Page 1


คำนำ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานราย ปี ๒๕๕9 (มกราคม–ธันวาคม ๒๕๕9) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในจังหวัด และเพื่อเผยแพร่สถิติการ วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจากข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อ ความสะดวกในการศึกษาและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาหรับหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ ที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ด้านแรงงาน ได้แก่ ๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ๒) การจัดหางานและการส่งเสริมการมีงานทา ๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๕) การประกันสังคม ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการสนับสนุนข้อมูล จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานคลังจังหวัด ภูเ ก็ ต ท าให้ ก ารด าเนิ น งานจั ดท ารายงานสถานการณ์ แ รงงานมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้ น จึ ง ขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงาน ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเป็น อย่างยิ่งหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุง ต่อไป

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดภูเก็ต 6 กุมภำพันธ์ 2560

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)


สำรบัญ หน้ำ ๑. บทสรุปผู้บริหำร ๑ ๑.๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑ ๑.๒ สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด ๑-5 ๒. สภำพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๖ ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 6 ๒.๒ จานวนประชากร 7 ๒.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 8 ๒.๔ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑0-12 ๒.๕ รายได้เฉลี่ยต่อหัว 12 2.6 ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคใต้เดือนกันยายน ๒๕๕9 12 ๒.๖.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม ๒๕๕9 12 ๒.๖.๒ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ตเดือนธันวาคม ๒๕๕9 13 2.6.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนพฤศจิกายน 2559 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 14-15 ๓. ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน 16 ๓.๑ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 16 ๓.๒ อัตราการมีงานทา 17 ๓.๓ อัตราการว่างงาน 18 ๓.๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) 19 + ๓.๕ อัตราการบรรจุงาน ๓.๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓.๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย ๓.๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ ๓.๙ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน ๔. สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดภูเก็ต ๔.๑ กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน ๔.๑.๑ กาลังแรงงาน ๔.๑.๒ การมีงานทา ๔.๑.๓ การว่างงาน ๔.๑.๔ แรงงานนอกระบบ

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)

21 22 23 24 25 27 27 27 29 35 35


สำรบัญ (ต่อ) หน้ำ ๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.๑ การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต ๔.๒.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.๓ แรงงานต่างด้าว ๔.๒.๔ การคาดประมาณกาลังแรงงาน-ผู้สาเร็จการศึกษา ๔.๒.๕ การจัดหางานในต่างประเทศ ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๓.๑ การฝึกเตรียมเข้าทางาน ๔.๓.๒ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ๔.๓.๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๔.๑ การตรวจคุ้มครองแรงงาน ๔.๔.๒ การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ๔.๔.๓ การแรงงานสัมพันธ์ ๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ๔.๕ การประกันสังคม ๔.๕.๑ สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ๔.๕.๒ กองทุนประกันสังคม ๔.๕.๓ กองทุนเงินทดแทน ๔.๕.๔ การเลิกจ้างและเลิกจ้างงาน สำรบัญตำรำงภำคผนวก ภำคผนวก

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)

41 41 48 49 54 62 65 65 65 66 67 ๖7 69 72 74 74 74 76 77 81 85 ๑10


สำรบัญแผนภูมิ หน้ำ แผนภูมิที่ ๒-๑ แผนภูมิที่ ๒-๒ แผนภูมิที่ ๒-๓ แผนภูมิที่ ๒-๔ แผนภูมิที่ ๓-๑ แผนภูมิที่ ๓-๒ แผนภูมิที่ ๓-๓ แผนภูมิที่ ๓-๔ แผนภูมิที่ ๓-๕ แผนภูมิที่ ๓-๖ แผนภูมิที่ ๓-๗ แผนภูมิที่ ๓-๘ แผนภูมิที่ ๓-๙ แผนภูมิที่ ๔-๑

สัดส่วนของประชากรชายและหญิงในจังหวัดภูเก็ต สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอาเภอของจังหวัดภูเก็ต ๕ อันดับการผลิตที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตสูงสุดปี ๒๕๕5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕1 – ๒๕๕7 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่าง จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต โครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ต ปี๒๕๕9

แผนภูมิที่ ๔-๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ทางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี2558 และ ปี ๒๕๕9 แผนภูมิที่ ๔-๓ อาชีพที่มผี ู้ทางานมากทีส่ ุด ๕ อันดับแรก ปี 2558 และ ปี ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๔ สัดส่วนของผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๕ เปรียบเทียบจานนวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางานของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ปี 2559 ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๗ อัตราสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๘ ๕ อันดับสาขาที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุด ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๙ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๑๐ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)

7 8 10 12 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 31 32 33 34 35 37 38 39 40


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิที่ ๔-๑๑ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน

41

แผนภูมิที่ ๔-๑๒ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ปี ๒๕๕9

42

แผนภูมิที่ ๔-๑๓ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามเพศ แผนภูมิที่ ๔-๑๔ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๑๕ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ

42 44 45

แผนภูมิที่ ๔-๑๖ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน ใน/นอกภาคเกษตร

47

แผนภูมิที่ ๔-๑๗ ตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน จาแนกตามอายุ

48

แผนภูมิที่ ๔-๑๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา แผนภูมิที่ ๔-๑๙ เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน แผนภูมิที่ ๔-๒๐ เปรียบเทียบแรงงานที่ต้องการและขาดแคลน จาแนกตามทักษะ ปี ๒๕๕8

49 50 55

แผนภูมิที่ ๔-๒๑ แผนภูมิที่ ๔-๒๒ แผนภูมิที่ ๔-๒๓ แผนภูมิที่ ๔-๒๕ แผนภูมิที่ ๔-๒๖ แผนภูมิที่ ๔-๒๗ แผนภูมิที่ ๔-๒๘ แผนภูมิที่ ๔-๒๙ แผนภูมิที่ ๔-๓๐ แผนภูมิที่ ๔-๓๑ แผนภูมิที่ ๔-๓๒

56 57 59 60 61 61 62 63 64 66 67

จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา จานวนการเข้าออกจากงานของลูกจ้าง จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน จานวนแรงงานที่ขาดแคลน จาแนกตามวุฒิการศึกษา จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ สัดส่วนแรงงานไทยที่ได้รบั อนุมัตใิ ห้ไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาค เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (กลุ่มอาชีพ) เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กลุ่มอาชีพ)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิที่ ๔-๓๓ แผนภูมิที่ ๔-๓๔ แผนภูมิที่ ๔-๓๕ แผนภูมิที่ ๔-๓๖ แผนภูมิที่ ๔-๓๗ แผนภูมิที่ ๔-๓๘ แผนภูมิที่ ๔-๓๙ แผนภูมิที่ ๔-๔๐ แผนภูมิที่ ๔-๔๑ แผนภูมิที่ ๔-๔๒ แผนภูมิที่ ๔-๔๓ แผนภูมิที่ ๔-๔๔ แผนภูมิที่ ๔-๔๕

เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามความปลอดภัยในการทางาน สัดส่วนจานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ สัดส่วนจานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ ๕ อันดับ ประเภทอุตสากรรมที่มจี านวนผู้ประกันตนมากที่สุด เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตามสถานพยาบาล เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน เปรียบเทียบการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจาแนกตามความร้ายแรง เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างทีอ่ ยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จานวนผู้ขนึ้ ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดชั่วคราวและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)

69

70 73 73 75 76 77 78 79 79 80 81 82


สำรบัญตำรำงภำคผนวก หน้ำ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๒-๑ ๒-๒ 2-3 ๒-4 ๒-5 ๒-6

ข้อมูลการปกครอง จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามหมวดสินค้า

85 85 85 86 86 87

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓-๑ ๓-๒ ๓-๓ ๓-๔ ๓-๕ ๓-๖ ๓-๗

87 87 87 88 88 88 89

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓-๘ ๓-๙ ๔-๑ ๔-๒

อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย ความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงงาน ปี ๒๕๕9 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9

เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ปี ๒๕๕9 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

91 92 92 93 93 94 94

ตารางที่ ๔-๓ ตารางที่ ๔-๔ ตารางที่ ๔-๕ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๔-๖ ๔-๗ ๔-๘ ๔-๙

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)

89 89 90 90


สำรบัญตำรำงภำคผนวก (ต่อ) หน้ำ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๔-๑๐ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต 95 ๔-๑๑ ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 95 ๔-๑๑.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานปี 2559 96 ๔-๑๒ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพของจังหวัดภูเก็ต 97 ๔-๑๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม 97 ๔-๑๔ กิจกรรมที่ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม 98 ๔-๑๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ 98 ๔-๑๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ 99 ๔-๑๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา 100 ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 100 ๔-๑๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕8 101 ๔-๒๐ จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) 102 ๔-๒๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 102 ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ(ระดับการศึกษา103 ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัตใิ ห้เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง 103 ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค 103 ๔-๒๕ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต 104 ๔-๒๖ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต 104 ๔-๒๗ การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต 105 ๔-๒๘ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย ในการทางานตามขนาดสถานประกอบการ ๑05 ๔-๒๙ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๑06

ตารางที่ ๔-๓๐ จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ

๑06

ตารางที ๔-๓๑ จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ

๑07

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)


สำรบัญตำรำงภำคผนวก (ต่อ) หน้ำ

๑07 ตารางที ๔-๓๓ จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตามประเภทสถานพยาบาล ปี ๒๕๕9 ๑07 ตารางที่ ๔-๓๔ การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน(ไม่เนื่องจากการทางาน) ๑08 ตารางที่ ๔-๓๕ การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ๑08 ตางรางที่ ๔-๓๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง ๑08 ตางรางที่ ๔-๓๗ จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน(สถานประกอบการ) ๑09 ตางรางที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ปี ๒๕๕9 ๑09 ตางรางที่ ๔-๓๙ จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ปี ๒๕๕9 ๑09 ตารางที่ ๔-๓๒ จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม)


๑. บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน รายปี ๒๕๕9 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 1.1 สภาพเศรษฐกิจ สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ตรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2557 ณ ราคาประจาปี (Gross Provincial product:GPP) เท่ากับ 137,901 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.0 โครงสร้างการผลิต พิจารณาจากสัดส่วน มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี ประกอบสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 36.1 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 26.0 สาขาการขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ 31.7 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP per capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 258,817 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็นอันดับ 10 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 และนอกภาคเกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52 ปี ๒๕๕๔ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 0.19 และอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ระหว่างร้อยละ 0.0 - 1.0 โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเป็นบวกมา อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายผลจากการเร่งตัวของราคานามันดิบในตลาดโลก อันกระทบต่อราคาสินค้าและ บริการที่ใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบหลัก อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในระดับดังกล่าวจัดว่าเป็นเงิน เฟ้ออย่างอ่อน และอยู่ในเกณฑ์ ที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม.19 ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนธันวาคม 2559 สูงขึนจากเดือนก่อนหน้าโดยมีอัตราการขยายตัวเท่ากับ 0.13 (MoM) ผลจากนามัน เชือเพลิงเครื่องประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก ขณะที่ราคาอาหารสดส่วนใหญ่ราคาลดลง โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าดังนี นามันเชือเพลิง ราคาสูงขึน ร้อยละ 4.84 (MoM) เนื่องจาก ผู้ให้บริการนามันรายใหญ่ประกาศขึนราคานามันเชือเพลิงขายปลีกในประเทศจานวน 3 ครังในเดือนธันวาคม 2559 เครื่องประกอบอาหาร ราคาสูงขึนร้อยละ 0.42(MoM) อาทิ ซีอิ๊ว มะขามเปียก นาปลา และกะทิสาเร็จรูป เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาสูงขึนร้อยละ 0.95 (MoM) จากราคากาแฟ (ร้อน/เย็น) ผักสด โดยเฉพาะ ต้นหอม ผักคะน้า และผักชี ราคาปรับลดลง เนื่องจากสภาพอากาศเอืออานวยต่อผลผลิต ผลไม้สด อาทิ ส้มเขียวหวาน ราคา ปรับลดลงเนื่องจากผลผลิตมากในช่วงฤดูกาลต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เนือสุกร และไข่ไก่ ราคาลดลงจากอุปทาน ส่วนเกิน ขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับต่า ในปี 2558 (เดือนมกราคม – ธันวาคม) จังหวัดภูเก็ตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตังใหม่ทังสิน 1,784 ราย แบ่งเป็น บริษัทจากัด จานวน 1,559 ราย และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 225 ราย เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียน ของนิติบุคคลตังใหม่ พบว่า บริษัทจากัดมีทุนจดทะเบียนทังสิน 4,838,993,300 ล้านบาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุนจดทะเบียนทังสิน 344,900,000 ล้านบาท ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตังใหม่ของ จังหวัดภูเก็ต ในปี 2559 สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปี 2559 มีการจดทะเบียน รวม 14 ราย การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึน 381 คน ณ ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ไม่มีการแจ้งเลิกประกอบกิจการ (ตารางที่ ๒-7)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 1


1.2 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด จากข้อมูลของที่ทาการปกครองจั งหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทังสิ น 394,169 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 186,606 คน และเพศหญิง จานวน 207,563 คน ความหนาแน่นของ ประชากร 726 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทังสิน ๒42,742 หลังคาเรือน เมื่อ พิจ ารณาจ านวนประชากร รายอาเภอ พบว่า อาเภอเมือ งมีจ านวนประชากรมากที่ สุ ดเท่ ากับ 238,866 คน (คิดเป็นร้อยละ ๖0.60 ของประชากรทังจังหวัด ) รองลงมาอาเภอถลาง มีจานวนประชากรเท่ากับ 99,536 คน (ร้อยละ 25.25) และ อาเภอกะทู้ มีจานวนประชากรเท่ากับ 55,767 คน (ร้อยละ 14.15) สานักงานสถิติจังหวัด ภู เ ก็ ต ได้ ด าเนิ น การส ารวจภาวการณ์ ท างานของประชากรในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ปี 2559 (มกราคม-ธั น วาคม) สรุปรายละเอียดได้ดังนี จังหวัดภูเก็ตมีประชากรเฉลี่ยทังสิน 537,111 คน (การคาดประมาณประชากรชุดนี้ใช้ ประชากรฐานเป็นประชากรที่แจงนับได้จากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๓ แต่ไม่นับรวมผู้ที่ไม่ใ ช่ สัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามภาคผนวก หน้า 111-116) จากประชากรทังหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ ในวัยทางาน (อายุ 1๕ ปีขึนไป) มีจานวนเฉลี่ย 446,336 คน คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของจานวนประชากรทังหมด ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 1๕ ปี มีจานวน 90,775 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 การมีงานทา ผู้มีงานทาเฉลี่ย ปี ๒๕๕9 จานวน 316,935 คน จาแนกเป็นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรม จานวน 6,960 คน (ร้อยละ 2.19 ของผู้มีงานทาทังหมด) และทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 309,975 คน (ร้อยละ 97.80 ของผู้มีงานทาทังหมด) เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่า ผู้มีงานทาในปี 2559 สาขา นอกภาคเกษตร กลุ่มผู้ทางานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จานวน 93,845 คน (ร้อยละ 30.28 ของผู้มี งานทาสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ในครั ว เรื อน จ านวน 63,039 คน (ร้อยละ 20.33) และ สาขาการบริห ารและการสนับสนุน จานวน 27,213 คน (ร้อยละ 8.78) ตามลาดับ การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ย ปี ๒๕๕9 จานวนทังสิน 6,202 ราย (คิดเป็นอัตราการว่างงาน เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 1.92 จะเห็ น ได้ ว่ า ในไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิ ถุ น ายน) มี อั ต ราการว่ า งงานที่ สู ง ที่ สุ ด 7,368 อัต รา คิดเป็ น อั ตราการว่างงาน ร้ อ ยละ 2.25 และในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มี นาคม) จะมี อัตรา การว่างงานน้ อยที่สุ ด จ านวน 4,977 อัตรา (ร้อยละ 1.53) เนื่องจากเดือน ตุล าคม-มีนาคม เป็นช่ว งฤดูการ ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึงทาให้จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการว่างงานที่ต่าลง แรงงานนอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนัน จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดใน ปี ๒๕๕9 พบว่า ผู้มีงานทา อยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จานวนทังสิน 94,290 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของผู้มีงานทา ทังหมด) ทังนี แรงงานนอกระบบเหล่านีส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร จานวน 89,186 คน (ร้อยละ 94.59 ของแรงงานนอกระบบทังหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจานวน 5,104 คน (ร้อยละ 5.41) เมื่อพิจารณาจาแนก ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล จานวน 26,519 คน (ร้อยละ 29.73 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทั งหมด) ๒)โรงแรม และภั ต ตาคาร จ านวน 20,305 คน (ร้ อ ยละ 22.77) ๓) การขนส่ง จานวน 12,264 คน (ร้อยละ 13.75) ๔) กิจกรรมบริหารอื่นๆ จานวน 8,882 (ร้อยละ 9.96) และ ๕) การก่อสร้าง จานวน 8,448 คน (ร้อยละ 9.47)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 2


การบริการจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต จากข้อมูลสถิติของสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีตาแหน่ง งานว่างที่แจ้งผ่านสานักงาน จัดหางานจังหวัดผ่านระบบ ON-LINE ในปี ๒๕๕9 จานวนทังสิน 4,423 อัตรา เพิ่มขึน จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.58 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานในปี ๒๕๕9 มีจานวนทังสิน 3,982 คน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 39.97 และบรรจุงานมีจานวนทังสิน 4,108 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 20.68 ความต้ องการแรงงานในจั งหวัด ภูเ ก็ต ผลการส ารวจความต้องการแรงงาน (DEMAND) และผู้ ส าเร็จ การศึก ษา (SUPPLY) ในพื นที่ ดั งกล่ าวน าไปสู่ การคาดประมาณความต้ องการแรงงานระดั บจังหวัด โดยใช้วิ ธี Manpower Requirement Approach หรือ (วิธี GPP per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (TDRI) ได้สร้างซอฟท์แวร์ในการคานวณเพื่อนาผลสารวจบันทึกในระบบประมวลผล (Software) ให้มีการถ่วง นาหนัก (Weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการของจังหวัด พบว่าแนวโน้มแรงงานจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕๕9 คาด ประมาณว่าจะมีจานวน 1,050 คน โดยจานวนแรงงานที่มีแนวโน้มความต้องการสูงสุดยัง คงเป็น แรงงานฝีมือ จานวน 504 คน (ร้อยละ ๔8.00) รองลงมาคือ แรงงานไร้ฝีมือ จานวน ๓58 คน (ร้อยละ ๓4.09) แรงงานต่างด้าว การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทางานในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทังสิน จานวน 34,398 คน ลดลงจากช่วง เดี ย วกั น ของ ปี ก่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.92 ซึ่ ง เมื่ อ จ าแนกตามลั ก ษณะการเข้ า เมื อ งของคนต่ า งด้ า ว พบว่ า กลุ่มแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานทังสิน จานวน 26,515 คน (ร้อยละ 35.64 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันฯ จานวน 47,886 คน (ร้อยละ 64.36 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้า เมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ จานวน 26,512 คน จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตทางาน พบว่า ประเภทชั่วคราวทั่วไปมากที่สุด จานวน 15,536 คน (ร้อยละ 58.60 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูก กฎหมายทังหมด) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จานวน 6,579 คน (ร้อยละ 24.82) ประเภทนาเข้า (MOU) จานวน 3,988 (ร้อยละ 15.04) จาแนกเป็น นาเข้าแบบพิเศษ จานวน 3,083 คน และนาเข้าตามปกติ จานวน 905 คน และมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 409 คน (ร้อยละ 1.54) ตามลาดับ แรงงานไทยในต่างประเทศ ในปี ๒๕๕9 มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทาง ไปทางานต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา จานวน 37 คน เป็นชาย 11 คน (ร้อยละ 29.73) และหญิง 26 คน (ร้อยละ 70.27) แรงงานไทยที่ไปลงทะเบียนส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จานวน 12 คน (ร้อยละ 32.43 ของผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปต่างประเทศทังหมด) รองลงมา ได้แก่ ระดับ ปริญญาตรี จานวน 9 คน (ร้อยละ 24.32) และ ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จานวน 3 คน (ร้อยละ 8.11) ตามลาดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในปี ๒๕๕9 พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึก ยกระดับฝี มือแรงงานทังสิน 6,293 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ในกลุ่มธุรกิจและบริการมากที่สุด จานวน 4,929 คน (ร้อยละ 78.32 ของผู้เข้ารับการฝึกทังหมด) รองลงมาเป็น กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 1,048 คน (ร้อยละ 16.65) และกลุ่มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 187 คน (ร้อยละ 2.97)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 3


ทังนี ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในปี 2559 จานวน 6,159 คน (ร้อยละ 97.87 ของผู้เข้ารับ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทังหมด) และมีผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 134 คน (ร้อยละ 2.13 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทังหมด) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกมีสาเหตุมาจากเวลาเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ ถึง 80% ของเวลาฝึกทังหมด โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่ม ธุรกิจและบริการมีผู้ผ่านการฝึกมากที่สุด จานวน 4,800 คน (ร้อยละ 77.93 ของผู้ผ่านการฝึกทังหมด) รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 1,043 คน (ร้อยละ 16.93) และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 187 คน (ร้อยละ 3.04) ตามลาดับ การคุ้มครองแรงงาน ในปี 2559 เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕9 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการจานวนทังสิน 520 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับ การคุ้มครองจานวน 37,214 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 18,961 คน (ร้อยละ 50.95 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ ทั งหมด) เป็ นหญิ ง จ านวน 18,250 คน (ร้ อ ยละ 49.04) ตามล าดั บ ซึ่ ง สถานประกอบการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถานประกอบการขนาด ๒๐ - ๔๙ คน จานวน 132 แห่ง (ร้อยละ 25.38 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ ทั งหมด รองลงมาเป็ น สถานประกอบการขนาด 100-29๙ คน จ านวน 91 แห่ ง (ร้ อ ยละ 17.50) และ สถานประกอบการขนาด 5-9 คนจานวน 84 แห่ง (ร้อยละ 16.15) ตามลาดับ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ในปี ๒๕๕9 (เดือนมกราคม–ธันวาคม) สานักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานใน สถานประกอบการ ทังสิน 227 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม จานวน 24,703 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 12,539 คน (ร้อยละ 50.76 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทังหมด) และจาแนกเป็นหญิง จานวน 12,164 คน (ร้อยละ 49.24) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายจ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทังหมด จานวน 26 แห่ง (ร้อยละ 11.45 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทังสิน) สถานประกอบการขนาด 50-99 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด จานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 42.31 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทั งหมด) รองลงมาเป็ น สถานประกอบการขนาด 20-49 คน จ านวน 9 แห่ ง (ร้ อ ยละ 34.62) และ สถานประกอบการขนาด 100-199 คน จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 11.54 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องทังหมด) การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการ ผู้ประกันตนจังหวัดภูเก็ตประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก การทางาน (ในกองทุน) ในปี ๒๕๕9 จานวน 783 คน เมื่อพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามขนาดของ สถานประกอบการขนาด 1-10 คน พบว่า มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทางานมากที่สุด จานวน 23 คน (ร้อยละ 2.94) รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการจ้างงาน 1,000 คน จานวน 14 คน (ร้อยละ 1.79 ของผู้ ป ระกัน ตน ที่ป ระสบอัน ตรายทังหมด) และสถานประกอบการขนาด 501-1,000 คน จานวน 13 คน (ร้อยละ 1.66) จากการพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบ อันตรายที่ต้องหยุดงานไม่เกิน ๓ วัน จานวน 470 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.03 ของผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย ทังหมด) รองลงมา ได้แก่ การประสบอันตราย หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 301 คน (ร้อยละ 38.44) ตามลาดับ ข้อพิพาทและความขัดแย้ง การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขั ดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชีวัดที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ร ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง ในปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการแจ้ง ข้อเรียกร้องข้อพิพาทและ ข้อขัดแย้ง จานวน 1 แห่ง 1 ครัง มีลูกจ้าง จานวน 109 คน ซึ่งได้ดาเนินการยุติ ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งเกิน 5 วัน และชีขาดโดยสมัครใจ จานวน 1 แห่ง 1 ครัง ลูกจ้าง จานวน 109 คน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 4


