Page 1


คำนำ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานรายไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม–มีนาคม ๒๕61) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในจังหวัด และเพื่อเผยแพร่สถิติ การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจากข้อมูลของหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะดวกในการศึกษาและน าข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส าหรับหน่ว ยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ด้านแรงงาน ได้แก่ ๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ๒) การจัดหางานและการส่งเสริมการมีงานทา ๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๕) การประกันสังคม ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการสนับสนุนข้อมูล จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานคลังจังหวัด ภูเ ก็ ต ท าให้ ก ารด าเนิ น งานจั ดท ารายงานสถานการณ์ แ รงงานมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้ น จึ ง ขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงาน ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีเป็น อย่างยิ่งหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุงต่อไป

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61


สำรบัญ หน้ำ ๑. บทสรุปผู้บริหำร ๑.๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๒ สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด ๒. สภำพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป ๒.๒ จานวนประชากร ๒.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ๒.๔ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒.๕ รายได้เฉลี่ยต่อหัว 2.6 ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคใต้เดือนมีนาคม ๒๕61 ๒.๖.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม ๒๕61 ๒.๖.๒ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม ๒๕61 ๓. ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน ๓.๑ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน ๓.๒ อัตราการมีงานทา ๓.๓ อัตราการว่างงาน ๓.๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ๓.๕ อัตราการบรรจุงาน ๓.๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓.๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย ๓.๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ ๓.๙ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน ๔. สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดภูเก็ต ๔.๑ กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน ๔.๑.๑ กาลังแรงงาน ๔.๑.๒ การมีงานทา ๔.๑.๓ การว่างงาน ๔.๑.๔ แรงงานนอกระบบ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

๑ ๑ ๑ 5 5 5 7 9 11 ๑1 11 ๑2 14 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 24 24 26 31 32


สำรบัญ (ต่อ) หน้ำ ๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.๑ การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต ๔.๒.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.๓ แรงงานต่างด้าว ๔.๒.๔ ความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน ผู้สาเร็จการศึกษา ๔.๒.๕ การจัดหางานในต่างประเทศ ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๓.๑ การฝึกเตรียมเข้าทางาน ๔.๓.๒ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ๔.๓.๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๔.๑ การตรวจคุ้มครองแรงงาน ๔.๔.๒ การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ๔.๔.๓ การแรงงานสัมพันธ์ ๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ๔.๕ การประกันสังคม ๔.๕.๑ สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ๔.๕.๒ กองทุนประกันสังคม ๔.๕.๓ กองทุนเงินทดแทน ๔.๕.๔ การเลิกจ้างและเลิกจ้างงาน สำรบัญตำรำงภำคผนวก ภำคผนวก

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

38 38 45 46 50 58 61 61 62 62 63 64 65 68 69 69 69 71 72 77 81 ๑06


สำรบัญแผนภูมิ หน้ำ แผนภูมิที่ ๒-๑ แผนภูมิที่ ๒-๒ แผนภูมิที่ ๒-๓ แผนภูมิที่ ๒-๔ แผนภูมิที่ ๓-๑ แผนภูมิที่ ๓-๒ แผนภูมิที่ ๓-๓ แผนภูมิที่ ๓-๔ แผนภูมิที่ ๓-๕ แผนภูมิที่ ๓-๖ แผนภูมิที่ ๓-๗ แผนภูมิที่ ๓-๘ แผนภูมิที่ ๓-๙ แผนภูมิที่ ๔-๑

สัดส่วนของประชากรชายและหญิงในจังหวัดภูเก็ต สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอาเภอของจังหวัดภูเก็ต ๕ อันดับการผลิตที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตสูงสุดปี ๒๕๕8 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕2 – ๒๕๕8 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่าง จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต โครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1/๒๕61

แผนภูมิที่ ๔-๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ทางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 แผนภูมิที่ ๔-๓ อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๔ สัดส่วนของผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๕ เปรียบเทียบจานนวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางานของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ 2561 ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๗ อัตราสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๘ ๕ อันดับสาขาที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๙ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๑๐ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

6 6 9 ๑1 15 16 16 18 19 20 21 22 23 25 28 28 30 31 32 34 36 36 37


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิที่ ๔-๑๑ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน

38

แผนภูมิที่ ๔-๑๒ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

39

แผนภูมิที่ ๔-๑๓ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามเพศ

39

แผนภูมิที่ ๔-๑๔ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา

41

แผนภูมิที่ ๔-๑๕ ตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามอาชีพ

๔2

แผนภูมิที่ ๔-๑๖ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน ใน/นอกภาคเกษตร

44

แผนภูมิที่ ๔-๑๗ ตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน จาแนกตามอายุ

45

แผนภูมิที่ ๔-๑๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา

46

แผนภูมิที่ ๔-๑๙ เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน

47

แผนภูมิที่ ๔-๒๐ เปรียบเทียบแรงงานที่ต้องการและขาดแคลน จาแนกตามทักษะ ปี ๒๕60

๕2

แผนภูมิที่ ๔-๒๑ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๒๒ จานวนการเข้าออกจากงานของลูกจ้าง จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน แผนภูมิที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานที่ขาดแคลน จาแนกตามวุฒิการศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๒4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๒5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. แผนภูมิที่ ๔-๒6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป แผนภูมิที่ ๔-๒7 สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ แผนภูมิที่ ๔-๒8 สัดส่วนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัตใิ ห้ไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง แผนภูมิที่ ๔-29 จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาค แผนภูมิที่ ๔-๓0 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (กลุ่มอาชีพ) แผนภูมิที่ ๔-๓1 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กลุ่มอาชีพ)

๕3 ๕4 56 57 57 58 59 60 61 62 63

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิที่ ๔-๓2 แผนภูมิที่ ๔-๓3 แผนภูมิที่ ๔-๓4 แผนภูมิที่ ๔-๓5 แผนภูมิที่ ๔-๓6 แผนภูมิที่ ๔-๓7 แผนภูมิที่ ๔-๓8 แผนภูมิที่ ๔-39 แผนภูมิที่ ๔-๔0 แผนภูมิที่ ๔-๔1 แผนภูมิที่ ๔-๔2 แผนภูมิที่ ๔-๔3 แผนภูมิที่ ๔-๔4

เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามความปลอดภัยในการทางาน สัดส่วนจานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ สัดส่วนจานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ ๕ อันดับ ประเภทอุตสากรรมที่มีจานวนผู้ประกันตนมากที่สุด เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตามสถานพยาบาล เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน เปรียบเทียบการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจาแนกตามความร้ายแรง เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดชั่วคราวและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

65

66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


สำรบัญตำรำงภำคผนวก หน้ำ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๒-๑ ๒-๒ 2-3 ๒-4 ๒-5 ๒-6

ข้อมูลการปกครอง จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕52 – ๒๕๕8 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามหมวดสินค้า

81 81 81 82 82 83

ตารางที่ ๒-7 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 1/61

83

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓-๑ ๓-๒ ๓-๓ ๓-๔ ๓-๕ ๓-๖ ๓-๗

83 84 84 84 85 85 85

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓-๘ ๓-๙ ๔-๑ ๔-๒

ตารางที่ ๔-๓ ตารางที่ ๔-๔ ตารางที่ ๔-๕ ตารางที่ ๔-๖ ตารางที่ ๔-๗ ตารางที่ ๔-๘ ตารางที่ ๔-๙

อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย ความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงงาน ปี ๒๕60 และปี 2561 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕61

เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ปี ๒๕61 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕61 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕61 จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕61 จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

86 86 86 87

88 88 89 89 89 90 91


สำรบัญตำรำงภำคผนวก (ต่อ) หน้ำ ตารางที่ ๔-๑๐ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต

92

ตารางที่ ๔-๑๑ ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน

92

ตารางที่ ๔-๑๑.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561

92

ตารางที่ ๔-๑๒ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพของจังหวัดภูเก็ต

93

ตารางที่ ๔-๑๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม

93

ตารางที่ ๔-๑๔ กิจกรรมที่ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม

94

ตารางที่ ๔-๑๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ

94

ตารางที่ ๔-๑๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ

95

ตารางที่ ๔-๑๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา

96

ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

96

ตารางที่ ๔-๑๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕60

96

ตารางที่ ๔-๒๐ จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก)

97

ตารางที่ ๔-๒๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕61

99

ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ

99

ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง

98

ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค

98

ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกเตรียมเข้าทางานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต

98

ตารางที่ ๔-๒6 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต

99

ตารางที่ ๔-๒7 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต

100

ตารางที่ ๔-๒8 การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต

100

ตารางที่ ๔-๒9 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย ในการทางานตามขนาดสถานประกอบการ

101

ตารางที่ ๔-30 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

101

ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ

102

ตารางที ๔-๓2 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ

๑02

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61


สำรบัญตำรำงภำคผนวก (ต่อ) หน้ำ

102 ตารางที ๔-๓4 จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตามประเภทสถานพยาบาล ปี ๒๕61 ๑03 ตารางที่ ๔-๓5 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน(ไม่เนื่องจากการทางาน) ๑03 ตารางที่ ๔-๓6 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ๑03 ตางรางที่ ๔-๓7 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง 104 ตางรางที่ ๔-๓8 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน(สถานประกอบการณ์) ๑04 ตางรางที่ ๔-๓9 เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ๑04 ตางรางที่ ๔-40 จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ๑05 ตารางที่ ๔-๓3 จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61


๑. บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 1.1 สภาพเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2558 มีค่าเท่ากับ 164,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 141,703 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 22,396 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ13.5 เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2557 โครงสร้างเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี 2558 ประกอบด้วย สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาตัวกลางทางการเงินฯ และสาขา อื่นๆ รวมกัน มีสัดส่วนร้อยละ 41.9 25.0 5.5 5.4 และ 22.2 ตามลาดับ รายได้ประชากร (GPP per capita) ในปี 2558 เท่ากับ 306,779 บาท เพิ่มขึ้นจาก 265,954 บาท ในปี 2557 เท่ากับ 40,825 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 (ลาดับที่ 1 ของภาคใต้ ลาดับที่ 9 ของประเทศ) ในไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 581 ราย แบ่ งเป็ น บริษัทจากัด จานวน 509 ราย และห้างหุ้นส่ว นจากัด จานวน 72 ราย เมื่อพิจ ารณาทุน จดทะเบี ย นของนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม่ พบว่ า บริ ษั ท จ ากั ด มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 1,016.40ล้ า นบาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 108.50 ล้านบาท ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้ง ใหม่ข องจั งหวัด ภูเ ก็ ต ในไตรมาส 1 ปี 2560 ส าหรั บการจดทะเบียนโรงงานใหม่ ในจั งหวัดภู เก็ ต พบว่ า มีการ จดทะเบียนจานวน 2 ราย โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การทาขนมปัง หรือ ขนมเค้ก จานวน 1 ราย การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 5 คน และ การจดทะเบียน การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผสมผลิตภัณฑ์ยิมซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จานวน 1 ราย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 7 คน ณ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) มีการแจ้งเลิกประกอบกิจการ จานวน 1 ราย ได้แ ก่ ประเภทอุ ตสาหกรรมการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ ค อนกรีต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ค อนกรี ต ผสมผลิ ต ภั น ฑ์ยิ ม ซั ม หรื อ ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จานวน 1 แห่ง จานวนคนงานการเลิกจ้างรวม 15 คน 1.2 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด จากข้อมูล ของที่ทาการปกครองจั งหวัดภู เก็ต ณ เดือนมีนาคม ๒๕61 จังหวัดภูเ ก็ตมีประชากรทั้งสิ้ น 404,782 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 191,443 คน และเพศหญิง จานวน 213,339 คน ความหนาแน่นของ ประชากร 745.41 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทั้งสิ้น ๒49,300 หลังคาเรือน เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนประชากร รายอ าเภอ พบว่ า อ าเภอเมื อ งมี จ านวนประชากรมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 244,156 คน (คิดเป็นร้อยละ ๖0.32 ของประชากรทั้งจังหวัด ) รองลงมาอาเภอถลาง มีจานวนประชากรเท่ากับ 102,804 (ร้อยละ 25.39) และ อาเภอกะทู้ มีจานวนประชากรเท่ากับ 57,822 คน (ร้อยละ 14.28) ตามลาดับ สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้ดาเนินการสารวจภาวะการทางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม-มี น าคม) ปี ๒๕61 สรุ ป รายละเอี ย ดได้ ดั ง นี้ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น ๕๓9,493 คน (การคาดประมาณประชากรชุดนี้ใช้ประชากรฐานเป็นประชากรที่แจงนับได้จากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๓ แต่ไม่นับรวมผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามภาคผนวก หน้า 106-111) จากประชากรทั้งหมดพบว่าเป็น ผู้ อยู่ ในวัย ทางาน (อายุ 1๕ ปีขึ้นไป) มีจานวน 449,578 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจานวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 1๕ ปี มีจานวน 89,915 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 1


การมีงานทา ผู้ มีงานทา ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวน 318,711 คน จาแนกเป็นผู้ ทางานในภาค เกษตรกรรม จานวน 9,612 คน (ร้อยละ 3.02 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.55 และทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 309,099 คน (ร้อยละ 96.98 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจาก ช่วงเดียวกัน ของปี ก่อนร้อยละ 1.54 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขานอกภาคเกษตร กลุ่ ม ผู้ทางานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จานวน 96,172 คน (ร้อยละ 30.18 ของผู้มีงานทาสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ในครัวเรือน จานวน 51,480 คน (ร้อยละ 16.65) และ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม จานวน 30,670 คน (ร้อยละ 9.92) ตามลาดับ การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวนทั้งสิ้น 3,381 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิงจะมีอัตราการว่างงานสูง กว่าเพศชาย โดยมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.22 เพศชายมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.91 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.98 แรงงานนอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดใน ปี ๒๕60 พบว่า ผู้มีงานทา อยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จานวนทั้งสิ้น 88,469 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.47 ของจานวนผู้มี งานทาทั้งหมด) ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร จานวน 82,358 คน (ร้อยละ 93.09 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจานวน 6,111 คน (ร้อยละ 6.91 ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด) เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบ สูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล จานวน 22,599 คน (ร้อยละ 27.44 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทั้งหมด) ๒)โรงแรม และภัตตาคาร จานวน 17,861 คน (ร้อยละ 21.69) ๓) การขนส่ง 10,220 คน (ร้อยละ 12.41) ๔) การผลิต จานวน 8,644 (ร้อยละ 10.50) และ ๕) กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ จานวน 6,935 คน (ร้อยละ 8.42) การบริการจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต จากข้อมูลสถิติของสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีตาแหน่ง งานว่างที่แจ้งผ่านสานักงาน จัดหางานจังหวัดผ่านระบบ ON-LINE ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕61 จานวน ทั้งสิ้น 2,775 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 196.47 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕61 มีจานวนทั้งสิ้น 935 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 100.21 และการบรรจุงานมี จานวนทั้งสิ้น 2,115 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 58.90 สาเหตุเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สานักงานจัดหางานได้มีการจัดงานนัดพบแรงงาน จานวน 4 ครั้ง ทาให้มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพิ่มขึ้นและการบรรจุ งานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดหางานตามเพศในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕61 พบว่า มีตาแหน่งงานว่าง รวม 2,775 อัตรา ซึ่งตาแหน่งงานว่างส่วนใหญ่ไม่ระบุเพศจานวน 1,429 อัตรา (ร้อยละ 51.50 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา เป็นเพศชาย จานวน 684 อัตรา (ร้อยละ 24.65) เพศหญิง จานวน 662 อัตรา (ร้อยละ 23.86) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่า มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น 935 คน มีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 519 คน (ร้อยละ 55.51 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด) และเพศชาย จานวน 416 คน (ร้อยละ 44.49) และเมื่อพิจารณาการบรรจุงาน พบว่า มีการบรรจุงานทั้งหมด 2,115 คน เป็นเพศหญิง จานวน 1,236 คน (ร้อยละ 58.44) และ เพศชาย จานวน 879 คน (ร้อยละ 41.56) (ตารางที่ ๔-11) ตามลาดับ ความต้องการแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ผลการสารวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน (DEMAND) และ ผู้สาเร็จการศึกษา (SUPPLY) ปี 2560 พบว่า ปี ๒๕60 จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการแรงงานจานวน 6,326 คน โดยมีความ ต้องการการจ้างแรงงานกึ่งฝีมือสูงสุด จานวน 3,534 คน (ร้อยละ 55.86) รองลงมาได้แก่ แรงงานไร้ฝีมือ จานวน 1,444 คน (ร้อยละ 22.83) และแรงงานฝีมือ จานวน 1,275 คน (ร้อยละ 20.15) ตามลาดับ มีการขาดแคลนแรงงานจานวน 540 คน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 2


จาแนกเป็นการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือสูงสุด 321 คน (ร้อยละ 59.44) รองลงมาได้แก่ แรงงานฝีมือ จานวน 127 คน (ร้อยละ 25.52) และแรงงานไร้ฝีมือ 79 คน (ร้อยละ 14.63) ตามลาดับ แรงงานต่างด้าว การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทางานในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทั้งสิ้น จานวน 87,803 คน เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ซึ่งเมื่อจาแนกตามลั กษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่ ม แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ จานวน 80,102 คน (ร้อยละ 91.22 ของ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตทางาน พบว่า ประเภทพิสูจน์ สัญชาติมากที่สุด จานวน 59,186 คน (ร้อยละ 73.89 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) ประเภท นาเข้า (MOU) จานวน 2,818 คน (ร้อยละ 3.52) และมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 444 คน (ร้อยละ 0.55) ประเภทชั่วคราวทั่วไป จานวน 17,654 คน (ร้อยละ 22.04) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงาน ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.30 สาเหตุเนื่องจากในปี 2561 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราวบางส่วนได้มีการเปิดจดทะเบียนใหม่ในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้า และมีการจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่ มแรงงานต่างด้าวที่ได้รั บ อนุ ญ าตท างานชั่ว คราวคงเหลื อ 7,701 คน (ร้ อยละ 8.77) จาแนกตาม ประเภทการได้รับอนุญาต เป็น แรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย จานวน 276 คน (ร้อยละ 0.31 ของแรงงานต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราวทั้งหมด) และ แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.วันที่ 3 มีนาคม 2558 จานวน 7,425 คน (ร้อยละ 8.46) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราว ลดลงร้อยละ 84.11 สาเหตุเนื่องจากในปี 2560 วีซ่าการทางานของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ ครบ 4 ปี และ 6 ปี และอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลาเนา และย้ายไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอื่น แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตในส่วนใหญ่จะ ไปทางานในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จานวน 43 คน (ร้อยละ 58.11 ของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ ทั้งหมด) รองลงมา คือ ภูมิภ าคอเมริ กา จ านวน 17 คน (ร้อยละ 22.97) และภูมิภาคยุโ รป จานวน 11 คน (ร้อยละ 14.86) และภูมิภาคแอฟริกา จานวน 2 คน (ร้อยละ 2.70) ตามลาดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สาหรับการฝึกเตรียมเข้าทางานในเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 2,716 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีการฝึกยกระดับฝีมือ แรงงานในกลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 2,324 คน (ร้อยละ 85.57 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ทั้ ง หมด) รองลงมากลุ่ ม ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 197 คน (ร้ อ ยละ 7.25) และ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 195 คน (ร้อยละ 7.18) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 2,601 คน (ร้อยละ 95.77 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทางานทั้งหมด) อยู่ในระหว่างการฝึก จานวน 85 คน (ร้อยละ 3.13) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึก จานวน 30 คน (ร้อยละ 1.10) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกมาสาเหตุมาจากเวลาเรียนที่เข้า รับการฝึกอบรมไม่ถึง 80% ของเวลาฝึกทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพธุรกิจและ บริการมีผู้ผ่านการฝึกมากที่สุด จานวน 2,221 คน (ร้อยละ 85.39 ของผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด) รองลงมาคือ ช่าง อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 195 คน (ร้อยละ 7.50) และ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 185 คน (ร้อยละ 7.11) ตามลาดับ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ในไตรมาส 1 เดือนมกราคม –มีนาคม ๒๕61 สานักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการจานวนทั้งสิ้น 153 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการ ตรวจหรือได้รับการคุ้มครองจานวน 10,343 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 5,722 คน (ร้อยละ 55.32 ของลูกจ้างที่ ผ่านการตรวจทั้งหมด) เป็นหญิง จานวน 4,665 คน (ร้อยละ 45.10) ตามลาดับ จากการตรวจความปลอดภัยใน สถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 ทั้งหมด 79 แห่ง เมื่อ พิจารณาสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 3


