Page 1


คำนำ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทารายงานสถานการณ์แรงงานรายไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๕9) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในจังหวัด และเพื่อเผยแพร่สถิติ การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจากข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะดวกในการศึกษาและน าข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส าหรับหน่ว ยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ด้านแรงงาน ได้แก่ ๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ๒) การจัดหางานและการส่งเสริมการมีงานทา ๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๕) การประกันสังคม ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการสนับสนุนข้อมูล จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานคลังจังหวัด ภูเ ก็ ต ท าให้ ก ารด าเนิ น งานจั ดท ารายงานสถานการณ์ แ รงงานมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้ น จึ ง ขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงาน ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีเป็น อย่างยิ่งหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อจะได้ดาเนินการปรับปรุงต่อไป

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดภูเก็ต 6 กุมภำพันธ์ 2559

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9


สำรบัญ หน้ำ ๑. บทสรุปผู้บริหำร

๑.๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑ ๑.๒ สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด ๑-5 ๒. สภำพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๖ ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 6 ๒.๒ จานวนประชากร 7 ๒.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 8 ๒.๔ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑1-12 ๒.๕ รายได้เฉลี่ยต่อหัว 13 2.6 ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคใต้เดือนกันยายน ๒๕๕9 ๑3 ๒.๖.๑ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม ๒๕๕9 ๑3 ๒.๖.๒ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ตเดือนธันวาคม ๒๕๕9 ๑4 2.6.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนพฤศจิกายน 2559 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 15-17 ๓. ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน 18 ๓.๑ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 18 ๓.๒ อัตราการมีงานทา 19 ๓.๓ อัตราการว่างงาน 20 ๓.๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) 21 ๓.๕ อัตราการบรรจุงาน 22 ๓.๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 23 ๓.๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย 24 ๓.๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ 25 ๓.๙ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 26 ๔. สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดภูเก็ต 28 ๔.๑ กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน 28 ๔.๑.๑ กาลังแรงงาน 28 ๔.๑.๒ การมีงานทา 30 ๔.๑.๓ การว่างงาน 36 ๔.๑.๔ แรงงานนอกระบบ 36

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9


สำรบัญ (ต่อ) หน้ำ ๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.๑ การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต ๔.๒.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.๓ แรงงานต่างด้าว ๔.๒.๔ การคาดประมาณกาลังแรงงาน-ผู้สาเร็จการศึกษา ๔.๒.๕ การจัดหางานในต่างประเทศ ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๓.๑ การฝึกเตรียมเข้าทางาน ๔.๓.๒ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ๔.๓.๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๔.๑ การตรวจคุ้มครองแรงงาน ๔.๔.๒ การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ๔.๔.๓ การแรงงานสัมพันธ์ ๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน ๔.๕ การประกันสังคม ๔.๕.๑ สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ๔.๕.๒ กองทุนประกันสังคม ๔.๕.๓ กองทุนเงินทดแทน ๔.๕.๔ การเลิกจ้างและเลิกจ้างงาน สำรบัญตำรำงภำคผนวก ภำคผนวก

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

42 42 50 51 55 63 66 66 67 68 69 ๖9 71 74 76 76 76 78 79 83 87 ๑14


สำรบัญแผนภูมิ หน้ำ แผนภูมิที่ ๒-๑ แผนภูมิที่ ๒-๒ แผนภูมิที่ ๒-๓ แผนภูมิที่ ๒-๔ แผนภูมิที่ ๓-๑ แผนภูมิที่ ๓-๒ แผนภูมิที่ ๓-๓ แผนภูมิที่ ๓-๔ แผนภูมิที่ ๓-๕ แผนภูมิที่ ๓-๖ แผนภูมิที่ ๓-๗ แผนภูมิที่ ๓-๘ แผนภูมิที่ ๓-๙ แผนภูมิที่ ๔-๑

สัดส่วนของประชากรชายและหญิงในจังหวัดภูเก็ต สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอาเภอของจังหวัดภูเก็ต ๕ อันดับการผลิตที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตสูงสุดปี ๒๕๕5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕1 – ๒๕๕7 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่าง จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต โครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 4/๒๕๕9

แผนภูมิที่ ๔-๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ทางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 แผนภูมิที่ ๔-๓ อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๔ สัดส่วนของผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๕ เปรียบเทียบจานนวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางานของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ 2559 ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๗ อัตราสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๘ ๕ อันดับสาขาที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๙ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๔-๑๐ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

7 8 11 ๑3 ๑9 20 20 21 ๒3 ๒4 25 26 27 29 32 32 34 35 36 38 39 40 41


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิที่ ๔-๑๑ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน

43

แผนภูมิที่ ๔-๑๒ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

43

แผนภูมิที่ ๔-๑๓ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามเพศ

44

แผนภูมิที่ ๔-๑๔ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา

45

แผนภูมิที่ ๔-๑๕ ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ

๔7

แผนภูมิที่ ๔-๑๖ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน ใน/นอกภาคเกษตร

49

แผนภูมิที่ ๔-๑๗ ตาแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน จาแนกตามอายุ

49

แผนภูมิที่ ๔-๑๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา

50

แผนภูมิที่ ๔-๑๙ เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน

52

แผนภูมิที่ ๔-๒๐ เปรียบเทียบแรงงานที่ต้องการและขาดแคลน จาแนกตามทักษะ ปี ๒๕๕8

๕7

แผนภูมิที่ ๔-๒๑ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๒๒ จานวนการเข้าออกจากงานของลูกจ้าง จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน แผนภูมิที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานที่ขาดแคลน จาแนกตามวุฒิการศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๒๕ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนภูมิที่ ๔-๒๖ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. แผนภูมิที่ ๔-๒๗ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป แผนภูมิที่ ๔-๒๘ สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ แผนภูมิที่ ๔-๒๙ สัดส่วนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัตใิ ห้ไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง แผนภูมิที่ ๔-๓๐ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาค แผนภูมิที่ ๔-๓๑ เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (กลุ่มอาชีพ) แผนภูมิที่ ๔-๓๒ เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กลุ่มอาชีพ)

