ้อติดไมติ้ ดมือ กลับไปเป็นของ ฝาก จี้ลิ่วทำ�บะจ ปีแลว้ ๊ างขายมา17 ่ อาศัยเป็นคนที่ชอบทำ�อาหารอยูใน ่ ครัวมาตลอด เลยทำ�บะจ างสไตล ๊ ่ ์ ฮกเกี้ยนขายเป็นที่ติดอกติดใจชาว ภูเก็ต จนบอกกันปากต่อปาก

Today, we have an appoint-

ment with Ji Liew (Ji means older sister for Chinese Phuketians), the owner of Phuket’s famous Bachang store. Her business started out solely from her passion for cooking, which until now she’s been making Bachangs for more than 17 years. Her Hokkian style Bachangs gained popularity by word of mouth, so much so that they are often brought back as gifts by visitors to the island.


E-MAGAZINE

PHUKET


CUISINE

178


E-MAGAZINE

PHUKET

จี้ลิ่วเลาว่ าทุ ่ ก 6 โมงเชาพนั ้ กงานจะเริ่มหุงขาว ้

เหนียว 60-100 กิโล ขึ้นอยูกั่ บยอดสัง่ ถาหากช ว่ ง ้ เทศกาลไหวเจ เป็นพิเศษ จากนั้นก็จะ ้ าจะขายดี ้ เตรียมหมูนำ�ไปตมจนได ที้ ่แลวนำ ้ ้ �ไปผัดอีกครั้งใน กะทะที่ใส่เครื่องเทศ

Ji liew told us that every morning at six

a.m., her employees would start cooking 60-100 kilograms of sticky rice. The amount depends on the order which increases a lot during the festival period. Next is preparation of the pork which includes boiling and then stir-frying with all kinds of seasoning.


CUISINE

180


E-MAGAZINE

PHUKET

ขัน้ ตอนการผัดหมูใหอร น เพื่อให้ ้ อย ่ ตองใจเย็ ้

หมูผสมผสานกับเครื่องเทศจนเป็นเนื้อเดียวกัน แลวยั ้ งตองพิ ้ ถีพิถันในการคัดสรรสมุนไพรไมว่ าจะ ่ เป็นอบเชย พริกไทย หอมเจียวหรืออื่นๆ ตองเน ้ น้ คุณภาพเพราะจี้ลิ่วมีคติประจำ�ใจวาลู ่ กคาต ้ องได ้ ้ รับสิ่งที่ดีที่สุด

This part requires patience because you

want the flavors to seep into the pork. Selection of the herbs like cinnamon, fried shallots, pepper and other ingredients is also important as Ji liew’s motto is “Quality will keep customers happy”.


CUISINE

182


E-MAGAZINE

PHUKET

หลังจากเตรียมทุกอย่างครบขั้นตอนตอไปก็ ่

เป็นการหอ่ ขาวเหนี ยวสีแดงเขมที ว้ ้ ้ ่มูลเรียบรอยแล ้ นำ�มาหอในใบไผ ใส ่ ่ หมู ่ ไขแดง ่ เม็ดเกาลัด เป็นอัน เสร็จ ตกแตงห พรอมสำ ่ อให ่ สวยงามก็ ้ ้ �หรับขาย

Next, is wrapping cooked red sticky rice,

pork, egg yolk and ginkgo seed together neatly in bamboo leaves, then they’re ready to be sold.


CUISINE

184

บะ๊ จางของจี ้ลิ่วมีรสชาติของ หมูเค็ม ไขแดง ่ ่ เม็ด

เกาลัด ขาวเหนี ยว จัดจาน อม ้ ้ เขมข ้ นและกลมกล ้ ่ ดวยกลิ ่นเครื่องเทศ ที่คลุกเคลา้ เขากั ้ ้ นกัน อยาง ่ ลงตัว เคยชิมบะจ างมาหลายร านแต ไม เคยเห็ น ๊ ่ ้ ่ ่ รานไหนจะทำ � บ ะจ างได ถึ ง รสขนาดนี ้ อรอยจนต อง ้ ๊ ่ ้ ่ ้ ยกนิ้วให้

Ji Liew’s Bachangs are full of flavors from

all the carefully selected ingredients and seasoning. They really stand out from the crowd of other Bachangs sold in the market.


