Page 1

ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจาจังหวัดภูเก็ต “ให้ความชัด รับความจริง สู่การแก้ไข” โทร. 0-7635-4035 จังหวัดภูเก็ต เปิดบริการพิเศษ “ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจาจังหวัดภูเก็ต ” รับ เรื่องร้อน เรื่องราวร้องทุกข์ ผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท แรงงานต่างด้าว การหลอกลวงคนหางานไทย ไปทางานต่างประเทศ และการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ เพื่อสร้างความชัดเจนโปร่งใส ฉับไวทันเหตุการณ์ให้กับคนทางานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาด้านแรงงานและการรับเรื่องร้องทุกข์ โดยการจัดตั้ง “ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงาน” ขึ้นเป็น การเฉพาะกิจทุกจังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อให้บริการตอบข้อซักถามของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ ปรับค่าจ้างขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา และสร้างความ เข้าใจ ปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ อาทิเช่น กรณีแรงงานต่างด้าว กรณีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับ รายได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7635-4035 และสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง 1506 ของกระทรวงแรงงาน หรือ ปรึกษาโดยตรงในแต่ละกรณีดังนี้ 1. กรณีค่าจ้าง 300 บาท สอบถามได้ที่ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7635-4035 หรือสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-1995, 0-7622-0760 2. กรณีร้อ งทุกข์ ให้ ค าปรึก ษาด้า นกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สอบถามได้ที่ สานั กงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-1995, 0-7622-0760 3. กรณีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน การหลอกลวงแรงงาน ไทยไปทางานต่างประเทศ สอบถามได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9660-1 4. กรณีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ สอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7627-3470-4

25 เมษายน 2555 ติดตามข่าวสารแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ที่ www.phuket.mol.go.th

Prongsai Center (MOL)  

Prongsai Center (MOL)