๕8 ๕9 61 62 62 63 64 65 66 68 69

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9


สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) หน้ำ แผนภูมิที่ ๔-๓๓ แผนภูมิที่ ๔-๓๔ แผนภูมิที่ ๔-๓๕ แผนภูมิที่ ๔-๓๖ แผนภูมิที่ ๔-๓๗ แผนภูมิที่ ๔-๓๘ แผนภูมิที่ ๔-๓๙ แผนภูมิที่ ๔-๔๐ แผนภูมิที่ ๔-๔๑ แผนภูมิที่ ๔-๔๒ แผนภูมิที่ ๔-๔๓ แผนภูมิที่ ๔-๔๔ แผนภูมิที่ ๔-๔๕

เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามความปลอดภัยในการทางาน สัดส่วนจานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ สัดส่วนจานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ ๕ อันดับ ประเภทอุตสากรรมที่มีจานวนผู้ประกันตนมากที่สุด เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตามสถานพยาบาล เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน เปรียบเทียบการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจาแนกตามความร้ายแรง เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดชั่วคราวและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

71

72 75 75 77 78 79 80 81 81 82 83 84


สำรบัญตำรำงภำคผนวก หน้ำ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๒-๑ ๒-๒ 2-3 ๒-4 ๒-5 ๒-6

ข้อมูลการปกครอง จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามหมวดสินค้า

87 87 87 88 89 89

ตารางที่ ๒-7 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 4

89

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓-๑ ๓-๒ ๓-๓ ๓-๔ ๓-๕ ๓-๖ ๓-๗

89 90 90 90 91 91 91

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓-๘ ๓-๙ ๔-๑ ๔-๒

ตารางที่ ๔-๓ ตารางที่ ๔-๔ ตารางที่ ๔-๕ ตารางที่ ๔-๖ ตารางที่ ๔-๗ ตารางที่ ๔-๘ ตารางที่ ๔-๙

อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย ความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงงาน ปี ๒๕๕9 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9

เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ปี ๒๕๕9 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

92 92 92 93

94 95 95 96 96 97 97


สำรบัญตำรำงภำคผนวก (ต่อ) หน้ำ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๔-๑๐ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต 98 ๔-๑๑ ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 98 ๔-๑๑.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค. 2559 99 ๔-๑๒ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพของจังหวัดภูเก็ต 100 ๔-๑๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม 100 ๔-๑๔ กิจกรรมที่ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม 101 ๔-๑๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ 101 ๔-๑๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ 102 ๔-๑๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา 103 ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 103 ๔-๑๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕8 104 ๔-๒๐ จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) 105 ๔-๒๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 105 ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ(ระดับการศึกษา106 ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง 106 ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค 106 ๔-๒๕ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต 107 ๔-๒๖ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต 107 ๔-๒๗ การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต 108 ๔-๒๘ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย ในการทางานตามขนาดสถานประกอบการ ๑08 ๔-๒๙ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๑09

ตารางที่ ๔-๓๐ จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ

๑10

ตารางที ๔-๓๑ จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ

๑10

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9


สำรบัญตำรำงภำคผนวก (ต่อ) หน้ำ

๑10 ตารางที ๔-๓๓ จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตามประเภทสถานพยาบาล ปี ๒๕๕9 ๑11 ตารางที่ ๔-๓๔ การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน(ไม่เนื่องจากการทางาน) ๑11 ตารางที่ ๔-๓๕ การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ๑11 ตางรางที่ ๔-๓๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง ๑12 ตางรางที่ ๔-๓๗ จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน(สถานประกอบการณ์) ๑12 ตางรางที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ปี ๒๕๕9 ๑13 ตางรางที่ ๔-๓๙ จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ปี ๒๕๕9 ๑13 ตารางที่ ๔-๓๒ จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9


๑. บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 1.1 สภาพเศรษฐกิจ ส านั กงานคลั งจั งหวั ดภู เก็ ตรายงานผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมจั งหวัด ณ ราคาประจาปี ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจั งหวั ด ณ ราคาประจาปี 2557 ณ ราคาประจาปี (Gross Provincial product:GPP) เท่ากับ 137,901 ล้านบาท อัตรา การเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.0 โครงสร้างการผลิต พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา ประจาปี ประกอบสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 36.1 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 26.0 สาขาการขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ 31.7 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 258,817 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็นอันดับ 10 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 และนอกภาคเกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52 ปี ๒๕๕๔ ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 (ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 106.93 (เดือนพฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 106.79) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือน ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ เดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึ้น 0.13 เดือนธันวาคม 2558 (YoY) สูงขึ้น 1.13 เฉลี่ย 12 เดือน (AoA) (มกราคม - ธันวาคม 2558) สูงขึ้น 0.19 ในไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 396 ราย แบ่งเป็น บริษัทจากัด จานวน 338 ราย และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 58 ราย เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล ตั้งใหม่ พบว่า บริษัทจากัดมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 638,650,000 ล้านบาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 104,700,000 ล้านบาท ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ใน จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการจดทะเบียนรวม 3 ราย โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการทาน้าดื่ม จานวน 1 ราย ๒) อุตสาหกรรมโรงงานห้องเย็น จานวน 1 ราย การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทา ให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 66 คน ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ไม่มีการแจ้งเลิกประกอบกิจการ 1.2 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด จากข้ อมู ลของที่ ท าการปกครองจั งหวั ดภู เก็ ต ณ เดื อนธั นวาคม ๒๕๕9 จั งหวั ดภู เก็ ตมี ประชากรทั้ งสิ้ น 394,169 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 186,606 คน และเพศหญิง จานวน 207,563 คน ความหนาแน่นของประชากร 726 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทั้งสิ้น ๒42,742 หลังคาเรือน เมื่อพิจารณาจานวน ประชากร รายอาเภอ พบว่ า อาเภอเมืองมีจ านวนประชากรมากที่สุ ดเท่ากับ 238,866 คน (คิดเป็นร้ อยละ ๖0.60 ของประชากรทั้งจังหวัด) รองลงมาอาเภอถลาง มีจานวนประชากรเท่ากับ 99,536 คน (ร้อยละ 25.25) และ อาเภอกะทู้ มีจานวนประชากรเท่ากับ 55,767 คน (ร้อยละ 14.15) สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้ดาเนินการสารวจภาวการณ์ทางาน ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้น ๕๓7,704 คน (การคาดประมาณประชากรชุดนี้ใช้ประชากรฐานเป็นประชากรที่แจงนับได้จากสามะโนประชากรและ เคหะ พ.ศ.๒๕๕๓ แต่ไม่นับรวมผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามภาคผนวก หน้า 115-120) จากประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 1๕ ปีขึ้นไป) มีจานวน 447,122 คน คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของ จานวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 1๕ ปี มีจานวน 90,582 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 1