E-MAGAZINE

PHUKET


CUISINE

186

กอน ่อนๆ จี้ ่ ่ จะกลับแอบถามเคล็ดลับความอรอยมาฝากเพื

ลิ่วว่าที่นี่คัดเฉพาะของสดและใหม่มาปรุง เครื่องปรุงทุกชนิด ใสแ่ บบไมหวง ที่กลมกลอมถู ่ เลยไดรสชาติ ้ ่ กใจทุกคน รานจี ้ ้ลิ่วอยูข่ างๆ ้ สนามกีฬาสุรกุลหรือเยื้องโรงเรียนไทหัว หาไมเจอสอบถามได ที้ ่เบอร์ 076-214 562, 089-649 3939 ่

Before leaving, I asked whether she had a cooking

secret and she said that it’s all in the freshness of the ingredients and the generous portion in every piece. Ji liew’s Bachang is located beside Surakul Stadium or adjacent to Tai Hua School. For more information, please call 076-214 562, 089-649 3939


E-MAGAZINE

PHUKET


PEOPLE

188


E-MAGAZINE

PHUKET

คุณ รัศมี รักบัญชา นักท่องเทีย่ ว รูมาตั ่ภูเก็ตนั้นสวยขนาดไหน แตยั่ งไมมี่ โอกาสได้ ้ ้งนานแลวว ้ าชายหาดที ่ มาเยี่ยมเยือนเห็นดวยตาตนเอง ครัง้ นี้จึงเป็นครัง้ แรกในชีวิต ที่มีโอกาส ้ มาฝากรอยเทาบนผื นทรายไวบนชายหาด สิ่งที่ไดรั้ บคือความประทับใจไมมี่ ที่ ้ ้ สิ้นสุด กลับไปบานแล ว้ คุณ รัศมี รักบัญชา จะตัง้ หนาตั ้ ้ ง้ ตาเก็บเงิน เพื่อมาเยือน “ ไขมุ่ กแหงอั ่ นดามัน” อีกหลายๆ ครั้ง เชนเดี ่ ยวกับผูคนอี ้ กมากมาย ที่หลงเสนห่ ห์ าดทราย ชายทะเล สายลมและ แสงแดดตามประสาคนรักธรรมชาติ ไมผิ่ ดหวังเลย ที่เลือกมาเที่ยวที่นี่

ไปหาดไหนมาบา้ ง

ไปหาดป่าตอง หาดกะรน หาดสุรินทร์ หาดบางเทา

ที่ไหนสวยที่สุด

บอกไมได ่ ้ เพราะสวยมากทุกแหง่

ไดท้ ำ�กิจกรรมอะไรบนหาดบา้ ง

ก็มีเดินเลน่ เก็บหอย เลนน้ ่ ำ� อาบแดด เป็นตน้ เพลิดเพลินดีมากๆ เลย ออ้ มีเลนโยนบอลบนหาดด วย ่ ้ สนุกสุดๆ

อยากให้พูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตเยอะๆ จะ พูดวา่ อยา่ งไร

ก็จะบอกวา่ ขอเชิญทุกๆ คนมาเที่ยวภูเก็ต เมืองที่มีหาดทราย สายลม แสงแดด ภูเขา ตนไม ้ สี้ เขียว มองไปทางไหนก็สวยทุกมุม โดยเฉพาะอยางยิ ่ ง่ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและตก เป็นวิวที่สวยงดงามสุดขีด


PEOPLE

190

Rassamee Ruxbuncha Tourist Heard about the famous “Phuket” of its beach for a long time but never been here before. This is the first time to print feet on the sandy white beach in Phuket. It’s very impressive. After returning to hometown, Rassamee Ruxbuncha will start collecting the money for coming to “the Pearl of Andaman” again and again. “Same as another people who love nature, beach, wind, sun, sea and sand. Phuket does not make me any disappointed for this time of travel”….said

“Which beach did you visit during these days?” we asked. Patong, Kata, Surin and Bang Tao.