เป็น ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 39 แห่ง คิดเป็น (ร้อยละ 49.37 ของสถานประกอบการที่ผ่านการ ตรวจทั้งหมด) รองลงมากิจ กรรมด้านการขายส่ง การขายปลี ก และ การซ่อมแซม จานวน 18 แห่ ง (ร้อยละ 22.78) และ กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ จานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 11.39) ซึ่งผลการตรวจ พบว่า สถานประกอบการ 63 แห่ง (ร้อยละ 79.75) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย และ สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยมีจานวน 16 แห่ง (ร้อยละ 20.25) การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ใช้บริการกองทุน เงินทดแทน (เนื่องจากการทางาน) เป็นจานวนทั้งสิ้น 296 คน โดยประเภทประโยชน์ความร้ายแรงที่ผู้ประกันตนมา ใช้บริการสูงสุด พบว่า ตาย จานวน 121 คน (ร้อยละ 40.88 ของผู้บริการเนื่องจากการทางานทั้งหมด) รองลงมา คือ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 95 คน (ร้อยละ 32.09) และหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 48 คน (ร้อยละ 16.22) ข้อพิพาทและความขัดแย้ง การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและ ข้อขัดแย้ง ในไตรมาส 1 ประจาเดือนมกราคม – มีนาคม ๒561 ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการแจ้ง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทและ ข้อขัดแย้ง จานวน 1 แห่ง 1 ครั้ง มีลูกจ้างจานวน 219 คน การเลิกจ้างแรงงาน ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการ ชั่ว คราว ในจั งหวัดภูเก็ตจ านวนทั้งสิ้ น 185 แห่ ง มีลู กจ้างในสถานประกอบการถูกเลิ กจ้าง จานวน 809 คน เป็นสถานประกอบการขนาด 1-๙ คน จานวน 164 แห่ง (ร้อยละ 88.65 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/ หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้างจานวน 449 คน (ร้อยละ 55.50 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิก กิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) และสถานประกอบการขนาด 10 คนขึ้นไป จานวน 21 แห่ง (ร้อยละ 11.35 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุ ดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้าง จานวน 360 คน (ร้อยละ 14.49 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) การสวัสดิการและการส่งเสริมการมีงานทา กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิต ที่ดี นอกเหนือจากการตรวจสถานประกอบการเพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานได้มีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มีนาคม) แก่สถานประกอบการ โดยการ ดาเนินการส่งเสริมและให้บริการ ด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด 66 แห่ง มีลูกจ้าง ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน จานวน 8,145 คน การประกันสังคม ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 10,713 แห่ง และมีผู้ประกันตน รวมทั้งสิ้น ๑54,743 คน เมื่อพิจารณาจานวนสถานประกอบการจาแนก ตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่นๆ มีจานวนสถานประกอบการมากที่สุด 7,194b แห่ง (ร้อยละ 67.15 ของสถานประกอบการทั้งหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า 1,910 แห่ง (ร้อยละ 17.83) และ การก่อสร้าง 670 แห่ง (ร้อยละ 6.25) ตามลาดับ กองทุนประกันสังคม ในด้านสถานการณ์เงินกองทุนพบว่า กองทุนประกันสังคม ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีการ จ่ายประโยชน์เงินกองทุนประกันสังคม ๗ กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่ า งงาน จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 23,326 ราย จ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ไ ป 41,623,336.88 บาท ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใช้บริการประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทางาน) จานวน 23,326 คน โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ทดแทน ประเภทสงเคราะห์บุตร จานวน 18,060 คน (ร้อยละ 77.42) รองลงมาคือ ว่างงาน จานวน 2,114 คน (ร้อยละ 9.06) และกรณีชราภาพ จานวน 1,369 คน (ร้อยละ 5.87) ตามลาดับ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 4


๒. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒.1 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดภูเก็ตเป็น จั งหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ ๗ องศา ๔๕ ลิป ดา ถึง ๘ องศา 1๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๘ องศา 1๕ ลิปดา ถึง ๙๘ องศา ๔0 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็น เกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทร อินเดีย มีเกาะบริวาร ๓๒ เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ ๒1.๓ กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ต เท่ากับ ๔๘.๗ กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๔๓.0๓๔ ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร รวมพื้นที่ ทั้งหมด ๕๗0.0๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕๖,๒๗1.๒๕ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔0๒ รวมระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร หรือ ๖๘๘ กิโลเมตรทางอากาศ ทิศเหนือ ติดช่องแคบปากพระจังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต้ ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย การปกครอง จังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง มีตาบล 1๗ ตาบล และ ๙๕ หมู่บ้าน ๕๘ ชุมชน การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น จานวน 1๙ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล ๙ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๖ แห่ง (ตารางที่ ๒-1) ตารางที่ ๒-1 ข้อมูลการปกครอง จานวน ระยะห่างจาก อาเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) จังหวัด (กม.) ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน เมืองภูเก็ต ๒๒๔.000 1 ๘ ๔๔ ๒๓ กะทู้ ๖๗.0๓๔ 1๒ ๓ ๖ ๒๖ ถลาง ๒๕๒.000 1๙ ๖ ๔๕ ๙ รวม ๕๔๓.0๓๔ 1๗ ๙๕ ๕๘ ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

๒.๒ จานวนประชากร จากข้อมูล ของที่ทาการปกครองจั งหวัดภู เก็ต ณ เดือนมีนาคม ๒๕61 จังหวัดภูเ ก็ตมีประชากรทั้งสิ้ น 404,782 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 191,443 คน และเพศหญิง จานวน 213,339 คน ความหนาแน่นของ ประชากร 745.41 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทั้งสิ้น ๒49,300 หลังคาเรือน เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนประชากร รายอ าเภอ พบว่ า อ าเภอเมื อ งมี จ านวนประชากรมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 244,156 คน (คิดเป็นร้อยละ ๖0.32 ของประชากรทั้งจังหวัด ) รองลงมาอาเภอถลาง มีจานวนประชากรเท่ากับ 102,804 (ร้อยละ 25.39) และ อาเภอกะทู้ มีจานวนประชากรเท่ากับ 57,822 คน (ร้อยละ 14.28) ตามลาดับ (ตาราง ๒-๒) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 5


ตารางที่ ๒-๒ จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ จานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม

ชาย

ร้อยละ (%) หญิง

รวม

244,156

46.76

53.24

100.00

30,399

57,822

47.43

52.57

100.00

49,847

52,957

102,804

48.49

51.51

100.00

191,443

213,339

404,782

47.30

52.70

100.00

สาดับที่

อาเภอ/กิง่ อาเภอ

1

เมือง

114,173

129,983

กะทู้

27,423

ถลาง รวม

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕61

แผนภูมิที่ ๒-1 สัดส่วนของประชากรชายและหญิงในจังหวัดภูเก็ต

191,443

213,339

หญิง

ชาย

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒ สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอาเภอของจังหวัดภูเก็ต

102,804 244,156

57,822

เมือง

กะทู้

ถลาง

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 6


2.3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2558 มีค่าเท่ากับ 164,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 141,703 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 22,396 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ13.5 เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2557 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี 2558 ประกอบด้วย สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขา ตัวกลางทางการเงินฯ และสาขาอื่นๆ รวมกัน มีสัดส่วนร้อยละ 41.9 25.0 5.5 5.4 และ 22.2 ตามลาดับ รายได้ประชากร (GPP per capita) ในปี 2558 เท่ากับ 306,779 บาท เพิ่มขึ้นจาก 265,954 บาท ในปี 2557 เท่ากับ 40,825 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 (ลาดับที่ 1 ของภาคใต้ ลาดับที่ 9 ของประเทศ) ตารางที่ ๒-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) จังหวัด บาทต่อปี 1. ระยอง 982,500 2. กรุงเทพมหานคร 513,397 3. ชลบุรี 491,971 4. พระนครศรีอยุธยา 475,795 5. ฉะเชิงเทรา 399,194 6. สมุทรสาคร 364,354 7. ปราจีนบุรี 345,795 8. สมุทรปราการ 339,972 9. ภูเก็ต 306,779 10. นครปฐม 288,820 ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558)

การผลิตของจังหวัดภูเก็ตในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 13.5 เป็นผลจากการผลิตภาคนอกเกษตร (สาขา โรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งฯ) ขยายตัวถึงร้อยละ 14.0 เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นหลังจาก สถานการณ์การเมืองคลี่คลาย ขณะที่ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ -1.8  ภาคเกษตร หดตัวร้อยละ -1.8 โดยสาเหตุหลักมาจาก สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ หดตัวร้อยละ -0.4 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการผลิต จากผลกระทบภัยแล้งที่ยาวนานกว่าทุกปี รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่า ส่งผลให้การผลิตพืชหลักลดลง เช่น ยางพารา และไม้ผล ส่วนสาขาการประมงลดลง ต่อเนื่องร้อยละ -2.6 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 ที่ลดลงร้อยละ -16.8 โดยเฉพาะประมงทะเล เนื่องจากปัญหา โรคระบาดในกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงเริ่มคลี่คลาย  ภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 14.0 เนื่องจากสาขาการผลิตหลักของจังหวัดที่ขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 21.2 เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นหลังจาก สถานการณ์การเมืองคลี่คลายรวมทั้งความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลให้สาขา ที่เกี่ยวข้องขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาขนส่งและการคมนาคม ขยายตัวร้อยละ 16.2 สาขาการศึกษา ขยายตัวร้อยละ 13.6 สาขาการก่อสร้ าง ขยายตัว ร้ อยละ 8.7 สาขาบริห ารราชการ ขยายตัว ร้อยละ 2.6 สาขาการผลิ ต อุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 0.5 สาขาบริการด้านสุขภาพฯ ขยายตัวร้อยละ 4.1 สาขาการให้บริ การชุมชนฯ ขยายตัวร้อยละ 10.9 สาขาการขายส่ง ขายปลีก ขยายตัว ร้อยละ 2.8 สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัว ร้อยละ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 7


4.9 และสาขาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 2.5 ส่วนสาขาที่มีการหดตัว ได้แก่ สาขาการไฟฟ้า ก๊า ซ และ การประปา หดตั ว ร้ อ ยละ -2.1 และสาขาลู ก จ้ า งในครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คล หดตั ว ร้ อ ยละ -10.2 (ตารางที่ ๒-4) ตารางที่ ๒-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕8 อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จาแนกตามสาขาการผลิต สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการป้ อ งกั น ประเทศรวมทั้ ง การ ประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (GPP)

อัตราการขยายตัว (ณ ราคาคงที่) 2557 2558 -10.0 -1.8 0.7 -0.4 -16.8 -.2.6 3.0 14.0 -14.0 0.5 4.9 -2.1 -11.4 8.7 3.2 2.8

โครงสร้าง (ณ ราคาประจาปี) 2557 2558 3.5 2.8 1.3 1.0 2.3 1.8 96.5 97.2 1.5 1.4 2.2 1.8 3.5 3.2 6.0 5.5

-2.4 14.5 5.7 23.9 -8.0

21.2 16.2 4.9 2.5 2.6

38.1 25.3 6.0 4.6 4.1

41.9 25.0 5.4 4.0 3.7

7.6 2.4 0.9 -11.8

13.6 4.1 10.9 -10.2

1.0 2.1 2.0 0.1

1.1 2.0 2.0 0.2

2.5

13.5

100.0 100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 8


แผนภูมิที่ ๒-๓ ๕ อันดับการผลิตที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตสูงสุด ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

๒.๔ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต “เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บ่งชี้ เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัว โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ภาคบริการซึ่งเป็น โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขยายตัวสูงจากช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้านดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสะท้อนจาก การขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว จากปริมาณ ยางพาราที่ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ สาหรับด้านอุปสงค์ขยายตัว พิจารณาจากด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว โดยพิจารณาจากจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และการ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว โดยพิจารณาจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งจังหวัดหดตัว จากการลดลงของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง อื่น ๆ และด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว จากอัตราการ เบิกรายจ่ายลงทุนภาครัฐลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง เป็นผลจากการปรับ ราคาลดลงของน้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจาก เครื่องชี้การผลิตภาคบริการชะลอลง โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ25.5โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเช่นนักท่องเที่ยว ชาวจีนที่ขยายตัวสูงจากช่วงเทศกาลตรุษจีน และนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่น การจัดงาน “ตรุษจีน -ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19” เป็นต้น ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 7.0 พิจารณาจากการขยายตัวของปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีการ บริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 12.1 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ จานวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ที่ร้อยละ -6.1 เมื่อเทียบกับเดือน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 9


เดียวกันของปีก่อน หดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 6.1 โดยเป็นผลจากการลดลงของพื้นที่ขออนุญาต ก่อสร้างทั้งจังหวัด จากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อการอื่น ๆ การใช้จ่ายภาครัฐมีสัญญาณของการหดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวที่ร้อยละ -7.2 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 16.7 จากการเบิกรายจ่ายลงทุนภาครัฐ เนื่องจากบางส่วนราชการเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนนี้หดตัวร้อยละ -44.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -45.7 เนื่องจากผู้ประกอบการภายในประเทศชะลอการซื้อขาย เนื่องจากตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในต่างประเทศปิดทาการในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในส่วนของปริมาณผลผลิตภาค เกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -15.3 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบเกษตรกรเริ่มหยุดกรีดยาง เพื่อเป็นการพักต้นยางพารา ด้านการเงิน ปริมาณสินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจานวน 205,500.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในส่วนของเงินฝากรวมมี จานวน 161,631.0 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 6.6 เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 เป็นผลจากหมวดอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง เป็นผลจากราคาสินค้ากลุ่มผักและผลไม้ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อ ผลผลิตผักบางชนิด ส่งผลให้ออกสู่ตลาดมากขึ้น เครื่องประกอบอาหาร ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้า สาหรับดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง จากการปรับราคาลดลงของสินค้ากลุ่มพลังงาน ส่งผลให้หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สาหรับการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ในอัตราหดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และอยู่ในภาวะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก่อนหน้า ด้านการคลัง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจานวน 204.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -9.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ ขยายตัวร้อยละ 26.8 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 117.1 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.4 ส่วนการ เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จานวน 87.2 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -20.2 เนื่องจากบางส่วนราชการเพิ่งได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 1,407.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 53.3 เมื่อเทีย บกับ เดือนเดียวกัน ของปี ก่อน เป็นผลจากหน่ว ยจัดเก็บรายได้ ส ามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น จาก สานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต และส่วนราชการอื่นๆ โดยสานักงานสรรพากรพื้นที่ ภูเก็ตจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภาษีจากการนาส่ง (ภ.พ.36) และจากการเร่งรัด ภาษีอากรค้าง (ท.ป.3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการรับจ้างทาของและอื่ นๆ (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.93) และ ภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ (ส.พ.ก.20) ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจัดเก็บภาษีจากกาไรสุทธิ (ภ.ง.ด.50) ภาษีหั ก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด.53) ภาษีจากค่าบริการและจาหน่ายกาไร (ภ.ง.ด.54) และอสังหาริมทรัพย์ (ส.พ.ก.20) ในขณะที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานภูเก็ต และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต จัดเก็บรายได้ ลดลง สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกินดุลจานวน 1,203.4 ล้านบาท จากการนาส่ง รายได้สูงกว่ารายจ่าย

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 10


2.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ 2-5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. 2552 – 2558 สาขาการผลิต/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) จานวนประชากร (1,000 คน)

2552

2553

2554

2555

2556

2557

175,251 156,737 205,026 229,285 255,798 265,954 489 525 527 529 531 533 ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558)

2558 306,779 535

แผนภูมิที่ ๒-4 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕52 – ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558)

2.6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ สานักงาน พาณิชย์จั งหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ และจังหวัดภูเ ก็ต ขอรายงานความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต (Consumer Price Index of Province : CPI-P) ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสรุป ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับ ราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ค รั ว เรื อ นใช้ ส อย ครอบคลุ ม ราย การสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใ ช้ ค านวณดั ช นี จ านวน ๔๒๒ รายการ สาหรับจังหวัด ภูเก็ต มีรายการสินค้าและบริการที่ใช้คานวณดัชนีจานวน ๒๕๓ รายการ ครอบคลุม สินค้า ๗ หมวด ประกอบด้วยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวด การตรวจ รักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด ภูเก็ต ได้ผลดังนี้ 2.6.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ปี ๒๕๕๘ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ ๑๐๐ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๐๑.๑๒ เทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๐๑.๒๑ ลดลงร้อยละ ๐.๐๙ (MoM) หาก เทียบกับเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๗๙(YoY) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศขยายตัวต่อเนื่อง จากเดือนก่อน เป็นผล จากการปรับราคาสูงขึ้นของน้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศตามทิศทาง ราคาตลาดโลก ทั้งนี้ กระทรวง พาณิชย์ ได้ปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของประเทศ ปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๗-๑.๗ ต่อปี โดยมีสมมติฐาน หลัก คือ ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๓.๖-๔.๖ ๒) ราคาน้ามันดิบดูไบ อยู่ระหว่าง ๕๕-๖๕ ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ๓) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ระหว่าง ๓๒.๐-๓๔.๐ บาท/ดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 11


๒.6.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ต เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ปี ๒๕๕๘ ดัชนีราคาผู้บริโภคของ จังหวัดภูเก็ตเท่ากับ ๑๐๐ สาหรับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๐๑.๘ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๐๑.๗) ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (MoM) สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (YoY) สูงขึ้นร้อยละ ๑.๒ - เฉลี่ย ๓ เดือน (ม.ค. – มี.ค.) ๒๕๖๑ (AoA) สูงขึ้นร้อยละ ๑.๑ ๒.๒ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลดลงร้อยละ ๐.๓ ) เป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑ ขณะที่ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง หัวข้อดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ๒ - ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑ (เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๑ ลดลงร้อยละ ๐.๒) สาเหตุสาคัญมาจากราคาสินค้ากลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๑.๓ (ขนมหวาน เยลลี่ ซีอิ๊ว) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ ๐.๗ (ข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และ สัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖ (กระดูกซี่โครงหมู ปลาดุก ปลาทับทิม ปลาแดง กุ้งขาว ปลาหมึก กล้วย หอยแครง ปูม้า) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕ (ไข่ไก่ นมสด นมเปรี้ยว ครีมเทียม นมถั่วเหลือง) ขณะที่ กลุ่มผักและ ผลไม้ ลดลงร้อยละ ๐.๕ (กะหล่าปลี ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี มะเขือ ฟักทอง ต้นหอม หัวหอมแดง กระเทียม สับปะรด แตงโม) ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง ร้อยละ ๐.๒ (เครื่องดื่มรสชอกโกแลต กาแฟผงสาเร็จรูป น้าอัดลม) อาหารบริโภค-ในบ้าน ลดลงร้อยละ ๐.๑ (อาหาร โทรสั่ง) - ดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลดลง ร้อยละ ๐.๒) อย่างไรก็ตามมีรายการสินค้าที่เคลื่อนไหวในหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔ (ค่าของใช้ส่วนบุคคล) ขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ ๐.๒ (เสื้อบุรุษ เสื้อผ้าเด็ก) หมวด พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ ๐.๑ (น้ามันเบนซิน ๙๕ น้ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และ ๙๕ ก๊าซ LPG) ๒.๓ ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ ๑.๒ เป็นผลจากดัชนีหมวด อาหารและ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๐ จากการปรับราคาของสินค้ากลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ ๔.๓ เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๓.๒ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ ๒.๙ อาหารบริโภค-นอก บ้าน สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑ ขณะที่ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ ๓.๗ ข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ ๐.๗ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๔ สาหรับหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๑.๓ จาก การสูงขึ้นของดัชนีหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๑๓.๓ หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ ๑.๔ หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ ๑.๐ หมวดการตรวจรักษาและบริการ ส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓ ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ ๑.๓ หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ลดลงร้อยละ ๐.๓ ๒.๔ เมื่อพิจารณาดัชนีเฉลี่ย ๓ เดือน ปี ๒๕๖๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์) เทียบกับเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ ดัชนีสูงขึ้น ร้อยละ ๑.๑ สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยเป็นผลจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๓ ประกอบด้วย อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ ๔.๓ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และ สัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ ๓.๒ เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๒.๔ ขณะที่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ ๐.๙ ไข่และ ผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ ๐.๗ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ ๐.๔ ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ ๐.๑ สาหรับหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ ๑.๑ ได้แก่ ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ ๑๓.๓ หมวดเคหสถาน หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙ ขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ ๑.๓ หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ลดลงร้อยละ ๐.๓ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ ๐.๑

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 12


ตารางที่ ๒-6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) (๒๕๕8 = 100) ธันวาคม ๒๕61

หมวด ดัชนีราคาผู้บริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

101.8 102.4 101.2 101.8

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ในไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 581 ราย แบ่ งเป็ น บริษัทจากัด จานวน 509 ราย และห้างหุ้นส่ว นจากัด จานวน 72 ราย เมื่อพิจารณาทุน จดทะเบี ย นของนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม่ พบว่ า บริ ษั ท จ ากั ด มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 1,016.40 ล้ า นบาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 108.50 ล้านบาท ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้ง ใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ในไตรมาส 1 ปี 2561 สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการจดทะเบียนจานวน 2 ราย โดยประเภท อุต สาหกรรมที่ มีก ารจดทะเบี ย นโรงงานอุ ตสาหกรรม ได้ แก่ การทาขนมปัง หรือ ขนมเค้ก จ านวน 1 ราย การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 5 คน และ การจดทะเบียนการทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผสมผลิตภัณฑ์ยิมซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จานวน 1 ราย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 7 คน ณ ไตรมาส 1 (มกราคม – มี น าคม ๒๕61) มี ก ารแจ้ ง เลิ ก ประกอบกิ จ การ จ านวน 1 ราย ได้ แ ก่ ประเภท อุตสาหกรรมการทาผลิ ตภัณฑ์คอนกรี ต ผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิ ตภันฑ์ยิมซั ม หรือผลิ ตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จานวน 1 แห่ง จานวนคนงานการเลิกจ้างรวม 15 คน (ตารางที่ ๒-7) ตารางที่ ๒-7 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) ประเภทอุตสาหกรรม การทาขนมปัง หรือขนมเค้ก การท าผลิ ต ภัณ ฑ์ คอนกรี ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ค อนกรี ต ผสม ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ รวม

จานวน (ราย) 1

จดทะเบียน เงินทุน แรงงาน (ล้านบาท) (คน) 6.82 5

1

6.50

7

2

13.32

12

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 13


๓. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สั งคม และ การเมือง จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการ ขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ อ าจชะลอตามภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ ได้ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การว่ า งงาน การท างานต่ าระดั บ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติ ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้าย แรงงาน ฝี มือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความเคลื่ อนไหวหรือการเปลี่ ยนแปลงของ ภาวะการจ้างงาน จึงต้องมีการพิจารณาศึกษา เพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม การเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทานายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอื้อ ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ กาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม-มีนาคม) ฉบับนี้จะขอเสนอตัวชี้วัดภาวะ แรงงานดังนี้ ๓.1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงานของจังหวัด ภูเก็ต เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานซึ่งประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล เปรียบเทียบกับประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขนึ้ ไปในจังหวัดภูเก็ต ณ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคมมีนาคม) พบว่า อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 71.64 มีสัดส่วนลดลงจาก ไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 1.06 และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 1.94 (ตารางที่ ๓-1) ตารางที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีส่วนร่วม ในกาลังแรงงาน

1/๒๕60

ไตรมาส 2/๒๕๖0 3/๒๕๖0

4/๒๕๖0

1/๒๕๖๑

กาลังแรงงานในจังหวัด 327,123 318,508 319,244 325,227 322,092 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต 447,731 448,325 448,837 449,154 449,578 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 73.06 71.04 71.13 72.41 71.64 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 14