การมีงานทา ผู้มีงานทา ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวน 312,448 คน จาแนกเป็นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรม จานวน 7,320 คน (ร้อยละ 2.34 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.90 และ ทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 305,128 คน (ร้อยละ 97.66 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.65 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขานอกภาคเกษตร กลุ่มผู้ทางาน ในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จานวน 96,351 คน (ร้อยละ 31.58 ของผู้มีงานทาสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลี ก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ในครัวเรือน จานวน 60,213 คน (ร้อยละ 19.73) และ สาขาการบริหารและการสนับสนุน จานวน 35,492 คน การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวนทั้งสิ้น 7,046 ราย (คิดเป็นอัตราการ ว่า งงานเท่า กั บ ร้ อ ยละ 2.21 ทั้ ง นี้ เ มื่ อพิ จ ารณากลุ่ ม ผู้ ว่า งงานจ าแนกตามเพศแล้ ว พบว่ า เพศชายจะมีอั ต รา การว่ างงานสู ง กว่ าเพศหญิง โดยเพศชายมี อัต ราการว่ า งงานร้ อยละ 2.92 และเพศหญิ งมี อั ต ราการว่า งงาน ร้อยละ 1.29 และ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 มีอัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.15 แรงงานนอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดใน ปี ๒๕๕9 พบว่า ผู้มีงานทา อยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จานวนทั้งสิ้น 94,290 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของผู้มีงานทา ทั้งหมด) ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร จานวน 89,186 คน (ร้อยละ 94.59 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจานวน 5,104 คน (ร้อยละ 5.41) เมื่อพิจารณาจาแนก ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล จานวน 26,519 คน (ร้อยละ 29.73 ของ แรงงานนอกภาคเกษตรทั้งหมด) ๒)โรงแรม และภัตตาคาร จานวน 20,305 คน (ร้อยละ 22.77) ๓) การขนส่ง จานวน 12,264 คน (ร้อยละ 13.75) ๔) กิจกรรมบริหารอื่นๆ จานวน 8,882 (ร้อยละ 9.96) และ ๕) การก่อสร้าง จานวน 8,448 คน (ร้อยละ 9.47) การบริการจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต จากข้อมูลสถิติของสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีตาแหน่ง งานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดผ่านระบบ ON-LINE ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 จานวน ทั้งสิ้น 1,150 อัตรา เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 297.92 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 มีจานวนทั้งสิ้น 397 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 30.35 และบรรจุงานมีจานวน ทั้งสิ้น 997 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 57.75 ความต้ องการแรงงานในจั งหวัด ภูเ ก็ต ผลการส ารวจความต้องการแรงงาน (DEMAND) และผู้ ส าเร็จ การศึก ษา (SUPPLY) ในพื้ น ที่ ดั งกล่ าวน าไปสู่ การคาดประมาณความต้ องการแรงงานระดั บจังหวัด โดยใช้วิ ธี Manpower Requirement Approach หรือ (วิธี GPP per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (TDRI) ได้สร้างซอฟท์แวร์ในการคานวณเพื่อนาผลสารวจบันทึกในระบบประมวลผล (Software) ให้มีการถ่วง น้าหนัก (Weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการของจังหวัด พบว่าแนวโน้มแรงงานจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕๕9 คาด ประมาณว่าจะมีจานวน 1,050 คน โดยจานวนแรงงานที่มีแนวโน้มความต้องการสูงสุดยัง คงเป็น แรงงานฝีมือ จานวน 504 คน (ร้อยละ ๔8.00) รองลงมาคือ แรงงานไร้ฝีมือ จานวน ๓58 คน (ร้อยละ ๓4.09)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 2