“Which is the most beautiful one?” I could not make the decision as all are very beautiful for me.

“What activities you did on the beach?”

“So many, starting walking, playing in the sea, taking sunbath, ball throwing and picking the sea shells for collection”

“If we would like you to promote Phuket and convince many tourists to come to Phuket, what will you say?” I will say “ Welcome to Phuket, the place of sea, sand, sun, mountain and green trees. Here is full of beautiful view you can see from every corner especially when the sun dawns and sun sets “


E-MAGAZINE

PHUKET


HOT DEALS

192

Boathouse on Kata Beach

Surf’s up Package

เซิรฟ์อัฟแพ็คเก็จ โบ๊ทเฮาส์กะตะบีช ขอเสนอแพคเก็คราคา พิเศษสำ�หรับเหล่าสาวกชาวเซิรฟ์ พัก 3 วัน 2 คืน ราคา 16599+++ สำ�หรับ 2 ท่าน http://www.boathousephuket.com From May 13 through September 30, 2013, Boathouse on Kata Beach offers a package for surfers of all levels in conjunction with Quiksilver. Baht 16,599+++ double occupancy for 3 days 2 nights. http://www.boathousephuket.com

The Royal Phuket Yacht Club

SUPER HOT DEAL PROMOTION at The Royal Phuket Yacht Club

โปรโมชั่น สุดพิเศษ ที่ เดอะ รอยัล ภูเก็ต ยอร์ช คลับ รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเติมจาก ราคาต่ำ�สุดที่โฆษณาอยู่หน้าเว็บไซต์ของ โรงแรม การันตีอัพเกรดห้องไปยังประเภทห้องถัด ไปที่ดีกว่าตอนทำ�การจองถ้าหากยังว่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร + 66 (0) 76 380200 ext 411 www.theroyalphuketyachtclub.com Get 10% discount on top of our lowest rate on hotel website. Guaranteed upgrade to the next room category at the time of booking More information : Tel + 66 (0) 76 380200 ext 411 www.theroyalphuketyachtclub. com


E-MAGAZINE

PHUKET

SPECIAL DISCOUNT & OFFER DusitThani Laguna Phuket

Pre- wedding Getaway @ DusitThani Laguna Phuket

เก็บภาพคู่รักก่อนวันวิวาห์ ริมทะเล อันดามัน เกาะ ภูเก็ต -แพคเกจเพชรสื่อรัก ราคาพิเศษ 34,999 บาทสุทธิ : ห้องพักแบบดุสิต คลับ 4วัน 3 คืน -แพคเกจไข่มุก ราคาพิเศษ 29,999 บาท สุทธิ : ห้องพักแบบดีลักซ์โอ เชี่ยนฟร้อนวิว 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 สอบถามเพิ่มเติมโทร : +66(0) 7636 2999 -Diamond Package THB 34,999 net , 4 days / 3 nights in a Dusit Club Room -Pearl Package THB 29,999net, 4 days / 3 nights in a Duluxe Ocean Front View Room NOW - OCTOBER 31, 2013 More Information : Tel: +66(0) 7636 2999 http://dusitthanilagunaphuket. dusit.com

JW Marriott Phuket Resort & Spa

SUPER HOT DEAL PROMOTION at The Royal Phuket Yacht Club

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เสนอโปรโมชั่นพิเศษสำ�หรับกรุ๊ป ประชุม มอบส่วนลด 5% สำ�หรับราคามิตติ้ง แพ็คเกจ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับ สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วัน นี้ จนถึง 15 ธันวาคม พ.ศ.2556 สอบถามเพิ่มเติมโทร : +66 76 338 000 JW Marriott Phuket Resort & Spa offers meeting and event organizers a true ‘resort-style meeting by the beach’ experience… where the atmosphere is delightfully tropical, the facilities are superb and the welcome always genuine. Book your event now and you’ll receive a 5% discount on both the meeting package and F&B valid until December 15, 2013. More information Tel : +66 76 338 000 jwmarriottphuketresort.com