แผนภูมิที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต 73.50 73.00

73.06

ร้อยละ

72.50

72.41

72.00 71.50

71.04

71.00

71.64

71.13

70.50 70.00

1/๒๕60

2/๒๕๖0

3/๒๕๖0 ไตรมาส

4/๒๕๖0

1/๒๕๖๑

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด =

กาลังแรงงานในจังหวัด  100 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัด

๓.๒ อัตราการมีงานทา อัตราการมีงานทาต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่ แสดงให้เห็นภาวะการมีงานทาในตลาดแรงงานว่ามีสัดส่วน มากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ ง ใช้ ข้ อ มู ล ณ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มี น าคม) ส าหรั บ อั ต ราการจ้ า งงาน ในภาคเกษตรของจังหวัดภูเก็ต พบว่า อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรมีอัตราร้อยละ 3.02 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่แล้ ว ร้ อยละ 1.68 และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสั ดส่ ว นลดลง ร้อยละ 4.73 ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร พบว่า มีอัตราการจ้างงานร้อยละ 96.98 ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจาก ไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 0.01 และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 (ตารางที่ ๓-๒) ตารางที่ ๓-๒ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทา

ไตรมาส 3/๒๕๖0 4/๒๕๖0

1/๒๕60

2/๒๕60

จานวนผู้ทางานในภาคเกษตรของจังหวัด

10,286

10,416

จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

313,923 303,449 306,102 312,481 309,099

จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

324,209 313,865 315,508 322,045 318,711

9,406

1/๒๕๖๑

9,564

9,612

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

3.17

3.32

2.98

2.97

3.02

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

96.83

96.68

97.02

97.03

96.98

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 15


ร้อยละ

แผนภูมิที่ ๓-๒ อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

96.83

96.68

97.02

97.03

96.98 อัตราการจ้างงานในภาค เกษตรของจังหวัดภูเก็ต

3.32

2.98

2.97

2/๒๕60

3/๒๕๖0 ไตรมาส

4/๒๕๖0

3.17 1/๒๕60

3.02

อัตราการจ้างงานนอก ภาคเกษตรของจังหวัด ภูเก็ต

1/๒๕๖๑

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจ้างงานใน/นอกเกษตรในจังหวัด =

ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

๓.๓ อัตราการว่างงาน การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบว่าอัตราการว่างงานของจังหวัดภูเก็ต จะแปรผันตามฤดูกาล ท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว สาหรับไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม-มีนาคม) มีอัตราการ ว่างงานร้อยละ 1.05 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.14 สาเหตุการหดตัวของการจ้างงานใน จังหวัดภูเก็ตอาจสืบเนื่องมาจากการลงทุนภาคเอกชนหดตัว (ตารางที่ ๓-๓) ตารางที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส อัตราการว่างงาน จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด กาลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

1/๒๕60 2,914 327,123

2/๒๕60 4,643 318,508

3/๒๕60 3,351 319,244

4/๒๕60 3,183 325,227

1/๒๕๖๑ 3,381 322,092

0.89

1.46

1.05

0.98

1.05

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ร้อยละ

แผนภูมิที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต 2.00 1.46 1.50 1.05 0.98 1.05 อัตราการว่างงานในจังหวัด 1.00 0.89 0.50 0.00 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕๖๑ ไตรมาส ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการว่างงานในจังหวัด =

จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัดภูเก็ต  100 กาลังแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 16


๓.๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและกรณีเลิกจ้าง จานวนผู้ ประกัน ตนมาตรา ๓๓ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 มีจานวน 154,743 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปี ก่อน ร้ อยละ 15.14 จ านวนผู้ ป ระกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 2,114 คน อัตราการ เปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน ร้อยละ 132.34 และจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง จานวน 220 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง หดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน ร้อยละ 112.41 (ตาราง ๓-๔) ตารางที่ ๓-๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้าง ในจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จ านวนผู้ ป ระกั น ตน ที่ ข อรั บ ประโยชน์ ก รณี ว่างงาน จานวนผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง

ไตรมาส 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 148,414 148,931 150,898 153,360 23,150 23,418 24,147 24,433 19,366 19,663 21,343 22,147

1/๒๕๖๑ 154,743 24,701 22,495

2,026

2,161

3,278

2,500

2,114

259

609

293

308

220

3.70

3.46

3.60

3.91

4.26

-13.42

14.64

31.75

6.16

4.34

121.37

44.66

-67.91

-27.53

-15.06

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 17


แผนภูมิที่ ๓-๔ อัตราการการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 150.00

121.37

100.00

50.00 0.00

44.66 31.75 14.64 3.46 3.70 3.60 -13.42

6.16 3.91

4.34 4.26 -15.06

1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕๖๑ -27.53

-50.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผูป้ ระกันตนที่ขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน

-67.91

-100.00 ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน = จานวนผู้ประกันตน ม.๓๓ ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) จานวนผู้ประกันตน ม.๓๓ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน

= จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงานไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้าง

= จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้าง ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้างไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

๓.๕ อัตราการบรรจุงาน อัตราการบรรจุ งานในแต่ล ะไตรมาส เป็นตัว ชี้วัดที่แสดงให้เห็ นถึงการเคลื่ อนไหวของภาวะด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจั งหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานในไตรมาสนี้คิดเป็น ร้อยละ 226.20 มีสัดส่วน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 96.18 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 20.63 เมื่อศึกษาสัดส่วนของอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างไตรมาส 1 ปี ๒๕61 พบว่า อัตราการบรรจุงานต่อ ตาแหน่งงานว่างในไตรมาสนี้ คิดเป็นร้อยละ 76.22 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 44.77 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 46.40 (ตารางที่ ๓-๕)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 18


ตารางที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนตาแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

ไตรมาส 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1,331 497 2,170 1,191 467 626 1,782 1,033 936 1,096 1,851 2,262 285.01 79.39 121.77 115.30 142.20 45.35 117.23 52.65

1/๒๕๖๑ 2,115 935 2,775 226.20 76.22

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่าง จังหวัดภูเก็ต

ร้อยละ

300 250 200 150 100 50 0

285.01 226.20 142.20 79.39 45.35

117.23 115.30 121.77 52.65

1/๒๕60

2/๒๕60

3/๒๕60 ไตรมาส

4/๒๕60

76.22 1/๒๕๖๑

อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด

=

อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด =

จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด  100 ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด  100 ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

๓.๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว อัต ราการจ้ างแรงงานต่ างด้ าวต่ อจ านวนผู้ มี งานทาทั้ งหมด คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.55 ซึ่ ง หมายความว่ า ผู้มีงานทา 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 28 คน และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจานวนผู้ มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 2.33 ซึ่งหมายความว่า ผู้ มีงานทาทุก 100 คน จะเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 2 คน (ตาราง ๓-๖)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 19


ตารางที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงาน ทาทั้งหมดของจังหวัด อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ในจังหวัด

ไตรมาส 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕๖๑ 74,438 75,457 75,980 87,253 87,803 47,614 41,224 30,998 15,840 7,425 324,209 313,865 315,508 322,045 318,711 22.96

24.04

24.08

27.09

27.55

14.69

13.13

9.82

4.92

2.33

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 30.00 25.00 20.00 15.00

23.81 15.04

22.96

24.04

14.69

27.09

24.08

อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อ ผู้มีงานทาทั้งหมดของจังหวัด

13.13 9.82

10.00

4.92

5.00

อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด

0.00 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕๖๑ ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดของจังหวัด อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติของจังหวัด

=

=

จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

๓.๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน ของสถานประกอบการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้าง และคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 พบว่ า สถานประกอบกิ จ การปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายความปลอดภั ย ในการท างาน อาชี ว อนามั ย แ ละ สภาพแวดล้อมในการทางาน ไตรมาส 1 ปี 2561 มีร้อยละ 25.40 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 69.33 ทั้งนี้ เนื่องจาก ปีที่แล้วเนื่องจากจานวนสถานประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้น ทั้งจานวนลูกจ้างเพิ่ มสูงขึ้นตามลาดับทาให้ สถิติการประสบอันตรายที่เกิดจากการทางานเพิ่มสูงขึ้นตาม (ตารางที่ ๓-๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 20


ตารางที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ ไตรมาส สถานประกอบกิจการ 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 ที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 0 27 1 15 ที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 176 131 113 49 ที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 13 8 15 3 ที่ผ่านตรวจกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 82 49 53 20 อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ในการทางานของสถานประกอบกิจการ

1/๒๕61 1 152 16 63

0.00

20.61

0.88

30.61

0.66

15.85

16.33

28.30

15.00

25.40

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย ในการทางานของสถานประกอบการ 35.00 28.30 30.61 30.00 25.00 25.40 20.61 20.00 48.15 15.00 16.33 15.00 10.00 5.00 0.66 0.00 0.00 0.88 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61 อัตราการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด = จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด x 100 จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด = จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100 จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 21


๓.๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีทิศทางหรือมีแนวโน้มไปทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้นมีผลมาจากการที่ ลูกจ้ างได้แจ้ ง ข้อเรียกร้องต่อนายจ้ างและหากไม่ส ามารถยุติห รือตกลงกันได้ ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงาน ขึ้น สาหรับอัตรา สถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานในจังหวัดต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง พบว่า ในช่วงปี ๒๕59 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราในช่วง 0.01 ซึ่งหมายความว่า ในสถานประกอบการ 100,000 แห่ ง เกิ ด ข้ อ พิ พ าทและข้ อ ขั ด แย้ ง 1 แห่ ง ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น อั ต ราที่ ต่ ามาก บ่ ง บอกว่ า ที่ ผ่ า นมา ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก กระทรวงแรงงานได้ประสาน และบูรณาการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดาเนินการ ตรวจเยี่ยมพร้อมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างตลอดเวลา (ตารางที่ ๓-๘) ตารางที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส สถานประกอบกิจการ 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61 จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททั้งหมด 1 0 0 0 1 จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งทั้งหมด 1 0 0 0 1 จานวนสถานประกอบการทั้งหมด 10,263 10,311 10,422 10,589 10,713 อัตราการการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 สถานประกอบการ 100,000 แห่ง อัตราการการเกิดข้อขัดแย้งแรงงานต่อ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 สถานประกอบการ 100,000 แห่ง ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

0.01 0.00

0.00

0.00 0.01

อัตราการการเกิดข้อขัดแย้ง แรงงานต่อสถานประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง อัตราการการเกิดข้อพิพาท แรงงานต่อสถานประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง

0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61 ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : อัตราการการเกิดข้อพิพาทในจังหวัดต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง = จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททั้งหมดในจังหวัด x 100,000 จานวนสถานประกอบการทั้งหมดในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 22


๓.๙ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจานวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔0 ต่อจานวนผู้มีงานทาของสานักงานสถิติ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 คิดเป็นร้อยละ 63.36 อัตราเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 2.06 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.59 ทั้งนี้ จากการที่สานักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองไปสู่กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้แรงงานได้ เข้ า มาสู่ ร ะบบประกั น สั ง คมน าไปสู่ ก ารมี ห ลั ก ประกั น ความมั่ น คงในชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ท าให้ อั ต ราแรงงานที่ เ ป็ น ผู้ประกันตนในจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ ๓-๙) ตารางที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ผู้ประกันตน 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61 จานวนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ 190,930 228,012 196,388 199,940 201,939 และ ๔0 ในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 324,209 313,865 315,508 322,045 318,711 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 58.89 72.65 62.25 62.08 63.36 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

72.65 58.89

62.25

62.08

63.36 อัตราแรงงานที่เป็น ผู้ประกันตนในจังหวัด

1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61

หมายเหตุ : อัตราการแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด =

จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔0 ในจังหวัด x 100 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 23


๔. สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม) ขอนาเสนอในประเด็นต่างๆ ตามลาดับ คือ ๔.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๕ การประกันสังคม 4.6 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ 4.7 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน 4.8 อื่นๆ ๔.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน ๔.1.1 กาลังแรงงาน สานั กงานสถิติจั งหวัดภูเก็ต ได้ดาเนิ นการสารวจภาวะการทางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม-มี น าคม) ปี ๒๕61 สรุ ป รายละเอี ย ดได้ ดั ง นี้ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น ๕๓9,493 คน (การคาดประมาณประชากรชุดนี้ใช้ประชากรฐานเป็นประชากรที่แจงนับได้จากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ ไ ม่นับรวมผู้ที่ไ ม่ใ ช่สัญชาติ ไทยและไม่มีชื่ออยู่ใ นทะเบียนบ้า น ตามภาคผนวก หน้า 106-111) จากประชากรทั้งหมดพบว่าเป็น ผู้ อยู่ ในวัย ทางาน (อายุ 1๕ ปีขึ้นไป) มีจานวน 449,578 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจานวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ ผู้มีอายุต่ากว่า 1๕ ปี มีจานวน 89,915 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 แผนภูมิที่ ๔-1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 24


แผนภูมิที่ ๔-1 โครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1/๒๕61

ประชากรรวม 539,493 คน

ผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 449,578 คน

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน (อายุต่ากว่า 15 ปีขึ้นไป) 89,915 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 322,092 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 127,486 คน

ผู้มีงานทา 318,711 คน

ทางานบ้าน 39,972 คน

ผู้ว่างงาน 3,381 คน

เรียนหนังสือ 35,910 คน

ผู้รอฤดูกาล 0 คน

อื่นๆ 51,604 คน

ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต

ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานรวมจ านวน 322,092 คน จ าแนกเป็ น ผู้ มี ง านท า จ านวน 318,711 คน (ร้อยละ 98.95 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน จานวน 3,381 คน (ร้อยละ 1.05 ของผู้อยู่ในกาลัง แรงงานทั้งหมด) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า กาลังแรงงานโดยรวมมีสัดส่วนของผู้มีงานทา ลดลงร้อยละ 16.07 และผู้ว่างงานไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.03 (ตารางที่ ๔-1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 25


ตารางที่ ๔-1 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 223,178 224,553 447,731 224,050 225,528 449,578 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 181,049 146,074 327,123 180,756 141,336 322,092 1.1 ผู้มีงานทา 178,620 145,589 324,209 179,106 139,605 318,711 1.2 ผู้ว่างงาน 2,430 484 2,914 1,650 1,731 3,381 1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 0 0 0 0 0 0 ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 42,128 78,480 120,608 43,294 84,192 127,486 2.1 ทางานบ้าน 3,222 39,239 42,461 1,595 38,377 39,972 2.2 เรียนหนังสือ 15,287 19,824 35,111 13,297 22,613 35,910 2.3 อื่นๆ 23,620 19,416 43,036 28,401 23,203 51,604 ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : 1.อัตราการมีงานทาจังหวัด =

ผู้มงี านทาในจังหวัด x100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด ๒.อัตราการว่างงานจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด x 100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด

เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทาจาแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 พบว่า เพศชายมีงานทาสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชายเป็นผู้มีงานทา จานวน 179,106 คน (ร้อยละ 56.20 ของผู้ที่มีงานทาทั้งหมด) เพศหญิงเป็นผู้มี งานทา จานวน 139,605, คน (ร้อยละ 43.80) เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมอั ต ราการมี ง านท าไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ซึ่ ง ค านวณจากสั ด ส่ ว นผู้ มี ง านท า ต่ อ ผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานมี อั ต รา ร้ อ ยละ 98.95 นั่ น หมายความว่ า จ านวนผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน 100 คน จะมีงานทาทั้งสิ้น 99 คน ๔.1.๒ การมีงานทา  ผู้มีงานทาจาแนกรายอุตสาหกรรม ผู้มีงานทา ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวน 318,711 คน จาแนกเป็ นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรม จานวน 9,612 คน (ร้อยละ 3.02 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.55 และ ทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 309,099 คน (ร้อยละ 96.98 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 1.54 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขานอกภาคเกษตร กลุ่มผู้ทางานในสาขา โรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จานวน 96,172 คน (ร้อยละ 30.18 ของผู้มีงานทาสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ในครัวเรือน จานวน 51,480 คน (ร้อยละ 16.65) และ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม จานวน 30,670 คน (ร้อยละ 9.92) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 26


ตารางที่ ๔-๒ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน อุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และ การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การก่อสร้าง ๖. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และ การ คมนาคม ๙. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 10.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการป้องกัน ประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1๒. การศึกษา 1๓. งานด้ า นสุ ข ภาพ และงานสั ง คม สงเคราะห์ 1๔. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และ การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๕. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๖. องค์การระหว่างประเทศและองค์การ ต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๗. การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย 1๘. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒0. การบริหารและการสนับสนุน ๒1. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไม่ทราบ รวม ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

8,150 8,150

2,136 2,136

10,286 10,286

6,984 6,984

2,628 2,628

9,612 9,612

170,470 287 9,952 275 17,711 25,979

143,453 0 6,222 198 2,906 33,712

313,923 287 16,174 473 20,617 59,691

172,122 286 12,857 0 12,634 22,859

136,977 0 8,350 0 2,815 28,621

309,099 286 21,207 0 15,449 51,480

40,625 22,447

49,417 2,360

90,042 24,807

45,401 26,830

50,771 3,840

96,172 30,670

374 5,520

3,565 2,712

3,939 8,232

1,274 1,542

2,041 1,574

3,315 3,116

3,383

4,201

7,584

6,048

2,903

8,951

3,932 1,821

5,087 4,147

9,019 5,968

3,141 1,102

5,885 2,327

9,026 3,429

5,368

10,177

15,545

8,161

8,426

16,587

362 0

3,428 0

3,790 0

1,245 0

3,362 0

4,607 0

1,576 1,922 4,513 17,385 7,038 0

0 227 2,852 8,941 3,301 0

1,576 2,149 7,365 26,326 10,339 0

1,341 2,474 2,467 18,854 3,606 0

0 626 2,440 10,500 2,496 0

1,341 3,100 4,907 29,354 6,102 0

178,620 145,589 324,209 179,106 139,605

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

318,711

หน้า 27


แผนภูมิที่ ๔-๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ทางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 จานวน (คน) 400,000

313,923

309,099

300,000 ภาคเกษตรกรรม นอกภาคเกษตรกรรม

200,000 100,000

10,286

9,612

0 ไตรมาส 1 ปี 60

ไตรมาส 1 ปี 61

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

 ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 พบว่า อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการ และ พนักงานในร้านค้าและตลาด จานวน 114,268 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.85 ของผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จานวน 45,089 คน (ร้อยละ 14.15) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จานวน 38,872 คน (ร้อยละ 12.20) ผู้ ป ฏิบั ติการโรงงานและเครื่ องจั กรและผู้ ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 32,831 คน (ร้อยละ 10.30) และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค สาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง จานวน 22,573 คน (ร้อยละ 7.08) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓) แผนภูมิที่ ๔-๓ อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ปี 2561 ของจังหวัดภูเก็ต 150,000

111,664 114,268

100,000 50,000

50,01345,089 37,767 38,872 35,109 32,831 22,348 22,573

0

ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 28


ตารางที่ ๔-๓ เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน อาชีพ ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ 9,252 4,522 13,774 อาวุโส และผู้จดั การ ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 10,285 10,027 20,312 ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา 8,736 13,612 22,348 ต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ๔. เสมียน เจ้าหน้าที่ 5,380 12,509 17,889 ๕. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า 46,500 65,164 111,664 และตลาด ๖. ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตร 13,548 1,785 15,333 ๗. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 30,539 7,228 37,767 และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและ 32,430 2,679 35,109 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย 21,950 28,063 50,013 และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น 0 0 0 ยอดรวม 178,620 145,589 324,209

9,879

6,559

16,438

6,313

7,347

13,660

11,819

10,754

22,573

5,201

12,322

17,523

48,898

65,370

114,268

12,921

4,536

17,457

31,457

7,415

38,872

31,751

1,080

32,831

20,867

24,222

45,089

0 179,106

0 0 139,605 318,711

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่า ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 แรงงานส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 94,325 คน (ร้อยละ 29.60) ของจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 68,299 คน (ร้อยละ 21.43) และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จานวน 62,451 คน (ร้อยละ 19.59) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 29


ตารางที่ ๔-๔ ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ระดับการศึกษา ชาย 1.ไม่มีการศึกษา ๒.ต่ากว่าประถมศึกษา ๓.ประถมศึกษา ๔. มัธยมศึกษาตอนต้น ๕.มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา ๖.อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา ๗.การศึกษาอื่น ๆ ๘.ไม่ทราบ รวม

706 10,753 41,458 47,351 32,328 24,280 8,048 42,712 27,736 12,102 2,874 3,312 178,620

ไตรมาส 1 ปี 60 หญิง รวม 1,643 9,002 27,897 23,913 30,099 23,153 6,946 49,628 37,012 8,003 4,613 3,407 145,589

2,349 19,755 69,355 71,264 62,427 47,433 14,994 92,340 64,748 20,105 7,487 6,719 324,209

ชาย

หน่วย: คน ไตรมาส 1 ปี 61 หญิง รวม

3,277 10,970 34,628 47,714 35,437 24,703 10,734 44,521 28,296 12,419 3,806 2,559 179,106

2,334 10,409 27,241 20,585 27,014 18,969 8,045 49,804 35,423 9,918 4,463 2,218 139,605

5,611 21,379 61,869 68,299 62,451 43,672 18,779 94,325 63,719 22,337 8,269 4,777 318,711

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔ สัดส่วนของผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 1.50 29.60 19.59

1.76 6.71 19.41 21.43

ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา การศึกษาอื่น ๆ

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 30


 ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวนทั้งสิ้น 318,711 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามสถานภาพการทางาน พบว่า ผู้มีงานทาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างเอกชน จานวน 189,936 คน (ร้อยละ 59.60 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.58 รองลงมาได้แก่ กลุ่มทางานส่วนตัว จานวน 72,083 คน (ร้อยละ 22.62) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.43 และลูกจ้างรัฐบาล จานวน 21,263 คน (ร้อยละ 6.67) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.90 ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๕) ตารางที่ ๔-๕ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน สถานภาพการ ทางาน นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม รวม

ชาย 11,206 10,460 106,959 46,116 3,879 178,620

ไตรมาส 1 ปี 60 หญิง 5,448 11,898 94,193 24,254 9,796 145,589

ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง 11,131 4,496 12,322 8,941 104,706 85,230 42,518 29,565 8,428 11,374 179,105 139,606

รวม 16,654 22,358 201,152 70,370 13,675 324,209

รวม 15,627 21,263 189,936 72,083 19,802 318,711

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๕ เปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางานของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 250,000 จานวน (คน)