แรงงานต่างด้าว การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทางานในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางานคงเหลือทั้งสิ้น จานวน 74,398 คน ลดลงจากช่วง เดี ย วกั น ของ ปี ก่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.92 ซึ่ ง เมื่ อ จ าแนกตามลั ก ษณะการเข้ า เมื อ งของคนต่ า งด้ า ว พบว่ า กลุ่มแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งสิ้น จานวน 26,515 คน (ร้อยละ 35.64 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันฯ จานวน 47,886 คน (ร้อยละ 64.36 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ) กลุ่มแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ จานวน 26,512 คน จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต ทางาน พบว่า ประเภทชั่วคราวทั่วไปมากที่สุด จานวน 15,536 คน (ร้อยละ 58.60 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ถูกกฎหมายทั้งหมด) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จานวน 6,579 คน (ร้อยละ 24.82) ประเภทนาเข้า (MOU) จานวน 3,988 (ร้อยละ 15.04) จาแนกเป็น นาเข้าแบบพิเศษ จานวน 3,083 คน และนาเข้าตามปกติ จานวน 905 คน และมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 409 คน (ร้อยละ 1.54) ตามลาดับ แรงงานไทยในต่างประเทศ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา จานวน 14 คน เป็นชาย 6 คน (ร้อยละ 42.86) และ หญิง 8 คน (ร้อยละ 57.14) แรงงานไทยที่ไปลงทะเบียนส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา จานวน 6 คน (ร้อยละ 42.86 ของผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 4 คน (ร้ อ ยละ 28.57) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 3 คน (ร้ อ ยละ 21.43) และ ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จานวน 1 คน (ร้อยละ 7.14) ตามลาดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สาหรับการฝึกยกระดับฝี มือแรงงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้ น 2,291 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีการฝึก ยกระดับฝีมือแรงงาน ในกลุ่มธุรกิจและบริการมากที่สุด จานวน 1,924 คน (ร้อยละ 83.98 ของผู้เข้ารับการฝึก ทั้งหมด) รองลงมาเป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 184 คน (ร้อยละ 8.03) และกลุ่มช่าง อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 158 คน (ร้อยละ 6.89) ตามลาดับ ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 2,256 คน (ร้อยละ 98.47 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด) และมีผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 35 คน (ร้อยละ 1.55 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกมีสาเหตุมาจาก เวลาเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึง 80% ของเวลาฝึกทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่ม ธุรกิจ และบริการมีผู้ผ่านการฝึกมากที่สุด จานวน 1,891 คน (ร้อยละ 83.82 ของผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด) รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเ ล็ กทรอนิ กส์ คอมพิว เตอร์ จ านวน 182 คน (ร้ อยละ 8.07) และช่า งอุต สาหกรรมศิล ป์ จ านวน 158 คน (ร้อยละ 7.00) การคุ้มครองแรงงาน ในไตรมาส 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนิ นการตรวจสถานประกอบการจานวนทั้งสิ้น 75 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับ การคุ้มครองจานวน 6,459 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 3,251 คน (ร้อยละ 50.33 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ ทั้ ง หมด) เป็ น หญิ ง จ านวน 3,208 คน (ร้ อ ยละ 49.67) ตามล าดั บ ซึ่ ง สถานประกอบการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถานประกอบการขนาด 20– 4๙ คน จานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 22.67 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ ทั้ ง หมด รองลงมาเป็ น สถานประกอบการขนาด 100-299 จ านวน 16 แห่ ง (ร้ อ ยละ 21.33) และ สถานประกอบการขนาด 50-9๙ คน จานวน 14 แห่ง (ร้อยละ 18.67) ตามลาดับ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 3


การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (เดือนตุลาคม–ธันวาคม) สานักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทางานในสถานประกอบการ ทั้งสิ้ น 27 แห่ ง มีลู กจ้างที่ผ่ านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม จานวน 3,665 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 1,879 คน (ร้อยละ 51.27 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) และจาแนก เป็นหญิง จานวน 1,786 คน (ร้อยละ 48.73) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจาแนกตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายทั้ ง หมด จ านวน 13 แห่ ง (ร้ อ ยละ 48.15 ของสถานประกอบการที่ ผ่ า นการตรวจทั้ ง สิ้ น ) สถานประกอบการขนาด 50-99 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด จานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 53.85 ของสถาน ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมด) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 5 แห่ ง (ร้อยละ 18.52) และสถานประกอบการขนาด 500-999 คน (ร้อยละ 5.88 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องทั้งหมด) การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการ ผู้ประกันตนจังหวัดภูเก็ตประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ ทางาน (ในกองทุน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวน 137 คน เมื่อพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามขนาด ของสถานประกอบการขนาด 1-10 คน และสถานประกอบการขนาด 201-500 คน พบว่า มีการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทางานมากที่สุด จานวน 27 คน (ร้อยละ 19.71) รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการ จ้ างงาน 101-200 คน จ านวน 20 คน (ร้อยละ 14.60 ของผู้ ประกัน ตน ที่ป ระสบอั นตรายทั้ง หมด) และ สถานประกอบการขนาด 11-20 คน และสถานประกอบการขนาด 21-50 จานวน 16 คน (ร้อยละ 11.68) ตามลาดับ จากการพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบ อั น ตรายที่ ต้ อ งหยุ ด งานเกิ น ๓ วั น และ หยุ ด งานไม่ เ กิ น 3 วั น จ านวน 68 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.64 ของผู้ ประกันตนที่ประสบอันตรายทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ การประสบอันตราย จากการ ตาย จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.73) ตามลาดับ ข้อพิพาทและความขัดแย้ง การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ร ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง ในไตรมาส 4 ประจาเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการแจ้ง ข้อเรียกร้องข้อพิพาทและ ข้อขัดแย้ง จานวน 1 แห่ง 1 ครั้ง มีลูกจ้างจานวน 109 คน ซึ่งได้ดาเนินการยุติ ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งเกิน 5 วัน และชี้ขาดโดยสมัครใจ จานวน 1 แห่ง 1 ครั้ง ลูกจ้าง จานวน 109 คน การเลิกจ้างแรงงาน ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการ ชั่วคราวในจั งหวัดภูเก็ตจานวนทั้งสิ้ น 187 แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบการถูกเลิกจ้าง จานวน 1,827 คน เป็นสถานประกอบการขนาด 1-๙ คน จานวน 176 แห่ง (ร้อยละ 94.12 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/ หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้างจานวน 515 คน (ร้อยละ 28.19 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิก กิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) และสถานประกอบการขนาด 10 คนขึ้นไป จานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 5.88 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้าง จานวน 1,312 คน (ร้อยละ 71.81 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 4