การเลิกจ้างแรงงาน ในปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวใน จังหวัดภูเก็ตจานวนทังสิน 632 แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบการถูกเลิกจ้าง จานวน 2,993 คน เป็น สถาน ประกอบการขนาด 1-๙ คน จานวน 589 แห่ง (ร้อยละ 93.20 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการ ชั่วคราวทังหมด) มีลูกจ้างจานวน 1,971 คน (ร้อยละ 65.85 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุด กิจการชั่วคราวทังหมด) และสถานประกอบการขนาด 10 คนขึนไป จานวน 43 แห่ง (ร้อยละ 6.8 ของสถาน ประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทังหมด) มีลูกจ้าง จานวน 1,022 คน (ร้อยละ 34.15 ของลูกจ้างใน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทังหมด) การสวัสดิการและการส่งเสริมการมีงานทา กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ ดี นอกเหนือจากการตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานได้มีการส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการ ในปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธั นวาคม) แก่สถานประกอบการ โดยการ ดาเนินการส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด 270 แห่ง มีลูกจ้างได้รับการ ส่งเสริม จานวน 19,499 คน การประกัน สังคม ในปี ๒๕๕9 จั งหวัดภูเก็ตมีส ถานประกอบการที่ขึนทะเบียนประกันสั งคม จานวน 10,061 แห่ง และมีผู้ประกันตน รวมทังสิน 144,593 คน เมื่อพิจารณาจานวนสถานประกอบการจาแนกตาม อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มีจานวนสถานประกอบการมากที่สุด ๕,๕๘๒ แห่ง (ร้อยละ 55.48 ของสถานประกอบการทังหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า ๑,๙๒๙ แห่ง (ร้อยละ 19.17) และ การขนส่ ง การคมนาคม 1,210 แห่ ง (ร้ อยละ 12.02) เมื่อ พิจ ารณาจานวนผู้ ป ระกัน ตนจาแนกตามราย อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มีจานวนผู้ประกันตนมากที่สุด 94,302 คน (ร้อยละ 65.22 ของผู้ ป ระกัน ตนทังหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า 23,039 คน (ร้อยละ 15.93) และ อุตสาหกรรมการขนส่ง การคมนาคม 11,132 คน (ร้อยละ 7.70) ตามลาดับ กองทุน ประกัน สังคม ในด้านสถานการณ์เงินกองทุนพบว่า กองทุนประกันสังคม ปี 2559 มีการจ่าย ประโยชน์เงินกองทุนประกันสังคม ๗ กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และ ว่างงาน จานวนผู้ใช้บริการมีจานวนทังสิน 86,930 ราย จานวนเงินที่ใช้ไป ๒๑๓,๑๙๙,๐๘๓.๙๗ บาท ใน ปี ๒๕๕9 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใช้บริการประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทางาน) จานวน 86,930 ราย โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกั นตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนประเภทสงเคราะห์บุตร จานวน 53,633 คน (ร้อยละ 61.70) รองลงมาคือ เจ็บป่วย จานวน 18,671 คน (ร้อยละ 21.48) และกรณี ว่างงาน จานวน 9,260 คน (ร้อยละ 10.65) ตามลาดับ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 5


๒. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒.1 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดภูเก็ตเป็ น จังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยตังอยู่ระหว่างละติจูดที่ ๗ องศา ๔๕ ลิ ป ดา ถึง ๘ องศา 1๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๘ องศา 1๕ ลิปดา ถึง ๙๘ องศา ๔0 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็น เกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทร อินเดีย มีเกาะบริวาร ๓๒ เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ ๒1.๓ กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ต เท่ากับ ๔๘.๗ กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพืนที่ ๕๔๓.0๓๔ ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพืนที่ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร รวมพืนที่ทังหมด ๕๗0.0๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕๖,๒๗1.๒๕ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔0๒ รวมระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร หรือ ๖๘๘ กิโลเมตรทางอากาศ ทิศเหนือ

ติดช่องแคบปากพระจังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก

การปกครอง จังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอ เมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง มีตาบล 1๗ ตาบล และ ๙๕ หมู่บ้าน ๕๘ ชุมชน การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น จานวน 1๙ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล ๙ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๖ แห่ง (ตารางที่ ๒-1) ตารางที่ ๒-1 ข้อมูลการปกครอง จานวน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจาก จังหวัด (กม.)

ตาบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

เมืองภูเก็ต

๒๒๔.000

1

๔๔

๒๓

กะทู้

๖๗.0๓๔

1๒

๒๖

ถลาง

๒๕๒.000

1๙

๔๕

รวม

๕๔๓.0๓๔

-

1๗

๙๕

๕๘

อาเภอ

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 6


๒.๒ จานวนประชากร จากข้อมูลของที่ทาการปกครองจั งหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทังสิ น 394,169 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 186,606 คน และเพศหญิง จานวน 207,563 คน ความหนาแน่นของ ประชากร 726 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทังสิน ๒42,742 หลังคาเรือน เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนประชากร รายอ าเภอ พบว่ า อ าเภอเมื อ งมี จ านวนประชากรมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 238,866 คน (คิดเป็นร้อยละ ๖0.60 ของประชากรทังจังหวัด) รองลงมาอาเภอถลาง มีจานวนประชากรเท่ากับ 99,536 คน (ร้ อยละ 25.25) และ อาเภอกะทู้ มีจานวนประชากรเท่ากับ 55,767 คน (ร้อยละ 14.15) ตามลาดับ (ตาราง ๒-๒) ตารางที่ ๒-๒ จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ จานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม

ชาย

เมือง

111,874

126,992

238,866

46.84

53.16

100.00

กะทู้

26,535

29,232

55,767

47.58

52.42

100.00

ถลาง

48,197

51,339

99,536

48.42

51.58

100.00

186,606

207,563

394,169

47.34

47.34

100.00

สาดับที่

อาเภอ/กิง่ อาเภอ

1

รวม

ร้อยละ (%) หญิง

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9

แผนภูมิที่ ๒-1 สัดส่วนของประชากรชายและหญิงในจังหวัดภูเก็ต

หญิง

ชาย

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 7

รวม


แผนภูมิที่ ๒-๒ สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอาเภอของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

๒.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2557 ณ ราคาประจาปี (Gross Provincialproduct:GPP) เท่ากับ 137,901 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.0 โครงสร้างการ ผลิต พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี ประกอบสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 36.1 สาขาการ ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 26.0 สาขาการขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 31.7 มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 258,817 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และ เป็นอันดับ 10 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 และ นอก ภาคเกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52 ตารางที่ ๒-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) จังหวัด 1. ระยอง 2. กรุงเทพมหานคร 3. ชลบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. พระนครศรีอยุธยา 6. ปราจีนบุรี 7. สมุทรสาคร 8. สมุทรปราการ 9. สระบุรี 10. ภูเก็ต

บาทต่อปี 1,008,615 418,118 439,975 423,965 420,963 371,776 359,566 331,142 289,998 258,817

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การผลิตของจังหวัดภูเก็ตในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 7.5 ชะลอตัวลง เล็กน้อยจากร้อยละ 7.9 ในปีที่แล้ว โดยภาคนอกเกษตรชะลอลง ร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ในปีที่แล้ว เนื่องมาจาก การชะลอลงของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขา การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม และสาขาตัวกลางทาง การเงิ น ที่ ช ะลอตั ว ร้ อ ยละ 9.8, 3.5 และ 14.4 ตามล าดั บ ประกอบกั บ สาขาก่ อ สร้ า ง และสาขาบริ ก าร ด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ หดตัวร้อยละ 1.0 และ 1.4 ตามลาดับ ส่วนสาขาการผลิต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 8


ที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ นจากปี ที่ แ ล้ ว ได้ แ ก่ สาขาอุ ตสาหกรรมและสาขาการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.3 เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจาก การ ผลิตในสาขาประมงขยายตัวร้อยละ 10.1 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้มีการหดตัวร้อยละ -6.5  ภาคเกษตร การผลิตโดยรวมขยายตัวร้อยละ 2.3 เท่ากับปีที่แล้ว โดยสาขาประมงขยายตัวร้อยละ 10.1 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีการหดตัวร้อยละ 6.5  ภาคนอกเกษตร ชะลอตัวร้อยละ 7.6 จากการขยายตัวร้อยละ 8.0 ในปีที่ผ่านมา โดยสาขาที่มีผลต่อ การขยายตัวของการผลิตภาคนอกเกษตรมากที่สุด คือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน ซึ่งเป็น สาขาหลักของภาคการผลิตมีการชะลอตัว ประกอบกับ สาขาบริหาร ราชการและการป้องกันประเทศ รวมทังการประกันสังคม ภาคบังคับ และสาขาบริการชุมชน สังคม และบริการ ส่วนบุคคล อื่นๆ ก็ชะลอตัวจากปีก่อน สาหรับสาขาที่มีการขยายตัวได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ การประปา สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วน บุคคลและของใช้ ใน ครัวเรือน สาขาการศึกษา สาขาการบริการ สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ และ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วน บุคคล ในขณะที่สาขาที่มีการหดตัวคือ สาขาก่อสร้าง และ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ ทางธุรกิจ (ตารางที่ ๒-๓) ตารางที่ ๒-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕5 อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จาแนกตามสาขาการผลิต สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ บริการทางธุรกิจ

อัตราขยายตัว ( ณ ราคาคงที)่ 2554 2555 2.3 2.3 0.1 -6.5 4.2 10.1 8.0 7.6 6.5 21.1 2.9 6.5 -4.7 -1.0 -2.5 3.1

โครงสร้าง ( ณ ราคาประจาปี) 2554 2555 3.0 2.8 2.1 1.3 0.9 1.6 97.0 97.2 1.9 1.8 2.0 2.0 6.1 6.7 10.6 11.9

11.7 4.0 20.7 4.9

47.3 4.3 9.1 6.0

9.8 3.5 14.4 -1.4

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

45.8 4.2 9.6 6.0

หน้า 9


การบริหารราชการแผ่นดินและ การป้องกัน ประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)

4.9

0.4

1.8

1.7

-6.2 6.6 29.8

6.2 7.2 3.8

2.0 3.4 2.4

1.8 3.2 2.4

-25.6 7.9

45.6 7.5

0.1 100.0

0.1 100.0

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปี ๒๕๕5

แผนภูมิที่ ๒-๓ ๕ อันดับการผลิตที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตสูงสุด ปี ๒๕๕5

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

๒.๔ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต เครื่องชีเศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2559 บ่งชีเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวจากเดือนก่อน เป็นผล จากเครื่องชีเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัว โดยพิจารณาจากเครื่องชีเศรษฐกิจภาคบริการซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของ จังหวัดขยายตัว จากจานวนเที่ยวบินขึน-ลงที่จังหวัด และการจัดเก็บภาษีบารุงท้องถิ่นจากโรงแรมขยายตัว ผลผลิต ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ขณะที่ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดี ขึนจากเดือนก่อน จากปริมาณผลิ ตผลยางพารา กุ้งและปริมาณสัตว์นารวมเพิ่มขึนจากภาวะฝนทิงช่วงทา ให้ปริมาณผลผลิต ออกสู่ตลาดเพิ่มขึน สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัว พิจารณาจากการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว จากจานวนรถยนต์นั่งจด ทะเบียนใหม่ชะลอตัวและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หดตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว โดยพิจารณาจากพืนที่ ก่อสร้างรวมทังจังหวัดหดตัว ในขณะที่ด้านการใช้จ่ ายภาครัฐขยายตัว จากการเบิกรายจ่าย ลงทุนท้องถิ่นขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้ออยู่ในอัตราขยายตัว เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากเครื่องชีการผลิต ภาคบริการ ขยายตัวโดยดัชนี ผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจาก เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 10.4 ตามจานวน เที่ยวบินขึน–ลงที่จังหวัด และการจัดเก็บภาษีบารุงท้องถิ่นจาก โรงแรมขยายตัวร้อยละ 13.3 และ 23.0 จากการเพิ่มขึนของสายการบิน ใหม่ทังภายในและระหว่างประเทศ และ การทากิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัว สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 10


จากเดือนก่อนที่ ขยายตัวร้อยละ 4.3 ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตั วร้อยละ 0.6 สาหรับการ ผลิตภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึนจากเดือนก่อน โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -70.0 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึนจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -83.2 เนื่องจากปริมาณการผลิตยางพารา กุ้ง และปริมาณสัตว์นารวมเพิ่มขึน จากภาวะฝนทิงช่วงทาให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึน กอปรกับการเคลื่อนไหว ของราคายางมีแนวโน้มปรับตัวดีขึนตามความต้องการซือจากต่างประเทศที่เพิ่มขึน รวมทังเงินเยนที่อ่อนค่าและ ระดับราคานามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อน สะท้อนได้จากปัจจัยด้านการบริโภค ภาคเอกชนชะลอตัว จากเดือนก่อน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ ขยายตัวร้อยละ 15.1 โดยเป็นผลจากจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน ใหม่ ชะลอตัวร้อยละ 20.5 รวมทังการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หดตัวร้อยละ -0.5 ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว จากเดือนก่อน โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวที่ร้อยละ -3.8 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัว จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 56.8 โดยพิจารณาจากพืนที่ก่อสร้างรวมทังจังหวัด หดตัวร้อยละ -19.4 ในขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐมีสัญญาณขยายตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวที่ร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -3.8 โดยเป็นผลจากการเบิกรายจ่ายลงทุนท้องถิ่น ขยายตัว ร้อยละ 3.3 ด้านรายได้เกษตรกร พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือนนีหดตัวร้อยละ -63.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ปรับตัวดีขึน จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -81.6 เนื่องจากราคาเฉลี่ยของยางพาราขยายตัว และกุ้งขาวที่ เกษตรกรขายได้ปรับตัวดีขึนจากเดือนก่อน ในส่วน ของปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -70.0 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึนจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -83.2 จากภาวะฝนทิงช่วงทาให้ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึน ด้านการเงิน ปริมาณสินเชื่อรวมของเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวน 203,966.4 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ในส่วนของเงินฝากรวมมีจานวน 143,517.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 ตามการขยายตัวของเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์และเงินฝาก ประจา เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่ว ไปของจังหวัดภูเก็ต ในเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ใน อัตราขยายตัวที่ร้อยละ 0.5 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.0 จากการสูงขึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์จากกลุ่มผักและผลไม้กลุ่มเนือสัตว์ เป็ด ไก่ และ สัตว์นา อาหารบริโภค – นอกบ้าน เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มไข่และ ผลิตภัณฑ์นม สาหรับหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่มสูงขึนจากหมวดการรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่ง และ การสื่อสาร หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา สาหรับการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ในอัตรา ทรงตัวจาก เดือนก่อน ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวน 192.6 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -34.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึนจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -63.4 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 158.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -15.7 จากการจ่ายตรงงบบุคลากรของ ส่วนราชการสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส่วนการ เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จานวน 34.2 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -67.0 เนื่องจากส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณอยู่ในขันตอนการ ดาเนินการตามกระบวนการจัดซือจัดจ้าง สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 11


สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวนทังสิน 756.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อ เทียบกับเดือน เดียวกันของปีก่อน จากหน่วยจัดเก็บรายได้เพิ่มขึนโดยสานักงานสรรพากรพืนที่ภูเก็ตจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึนจากการจั ดเก็ บ ภาษี เงิน ได้ นิ ติบุ ค คล โดยจัดเก็บภาษี หั ก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด.53) และ อสังหาริมทรัพย์ (ส.พ.ก.20) และภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการจัดเก็บภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ในขณะที่สานักงาน สรรพสามิตพืนที่ภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และสานักงาน ธนารักษ์พืนที่ภูเก็ต จัดเก็บรายได้ลดลง ดุลเงินงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน 2559 เกินดุล จานวน 564.2 ล้านบาท จากการนาส่ง รายได้สูงกว่ารายจ่าย 2.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร ตารางที่ ๒-5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 สาขาการผลิต/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) จานวนประชากร (1,000 คน)

๒๕๕1

๒๕๕2

๒๕๕3

๒๕๕4

๒๕๕5

๒๕๕6

๒๕๕7

201,485 456

174,135 489

185,678 525

201,101 527

224,383 529

250,652 532

258,817 534

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภูมิที่ ๒-4 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๖ ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคใต้ เดือนกันยายน ๒๕๕9 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 0.19 และอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างร้อยละ 0.0 - 1.0 โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายผลจากการเร่ง ตัวของราคานามันดิบในตลาดโลก อันกระทบต่อราคาสินค้าและบริการที่ใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบหลัก อย่างไรก็ ตาม การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในระดับดังกล่าวจัดว่าเป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อน และอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการ ขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม 2.6.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนธันวาคม 2559 สูงขึนจากเดือนก่อนหน้าโดยมีอัตราการขยายตัว เท่ากับ 0.13 (MoM) ผลจากนามันเชือเพลิงเครื่องประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก ขณะที่ ราคาอาหารสดส่วนใหญ่ราคาลดลง โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้ าดังนี นามันเชือเพลิง ราคาสูงขึน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 12


ร้อยละ 4.84 (MoM) เนื่องจากผู้ให้บริการนามันรายใหญ่ประกาศขึนราคานามันเชือเพลิงขายปลีกในประเทศ จานวน 3 ครังในเดือนธันวาคม 2559 เครื่องประกอบอาหาร ราคาสูงขึนร้อยละ 0.42(MoM) อาทิ ซีอิ๊ว มะขามเปียก นาปลา และกะทิสาเร็จรูป เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาสูงขึนร้อยละ 0.95 (MoM) จากราคากาแฟ (ร้อน/เย็น) ผักสด โดยเฉพาะ ต้นหอม ผักคะน้า และผักชี ราคาปรับลดลง เนื่องจากสภาพอากาศเอืออานวยต่อ ผลผลิต ผลไม้สด อาทิ ส้มเขียวหวาน ราคาปรับลดลงเนื่องจากผลผลิตมากในช่วงฤดูกาลต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เนือสุกร และไข่ไก่ ราคาลดลงจากอุปทานส่วนเกิน ขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับต่า อัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 เดือน เร่งตัวขึนร้อยละ 1.13 (YoY) อันเนื่องมาจากการปรับราคานามันเชือเพลิง ขายปลีกในประเทศตามแรงกดดันราคานามันดิบในตลาดโลก โดยจะเห็นว่านามันเชือเพลิงกลับมาเป็นปัจจัยเร่ง อัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 4 หลังจากฉุดรังการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อมาตังแต่ปี 2558 ในส่วนของราคา สินค้าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ พริกสด กะหล่าปลี ไข่ไก่ ขยายตัวสูงขึนเล็กน้อยในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทาให้ผลผลิตน้อยลง ขณะที่ ค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มยังคงส่งผลกระทบ ในทางลบต่ออัตราเงินเฟ้อในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 - 2.0 โดยมีสมมติฐานหลักคือ 1) GDP ขยายตัวร้อยละ 3.0 - 3.5 โดยการผลิต รายได้เกษตรกรการส่งออกสินค้าและบริการสูงขึนที่เริ่ม ปรับตัวดีขึน ช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม 2) ราคานามันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 45 - 55 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยคาดว่าความต้องการใช้นามันจะ เพิ่มขึน ขณะที่อุปทานนามันในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึนจากการควบคุมกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปค 3) อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ในช่วง 35.5-37.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้ สอยครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ มีจานวนรายการสินค้าทังหมด 450 รายการ ๒.6.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม 2559 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี คือ - ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 (ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ ป ร ะ เ ท ศ เ ท่ า กั บ 100) มี ค่ า เ ท่ า กั บ 106.93 (เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2559 เ ท่ า กั บ 106.79) - การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับ ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ เดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึน 0.13 เดือนธันวาคม 2558 (YoY) สูงขึน 1.13 เฉลี่ย 12 เดือน (AoA) (มกราคม - ธันวาคม 2558) สูงขึน 0.19