200,000

201,152

นายจ้าง

189,936

ลูกจ้างรัฐบาล

150,000

ลูกจ้างเอกชน

100,000 50,000 -

70,370 22,358 16,654

13,675-

72,083 21,263 15,627

ไตรมาส 1 ปี 60

19,802 -

ไตรมาส 1 ปี 61

ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจ ครัวเรือน

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๔.1.๓ การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวนทั้งสิ้น 3,381 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของกาลังแรงงาน ทั้งหมด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่า งงานจาแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิง จะมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชาย โดยมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.22 เพศชายมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.91 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกั น ของปีที่ผ่านมา พบว่า ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.98 (ตารางที่ ๔-๖)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 31


ตารางที่ ๔-๖ จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ระดับการศึกษา

ไตรมาส 1 ปี 60 ชาย หญิง 181,049 146,074 2,430 484 1.34 0.33

กาลังแรงงาน จานวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน

รวม 327,123 2,914 0.89

หน่วย: คน

ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง 180,756 141,336 1,650 1,731 0.91 1.22

รวม 322,092 3,381 1.05

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน / กาลังแรงงานรวม) X100)

แผนภูมิที่ ๔-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ของจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงาน (%)

1.50

1.34

1.22 0.89

1.00 0.50

0.91

1.05

ชาย หญิง

0.33

รวม

ไตรมาส 1 ปี 60

ไตรมาส 1 ปี 61

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๔.1.๔ แรงงานนอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดใน ปี ๒๕60 พบว่า ผู้มีงานทา อยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จานวนทั้ งสิ้น 88,469 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.76 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด) ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่ านี้ ส่ ว นใหญ่เป็ นแรงงานนอกภาคเกษตร จ านวน 82,358 คน (ร้อยละ 93.09 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจานวน 6,111 คน (ร้อยละ 6.91 ของแรงงานนอกระบบ ทั้งหมด) เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล จานวน 22,599 คน (ร้อยละ 27.44 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทั้งหมด) ๒)โรงแรม และภัตตาคาร จานวน 17,861 คน (ร้อยละ 21.69) ๓) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10,220 คน (ร้อยละ 12.41) ๔) การผลิต จานวน 8,644 (ร้อยละ 10.50) และ ๕) กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ จานวน 6,935 คน (ร้อยละ 8.42) (ตารางที่ ๔-๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 32


ตารางที่ ๔-๗ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ (คน) ประเภทอุตสาหกรรม ชาย หญิง รวม 1. เกษตรกรรม 5,474 637 6,111 ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 0 0 0 ๓. การผลิต 4,569 4,075 8,644 ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 0 0 0 ๕. การจัดหาน้า การบาบัดน้าเสีย 77 0 77 ๖. การก่อสร้าง 5,001 181 5,182 ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 12,881 9,718 22,599 ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 9,890 330 10,220 ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 6,363 11,498 17,861 10. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 0 0 0 11. กิจกรรมด้านการเงิน 0 403 403 1๒. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1,991 2,200 4,191 1๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ 1,055 267 1,322 1๔. กิจกรรมการบริหาร 2,091 574 2,665 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ 0 0 0 ประกันสังคมภาคบังคับ 1๖. การศึกษา 306 0 306 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 329 616 945 1๘. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 382 243 625 1๙. ศิลปะ บันเทิง 334 49 383 ๒0. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 3,526 3,409 6,935 ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 0 0 0 ๒๒.ไม่ทราบ 0 0 0 รวม 54,269 34,200 88,469 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: ร้อยละของแรงงานนอกระบบ = (จานวนผู้ทางานนอกระบบ / จานวนผู้มีงานทาทั้งหมด) X100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 33


แผนภูมิที่ ๔-๗ อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต 25,000

22,599

20,000 จานวน (คน)

12,881 15,000 9,718 10,000 5,000

17,861 11,498

9,890 10,220

6,363 330

8,644 4,075 4,569 3,526 3,409

0

ชาย หญิง รวม

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้มีงานทาในอาชีพต่างๆ สูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จานวน 39,199 คน (ร้อยละ 44.31 ของจานวนผู้มีงานทา ที่เป็นแรงงานนอกระบบทั้งหมด) ๒) อาชีพด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จานวน 15,293 คน (ร้อยละ 17.29) ๓) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 10,450 คน (ร้อยละ 11.81) ๔) อาชีพด้านการเกษตรและประมง จานวน 7,187 คน (ร้อยละ 8.12) และ ๕) อาชีพพื้นฐาน ต่างๆ จานวน 6,013 คน (ร้อยละ 6.80) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๘)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 34


ตารางที่ ๔-๘ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม

ประเภทอาชีพ

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2,863 1,376 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 824 1,136 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 1,556 1,629 4. เสมียน 786 157 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 16,058 23,141 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และประมง 6,203 984 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 12,123 3,170 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9,967 483 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 3,889 2,124 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ๆ 0 0 ยอดรวม 54,269 34,200

4,239 1,960 3,185 943 39,199 7,187 15,293 10,450 6,013 0 88,469

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๘ ๕ อันดับสาขาอาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต 39,199

40,000 จานวน (คน)

30,000 20,000 10,000

16,058 23,141

15,293 12,123 10,450 3,170 9,967 6,203 7,187 3,889 6,013 2,124 483 984

ชาย หญิง รวม

0

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 35


เมื่ อ พิ จ ารณาแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอายุ พบว่ า แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ใ นช่ ว ง 40-44 ปี จานวน 16,138 คน (ร้อยละ 18.24) รองลงมาคือผู้มีอายุ 45-49 ปี จานวน 11,911 คน (ร้อยละ 13.46) และอายุ 35-39 ปี จ านวน 10,678 คน (ร้ อ ยละ 12.07) ส่ ว นช่ ว งอายุ ที่ มี น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 1๕-1๙ ปี จานวน 1,926 คน (ร้อยละ 2.18) (ตารางที่ ๔-๙) ตารางที่ ๔-๙ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง 1,473 453 1,878 3,656 4,716 2,196 4,350 3,880 7,438 3,240 9,299 6,839 8,691 3,220 5,745 3,582 5,198 3,861 5,481 3,273 54,269 34,200

ช่วงอายุ อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ขึ้นไป รวม

รวม 1,926 5,534 6,912 8,230 10,678 16,138 11,911 9,327 9,059 8,754 88,469

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๙ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต อายุ ๖๐ ขึ้นไป 9.89%

อายุ ๑๕-๑๙ ปี 2.18%

อายุ ๒๐-๒๔ ปี 6.26% อายุ ๒๕-๒๙ ปี 7.81%

อายุ ๕๕-๕๙ ปี 10.24%

อายุ ๓๐-๓๔ ปี 9.30%

อายุ ๕๐-๕๔ ปี 10.54% อายุ ๓๕-๓๙ปี 12.07%

อายุ ๔๕-๔๙ ปี 13.46%

อายุ ๔๐-๔๔ ปี 18.24% ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 36


สาหรับด้านการศึกษา พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 21,210 คน (ร้อยละ 23.97) รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา 20,661 คน (ร้อยละ 23.35) ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 19,075 คน (ร้อยละ 21.56) (ตารางที่ ๔-10) ตารางที่ ๔-10 จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : คน จานวนแรงงานนอกระบบ ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ไม่มีการศึกษา 1,926 864 2,790 ต่ากว่าประถมศึกษา 4,696 3,559 8,255 ประถมศึกษา 12,605 8,056 20,661 มัธยมศึกษาตอนต้น 15,977 5,233 21,210 มัธยมศึกษาตอนปลาย 10,694 8,382 19,076 - สายสามัญ 5,709 5,871 11,580 - สายอาชีวศึกษา 4,985 2,511 7,496 - สายวิชาการศึกษา 0 0 0 อุดมศึกษา 8,371 8,106 16,333 - สายวิชาการ 5,663 6,348 12,011 - สายวิชาชีพ 2,423 864 3,287 - สายวิชาการศึกษา 141 894 1,035 อื่นๆ 0 0 0 ไม่ทราบ 144 0 144 รวม 54,269 34,200 88,469 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบ ณ ปี ๒๕60

แผนภูมิที่ ๔-10 สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต 144 16,333

2,790 8,255

ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา

20,661

19,076

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

21,210

อุดมศึกษา ไม่ทราบ

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 37


๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.1 การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต  ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามเพศ จากข้อมูลสถิติของสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีตาแหน่งงานว่างที่ แจ้งผ่านสานักงาน จัดหางานจังหวัดผ่านระบบ ON-LINE ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕61 จานวนทั้งสิ้น 2,775 อัตรา เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 196.47 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕61 มีจานวนทั้งสิ้น 935 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 100.21 และการบรรจุงานมีจานวนทั้งสิ้น 2,115 คน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 58.90 สาเหตุเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สานักงานจัดหางานได้มีการจัด งานนัดพบแรงงาน จานวน 4 ครั้ง ทาให้มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานเพิ่มขึ้นและการบรรจุงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน ของปีที่แล้ว เมื่อเปรี ยบเทียบภาพรวมของการจัดหางานตามเพศในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕61 พบว่า มีตาแหน่งงานว่าง รวม 2,775 อัตรา ซึ่งตาแหน่งงานว่างส่วนใหญ่ไม่ระบุเพศจานวน 1,429 อัตรา (ร้อยละ 51.50 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา เป็นเพศชาย จานวน 684 อัตรา (ร้อยละ 24.65) เพศหญิง จานวน 662 อัตรา (ร้อยละ 23.86) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่า มีผู้ลงทะเบียน สมัครงานทั้งสิ้น 935 คน มีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 519 คน (ร้อยละ 55.51 ของผู้ลงทะเบียนสมัคร งานทั้งหมด) และเพศชาย จานวน 416 คน (ร้อยละ 44.49) และเมื่อพิจารณาการบรรจุงาน พบว่า มีการบรรจุงาน ทั้งหมด 2,115 คน เป็นเพศหญิง จานวน 1,236 คน (ร้อยละ 58.44) และ เพศชาย จานวน 879 คน (ร้อยละ 41.56) (ตารางที่ ๔-11) ตามลาดับ (แผนภูมิ ๔-1๒) ตารางที่ ๔-11 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ปี

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (อัตรา) (คน) ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ม.ค-มี.ค 60 82 51 803 936 188 279 467 ม.ค-มี.ค ๖1 684 662 1,429 2,775 416 519 935

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง รวม 498 833 1,331 879 1,236 2,115

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-11 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมกราคม – มีนาคม ปี ๒๕60 และ ๒๕61 จานวน 3,000 2,000 1,000

2,775 2,115 936

467

935

1,331

ม.ค-มี.ค 60 ม.ค-มี.ค ๖1

0 ตาแหน่งงาน ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน ว่าง (อัตรา) สมัครงาน (คน) (คน) ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 38


แผนภูมิ ๔-1๒ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต แยกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

ชาย 684 คน 1,429 คน

หญิง

662 คน

ไม่ระบุเพศ

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงาน พบว่ า ในไตรมาส 1 (มกราคม–มี น าคม 2561) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน รวม 935 คน จาแนกเป็นเพศหญิง จานวน 519 คน (ร้อยละ 55.51 ของผู้ลงทะเบียน สมัครงานทั้งหมด) และเพศชาย จานวน 416 คน (ร้อยละ 44.49) และเมื่อพิจารณาการบรรจุงาน พบว่ามีผู้ได้รับการ บรรจุงาน จานวน 2,115 คน จาแนกเป็น เพศหญิง จานวน 1,236 คน (ร้อยละ 58.44) และเพศชาย จานวน 879 คน (ร้ อยละ 41.56) โดยสั ด ส่ ว นของเพศหญิ งจะได้รั บการบรรจุง านมากกว่า เพศชาย ซึ่ง เป็น สั ดส่ ว นที่ สอดคล้องกับจานวนผู้สมัครงานที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (แผนภูมิ 4-13) แผนภูมิ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 1,429

1,500

1,236 879

1,000

684 662 416

500

ชาย

หญิง

519

ไม่ระบุเพศ

จานวน

0

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้ลงทะเบียนสมัคร งาน (คน)

บรรจุงาน (คน)

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 39


 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาในไตรมาสนี้ พบว่า มีตาแหน่งงานว่างรวม 2,775 อัตรา โดยเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ตาแหน่งงานว่างในระดับมัธยมศึกษา มีจานวนสูงสุด จานวน 632 อัตรา (ร้อยละ 22.77) รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 566 อัตรา (ร้อยละ 20.40) และระดับ ปวส. จานวน 504 อัตรา (ร้อยละ 18.16) ตามลาดับ สาหรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 438 คน (ร้ อ ยละ 46.84) รองลงมาเป็ น ระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 265 คน (ร้อยละ 28.34) และระดับ ปวช. จานวน 91 คน (ร้อยละ 9.73) สาหรับการบรรจุงาน พบว่า ผู้สาเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับ การบรรจุงานสู งสุด จานวน 812 คน (ร้อยละ 38.39) รองลงมาเป็นระดับ มัธ ยมศึ กษา มีการบรรจุ งาน จานวน 761 คน (ร้อยละ 35.98) และระดับ ปวส. จานวน 237 คน (ร้อยละ 11.21) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-1๔) ตารางที่ ๔-11.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ปี ๒๕61 บรรจุงาน

มัธยมศึกษา

224 632

ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 78 438

ปวช.

487

91

135

- พาณิชย์

0 0 487 504 0 0 504 362 566 0 0 0 2,775

4 6 81 56 17 6 33 7 265 0 0 0 935

36 27 72 237 100 42 95 17 812 2 0 0 2,115

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งงาน ว่าง (อัตรา)

ประถมศึกษาและต่ากว่า

- ช่าง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

รวม

(คน) 151 761

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 40


แผนภูมิที่ ๔-1๔ ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงาน ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

812

761 632 438

504 487

566

362 224 237 151 135 265 56 17 78 20 7 91 0

ตาแหน่งงาน ว่าง (อัตรา) ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน)

0 00

บรรจุงาน (คน)

0

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ ด้านอาชีพในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ไตรมาสนี้ มีตาแหน่งงานว่างรวม 2,775 อัตรา โดยอาชีพที่มีตาแหน่งงาน ว่างสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีตาแหน่งงานว่างทั้งหมด 1,562 อัตรา (ร้อยละ 56.29) ๒) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 311 อัตรา (ร้อยละ 11.21) ๓) ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ฝี มือในธุร กิจต่างๆ จ านวน 247 อัตรา (ร้อยละ 8.9) ตามล าดับ สาหรับอาชีพที่มีผู้ ส มัครงานสู งสุ ดคือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 503 คน (ร้อยละ 53.80) รองลงมาคือ อาชีพ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 170 คน (ร้อยละ 18.18) และอาชีพช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 95 คน (ร้อยละ 10.16) ตามลาดับ ส่วนการบรรจุงาน มีการบรรจุงานในอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ ตลาดสู งสุ ด จานวน 1,320 คน (ร้ อยละ 62.41) รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 322 คน (ร้อยละ 15.22) และ อาชี พ ช่ า งเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 142 คน (ร้ อ ยละ 6.71) ตามล าดั บ (ตารางที่ ๔-1๒)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 41


ตารางที่ ๔-1๒ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ เดือน มกราคม – มีนาคม ปี ๒๕61 ประเภทอาชีพ

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้าน การประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผู้ฝึกงาน รวม

100 159 205 311 1,562 22 247 107 60 2 2,775

ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน สมัครงาน (คน) (คน) 17 56 17 32 95 142 170 322 503 1,320 4 6 42 91 77 10 0 935

96 50 0 2,115

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๕ ตาแหน่งงานว่าง ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวน (อัตรา) 1,562 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 311 100159 205 400 247 107 22 200 60 0

2

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 42


 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมแล้ว พบว่า ตาแหน่งงานว่า งทั้งหมด 2,775 อัตรา จาแนกเป็นตาแหน่ง งานว่างในภาคเกษตรกรรม จานวน 17 อัตรา สาขานอกภาคเกษตรกรรม จานวน 2,758 อัตรา โดยสาขาการขาย ส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด จานวน 887 อัตรา (ร้อยละ 31.96 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาโรงแรม และภัตตาคาร จานวน 810 อัตรา (ร้ อยละ 29.19) และ สาขาการบริหารและการสนับสนุน จานวน 469 อัตรา (ร้อยละ 17.00) ตามล าดับ ส่ วนต าแหน่ งงานว่ างในภาคเกษตรกรรม พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีตาแหน่ง งานว่า งสาขา เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ จานวน 17 อัตรา (ร้อยละ 0.61) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๓) ตารางที่ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย ๗. การก่อสร้าง ๘. การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 9. โรงแรมและภัตตาคาร 10. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๒. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 1๓. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๔. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1๖ การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๘. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1๙. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ๒0. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ๒๒. ไม่ทราบ รวม

ตาแหน่งงานว่าง

บรรจุงาน

(อัตรา) 17 17 0 2,758 6 91 30 12 99

(คน) 25 25 0 2,090 1 80 2 13 148

887

676

810 13 0 69 15 12 6 0 0 0 469 20 118 101 2,775

750 0 0 49 22 8 2 0 0 0 133 14 135 57 2,115

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 43


จานวน (คน)

แผนภูมิที่ ๔-1๖ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒561) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

2,758

2,775 2,090

2,115 ตาแหน่งงานว่าง บรรจุงาน

17 25 รวมภาค เกษตรกรรม

รวมนอกภาค เกษตรกรรม

รวม

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอายุ ช่วงอายุ ที่เป็ นที่ต้ องการของตลาดแรงงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ส่ วนใหญ่ พบว่า อายุ 18-24 ปี มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด จานวน 871 อัตรา (ร้อยละ 31.39 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา คือ อายุ 25-29 ปี จานวน 818 อัตรา (ร้อยละ 29.48) และอายุ 30-39 ปี จานวน 618 อัตรา (ร้อยละ 22.27) ขณะเดียวกัน ผู้ลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 18-24 ปี มีจานวน 319 อัตรา (ร้อยละ 34.12) รองลงมาเป็นผู้สมัครงานที่มีอายุ 25-29 ปี จานวน 251 อัตรา (ร้อยละ 26.84) และอายุ 30-39 ปี จานวน 202 อัตรา (ร้อยละ 21.60) ตามลาดับ สาหรับการบรรจุงาน พบว่า ผู้มีอายุ 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 760 อัตรา (ร้อยละ 35.93) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 673 อัตรา (ร้อยละ 31.82) และ ช่วงอายุ 18-24 ปี จานวน 341 อัตรา (ร้อยละ 16.12) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-1๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 44


29.48 31.82 26.84 22.27 21.60 35.93

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน บรรจุงาน 0.00 0.11 0.05

5.01 4.49 3.12

11.68 12.73 12.96

16.12 0.18 0.11 0.00

40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

31.39 34.12

แผนภูมิที่ ๔-1๗ เปรียบเทียบการบรรจุงาน ลงทะเบียนสมัครงาน และตาแหน่งงานว่าง ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอายุ ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61)

15-17 ปี 18-24 ปี 25-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๒.๒ การส่งเสริมการมีงานทา สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ทาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี งานทาในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จ านวน 8 ครั้ ง โดยเป็ น การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ จ านวน 8 ครั้ ง ทั้ ง นี้ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมงานทามีทั้งสิ้น 2,789 คน (ตารางที่ ๔-1๔) ตารางที่ ๔-1๔ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน รวม

จานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม 8 0 0 0 0 0 8

ชาย 906 0 0 0 0 0 906

ผู้ได้รับประโยชน์(คน) หญิง รวม 1,883 2,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,883 2,789

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 45


จานวนผ็ได้รับประโยชน์ (คน)

แผนภูมิที่ ๔-1๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริม การมีงานทาประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) 1,883 ชาย

906

หญิง

00

0 0

0

0

0

0

0

0 ชาย

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

4.2.3 แรงงานต่างด้าว  จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทางานในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัด ภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทั้งสิ้น จานวน 87,803 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ซึ่งเมื่อจาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ จานวน 80,102 คน (ร้อยละ 91.22 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทางานคงเหลือ) จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตทางาน พบว่า ประเภทพิสูจน์สัญชาติมากที่สุด จานวน 59,186 คน (ร้อยละ 73.89 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) ประเภทนาเข้า (MOU) จานวน 2,818 คน (ร้อยละ 3.52) และมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 444 คน (ร้อยละ 0.55) ประเภท ชั่วคราวทั่วไป จานวน 17,654 คน (ร้อยละ 22.04) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงาน ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.30 สาเหตุเนื่องจากในปี 2561 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทางานชั่วคราวบางส่วนได้มีการเปิดจดทะเบียนใหม่ในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้า และมีการจด ทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่ มแรงงานต่างด้าวที่ได้รั บ อนุ ญ าตท างานชั่ว คราวคงเหลื อ 7,701 คน (ร้ อยละ 8.77) จาแนกตาม ประเภทการได้รับอนุญาต เป็น แรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย จานวน 276 คน (ร้อยละ 0.31 ของแรงงานต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราวทั้งหมด) และ แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.วันที่ 3 มีนาคม 2558 จานวน 7,425 คน (ร้อยละ 8.46) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราว ลดลงร้อยละ 84.11 สาเหตุเนื่องจากในปี 2561 วีซ่าการทางานของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ ครบ 4 ปี และ 6 ปี และอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลาเนา และย้ายไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอื่น (ตาราง ๔-1๕)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 46


ตารางที่ ๔-1๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ หน่วย: คน คนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตทางานชั่วคราว

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย มาตรา 9 ปี 2560

นาเข้า (MOU) ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

มติ ครม

ปกติ

รวม

มติ ครม.