การสวัสดิการและการส่งเสริมการมีงานทา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวน 5 ครั้ง โดยเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จานวน 4 ครั้ง และ จัดกิจกรรมส่งเสริม อบรม ผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน จานวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมงาน ทามีทั้งสิ้น 1,517 คน แบ่งเป็นชาย 705 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด) และหญิง 812 คน (ร้อยละ 53.53) การประกันสังคม ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 10,138 แห่ง และมีผู้ประกันตน รวมทั้งสิ้น ๑๔6,814 คน เมื่อพิจารณาจานวนสถานประกอบการจาแนก ตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มีจานวนสถานประกอบการมากที่สุด 5,632 แห่ง (ร้อยละ 55.55 ของสถานประกอบการทั้งหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า 2,083 แห่ง (ร้อยละ 20.55) และ การขนส่ง การคมนาคม 1,068 แห่ง (ร้อยละ 10.53) ตามลาดับ กองทุ น ประกั น สั ง คม ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จ านวนผู้ ป ระกั น ตนของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทางาน) จานวน 25,277 คน โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้ บริการสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนประเภทสงเคราะห์บุ ตร จานวน 17,525 คน (ร้อยละ 69.33) รองลงมาคือ เจ็บป่วย จานวน 4,022 คน (ร้อยละ 15.91) และกรณีว่างงาน จานวน 2,355 คน (ร้อยละ 9.32) ตามลาดับ ในด้านสถานการณ์เงินกองทุน พบว่า มีผู้ใช้บริการกองทุนเงินทดแทนจาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจาก การทางาน) เป็นจานวนทั้งสิ้น 137 คน โดยประเภทประโยชน์ความร้ายแรงที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด พบว่า หยุ ดงานเกิน 3 วัน จ านวน 68 คน (ร้ อยละ 49.64 ของผู้ บริการเนื่องจากการทางานทั้งหมด) รองลงมา คือ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 68 คน (ร้อยละ 49.64) และตาย จานวน 1 วัน (ร้อยละ 0.73)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 5


๒. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒.1 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดภูเก็ตเป็ น จังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ ๗ องศา ๔๕ ลิ ป ดา ถึง ๘ องศา 1๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๘ องศา 1๕ ลิปดา ถึง ๙๘ องศา ๔0 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็น เกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทร อินเดีย มีเกาะบริวาร ๓๒ เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ ๒1.๓ กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ต เท่ากับ ๔๘.๗ กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๔๓.0๓๔ ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ ๒๗ ตาราง กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๗0.0๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕๖,๒๗1.๒๕ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔0๒ รวมระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร หรือ ๖๘๘ กิโลเมตรทางอากาศ ทิศเหนือ

ติดช่องแคบปากพระจังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก

การปกครอง จังหวัดภูเก็ต แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอ เมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง มีตาบล 1๗ ตาบล และ ๙๕ หมู่บ้าน ๕๘ ชุมชน การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น จานวน 1๙ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล ๙ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๖ แห่ง (ตารางที่ ๒-1) ตารางที่ ๒-1 ข้อมูลการปกครอง จานวน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจาก จังหวัด (กม.)

ตาบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

เมืองภูเก็ต

๒๒๔.000

1

๔๔

๒๓

กะทู้

๖๗.0๓๔

1๒

๒๖

ถลาง

๒๕๒.000

1๙

๔๕

รวม

๕๔๓.0๓๔

-

1๗

๙๕

๕๘

อาเภอ

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 6


๒.๒ จานวนประชากร จากข้อมูลของที่ทาการปกครองจั งหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้ น 394,169 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 186,606 คน และเพศหญิง จานวน 207,563 คน ความหนาแน่นของ ประชากร 726 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทั้งสิ้น ๒42,742 หลังคาเรือน เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนประชากร รายอ าเภอ พบว่ า อ าเภอเมื อ งมี จ านวนประชากรมากที่ สุ ด เท่ า กั บ 238,866 คน (คิดเป็นร้อยละ ๖0.60 ของประชากรทั้งจังหวัด) รองลงมาอาเภอถลาง มีจานวนประชากรเท่ากับ 99,536 คน (ร้ อ ยละ 25.25) และ อาเภอกะทู้ มี จานวนประชากรเท่ ากับ 55,767 คน (ร้ อยละ 14.15) ตามลาดับ (ตาราง ๒-๒) ตารางที่ ๒-๒ จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ จานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม

ชาย

เมือง

111,874

126,992

238,866

46.84

53.16

100.00

กะทู้

26,535

29,232

55,767

47.58

52.42

100.00

ถลาง

48,197

51,339

99,536

48.42

51.58

100.00

186,606

207,563

394,169

47.34

52.66

100.00

สาดับที่

อาเภอ/กิง่ อาเภอ

1

รวม

ร้อยละ (%) หญิง

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9

แผนภูมิที่ ๒-1 สัดส่วนของประชากรชายและหญิงในจังหวัดภูเก็ต

หญิง

ชาย

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 7

รวม


แผนภูมิที่ ๒-๒ สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอาเภอของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

๒.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2557 ณ ราคาประจาปี (Gross Provincialproduct:GPP) เท่ากับ 137,901 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.0 โครงสร้างการ ผลิต พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี ประกอบสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 36.1 สาขาการ ขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 26.0 สาขาการขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 31.7 มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per capita) ต่อคนต่อปี เท่ากับ 258,817 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และ เป็นอันดับ 10 ของประเทศ มาจากการผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 และ นอกภาคเกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52 ตารางที่ ๒-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) จังหวัด 1. ระยอง 2. กรุงเทพมหานคร 3. ชลบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. พระนครศรีอยุธยา 6. ปราจีนบุรี 7. สมุทรสาคร 8. สมุทรปราการ 9. สระบุรี 10. ภูเก็ต

บาทต่อปี 1,008,615 418,118 439,975 423,965 420,963 371,776 359,566 331,142 289,998 258,817