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 13


๒.6.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทียบกับเดือน ธันวาคม ๒๕๕9 เทียบเดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึน ร้อยละ 0.13 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ บริการจาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1 อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2559 สูงขึนจากเดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) ร้อยละ 0.13 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึนร้อยละ 1.21 (ราคา นามันเชือเพลิง อาทิ นามันเบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์91 95 และก๊าซธรรมชาติ (NGV) สูงขึน ร้อยละ 4.84) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา และหมวดกา รตรวจ รักษาและบริการส่วนบุคคล ราคาสูงขึนร้อยละ 0.03 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ราคาปรับสูงขึน ร้อยละ 0.01 ขณะที่ ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาลดลงร้อยละ -0.40 (ต้นหอม ส้มเขียวหวาน เนือสุกร ข้าวสารเจ้า และไข่ไก่) และหมวดเคหสถานราคาลดลง ร้อยละ -0.01 (ค่าเช่าบ้าน ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทา ความสะอาดพืน นายาล้างจาน) เทียบเดือนธันวาคม2558 (YoY) สูงขึนร้อยละ 1.13 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ จาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2 อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2559 สูงขึนจากเดือนธันวาคม 2558 (YoY) ร้อยละ 1.13 ได้รับผลกระทบ จากหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึนร้อยละ 12.98 อาทิ บุหรี่ (สูงขึนร้อยละ 28.01) ) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึนร้อยละ 3.01 (นามันเชือเพลิง) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน ร้อยละ 1.36 (พริกสด กะหล่าปลี ไข่ไก่ ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึนร้อย ละ 0.58 (ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม ค่าเบียประกันชีวิต และค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ ยาสีฟัน แชมพู ) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึนร้อยละ 0.52 (ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมประถมศึกษา ภาคเอกชน ค่าลงทะเบียน-ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษาเอกชน) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าปรับสูงขึนร้อยละ 0.17 ในขณะที่ ราคาสิ น ค้าและบริ การในหมวดเคหสถานลดลงร้อยละ -1.18 (ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุ งต้ม ) เทียบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 กับ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 (AoA) สูงขึน ร้อยละ 0.19 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 3 อัตราเงินเฟ้อในระยะ 12 เดือน (เดือนม.ค.-ธ.ค.59/เดือนม.ค.-ธ.ค.58) สูงขึนร้อยละ 0.19 (AoA) ได้รับ อิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึนมากที่สุด ร้อยละ 12.04 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึนร้อยละ 1.61 หมวดการตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคลราคาสูงขึนร้อยละ 0.80 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ราคาสูงขึนร้อยละ 0.79 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าราคาปรับสูงขึน ร้อยละ 0.40 ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวด เคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ) และหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร (นามันเชือเพลิง) ราคาปรับ ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ -0.99 และร้อยละ -1.78 ตามลาดับ คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี ในปี 2560 โดยมีสมมติฐานหลักคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย (%) 3.25 (3.0 - 3.5) เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจาก ปี 2559 การขยายตัวเศรษฐกิจมี ปัจจัยสนับสนุน อาทิ การใช้จ่ายครัวเรือน การผลิตและรายได้เกษตรกรที่เริ่ม ปรับตัวดีขึน การใช้จ่ายและการลงทุนโครงการภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการสูงขึนและมีทิศทางเป็นบวก สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม ราคานามันดิบดูไบ (USD/Barrel) 50.0 (45.0 - 55.0) ราคานามันดิบดูไบในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึน จากปี 2559 โดยคาดว่าความต้องการนามันทั่วโลกจะสูงขึนประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ตามการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก ทังนี อุปสงค์และอุปทานนามันในตลาดโลกมีความสมดุลมากขึนจากการควบคุมกาลังการผลิตของ กลุ่มโอเปคทาให้ความผันผวนของราคาลดลง สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 14


อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ USD) 36.5 (35.5 - 37.5) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม อ่อนค่า จากแนวโน้มการปรับขึนดอกเบียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใน หลายประเทศ ทังนี ในเดือนธันวาคม 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.81 บาทต่อ ดอลลาร์ และราคานามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 52.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวสอดคล้อง กับการการผลิตและรายได้เกษตรกร ราคานามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน กระทบราคานามันเชือเพลิง ขายปลีกในประเทศ รายได้จ ากการส่ งออกมีสัญญาณปรับตัว ดีขึน เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าส่ งผลกระทบต่อ ความสามารถทางการแข่งขันของภาคการส่งออก และต้นทุนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบมาตรการภาครัฐสนับสนุนกาลัง ซือของภาคครัวเรือนในช่วงเทศกาล ตารางที่ ๒-6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) (๒๕๕๔ = 100) หมวด ดัชนีราคาผู้บริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้บริโภคพืนฐาน

ธันวาคม ๒๕๕9 113.4 126.4 104.6 115.6

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ในปี 2558 (เดือนมกราคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตังใหม่ทังสิน 1,784 ราย แบ่งเป็น บริษัทจากัด จานวน 1,559 ราย และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 225 ราย เมื่อพิจารณาทุน จดทะเบียนของนิติบุคคลตังใหม่ พบว่า บริษัทจากัดมีทุนจดทะเบียนทังสิน 4,838,993,300 ล้านบาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุนจดทะเบียนทังสิน 344,900,000 ล้านบาท ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีการจดทะเบียนนิติ บุคคลตังใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2559 สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปี 2559 มีการจดทะเบียนรวม 14 ราย การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึน 381 คน ณ ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ไม่มีการแจ้งเลิกประกอบกิจการ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 15


๓. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุน ทังในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการ ขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ อ าจชะลอตามภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ ได้ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การว่ า งงาน การท างานต่ าระดั บ นอกจากนี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติ ทังฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่านี ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้าย แรงงาน ฝี มือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนัน การจะทราบความเคลื่ อนไหวหรื อการเปลี่ ยนแปลงของ ภาวะการจ้างงาน จึงต้องมีการพิจาณาศึกษา เพื่อกาหนดตัวชีวัด พร้อมทังติดตาม การเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทานายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอือประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการ กาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการทังนายจ้าง ผู้ใช้แรงงานรวมทังองค์กรต่างๆ ทังภาครัฐ และเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 (มกราคม-ธันวาคม) ฉบับนีจะขอเสนอตัวชีวัดภาวะแรงงาน ดังนี ๓.1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเป็นตัวชีวัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงานของจังหวัด ภูเก็ต เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทังหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานซึ่งประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มี งานทา ผู้ว่างงาน และผู้ ร อฤดูกาล เปรีย บเทียบกั บประชากรที่มีอายุ 1๕ ปี ขึนไปในจังหวัดภูเก็ต ณ ปี ๒๕๕9 (มกราคม–ธันวาคม) พบว่า อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานมีอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 72.40 (ตารางที่ ๓-1) ตารางที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีส่วนร่วม 1/๒๕๕๙ 2/๒๕59 3/๒๕59 4/2559 เฉลี่ย 4 ไตรมาส ในกาลังแรงงาน กาลังแรงงานในจังหวัด 325,173 327,704 320,172 319,494 323,136 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต 445,588 446,080 446,554 447,122 446,336 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 72.98 73.46 71.70 71.46 72.40 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 16


แผนภูมิที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด =

กาลังแรงงานในจังหวัด  100 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึนไปในจังหวัด

๓.๒ อัตราการมีงานทา อัตราการมีงานทาต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชีวัดที่แสดงให้เห็นภาวะการมีง านทาในตลาดแรงงานว่ามีสัดส่วน มากน้อยเพียงใด ซึ่งใช้ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธันวาคม) สาหรับอัตราการจ้างงาน ในภาคเกษตรของจังหวัด ภูเก็ต พบว่า อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรมีอัตราเฉลี่ยทังปีร้อยละ 2.20 ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยเมื่อเทียบกับการจ้าง งานนอกภาคเกษตร ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร พบว่า มีอัตราการจ้างงานเฉลี่ยในปี 2559 ร้อยละ 97.80 จะเห็นได้ ว่าประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตทางานนอกภาคเกษตร เนื่องจาก จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจส่วนใหญ่เป็น ประเภท การโรงแรมและภัตตาคาร และการขายส่งการขายปลีก จึงทาให้มีเศรษฐกิจที่ดี มีการทางานนอกภาค เกษตรเป็นจานวนมาก (ตารางที่ ๓-๒) ตารางที่ ๓-๒ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทา จานวนผู้ทางานในภาคเกษตรของจังหวัด

1/๒๕๕๙

2/๒๕๕๙

3/๒๕59

4/๒๕59

เฉลี่ย ๔ ไตรมาส

7,052

5,949

7,519

7,320

6,960

จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

313,144 314,388 307,238 305,128

309,975

จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

320,196 320,337 314,757 312,448

316,935

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

2.20

1.86

2.39

2.34

2.20

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

97.80

98.14

97.61

97.66

97.80

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 17


แผนภูมิที่ ๓-๒ อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจ้างงานใน/นอกเกษตรในจังหวัด =

ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

๓.๓ อัตราการว่างงาน การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบว่าอัตราการว่างงานของจังหวัดภูเก็ต แต่ละปีจะปรับตัว สูงขึนและลดลงตามปัจจัยในเรื่องฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็น พืนที่ท่องเที่ยว สาหรับปี ๒๕๕9 (มกราคมธันวาคม) มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.92 (ตารางที่ ๓-๓) ตารางที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงาน จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด กาลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

1/๒๕๕9 2/๒๕59 3/๒๕59 4/๒๕59 4,977 7,368 5,415 7,046 325,173 327,704 320,172 319,494 1.53 2.25 1.69 2.21

เฉลี่ย 4 ไตรมาส 6,202 323,136 1.92

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 18


แผนภูมิที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการว่างงานในจังหวัด

=

จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัดภูเก็ต  100 กาลังแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

๓.๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและกรณีเลิกจ้าง จ านวนผู้ ป ระกั น ตนมาตรา ๓๓ ของส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ปี ๒๕๕9 มี จ านวนเฉลี่ ย 144,593 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓) เฉลี่ยทังปี มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 3.77 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 3,440 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เมื่อเฉลี่ยทังปี ร้อยละ 59.96 และจานวนผู้ประกันตนที่ขึนทะเบีย นขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้างเฉลี่ยทังปี 469 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรั บประโยชน์ทดแทน กรณีเลิกจ้าง เฉลี่ยทังปีมีอัตราร้อยละ 30.51 (ตาราง ๓-๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 19


ตารางที่ ๓-๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้าง ในจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด

1/๒๕๕๙

2/๒๕๕๙

3/๒๕๕๙

4/๒๕๕๙

เฉลี่ย 4 ไตรมาส

จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวนผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน จานวนผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง

142,763 21,480 18,310

143,962 21,850 18,388

144,833 22,204 18,658

146,814 22,560 19,013

144,593 22,024 18,592

2,340

1,885

2,488

7,046

3,440

117

421

913

425

469

2.71

4.86

4.21

3.32

3.77

65.72

16.21

-7.68

165.59

59.96

-56.99

-40.03

175.00

44.07

30.51

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๔ อัตราการการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ :

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน = จานวนผู้ประกันตน ม.๓๓ ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) จานวนผู้ประกันตน ม.๓๓ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน

= จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงานไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้าง

= จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้าง ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้างไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 20


๓.๕ อัตราการบรรจุงาน อัตราการบรรจุงานในแต่ล ะไตรมาส เป็นตัวชีวัดที่แสดงให้ เห็ นถึงการเคลื่ อนไหวของภาวะด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 พบว่า อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานเฉลี่ยในปี 2559 ร้อยละ 103.11 เมื่อศึกษาสัดส่วนของอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างใน ปี ๒๕๕9 จะพบว่า มีจานวนตาแหน่งงานว่าง เฉลี่ยทังปี 2559 เท่ากับ 1,108 อัตรา อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างเฉลี่ยทังปี คิดเป็น ร้อยละ 88.67 (ตารางที่ ๓-๕) ตารางที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนตาแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 1,340 1,384 387 997 1,722 1,595 268 398 1,269 1,215 798 1150 77.82 86.77 144.40 250.50 105.59 113.91 48.50 86.70

เฉลี่ย 4 ไตรมาส 1,027 996 1,108 103.11 92.69

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่าง จังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด

=

อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด =

จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด  100 ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด  100 ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 21


๓.๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว อั ต ราการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วต่ อ จ านวนผู้ มี ง านท าทั งหมดในปี 2559 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.51 ซึ่ ง หมายความว่าผู้มีงานทา 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 24 คน และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานทาทังหมดอยู่ที่ร้อยละ 11.472 ซึ่งหมายความว่า ผู้มีงานทา ทุก 100 คน จะเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 11 คน (ตาราง ๓-๖) ตารางที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว

1/๒๕๕9

จานวนแรงงานต่างด้าวทังหมดในจังหวัด 93,861 จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด 26,208 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 320,196 อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงานทา 29.31 ทั้งหมดของจังหวัด อัต ราการการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว ๓ สั ญ ชาติ 8.18 ในจังหวัด

2/๒๕๕9

3/๒๕๕9

4/๒๕๕9

36,542 93,270 74,398 74,518 20,007 51,605 46,985 36,201 320,337 314,757 312,448 316,935 11.41

29.63

23.81

23.51

6.25

16.40

15.04

11.42

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทังหมดของจังหวัด อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติของจังหวัด

=

เฉลี่ย 4 ไตรมาส

=

จานวนแรงงานต่างด้าวทังหมดในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 22


๓.๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน ของสถานประกอบการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่ อความเป็นอยู่ และคุณภาพ ชีวิตของลู กจ้าง ในปี ๒๕๕9 พบว่า มีส ถานประกอบการที่ผ่ านการตรวจทังหมด ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง แรงงานเฉลี่ย 130 แห่ง อัตราการไม่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ มีอัตรา ร้อยละ 10.00 และ พบว่า อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางานเฉลี่ย จานวน 8 แห่ง อัตรา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบกิจการ มีอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 14.04 (ตารางที่ ๓-๗) ตารางที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ จานวนสถานประกอบกิจการ 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 ที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 13 21 1 ที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 186 157 102 ที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 7 8 5 ที่ผ่านตรวจกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 84 75 41 อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 6.99 13.38 0.98 ของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย 8.33 10.67 12.20 ในการทางานของสถานประกอบกิจการ

4/๒๕๕9 เฉลี่ย 4 ไตรมาส 14 12 75 130 13 8 27 57 18.67

10.00

48.15

14.04

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย ในการทางานของสถานประกอบการ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 23


หมายเหตุ : อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด = จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด x 100 จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด = จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100 จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด

๓.๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชีวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีทิศทางหรือมีแนวโน้มไปทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนันมีผลมาจากการที่ ลูกจ้ างได้แจ้ง ข้อเรี ยกร้ องต่อนายจ้างและหากไม่ส ามารถยุติหรือตกลงกันได้ ก็จะเกิดเป็นข้อพิ พาทแรงงานขึน สาหรับอัตรา สถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานในจังหวัดต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง พบว่า ในช่ ว ง ปี ๒๕58-๒๕๕9 จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี อั ต ราเฉลี่ ย 0.00 ซึ่ ง หมายความว่ า ในสถานประกอบการ 100,000 แห่ง ไม่เกิดข้อพิพาทและข้อขัดแย้งในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นอัตราที่ต่า ทังนี กระทรวงแรงงานมิได้นิ่ง นอนใจได้ประสานและบูรณาการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดาเนินการ ตรวจเยี่ยมพร้อมส่งเสริมการสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดเวลา (ตารางที่ ๓-๘) ตารางที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 4 ไตรมาส

จานวนสถานประกอบกิจการ/ไตรมาส

1/๒๕๕9

2/๒๕๕9

3/๒๕๕9 4/๒๕๕9

จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททังหมด จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งทังหมด จานวนสถานประกอบการทังหมด อัตราการการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง อัตราการการเกิดข้อขัดแย้งแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง

0 0 9,968

0 0 10,087

0 0 10,052

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

1 0 1 0 10,138 10,061

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 24


แผนภูมิที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการการเกิดข้อพิพาทในจังหวัดต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง = จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททังหมดในจังหวัด x 100,000 จานวนสถานประกอบการทังหมดในจังหวัด

๓.๙ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจานวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ ๓๙ และ มาตรา ๔0 ต่ อ จ านวนผู้ มี ง านท าของส านั ก งานสถิ ติ ในปี ๒๕๕9 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.59 ทั งนี ส านั ก งาน ประกั น สั งคมได้ข ยายความคุ้ มครองไปสู่ กลุ่ ม ผู้ ใช้แ รงงานนอกระบบ เพื่อ จูงใจให้ ผู้ ใช้แรงงานได้เข้ ามาสู่ ระบบ ประกันสังคมนาไปสู่ การมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึน จึงทาให้อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด ภูเก็ต มีแนวโน้มเพิ่มขึนเรื่อยๆ (ตารางที่ ๓-๙) ตารางที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 เฉลี่ย 4 ไตรมาส จานวนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ 182,903 184,182 186,520 189,169 185,694 และ ๔0 ในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 320,196 320,337 314,757 312,448 316,935 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 57.12 57.50 59.26 60.54 58.59 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 25


แผนภูมิที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : อัตราการแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด =

จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔0 ในจังหวัด x 100 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 26


๔. สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 (ม.ค-ธ.ค) ขอนาเสนอในประเด็นต่างๆ ตามลาดับ คือ ๔.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๕ การประกันสังคม 4.6 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ 4.7 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน 4.8 อื่นๆ ๔.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน ๔.1.1 กาลังแรงงาน ส านั กงานสถิ ติจั งหวั ดภูเก็ ต ได้ ดาเนิ นการส ารวจภาวะการทางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 (มกราคม-ธั น วาคม) สรุ ป รายละเอี ย ดได้ ดั ง นี จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ป ระชากร เฉลี่ ย ทั งสิ น 537 ,111 คน (การคาดประมาณประชากรชุดนี้ใช้ประชากรฐานเป็นประชากรที่แจงนับได้จากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ ไม่นับรวมผู้ที่ไ ม่ใ ช่สัญชาติไ ทยและไม่มีชื่ออยู่ ใ นทะเบียนบ้า น ตามภาคผนวก หน้า 111-116) จากประชากรทังหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 1๕ ปีขึนไป) มีจานวนเฉลี่ย 446,336 คน คิดเป็นร้อยละ 83.09 ของจานวนประชากรทังหมด ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 1๕ ปี มีจานวน 90,775 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 (แผนภูมิที่ ๔-1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 27


แผนภูมิที่ ๔-1 โครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ปี ๒๕๕9 .

ประชากรรวมเฉลี่ย ปี 2559

537,111 คน

ผู้อผูยู้อ่ใยูนวั ่ในวัยทยทางาน างาน (อายุ 15 ปี ข นไป) ึ (อายุ 15 ปีขึนไป) 446,336 447,122คนคน

ผู้ไม่ผูอ้ไยูม่่ใอนวัยู่ใยนวั ทางาน ยทางาน (อายุ(อายุ ต่ากว่ต่ากว่ า 15า 15 ปีขึนไป) ปีขึนไป) 90,582 คน 90,775 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 323,136 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 123,201 คน

ผู้มีงานทา 316,935 คน

ทางานบ้าน 43,522 คน

ผู้ว่างงาน 6,201 คน

เรียนหนังสือ 34,024 คน

ผู้รอฤดูกาล 0 คน

อื่นๆ 45,655 คน

ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต

ผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานในปี 2559 เฉลี่ย 323,136 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทา จานวน 316,936 คน (ร้ อ ยละ 98.08 ของผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานทั งหมด) ผู้ ว่ า งงาน จ านวน 6,201 คน (ร้ อ ยละ 1.92) ซึ่ ง หาก เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า กาลังแรงงานโดยรวมมีสัดส่วนของผู้มีงานทาเพิ่ม ขึนร้อยละ 1.13 และอัตราการว่างงานเพิ่มขึน ร้อยละ 14.96 (ตารางที่ ๔-1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 28


ตารางที่ ๔-1 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ปี ๒๕๕8 และ ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน สถานภาพแรงงาน ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 1.1 ผู้มีงานทา 1.2 ผู้ว่างงาน 1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 2.1 ทางานบ้าน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 อื่นๆ

ปี ๕8 ชาย หญิง 221,632 222,832 182,164 136,656 178,682 134,722 3,461 1,934 21 39,468 86,176 1,338 44,995 15,308 22,386 22,822 18,795

รวม ชาย 444,464 222,513 318,820 180,525 313,404 177,021 5,395 3,505 21 125,644 41,988 46,333 1,279 37,694 15,254 41,617 25,456

ปี ๕9 หญิง 223,823 142,611 139,914 2,697 81,212 42,243 18,770 20,199

รวม 446,336 323,136 316,935 6,202 0 123,200 43,522 34,024 45,655

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : 1.อัตราการมีงานทาจังหวัด = ผู้มีงานทาในจังหวัด x100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด ๒.อัตราการว่างงานจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด x 100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด

เมื่อเปรียบเที ยบการมีงานทาจาแนกตามเพศเฉลี่ย ปี ๒๕๕9 พบว่า อัตราส่วนของการมีงานทาเพศหญิง น้อยกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศชายเป็นผู้มีงานทา จานวน 177,021 คน (ร้อยละ 55.85 ของผู้ที่มีงานทาทังหมด) เพศหญิงเป็นผู้มีงานทา จานวน 139,914 คน (ร้อยละ 44.15) เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมอั ต ราการมี ง านท า ใน ปี ๒๕๕9 ซึ่ ง ค านวณจากสั ด ส่ ว นผู้ มี ง านท า ต่ อ ผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานมี อั ต รา ร้ อ ยละ 98.08 นั่ น หมายความว่ า จ านวนผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน 100 คน จะมีงานทาทังสิน 98 คน ๔.1.๒ การมีงานทา  ผู้มีงานทาจาแนกรายอุตสาหกรรม ผู้มีงานทาเฉลี่ย ปี ๒๕๕9 จานวน 316,935 คน จาแนกเป็นผู้ ทางานในภาคเกษตรกรรม จานวน 6,960 คน (ร้อยละ 2.19 ของผู้มีงานทาทังหมด) และทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 309,975 คน (ร้อยละ 97.80 ของผู้มีงานทาทังหมด) เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่า ผู้มีงานทาในปี 2559 สาขา นอกภาคเกษตร กลุ่มผู้ทางานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จานวน 93,845 คน (ร้อยละ 30.28 ของผู้มี งานทาสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ในครั วเรื อน จ านวน 63,039 คน (ร้อยละ 20.33) และ สาขาการบริห ารและการสนับสนุน จานวน 27,213 คน (ร้อยละ 8.78) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 29


ตารางที่ ๔-๒ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม เฉลี่ย ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน อุตสาหกรรม

เฉลี่ย ๔ ไตรมาส ๒๕๕9

ชาย 6,095 6,095

หญิง 865 865

รวม 6,960 6,960

นอกภาคเกษตรกรรม

170,926

139,049

309,975

๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การก่อสร้าง ๖. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน ยนต์รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ ในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ๙. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 10. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ กิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาคบังคับ 1๒. การศึกษา 1๓. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๔. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการ บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๕. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๖. องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและองค์ ก าร ต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๗. การจัดหานา บาบัดนาเสีย 1๘. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒0. การบริหารและการสนับสนุน ๒1. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไม่ทราบ รวม

465 11,500 385 20,532

5,470 117 1,306

465 16,970 502 21,838

31,757

31,282

63,039

42,269 18,035 1,310

51,575 2,563 2,875

93,845 20,599 4,185

2,109

1,817

3,926

5,443

3,856

9,298

2,600 992

5,908 4,961

8,508 5,953

5,174

9,954

15,128

415

2,960

3,374

-

-

-

595 1,572 2,908 19,400 3,467 177,021

49 486 2,714 7,813 3,346 139,914

644 2,058 5,622 27,213 6,812 316,935

ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 30


แผนภูมิที่ ๔-๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ทางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

 ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ในปี ๒๕๕9 พบว่า อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานใน ร้านค้าและตลาด จ านวน 114,352 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.08 ของผู้ มีงานทาจาแนกตามอาชีพทังหมด) รองลงมาได้แก่ อาชีพขันพืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้ บริการ จานวน 48,324 (ร้อยละ 15.25) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝี มือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 41,247 คน (ร้อยละ 13.01) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 31,942 คน (ร้อยละ 10.08) และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง จานวน 20,306 คน (ร้อยละ 6.41) (ตารางที่ ๔-๓) ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ปี 2559 หน่วย: คน อาชีพ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เฉลี่ย 4 ไตรมาส

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จดั การ

15,384

12,603

13,598

15,989

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

15,412

18,396

15,821

20,293

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง

24,210

23,648

15,038

18,329

เสมียน

20,071

20,582

20,013

18,517

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

112,126

110,536

120,017

114,730

ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตร

8,204

8,072

10,462

9,635

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

42,772

47,785

39,713

34,717

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

34,281

29,027

31,830

32,630

อาชีพขันพืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ

47,736

49,688

48,265

47,608

14,394 17,481 20,306 19,796 114,352 9,093 41,247 31,942 48,324

0

0

0

0

0

320,196

320,337

คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอืน่ ยอดรวม

314,757 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 31

316,935


แผนภูมิที่ ๔-๓ อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก ปี2558 และปี ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่า ในปี ๒๕๕9 แรงงานส่วนใหญ่ มีการศึกษา ในระดับ อุด มศึกษา 91,131 คน (ร้ อยละ 26.24 ของจานวนผู้ มีงานทาจ าแนกตามระดับการศึก ษาทังหมด) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 79,165 คน (ร้อยละ 22.79) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 71,824 คน (ร้อยละ 20.68) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 32


ตารางที่ ๔-๔ ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ระดับการศึกษา 1. ไม่มีการศึกษา 2. ต่ากว่าประถมศึกษา 3. ประถมศึกษา 4. มัธยมศึกษาตอนต้น 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. การศึกษาอื่น ๆ 8. ไม่ทราบ

รวม

1 5,210 22,260 56,523 56,049 75,684 52,574 22,950 160 95,082 68,927 18,945 7,210 7,193 318,001

2 10,542 46,994 89,412 89,899 93,803 69,060 24,743 102,324 68,538 26,250 7,536 11,268 444,242

ไตรมาสที่ 3 4 2,638 3,748 19,276 16,324 54,965 64,430 73,299 68,048 77,742 69,429 57,251 54,755 20,491 14,674 81,201 85,916 50,170 55,934 22,113 20,222 8,918 9,760 5,636 4,553 314,757 312,448

เฉลี่ยทั้งปี 5,535 26,214 66,333 71,824 79,165 58,410 20,715 40 91,131 60,892 21,883 8,356 7,163 347,362

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔ สัดส่วนของผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 33


 ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ย ปี ๒๕๕9 จานวนทังสิน 316,935 คน (ร้อยละ ๙8.08 ของผู้อยู่ในกาลัง แรงงานทังหมด) แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามสถานภาพการทางาน พบว่า ผู้มีงานทาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้าง เอกชน จานวน 192,778 คน (ร้อยละ 60.83 ของผู้มีงานทาทังหมด) รองลงมาได้แก่ กลุ่มทางานส่วนตัว จานวน 66,041 คน (ร้อยละ 20.84) และลูกจ้างรัฐบาล จานวน 25,482 คน (ร้อยละ 8.04) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๕) ตารางที่ ๔-๕ ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕๕9 หน่วย: คน สภาพการทางาน นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม รวม

1 18,133 27,040 184,908 70,040 20,075 320,196

2 11,675 27,630 194,845 68,997 17,082 108 320,337

ไตรมาสที่ 3 4 12,418 13,871 21,908 25,349 197,788 193,571 61,836 63,292 20,807 16,365 314,757 312,448

เฉลี่ยปี '59 14,024 25,482 192,778 66,041 18,582 27 316,935

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๕ เปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางานของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 34


๔.1.๓ การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ย ปี ๒๕๕9 จานวนทังสิน 6,202 ราย (คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับ ร้อยละ 1.92 จะเห็นได้ว่า ในไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) มีอัตราการว่างงานที่สูงที่สุด 7,368 อัตรา คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.25 และในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) จะมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด จานวน 4,977 อัตรา (ร้อยละ 1.53) เนื่องจากเดือน ตุลาคม-มีนาคม เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึง ทาให้จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการว่างงานที่ต่าลง (ตารางที่ ๔-๖) ตารางที่ ๔-๖ จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9

หน่วย: คน

การว่างงาน กาลังแรงงาน จานวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน

ไตรมาสที่ / ปี 2559 1 2 3 4 325,173 327,704 320,172 319,494 4,977 7,368 5,415 7,046 1.53 2.25 1.69 2.21

เฉลี่ย ปี '59 323,136 6,202 1.92

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน/ กาลังแรงงานรวม)x100

แผนภูมิที่ ๔-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ปี ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๔.1.๔ แรงงานนอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนัน จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดใน ปี ๒๕๕9 พบว่า ผู้มีงานทา อยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวนทังสิน 94,290 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของผู้มีงานทาทังหมด) ทังนี แรงงานนอกระบบเหล่านีส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร จานวน 89,186 คน (ร้อยละ 94.59 ของแรงงาน นอกระบบทังหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจานวน 5,104 คน (ร้อยละ 5.41) เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคล จานวน 26,519 คน (ร้ อ ยละ 29.73 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทั งหมด) ๒)โรงแรม และภั ต ตาคาร จ านวน 20,305 คน (ร้ อ ยละ 22.77) ๓) การขนส่ ง สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า และคมนาคม จ านวน 12,264 คน (ร้อยละ 13.75) ๔) กิจกรรมด้านบริหารชุมชนฯ จานวน 8,882 (ร้อยละ 9.96) และ ๕) การก่อสร้าง จานวน 8,448 คน (ร้อยละ 9.47) (ตารางที่ ๔-๗) หมายเหตุ: ร้อยละของแรงงานนอกระบบ = (จานวนผู้ทางานนอกระบบ / จานวนผู้มีงานทาทั้งหมด) X100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 35


ตารางที่ ๔-๗ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม

หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ (คน) ชาย หญิง รวม

1. เกษตรกรรม 4,390 714 5,104 ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 0 0 0 ๓. การผลิต 3,353 1,645 4,998 ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 0 0 0 ๕. การจัดหานา การบาบัดนาเสีย 102 0 102 ๖. การก่อสร้าง 8,085 363 8,448 ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 16,741 9,778 26,519 ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11,926 338 12,264 ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 8,288 12,017 20,305 10. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 0 0 0 11. กิจกรรมด้านการเงิน 156 199 355 1๒. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 240 1,196 1,436 1๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ 132 132 264 1๔. กิจกรรมการบริหาร 2,761 378 3,139 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทังการ 0 829 829 ประกันสังคมภาคบังคับ 1๖. การศึกษา 248 0 248 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 173 556 729 1๘. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 0 0 0 1๙. ศิลปะ บันเทิง 518 151 669 ๒0. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 3,729 5,152 8,881 ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 0 0 0 ๒๒.ไม่ทราบ 0 0 0 รวม 60,842 33,448 94,290 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 36


แผนภูมิที่ ๔-๗ อัตราสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้มีงานทาในอาชีพต่างๆ สูงสุด ๕ อันดับ แรก คือ 1) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จานวน 39,965 คน (ร้อยละ 42.39 ของ จ านวนผู้ มี ง านท าที่ เ ป็ น แรงงานนอกระบบทั งหมด) ๒) อาชี พ ด้ า นความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15,324 คน (ร้อยละ 16.25) ๓) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้าน การประกอบ จานวน 13,212 คน (ร้อยละ 14.01) ๔) อาชีพพืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จานวน 9,102 คน (ร้อยละ 9.65) และ ๕) ผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้จัดการ จานวน 6,079 คน (ร้อยละ 6.44) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๘)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 37


ตารางที่ ๔-๘ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม

ประเภทอาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และประมง 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9. อาชีพขันพืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ๆ ยอดรวม

4,759 769 1,080 834 17,270 5,096 13,256 12,770 5,007 0 60,841

1,320 517 298 1,089 22,695 925 2,068 442 4,095 0 33,449

6,079 1,286 1,378 1,923 39,965 6,021 15,324 13,212 9,102 0 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๘ ๕ อันดับสาขาอาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 38


เมื่ อ พิ จ ารณาแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอายุ พบว่ า แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ใ นช่ ว ง 40-44 ปี จานวน 15,901 คน (ร้อยละ 16.86) รองลงมาคือผู้มีอายุ 35-39 ปี จานวน 14,622 คน (ร้อยละ 15.51) และอายุ 45-49 ปี จานวน 12,572 คน (ร้อยละ 13.33) ส่ วนช่วงอายุที่มี น้อยที่สุ ดคือ 1๕-1๙ ปี จานวน 2,572 คน (ร้อยละ 2.73) (ตารางที่ ๔-๙) ตารางที่ ๔-๙ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงอายุ อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ขึนไป รวม

ชาย 2,572 3,113 6,399 4,326 9,790 9,005 9,561 4,759 6,747 4,570 60,842

จานวนแรงงานนอกระบบ หญิง 2,551 3,583 3,309 4,832 6,896 3,011 4,285 2,372 2,609 33,448

รวม 2,572 5,664 9,982 7,635 14,622 15,901 12,572 9,044 9,119 7,179 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๙ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 39


สาหรับด้านการศึกษา พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 22,907 คน (ร้อยละ 24.29) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 21,247 คน (ร้อยละ 22.53 ของ แรงงานนอกระบบทังหมด) และระดับประถมศึกษา จานวน 20,510 คน (ร้อยละ 21.75) (ตารางที่ ๔-10) ตารางที่ ๔-10 จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : คน จานวนแรงงานนอกระบบ ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ไม่มีการศึกษา 776 538 1,314 ต่ากว่าประถมศึกษา 6,552 4,156 10,708 ประถมศึกษา 12,339 8,171 20,510 มัธยมศึกษาตอนต้น 15,708 5,539 21,247 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,892 8,015 22,907 - สายสามัญ 8,488 6,653 15,141 - สายอาชีวศึกษา 6,404 1,362 7,766 - สายวิชาการศึกษา 0 0 0 อุดมศึกษา 9,528 7,029 16,557 - สายวิชาการ 6,081 3,533 9,614 - สายวิชาชีพ 2,830 3,397 6,227 - สายวิชาการศึกษา 617 99 716 อื่นๆ 0 0 0 ไม่ทราบ 1,047 0 1,047 รวม 60,842 33,448 94,290 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบ ณ ปี ๒๕๕9

แผนภูมิที่ ๔-10 สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 40


๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.1 การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต  ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามเพศ จากข้อมูล สถิติของสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่ านสานักงาน จัดหางานจังหวัดผ่านระบบ ON-LINE ในปี ๒๕๕9 จานวนทังสิน 4,423 อัตรา เพิ่มขึนจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 28.58 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานในปี ๒๕๕9 มีจานวนทังสิน 3,982 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 39.97 และบรรจุงานมีจานวนทังสิน 4,108 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.68 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดหางานตามเพศในปี ๒๕๕9 พบว่า ตาแหน่งงานว่างส่วนใหญ่ไม่ระบุ เพศจ านวน 3,437 อัต รา (ร้ อยละ 77.71 ของตาแหน่ งงานว่างทังหมด) รองลงมา เป็น เพศชาย จานวน 679 อัตรา (ร้อยละ 15.35) และเพศหญิง จานวน 307 อัตรา (ร้อยละ 6.94) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวน ผู้ ล งทะเบี ย นสมั ค รงาน พบว่ า มี เ พศหญิ ง ลงทะเบี ย นสมั ค รงาน จ านวน 2,327 คน (ร้ อ ยละ 58.44 ของผู้ ลงทะเบียนสมัครงานทังหมด) และเพศชาย จานวน 1,655 คน (ร้อยละ 41.56) และเมื่อพิจารณา การบรรจุงาน พบว่า เป็นเพศหญิง จานวน 2,636 คน (ร้อยละ 64.17) และ เพศชาย จานวน 1,472 คน (ร้อยละ 35.83) (ตารางที่ ๔-11) ตามลาดับ ตารางที่ ๔-11 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕8 และ ปี ๒๕๕9 ปี ปี 2558 ปี 2559

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน (อัตรา) (คน) (คน) ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 599 510 2,331 3,440 2,815 3,818 6,633 2,021 3,158 5,179 679 307 3,437 4,423 1,655 2,327 3,982 1,472 2,636 4,108

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-11 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน ปี ๒๕๕8 และ ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 41


การที่ตาแหน่งงานว่างส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการหรือนายจ้าง พิจารณาเห็น ว่างานโดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทางานได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่ง นายจ้างพิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุเพศ จะผลดีในด้านโอกาสคัดเลือกมากกว่าระบุเพศ (แผนภูมิ ๔-1๒) แผนภูมิ ๔-1๒ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต แยกตามเพศ ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาจานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานในปี 2559 พบว่า มีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 2,372 อัตรา (ร้อยละ 58.44 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทังหมด) และเพศชาย จานวน 1,655 อัตรา (ร้อยละ 41.56) และเมื่อพิจารณาการบรรจุ งาน พบว่า เป็น เพศหญิง จานวน 2,636 อัตรา (ร้อยละ 64.17) และ เพศชาย จานวน 1,472 คน (ร้อยละ 35.83) โดยสัดส่วนของเพศหญิงจะได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกับจานวนผู้สมัครงานที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แผนภูมิ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 42


 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาในไตรมาสนี พบว่า ตาแหน่งงานว่างในระดับมัธยมศึกษามี จ านวนมากที่ สุ ด 1,179 อั ต รา (ร้ อ ยละ 40.33) รองลงมาเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 846 อั ต รา (ร้อยละ 19.09) และ ระดับ ปวส. จานวน 623 อัตรา (ร้อยละ 14.06) ตามลาดับ ขณะที่ผู้สมัครงานในปี 2559 นี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสูงสุด จานวน 1,606 อัตรา (ร้อยละ 40.33) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จานวน 1,221 อัตรา (ร้อยละ 30.66) และระดับ ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 481 อัตรา (ร้อยละ 12.08) สาหรับการบรรจุงาน ผู้บรรจุงานในระดับปริญญาตรี มีการบรรจุงานมากที่สุด จานวน 1,650 อัตรา (ร้อยละ 40.17) รองลงมา ได้แก่ ระดับ มัธยมศึกษา จานวน 1,449 อัตรา (ร้อยละ 35.27) และ ระดับ ปวส. จานวน 445 อัตรา (ร้อยละ 10.83) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-1๔) ตารางที่ ๔-11.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ากว่า มัธยมศึกษา

ปวช. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ

ปวส. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

รวม

ตาแหน่งงาน ว่าง (อัตรา) 494 1,179 584 1 0 583 623 2 0 621 486 846 147 73 0 4,432

ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 481 1,606 280 66 45 169 368 114 44 210 14 1,221 8 4 0 3,982

บรรจุงาน (คน) 210 1,449 323 100 41 182 445 172 63 210 29 1,650 2 0 0 4,108

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 43


แผนภูมิที่ ๔-1๔ ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงาน ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ ด้านอาชีพในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ไตรมาสนี อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) อาชีพ พนั กงานบริ การ พนั กงานขายในร้ านค้าและตลาด มีตาแหน่งงานว่างทั งหมด 2,271 อัตรา (ร้อยละ 51.24) ๒) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ 513 อัตรา (ร้อยละ 11.57) ๓) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จานวน 450 อัตรา (ร้อยละ 10.15) 4) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 318 อัตรา (ร้อยละ 7.18) และ ๕) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่นๆ จานวน 294 อัตรา (ร้อยละ 6.63) สาหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงานสูงสุด คือ พนักงานบริการ พนัก งานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 1,814 คน (ร้อยละ 45.54) รองลงมาคือ อาชีพ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 838 อัตรา (ร้อยละ 21.04) และอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 367 อัตรา (ร้อยละ 9.21) ส่วนการบรรจุงาน มีการบรรจุงานในอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ ตลาดสูงสุด จานวน 2,227 อัตรา (ร้อยละ 54.21) รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 775 อัตรา (ร้อยละ 18.87) และ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 295 อัตรา (ร้อยละ 7.18) (ตารางที่ ๔-1๒)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 44


ตารางที่ ๔-1๒ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ เดือน ปี ๒๕๕9 ประเภทอาชีพ

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขันพืนฐาน) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้าน การประกอบการ อาชีพงานพืนฐาน ผู้ฝึกงาน รวม

450 294 318 513 2,271 47 230 88 221 0 4,432

ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน สมัครงาน (คน) (คน) 150 186 211 163 367 295 838 775 1,814 2,227 25 15 227 167 201 168 150 0 3,983

112 0 4,108

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๕ ตาแหน่งงานว่าง ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอาชีพ ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 45


 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายอุต สาหกรรมแล้ ว พบว่ า ตาแหน่ งงานว่า งในจั งหวัด ภูเ ก็ต ทังหมด เป็ นงานนอก ภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และ ของใช้ในครัวเรือน มีตาแหน่งงานว่างมากที่สุด จานวน 1,118 อัตรา (ร้อยละ 25.22 ของตาแหน่งงานว่าง จาแนก ตามสาสขาอุตสาหกรรมทังหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 1,052 อัตรา (ร้อยละ 23.74) และ สาขากิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ มีตาแหน่งงานว่าง จานวน 944 อัตรา (ร้อยละ 21.30) ตามลาดับ ส่วนตาแหน่งงานว่าง ในภาคเกษตรกรรม พบว่า ในปี 2559 ไม่มีตาแหน่ง งานว่ าง ในภาคเกษตรกรรม การบรรจุงานในปี 2559 จัง หวัด ภูเก็ต ทังหมด ร้ อยละ 100 เป็นงานนอก ภาคเกษตรกรรม โดยสาขาที่มีการบรรจุงานมากที่สุดได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 1,148 คน (ร้อยละ 27.95) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครั วเรื อน จ านวน 1,127 คน (ร้อยละ 27.43) และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร จานวน 567 คน (ร้อยละ 13.80) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๓) ตารางที่ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9

สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การจัดหานา การจัดการนาเสียและของเสีย ๗. การก่อสร้าง ๘. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 9. โรงแรม และภัตตาคาร 10. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๒. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 1๓. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๔. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทังการประกันสังคม ภาคบังคับ 1๖ การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา) 0 0 0 4,432 0 289 0 0 25

บรรจุงาน (คน) 0 0 0 4,108 0 183 0 0 46

1,118

1,127

1,052 0 505 24 18 25

1,148 0 567 52 36 106

47

66

56 0

102 0 หน้า 46


สาขาอุตสาหกรรม 1๘. 1๙. ๒0. ๒1. ๒๒.

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ไม่ทราบ รวม

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา) 1 944 30 298 0 4,432

บรรจุงาน (คน) 1 327 7 340 0 4,108

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๖ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอายุ ช่วงอายุที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปี 2559 นีส่วนใหญ่ พบว่า อายุ 25-๒9 ปี มีตาแหน่งงาน ว่ างสู งสุ ด จ านวน 1,566 อั ตรา (ร้ อยละ 32.41 ของต าแหน่ งงานว่ างทั งหมด) รองลงมาคื อ อายุ 18-24 ปี จานวน 1,252 อัตรา (ร้อยละ 25.91) และอายุ 30-39 ปี จานวน 1,001 อัตรา (ร้อยละ 20.72) ขณะเดียวกัน ผู้ลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 18-24 ปี มีจานวน 1,350 อัตรา (ร้อยละ 33.89) รองลงมาเป็นผู้สมัคร งานที่มีอายุ 25-29 ปี จานวน 989 อัตรา (ร้อยละ 24.83) และอายุ 30-39 ปี จานวน 925 อัตรา (ร้อยละ 23.22) ตามลาดับ ขณะที่ผู้มีอายุ 18-24 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 2,601 อัตรา (ร้อยละ 63.32) รองลงมาคื อ ช่ ว งอายุ 25-29 ปี จ านวน 2,602 อั ต รา (ร้ อ ยละ 63.34) และ ช่ ว งอายุ 30-39 ปี จ านวน 1,926 อัตรา (ร้อยละ 46.88) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-1๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 47


แผนภูมิที่ ๔-1๗ เปรียบเทียบการบรรจุงาน ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอายุ ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๒.๒ การส่งเสริมการมีงานทา สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ทาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 จานวน 654 ครัง โดยเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จานวน 650 ครัง จัดกิจกรรมส่งเสริม อบรมผู้รับงาน/ ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน จานวน 3 ครัง และจัดอบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน จานวน 1 ครัง ทังนี ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมงานทามีทังสิน 2,728 คน แบ่งเป็นชาย 1,035 คน (คิดเป็น ร้อยละ 37.94 ของผู้ได้รบั ผลประโยชน์ทังหมด) และหญิง 1,693 คน (ร้อยละ 62.06) (ตารางที่ ๔-1๔) ตารางที่ ๔-1๔ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี ๒๕๕9 กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน รวม

จานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม 650 0 3 0 1 0 654

ผู้ได้รับประโยชน์(คน) ชาย หญิง รวม 996 1,594 2,590 0 0 0 39 85 124 0 0 0 0 14 14 0 0 0 1,035 1,693 2,728

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 48


แผนภูมิที่ ๔-1๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริม การมีงานทาประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

4.2.3 แรงงานต่างด้าว  จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ การอนุญาตให้ แรงงานต่างด้าวทางานในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ได้ รับ อนุญาตทางานคงเหลือทังสิ น จานวน 74,398 คน ลดลงจากช่ว งเดียวกั นของ ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 15.92 ซึ่งเมื่อจาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้ รับ อนุญาตทางานทังสิน จานวน 26,512 คน (ร้อยละ 35.64 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันฯ จานวน 47,886 คน (ร้อยละ 64.36 ของแรงงาน ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ไ ด้รับอนุญาตทางานคงเหลือ จานวน 26,512 คน จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตทางาน พบว่า ประเภทชั่วคราวทั่วไปมากที่สุด จานวน 15,536 คน (ร้อยละ 58.60 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทังหมด) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จานวน 6,579 คน (ร้อยละ 24.82) ประเภทนาเข้า (MOU) จานวน 3,988 (ร้อยละ 15.04) จาแนกเป็น นาเข้าแบบ พิเศษ จานวน 3,083 คน และนาเข้าตามปกติ จานวน 905 คน และมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 409 คน (ร้อยละ 1.54) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูก กฎหมายน้อยลงร้อยละ 59.48 สาเหตุเนื่องจากวีซ่าการทางานของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ ครบ 4 ปี และ 6 ปี และอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลาเนา และย้ายไปประกอบอาชีพที่จังหวั ดอื่น และกลุ่มแรงงานต่างด้าวมี พาสปอร์ต เดิมไปจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่เป็นบัตรชมพู กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางาน คงเหลือ 47,886 คน จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต เป็น แรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย จานวน 901 คน (ร้อยละ 1.88 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทังหมด) และ แรงงานต่างด้าวตามประกาศ ครม.วันที่ 3 มีนาคม 2558 จานวน 46,985 คน (ร้อยละ 98.12) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงาน ต่างด้าวเข้าเมือง ผิดกฎหมายเพิ่มขึนร้อยละ 107.70 (ตาราง ๔-1๕)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 49