พิสูจน์

เวียดนาม

สัญชาติ

มาตรา 12 ส่งเสริม การ ลงทุน (BOI)

มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย รวม

มติ ครม. (3 สัญชาติ)

รวม

รวม ทั้งสิ้น

มี.ค'60

0

14,936

2,721

1,144

3,865

80

6,681

420

25,982

842

47,614

48,456

74,438

มี.ค'61

0

17,654

0

2,818

2,818

0

59,186

444

80,102

276

7,425

7,701

87,803

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๙ เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตทางานชั่วคราว ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ของจังหวัดภูเก็ต 100,000 80,102

จานวน (คน)

80,000 60,000 40,000

48,456

มี.ค'60 มี.ค'61

25,982

20,000 7,701

0

แรงงานด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราว ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 47


 จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานชั่วคราว การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนแรงงานเป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่มาจดทะเบียน จะได้รับอนุญาตทางานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนได้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ (กลุ่มเดิมที่มีเอกสาร) 1.1 แรงงานกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู 1.1.1 แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. ซึ่งด้านหลังบัตรสีชมพูระบุ ปีที่หมดอายุ 2557 หรือ 2558 1.1.2 แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. และมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ซึ่งด้านหลังบัตร สีชมพูระบุวันหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559 1.1.3 แรงงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่จดทะเบียนฯ ได้แก่ - แรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งด้านหลังบัตรระบุปีที่หมดอายุก่อน ปี 2557 - แรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า ดังนี้ - กิจการประมงทะเล - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 - กิจการแปรรูปสัตว์น้า - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 24 พฤศจิกายน 2559 - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2560 1.2 แรงงานกลุ่มที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 1.2.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์ สัญชาติ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือเอกสาร ดังนี้ - หนังสือเดินทาง (Passport - PP) - หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport - TP) - เอกสารใช้แทน - หนังสือเดินทาง (Travel Document - TD) - เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity - CI) 1.2.2 เงื่อนไขการดาเนินการ กรณีที่เอกสารตามข้อ 1.2.1 หมดอายุ หรือมีอายุเหลืออยู่แต่ยังไม่ได้ Visa หรือกรณีที่ Visa ยังมีอายุเหลืออยู่ หรือสิ้นอายุแล้ว รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกาหนดวาระการ จ้างงาน 4 ปี หรือ 6 ปี ที่มีตราประทับ MOU (MOU เทียม) สามารถดาเนินการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทางาน ได้ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกั มพูชา ในกลุ่มนาเข้าตาม MOU ในครั้งแรก (MOU แท้) ไม่ สามารถดาเนินการได้ กรณีแรงงานที่บัตรสีชมพูตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 สูญหาย ให้ขอคัดสาเนาแบบ ทร.38/1 จาก สานักงานทะเบียนอาเภอ หรือสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานในการแสดงตน โดยให้ใช้เอกสารฉบับจริง (ห้ามใช้ฉบับที่ถ่ายเอกสาร) สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ถือเอกสาร ที่ประเทศต้นทางออกให้ ตามข้อ 1.2.1 หากมี การสูญหายไม่อนุญาตให้ใช้สาเนาเป็นหลักฐานแสดงตน เพียงอย่างเดียว แรงงานต่างด้าวต้องนาเอกสารอื่นมา แสดงประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตทางานซึ่งมีชื่อถูกต้องตรงกับสาเนาเอกสารที่ ประเทศต้นทางออกให้ดังกล่าว เป็นต้น สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 48


แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานกับนายจ้างรายเดิมที่มีชื่อตรงตามบัตรสีชมพู หรือนายจ้างรายใหม่ที่มีรายชื่อ ไม่ตรงตามบัตรสีชมพู ก็สามารถจดทะเบียน และขออนุญาตทางานได้ แรงงานที่อายุต่ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ทางาน เว้นแต่จะเป็นงาน ตามที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ 2. ขั้นตอนการดาเนินการ 2.1 ตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าวในกลุ่ มที่ได้รั บ การผ่ อนผั น ให้ไปตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวง สาธารณสุขกาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยชาระค่าตรวจสุขภาพ 500 ประกันสุขภาพ 2 ปี 3,200 สาหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วไม่ต้องประกันสุขภาพ ส่วน แรงงานที่ทางานในกิจ การที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่แรงงานยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ประกัน สุขภาพเป็นเวลา 90 วัน 2.2 ชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน เมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่เป็นโรคต้องห้ ามตามที่กาหนด ให้ไปชาระค่าธรรมเนียมการ อนุญาตทางาน ณ จุดบริการชาระเงิน (Counter Service) หรือสานักงานจัดหางาน จังหวัด สานักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 – 10 อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่ายื่นคาขออนุญาตทางาน 100 บาท รวม 1,900 บาท โดยแรงงานต้องถือใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับบัตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศ ต้น ทางออกให้ (PP/TP/TD/CI) กรณี ไม่ได้ถือเอกสารฉบับ จริง หรือ เอกสารสู ญ หาย ให้ แ รงงานต่างด้าว ติดต่ อ ขอชาระเงินค่าธรรมเนียมที่สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานยืนยันสถานะของแรงงานต่างด้าวก่อนเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั้งนี้ ให้แจ้งนายจ้าง/แรงงาน ต่างด้าว ตรวจสอบสถานะของตนให้ถูกต้อง ว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันหรือไม่ หากชาระเงินแล้วไม่สามารถ จัดทาทะเบียนประวัติ และ ขออนุญาตทางานได้ นายจ้างต้องรับผิดชอบ และอาจไม่มีการคืนเงิน 2.3 เอกสารประกอบการขออนุญาตทางาน แบบคาขออนุญาตทางาน (ตท.8) พร้อมเอกสารประกอบคาขอ ดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 2. เอกสารนายจ้าง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนแล้วแต่กรณี 3. สัญญาจ้างงาน 4. หนังสือรับรองการจ้าง 5. ทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรอง/หลักฐานอื่นๆ ที่ระบุสถานที่ทางาน 6. แผนที่สถานที่ทางาน 7. รูปถ่าย 3 X 4 ซม. จานวน 2 รูป 8. สลิปของจุดบริการชาระเงิน (Counter Service) หรือใบเสร็จรับเงินของสานักงานจัดหางาน จังหวัด 2.4 นายจ้างนาแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าว นาเอกสาร หลักฐานที่เตรียมไว้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตทางานในวันที่ยื่นเอกสาร โดยเตรียมเงินเพื่อมาชาระค่าบัตรสีชมพู และค่าทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) จานวน 80 บาท

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 49


2.5 การเปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที่/สถานที่ทางาน 2.5.1 เปลี่ยนนายจ้าง 1. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนฯ และได้รับอนุญาตทางานในช่วงเวลาของ การจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการ จดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง 2. อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 2.1 นายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 2.2 นายจ้างเลิกกิจการ/หรือเลิกการทางานในส่วนที่ต้องใช้แรงงาน 2.3 นายจ้างกระทาทารุณกรรม 2.4 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง/ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2.5 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และเมื่อได้รับอนุญาตให้แรงงานเปลี่ยนนายจ้าง แล้ว ให้ประสานสานักงานทะเบียนอาเภอ หรือสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนบัตรสีชมพู และใบอนุญาต ทางาน (ด้านหลังบัตรสีชมพู) ต่อไป 2.5.2 การดาเนินการเปลี่ยนนายจ้าง - แรงงานต่างด้าว หรือผู้ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานดังกล่าวต้องนาหลักฐาน การเลิกจ้าง เลิกกิจการ หรือ ร้องทุกข์ดาเนินคดีกับนายจ้างรายเดิม ตามข้อ 2.5.1 (2) มาแสดง - ขอความร่ ว มมือให้ ก รมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน ดาเนินการ ในส่ ว นที่เ กี่ยวข้องกั บนายจ้า ง รายเดิมที่กระทาทารุณกรรม ไม่จ่ายค่าจ้าง/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายที่บัญญัติขั้นสูงสุด และไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 2 ปี - แรงงานต่างด้าวที่หนีนายจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อไปทางาน กับนายจ้างรายใหม่จะไม่อนุญาตให้ ทางานเป็นเวลา 2 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศ และหากประสงค์จะกลับ เข้ามาทางานในประเทศไทยอีก ให้กลับ เข้าทางานภายใต้ MOU - นายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้ดาเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล และ กิจการแปรรูปสัตว์น้ารวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี (กิจการประมงทะเล ตั้งแต่ วันที่ 2 ก.พ - 31 ก.ค 59) อนุญาตทางานถึงวันที่ 31 ม.ค.2560 และกิจการแปรรูปสัตว์น้าตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.22 ส.ค.59) อนุญาตทางานถึงวันที่ 22 ก.พ. 2560 ๔.๒.๔ ความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน-ผู้สาเร็จการศึกษา กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การโครงการวิ จั ยเรื่ อง “แผนพั ฒ นากาลั งคนของประเทศไทยเพื่อ เพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒนากาลังคนในระบบจังหวัดภายใต้ โครงการดังกล่าวได้กาหนดให้สานักงานแรงงานจังหวัดทาการสารวจความต้องการแรงงาน (DEMAND) และผู้สาเร็จ การศึกษา (SUPPLY) ในพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และจัดทา แผนพัฒนาของกาลังคนต่อไป ผลการสารวจดังกล่าวนาไปสู่การคาดประมาณความต้องการแรงงานระดับจังหวัด โดยใช้วิธี Manpower Requirement Approach หรือ (วิธี GPP per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ สร้ า งซอฟท์ แ วร์ ใ นการค านวณเพื่ อ น าผลส ารวจบั นทึ ก ในระบบประมวลผล (Software) ให้ มี ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก (Weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการของจังหวัด สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 50


ปี ๒๕60 จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการด้านแรงงานจานวน 6,326 คน โดยมีความต้องการการจ้างแรงงาน กึ่งฝีมือสูงสุด จานวน 3,534 คน (ร้อยละ 55.86) รองลงมาได้แก่ แรงงานไร้ฝีมือ จานวน 1,444 คน (ร้อยละ 22.83) และแรงงานฝีมือ จานวน 1,275 คน (ร้อยละ 20.15) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๖) ตารางที่ ๔-1๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี 2560 ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้า 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก ไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10.การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13.การผลิตเคมีภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์เคมี 14.การผลิตยางพาราและ ผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17.การผลิ ตโลหะและผลิ ตภั ณ ฑ์ ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22.ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24.ที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า น อาหาร 25.การขนส่ ง และสถานที่ เ ก็ บ สินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและสังคม สงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ

รวม

20 40 16

14 5

10

5

2

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

13 9 5 4 29

5 5 4 24

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

10

1

1

4

6

12

6

7

1

7

34

34

8

558

38

1479 239

67 5

55

2585

227 4

17

247 11 487

36

30 473

6 54

6,326

540

17

17

278

19

181

11

99

126

9

1145 148

58

208 91

5

1428

187

443

30

4

150

178 7 72

12 4 248

23

2 67

15 266

13 140

6 54

1,275

127

57

1,444

79

3,534

321

73

13

13

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

19 10 4 29

19

17

10

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

33 50 31 4 39

1

17

659

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

หน้า 51


แผนภูมิที่ ๔-๒0 เปรียบเทียบจานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี ๒๕60

4,000 3,000 2,000 1,000 -

3,534 1,444 79

1,275 321 127

73

13 ต้ องการ

ต้องการ ขาดแคลน

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อจาแนกจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่า ในปี 2560 มีผู้ทางานที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด จานวน 51,451 คน (ร้อยละ 32.81) รองลงมาได้แก่ระดับปริญญาตรี จานวน 36,444 คน (ร้อยละ 23.24) และระดับ ปวช. 26,185 คน (ร้อยละ 16.70) ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่ ม ผู้ทางานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่าส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และกลุ่มผู้ทางานที่จบ การศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่ วนใหญ่จะเป็ นแรงงานกึ่งฝี มื อ ในขณะที่ กลุ่ มผู้ ทางานที่ จบ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะเป็นแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร (ตารางที่ ๔-1๗) ตารางที่ ๔-1๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2560 หน่วย : คน ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส/อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

แรงงาน ไร้ฝีมือ 4,926 13,710 4,153 2 0 25 22,816

แรงงาน แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ 379 800 3,775 2,096 42,526 4,627 17,213 8,805 5,714 8,777 569 27,176 172 70,456 52,453

ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้บริหาร 203 183 145 165 444 8,674 1,257 11,071

รวม 6,308 19,764 51,451 26,185 15,215 36,444 1,429 156,796

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 52


แผนภูมิที่ ๔-๒1 จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

42,526

แรงงานไร้ฝีมือ 27,176

แรงงานกึ่งฝีมือ 17,213

13,710

8,805 8,777 8,674 5,714 4,926 4,153 4,627 800 3,775 2,096 1,257 569 183 145 2 165 0 444 25 379 203 0 0172 0 0 0 0

แรงงานฝีมือ

ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้บริหาร

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก และลักษณะความต้องการ แรงงานปี 2560 พบว่า มีความต้องการแรงงาน ทั้งสิ้น 6,326 คน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงาน สูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) สาขาโรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,585 คน ๒) ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยาน ยนต์และจักรยานยนต์ 1,479 คน ๓) บริการอื่นๆ 473 คน ๔) ก่อสร้าง 558 คน ๕) อสังหาริมทรัพย์ 487 คน ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๕ อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี ๒๕60 อุตสาหกรรม

1.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3.บริการอื่นๆ 4.ก่อสร้าง 5.อสังหาริมทรัพย์

ลักษณะความต้องการแรงงาน(คน) ต้องการ ขาดแคลน

2,585 1,479 473 558 487

227 67 54 38 36

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 53


ผลการสารวจการเข้าออกงานของแรงงานในกิจการต่างๆในปี 2560 พบว่า มีการรับแรงงานใหม่ทั้งสิ้น 10,857 คน โดยเป็นการรับเข้าทางานเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จานวน 8,824 คน (ร้อยละ 81.27) และ รับเข้าทางานในตาแหน่งงานใหม่ที่ขยายเพิ่ม 2,033 คน (ร้อยละ 18.73) เมื่อพิจารณาตามรายกิจการ พบว่า กิจการที่มีการรับแรงงานเข้าทางานมากที่สุดได้แก่ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยรับแรงงานเข้าทางานจานวน 6,064 คน รองลงมา ได้แก่ กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 1,718 คน และบริการอื่นๆ 975 คน ตามลาดับ การสารวจการออกจากงานของแรงงานในปี 2560 ทั่วประเทศ พบว่ามีแรงงานที่ออกจากงานรวมทั้งสิ้น 2,127 คน โดยส่วนใหญ่ 1,922 คน (ร้อยละ 90.36) เป็นการลาออกของพนักงาน ส่วนการถูกให้ออกจากงาน โดยมิใช่การลาออกนั้น มีสาเหตุมาจากการลดตาแหน่งงาน 32 ราย (ร้อยละ 1.50) และการทาผิด 58 คน (ร้อยละ 2.73) ทั้งนี้เมื่อจาแนกเป็นรายกิจการแล้ว พบว่ากิจการที่มีการออกจากงานมากที่สุด ได้แก่ ที่พักแรมและบริการ ด้านอาหาร โดยมีการออกจากงานมากถึง 1,047 คน (ร้อยละ49.22) รองลงมาได้แก่ กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อม ยานยนต์ 372 คน (17.49) และบริการอื่นๆ 134 คน (ร้อยละ 6.30) (ตารางที่ ๔-1๙) แผนภูมิที่ ๔-๒๒ จานวนการเข้าออกจากงานของลูกจ้างในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน ปี ๒๕60

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕60 อุตสาหกรรม

แทนคน เก่าที่ ออกไป

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้า 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม

55 71 22 13 24

12

ลูกจ้างเข้างาน ตาแหน่ง งาน ใหม่

10 11 4

8 6

รวม

ลาออก

55 81 33 17 24

46 27 21 5 7

8 18

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

2

ให้ออก เพราะ ลดงาน

4 1 1 1

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ให้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น

รวม

32 25 20 5 3

46 35 25 7 8

4

3

4

1

3

3

1 1

หน้า 54


อุตสาหกรรม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ รวม ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แทนคน เก่าที่ ออกไป

ลูกจ้างเข้างาน ตาแหน่ง งาน ใหม่

26 14 51

รวม

ลาออก

7

33

25

3 13

17 64

11 10

9 6 15 3 72 41 113 34 203 133 336 99 1,389 329 1,718 354 209 64 273 47 5,257 807 6,064 911 143 69 212 66 34 79 113 10 477 100 577 83 45 66 111 30 698 277 975 131 8,824 2,033 10,857 1,922

ให้ออก เพราะ ลดงาน

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ให้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น

1

21 1 1 1

2 3 7 3 29 2 1 1

32

2 58

1

รวม

23

29

10 9

11 10

3 19 36 87 106 164 372 29 52 510 1,047 44 71 9 13 50 85 8 30 73 134 1,126 2,127

ในปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมีการขาดแคลนแรงงานทั้งหมด 540 คน โดยอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน มากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมในด้านที่พักและบริการด้านอาหาร จานวน 227 อัตรา รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จานวน 67 อัตรา อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ จานวน 54 อัตรา อุตสาหกรรมก่อสร้าง จานวน 38 อัตรา และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จานวน 36 อัตรา ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒0) ตารางที่ ๔-๒0 จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕60 สูงกว่า อุตสาหกรรม ต่ากว่า ม.๓ ม.๓ ม.๖ ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี 10 76 55 55 31 227 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 54 54 บริการอื่นๆ ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ผลรวม

-

9 19 38

25 4 105

4 6 65

29 5 89

4 26 115

10 10

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 55

67 38 36 432


แผนภูมิที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕60 250 200 150 100 50 0

227

54

67

36

38

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

นอกจากการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) และนาไปสู่การคาดประมาณกาลังแรงงานแล้ว ยั ง มี ก ารส ารวจผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณและแนวโน้ ม การผลิ ต บุ ค ลากรของ สถาบั น การศึก ษา ซึ่ งจะได้ พิจ ารณาว่า ปริ มาณผู้ ส าเร็จ การศึก ษาจะสามารถตอบสนองกั บความต้อ งการของ สถานประกอบการในจังหวัด ได้หรือไม่ ในปี ๒๕60 จังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ ๔-๒1) ตารางที่ ๔-๒1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕60 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 2,063 961 398 228 879 27 4 4,560

หญิง 2,362 1,570 437 285 1,979 65 3 6,701

รวม 4,425 2,531 835 513 2,858 92 7 11,261

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในปี 2560 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 11,261 คน เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในระดับ มัธยมศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 6,956 คน (ร้อยละ 61.77 ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ) จ าแนกเป็ น ระดับ มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ มีจ านวน 4,425 คน (ร้อ ยละ 39.29) เป็น ชาย 2,063 คน เป็น หญิ ง 2,362 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน 2,531 คน (ร้อยละ 22.48) เป็นชาย 961 คน เป็นหญิง 1,570 คน ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-๒๕) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 56


แผนภูมิที่ ๔-๒4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 และระดับมัธยมปีที่ 6 ปี ๒๕60

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในระดับระดับ ปวช. และปวส./อนุปริญญา มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,348 คน (ร้อยละ 11.97 ของ ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ) จาแนกเป็นระดับ ปวช. มีจานวน 835 คน (ร้อยละ 7.41) เป็นชาย 398 คน เป็นหญิง 437 คน และระดับ ปวส./อนุปริญญา จานวน 513 คน (ร้อยละ 4.56) เป็นชาย 228 คน เป็นหญิง 285 คน ตามลาดับเมื่อพิจารณาจาแนกตามรายสาขาวิชาที่จบ พบว่ า ในระดับ ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษา 835 คน สาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษา มากที่สุด ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม/บริธุรกิจ 231 คน (ร้อยละ 27.66) สาขาอุตสาหกรรม 217 คน (ร้อยละ 25.98) และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 185 คน (ร้อยละ 22.16) ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด ได้แก่ สาขาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เช่นเดียวกับ ระดับ ปวช. โดยมี ผู้จ บการศึกษา 195 คน (ร้อยละ 38.01) รองลงมา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม 131 คน (ร้อยละ 25.54) (แผนภูมิที่ ๔-๒๖) แผนภูมิที่ ๔-๒5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และปวส. จาแนกตามสาขาวิชา ปี ๒๕60

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในปี พ.ศ 2560 มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งหมด จานวน 2,957 คน จาแนกเป็น ระดับ ระดับ ปริญญาตรีมีผู้สาเร็จการศึกษา 2,858 คน เป็นเพศชาย 879 คน (ร้อยละ 30.76) เพศหญิง 1,979 คน (ร้อยละ 69.24) ส่วนระดับปริญญาโท มีผู้จบการศึกษา จานวน 92 คน เป็นเพศชาย 27 คน (ร้อยละ 29.35) เพศหญิง 65 คน (ร้อยละ 70.65) และปริญญาเอก จานวน 7 คน เพศชาย 4 คน (ร้อยละ 57.14) เพศหญิง 3 คน (42.86) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 57


แผนภูมิที่ ๔-๒6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาแนกตามสาขาวิชา ปี ๒๕60

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๒.๕ การจัดหางานในต่างประเทศ  จานวนแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไปทางานในต่างประเทศ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา จานวน 13 คน เป็นชาย 6 คน (ร้อยละ 46.15) และหญิง 7 คน (ร้อยละ 53.85) แรงงานไทยที่ไปลงทะเบี ย นส่ ว นใหญ่จ บการศึกษา ระดับ มัธ ยมศึกษา และปริญญาตรี จานวน 5 คน (ร้อยละ 38.46 ของผู้ แ จ้ ง ความประสงค์ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศทั้ ง หมด) รองลงมา ได้ แ ก่ ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จานวน 2 คน (ร้อยละ 15.38) (ตารางที่ ๔-๒๒) ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวน (คน) ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

0 3 0 3 0 0 6

1 2 2 2 0 0 7

1 5 2 5 0 0 13

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 58


แผนภูมิที่ ๔-๒7 สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา 7.69

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

38.46

38.46

ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท

15.38

ปริญญาเอก

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 จานวนแรงงานไทยที่ได้รับใบอนุมัติให้ไปทางานต่างประเทศ การอนุญาตให้แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศได้ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มี น าคม) พบว่ า มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 74 คน โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตามวิ ธี ก ารเดิ น ทาง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประเภท Re-Entry คือกลับไปทางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญา จานวน 66 คน (ร้อยละ 89.19) รองลงมาเดินทาง ด้วยตนเอง จานวน 8 คน (ร้อยละ 10.81) (ตารางที่ ๔-๒๓) ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 1 (มกราคม –มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน

วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดส่ง Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง รวม

จานวน 0 66 8 0 0 0 74

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 59


แผนภูมิที่ ๔-๒8 สัดส่วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง 11% Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง

89% ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปทางาน แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตในส่วนใหญ่จะไปทางานในภูมิภาคเอเชีย มากที่สุด จานวน 43 คน (ร้อยละ 58.11 ของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด) รองลงมา คือ ภูมิภาค อเมริกา จานวน 17 คน (ร้ อยละ 22.97) และภูมิภ าคยุโ รป จานวน 11 คน (ร้อยละ 14.86) และภูมิภ าค แอฟริกา จานวน 2 คน (ร้อยละ 2.70) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๔) ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางาน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 หน่วย: คน ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ภูมภิ าคอื่น ๆ รวม

จานวน(คน) 43 0 2 11 17 0 1 74

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 60


แผนภูมิที่ ๔-29 จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางานของจังหวัดภูเก็ต 1

17 คน

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา

43 คน

11 คน

ยุโรป อเมริกา

ออสเตรเลีย 2 คน

ภูมิภาคอื่น ๆ

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๓.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน ศูนย์พัฒ นาฝีมือแรงงานจั งหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ ใช้แรงงานในรูปแบบ ต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกเตรีย มเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน สาหรั บการฝึกเตรี ยมเข้าทางานในเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้า ทางาน จาแนกตามกลุ่ม อาชีพ พบว่า ผู้เข้าฝึ กรวม 66 คน มีการฝึกเตรียมเข้าทางานในกลุ่ม ธุรกิจและบริการมากที่สุ ด จานวน 56 คน (ร้ อยละ 84.85) รองลงมาได้แก่ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 10 คน (ร้อยละ 15.15) ตามลาดับ ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกเตรียมเข้าทางาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม–มีนาคม 2561) หน่วย: คน จานวน (คน) กลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ช่างก่อสร้าง 0 0 ช่างอุตสาหการ 0 0 ช่างเครื่องกล 0 0 ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 0 0 ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 10 0 เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ธุรกิจและบริการ 56 43 รวม 66 43 ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 61


๔.๓.๒ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาหรับการฝึกเตรียมเข้าทางานในเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ทั้งสิ้น 2,716 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีการฝึก ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 2,324 คน (ร้อยละ 85.57 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด) รองลงมากลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 197 คน (ร้อยละ 7.25) และ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 195 คน (ร้อยละ 7.18) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 2,601 คน (ร้อยละ 95.77 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับ ฝีมือแรงงานทางานทั้งหมด) อยู่ในระหว่างการฝึก จานวน 85 คน (ร้อยละ 3.13) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึก จานวน 30 คน (ร้อยละ 1.10) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกมาสาเหตุมาจากเวลาเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึง 80% ของเวลาฝึกทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการมีผู้ผ่านการฝึกมากที่สุด จานวน 2,221 คน (ร้อยละ 85.39 ของผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด) รองลงมาคือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 195 คน (ร้อยละ 7.50) และ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 185 คน (ร้อยละ 7.11) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๕) ตารางที่ ๔-๒6 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม–มีนาคม 2561) หน่วย: คน จานวน (คน) กลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ช่างก่อสร้าง 0 0 ช่างอุตสาหการ 0 0 ช่างเครื่องกล 0 0 ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 197 185 ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 195 195 เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ธุรกิจและบริการ 2,324 2,221 รวม 2,716 2,601 ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

จานวน (คน)

แผนภูมิที่ ๔-๓0 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต 1,200 900 600 300 0

2,324 2,221

0 0

197 185 195 195 0 0 0 0 0 0

ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 62


๔.๓.๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส าหรั บ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานในเดื อ น มกราคม – มี น าคม ๒561 พบว่ า มี ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้นจานวน 471 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีผู้เข้ารับการ ทดสอบในกลุ่มสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มากที่สุด จานวน 275 คน (ร้อยละ 58.39 ของผู้เข้ารับ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้ารับการทดสอบในสาขาธุรกิจและบริการ จานวน 171 คน (ร้อยละ 36.31) และช่างก่อสร้าง จานวน 25 คน (ร้อยละ 5.31) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้ งสิ้ น 400 คน (ร้ อยละ 84.93 ของผู้ เข้ ารั บทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานทั้ ง หมด) จ าแนกเป็ น ช่ า งไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มากที่สุด จานวน 228 คน (ร้อยละ 57.00) รองลงมา กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 147 คน (ร้อยละ 36.75) และช่างก่อสร้าง จานวน 25 คน (ร้อยละ 6.25) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๖) ตารางที่ ๔-๒7 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) หน่วย: คน กลุ่มอาชีพ จานวน (คน) ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ 1. ช่างก่อสร้าง 25 25 ๒. ช่างอุตสาหการ 0 0 ๓. ช่างเครื่องกล 0 0 ๔. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 275 228 ๕. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 0 0 ๖. เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ๗. ธุรกิจและบริการ 171 147 รวม 471 400 ทีม่ า: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

จานวน (คน)

แผนภูมิที่ ๔-๓1 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต

200 150 100 50 0

275 25

25 ๐

0

0

228

0

171 147 0

0

ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ

0 ผู้เข้ารับการทดสอบ

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 63


๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๔.1 การตรวจคุ้มครองแรงงาน ภารกิ จ ด้านการคุ้ มครองลู ก จ้ าง นายจ้ าง ให้ ได้ รับความเป็ นธรรมในการจ้ างงาน โดยส านั กงาน สวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจั งหวัดภูเก็ต มีบทบาทในการคุ้มครองผู้ ใช้แรงงานให้ ได้รับความเป็นธรรมจาก การจ้างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมาย สูงสุดคือให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผดุงความยุติธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง ทั้งนี้ มาตรการที่ช่วยให้ผู้ใช้แรงงาน ได้รับรายได้และสวัสดิการที่ เป็นธรรมเพียงพอต่อการดารงชีวิต รวมทั้งได้รับการคุ้มครองแรงงานโดยการตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิ บัติและดูแลตามกฎหมาย ในไตรมาส 1 เดือนมกราคม –มีนาคม ๒๕61 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการ จานวนทั้งสิ้ น 153 แห่ ง มีลู กจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองจานวน 10,387 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 5,722 คน (ร้อยละ 55.32 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) เป็นหญิง จานวน 4,665 คน (ร้อยละ 45.10) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๗) ตารางที่ ๔-๒8 การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) ขนาดสถาน ประกอบการ

สถานประกอบการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการ

ที่ผ่านการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ออกคาสั่งให้ ถูกต้อง ดาเนินการ

๑ - ๔ คน

20

33

20

0

53

20

0

0

๕ - ๙ คน

24

69

76

0

145

24

0

0

๑๐ - ๑๙ คน

30

229

194

0

423

30

0

0

๒๐ - ๔๙ คน

31

478

436

0

914

31

0

0

๕๐ - ๙๙ คน

18

694

575

0

1,269

17

1

1

๑๐๐ - 299 คน

21

2,087

1,690

0

3,777

21

0

0

3๐๐ - ๔๙๙ คน

8

1,836

1,370

0

3,206

8

0

0

๕๐๐ - ๙๙๙ คน

1

296

304

0

600

1

0

0

๑,๐๐๐ คน

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

153

5,722

4,665

0

10,387

152

1

1

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบัติ ถูกต้ องตามกฎหมายทั้งหมด จานวน 152 แห่ ง (ร้อยละ 99.35 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น ) สถานประกอบการปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมด จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 0.65) เมื่อพิจารณาผลการตรวจจาแนกตามขนาดของสถานประกอบการที่ปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20-49 คน จานวน 31 แห่ ง (ร้ อ ยละ 20.39 ของสถานประกอบการปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทั้ ง หมด) รองลงมาเป็ น สถานประกอบการขนาด 10–1๙ คน จานวน 30 แห่ง (ร้อยละ 19.74) และ สถานประกอบการขนาด 5-9 คน จานวน 24 แห่ง (ร้อยละ 15.79) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่ม สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 64


ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปรียบเทียบในแต่ละขนาดสถานประกอบการในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 พบว่า มีสถาน ประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานจ านวน 1 แห่ ง เป็ น สถานประกอบการขนาด 50-99 คน จานวน 1 แห่ง ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๘)

จานวน (แห่ง)

แผนภูมิที่ ๔-๓2 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต 40 30 20 10 0

20 0

31

30

24

21

17 0

0

0

1

0

8

ปฏิบัติถูกต้อง 0 1 0 00

ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ขนาดสถานประกอบการ (จาแนกตามจานวนลูกจ้าง) ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔.๒ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานของลู ก จ้ า ง นอกจากนี้ ยั ง เป็ น อี ก มาตรการที่ ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ สถานประกอบการเห็นความสาคั ญ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง หากการทางานที่มี ความปลอดภัย ย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ใช้แรงงานตามมา เมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทางานอย่างมี ความสุข และส่ งผลต่อผลผลิ ตที่เพิ่มขึ้นน าไปสู่ ผลกาไรที่จะตามมานั่นเอง ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (เดือนมกราคม– มีนาคม) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีว อนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางานในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 79 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครอง รวม จานวน 6,796 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 3,727 คน (ร้อยละ 54.84 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) และจาแนกเป็นหญิง จานวน 3,069 คน (ร้อยละ 45.16) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจาแนกตาม ขนาดสถานประกอบการ พบว่า มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด จานวน 16 แห่ ง (ร้อยละ 20.25 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น) สถานประกอบการขนาด 5-9 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้อง มากที่สุด จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 31.25 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมด) รองลงมาเป็นสถาน ประกอบการขนาด 10-19 คน และสถานประกอบการขนาด 50-99 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 25.00 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมด) และสถานประกอบการขนาด 100-299 คน ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง จานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 12.50) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๘) หมายเหตุ: อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของการตรวจความปลอดภัย = (จานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องของการตรวจความ ปลอดภัยขนาด i / จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยทั้งหมดขนาด i) x 100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 65


ตารางที่ ๔-๒9 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทางาน จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) สถาน ประกอบการ

ขนาดสถาน ประกอบการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - 2๙๙ คน

3 9 13 17 18 13

2 31 108 211 651 1,224

6 39 106 273 660 882

0 0 0 0 0 0

8 70 214 484 1,311 2,106

3 4 9 16 14 11

0 5 4 1 4 2

30๐ - 4๙๙ คน

5

1,190

819

0

2,009

5

500 - ๑,๐๐๐ คน

1 79

310 284 3,727 3,069

0 0

594 6,796

1 63

รวม

การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ออกคาสั่ง ถูกต้อง ถูกต้อง พบ

แนะ นา

ส่งเรื่อง ดาเนินคดี

0 5 4 1 4 2

0 0 0 0 0 0

3 9 13 17 18 13

0

0

0

5

0 16

0 16

0 0

1 79

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓3 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามการตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 20

16

จานวน (แห่ง)

15

0

11

9

10 5

14

3

4 5

0

4

4

1

2

ปฏิบัติถูกต้อง

5 0 1 0

ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ขนาดสถานประกอบการ (จาแนกตามจานวนลูกจ้าง) ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 66


จากการตรวจความปลอดภัย ในสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 ทั้งหมด 79แห่ง เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า สถานประกอบการส่ ว นใหญ่เ ป็ น ประเภทโรงแรมและภั ต ตาคาร จานวน 39 แห่ ง คิ ด เป็ น (ร้ อ ยละ 49.37 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) รองลงมากิจกรรมด้านการขายส่ง การขายปลีก และ การซ่อมแซม จานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 22.78) และ กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ จานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 11.39) ซึ่งผลการตรวจ พบว่า สถานประกอบการ 63 แห่ง (ร้อยละ 79.75) ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมายความปลอดภัย และ สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามกฎหมายความปลอดภัยมีจานวน 16 แห่ง (ร้อยละ 20.25) (ตารางที่ ๒๙) การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีตรวจพบสถานประกอบการมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ ปลอดภัยในการทางาน อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วยการให้คาแนะนา ออกคาสั่ง ส่งเอกสารออกคาสั่งพบ ออกคาสั่งปรับปรุง รวมทั้งการส่งเรื่องดาเนินคดี ทั้งนี้ ในบางสถานประกอบกิจการ อาจมี ดาเนินการมากกว่า 1 กรณี สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า มีสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 16 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ ดาเนินการออกคาสั่งปรับปรุง : เชิญมาพูดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง จป. และ คปอ. แล้ว (ตารางที่ ๔-๒๘) ตารางที่ ๔-30 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต สปก. ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้าง ที่ผ่านการ ตรวจ (คน)

1 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

0

0

0

0

0

๒. ๓. ๔. ๕. ๖.

0 0 2 0 3

0 0 101 0 450

0 0 1 0 3

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

18 39 4 0 9

514 4,363 658 0 353

14 31 3 0 8

4 8 1 0 1

4 8 1 0 1

0

0

0

0

0

0 0 4 0 0 0 79

0 0 357 0 0 0 6,796

0 0 3 0 0 0 63

0 0 1 0 0 0 16

0 0 1 0 0 0 16

ประเภทอุตสาหกรรม

การประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง

๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๙. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๒. การบริห ารราชการ และการป้ อ งกั นประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ 13. การศึกษา 14. งานด้านสุขภาพ และงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1๕. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๖. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๗.องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๘. ไม่ทราบ รวม ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง ถูกต้อง

อัตราการ ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

หน้า 67


๔.๔.๓ การแรงงานสัมพันธ์  องค์การนายจ้างและลูกจ้าง นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน และดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งแก่ลูกจ้างและ นายจ้างแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ แรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทั้งช่วยเสริมสร้าง ความร่วมมืออันดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสันติสุขในวงการ แรงงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการทางานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง นาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ ผลิตผล ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตั้งองค์การเพื่อทาหน้าที่ เป็นตัวแทนตนเอง ในเดือนมีนาคม ๒๕61 พบว่า จังหวัดภูเก็ต มีองค์การนายจ้าง ๒1 แห่ง โดยทั้งหมดนั้นเป็นองค์การประเภทสมาคมนายจ้าง สาหรับองค์การ ลูกจ้าง จานวน 11 แห่ง จาแนกเป็น สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน จานวน 9 แห่ง และ สหพันธ์ แรงงาน จานวน 2 แห่ง (ตารางที่ ๔-๓0 และ (ตารางที่ ๔-๓1) ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองค์การ

จานวน (แห่ง) ๒1 ๒1

สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓4 สัดส่วนขององค์การนายจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ๐%

๐% สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง

๑๐๐%

สภาองค์การนายจ้าง

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนขององค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕61 มีจานวน 11 แห่ง ดังนี้ 1) สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน จานวน ๙ แห่ง ๒) สหพันธ์แรงงาน จานวน ๒ แห่ง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 68


ตารางที่ ๔-๓2 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การจังหวัด ประเภทองค์การ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) ๙ ๒ 11

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓5 สัดส่วนขององค์การลูกจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

2

9

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สถาองค์การลูกจ้าง

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

 ข้ อ พิ พ าทและความขั ด แย้ ง การเกิ ด ข้ อ พิ พ าทแรงงานและข้ อ ขั ด แย้ ง ในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและ ข้อขัดแย้ง ในไตรมาส 1 ประจาเดือนมกราคม – มีนาคม ๒561 ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการแจ้ง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง จานวน 1 แห่ง 1 ครั้ง มีลูกจ้างจานวน 219 คน ๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือจากการตรวจสถานประกอบการ เพื่อให้ การคุ้มครองให้ ผู้ ใช้แรงงาน ส านั กงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการ ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มีนาคม) แก่สถานประกอบการ โดยการ ดาเนินการส่งเสริมและให้บริการ ด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด 66 แห่ง มีลูกจ้างได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน จานวน 8,145 คน ๔.๕ การประกันสังคม ๔.๕.1 สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 10,713 แห่ง และมีผู้ประกันตน รวมทั้งสิ้น ๑54,743 คน เมื่อพิจารณาจานวนสถานประกอบการจาแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่นๆ มีจานวนสถานประกอบการมากที่สุด 7,194 แห่ง (ร้อยละ 67.15 ของสถานประกอบการทั้งหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า 1,910 แห่ง (ร้อยละ 17.83) และ การก่อสร้าง 670 แห่ง (ร้อยละ 6.25) ตามลาดับ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 69


เมื่อพิจารณาจานวนผู้ประกันตนจาแนกตามรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มี จ านวนผู้ ป ระกั น ตนมากที่ สุ ด 119,202 คน (ร้ อ ยละ 77.03 ของผู้ ป ระกั น ตนทั้ ง หมด) รองลงมา คื อ อุตสาหกรรมการค้า 20,352 คน (ร้อยละ 13.15) และการก่อสร้าง 5,989 คน (ร้อยละ 3.87) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๒) ตารางที่ ๔-๓3 จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) ผู้ประกันตน (คน) ๖ ๔๑ ๑๑๐ ๑,๑๐๒ ๑๑๘ ๖๒๖ ๑๐ ๔๒ ๕๐ ๓๗๘ ๒๑ ๖๙๙ ๓๐ ๓๖๐ ๕๖ ๓๑๒ ๙ ๒๑๖ ๕๑ ๓๓๐ ๑๓ ๖๗ ๑๑๑ ๘๐๗ ๖๗๐ ๕,๙๘๙ ๓๕๔ ๔,๒๒๐ ๑,๙๑๐ ๒๐,๓๕๒ ๗,๑๙๔ ๑๑๙,๒๐๒ ๑๐,๗๑๓ ๑๕๔,๗๔๓

ประเภทอุตสาหกรรม การสารวจ การทาเหมืองแร่ การผลิตอาหารเครื่องดืม่ การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี น้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิต ประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค การก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓6 ๕ อันดับ ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจานวนผู้ประกันตนมากที่สุด ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัด

๖๒๖ ๔,๒๒๐

ภูเก็ต

การขนส่ง การคมนาคม การก่อสร้าง

๕,๙๘๙ ๒๐,๓๕๒ ๑๑๙,๒๐๒

ประเภทอุตสาหกรรม

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ

๑๕๐,๐๐๐

จานวนผู้ประกันตน (คน)

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 70


 จานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีจานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคมจานวน ๔ แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาล ของรัฐ บาล ๒ แห่ ง (ร้ อยละ ๕0 ของสถานพยาบาลหลักทั้งหมด) รองลงมาเป็น สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ ง (ร้อยละ ๒๕) และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (ร้อยละ ๒5) (ตารางที่ ๔-๓๓) สาหรับรายชื่อ สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ ต โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนสถานพยาบาลของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตารางที่ ๔-๓4 จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม

แห่ง ๒ 1 1 ๔

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓7 เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จาแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ๒๕.๐๐%

รัฐบาล ๕๐.๐๐ %

เอกชน ๒๕.๐๐ % ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๒ กองทุนประกันสังคม ในด้ า นสถานการณ์ เ งิ น กองทุ น พบว่ า กองทุ น ประกั น สั ง คม ณ สิ้ น เดื อ นมี น าคม มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ เงินกองทุนประกันสังคม ๗ กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน จานวนผู้ใช้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 23,326 ราย จานวนเงินที่ใช้ไป 41,623,336.88 บาท  การใช้บริการกองทุนประกันสังคม ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใช้บริการประกันสังคม (ไม่เนื่องจาก การทางาน) จานวน 23,326 คน โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ ทดแทนประเภทสงเคราะห์บุตร จานวน 18,060 คน (ร้อยละ 77.42) รองลงมาคือ ว่างงาน จานวน 2,114 คน (ร้อยละ 9.06) และกรณีชราภาพ จานวน 1,369 คน (ร้อยละ 5.87) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๔) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 71


ตารางที่ ๔-๓5 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชน์ทดแทน เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน รวม

ราย 1,256 357 115 55 18,060 1,369 2,114 23,326

จานวนเงิน (บาท) ๒,๘๙๕,๘๖๑.๔๕ ๙,๐๙๙,๙๐๒.๕๐ ๓๙๔,๕๔๖.๐๐ ๙๙๙,๓๕๙.๐๒ ๗,๙๒๘,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๒๖๐,๑๗๕.๐๖ ๘,๐๔๔,๖๙๒.๘๕ ๔๑,๖๒๓,๓๓๖.๘๘

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓8 เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภท ประโยชน์ทดแทน(ไม่เนื่องจากการทางาน) ในจังหวัดภูเก็ต 20,000

18,060

15,000 10,000 5,000 0 จานวน (ราย)

1,256357 11555

2,114 1,369

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน

ประเภทประโยชน์ทดแทน ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๓ กองทุนเงินทดแทน ในด้ า นสถานการณ์ เ งิ น กองทุ น พบว่ า กองทุ น เงิ น ทดแทนจ าแนกตามประเภทความร้ า ยแรง (เนื่องจากการทางาน) ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕61 มีการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ๕ กรณี ได้แก่ ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน ๓ วัน และหยุดงานไม่เกิน ๓ วัน จานวน 296 ราย  การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทางาน) เป็นจานวนทั้งสิ้น 296 คน โดยประเภทประโยชน์ความร้ายแรงที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด พบว่า ตาย จานวน 121 คน (ร้อยละ 40.88 ของผู้บริการเนื่องจากการทางานทั้งหมด) รองลงมา คือ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 95 คน (ร้อยละ 32.09) และหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 48 คน (ร้อยละ 16.22) (ตารางที่ ๔-๓๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 72


ตารางที่ ๔-๓6 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความร้ายแรง

ผู้ใช้บริการ (คน) 121 19 13 48 95 296

1. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางส่วน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-39 เปรียบเทียบการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต จานวน (ราย)

150

ตาย

121 95

100 48

50

0

19

13

ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน ๓ วัน หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน

ประเภทความร้ายแรง ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ผู้ประกันตนจังหวัดภูเก็ตประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน (ในกองทุน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จานวน 143 คน เมื่อพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามขนาดของสถานประกอบการขนาด 201-500 คน มีการประสบอัน ตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทางานมากที่สุด จานวน 27 คน (ร้อยละ 18.88 ของผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายทั้งหมด) รองลงมา เป็นสถานประกอบการขนาด 1-10 คน จานวน 24 คน (ร้อยละ 16.78) และสถานประกอบการขนาด 51-100 คน จานวน 21 คน (ร้อยละ 14.69) ตามลาดับ จากการพิจารณา การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายที่ต้องหยุดงานไม่ เกิน ๓ วั น จ านวน 95 คน (คิด เป็ น ร้ อยละ 66.43 ของผู้ ประกัน ตนที่ ป ระสบอั น ตรายทั้ ง หมด) รองลงมา ได้ แ ก่ หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 48 คน (ร้อยละ 33.57) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๖)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 73