HOT DEALS

194

Renaissance Phuket Resort & Spa

RAIN FREE GUARANTEE Package @ Renaissance Phuket Resort & Spa แพคเก็จฝนกล้าตกเรากล้าให้ @ Renaissance Phuket Resort & Spa หากฝนตกในช่วง 2 วันทีค่ ณ ุ พักกับเรา (เฉพาะช่วงกลาง วัน) มากกว่า 30 นาทีตดิ ต่อกันสำ�หรับผูใ้ หญ่ทพ่ี กั จะได้รบั บัตรกำ�นัลนวดตัวฟรี 90 นาที หากฝนตกในช่วง 2 วันทีค่ ณ ุ พักกับเรา (เฉพาะช่วงกลางวัน) มากกว่า 2 ชัว่ โมง ติดต่อ กันสำ�หรับผูใ้ หญ่ทพ่ี กั จะได้รบั บัตรกำ�นัลมูลค่า 1000 บาท สำ�หรับร้านอาหารในโรงแรม เริม่ แล้ววันนี้ - 31 ตุลาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ : (66) 7 6363 999 renaissancephuket.com If it rains on one of the two days during the stay (daylight time) more than 30 minutes consecutive, each adult in the room will receive a 90minutes massage during the stay. If it rains during the stay more than 2hours consecutive (daylight time), each adult in the room will receive an additional THB 1,000net credit for F&B services NOW - OCTOBER 31, 2013 More Information : Tel: T +66 7 6363 999 renaissancephuket.com

JW Marriott Phuket Resort & Spa

Special of the Day with special food & drink at Le Promenade, the Royal Phuket Yacht Club

แพคเก็จสำ�หรับฮันนีมูน @ JW Marriott Phuket Resort & Spa แพคเก็จสำ�หรับคู่แต่งานใหม่ ที่ต้องการ มีความทรงจำ�กับการฮันนีมูนที่งดงาม ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขตร้อนภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติม : (66) 76 338 000 jwmarriottphuketresort.com With JW Marriott Phuket Resort & Spa’s Honeymoon Bliss package, newly-weds can make their first, most memorable days together truly memorable in one of the most memorable destinations of all – the romance-filled tropical island of Phuket. More information Tel : (66) 76 338 000 jwmarriottphuketresort.com


E-MAGAZINE

PHUKET

SPECIAL DISCOUNT & OFFER Dusit Thani Laguna

Phuket Splash Jungle

Hot Summer Spacials from Dusit Thani Laguna

Phuket Splash Jungle Getaway THB 8,999

ร้อนหรรษาสุดพิเศษ @ Dusit Thani Laguna ใช้บริการโรงแรมในเครือดุสติ รับเครดิต 35 % ไม่วา่ จะเป็นห้องพัก ร้านอาหาร หรือสปา หรือหากจะอัปเกรดห้องพักเป็น ห้องสวีท จ่ายเพียง 50 เหรียญ รับส่วนลด 35 % เมือ่ ใช้บริการสปาทุกทรีตเมนต์ ระหว่างพัก เริม่ พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2013 สอบถามเพิม่ เติมที่ : (66) 76 362 999

แพคเก็จสแปชจังเกิ้ล 8,999 บาท พบประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและท้าทายที่ ลากูน่าฮอลิเดย์คลับ แพคเก็จ 4 วัน 3 คืน พักลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ และเล่นสวนน้ำ�ที่สแปชจังเกิ้ลพร้อม รถรับส่ง สอบถามข้อมูล (66) 76 362 300 http://www.lagunaholidayclub. com/holidayoffers/holidays. php?ItemID=13