ตารางที่ ๔-1๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ หน่วย: คน คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา 9 ปี 2559

ธ.ค' ๕8 ธ.ค' ๕๙

นาเข้า (MOU) ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

มติ ครม. เวียดนาม

มติ ครม

ปกติ

รวม

พิสูจน์ สัญชาติ

มาตรา 12 ส่งเสริมการ ลงทุน (BOI)

มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย รวม

มติ ครม. (3 สัญชาติ)

รวม

รวม ทั้งสิ้น

0

12,666

18,619

1,190

19,809

0

32,584

371

65,430

458

22,597

23,055

88,485

0

15,536

3,083

905

3,988

0

6,579

409

26,512

901

46,985

47,886

74,398

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๙ เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน ปี ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนแรงงานเป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่มาจดทะเบียน จะได้รับอนุญาตทางานตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนได้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ (กลุ่มเดิมที่มีเอกสาร) 1.1 แรงงานกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู 1.1.1 แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. ซึ่งด้านหลังบัตรสีชมพูระบุ ปีที่หมดอายุ 2557 หรือ 2558 1.1.2 แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. และมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ซึ่งด้านหลังบัตร สีชมพูระบุวันหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559 สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 50


1.1.3 แรงงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่จดทะเบียนฯ ได้แก่ - แรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งด้านหลังบัตรระบุปีที่หมดอายุก่อน ปี 2557 - แรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์นา ดังนี - กิจการประมงทะเล - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 - กิจการแปรรูปสัตว์นา - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 24 พฤศจิกายน 2559 - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2560 1.2 แรงงานกลุ่มที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 1.2.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์ สัญชาติ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือเอกสาร ดังนี - หนังสือเดินทาง (Passport - PP) - หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport - TP) - เอกสารใช้แทน - หนังสือเดินทาง (Travel Document - TD) - เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity - CI) 1.2.2 เงื่อนไขการดาเนินการ กรณีที่เอกสารตามข้อ 1.2.1 หมดอายุ หรือมีอายุเหลืออยู่แต่ยังไม่ได้ Visa หรือกรณีที่ Visa ยังมีอายุเหลืออยู่ หรือสินอายุแล้ว รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกาหนดวาระการ จ้างงาน 4 ปี หรือ 6 ปี ที่มีตราประทับ MOU (MOU เทียม) สามารถดาเนินการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทางาน ได้ ทังนี แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกลุ่มนาเข้าตาม MOU ในครังแรก (MOU แท้) ไม่ สามารถดาเนินการได้ กรณีแรงงานที่บัตรสีชมพูตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 สูญหาย ให้ขอคัดสาเนาแบบ ทร.38/1 จาก สานักงานทะเบียนอาเภอ หรือสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานในการแสดงตน โดยให้ใช้เอกสารฉบับจริง (ห้ามใช้ฉบับที่ถ่ายเอกสาร) สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ถือเอกสาร ที่ประเทศต้นทางออกให้ ตามข้อ 1.2.1 หากมี การสูญหายไม่อนุญาตให้ใช้สาเนาเป็นหลักฐานแสดงตน เพียงอย่างเดียว แรงงานต่างด้าวต้องนาเอกสารอื่นมา แสดงประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตทางานซึ่งมีชื่อถูกต้องตรงกับสาเนาเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ดังกล่าว เป็นต้น แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานกับนายจ้างรายเดิมที่มีชื่อตรงตามบัตรสีชมพู หรือนายจ้างรายใหม่ ที่มีรายชื่อไม่ตรงตามบัตรสีชมพู ก็สามารถจดทะเบียน และขออนุญาตทางานได้ แรงงานที่อายุต่ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ทางาน เว้นแต่จะเป็นงาน ตามที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 51


2. ขั้นตอนการดาเนินการ 2.1 ตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าวในกลุ่ มที่ได้รั บ การผ่ อนผั น ให้ ไปตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวง สาธารณสุขกาหนด ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยชาระค่าตรวจสุขภาพ 500.ประกันสุขภาพ 2 ปี 3,200.- สาหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่ แล้วไม่ต้องประกันสุขภาพ ส่วน แรงงานที่ทางานในกิจการที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่แรงงานยังไม่ได้ขึนทะเบียนผู้ประกันตน ให้ประกันสุขภาพ เป็นเวลา 90 วัน 2.2 ชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน เมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนด ให้ไปชาระค่าธรรมเนียมการ อนุญาตทางาน ณ จุดบริการชาระเงิน (Counter Service) หรือสานักงานจัดหางาน จังหวัด สานักจัดหางานกรุงเทพ เขตพืนที่ 1 – 10 อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่ายื่นคาขออนุญาตทางาน 100 บาท รวม 1,900 บาท โดยแรงงานต้องถือใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับบั ตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศ ต้นทางออกให้ (PP/TP/TD/CI)กรณีไม่ได้ถือเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารสูญหาย ให้แรงงานต่างด้าว ติดต่อขอชาระ เงินค่าธรรมเนียมที่สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืนที่ 1 - 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานยืนยันสถานะของแรงงานต่างด้าวก่อนเก็บเงินค่าธรรมเนีย มทังนี ให้แจ้งนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ตรวจสอบสถานะของตนให้ถูกต้อง ว่าอยู่ในกลุ่ มที่ได้รับการผ่ อนผันหรือไม่ หากชาระเงินแล้ วไม่ส ามารถจัดทา ทะเบียนประวัติ และ ขออนุญาตทางานได้ นายจ้างต้องรับผิดชอบ และอาจไม่มีการคืนเงิน 2.3 เอกสารประกอบการขออนุญาตทางาน แบบคาขออนุญาตทางาน (ตท.8) พร้อมเอกสารประกอบคาขอ ดังนี 1. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 2. เอกสารนายจ้าง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียน แล้วแต่กรณี 3. สัญญาจ้างงาน 4. หนังสือรับรองการจ้าง 5. ทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรอง/หลักฐานอื่นๆ ที่ระบุสถานที่ทางาน 6. แผนที่สถานที่ทางาน 7. รูปถ่าย 3 X 4 ซม. จานวน 2 รูป 8. สลิปของจุดบริการชาระเงิน (Counter Service) หรือใบเสร็จรับเงินของสานักงานจัดหางานจังหวัด 2.4 นายจ้างนาแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าว นาเอกสาร หลักฐานที่เตรียมไว้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตทางานในวันที่ยื่นเอกสาร โดยเตรียมเงินเพื่อมาชาระค่าบัตรสีชมพู และค่าทะเบียน ประวัติ (ทร.38/1) จานวน 80 บาท

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 52


2.5 การเปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที/่ สถานที่ทางาน 2.5.1 เปลี่ยนนายจ้าง 1. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนฯ และได้รับอนุญาตทางานในช่วงเวลาของ การจดทะเบียนตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการ จดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง 2. อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไข ดังนี 2.1 นายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 2.2 นายจ้างเลิกกิจการ/หรือเลิกการทางานในส่วนที่ต้องใช้แรงงาน 2.3 นายจ้างกระทาทารุณกรรม 2.4 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง/ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2.5 ทังนี ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และเมื่อได้รับอนุญาตให้แรงงานเปลี่ยนนายจ้าง แล้ว ให้ประสานสานักงานทะเบียนอาเภอ หรือสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนบัตรสีชมพู และใบอนุญาต ทางาน (ด้านหลังบัตรสีชมพู) ต่อไป 2.5.2 การดาเนินการเปลี่ยนนายจ้าง - แรงงานต่างด้าว หรือผู้ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานดังกล่าวต้องนาหลักฐาน การเลิกจ้าง เลิกกิจการ หรือ ร้องทุกข์ดาเนินคดีกับนายจ้างรายเดิม ตามข้อ 2.5.1 (2) มาแสดง - ขอความร่ ว มมื อให้ กรมสวัส ดิ การและคุ้มครองแรงงาน ดาเนิน การ ในส่ ว นที่ เกี่ยวข้ องกับนายจ้า ง รายเดิมที่กระทาทารุณกรรม ไม่จ่ายค่าจ้าง/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายที่บัญญัติขันสูงสุด และไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 2 ปี - แรงงานต่างด้าวที่หนีนายจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อไปทางาน กับนายจ้างรายใหม่จะไม่อนุญาตให้ ทางานเป็นเวลา 2 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศ และหากประสงค์จะกลับ เข้ามาทางานในประเทศไทยอีก ให้กลับเข้า ทางานภายใต้ MOU - นายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้ดาเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล และ กิจการแปรรูปสัตว์นารวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี (กิจการประมงทะเล ตังแต่ วันที่ 2 ก.พ - 31 ก.ค 59) อนุญาตทางานถึงวันที่ 31 ม.ค.2560 และกิจการแปรรูปสัตว์นาตังแต่วันที่ 23 ก.พ.22 ส.ค.59) อนุญาตทางานถึงวันที่ 22 ก.พ. 2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 53


๔.๒.๔ การคาดประมาณกาลังแรงงาน-ผู้สาเร็จการศึกษา กระทรวงแรงงานได้ ดาเนิ น การโครงการวิ จัย เรื่ อง “แผนพัฒ นาก าลั ง คนของประเทศไทยเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒนากาลังคนในระบบจังหวัดภายใต้ โครงการดังกล่าวได้กาหนดให้สานักงานแรงงานจังหวัดทาการสารวจความต้องการแรงงาน (DEMAND) และผู้สาเร็จ การศึกษา (SUPPLY) ในพืนที่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และจัดทา แผนพัฒนาของกาลังคนต่อไป ผลการสารวจดังกล่าวนาไปสู่การคาดประมาณความต้องการแรงงานระดับจังหวัด โดยใช้วิธี Manpower Requirement Approach หรือ (วิธี GPP per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ส ร้างซอฟท์แวร์ในการคานวณเพื่อน าผลส ารวจบันทึกในระบบประมวลผล (Software) ให้ มีการถ่ว งนาหนัก (Weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการของจังหวัด ส่วนแนวโน้มแรงงานจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕๕9 คาดประมาณว่าจะมีจานวน 1,050 คน โดยจานวนแรงงานที่มี แนวโน้มความต้องการสูงสุดยังคงเป็น แรงงานฝีมือ จานวน 504 คน (ร้อยละ ๔8.00) รองลงมาคือ แรงงานไร้ฝีมือ จานวน ๓58 คน (ร้อยละ ๓4.09) (ตารางที่ ๔-1๖) ตารางที่ ๔-1๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี 2558 ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

1. เกษตรกรรม การเลียงสัตว์บก และสัตว์นา 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมือง หิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่อง หนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก ไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิ ต กระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละ ผลิตภัณฑ์เคมี 14. การผลิ ต ยางพาราและ ผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17. การผลิ ต โลหะและ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชินส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

9

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

6

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

9

3

6

3 1

1

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

1

หน้า 54

1


ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยาน ยนต์และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้า น อาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บ สินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริ ก ารด้ า นสุข ภาพและ สังคมสงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ

รวม

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

177

177

157

15

164

142

184

24

24

12

12

358

216

188

160

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

89

266

177

176

505

333

230

72

266

108

504

249

0 1,050

625

0

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๒0 เปรียบเทียบจานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจ ารณาตามระดับ การศึกษา พบว่า ลู กจ้าง/พนักงานปี ๒๕๕8 มีการศึกษาระดับ ม.6 มากที่สุ ด จ านวน 20,090 คน (ร้ อ ยละ 25.99) รองลงมาคื อ ระดั บ ม.3 จ านวน ๒0,062 คน (ร้ อ ยละ 25.96) ระดับต่ากว่า ม.3 จานวน 14,221 คน (ร้อยละ 18.40) ระดับ พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จานวน 9,355 คน (ร้อยละ 12.11) และระดับพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ จานวน 7,447 คน (ร้อยละ 9.64) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 55


ตารางที่ ๔-1๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558 หน่วย : คน

ระดับการศึกษา ม.6 ม.3 ต่ากว่า ม.3 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ รวม

แรงงาน ไร้ฝีมือ 6,218 10,861 10,653 91 23 102 27,948

แรงงาน แรงงาน ผู้เชี่ยวชาญ กึ่งฝีมือ ฝีมือ 9,212 4,341 319 7,181 1,893 127 3,097 471 0 920 7,381 963 1,581 5,455 388 1,647 4,184 173 23,638 23,725 1,970

รวม 20,090 20,062 14,221 9,355 7,447 6,106 77,281

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๒1 จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก และ ลักษณะความ ต้องการแรงงาน ปี 2558 มีความต้องการแรงงานรวม จานวน 6,847 คน โดยความต้องการส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.05 เป็นความต้องการแรงงานแทนคนเก่า ทังนี อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) สาขาโรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,084 คน (ร้อยละ 74.25) ๒) ขายส่ง ขายปลีก ซ่อม ยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ 885 คน (ร้ อ ยละ 12.93) ๓) บริ ก ารอื่ น ๆ 548 คน (ร้ อ ยละ 8.01) ๔) อสังหาริมทรัพย์ 248 คน (ร้อยละ 3.62) ๕) การเงินและการประกันภัย 82 คน (ร้อยละ 1.20)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 56


ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๕ อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี ๒๕๕8 อุตสาหกรรม สาขาโรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ บริการอื่นๆ อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการประกันภัย รวม

ลักษณะความต้องการแรงงาน (คน) แทนคนเก่า ตาแหน่งใหม่ 4,416 668 648 237 389 159 220 28 82 0 5,755 1,092

รวม (คน) 5,084 885 548 248 82 6,847

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เมื่อพิจารณาการเข้าออกจากงานของลูกจ้าง/พนักงาน ปี ๒๕๕8 พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีลูกจ้างออกจากงาน รวมทังสิน จานวน 326 คน สาเหตุที่ออกเพราะการลาออก มีจานวนสูงสุด 313 คน (ร้อยละ 96.01) รองลงมาคือ สาเหตุให้ออกเพราะไล่ออก จานวน 13 คน (ร้อยละ 3.99) ตามลาดับ สาหรับการเข้าทางาน พบว่า มีลูกจ้างเข้า งานแทนที่คนเก่าที่ออกไปจานวน 5,813 คน (ร้อยละ 83.91) รองลงมาคือ ลูกจ้างเข้าทางานในตาแหน่งงานใหม่ จานวน 1,115 คน (ร้อยละ 16.09) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๙) แผนภูมิที่ ๔-๒๒ จานวนการเข้าออกจากงานของลูกจ้างในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 57


ตารางที่ ๔-1๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕8 ลูกจ้างเข้างาน แทนคน ตาแหน่ง รวม อุตสาหกรรม เก่าที่ งาน ออกไป ใหม่ 1. เกษตรกรรม การเลียงสัตว์บกและสัตว์นา 0 0 0 2. อาหารและอาหารสัตว์ 0 0 0 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 0 0 0 1๖ 0 1๖ 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้น 0 0 0 เฟอร์นิเจอร์) 0 0 0 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิ ต กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ 0 0 0 กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 0 0 0 0 0 0 12. ปิโตรเคมี 0 0 0 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0 0 0 14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 0 0 0 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 0 0 0 19. ยานยนต์และชินส่วน 0 0 0 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 42 23 65 21. ก่อสร้าง 0 0 0 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ 648 237 885 จักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 0 0 0 24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 0 0 0 0 0 0 25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 82 0 82 27. อสังหาริมทรัพย์ 220 ๒8 248 0 0 0 28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 389 159 548 29. บริการอื่นๆ รวม ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

5,813

1,115

6,928

ลาออก 0 2 0 16 0 0 0

ให้ออก เพราะ ลดงาน 0 0 0 0 0 0 0

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ห้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 2 0 16 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 49 0

206

0

4

0

210

0 0 0 3 11 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 3 11 0

26

0

0

0

26

313

0

13

0

326

ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ตาแหน่งแรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ แรงงานทั่วไป จานวน 177 อัตรา โดย เป็นความต้องการแรงงานที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าและพนักงานทาความสะอาดประจาห้องพัก จานวน 74 อัตรา และตาแหน่ง พนักงาน ต้อนรับ (โรงแรม) จานวน 69 อัตรา ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒0)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 58


ตารางที่ ๔-๒0 จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕๕8 ตาแหน่งงาน แรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ ; แรงงานทั่วไป หัวหน้าและพนักงานทาความ สะอาดประจาห้องพัก พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) พนักงานต้อนรับทั่วไป พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร ผลรวม

ต่ากว่า ม.๓ ม.๓

ม.๖

ปวช. ปวส.

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

รวม

0

177

0

0

0

0

-

177

36

38

0

0

0

0

-

74

0 41 61 138

41 0 0 256

0 0 0 0

0 0 0 0

7 12 0 19

21 12 0 33

-

69 65 61 446

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

แผนภูมิที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

นอกจากการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) และนาไปสู่การคาดประมาณกาลัง แรงงานแล้ว ยังมีการสารวจผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาปริมาณและแนวโน้มการผลิตบุคลากร ของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้พิจารณาว่า ปริมาณผู้สาเร็จการศึกษาจะสามารถตอบสนองกับความต้องการของ สถานประกอบการในจังหวัด ได้หรือไม่ ในปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ ๔-๒1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 59


ตารางที่ ๔-๒1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 1,708 897 573 210 874 33 3 4,298

หญิง 2,125 1,460 592 275 1,943 75 3 6,473

รวม 3,833 2,357 1,165 485 2,817 108 6 10,771

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในปี 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาทังหมด 10,771 คน เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในระดับ มัธยมศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาทังหมด 6,190 คน (ร้อยละ 57.47 ของผู้สาเร็จการศึกษาทังหมดในจังหวัดภูเก็ต ) จ าแนกเป็ น ระดับ มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ มีจ านวน 3,833 คน (ร้ อยละ 35.59) เป็น ชาย 1,708 คน เป็นหญิ ง 2,125 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน 2,357 คน (ร้อยละ 21.88) เป็นชาย 897 คน เป็นหญิง 1,460 คน ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-๒๕) แผนภูมิที่ ๔-๒๕ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 และระดับมัธยมปีที่ 6 ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในระดับระดับ ปวช. และปวส./อนุปริญญา มีผู้สาเร็จการศึกษาทังหมด 1,๖๕0 คน (ร้อยละ 15.32 ของ ผู้สาเร็จการศึกษาทังหมดในจังหวัดภูเก็ต) จาแนกเป็นระดับ ปวช. มีจานวน 1,165 คน (ร้อยละ 10.82) เป็นชาย 573 คน เป็นหญิง 592 คน และระดับ ปวส./อนุปริญญา จานวน 485 คน (ร้อยละ 4.50) เป็นชาย 210 คน เป็นหญิง 275 คน ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-๒๖)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 60


แผนภูมิที่ ๔-๒๖ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และปวส. จาแนกตามสาขาวิชา ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับ ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษา 1,165 คน สาขาวิชา ที่มีผู้จบการศึกษา มากที่สุด ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม/บริธุรกิจ 569 คน (ร้อยละ 34.48) สาขาอุตสาหกรรม 412 คน (ร้อยละ 24.97) ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด ได้แก่ สาขาพณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ เช่นเดียวกับระดับ ปวช. โดยมีผู้จบการศึ กษา 192 คน (ร้อยละ 39.59) รองลงมา ได้แก่ สาขา อุตสาหกรรม 131 คน (ร้อยละ 27.01) ในปีพ.ศ 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาทังหมด จานวน 2,931 คน จาแนกเป็น ระดับระดับ ปริญญาตรีมี ผู้สาเร็จการศึกษา 2,817 คน เป็นเพศชาย 874 คน (ร้อยละ 31.03) เพศหญิง 1,943 คน (ร้อยละ 68.97) ส่วนระดับปริญญาโท มีผู้จบการศึกษา จานวน 108 คน เป็นเพศชาย 33 คน (ร้อยละ 30.56) เพศหญิง 75 คน (ร้อยละ 69.44) และปริญญาเอก จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน (ร้อยละ 50.00) เพศหญิง 3 คน (50.00) แผนภูมิที่ ๔-๒๗ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจาแนกตามสาขาวิชา ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 61


๔.๒.๕ การจัดหางานในต่างประเทศ  จานวนแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไปทางานในต่างประเทศ ในปี ๒๕๕9 มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนก ตามระดับ การศึกษา จ านวน 37 คน เป็ นชาย 11 คน (ร้อยละ 29.73) และหญิง 26 คน (ร้อยละ 70.27) แรงงานไทยที่ไปลงทะเบียนส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จานวน 12 คน (ร้อยละ 32.43 ของผู้แจ้งความประสงค์ เดินทางไปต่างประเทศทังหมด) รองลงมา ได้แก่ ระดับ ปริญญาตรี จานวน 9 คน (ร้ อ ยละ 24.32) และ ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 3 คน (ร้ อ ยละ 8.11) ตามล าดั บ (ตารางที่ ๔-๒๒) ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวน (คน) ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

3 4 2 1 1 0 11

9 8 1 8 0 0 26

12 12 3 9 1 0 37

แผนภูมิที่ ๔-๒๘ สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 62


 จานวนแรงงานไทยที่ได้รับใบอนุมัติให้ไปทางานต่างประเทศ การอนุญาตให้แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศได้ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธันวาคม) พบว่า มีจานวนทังสิน 380 คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภท Re-Entry คือกลับไป ทางานอีกครังหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญา จานวน 300 คน (ร้อยละ 78.95) รองลงมาเดินทางด้วยตนเอง จานวน 80 คน (ร้อยละ 21.05) (ตารางที่ ๔-๒๓) ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดส่ง Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง รวม

จานวน 0 300 80 0 0 0 380

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๒๙ สัดส่วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 63


 ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปทางาน แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศในปี 2559 ทังหมด 377 คน ตามที่ได้รับอนุญาตในส่วน ใหญ่ จ ะไปท างานในภู มิ ภ าคเอเชี ย มากที่สุ ด จ านวน 273 คน (ร้ อ ยละ 72.41 ของแรงงานไทยที่ ไปท างาน ต่างประเทศทังหมด) รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกา จานวน 59 คน (ร้อยละ 15.65) ภูมิภาคยุโรป จานวน 27 คน (ร้อยละ 7.16) ภูมิภาค ออสเตรเรีย จานวน 11 คน (ร้อยละ 2.92) และภูมิภาคแอฟริกา จานวน 7 คน (ร้อยละ 1.86) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๔) ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางาน ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน ภูมิภาค

จานวน(คน) 273 0 7 27 59 11 0 377

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ภูมิภาคอื่น ๆ รวม ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓0 จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางานของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 64


๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๓.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจั งหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒ นาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบ ต่าง ๆ ได้แก่ การฝึ กเตรี ยมเข้าทางาน การฝึ กยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒ นาทักษะให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน ในปี 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน จานวนทังสิน 6,293 คน ๔.๓.๒ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในปี ๒๕๕9 พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทังสิน 6,293 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ในกลุ่มธุรกิจและบริการมากที่สุด จานวน 4,929 คน (ร้อยละ 78.32 ของผู้เข้ารับการฝึกทังหมด) รองลงมาเป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็ กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 1,048 คน (ร้ อยละ 16.65) และกลุ่ มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 187 คน (ร้อยละ 2.97) ตามลาดับ ทังนี ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในปี 2559 จานวน 6,159 คน (ร้อยละ 97.87 ของผู้เข้ารับ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทังหมด) และมีผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 134 คน (ร้อยละ 2.13 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทังหมด) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกมีสาเหตุมาจากเวลาเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ ถึง 80% ของเวลาฝึกทังหมด โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่ม ธุรกิจและบริการมีผู้ผ่านการฝึกมากที่สุด จานวน 4,800 คน (ร้อยละ 77.93 ของผู้ผ่านการฝึกทังหมด) รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 1,043 คน (ร้ อยละ 16.93) และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 187 คน (ร้อยละ 3.04) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๕) ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 หน่วย: คน จานวน (คน) กลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ช่างก่อสร้าง 26 26 ช่างอุตสาหการ 45 45 ช่างเครื่องกล 18 18 ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 1,048 1,043 ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 187 187 เกษตรอุตสาหกรรม 40 40 ธุรกิจและบริการ 4,929 4,800 รวม 6,293 6,159 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 65


แผนภูมิที่ ๔-๓1 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ แรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559

ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๓.๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในปี 2559 พบว่า มีผู้เข้ารับ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทังสิ นจ านวน 1,842 คน โดยเมื่อพิจ ารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีผู้เข้ารับการทดสอบในกลุ่มสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มากที่สุด จานวน 1,476 คน (ร้อยละ 80.13 ของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานทังหมด) รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้ารับการทดสอบในธุรกิจและบริการ จานวน 326 คน (ร้อยละ 17.70) ทังนี ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทังสิน 1,602 คน (ร้อยละ 86.97 ของผู้เข้ารับทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ทังหมด) เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการทดสอบตามกลุ่มอาชีพ พบว่า อาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 1,254 (78.28) และกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ จานวน 308 คน (ร้อยละ 19.23) (ตารางที่ ๔-๒๖) ตารางที่ ๔-๒๖ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 หน่วย: คน กลุ่มอาชีพ จานวน (คน) ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ 1. ช่างก่อสร้าง 0 0 ๒. ช่างอุตสาหการ 10 10 ๓. ช่างเครื่องกล 0 0 ๔. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 1,476 1,254 ๕. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 30 30 ๖. เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ๗. ธุรกิจและบริการ 326 308 รวม 1,842 1,602 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 66


แผนภูมิที่ ๔-๓๒ เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๔.1 การตรวจคุ้มครองแรงงาน ภารกิ จ ด้า นการคุ้ม ครองลู ก จ้ าง นายจ้า ง ให้ ได้ รับความเป็นธรรมในการจ้ างงาน โดยส านั กงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีบทบาทในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมจากการ จ้างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน และผดุงความยุติธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง ทังนี มาตรการที่ช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้รับ รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมเพี ย งพอต่ อ การด ารงชี วิ ต รวมทั งได้ รั บ การคุ้ ม ครองแรงงานโดยการตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ในปี 2559 เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕9 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการจานวน ทังสิ น 520 แห่ง มีลู กจ้ างที่ผ่ านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองจานวน 37,214 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 18,961 คน (ร้ อ ยละ 50.95 ของลู ก จ้ า งที่ ผ่ า นการตรวจทั งหมด ) เป็ น หญิ ง จ านวน 18,250 คน (ร้อยละ 49.04) ตามลาดับ ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น สถานประกอบการขนาด ๒๐ - ๔๙ คน จานวน 132 แห่ง (ร้อยละ 25.38 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทังหมด รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 100-29๙ คน จานวน 91 แห่ง (ร้ อยละ 17.50) และสถานประกอบการขนาด 5-9 คนจานวน 84 แห่ ง (ร้อยละ 16.15) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 67


ตารางที่ ๔-๒๗ การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) ขนาดสถาน สถานประกอบการ ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน

38

47

74

0

121

37

1

84

306

293

3

602

84

0

๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน

74 132

449 2,154

591 2,108

0 0

1,040 4,262

64 116

10 16

83

2,947

2,888

0

5,835

74

9

๑๐๐ - 299 คน 3๐๐ - ๔๙๙ คน ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คน

91 12 5 1

8,014 2,213 1,471 1,360

6,894 2,198 1,404 1,800

0 0 0 0

14,908 4,411 2,875 3,160

80 11 4 1

11 1 1 0

รวม

520

18,961 18,250

3

37,214

471

49

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายในปี 2559 ทังหมด จานวน 471 แห่ง (ร้อยละ 90.58 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทังสิน) เมื่อพิจารณาผลการตรวจจาแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20–4๙ คน จานวน 116 แห่ ง (ร้ อ ยละ 24.63 ของสถานประกอบการปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทั งหมด) รองลงมาเป็ น สถานประกอบการขนาด 5–๙ คน จานวน 84 แห่ง (ร้อยละ 17.83 และ สถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 80 แห่ง (ร้อยละ 16.99) ตามลาดับ เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บเฉพาะกลุ่ ม สถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดย เปรี ย บเทีย บในแต่ล ะขนาดสถานประกอบการในปี ๒๕๕9 พบว่า มีส ถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีจ านวน 49 แห่ ง (ร้อยละ 9.42 ของสถานประกอบการที่ผ่ านการตรวจทังหมด) เป็น สถานประกอบการขนาด 20-49 คน จานวน 16 แห่ง (ร้อยละ 32.65 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทังหมด) สถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 22.45) และสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จานวน 10 แห่ง (ร้อยละ 20.41) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๘)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 68


แผนภูมิที่๔-๓๓เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔.๒ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้าง นอกจากนี ยังเป็นอีกมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ สถาน ประกอบการเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง หากการทางานที่มี ความ ปลอดภัย ย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ใช้แรงงานตามมา เมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทางานอย่างมี ความสุข และส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มขึนนาไปสู่ผลกาไรที่จะตามมานั่นเอง ในปี ๒๕๕9 (เดือนมกราคม–ธันวาคม) ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ด าเนิ น การตรวจควา มปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ สภาพแวดล้อมในการทางานในสถานประกอบการ ทังสิน 227 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครอง รวม จานวน 24,703 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 12,539 คน (ร้อยละ 50.76 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ ทังหมด) และจาแนกเป็นหญิง จานวน 12,164 คน (ร้อยละ 49.24 ของสถานประกอบการทังหมด) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจาแนก ตามขนาดสถานประกอบการ พบว่ า มี ส ถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทั งหมด จานวน 26 แห่ง (ร้อยละ 11.45 ของสถานประกอบการที่ผ่ านการตรวจทังสิ น) สถานประกอบการขนาด 50-99 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด จานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 42.31 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องทังหมด) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20-49 คน จานวน 9 แห่ง (ร้อยละ 34.62) และ สถานประกอบการขนาด 100-199 คน จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 11.54 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องทังหมด) (ตารางที่ ๔-๒๘) หมายเหตุ: อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของการตรวจความปลอดภัย = (จานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องของการตรวจความ ปลอดภัยขนาด i / จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยทั้งหมดขนาด i) x 100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 69


ตารางที่ ๔-๒๘ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทางาน จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธันวาคม) ขนาดสถาน ประกอบการ

สถาน ประกอการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่

ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

ออกคาสั่ง ปรับปรุง

แนะนา

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - ๑๙๙ คน

12 23 17 51 50 64

35 75 154 1,053 2,412 5,643

25 70 196 938 2,169 4,787

0 0 0 0 0 0

60 145 350 1,991 4,581 10,430

12 19 21 42 39 56

0 0 1 9 11 3

0 0 0 14 7 10

0 0 0 0 2 0

๒๐๐ - ๔๙๙ คน

6 3 1 227

1,052 1,082 755 1,097 1,360 1,800 12,539 12,164

0 0 0 0

2,134 1,852 3,160 24,703

6 2 0 197

1 0 1 26

1 0 0 32

0 0 0 2

๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คน รวม

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓๔ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามการตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 70


จากการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า ในปี 2559 ทังหมด 227 แห่ ง เมื่อพิจ ารณาสถานประกอบการที่ผ่ านการตรวจ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่ า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 130 แห่ง คิดเป็น (ร้อยละ 57.29 ของ สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทังหมด) รองลงมาคือ กิจกรรมด้านการส่ ง การขายปลี ก และการซ่ อมแซม จานวน 31 แห่ง (ร้อยละ 13.66) และ กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ จานวน 22 แห่ง (ร้อยละ 9.69) ซึ่งผลการตรวจ พบว่า สถานประกอบการ 196 แห่ง (ร้อยละ 86.34) ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมายความปลอดภัย และ สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูก ต้องตามกฎหมายความปลอดภัยมีจานวน 31 แห่ง (ร้อยละ 13.66) (ตารางที่ ๒๙) การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีตรวจพบสถานประกอบการมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ ปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วยการให้คาแนะนา ออกคาสั่ง ส่ง เอกสารออกคาสั่งพบ ออกคาสั่งปรับปรุง รวมทังการส่งเรื่องดาเนินคดี ทังนี ในบางสถานประกอบกิจการ อาจมี ดาเนิ น การมากกว่า 1 กรณี ส าหรั บ ปี 2559 พบว่า มีสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ ปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 31 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ ออกคาสั่งปรับปรุง : เชิญมาพูดชีแจงเกี่ยวกับเรื่อง จป. และ คปอ. แล้ว (ตารางที่ ๔-๒๘) ตารางที่ ๔-๒๙ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๙. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ คมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๒. การบริ ห ารราชการ และการป้ องกัน ประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาคบังคับ

สปก. ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง) 1 0 1 17 0 7 31 130

ลูกจ้าง ผลการตรวจ (แห่ง) ที่ผ่านการ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ตรวจ (คน) ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 30 1 0 0 0 0 164 1 0 752 12 5 0 0 0 110 7 0 4,982 29 2 15,992 108 22

ปรับปรุง 0 0 0 5 0 0 2 16

6

484

5

1

1

1

55

1

0

0

22

735

21

1

0

0

0

0

0

0

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 71


ประเภทอุตสาหกรรม

สปก. ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้าง ที่ผ่านการ ตรวจ (คน)

9

802

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 227

0 24,703

0 196

15. กิจกรรมด้านชุมชน สังคม และการบริการ ส่วนบุคคลอื่น ๆ 16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17. องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและองค์ ก าร ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก 1๘. ไม่ทราบ รวม

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ปฏิบัติ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

0 0 31

ปรับปรุง

0 0 24

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔.๓ การแรงงานสัมพันธ์  องค์การนายจ้างและลูกจ้าง นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน และดูแลด้านความปลอดภัย ทังแก่ลูกจ้างและ นายจ้างแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ แรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทังช่วยเสริมสร้าง ความ ร่วมมือ อันดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสั นติสุขในวงการแรงงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการทางานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง นาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ ผลิตผล ในการปฏิบัติงาน ทังนี ในกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตังองค์การเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนตนเอง ในปี ๒๕๕9 พบว่า เมื่อพิจารณา ใน จังหวัดภูเก็ต มีองค์การนายจ้าง ๒1 แห่ง (ตารางที่ ๔-๓0) ตารางที่ ๔-๓0 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองค์การ สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) ๒1 ๒1

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 72


แผนภูมิที่ ๔-๓๕ สัดส่วนขององค์การนายจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนขององค์การลูกจ้างข้อมูล ในปี ๒๕๕9 มีจานวน 21 แห่ง ดังนี 1) สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน จานวน 1๙ แห่ง ๒) สหพันธ์แรงงาน จานวน ๒ แห่ง ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การจังหวัด ประเภทองค์การ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) 1๙ ๒ 21

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓๖ สัดส่วนขององค์การลูกจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

 ข้ อ พิ พาทและความขัด แย้ ง การเกิ ด ข้ อ พิ พาทแรงงานและข้ อ ขั ดแย้ ง ใน สถานประกอบการ เป็นตัวชีวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อ ขัดแย้ง ในปี 2559 จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการแจ้ง ข้อเรียกร้องข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง จานวน 1 แห่ง 1 ครัง มีลูกจ้างจานวน 109 คน ซึ่งได้ดาเนินการยุติ ข้อพิพาทและ ข้อขัดแย้งเกิน 5 วัน และชีขาดโดยสมัครใจ จานวน 1 แห่ง 1 ครัง ลูกจ้าง จานวน 109 คน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 73


๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี นอกเหนื อ จากการตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการส่งเสริมการ จัดสวัสดิการ ในปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธันวาคม) แก่สถานประกอบการ โดยการ ดาเนินการส่งเสริมและให้บริการ ด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด 270 แห่ง มีลูกจ้างได้รับการส่งเสริม จานวน 19,499 คน ๔.๕ การประกันสังคม ๔.๕.1 สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ในปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ขึ นทะเบียนประกันสังคม จานวน 10,061 แห่ง และมี ผู้ประกันตน รวมทังสิน 144,593 คน เมื่อพิจารณาจานวนสถานประกอบการจาแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มีจานวนสถานประกอบการมากที่สุด ๕,๕๘๒ แห่ง (ร้อยละ 55.48 ของ สถานประกอบการทังหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า ๑,๙๒๙ แห่ง (ร้อยละ 19.17) และ การขนส่ง การ คมนาคม 1,210 แห่ง (ร้อยละ 12.02) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนผู้ประกันตนจาแนกตามรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มี จานวนผู้ประกันตนมากที่สุด 94,302 คน (ร้อยละ 65.22 ของผู้ประกันตนทังหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรม การค้า 23,039 คน (ร้อยละ 15.93) และอุตสาหกรรมการขนส่ง การคมนาคม 11,132 คน (ร้อยละ 7.70) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๒) ตารางที่ ๔-๓๒ จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ประเภทอุตสาหกรรม การสารวจ การทาเหมืองแร่ การผลิตอาหารเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี นามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ การผลิตโลหะขันมูลฐาน ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิต ประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค การก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ

รวม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) ผู้ประกันตน (คน) ๑๘ ๑๒๒ ๘๖ ๓๙ ๕๕ ๓๓ ๒๘ ๓๕ ๑๔๗ ๒๔๗ ๑๙ ๒๒ ๔๙๒ ๑,๒๑๐ ๑,๙๒๙ ๕,๕๘๒ ๑๐,๐๖๑

๓๗๙ ๑,๓๗๒ ๔๕๕ ๑๙๘ ๔๙๖ ๘๙๔ ๕๑๘ ๔๓๐ ๑,๐๒๒ ๒,๖๘๒ ๑๓๑ ๕๔๔ ๗,๐๐๑ ๑๑,๑๓๒ ๒๓,๐๓๙ ๙๔,๓๐๒ ๑๔๔,๕๙๓

ที่มา: สานักงานประกันสัง คมจังหวั ด ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 74


แผนภูมิที่ ๔-๓๗ ๕ อันดับ ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจานวนผู้ประกันตนมากที่สุด ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 จานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี จ านวนสถานพยาบาลหลั ก ในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมจ านวน ๔ แห่ ง แบ่ ง เป็ น สถานพยาบาลของรัฐบาล ๒ แห่ง (ร้อยละ ๕0 ของสถานพยาบาลหลักทังหมด) รองลงมาเป็น สถานพยาบาล เอกชน 1 แห่ง (ร้อยละ ๒๕) และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (ร้อยละ ๒5) (ตารางที่ ๔-๓๓) สาหรับรายชื่อสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนสถานพยาบาลของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตารางที่ ๔-๓๓ จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม

แห่ง ๒ 1 1 ๔

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 75


แผนภูมิที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จาแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๒ กองทุนประกันสังคม ในด้านสถานการณ์ เงิน กองทุน พบว่า กองทุ นประกันสั งคม ปี 2559 มี การจ่ ายประโยชน์เงิน กองทุ น ประกันสังคม ๗ กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน จานวน ผู้ใช้บริการมีจานวนทังสิน 86,930 ราย จานวนเงินที่ใช้ไป ๒๑๓,๑๙๙,๐๘๓.๙๗ บาท  การใช้บริการกองทุนประกันสังคม ใน ปี ๒๕๕9 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใช้บริการประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทางาน) จานวน 86,930 ราย โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ท ดแทน ประเภทสงเคราะห์ บุตร จานวน 53,633 คน (ร้อยละ 61.70) รองลงมาคือ เจ็บป่ว ย จานวน 18,671 คน (ร้อยละ 21.48) และกรณีว่างงาน จานวน 9,260 คน (ร้อยละ 10.65) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๔) ตารางที่ ๔-๓๔ การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชน์ทดแทน 1. เจ็บป่วย ๒. คลอดบุตร ๓. ทุพพลภาพ ๔. ตาย ๕. สงเคราะห์บุตร ๖. ชราภาพ ๗. ว่างงาน รวม

ราย 18,671 2,119 280 133 53,633 2,834 9,260 86,930

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 76


แผนภูมิที่ ๔-๓๙ เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภท ประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ปี 2559 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๓ กองทุนเงินทดแทน ในด้ า นสถานการณ์ เ งิ น กองทุ น พบว่ า กองทุ น เงิ น ทดแทนจ าแนกตามประเภทความร้ า ยแรง (เนื่องจากการทางาน) ณ ปี ๒๕๕9 มีการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ๕ กรณี ได้แก่ ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ บางส่วน หยุดงานเกิน ๓ วัน และหยุดงานไม่เกิน ๓ วัน จานวน 791 ราย  การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน ในปี ๒๕๕9 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกองทุ น เงิ น ทดแทน (เนื่ อ งจากการท างาน ) เป็นจานวนทังสิน 791 คน โดยประเภทประโยชน์ความร้ายแรงที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด พบว่า หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน จ านวน 491 คน (ร้อยละ 62.07 ของผู้ บริการเนื่องจากการทางานทังหมด) รองลงมา คือ หยุ ด งานเกิ น 3 วั น จ านวน 288 คน (ร้ อ ยละ 36.41) และตาย จ านวน 6 คน (ร้ อ ยละ 0.76) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๔) ตารางที่ ๔-๓๕ การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความร้ายแรง 1. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางส่วน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน รวม

ผู้ใช้บริการ (คน) 6 1 5 288 491 791

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 77


แผนภูมิที่ ๔-๔0 เปรียบเทียบการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ผู้ประกันตนจังหวัดภูเก็ตประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน (ในกองทุน) ในปี ๒๕๕9 จานวน 783 คน เมื่อพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามขนาดของสถานประกอบการขนาด 1-10 คน พบว่า มีการประสบอัน ตรายหรื อเจ็ บ ป่ วยจากการทางานมากที่สุ ด จานวน 23 คน (ร้อยละ 2.94) รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการจ้างงาน 1,000 คน จานวน 14 คน (ร้อยละ 1.79 ของผู้ประกันตน ที่ประสบอันตราย ทังหมด) และสถานประกอบการขนาด 501-1,000 คน จานวน 13 คน (ร้อยละ 1.66) ตามลาดับ จากการพิจารณาการประสบอัน ตรายหรือเจ็บป่วยตามความร้ ายแรง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็นการประสบ อันตรายที่ต้องหยุดงานไม่เกิน ๓ วัน จานวน 470 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.03 ของผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย ทังหมด) รองลงมา ได้แก่ การประสบอันตราย หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 301 คน (ร้อยละ 38.44) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๖) ตารางที่ ๔-๓๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบ กิจการ

ตาย

ทุพพลภาพ

1 - 10 คน 11 - ๒0 คน ๒1 - ๕0 คน ๕1 - 100 คน 101 - ๒00 คน ๒01 - ๕00 คน ๕01 - 1,000 คน 1,000 คนขึนไป รวม

0 0 1 0 0 0 0 0 6

0 1 0 0 0 0 0 0 1

ความร้ายแรง สูญเสีย หยุดงาน อวัยวะ เกิน ๓ วัน บางส่วน 1 0 0 0 0 0 0 0 5

17 4 4 6 5 3 7 4 301

หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน

รวม

5 6 7 6 3 8 6 10 470

23 11 12 12 8 11 13 14 783

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 78


แผนภูมิที่ ๔-๔1 เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน ใน ปี ๒๕๕9 สถานประกอบการที่อยู่ในข่ายกองทุ นเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย จานวน 10,041 แห่ง ลูกจ้ าง 144,786 คน พิจ ารณาตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1-10 คน มากที่สุด จานวน 7,846 แห่ง ลูกจ้าง 27,464 คน รองลงมาคือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10-19 คน จานวน 1,046 แห่ง ลูกจ้าง 14,017 คน และ สถานประกอบการขนาด 20-49 คน จานวน 613 แห่ง มีลูกจ้าง จานวน 18,497 คน ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๗) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 79


ตารางที่ ๔-๓๗ จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี ๒๕๕9 มกราคม – ธันวาคม) ขนาดสถานประกอบการ 1-10 คน 10-1๙ คน ๒0-๔๙ คน ๕0-๙๙ คน 100-1๙๙ คน ๒00-๔๙๙ คน ๕00-๙๙๙ คน 1,000 คนขึนไป รวม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) 7,846 1,046 613 251 174 93 14 4 10,041

ลูกจ้าง (คน) 27,464 14,017 18,497 17,612 24,228 27,819 8,773 6,376 144,786

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๓ เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ใน ปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธันวาคม) มีผู้ประกันตนที่มาขึนทะเบี ยนขอรับประโยชน์ทดแทน โดยมาขึน ทะเบี ย นผู้ ว่ า งงานที่ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ดภู เ ก็ ต จ านวน 11,221 คน จาแนกเป็ น ผู้ ถู ก เลิ ก จ้ า ง จ านวน 1,604 คน (ร้อยละ 14.29 ของผู้ประกันตนที่มาขึนทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน) และสมัครใจลาออก จานวน 9,621 คน (ร้อยละ 85.74) (ตารางที่ ๔-๓๘) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 80