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 8


การผลิตของจังหวัดภูเก็ตในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 7.5 ชะลอตัวลง เล็กน้อยจากร้อยละ 7.9 ในปีที่แล้ว โดยภาคนอกเกษตรชะลอลง ร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ในปีที่แล้ว เนื่องมาจาก การชะลอลงของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขา การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม และสาขาตัวกลางทาง การเงิ น ที่ ช ะลอตั ว ร้ อ ยละ 9.8, 3.5 และ 14.4 ตามล าดั บ ประกอบกั บ สาขาก่ อ สร้ า ง และสาขาบริ ก าร ด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ หดตัวร้อยละ 1.0 และ 1.4 ตามลาดับ ส่วนสาขาการผลิต ที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว ได้ แ ก่ สาขาอุ ตสาหกรรมและสาขาการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.3 เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจาก การ ผลิตในสาขาประมงขยายตัวร้อยละ 10.1 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้มีการหดตัวร้อยละ -6.5  ภาคเกษตร การผลิตโดยรวมขยายตัวร้อยละ 2.3 เท่ากับปีที่แล้ว โดยสาขาประมงขยายตัวร้อยละ 10.1 ในขณะที่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีการหดตัวร้อยละ 6.5  ภาคนอกเกษตร ชะลอตัวร้อยละ 7.6 จากการขยายตัวร้อยละ 8.0 ในปีที่ผ่านมา โดยสาขาที่มีผลต่อ การขยายตัวของการผลิตภาคนอกเกษตรมากที่สุด คือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน ซึ่งเป็น สาขาหลักของภาคการผลิตมีการชะลอตัว ประกอบกับ สาขาบริหาร ราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม ภาคบังคับ และสาขาบริการชุมชน สังคม และบริการ ส่วนบุคคล อื่นๆ ก็ชะลอตัวจากปีก่อน สาหรับสาขาที่มีการขยายตัวได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ การประปา สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วน บุคคลและของใช้ ในครัวเรือน สาขาการศึกษา สาขาการบริการ สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ และ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วน บุคคล ในขณะที่สาขาที่มีการหดตัวคือ สาขาก่อสร้าง และ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ ทางธุรกิจ (ตารางที่ ๒-๓)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 9


ตารางที่ ๒-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕5 อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จาแนกตามสาขาการผลิต สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ บริการทางธุรกิจ การบริหารราชการแผ่นดินและ การป้องกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)

อัตราขยายตัว ( ณ ราคาคงที)่ 2554 2555 2.3 2.3 0.1 -6.5 4.2 10.1 8.0 7.6 6.5 21.1 2.9 6.5 -4.7 -1.0 -2.5 3.1

โครงสร้าง ( ณ ราคาประจาปี) 2554 2555 3.0 2.8 2.1 1.3 0.9 1.6 97.0 97.2 1.9 1.8 2.0 2.0 6.1 6.7 10.6 11.9

11.7 4.0 20.7 4.9

9.8 3.5 14.4 -1.4

47.3 4.3 9.1 6.0

45.8 4.2 9.6 6.0

4.9

0.4

1.8

1.7

-6.2 6.6 29.8

6.2 7.2 3.8

2.0 3.4 2.4

1.8 3.2 2.4

-25.6 7.9

45.6 7.5

0.1 100.0

0.1 100.0

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปี ๒๕๕5

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 10


แผนภูมิที่ ๒-๓ ๕ อันดับการผลิตที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตสูงสุด ปี ๒๕๕5

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

๒.๔ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวจากเดือนก่อน เป็นผล จากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัว โดยพิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของ จังหวัดขยายตัว จากจานวนเที่ยวบินขึ้น-ลงที่จังหวัด และการจั ดเก็บภาษีบารุงท้องถิ่นจากโรงแรมขยายตัว ผลผลิต ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ขณะที่ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดี ขึ้นจากเดือนก่อน จากปริมาณผลิ ตผลยางพารา กุ้งและปริมาณสัตว์น้ารวมเพิ่มขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วงทา ให้ปริมาณผลผลิต ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัว พิจารณาจากการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว จากจานวนรถยนต์นั่งจด ทะเบียนใหม่ชะลอตัวและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หดตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว โดยพิจารณาจากพื้นที่ ก่อสร้างรวมทั้งจังหวัดหดตัว ในขณะที่ด้านการใช้จ่ายภาครั ฐขยายตัว จากการเบิกรายจ่าย ลงทุนท้องถิ่นขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้ออยู่ในอัตราขยายตัว เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้การผลิต ภาคบริการ ขยายตัวโดยดัชนี ผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจาก เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 10.4 ตามจานวน เที่ยวบินขึ้น–ลงที่จังหวัด และการจัดเก็บภาษีบารุงท้องถิ่นจาก โรงแรมขยายตัวร้อยละ 13.3 และ 23.0 จากการเพิ่มขึ้นของสายการบิน ใหม่ทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ การทากิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัว จากเดือนก่อนที่ ขยายตัวร้อยละ 4.3 ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวร้อ ยละ 0.6 สาหรับการ ผลิตภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -70.0 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -83.2 เนื่องจากปริมาณการผลิตยางพารา กุ้ง และปริมาณสัตว์น้ารวมเพิ่มขึ้น จากภาวะฝนทิ้งช่วงทาให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น กอปรกับการเคลื่อนไหว ของราคายางมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินเยนที่อ่อนค่าและ ระดับราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 11


เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อน สะท้อนได้จากปัจจัยด้านการบริโภค ภาคเอกชนชะลอตัว จากเดือนก่อน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน และชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ ขยายตัวร้อยละ 15.1 โดยเป็นผลจากจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียน ใหม่ ชะลอตัวร้อยละ 20.5 รวมทั้งการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หดตัวร้อยละ -0.5 ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว จากเดือนก่อน โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวที่ร้อยละ -3.8 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัว จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 56.8 โดยพิจารณาจากพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งจังหวัด หดตัวร้อยละ -19.4 ในขณะที่ การใช้จ่ายภาครัฐมีสัญญาณขยายตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวที่ร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -3.8 โดยเป็นผลจากการเบิกรายจ่ายลงทุนท้องถิ่น ขยายตัว ร้อยละ 3.3 ด้านรายได้เกษตรกร พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือนนี้หดตัวร้อยละ -63.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อน ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -81.6 เนื่องจากราคาเฉลี่ยของยางพาราขยายตัว และกุ้งขาวที่ เกษตรกรขายได้ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ในส่วน ของปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -70.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -83.2 จากภาวะฝนทิ้งช่วงทาให้ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านการเงิน ปริมาณสินเชื่อรวมของเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวน 203,966.4 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ในส่วนของเงินฝากรวมมีจานวน 143,517.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.7 ตามการขยายตัวของเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์และเงินฝาก ประจา เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ พบว่ า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 อยู่ ใ น อัตราขยายตัวที่ร้อยละ 0.5 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.0 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์จากกลุ่มผักและผลไม้กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และ สัตว์น้า อาหารบริโภค – นอกบ้าน เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มไข่และ ผลิตภัณฑ์นม สาหรับหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นจากหมวดการรั กษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่ง และ การสื่อสาร หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา สาหรับการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ในอัตรา ทรงตัวจาก เดือนก่อน ด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวน 192.6 ล้านบาท หด ตัวร้อยละ -34.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -63.4 โดยเป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 158.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -15.7 จากการจ่ายตรงงบบุคลากรของส่วน ราชการสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส่วนการ เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จานวน 34.2 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -67.0 เนื่องจากส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณอยู่ในขั้นตอนการ ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับผล การจัดเก็บรายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 756.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือน เดียวกันของปีก่อน จากหน่วยจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นโดยสานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากการ จัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล โดยจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด.53) และอสังหาริมทรัพย์ (ส.พ.ก.20) และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการจัดเก็บภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ในขณะที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ด่านศุลกากร ภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และสานักงาน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตจัดเก็บรายได้ลดลง ดุลเงินงบประมาณใน เดือนพฤศจิกายน 2559 เกินดุล จานวน 564.2 ล้านบาท จากการนาส่ง รายได้สูงกว่ารายจ่าย สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 12


2.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร ตารางที่ ๒-5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 สาขาการผลิต/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) จานวนประชากร (1,000 คน)

๒๕๕1

๒๕๕2

๒๕๕3

๒๕๕4

๒๕๕5

๒๕๕6

๒๕๕7

201,485 456

174,135 489

185,678 525

201,101 527

224,383 529

250,652 532

258,817 534

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภูมิที่ ๒-4 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๖ ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคใต้ เดือนกันยายน ๒๕๕9 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 0.19 และอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ระหว่าง ร้อยละ 0.0 - 1.0 โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายผลจากการเร่งตัวของราคา น้ ามั น ดิ บ ในตลาดโลก อั น กระทบต่ อราคาสิ นค้ าและบริ การที่ ใช้ พลั งงานเป็ นองค์ ประกอบหลั ก อย่ างไรก็ ตาม การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในระดับดังกล่าวจัดว่าเป็นเงินเฟ้ออย่า งอ่อน และอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการ ขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม 2.6.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมีอัตราการขยายตัว เท่ากับ 0.13 (MoM) ผลจากน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก ขณะที่ ราคาอาหารสดส่วนใหญ่ราคาลดลง โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าดังนี้ น้ามันเชื้อเพลิง ราคาสูงขึ้น ร้อยละ 4.84 (MoM) เนื่องจากผู้ให้บริการน้ามันรายใหญ่ประกาศขึ้นราคาน้ามั นเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ จานวน 3 ครั้งในเดือนธันวาคม 2559 เครื่องประกอบอาหาร ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.42(MoM) อาทิ ซีอิ๊ว มะขามเปียก น้าปลา และกะทิสาเร็จรูป เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.95 (MoM) จากราคากาแฟ (ร้อน/เย็น) ผักสด โดยเฉพาะ ต้นหอม ผั กคะน้า และผักชี ราคาปรับลดลง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวยต่อ ผลผลิต ผลไม้สด อาทิ ส้มเขียวหวาน ราคาปรับลดลงเนื่องจากผลผลิตมากในช่วงฤดูกาลต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เนื้ อ สุ ก ร และไข่ ไ ก่ ราคาลดลงจากอุ ป ทานส่ ว นเกิ น ขณะที่ ค วามต้ อ งการบริ โ ภคยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ า

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 13


อัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 เดือน เร่งตัวขึ้นร้อยละ 1.13 (YoY) อันเนื่องมาจากการปรับราคาน้ามันเชื้อเพลิง ขายปลีกในประเทศตามแรงกดดันราคาน้ามันดิบในตลาดโลก โดยจะเห็นว่าน้ามันเชื้อเพลิงกลับมาเป็นปัจจัยเร่ง อัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 4 หลังจากฉุดรั้งการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อมาตั้งแต่ปี 2558 ในส่วนของราคา สินค้าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ พริกสด กะหล่าปลี ไข่ไก่ ขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทาให้ผลผลิตน้อยลง ขณะที่ ค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มยังคงส่งผลกระทบ ในทางลบต่ออัตราเงินเฟ้อในปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 - 2.0 โดยมีสมมติฐานหลักคือ 1) GDP ขยายตัวร้อยละ 3.0 - 3.5 โดยการผลิต รายได้เกษตรกรการส่งออกสินค้าและบริการสูงขึ้นที่เริ่ม ปรับตัวดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม 2) ราคาน้ามันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 45 - 55 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยคาดว่าความต้องการใช้น้ามันจะ เพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานน้ามันในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการควบคุมกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปค 3) อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ในช่วง 35.5-37.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้ สอยครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ มีจานวนรายการสินค้าทั้งหมด 450 รายการ ๒.6.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม 2559 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ คือ - ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 (ปี 2554 ดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่วไปของ ป ร ะ เ ท ศ เ ท่ า กั บ 100) มี ค่ า เ ท่ า กั บ 106.93 (เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2559 เ ท่ า กั บ 106.79) - การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับ ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ เดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึ้น 0.13 เดือนธันวาคม 2558 (YoY) สูงขึ้น 1.13 เฉลี่ย 12 เดือน (AoA) (มกราคม - ธันวาคม 2558) สูงขึ้น 0.19