Stay at any Dusit hotel or resort and receive 35% credit on your total accommodation towards dining or spa massage treatments. Make your stay feel even more special and upgrade to a Suite for as little as 50USD. Enjoy a bonus of 35% discount on massage treatments at any of our spas during your stay. Now – 30th September 2013 More information Tel : (66) 76 362 999 www.dusit.com/dusit-thani/offers/ DTLP/Hot-Summer-Specials-Dusit-ThaniLaguna-Phuket.html

Experience the thrill and adventure at Phuket’s wettest and wildest water park, with this fantastic Explorer Pass package from Laguna Holiday Club 4 days / 3 nights stay at Laguna Holiday Club accommodation in Phuket Full day admission at the Splash Jungle for Two (Includes Transfer) More information Tel : +66 76 362 300 http://www.lagunaholidayclub.com/ holidayoffers/holidays.php?ItemID=13


EVENT & CARENDAR

196

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ (ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอ คืนธรรมชาติสู่ภูเก็ต) Go Eco Phuket

13 สิงหาคม 2556 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก August 13, 2013 @ Chalong pier, Phuket

Girl Go Surfing day 2013

6 – 8 กันยายน 2556 ณ หาดกะตะ จ.ภูเก็ต September 6-8, 2013

@ Kata Beach, Phuket

ประเพณีพ้อต่อ

Por Tor Festival

23 – 24 สิงหาคม 2556 ณ ตลาดสด 1 (บ่านซ้าน) จ.ภูเก็ต August 23-24, 2013 @ Fresh Market, Phuket


E-MAGAZINE

PHUKET

ม อาด

ก็ต

ปั่นสองล้อ ท่องพิพิธภัณฑ์ ชมเมืองเก่า เที่ยวทั่วไทย...ไปทั่วโลก ครั้งที่ 13

Phuket Old Town Bike

15 – 18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ August 15-18, 2013

@ Bang Wad Dam, Phuket

Thai International Travel Fair

@ Queen Sirikit National Convention Center

8 กันยายน 2556 ณ เขื่อนบางวาด จ.ภูเก็ต September 8, 2013


ACTIVITY & GAME

200


E-MAGAZINE

PHUKET

รว่ มเป็นเพือ่ นกับ Phuket E-Magazine หน้า Fanpage

www.facebook.com/ phuketemagazine

ลุน ้ รับเสือ้ ยืด We Love Phuket E-Magazine จับรางวัลเพียง 1 ท่านเท่านัน ้ รายละเอียดเพิม ่ เติม>>> คลิก ๊ ที่นี่

Join PHUKET E-MAGAZINE fanpage www.facebook.com/phuketemagazine T-shirt “We Love Phuket E-Magazine is ready for only one lucky winner For more information>>> Click Here


SPECIAL THANKS

202

Khun Wannapa Suksomboon Khun Jutarat

Ninlahut

Khun Saharat

Potito

Khun Max Jakkrit Nong Natcha

Worathangchai

Nong Ratchaphon Khun Pongwaris Khun Voradech

Worathangchai Rakwong

Maneesri

Khun Supichaya Pradidpatcharakun Khun Jutarat Na takourtung Khun Pirote

Srithanwa

Khun Somporn

Baisri

Khun Traibanyat Jariyalerpong Khun Thanyaluck Jariyalerpong Khun Pornpipat Sawatvatin Khun Supawan Sae-Ueng Khun Sirikarn Sae-Ueng

Phuket E-Magazine By Tourism Authority of Thailand Phuket Office

Publish online by Phuket inZpire Co.,Ltd. E-mail Address : phuket.inzpire@gmail.com


E-MAGAZINE

PHUKET

For More information TOURISM AUTHORITY OF THAILAND Phuket Office

191 Thalang rd. Tumbon Talad Yai Amphur Muang Phuket 83000 Tel : +66 (0) 76 212 213, +66 (0) 76 211 036, +66 (0) 76 217 318 Fax : +66 (0) 76 213 582 Email : tatphuket@tat.or.th Website : tourismthailand.org/phuket


Magazine Online By TAT Phuket

Phuket e magazine issue 21  

Phuket E-Magazine, magazine online by TAT Phuket.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you