ตารางที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ ปี ๒๕๕9 ข้อมูล ม.ค-ธ.ค 59 ม.ค-ธ.ค 59 ม.ค-ธ.ค 59 รวม

ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เลิกจ้าง (คน)

ลาออก (คน)

รวม (คน)

545 611 448 1,604

3,051 3,331 3,239 9,621

3,592 3,942 3,687 11,221

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๔ จานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๔ การเลิกกิจการและเลิกจ้างงาน  สถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ในปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิก กิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวในจังหวัดภูเก็ต จานวนทังสิน 632 แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบการถูกเลิ กจ้าง จานวน 2,993 คน เป็น สถานประกอบการ ขนาด 1-๙ คน จ านวน 589 แห่ง (ร้ อยละ 93.20 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่ว คราว ทังหมด) มีลูกจ้างจานวน 1,971 คน (ร้อยละ 65.85 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการ ชั่วคราวทังหมด) และสถานประกอบการขนาด 10 คนขึนไป จานวน 43 แห่ง (ร้อยละ 6.8 ของสถานประกอบการ ที่ เ ลิ ก กิ จ การ/หยุ ด กิ จ การชั่ ว คราวทั งหมด) มี ลู ก จ้ า ง จ านวน 1,022 คน (ร้ อ ยละ 34.15 ของลู ก จ้ า งใน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทังหมด) (ตารางที่ ๔-๓๙)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 81


ตารางที่ ๔-๓๙ จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบการ 1-๙ คน 10 คนขึนไป รวม

จานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / หยุดกิจการชั่วคราว (แห่ง) 589 43 632

จานวนลูกจ้าง (คน) 1,971 1,022 2,993

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๕ เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี 2559 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

4.6 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ “การตรวจสอบปราบปรามการลักลอบทางานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต” จังหวัดภูเก็ต มีนโยบายในการจัดการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาทางานของคนต่างด้าวผิดกฎหมายและ ป้องกันการแย่งอาชีพคนไทย จึงมีนโยบายที่จะตรวจสอบ ปราบปราบจับกุม ดาเนินคดีต่างด้าวที่ลักลอบเข้าทางาน และประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทา และอาชีพอื่นๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว และตลาดแรงงาน ทาให้คนต่างด้าวหลั่งไหลเข้ามาทางานเป็นจานวนมาก เพื่อให้การดาเนินงานตาม นโยบายในการแก้ไขปัญหาคนต่า งด้าวลักลอบเข้ามาทางานผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงได้แต่งตังชุดเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบปราบปรามการลักลอบ ทางานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ตขึน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในการทางานได้มีการทางานแบบบูรณาการ มีชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบปราบปรามการลักลอบการทางานของ คนต่างด้าว จานวน 13 คน ได้แก่ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ชุดตรวจประกอบด้วย สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต, สรรพากรพืนที่ภูเก็ต,พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต,ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต,ผู้ กากับสถานีตารวจภูธร,หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดภูเก็ต,สารวัตรสถานีตารวจท่องเทียว 2 (ภูเก็ต),ป้องกันจังหวัด ภูเก็ต,นายทะเบียนสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต, ปลัดอาเภอ หัวหน้าความมั่นคงในเขตพืนที่อาเภอ, จัดหางานจังหวัดภูเก็ต, และนักวิชาการแรงงานชานาญการสานักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต มีอานาจหน้าที่ ดังนี สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 82


(1) ติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันการลักลอบทางานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการ ลักลอบจ้างคนต่างด้าว เพื่อให้ดาเนินการให้ถูกต้องจตามกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด (2) จับกุม และดาเนินคดีคนต่างด้าว ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและลักลอบเข้ามาทางานและประกอบอาชีพซึ่งเป็นงานที่ ห้ามคนต่างด้าวทา เพื่อป้องกันการแย่งอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยทา ตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) สืบสวนหาข่าวการลักลอบทางานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบ ผลการดาเนินการของชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบปราบปรามการลักลอบทางานของคนต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปี 2559 จานวน 86 คน จาแนกเป็นสัญชาติ พม่า จานวน 31 คน และสัญชาติอื่นๆ จานวน 55 คน โดยมีการดาเนินการ ดังนี (1) ดาเนินการจับกุม/ผลักดัน/เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จานวน 8 คน (2) ดาเนินการส่งตัวให้สถานีตารวจ จานวน 78 คน 4.7 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เรื่องการป้องกัน การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่ง ของปัญหาที่ทาให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ Tier 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ของสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองจากการทาประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสาคัญ โดยกาหนดให้การป้องกัน และปราบปรามการค่ามนุษย์ถือเป็นวาระแห่งชาติ และได้กาหนดนโยบาย “ไม่ยอมรับต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ” (ZeroTolerance) เพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปปฏิบัติ เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยการตังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต (Provention of Human Trafficking on Labour Operation Center, Phuket Province) มีแรงงานจังหวัดภูเก็ตเป็น ผู้อานวยการศูนย์ ป ฏิบั ติการป้ องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อดาเนินการกาหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้า มนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ปี 2559 ดังนี (1) การจับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง จานวน 7 คดี ผู้ต้องหา จานวน 7 คน (2) จัดกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จานวน 68 ครัง (3) ตรวจสอบตามข้อร้องเรี ยนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดภูเก็ต จานวน 2 ครัง ตรวจสอบนายจ้าง/สถาน ประกอบการ จานวน 2 ราย ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จานวน 1 คน (4) ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวศูนย์ (One Stop Service) ตามมติ ครม. 2 ก.พ. 2559 ดังนี (1) กิจการประมงทะเล มีนายจ้างมาจดทะเบียน จานวน 5 ราย แรงงานต่างด้าว จานวน 7 คน (เมียนมา 7 คน) (2) กิจการแปรรูปสัตว์นา มีนายจ้างมาจดทะเบียน จานวน 11 ราย แรงงานต่างด้าว จานวน 164 คน (เมียนมา 147 คน ลาว 17 คน) ผู้ติดตาม จานวน 3 คน (เมียนมา 3 คน) (5) ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวศูนย์ (One Stop Service) ตามมติ ครม. 23 ก.พ. 2559 พบว่ามี นายจ้างมาจดทะเบียน จานวน 5,735 ราย แรงงานต่างด้าว จานวน 12,800 คน ผู้ติดตาม จานวน 102 คน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 83


(6) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัด จานวน 3 ครัง (7) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต จานวน 1 ครัง (8) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกิจการกลุ่มเสี่ยงในพืนที่ และจัดทาแผนตรวจ แรงงานกลุ่มเสี่ยง จานวน 1 ครัง (9) ดาเนินการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามแผนที่กาหนดร่วมกัน ดังนี 1) กิจการปศุสัตว์และเกี่ยวเนื่อง จานวน 2 แห่ง 2) เรือประมง จานวน 4 ลา 3) สถานแปรรูปสัตว์นา จานวน 2 แห่ง (10) ดาเนินการตรวจตามแผนที่กาหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 11 แห่ง (11) ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.) จานวน 1 แห่ง 4.8 อื่นๆ กรณีบริษัทในเครือ "ทรานลี่ ทราเวิล" จานวน 13 บริษัท ถูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพิก ถอนการจดทะเบียน สินสภาพการเป็นนิติบุคคล และไม่สามารถประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลได้ จากกรณีการถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับการเป็นบริษัทที่มีบุคคลต่างด้าวเป็ นเจ้าของ และสวมบัตรประชาชนคน ไทย ซึ่งบริษัทในเครือ "ทรานลี่ ทราเวิล" จานวน 13 บริษัท ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน ได้แก่ 1. บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จากัด 2. บริษัท ราชา สปา จากัด 3. บริษัท ไท่ลี่ อิมพอร์ต จากัด 4. บริษัท ภูเก็ต บลู เฮเว่น ไดฟ์ วิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด 5. บริษัท เหมยลี จากัด 6. บริษัท หยางกวง จากัด 7. บริษัท ที.แอล.เบทเตอร์เวย์ จากัด 8. บริษัท บลู เวฟ รีสอร์ท จากัด 9. บริษัท อินทรี มารีน จากัด 10. บริษัท ภูเก็ต ปิง เฟรนด์ จากัด 11. บริษัท แมน ตา มารีน จากัด 12. บริษัท เวนิส ซีวิว จากัด และ 13. บริษัท บลู เบย์ รีสอร์ท ส่งผลให้มีลูกจ้างของบริษัทในเครือ “ทรานลี่” ได้รับผลกระทบ กรณีที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน รวมจานวน 359 คน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการชีแจง ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายให้แก่ ลูกจ้าง แล้ว และได้มีการติดตามสถานการณ์ของลูกจ้างของบริษัทในเครือ “ทรานลี่” ดังนี 1. มีลูกจ้างได้รับการบรรจุงานแล้ว จานวน 35 คน และเดินทางกลับภูมิลาเนา จานวน 4 คน 2. มีลูกจ้างยื่นคาร้องต่อสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากไม่ได้รับค่าชดเชย เนื่องจากลูกจ้างไม่ได้ทางานและไม่ ได้รับค่าจ้างจากเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป จานวน 96 คน จาก 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัทอินทรีมารีน จากัด จานวน 44 คน (2) บริษัท ที.แอล.เบทเตอร์เวย์ จากัด จานวน 52 คน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและการดาเนินการตามกฎหมาย 3. มีลูกจ้างมาขึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน และขอรับการช่วยเหลือด้านการรับสมัครงาน จากส านักงานจัดหางาน จ านวน 100 คน จาก 7 บริษัท ดังนี (1) บริษัท ราชา สปา จากัด จานวน 28 คน (2) บริษัท อินทรี มารีน จากัด จานวน 31 คน (3) บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จากัด จานวน 24 คน (4) บริษัท ที. แอล.เบทเตอร์เวย์ จากัด จานวน 9 คน (5) บริษัท หยางกวง จากัด จานวน 1 คน (6) บริษัท เหมยลี จากัด จานวน 1 คน และ (7) บริษัท ภูเก็ต ปิง เฟรนด์ จากัด จานวน 6 คน ทังนีสานักงานจัดหางานจังหวัด ได้จัดเตรียมตาแหน่งงานว่าง รวม 1,276 อัตรา และมีการสร้างกลุ่มเฟสบุคและไลน์กลุ่มทรานลี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือด้านต่างๆ 4. สาหรับลูกจ้างของบริษัทในเครือ “ทรานลี่” จานวน 220 คน อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 84


ตารางภาคผนวก ตารางที่ ๒-1 ข้อมูลการปกครอง จานวน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจาก จังหวัด (กม.)

ตาบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

เมืองภูเก็ต

๒๒๔.000

1

๔๔

๒๓

กะทู้

๖๗.0๓๔

1๒

๒๖

ถลาง

๒๕๒.000

1๙

๔๕

รวม

๕๔๓.0๓๔

-

1๗

๙๕

๕๘

อาเภอ

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-๒ จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ จานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม

ชาย

เมือง

111,874

126,992

238,866

46.84

53.16

100.00

กะทู้

26,535

29,232

55,767

47.58

52.42

100.00

ถลาง

48,197

51,339

99,536

48.42

51.58

100.00

186,606

207,563

394,169

47.34

47.34

100.00

สาดับที่

อาเภอ/กิง่ อาเภอ

1

รวม

ร้อยละ (%) หญิง

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9

ตารางที่ ๒-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) จังหวัด 1. ระยอง 2. กรุงเทพมหานคร 3. ชลบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. พระนครศรีอยุธยา 6. ปราจีนบุรี 7. สมุทรสาคร 8. สมุทรปราการ 9. สระบุรี 10. ภูเก็ต

บาทต่อปี 1,008,615 418,118 439,975 423,965 420,963 371,776 359,566 331,142 289,998 258,817

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 85

รวม


ตารางที่ ๒-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕5 อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จาแนกตามสาขาการผลิต สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ บริการทางธุรกิจ การบริหารราชการแผ่นดินและ การป้องกัน ประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)

อัตราขยายตัว ( ณ ราคาคงที)่ 2554 2555 2.3 2.3 0.1 -6.5 4.2 10.1 8.0 7.6 6.5 21.1 2.9 6.5 -4.7 -1.0 -2.5 3.1

โครงสร้าง ( ณ ราคาประจาปี) 2554 2555 3.0 2.8 2.1 1.3 0.9 1.6 97.0 97.2 1.9 1.8 2.0 2.0 6.1 6.7 10.6 11.9

11.7 4.0 20.7 4.9

9.8 3.5 14.4 -1.4

47.3 4.3 9.1 6.0

45.8 4.2 9.6 6.0

4.9

0.4

1.8

1.7

-6.2 6.6 29.8

6.2 7.2 3.8

2.0 3.4 2.4

1.8 3.2 2.4

-25.6 7.9

45.6 7.5

0.1 100.0

0.1 100.0

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปี ๒๕๕5

ตารางที่ ๒-5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 สาขาการผลิต/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) จานวนประชากร (1,000 คน)

๒๕๕1

๒๕๕2

๒๕๕3

๒๕๕4

๒๕๕5

๒๕๕6

๒๕๕7

201,485 456

174,135 489

185,678 525

201,101 527

224,383 529

250,652 532

258,817 534

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 86


ตารางที่ ๒-6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) (๒๕๕๔ = 100) หมวด

ธันวาคม ๒๕๕9

ดัชนีราคาผู้บริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้บริโภคพืนฐาน

113.4 126.4 104.6 115.6

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีส่วนร่วม 1/๒๕๕๙ 2/๒๕59 3/๒๕59 4/2559 เฉลี่ย 4 ไตรมาส ในกาลังแรงงาน กาลังแรงงานในจังหวัด 325,173 327,704 320,172 319,494 323,136 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต 445,588 446,080 446,554 447,122 446,336 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 72.98 73.46 71.70 71.46 72.40 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๒ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทา จานวนผู้ทางานในภาคเกษตรของจังหวัด

1/๒๕๕๙

2/๒๕๕๙

3/๒๕59

4/๒๕59

เฉลี่ย ๔ ไตรมาส

7,052

5,949

7,519

7,320

6,960

จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

313,144 314,388 307,238 305,128

309,975

จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

320,196 320,337 314,757 312,448

316,935

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

2.20

1.86

2.39

2.34

2.20

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

97.80

98.14

97.61

97.66

97.80

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงาน จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด กาลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

1/๒๕๕9 2/๒๕59 3/๒๕59 4/๒๕59 4,977 7,368 5,415 7,046 325,173 327,704 320,172 319,494 1.53 2.25 1.69 2.21

เฉลี่ย 4 ไตรมาส 6,202 323,136 1.92

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 87


ตารางที่ ๓-๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้าง ในจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด

1/๒๕๕๙

2/๒๕๕๙

3/๒๕๕๙

4/๒๕๕๙

เฉลี่ย 4ไตรมาส

จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวนผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยขน์ กรณีว่างงาน จานวนผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง

143,113 21,480 18,310

143,944 21,850 18,388

145,658 22,204 18,658

147,596 22,560 19,013

145,078 22,024 18,592

2,340

1,885

2,488

7,046

3,440

117

421

913

425

469

2.96

4.84

4.80

3.87

4.12

65.72

16.21

-7.68

-11.23

59.96

-56.99

-40.03

175.00

44.07

30.51

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนตาแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 1,340 1,384 387 997 1,722 1,595 268 398 1,269 1,215 798 1150 77.82 86.77 144.40 250.50 105.59 113.91 48.50 86.70

เฉลี่ย 4 ไตรมาส 1,027 996 1,108 103.11 92.69

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว

1/๒๕๕9

จานวนแรงงานต่างด้าวทังหมดในจังหวัด 93,861 จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด 26,208 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 320,196 อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงานทา 29.31 ทั้งหมดของจังหวัด อัต ราการการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว ๓ สั ญ ชาติ 8.18 ในจังหวัด

2/๒๕๕9

3/๒๕๕9

4/๒๕๕9

เฉลี่ย 4 ไตรมาส

36,542 93,270 74,398 74,518 20,007 51,605 46,985 36,201 320,337 314,757 312,448 316,935 11.41

29.63

23.81

23.51

6.25

16.40

15.04

11.42

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 88


ตารางที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ จานวนสถานประกอบกิจการ 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 ที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 13 21 1 ที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 186 157 102 ที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 7 8 5 ที่ผ่านตรวจกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 84 75 41 อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 6.99 13.38 0.98 ของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย 8.33 10.67 12.20 ในการทางานของสถานประกอบกิจการ

4/๒๕๕9 เฉลี่ย 4 ไตรมาส 14 12 75 130 13 8 27 57 18.67

10.00

48.15

14.04

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 4 ไตรมาส

จานวนสถานประกอบกิจการ/ไตรมาส

1/๒๕๕9

2/๒๕๕9

3/๒๕๕9 4/๒๕๕9

จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททังหมด จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งทังหมด จานวนสถานประกอบการทังหมด อัตราการการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง อัตราการการเกิดข้อขัดแย้งแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง

0 0 9,968

0 0 10,087

0 0 10,052

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

1 0 1 0 10,138 10,061

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 เฉลี่ย 4 ไตรมาส จานวนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ 182,903 184,182 186,520 189,169 185,694 และ ๔0 ในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 320,196 320,337 314,757 312,448 316,935 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 57.12 57.50 59.26 60.54 58.59 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และสานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 89


ตารางที่ ๔-1 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ปี ๒๕๕8 และ ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน สถานภาพแรงงาน ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 1.1 ผู้มีงานทา 1.2 ผู้ว่างงาน 1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 2.1 ทางานบ้าน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 อื่นๆ

ปี ๕8 ชาย หญิง 221,632 222,832 182,164 136,656 178,682 134,722 3,461 1,934 21 39,468 86,176 1,338 44,995 15,308 22,386 22,822 18,795

รวม ชาย 444,464 222,513 318,820 180,525 313,404 177,021 5,395 3,505 21 125,644 41,988 46,333 1,279 37,694 15,254 41,617 25,456

ปี ๕9 หญิง 223,823 142,611 139,914 2,697 81,212 42,243 18,770 20,199

รวม 446,336 323,136 316,935 6,202 0 123,200 43,522 34,024 45,655

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม เฉลี่ย ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน อุตสาหกรรม

เฉลี่ย ๔ ไตรมาส ๒๕๕9

ชาย 6,095 6,095

หญิง 865 865

รวม 6,960 6,960

นอกภาคเกษตรกรรม

170,926

139,049

309,975

๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การก่อสร้าง ๖. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน ยนต์รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ ในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ๙. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 10. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ กิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาคบังคับ 1๒. การศึกษา 1๓. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

465 11,500 385 20,532

5,470 117 1,306

465 16,970 502 21,838

31,757

31,282

63,039

42,269 18,035 1,310

51,575 2,563 2,875

93,845 20,599 4,185

2,109

1,817

3,926

5,443

3,856

9,298

2,600 992

5,908 4,961

8,508 5,953

ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 90


1๔. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการ บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๕. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๖. องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและองค์ ก าร ต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๗. การจัดหานา บาบัดนาเสีย 1๘. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒0. การบริหารและการสนับสนุน ๒1. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไม่ทราบ รวม

5,174

9,954

15,128

415

2,960

3,374

-

-

-

595 1,572 2,908 19,400 3,467 177,021

49 486 2,714 7,813 3,346 139,914

644 2,058 5,622 27,213 6,812 316,935

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ปี 2559 หน่วย: คน อาชีพ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เฉลี่ย 4 ไตรมาส

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จดั การ

15,384

12,603

13,598

15,989

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

15,412

18,396

15,821

20,293

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง

24,210

23,648

15,038

18,329

เสมียน

20,071

20,582

20,013

18,517

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด

112,126

110,536

120,017

114,730

ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตร

8,204

8,072

10,462

9,635

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

42,772

47,785

39,713

34,717

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

34,281

29,027

31,830

32,630

อาชีพขันพืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ

47,736

49,688

48,265

47,608

14,394 17,481 20,306 19,796 114,352 9,093 41,247 31,942 48,324

0

0

0

0

0

320,196

320,337

คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอืน่ ยอดรวม

314,757 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 91

316,935


ตารางที่ ๔-๔ ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ระดับการศึกษา 1. ไม่มีการศึกษา 2. ต่ากว่าประถมศึกษา 3. ประถมศึกษา 4. มัธยมศึกษาตอนต้น 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. การศึกษาอื่น ๆ 8. ไม่ทราบ

รวม

1 5,210 22,260 56,523 56,049 75,684 52,574 22,950 160 95,082 68,927 18,945 7,210 7,193 318,001

2 10,542 46,994 89,412 89,899 93,803 69,060 24,743 102,324 68,538 26,250 7,536 11,268 444,242

ไตรมาสที่ 3 4 2,638 3,748 19,276 16,324 54,965 64,430 73,299 68,048 77,742 69,429 57,251 54,755 20,491 14,674 81,201 85,916 50,170 55,934 22,113 20,222 8,918 9,760 5,636 4,553 314,757 312,448

เฉลี่ยทั้งปี 5,535 26,214 66,333 71,824 79,165 58,410 20,715 40 91,131 60,892 21,883 8,356 7,163 347,362

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๕ ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕๕9 หน่วย: คน สภาพการทางาน นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม รวม

1 18,133 27,040 184,908 70,040 20,075 320,196

2 11,675 27,630 194,845 68,997 17,082 108 320,337

ไตรมาสที่ 3 4 12,418 13,871 21,908 25,349 197,788 193,571 61,836 63,292 20,807 16,365 314,757 312,448

เฉลี่ยปี '59 14,024 25,482 192,778 66,041 18,582 27 316,935

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 92


ตารางที่ ๔-๖ จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 การว่างงาน กาลังแรงงาน จานวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน

ไตรมาสที่ / ปี 2559 1 2 3 4 325,173 327,704 320,172 319,494 4,977 7,368 5,415 7,046 1.53 2.25 1.69 2.21

หน่วย: คน

เฉลี่ย ปี '59 323,136 6,202 1.92

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน/ กาลังแรงงานรวม)x100

ตารางที่ ๔-๗ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การจัดหานา การบาบัดนาเสีย ๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 10. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 11. กิจกรรมด้านการเงิน 1๒. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ 1๔. กิจกรรมการบริหาร 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาค บังคับ 1๖. การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๘. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๙. ศิลปะ บันเทิง ๒0. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๒๒.ไม่ทราบ รวม

จานวนแรงงานนอกระบบ (คน) ชาย หญิง รวม 4,390 714 5,104 0 0 0 3,353 1,645 4,998 0 0 0 102 0 102 8,085 363 8,448 16,741