ตารางที่ ๔-๓7 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต ความร้ายแรง

ขนาดสถานประกอบกิจการ

ตาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ บางส่วน

หยุดงาน เกิน ๓ วัน

หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน

รวม

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5 4 8 4 8 1 3 48

9 11 13 13 9 19 11 10 95

24 16 17 21 13 27 12 13 143

๑ - ๑๐ คน ๑๑ - ๒๐ คน ๒๑ - ๕๐ คน ๕๑ - ๑๐๐ คน ๑๐๑ - ๒๐๐ คน ๒๐๑ - ๕๐๐ คน ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ คน ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔0 เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต 13

๑,๐๐๐ คนขึ้นไป

12

๕๐๑ - ๑,๐๐๐ คน

27

๒๐๑ - ๕๐๐ คน

13

๑๐๑ - ๒๐๐ คน

21

๕๑ - ๑๐๐ คน

ผู้ประสบอันตราย

17 16

๒๑ - ๕๐ คน ๑๑ - ๒๐ คน

24

๑ - ๑๐ คน

0

10

20

30

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 74


แผนภูมิที่ ๔-๔1 เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต ตาย 0 คน

หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน 95 คน

ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 0 คน บางส่วน 0 คน หยุดงานเกิน ๓ วัน 48 คน

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 สถานประกอบการที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยกองทุ น เงิ น ทดแทนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จ านวน 10,713 แห่ง ลูกจ้าง 154,73 คน พิจารณาตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1-10 คน มากที่สุด จานวน 8,320 แห่ ง ลู กจ้าง 28,592 คน รองลงมาคื อสถานประกอบการที่มีลู กจ้าง 11-20 คน จานวน 1,160 แห่ง ลูกจ้าง 15,341 คน และ สถานประกอบการขนาด 21-50 คน จานวน 664 แห่ง มีลูกจ้าง จานวน 20,056 คน ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๗) ตารางที่ ๔-๓8 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มีนาคม) จานวน ขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการ (แห่ง) ลูกจ้าง (คน) 1-10 คน 8,320 28,592 11-20 คน 1,160 15,341 ๒1-50 คน 664 20,056 ๕1-100 คน 269 19,095 101-200 คน 176 24,331 ๒01-500 คน 105 30,876 ๕01-1,000 คน 15 9,501 1,000 คนขึ้นไป 4 6,951 รวม 10,713 154,743 ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 75


แผนภูมิที่ ๔-๔2 เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

28,592

20,056

24,331

19,095 15,341 8,320 1,160 664 269 176

สปก. (แห่ง)

30,876

9,501 6,951 105 15 4

ลูกจ้าง (คน)

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มีนาคม) มีผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน โดยมาขึ้น ทะเบี ย นผู้ ว่ างงานที่ส านั ก งานจั ด หางานจัง หวั ดภู เก็ ต จานวน 1,967 คน จ าแนกเป็น ผู้ ถู กเลิ ก จ้า ง จานวน 220 คน (ร้อยละ 11.18 ของผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน) และสมัครใจลาออก จานวน 1,747 คน (ร้อยละ 88.82) (ตารางที่ ๔-๓๘) ตารางที่ ๔-๓9 เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ข้อมูล มกราคม 61 กุมภาพันธ์ 61 มีนาคม 61 รวม

ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เลิกจ้าง (คน) ลาออก (คน) รวม (คน) 53 391 444 84 673 757 83 683 766 220 1,747 1,967

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 76


แผนภูมิที่ ๔-๔3 จานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

1,747

2,000 1,500 1,000 500

220

0 เลิกจ้าง (คน)

ลาออก (คน)

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๔ การเลิกกิจการและเลิกจ้างงาน  สถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ในไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จั งหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิ กกิจการ/หยุดกิจการชั่ว คราว ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จ านวนทั้ ง สิ้ น 185 แห่ ง มี ลู ก จ้ า งในสถานประกอบการถู ก เลิ ก จ้ า ง จ านวน 809 คน เป็ น สถานประกอบการขนาด 1-๙ คน จานวน 164 แห่ง (ร้อยละ 88.65 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุด กิจการชั่วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้างจานวน 449 คน (ร้อยละ 55.50 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/ หยุ ดกิ จ การชั่ว คราวทั้ง หมด) และสถานประกอบการขนาด 10 คนขึ้ นไป จานวน 21 แห่ ง (ร้ อยละ 11.35 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุ ดกิจการชั่ วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้าง จานวน 360 คน (ร้อยละ 14.49 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) (ตารางที่ ๔-๓๙) ตารางที่ ๔-40 จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต จานวน ขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / จานวนลูกจ้าง (คน) หยุดกิจการชั่วคราว (แห่ง) 1-๙ คน 164 449 10 คนขึ้นไป 21 360 รวม 185 809 ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 77


แผนภูมิที่ ๔-๔4 เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต 500

449

400

360 สถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ (แห่ง) ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง (คน)

300 200

164

100 จานวน 0

21 ๑-๙ คน

๑๐ คนขึ้นไป ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

4.6 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลแรงงานในภาพรวมของ ทั้งประเทศ ได้ตระหนักถึงการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง โดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งในที่นี้หมายถึง “ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจาก การทางาน” โดยนิยาม “ผู้มีงานทา” ในที่นี้หมายถึง ผู้มีงานทาที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป และนิยามคาว่า “ไม่ได้รับความ คุ้ ม ครองและไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คมจากการท างาน” หมายถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย ประกันสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงทาให้แรงงานนอกระบบไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีจานวนผู้มีงานทาทั้งสิ้น 315,508 คน เป็น แรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลั กประกันทางสั งคมจากการทางาน จานวน 221,218 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11 และเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ ทางาน จานวน 94,290 คน หรือร้อยละ 29.89 ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุ 40 – 45 ปี สถานภาพการทางานเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ไม่มีสวัสดิการ และงาน ขาดความต่อเนื่อง ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางานจากเครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย และมีปัญหาจาก สภาพแวดล้อมในการทางานจากอิริยาบถในการทางาน และฝุ่นละออง ควัน และกลิ่น เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือประสบ อุบัติเหตุจากการทางานจนต้องไปรับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลส่วนใหญ่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงานมอบหมายให้สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดทาโครงการบริหาร จัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประเด็นปัญหาด้านแรงงานนอกระบบที่สาคัญในจังหวัด โดยมีแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้าน แรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตจึงได้ดาเนินการ รวบรวมแผนการดาเนินงานด้านแรงงานนอกระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต จัดทาแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสาคัญ สรุป ดังนี้

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 78


(1) แผนปฏิบัติการฯ มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ 77 กิจกรรม/โครงการ (2) เป้าหมายการดาเนินงานตามแผนฯ : แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา จานวน 28,444 คน (3) มีหน่วยงานร่วมดาเนินการ จานวน 29 หน่วยงาน (4) งบประมาณรวม 9,432,990 บาท ที่

ชื่อยุทธศาสตร์

1 ขยายความคุ้มครองและสร้าง หลักประกันทางสังคม 2 เสริมสร้างความรู้และพัฒนาสมรรถนะ แรงงานนอกระบบเพื่อขยายโอกาสการ มีงานทา 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบ รวม

เป้าหมาย จานวน (คน) ร้อยละ

งบประมาณ จานวน (บาท) ร้อยละ

21,157

74.38

165,760

1.76

5,246

18.44

8,830,830

93.62

2,041

7.18

436,400

4.62

28,444

100

9,432,990

100

4.7 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เรื่องการป้องกันการค้า มนุษย์และแรงงานต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของ ปัญหาที่ทาให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ Tier 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ของสหรัฐฯ และสหภาพ ยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองจากการทาประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ซึ่งเป็ นปั ญหาที่รั ฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา ให้ความส าคัญ โดยกาหนดให้ การป้องกันและ ปราบปรามการค่ า มนุ ษ ย์ ถื อ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ และได้ ก าหนดนโยบาย “ไม่ ย อมรั บ ต่ อ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ” (ZeroTolerance) เพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปปฏิบัติ เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต (Provention of Human Trafficking on Labour Operation Center, Phuket Province) มีแรงงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้อานวยการ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ ด าเนิ น การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันการ ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 แผน และมีผลการดาเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 1/2561 ดังนี้ (1) จั ดประชุมเพื่อขับเคลื่ อนและติดตามการปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัด จานวน 3 ครั้ง (2) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และจัดทาแผนตรวจแรงงาน กลุ่มเสี่ยง จานวน 1 ครั้ง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 79


(3) ดาเนินการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามแผนที่กาหนดร่วมกัน ดังนี้ 1) เรือประมง จานวน 11 ลา 2) สถานแปรรูปสัตว์น้า จานวน 6 แห่ง 3) กิจการอื่นๆ จานวน - แห่ง (4) หาข่าวและกาหนดเป้าหมายการตรวจร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และดาเนินการตรวจ ตามแผนที่กาหนด จานวน 6 ครั้ง (5) จัดทาแผ่นพับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สิทธิ หน้าที่ และบทลงโทษ จานวน 1 ครั้ง (6) รณรงค์สร้างจิตสานึกและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารท้องถิ่น อาทิ นสพ.ท้องถิ่น วิทยุชุมชน รายการโทรทัศน์ท้องถิ่น จานวน - ครั้ง (7) ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) หรือจัดมาตรฐาน แรงงานไทย (TLS.) จานวน 100 แห่ง (8) จัดทา/ปรับปรุงทะเบียนเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน จานวน - เล่ม (9) จั ดประชุม /สัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ให้กับภาคีเครือข่าย ทั้งใหม่และเก่า จานวน - ครั้ง 4.8 อื่นๆ โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านอาชีพ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จานวน 4 หลักสูตร 12 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 245 คน งบประมาณ 672,000 บาท และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการฯ ร้อยละ 89.72

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 80


ตารางภาคผนวก ตารางที่ ๒-1 ข้อมูลการปกครอง ระยะห่างจาก พื้นที่ (ตร.กม.) จังหวัด (กม.) ตาบล ๒๒๔.000 1 ๘ ๖๗.0๓๔ 1๒ ๓ ๒๕๒.000 1๙ ๖ ๕๔๓.0๓๔ 1๗

อาเภอ เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง รวม

จานวน หมู่บ้าน ๔๔ ๖ ๔๕ ๙๕

ชุมชน ๒๓ ๒๖ ๙ ๕๘

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-๒ จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ จานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม

ชาย

ร้อยละ (%) หญิง

รวม

244,156

46.76

53.24

100.00

30,399

57,822

47.43

52.57

100.00

49,847

52,957

102,804

48.49

51.51

100.00

191,443

213,339

404,782

47.30

52.70

100.00

สาดับที่

อาเภอ/กิง่ อาเภอ

1

เมือง

114,173

129,983

กะทู้

27,423

ถลาง รวม

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕61

ตารางที่ ๒-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) จังหวัด บาทต่อปี 1. ระยอง 982,500 2. กรุงเทพมหานคร 513,397 3. ชลบุรี 491,971 4. พระนครศรีอยุธยา 475,795 5. ฉะเชิงเทรา 399,194 6. สมุทรสาคร 364,354 7. ปราจีนบุรี 345,795 8. สมุทรปราการ 339,972 9. ภูเก็ต 306,779 10. นครปฐม 288,820 ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 81


ตารางที่ ๒-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕8 อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จาแนกตามสาขาการผลิต สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการป้ อ งกั น ประเทศรวมทั้ ง การ ประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (GPP)

อัตราการขยายตัว (ณ ราคาคงที่) 2557 2558 -10.0 -1.8 0.7 -0.4 -16.8 -.2.6 3.0 14.0 -14.0 0.5 4.9 -2.1 -11.4 8.7 3.2 2.8

โครงสร้าง (ณ ราคาประจาปี) 2557 2558 3.5 2.8 1.3 1.0 2.3 1.8 96.5 97.2 1.5 1.4 2.2 1.8 3.5 3.2 6.0 5.5

-2.4 14.5 5.7 23.9 -8.0

21.2 16.2 4.9 2.5 2.6

38.1 25.3 6.0 4.6 4.1

41.9 25.0 5.4 4.0 3.7

7.6 2.4 0.9 -11.8

13.6 4.1 10.9 -10.2

1.0 2.1 2.0 0.1

1.1 2.0 2.0 0.2

2.5

13.5

100.0 100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558)

ตารางที่ 2-5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. 2552 – 2558 สาขาการผลิต/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) จานวนประชากร (1,000 คน)

2552

2553

2554

2555

2556

2557

175,251 156,737 205,026 229,285 255,798 265,954 489 525 527 529 531 533 ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2558

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 82

2558 306,779 535


ตารางที่ ๒-6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) (๒๕๕8 = 100) ธันวาคม ๒๕61

หมวด ดัชนีราคาผู้บริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

101.8 102.4 101.2 101.8

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-7 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) ประเภทอุตสาหกรรม การทาขนมปัง หรือขนมเค้ก การท าผลิ ต ภัณ ฑ์ คอนกรี ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ค อนกรี ตผสม ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ รวม

จานวน (ราย) 1

จดทะเบียน เงินทุน แรงงาน (ล้านบาท) (คน) 6.82 5

1

6.50

7

2

13.32

12

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีส่วนร่วม ในกาลังแรงงาน

1/๒๕60

ไตรมาส 2/๒๕๖0 3/๒๕๖0

4/๒๕๖0

1/๒๕๖๑

กาลังแรงงานในจังหวัด 327,123 318,508 319,244 325,227 322,092 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต 447,731 448,325 448,837 449,154 449,578 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 73.06 71.04 71.13 72.41 71.64 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 83


ตารางที่ ๓-๒ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทา

ไตรมาส 3/๒๕๖0 4/๒๕๖0

1/๒๕60

2/๒๕60

จานวนผู้ทางานในภาคเกษตรของจังหวัด

10,286

10,416

จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

313,923 303,449 306,102 312,481 309,099

จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

324,209 313,865 315,508 322,045 318,711

9,406

1/๒๕๖๑

9,564

9,612

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

3.17

3.32

2.98

2.97

3.02

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

96.83

96.68

97.02

97.03

96.98

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

อัตราการว่างงาน จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด กาลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

ตารางที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1/๒๕60 2,914 327,123

2/๒๕60 4,643 318,508

3/๒๕60 3,351 319,244

4/๒๕60 3,183 325,227

1/๒๕๖๑ 3,381 322,092

0.89

1.46

1.05

0.98

1.05

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้าง ในจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จ านวนผู้ ป ระกั น ตน ที่ ข อรั บ ประโยชน์ ก รณี ว่างงาน จานวนผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ย นแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง

ไตรมาส 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 148,414 148,931 150,898 153,360 23,150 23,418 24,147 24,433 19,366 19,663 21,343 22,147

1/๒๕๖๑ 154,743 24,701 22,495

2,026

2,161

3,278

2,500

2,114

259

609

293

308

220

3.70

3.46

3.60

3.91

4.26

-13.42

14.64

31.75

6.16

4.34

121.37

44.66

-67.91

-27.53

-15.06

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 84


ตารางที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนตาแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

ไตรมาส 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1,331 497 2,170 1,191 467 626 1,782 1,033 936 1,096 1,851 2,262 285.01 79.39 121.77 115.30 142.20 45.35 117.23 52.65

1/๒๕๖๑ 2,115 935 2,775 226.20 76.22

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงาน ทาทั้งหมดของจังหวัด อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ในจังหวัด

ไตรมาส 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕๖๑ 74,438 75,457 75,980 87,253 87,803 47,614 41,224 30,998 15,840 7,425 324,209 313,865 315,508 322,045 318,711 22.96

24.04

24.08

27.09

27.55

14.69

13.13

9.82

4.92

2.33

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ ไตรมาส สถานประกอบกิจการ 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 ที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 0 27 1 15 ที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 176 131 113 49 ที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 13 8 15 3 ที่ผ่านตรวจกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 82 49 53 20 อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ในการทางานของสถานประกอบกิจการ

1/๒๕61 1 152 16 63

0.00

20.61

0.88

30.61

0.66

15.85

16.33

28.30

15.00

25.40

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 85


ตารางที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส สถานประกอบกิจการ 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61 จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททั้งหมด 1 0 0 0 1 จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งทั้งหมด 1 0 0 0 1 จานวนสถานประกอบการทั้งหมด 10,263 10,311 10,422 10,589 10,713 อัตราการการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 สถานประกอบการ 100,000 แห่ง อัตราการการเกิดข้อขัดแย้งแรงงานต่อ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 สถานประกอบการ 100,000 แห่ง ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ผู้ประกันตน 1/๒๕60 2/๒๕60 3/๒๕60 4/๒๕60 1/๒๕61 จานวนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ 190,930 228,012 196,388 199,940 201,939 และ ๔0 ในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 324,209 313,865 315,508 322,045 318,711 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 58.89 72.65 62.25 62.08 63.36 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 223,178 224,553 447,731 224,050 225,528 449,578 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 181,049 146,074 327,123 180,756 141,336 322,092 1.1 ผู้มีงานทา 178,620 145,589 324,209 179,106 139,605 318,711 1.2 ผู้ว่างงาน 2,430 484 2,914 1,650 1,731 3,381 1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 0 0 0 0 0 0 ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 42,128 78,480 120,608 43,294 84,192 127,486 2.1 ทางานบ้าน 3,222 39,239 42,461 1,595 38,377 39,972 2.2 เรียนหนังสือ 15,287 19,824 35,111 13,297 22,613 35,910 2.3 อื่นๆ 23,620 19,416 43,036 28,401 23,203 51,604 ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 86


ตารางที่ ๔-๒ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน อุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และ การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การก่อสร้าง ๖. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และ การ คมนาคม ๙. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 10.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการป้องกัน ประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1๒. การศึกษา 1๓. งานด้ า นสุ ข ภาพ และงานสั ง คม สงเคราะห์ 1๔. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และ การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๕. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๖. องค์การระหว่างประเทศและองค์การ ต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๗. การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย 1๘. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒0. การบริหารและการสนับสนุน ๒1. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไม่ทราบ รวม ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

8,150 8,150

2,136 2,136

10,286 10,286

6,984 6,984

2,628 2,628

9,612 9,612

170,470 287 9,952 275 17,711 25,979

143,453 0 6,222 198 2,906 33,712

313,923 287 16,174 473 20,617 59,691

172,122 286 12,857 0 12,634 22,859

136,977 0 8,350 0 2,815 28,621

309,099 286 21,207 0 15,449 51,480

40,625 22,447

49,417 2,360

90,042 24,807

45,401 26,830

50,771 3,840

96,172 30,670

374 5,520

3,565 2,712

3,939 8,232

1,274 1,542

2,041 1,574

3,315 3,116

3,383

4,201

7,584

6,048

2,903

8,951

3,932 1,821

5,087 4,147

9,019 5,968

3,141 1,102

5,885 2,327

9,026 3,429

5,368

10,177

15,545

8,161

8,426

16,587

362 0

3,428 0

3,790 0

1,245 0

3,362 0

4,607 0

1,576 1,922 4,513 17,385 7,038 0

0 227 2,852 8,941 3,301 0

1,576 2,149 7,365 26,326 10,339 0

1,341 2,474 2,467 18,854 3,606 0

0 626 2,440 10,500 2,496 0

1,341 3,100 4,907 29,354 6,102 0

178,620 145,589 324,209 179,106 139,605

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

318,711

หน้า 87


ตารางที่ ๔-๓ เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน

อาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโส และผู้จดั การ ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ๔. เสมียน เจ้าหน้าที่ ๕. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ๖. ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตร ๗. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ยอดรวม

ชาย

ไตรมาส 1 ปี 60 หญิง

ชาย

ไตรมาส 1 ปี 61 หญิง

รวม

รวม

9,252

4,522

13,774

9,879

6,559

16,438

10,285

10,027

20,312

6,313

7,347

13,660

8,736

13,612

22,348

11,819

10,754

22,573

5,380

12,509

17,889

5,201

12,322

17,523

46,500

65,164

111,664

48,898

65,370

114,268

13,548

1,785

15,333

12,921

4,536

17,457

30,539

7,228

37,767

31,457

7,415

38,872

32,430

2,679

35,109

31,751

1,080

32,831

21,950

28,063

50,013

20,867

24,222

45,089

0 178,620

0 145,589

0 324,209

0 179,106

0 139,605

0 318,711

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๔ ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ระดับการศึกษา ไตรมาส 1 ปี 60 ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

รวม

1.ไม่มีการศึกษา

706

1,643

2,349

3,277

2,334

5,611

๒.ต่ากว่าประถมศึกษา

10,753

9,002

19,755

10,970

10,409

21,379

๓.ประถมศึกษา

41,458

27,897

69,355

34,628

27,241

61,869

๔. มัธยมศึกษาตอนต้น

47,351

23,913

71,264

47,714

20,585

68,299

๕.มัธยมศึกษาตอนปลาย

32,328

30,099

62,427

35,437

27,014

62,451

- สายสามัญ

24,280

23,153

47,433

24,703

18,969

43,672

- สายอาชีวศึกษา

8,048

6,946

14,994

10,734

8,045

18,779

-

-

-

-

-

-

42,712

49,628

92,340

44,521

49,804

94,325

- สายวิชาการ

27,736

37,012

64,748

28,296

35,423

63,719

- สายวิชาชีพ

12,102

8,003

20,105

12,419

9,918

22,337

- สายวิชาการศึกษา

2,874

4,613

7,487

3,806

4,463

8,269

-

-

-

-

-

-

3,312

3,407

6,719

2,559

2,218

4,777

178,620

145,589

324,209

179,106

139,605

318,711

- สายวิชาการศึกษา ๖.อุดมศึกษา

๗.การศึกษาอื่น ๆ ๘.ไม่ทราบ รวม ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 88


ตารางที่ ๔-๕ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 หน่วย: คน สถานภาพการ ทางาน นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม รวม

ชาย 11,206 10,460 106,959 46,116 3,879 178,620

ไตรมาส 1 ปี 60 หญิง 5,448 11,898 94,193 24,254 9,796 145,589

รวม 16,654 22,358 201,152 70,370 13,675 324,209

ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง 11,131 4,496 12,322 8,941 104,706 85,230 42,518 29,565 8,428 11,374 179,105 139,606

รวม 15,627 21,263 189,936 72,083 19,802 318,711

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๖ จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ระดับการศึกษา กาลังแรงงาน จานวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน

ไตรมาส 1 ปี 60 ชาย หญิง 181,049 146,074 2,430 484 1.34 0.33

รวม 327,123 2,914 0.89

หน่วย: คน

ไตรมาส 1 ปี 61 ชาย หญิง 180,756 141,336 1,650 1,731 0.91 1.22

รวม 322,092 3,381 1.05

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน / กาลังแรงงานรวม) X100)

ตารางที่ ๔-๗ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ (คน) ประเภทอุตสาหกรรม ชาย หญิง รวม 1. เกษตรกรรม 5,474 637 6,111 ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 0 0 0 ๓. การผลิต 4,569 4,075 8,644 ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 0 0 0 ๕. การจัดหาน้า การบาบัดน้าเสีย 77 0 77 ๖. การก่อสร้าง 5,001 181 5,182 ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 12,881 9,718 22,599 ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 9,890 330 10,220 ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 6,363 11,498 17,861 10. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 0 0 0 11. กิจกรรมด้านการเงิน 0 403 403 สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 89


1๒. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ 1๔. กิจกรรมการบริหาร 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ 1๖. การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๘. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๙. ศิลปะ บันเทิง ๒0. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๒๒.ไม่ทราบ รวม

1,991 1,055 2,091 0

2,200 267 574 0

4,191 1,322 2,665 0

306 0 329 616 382 243 334 49 3,526 3,409 0 0 0 0 54,269 34,200

306 945 625 383 6,935 0 0 88,469

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๘ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอาชีพ

หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2,863 1,376 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 824 1,136 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 1,556 1,629 4. เสมียน 786 157 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 16,058 23,141 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และประมง 6,203 984 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 12,123 3,170 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9,967 483 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 3,889 2,124 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ๆ 0 0 ยอดรวม 54,269 34,200

4,239 1,960 3,185 943 39,199 7,187 15,293 10,450 6,013 0 88,469

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 90


ตารางที่ ๔-๙ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงอายุ อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ขึ้นไป รวม

จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง 1,473 453 1,878 3,656 4,716 2,196 4,350 3,880 7,438 3,240 9,299 6,839 8,691 3,220 5,745 3,582 5,198 3,861 5,481 3,273 54,269 34,200

รวม 1,926 5,534 6,912 8,230 10,678 16,138 11,911 9,327 9,059 8,754 88,469

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-10 จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕60 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : คน จานวนแรงงานนอกระบบ ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ไม่มีการศึกษา 1,926 864 2,790 ต่ากว่าประถมศึกษา 4,696 3,559 8,255 ประถมศึกษา 12,605 8,056 20,661 มัธยมศึกษาตอนต้น 15,977 5,233 21,210 มัธยมศึกษาตอนปลาย 10,694 8,382 19,076 - สายสามัญ 5,709 5,871 11,580 - สายอาชีวศึกษา 4,985 2,511 7,496 - สายวิชาการศึกษา 0 0 0 อุดมศึกษา 8,371 8,106 16,333 - สายวิชาการ 5,663 6,348 12,011 - สายวิชาชีพ 2,423 864 3,287 - สายวิชาการศึกษา 141 894 1,035 อื่นๆ 0 0 0 ไม่ทราบ 144 0 144 รวม 54,269 34,200 88,469 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบ ณ ปี ๒๕60

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 91


ตารางที่ ๔-11 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ปี ๒๕60 และ ๒๕61 ปี

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (อัตรา) (คน) ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ม.ค-มี.ค 60 82 51 803 936 188 279 467 ม.ค-มี.ค ๖1 684 662 1,429 2,775 416 519 935

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง รวม 498 833 1,331 879 1,236 2,115

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-11.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ปี ๒๕61 บรรจุงาน

มัธยมศึกษา

224 632

ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 78 438

ปวช.

487

91

135

- พาณิชย์

0 0 487 504 0 0 504 362 566 0 0 0 2,775

4 6 81 56 17 6 33 7 265 0 0 0 935

36 27 72 237 100 42 95 17 812 2 0 0 2,115

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่งงาน ว่าง (อัตรา)

ประถมศึกษาและต่ากว่า

- ช่าง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

รวม

(คน) 151 761

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 92


ตารางที่ ๔-1๒ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ เดือน มกราคม – มีนาคม ปี ๒๕61 ประเภทอาชีพ

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้าน การประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผู้ฝึกงาน รวม

100 159 205 311 1,562 22 247 107 60 2 2,775

ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน สมัครงาน (คน) (คน) 17 56 17 32 95 142 170 322 503 1,320 4 6 42 91 77 10 0 935

96 50 0 2,115

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย ๗. การก่อสร้าง ๘. การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 9. โรงแรมและภัตตาคาร 10. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

รถจั ก รยานยนต์ ของใช้

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

ตาแหน่งงานว่าง

บรรจุงาน

(อัตรา) 17 17 0 2,758 6 91 30 12 99

(คน) 25 25 0 2,090 1 80 2 13 148

887

676

810 13 0

750 0 0 หน้า 93


สาขาอุตสาหกรรม 1๓. 1๔. 1๕. 1๖ 1๗. 1๘. 1๙. ๒0. ๒1. ๒๒.

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

บรรจุงาน (คน)

15 12 6 0 0 0 469 20 118 101 2,775

22 8 2 0 0 0 133 14 135 57 2,115

กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ไม่ทราบ รวม

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๔ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) กิจกรรมที่ดาเนินการ จานวนครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์(คน) เพื่อส่งเสริมการมีงานทา ที่จัดกิจกรรม ชาย หญิง รวม 8 906 1,883 2,789 แนะแนวอาชีพ 0 0 0 0 มหกรรมอาชีพ 0 0 0 0 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 0 0 0 0 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ 0 0 0 0 อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน 0 0 0 0 ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน 8 906 1,883 2,789 รวม ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ หน่วย: คน คนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตทางานชั่วคราว

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย มาตรา 9 ปี 2560

นาเข้า (MOU) ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

มติ ครม

ปกติ

รวม

มติ ครม.

พิสูจน์

เวียดนาม

สัญชาติ

มาตรา 12 ส่งเสริม การ ลงทุน (BOI)

มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย รวม

มติ ครม. (3 สัญชาติ)

รวม

รวม ทั้งสิ้น

มี.ค'60

0

14,936

2,721

1,144

3,865

80

6,681

420

25,982

842

47,614

48,456

74,438

มี.ค'61

0

17,654

0

2,818

2,818

0

59,186

444

80,102

276

7,425

7,701

87,803

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 94


ตารางที่ ๔-1๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี 2560 ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้า 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก ไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10.การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13.การผลิตเคมีภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์เคมี 14.การผลิตยางพาราและ ผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17.การผลิ ตโลหะและผลิ ตภั ณ ฑ์ ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22.ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24.ที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า น อาหาร 25.การขนส่ ง และสถานที่ เ ก็ บ สินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและสังคม สงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ

รวม

20 40 16

14 5

10

5

2

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

13 9 5 4 29

5 5 4 24

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

10

1

1

4

6

12

6

7

1

7

34

34

8

558

38

1479 239

67 5

55

2585

227 4

17

247 11 487

36

30 473

6 54

6,326

540

17

17

278

19

181

11

99

126

9

1145 148

58

208 91

5

1428

187

443

30

4

150

178 7 72

12 4 248

23

2 67

15 266

13 140

6 54

1,275

127

57

1,444

79

3,534

321

73

13

13

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

19 10 4 29

19

17

10

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

33 50 31 4 39

1

17

659

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

หน้า 95


ตารางที่ ๔-1๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2560 หน่วย : คน แรงงาน ไร้ฝีมือ 4,926 13,710 4,153 2 0 25 22,816

ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ากว่า มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส/อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

แรงงาน แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ 379 800 3,775 2,096 42,526 4,627 17,213 8,805 5,714 8,777 569 27,176 172 70,456 52,453

ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้บริหาร 203 183 145 165 444 8,674 1,257 11,071

รวม 6,308 19,764 51,451 26,185 15,215 36,444 1,429 156,796

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๕ อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี ๒๕60 ลักษณะความต้องการแรงงาน(คน) ต้องการ ขาดแคลน

อุตสาหกรรม

1.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3.บริการอื่นๆ 4.ก่อสร้าง 5.อสังหาริมทรัพย์

2,585 1,479 473 558 487

227 67 54 38 36

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕60 อุตสาหกรรม

แทนคน เก่าที่ ออกไป

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้า 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)

55 71 22 13 24

ลูกจ้างเข้างาน ตาแหน่ง งาน ใหม่

10 11 4

รวม

ลาออก

55 81 33 17 24

46 27 21 5 7

ให้ออก เพราะ ลดงาน

4 1 1 1

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ให้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น

1 1

4 8

32 25 20 5 3

46 35 25 7 8

3

4

8

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

รวม

หน้า 96


อุตสาหกรรม 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ รวม ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แทนคน เก่าที่ ออกไป

ลูกจ้างเข้างาน ตาแหน่ง งาน ใหม่

12

ลาออก

6

18

2

1

3

3

26

7

33

25

1

23

29

14 51

3 13

17 64

11 10

10 9

11 10

9 6 15 3 72 41 113 34 203 133 336 99 1,389 329 1,718 354 209 64 273 47 5,257 807 6,064 911 143 69 212 66 34 79 113 10 477 100 577 83 45 66 111 30 698 277 975 131 8,824 2,033 10,857 1,922

ให้ออก เพราะ ลดงาน

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ให้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น

รวม

21 1 1 1

2 3 7 3 29 2 1 1

32

2 58

1

3 19 36 87 106 164 372 29 52 510 1,047 44 71 9 13 50 85 8 30 73 134 1,126 2,127

ตารางที่ ๔-๒0 จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕60 สูงกว่า อุตสาหกรรม ต่ากว่า ม.๓ ม.๓ ม.๖ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.ตรี 10 76 55 55 31 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 54 บริการอื่นๆ ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ผลรวม

-

9 19 38

25 4 105

4 6 65

29 5 89

4 26 115

10 10

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

รวม

หน้า 97

รวม 227 54 67 38 36 432


ตารางที่ ๔-๒1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕60 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 2,063 961 398 228 879 27 4 4,560

หญิง 2,362 1,570 437 285 1,979 65 3 6,701

รวม 4,425 2,531 835 513 2,858 92 7 11,261

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวน (คน) ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

0 3 0 3 0 0 6

1 2 2 2 0 0 7

1 5 2 5 0 0 13

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 1 (มกราคม –มีนาคม) ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน

วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดส่ง Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง รวม

จานวน 0 66 8 0 0 0 74

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 98


ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางาน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 หน่วย: คน

ภูมิภาค

จานวน(คน)

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ภูมิภาคอื่น ๆ รวม

43 0 2 11 17 0 1 74

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกเตรียมเข้าทางาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม–มีนาคม 2561) หน่วย: คน

กลุ่มอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหการ ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ รวม

จานวน (คน) ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 56 43 66 43

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒6 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม–มีนาคม 2560) หน่วย: คน

กลุ่มอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหการ ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ รวม

จานวน (คน) ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก 0 0 0 0 0 0 197 185 195 195 0 0 2,324 2,221 2,716 2,601

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 99


ตารางที่ ๔-๒7 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) หน่วย: คน กลุ่มอาชีพ จานวน (คน) ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ 1. ช่างก่อสร้าง 25 25 ๒. ช่างอุตสาหการ 0 0 ๓. ช่างเครื่องกล 0 0 ๔. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 275 228 ๕. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 0 0 ๖. เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ๗. ธุรกิจและบริการ 171 147 รวม 471 400 ทีม่ า: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒8 การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) ขนาดสถาน ประกอบการ

สถานประกอบการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการ

ที่ผ่านการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ออกคาสั่งให้ ถูกต้อง ดาเนินการ

๑ - ๔ คน

20

33

20

0

53

20

0

0

๕ - ๙ คน

24

69

76

0

145

24

0

0

๑๐ - ๑๙ คน

30

229

194

0

423

30

0

0

๒๐ - ๔๙ คน

31

478

436

0

914

31

0

0

๕๐ - ๙๙ คน

18

694

575

0

1,269

17

1

1

๑๐๐ - 299 คน

21

2,087

1,690

0

3,777

21

0

0

3๐๐ - ๔๙๙ คน

8

1,836

1,370

0

3,206

8

0

0

๕๐๐ - ๙๙๙ คน

1

296

304

0

600

1

0

0

๑,๐๐๐ คน

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

153

5,722

4,665

0

10,387

152

1

1

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 100


ตารางที่ ๔-๒9 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทางาน จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕61) ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - 2๙๙ คน

สถาน ประกอบการ ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง) 3 9 13 17 18 13

2 31 108 211 651 1,224

6 39 106 273 660 882

0 0 0 0 0 0

8 70 214 484 1,311 2,106

30๐ - 4๙๙ คน

5

1,190

819

0

2,009

5

0

500 - ๑,๐๐๐ คน

1

310

284

0

594

1

0

6,796

63

ขนาดสถาน ประกอบการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

รวม 79 3,727 3,069 ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ออกคาสั่ง ถูกต้อง ถูกต้อง พบ 3 0 0 4 5 5 9 4 4 16 1 1 14 4 4 11 2 2

แนะนา 0 0 0 0 0 0

ส่งเรื่อง ดาเนินคดี 3 9 13 17 18 13

0

0

5

0

0

0

1

16

16

0

79

ตารางที่ ๔-30 การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต สปก. ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้าง ที่ผ่านการ ตรวจ (คน)

0 0 0 2 0

0 0 0 101 0

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๙. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๒. การบริห ารราชการ และการป้ อ งกั นประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ 13. การศึกษา

3 18 39 4 0 9

450 514 4,363 658 0 353

3 14 31 3 0 8

0 4 8 1 0 1

0 4 8 1 0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. งานด้านสุขภาพ และงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1๕. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๖. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๗.องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๘. ไม่ทราบ รวม

0 4 0 0 0 79

0 357 0 0 0 6,796

0 3 0 0 0 63

0 1 0 0 0 16

0 1 0 0 0 16

ประเภทอุตสาหกรรม

1 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. ๓. ๔. ๕.

การประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง ถูกต้อง

อัตราการ ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

หน้า 101


ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองค์การ จานวน (แห่ง) สมาคมนายจ้าง ๒1 สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม ๒1 ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓2 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การจังหวัด ประเภทองค์การ จานวน (แห่ง) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน ๙ สหพันธ์แรงงาน ๒ สภาองค์การลูกจ้าง รวม 11 ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓3 จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ประเภทอุตสาหกรรม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง)

การสารวจ การทาเหมืองแร่ การผลิตอาหารเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี น้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิต ประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค การก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ รวม

๖ ๑๑๐ ๑๑๘ ๑๐ ๕๐ ๒๑ ๓๐ ๕๖ ๙ ๕๑ ๑๓ ๑๑๑ ๖๗๐ ๓๕๔ ๑,๙๑๐ ๗,๑๙๔ ๑๐,๗๑๓

ผู้ประกันตน (คน)

๔๑ ๑,๑๐๒ ๖๒๖ ๔๒ ๓๗๘ ๖๙๙ ๓๖๐ ๓๑๒ ๒๑๖ ๓๓๐ ๖๗ ๘๐๗ ๕,๙๘๙ ๔,๒๒๐ ๒๐,๓๕๒ ๑๑๙,๒๐๒ ๑๕๔,๗๔๓

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

ภูเก็ต

หน้า 102


ตารางที่ ๔-๓4 จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม

แห่ง ๒ 1 1 ๔

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓5 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชน์ทดแทน เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน รวม

ราย 1,256 357 115 55 18,060 1,369 2,114 23,326

จานวนเงิน (บาท) ๒,๘๙๕,๘๖๑.๔๕ ๙,๐๙๙,๙๐๒.๕๐ ๓๙๔,๕๔๖.๐๐ ๙๙๙,๓๕๙.๐๒ ๗,๙๒๘,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๒๖๐,๑๗๕.๐๖ ๘,๐๔๔,๖๙๒.๘๕ ๔๑,๖๒๓,๓๓๖.๘๘

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓6 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความร้ายแรง 1. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางส่วน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน รวม

ผู้ใช้บริการ (คน) 121 19 13 48 95 296

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 103


ตารางที่ ๔-๓7 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 จังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบกิจการ

ความร้ายแรง ตาย

ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ บางส่วน

หยุดงาน เกิน ๓ วัน

หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน

รวม

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5 4 8 4 8 1 3 48

9 11 13 13 9 19 11 10 95

24 16 17 21 13 27 12 13 143

๑ - ๑๐ คน ๑๑ - ๒๐ คน ๒๑ - ๕๐ คน ๕๑ - ๑๐๐ คน ๑๐๑ - ๒๐๐ คน ๒๐๑ - ๕๐๐ คน ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ คน ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓8 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 (มกราคม – มีนาคม) จานวน ขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการ (แห่ง) ลูกจ้าง (คน) 1-10 คน 8,320 28,592 11-20 คน 1,160 15,341 ๒1-50 คน 664 20,056 ๕1-100 คน 269 19,095 101-200 คน 176 24,331 ๒01-500 คน 105 30,876 ๕01-1,000 คน 15 9,501 1,000 คนขึ้นไป 4 6,951 รวม 10,713 154,743 ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓9 เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ข้อมูล มกราคม 61 กุมภาพันธ์ 61 มีนาคม 61 รวม

ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เลิกจ้าง (คน) ลาออก (คน) รวม (คน) 53 391 444 84 673 757 83 683 766 220 1,747 1,967

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 104


ตารางที่ ๔-40 จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 1 ปี ๒๕61 ในจังหวัดภูเก็ต จานวน ขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / จานวนลูกจ้าง (คน) หยุดกิจการชั่วคราว (แห่ง) 1-๙ คน 164 449 10 คนขึ้นไป 21 360 รวม 185 809 ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 105


ภาคผนวก ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีมติเห็นชอบให้กาหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๙(๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศ ไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๖) ลงวันที ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยแปดบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี ข้อ ๔ ให้ กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้ อยเอ็ด ราชบุ รี ลพบุ รี ล าปาง ล าพูน เลย ศรีส ะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุ โ ขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อ่างทอง อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี ข้อ ๕ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยบาท ในท้องที่จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ คาว่า "วัน" หมายถึง เวลาทางานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทางาน ดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทางานน้อยกว่าเวลาทางานปกติเพียงใดก็ตาม (๑) เจ็ดชั่งโมง สาหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๒) แปดชั่วโมง สาหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑) ข้อ ๗ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค้าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า ข้อ ๘ ประกาศคณะกรรมการค่าจ่ายฉบับนี้ ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 106


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 107


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 108


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 109


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 110


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 111


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่ าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 112


ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วน หลักสูตร 'การทาอาหารว่างและขนมไทย" ณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปิดโครงการ จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร "การทาอาหารว่างและขนมไทย" หลักสูตรนี้เปิดการสอนระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านอาชีพ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริม เลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 113


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 114


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 115


แรงงานจังหวัดปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วน หลักสูตร " ถักกระเป๋าเอ็นนิ่ม " ณ ตาบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร "การถักกระเป๋าเอ็นนิ่ม" หลักสูตรนี้เปิดการสอนระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2561 ณ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านอาชีพ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริม เลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 116


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 117


แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจาปี 2561 ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 118


แรงงานจังหวัด ร่วมวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 119


ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะภาคใต้ เขตตรวจราชการที่ 7 รอบที่ 2 (พันตารวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) เมื่อวัน จัน ทร์ ที่ 19 มีน าคม 2561 เวลา 09.00 น. พันตารวจตรีหญิง รมยง สุ รกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ภาคใต้ เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดภูเก็ต รอบที่ 2 เพื่อมอบนโยบาย และติดตามภาระกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 120


หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

1. สานักงานแรงงานจังหวัดภเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๓๕-๔0๓๕ โทรสาร 0-๗๖๓๕-๔0๓๖ E-mail phuket@mol.go.th เว็ปไซด์ http://www.phuket.mol.go.th ๒. สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถนนรัตนโกสินทร์ ๒00 ปี อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒1-๙๖๖0-1 โทรสาร 0-๗๖๒1-๙๖๖0 E - Mail pkt@doe.go.th เว็ปไซด์ http://www.phuketjob.org ๓. สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 1๕/๔ ถนนอาเภอ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒๔-0๔1๘ - ๙, 0-๗๖๓๕-๕๓๒๔ - ๕ โทรสาร: 0-๗๖๒๒-๒๘๓๖ E-mail phuket@sso.go.th เว็บไซต์ http://www.sso.go.th/phuket/ ๔. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1๘๘ ถนนศักดิเดช อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒1-1๙๙๕ , 0-๗๖๒๒-0๗๖0 โทรสาร 0-๗๖๓๕-๔๔1๔ E-mail phuket@Labour.go.th เว็บไซต์ http://www.phuketlabour.org/ ๕. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1๓๘ หมู่ ๔ ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓110 โทรศัพท์ 0๗๖-๒๗๓๔๗0-๔ โทรสาร 0๗๖-๒๗๓๔๗๓ E-mail phuket@dsd.go.th เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/phuketskill/ ๖. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ชั้น ๒ (ชั้นโบว์ลิ่ง) ๗๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๖1-๒๖๓๓ มท. ๗๙๘๓0 เว็ปไซด์ http://counterservice.mol.go.th

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 121


คณะที่ปรึกษา นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ นายเวียง สุวรรณะ นางละออ กลับเจริญ นายขัตติยะ นายประสงค์

แพนเดช นาแพร่

แรงงานจังหวัดภูเก็ต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

คณะผู้จัดทา นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นายนราธิป ตาปิน นางวาสนา กรีประเสริฐ นางสาวจินตนา ใจหาญ นางสาวอรอุมา พลายชุม นายไชยา นายธันยากร

อินทรพรหม แจ้งจิตร

นักวิชาการแรงงานชานาญการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พนักงานพิมพ์ ส ๓ นักวิชาการแรงงาน เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลเบื้ อ งต้ น รายงาน สถานการณ์แรงงานจังหวัด พนักงานขับรถยนต์ ส 2 พนักงานขับรถยนต์

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 122


หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สามารถค้นหารายละเอียดสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ที่ http://www.phuket.mol.go.th ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี ๒๕61

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2561

หน้า 123

Stiuation Labour of Phuket Report in 1/2561  
Stiuation Labour of Phuket Report in 1/2561  
Advertisement