9,778

26,519

11,926 8,288 0 156 240 132 2,761

338 12,017 0 199 1,196 132 378

12,264 20,305 0 355 1,436 264 3,139

0

829

829

248 173 0 518 3,729 0 0 60,842

0 556 0 151 5,152 0 0 33,448

248 729 0 669 8,881 0 0 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 93


ตารางที่ ๔-๘ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม

ประเภทอาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และประมง 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9. อาชีพขันพืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ๆ ยอดรวม

4,759 769 1,080 834 17,270 5,096 13,256 12,770 5,007 0 60,841

1,320 517 298 1,089 22,695 925 2,068 442 4,095 0 33,449

6,079 1,286 1,378 1,923 39,965 6,021 15,324 13,212 9,102 0 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๙ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงอายุ อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ขึนไป รวม

ชาย 2,572 3,113 6,399 4,326 9,790 9,005 9,561 4,759 6,747 4,570 60,842

จานวนแรงงานนอกระบบ หญิง 2,551 3,583 3,309 4,832 6,896 3,011 4,285 2,372 2,609 33,448

รวม 2,572 5,664 9,982 7,635 14,622 15,901 12,572 9,044 9,119 7,179 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 94


ตารางที่ ๔-10 จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : คน จานวนแรงงานนอกระบบ ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ไม่มีการศึกษา 776 538 1,314 ต่ากว่าประถมศึกษา 6,552 4,156 10,708 ประถมศึกษา 12,339 8,171 20,510 มัธยมศึกษาตอนต้น 15,708 5,539 21,247 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,892 8,015 22,907 - สายสามัญ 8,488 6,653 15,141 - สายอาชีวศึกษา 6,404 1,362 7,766 - สายวิชาการศึกษา 0 0 0 อุดมศึกษา 9,528 7,029 16,557 - สายวิชาการ 6,081 3,533 9,614 - สายวิชาชีพ 2,830 3,397 6,227 - สายวิชาการศึกษา 617 99 716 อื่นๆ 0 0 0 ไม่ทราบ 1,047 0 1,047 รวม 60,842 33,448 94,290 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบ ณ ปี ๒๕๕9

ตารางที่ ๔-11 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕8 และ ปี ๒๕๕9 ปี ปี 2558 ปี 2559

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน (อัตรา) (คน) (คน) ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 599 510 2,331 3,440 2,815 3,818 6,633 2,021 3,158 5,179 679 307 3,437 4,423 1,655 2,327 3,982 1,472 2,636 4,108

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 95


ตารางที่ ๔-11.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ากว่า มัธยมศึกษา

ปวช. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ

ปวส. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

รวม

ตาแหน่งงาน ว่าง (อัตรา) 494 1,179 584 1 0 583 623 2 0 621 486 846 147 73 0 4,432

ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 481 1,606 280 66 45 169 368 114 44 210 14 1,221 8 4 0 3,982

บรรจุงาน (คน) 210 1,449 323 100 41 182 445 172 63 210 29 1,650 2 0 0 4,108

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 96


ตารางที่ ๔-1๒ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ เดือน ปี ๒๕๕9 ประเภทอาชีพ

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขันพืนฐาน) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้าน การประกอบการ อาชีพงานพืนฐาน ผู้ฝึกงาน รวม

450 294 318 513 2,271 47 230 88 221 0 4,432

ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน สมัครงาน (คน) (คน) 150 186 211 163 367 295 838 775 1,814 2,227 25 15 227 167 201 168 150 0 3,983

112 0 4,108

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรมปี ๒๕๕9 สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การจัดหานา การจัดการนาเสียและของเสีย ๗. การก่อสร้าง ๘. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 9. โรงแรม และภัตตาคาร 10. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา) 0 0 0 4,432 0 289 0 0 25

บรรจุงาน (คน) 0 0 0 4,108 0 183 0 0 46

1,118

1,127

1,052 0 505

1,148 0 567 หน้า 97


1๒. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 1๓. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๔. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทังการประกันสังคม ภาคบังคับ 1๖ การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๘. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1๙. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ๒0. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ๒๒. ไม่ทราบ รวม

24 18 25

52 36 106

47

66

56 0 1 944 30 298 0 4,432

102 0 1 327 7 340 0 4,108

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๔ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี ๒๕๕9 กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน รวม

จานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม 650 0 3 0 1 0 654

ผู้ได้รับประโยชน์(คน) ชาย หญิง รวม 996 1,594 2,590 0 0 0 39 85 124 0 0 0 0 14 14 0 0 0 1,035 1,693 2,728

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ หน่วย: คน คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา 9 ปี 2559

ธ.ค' ๕8 ธ.ค' ๕๙

นาเข้า (MOU) ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

มติ ครม. เวียดนาม

มติ ครม

ปกติ

รวม

พิสูจน์ สัญชาติ

มาตรา 12 ส่งเสริมการ ลงทุน (BOI)

มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย รวม

มติ ครม. (3 สัญชาติ)

รวม

รวม ทั้งสิ้น

0

12,666

18,619

1,190

19,809

0

32,584

371

65,430

458

22,597

23,055

88,485

0

15,536

3,083

905

3,988

0

6,579

409

26,512

901

46,985

47,886

74,398

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 98


ตารางที่ ๔-1๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี 2558 ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

1. เกษตรกรรม การเลียงสัตว์ บกและสัตว์นา 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมือง หิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่ง กาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่อง หนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์เคมี 14. การผลิตยางพาราและ ผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17. การผลิ ต โลหะและ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชินส่วน 20. อุ ตสาหกรรมการผลิต อื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อ ม ย า น ย น ต์ แ ล ะ จักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้าน อาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บ สินค้า 26. การเงิ น และการ ประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ

รวม

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

9

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

6

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

9

3

6

3 1

1

89

1

1

266

177

177

177

157

15

164

142

184

176

505

333

24

24

12

12

230

72

266

108

358

216

188

160

504

249

0 1,050

625

0

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 99


ตารางที่ ๔-1๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558 หน่วย : คน

ระดับการศึกษา ม.6 ม.3 ต่ากว่า ม.3 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ รวม

แรงงาน ไร้ฝีมือ 6,218 10,861 10,653 91 23 102 27,948

แรงงาน แรงงาน ผู้เชี่ยวชาญ กึ่งฝีมือ ฝีมือ 9,212 4,341 319 7,181 1,893 127 3,097 471 0 920 7,381 963 1,581 5,455 388 1,647 4,184 173 23,638 23,725 1,970

รวม 20,090 20,062 14,221 9,355 7,447 6,106 77,281

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๕ อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี ๒๕๕8 อุตสาหกรรม สาขาโรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ บริการอื่นๆ อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการประกันภัย รวม

ลักษณะความต้องการแรงงาน (คน) แทนคนเก่า ตาแหน่งใหม่ 4,416 668 648 237 389 159 220 28 82 0 5,755 1,092

รวม (คน) 5,084 885 548 248 82 6,847

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 100


ตารางที่ ๔-1๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕8 อุตสาหกรรม

1. เกษตรกรรม การเลียงสัตว์บกและสัตว์นา 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

ลูกจ้างเข้างาน แทนคน ตาแหน่ง รวม เก่าที่ งาน ออกไ ใหม่ ป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1๖ 0 1๖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ลาออก

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ให้ออก ใ ห้ออก เพราะ เพราะ เพราะ ลดงาน ไล่ออก สาเหตุอื่น

รวม

0 2 0 16 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 16 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 19. ยานยนต์และชินส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลี ก ซ่อ มยานยนต์แ ละ จักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

648

237

885

206

0

4

0

210

0 0 0 82 220 0

0 0 0 0 ๒8 0

0 0 0 82 248 0

0 0 0 3 11 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 3 11 0

29. บริการอื่นๆ

389

159

548

26

0

0

0

5,813

1,115

6,928

313

0

13

0

รวม ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 101

26 326


ตารางที่ ๔-๒0 จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕๕8 ตาแหน่งงาน แรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ ; แรงงานทั่วไป หัวหน้าและพนักงานทาความ สะอาดประจาห้องพัก พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) พนักงานต้อนรับทั่วไป พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร ผลรวม

ต่ากว่า ม.๓ ม.๓

ม.๖

ปวช. ปวส.

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

รวม

0

177

0

0

0

0

-

177

36

38

0

0

0

0

-

74

0 41 61 138

41 0 0 256

0 0 0 0

0 0 0 0

7 12 0 19

21 12 0 33

-

69 65 61 446

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

ตารางที่ ๔-๒1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 1,708 897 573 210 874 33 3 4,298

หญิง 2,125 1,460 592 275 1,943 75 3 6,473

รวม 3,833 2,357 1,165 485 2,817 108 6 10,771

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 102


ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวน (คน) ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

3 4 2 1 1 0 11

9 8 1 8 0 0 26

12 12 3 9 1 0 37

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน วิธีการเดินทาง จานวน บริษัทจัดหางานจัดส่ง 0 Re-Entry 300 เดินทางด้วยตนเอง 80 นายจ้างพาไปฝึกงาน 0 นายจ้างพาไปทางาน 0 กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 รวม 380 ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางาน ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ภูมิภาคอื่น ๆ รวม

จานวน(คน) 273 0 7 27 59 11 0 377

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 103


ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 หน่วย: คน จานวน (คน) กลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ช่างก่อสร้าง 26 26 ช่างอุตสาหการ 45 45 ช่างเครื่องกล 18 18 ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 1,048 1,043 ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 187 187 เกษตรอุตสาหกรรม 40 40 ธุรกิจและบริการ 4,929 4,800 รวม 6,293 6,159 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๖ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 หน่วย: คน กลุ่มอาชีพ จานวน (คน) ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ 1. ช่างก่อสร้าง 0 0 ๒. ช่างอุตสาหการ 10 10 ๓. ช่างเครื่องกล 0 0 ๔. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 1,476 1,254 ๕. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 30 30 ๖. เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ๗. ธุรกิจและบริการ 326 308 รวม 1,842 1,602 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 104


ตารางที่ ๔-๒๗ การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) ขนาดสถาน สถานประกอบการ ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน

38

47

74

0

121

37

1

84

306

293

3

602

84

0

๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน

74 132

449 2,154

591 2,108

0 0

1,040 4,262

64 116

10 16

83

2,947

2,888

0

5,835

74

9

๑๐๐ - 299 คน 3๐๐ - ๔๙๙ คน ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คน

91 12 5 1

8,014 2,213 1,471 1,360

6,894 2,198 1,404 1,800

0 0 0 0

14,908 4,411 2,875 3,160

80 11 4 1

11 1 1 0

รวม

520

18,961 18,250

3

37,214

471

49

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๘ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทางาน จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 (มกราคม – ธันวาคม) ขนาดสถาน ประกอบการ

สถาน ประกอการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่

ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

ออกคาสั่ง ปรับปรุง

แนะนา

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - ๑๙๙ คน

12 23 17 51 50 64

35 75 154 1,053 2,412 5,643

25 70 196 938 2,169 4,787

0 0 0 0 0 0

60 145 350 1,991 4,581 10,430

12 19 21 42 39 56

0 0 1 9 11 3

0 0 0 14 7 10

0 0 0 0 2 0

๒๐๐ - ๔๙๙ คน

6 3 1 227

1,052 1,082 755 1,097 1,360 1,800 12,539 12,164

0 0 0 0

2,134 1,852 3,160 24,703

6 2 0 197

1 0 1 26

1 0 0 32

0 0 0 2

๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คน รวม

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 105


ตารางที่ ๔-๒๙ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๙. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ คมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๒. การบริ ห ารราชการ และการป้ องกัน ประเทศ รวมทังการประกันสังคมภาคบังคับ 15. กิจกรรมด้านชุมชน สังคม และการบริการ ส่วนบุคคลอื่น ๆ 16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17. องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและองค์ ก าร ต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก 1๘. ไม่ทราบ รวม

สปก. ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้าง ที่ผ่านการ ตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ปฏิบัติ ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1 0 1 17 0 7 31 130

30 0 164 752 0 110 4,982 15,992

1 0 1 12 0 7 29 108

0 0 0 5 0 0 2 22

0 0 0 5 0 0 2 16

6

484

5

1

1

1

55

1

0

0

22

735

21

1

0

0

0

0

0

0

9

802

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 227

0 24,703

0 196

0 0 31

ปรับปรุง

0 0 24

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓0 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองค์การ สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) ๒1 ๒1

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 106


ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การจังหวัด ประเภทองค์การ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) 1๙ ๒ 21

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๒ จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ประเภทอุตสาหกรรม การสารวจ การทาเหมืองแร่ การผลิตอาหารเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี นามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ การผลิตโลหะขันมูลฐาน ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิต ประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค การก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ

รวม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) ผู้ประกันตน (คน) ๑๘ ๑๒๒ ๘๖ ๓๙ ๕๕ ๓๓ ๒๘ ๓๕ ๑๔๗ ๒๔๗ ๑๙ ๒๒ ๔๙๒ ๑,๒๑๐ ๑,๙๒๙ ๕,๕๘๒ ๑๐,๐๖๑

๓๗๙ ๑,๓๗๒ ๔๕๕ ๑๙๘ ๔๙๖ ๘๙๔ ๕๑๘ ๔๓๐ ๑,๐๒๒ ๒,๖๘๒ ๑๓๑ ๕๔๔ ๗,๐๐๑ ๑๑,๑๓๒ ๒๓,๐๓๙ ๙๔,๓๐๒ ๑๔๔,๕๙๓

ที่มา: สานักงานประกันสัง คมจังหวั ด ภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๓ จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม

แห่ง ๒ 1 1 ๔

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 107


ตารางที่ ๔-๓๔ การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชน์ทดแทน

ราย 18,671 2,119 280 133 53,633 2,834 9,260 86,930

1. เจ็บป่วย ๒. คลอดบุตร ๓. ทุพพลภาพ ๔. ตาย ๕. สงเคราะห์บุตร ๖. ชราภาพ ๗. ว่างงาน รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๕ การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความร้ายแรง

ผู้ใช้บริการ (คน) 6 1 5 288 491 791

1. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางส่วน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบกิจการ

ความร้ายแรง ตาย

ทุพพลภาพ

0 0 1 0 0 0 0 0 6

0 1 0 0 0 0 0 0 1

1 - 10 คน 11 - ๒0 คน ๒1 - ๕0 คน ๕1 - 100 คน 101 - ๒00 คน ๒01 - ๕00 คน ๕01 - 1,000 คน 1,000 คนขึนไป รวม

สูญเสียอวัยวะ บางส่วน 1 0 0 0 0 0 0 0 5

หยุดงาน เกิน ๓ วัน 17 4 4 6 5 3 7 4 301

หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน 5 6 7 6 3 8 6 10 470

รวม 23 11 12 12 8 11 13 14 783

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 108


ตารางที่ ๔-๓๗ จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ปี ๒๕๕9 มกราคม – ธันวาคม) ขนาดสถานประกอบการ 1-10 คน 10-1๙ คน ๒0-๔๙ คน ๕0-๙๙ คน 100-1๙๙ คน ๒00-๔๙๙ คน ๕00-๙๙๙ คน 1,000 คนขึนไป รวม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) 7,846 1,046 613 251 174 93 14 4 10,041

ลูกจ้าง (คน) 27,464 14,017 18,497 17,612 24,228 27,819 8,773 6,376 144,786

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ ปี ๒๕๕9 ข้อมูล ม.ค-ธ.ค 59 ม.ค-ธ.ค 59 ม.ค-ธ.ค 59 รวม

ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เลิกจ้าง (คน)

ลาออก (คน)

รวม (คน)

545 611 448 1,604

3,051 3,331 3,239 9,621

3,592 3,942 3,687 11,221

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๙ จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบการ 1-๙ คน 10 คนขึนไป รวม

จานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / หยุดกิจการชั่วคราว (แห่ง) 589 43 632

จานวนลูกจ้าง (คน) 1,971 1,022 2,993

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 109


ภาคผนวก ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีมติเห็นชอบให้กาหนดอัตรา ค่าจ้างขันต่าเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๙(๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศ ไว้ ดังต่อไปนี ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอั ตราค่าจ้างขันต่า (ฉบับที่ ๖) ลงวันที ๒ พศฤจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขันต่า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขันต่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขันต่าเป็นเงินวันละสามร้อยแปดบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี ข้อ ๔ ให้ กาหนดอัตราค่าจ้างขันต่าเป็นเงินวันละสามร้อยห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบู รณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้ อยเอ็ด ราชบุ รี ลพบุ รี ล าปาง ล าพูน เลย ศรีส ะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุ โ ขทั ย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อ่างทอง อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี ข้อ ๕ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขันต่าเป็นเงินวันละสามร้อยบาท ในท้องที่จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ คาว่า "วัน" หมายถึง เวลาทางานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทางาน ดังต่อไปนี แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทางานน้อยกว่าเวลาทางานปกติเพียงใดก็ตาม (๑) เจ็ดชั่งโมง สาหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๒) แปดชั่วโมง สาหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑) ข้อ ๗ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค้าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขันต่า ข้อ ๘ ประกาศคณะกรรมการค่าจ่ายฉบับนี ให้ผลใช้บังคับตังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 110


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 111


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 112


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 113


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 114


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 115


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 116


ข่าวประชาสัมพันธ์ แรงงานจังหวัด ประชุมคณะทางานยกร่าง ''แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม คณะทางานยกร่าง '' แผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ 2559 ณ ห้องประชุมสึนามิ (POC) ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจาปี 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมประกวดผลงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจาปี 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2559 ระดับภาคใต้ 1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต (จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร) 2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 117


ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านลิพอนเขาล้าน (ชมรม TO BE NJUMBER ONE รักษามาตรฐานเป็น ต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3) 3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาการศึกษาขันพืนฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต (ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตร,ฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1) 4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC จังหวัด ภูเก็ต (ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการระดับดีเด่น) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ครังที่ 1/2559 โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมในครังนี เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 118


แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2559

วันที่ 1 เมษายน 2559) เวลา 08.30 น. แรงงานจังหวัด นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ ร่วมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2559 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรี ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วน หลักสูตร "การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" ณ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "การ เย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" ณ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 119


สานักงานแรงงานจังหวัด ร่วมงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน''

วันที่ 9 มิ.ย 59 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมงานประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เ ทิดไท้องค์ราชัน ณ หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่า จังหวัดภูเก็ต ครังที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมีนายจาเริ ญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมในครังนี เพื่อ พิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่าและติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม แรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 120


สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จังหวัดภูเก็ต

วันนี (17 สิงหาคม 2559 ) เวลา 09.30 น. สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุ ทธิพงศ์ สาย สาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครังที่ 3/2559 ณ ห้อง ประชุมสึนามิ (POC) โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกกุล เป็นประธานในการประชุมครั งนี เพื่อกาหนดแนวทางใน การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ ายแรงงานนอกระบบ (กลุ่มชมชนปลากะตักพัฒนา) เพื่อจะได้จัดทาเป็น Model ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบต่อไป โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการ "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต"

สานักงานแรงงานงานจังหวัดภูเก็ตร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดทาโครงการเสริมสร้าง สันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต" ให้กับผู้ประกันตน จานวน 6 ชั่วโมง ุนละ ร่ 40 คน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตาม กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันยาเสพติด โดยมีการจัดอบรมทังหมด 7 รุ่นๆ ละ 1 วัน (ระหว่างวันที่ 8,9,10,12,13,15,19 กันยายน 2559) ณ โรงแรม บูกิตตา โฮเต็ล แอนด์ สปา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 121


ประชุม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประจาเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมแกนนาอาสาสมัครแรงงาน ประจาเดือน ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมี นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อคัดเลือกประธานชมรมอาสาสมัครแรงงาน รองประธานฯ เลขานุการฯ และประชาสัมพันธ์ชมรมอาสาสมัครแรงงาน และการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 122


เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมถวายอาลัย จุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เหลมพรหมเทพ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สานักงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมส่วนราชการประจาจังหวัดภูเก็ต "สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต'' Good Morning@Phuket

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นาโดย นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต จั ดประชุมส่ว นราชการประจาจังหวัดภูเก็ต "สวัส ดียามเช้า ณ ภูเก็ต " Good morning @Phuket โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือข้อราชการ ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพืนที่จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 123


หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 1. สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชัน 1 ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๓๕-๔0๓๕ โทรสาร 0-๗๖๓๕-๔0๓๖ E-mail phuket@mol.go.th เว็ปไซด์ http://www.phuket.mol.go.th ๒. สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถนนรัตนโกสินทร์ ๒00 ปี อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒1-๙๖๖0-1 โทรสาร 0-๗๖๒1-๙๖๖0 E - Mail pkt@doe.go.th เว็ปไซด์ http://www.phuketjob.org ๓. สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 1๕/๔ ถนนอาเภอ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒๔-0๔1๘ - ๙, 0-๗๖๓๕-๕๓๒๔ - ๕ โทรสาร: 0-๗๖๒๒-๒๘๓๖ E-mail phuket@sso.go.th เว็บไซต์ http://www.sso.go.th/phuket/ ๔. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1๘๘ ถนนศักดิเดช อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒1-1๙๙๕ , 0-๗๖๒๒-0๗๖0 โทรสาร 0-๗๖๓๕-๔๔1๔ E-mail phuket@Labour.go.th เว็บไซต์ http://www.phuketlabour.org/ ๕. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1๓๘ หมู่ ๔ ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓110 โทรศัพท์ 0๗๖-๒๗๓๔๗0-๔ โทรสาร 0๗๖-๒๗๓๔๗๓ E-mail phuket@dsd.go.th เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/phuketskill/ ๖. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ชัน ๒ (ชันโบว์ลิ่ง) ๗๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๖1-๒๖๓๓ มท. ๗๙๘๓0 เว็ปไซด์ http://counterservice.mol.go.th

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 124


คณะที่ปรึกษา นายสุทธิพงศ์ นายเกรียงไกร นางพรทิพย์ นายขัตติยะ นางอารี

สายสาคเรศ อาภาบุษยพันธุ ตัณฑัยย์ แพนเดช เตชะวันโต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

คณะผู้จัดทา นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นางดวงเดือน วิทีไว นายนราธิป ตาปิน นางวาสนา กรีประเสริฐ นางสาวจินตนา ใจหาญ นางสาวอรอุมา พลายชุม นายไชยา นายธันยากร

อินทรพรหม แจ้งจิตร

นักวิชาการแรงงานชานาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พนักงานพิมพ์ ส ๓ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซี่ยน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 125


หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สามารถค้นหารายละเอียดสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ที่ http://www.phuket.mol.go.th ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี ๒๕๕9

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

หน้า 126

Stiuation Labour of Phuket in 2559