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 14


๒.6.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทียบกับเดือน ธันวาคม ๒๕๕9 เทียบเดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 0.13 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ บริการจาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1 อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 (MoM) ร้อยละ 0.13 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 1.21 (ราคา น้ามันเชื้อเพลิง อาทิ น้ามันเบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์91 95 และก๊าซธรรมชาติ (NGV) สูงขึ้น ร้อยละ 4.84) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา และหมวดการตรวจ รักษาและบริการส่วนบุคคล ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.03 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ราคาปรับสูงขึ้ น ร้อยละ 0.01 ขณะที่ ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาลดลงร้อยละ -0.40 (ต้นหอม ส้มเขียวหวาน เนื้อสุกร ข้าวสารเจ้า และไข่ไก่) และหมวดเคหสถานราคาลดลง ร้อยละ -0.01 (ค่าเช่าบ้าน ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทา ความสะอาดพื้น น้ายาล้างจาน) เทียบเดือนธันวาคม2558 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.13 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ จาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2 อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นจากเดือนธันวาคม 2558 (YoY) ร้อยละ 1.13 ได้รับผลกระทบ จากหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 12.98 อาทิ บุหรี่ (สูงขึ้นร้อยละ 28.01) ) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 3.01 (น้ามันเชื้อเพลิง) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 1.36 (พริกสด กะหล่าปลี ไข่ไก่ ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อย ละ 0.58 (ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ ยาสีฟัน แชมพู ) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.52 (ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมประถมศึกษา ภาคเอกชน ค่าลงทะเบียน-ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษาเอกชน) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.17 ในขณะที่ ราคาสิ น ค้าและบริ การในหมวดเคหสถานลดลงร้อยละ -1.18 (ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุ งต้ม ) เทียบเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 กับ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 (AoA) สูงขึ้น ร้อยละ 0.19 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 3 อัตราเงินเฟ้อในระยะ 12 เดือน (เดือนม.ค.-ธ.ค.59/เดือนม.ค.-ธ.ค.58) สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (AoA) ได้รับ อิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 12.04 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.61 หมวดการตรวจรักษาและ บริการส่วนบุคคลราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.80 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.79 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าราคาปรับสูงขึ้น ร้ อยละ 0.40 ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวด เคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ) และหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร (น้ามันเชื้อเพลิง) ราคาปรับ ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ -0.99 และร้อยละ -1.78 ตามลาดับ คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี ในปี 2560 โดยมีสมมติฐานหลักคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย (%) 3.25 (3.0 - 3.5) เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจาก ปี 2559 การขยายตัวเศรษฐกิจมี ปัจจัยสนับสนุน อาทิ การใช้จ่ายครัวเรือน การผลิตและรายได้เกษตรกรที่เริ่ม ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายและการลงทุนโครงการภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการสูงขึ้นและมีทิศทางเป็นบวก สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 15


ราคาน้ามันดิบดูไบ (USD/Barrel) 50.0 (45.0 - 55.0) ราคาน้ามันดิบดูไบในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี 2559 โดยคาดว่าความต้องการน้ามันทั่วโลกจะสูงขึ้นประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ตามการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ อุปสงค์และอุปทานน้ามันในตลาดโลกมีความสมดุลมากขึ้นจากการควบคุมกาลังการผลิตของ กลุ่มโอเปคทาให้ความผันผวนของราคาลดลง อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ USD) 36.5 (35.5 - 37.5) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม อ่อนค่า จากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใน หลายประเทศ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.81 บาทต่อ ดอลลาร์ และราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 52.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวสอดคล้อง กับการการผลิตและรายได้เกษตรกร ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กระทบราคาน้ามันเชื้อเพลิง ขายปลีกในประเทศ รายได้จ ากการส่ งออกมีสัญญาณปรับตัว ดีขึ้น เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าส่ งผลกระทบต่อ ความสามารถทางการแข่งขันของภาคการส่งออก และต้นทุนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบมาตรการภาครัฐสนับสนุนกาลัง ซื้อของภาคครัวเรือนในช่วงเทศกาล ตารางที่ ๒-6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) (๒๕๕๔ = 100) หมวด ดัชนีราคาผู้บริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

ธันวาคม ๒๕๕9 113.4 126.4 104.6 115.6

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ในไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 396 ราย แบ่งเป็น บริษัทจากัด จานวน 338 ราย และห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 58 ราย เมื่อพิจารณาทุนจด ทะเบีย นของนิติบุคคลตั้งใหม่ พบว่า บริษัทจากัดมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 638,650,000 ล้ านบาท และ ห้างหุ้นส่วนจากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 104,700,000 ล้านบาท ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีการจดทะเบียนนิติ บุคคลตั้งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ในไตรมาส 4 ปี 2559 สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการจดทะเบียนรวม 3 ราย โดยประเภท อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการทาน้าดื่ม จานวน 1 ราย ๒) อุตสาหกรรมโรงงานห้องเย็น จานวน 1 ราย การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 66 คน ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ไม่มีการแจ้งเลิกประกอบกิจการ (ตารางที่ ๒-7)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 16


ตารางที่ ๒-7 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอื่น ๆ รวม

จานวน (ราย) 1 2 3

จดทะเบียน เงินทุน (ล้านบาท) 71 37.50 108.50

แรงงาน (คน) 30 36 66

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 17


๓. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการ ขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ อ าจชะลอตามภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ ได้ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การว่ า งงาน การท างานต่ าระดั บ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติ ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้าย แรงงาน ฝี มือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความเคลื่ อนไหวหรื อการเปลี่ ยนแปลงของ ภาวะการจ้างงาน จึงต้องมีการพิจาณาศึกษา เพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม การเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทานายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการ กาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม-ธันวาคม) ฉบับนี้จะขอเสนอตัวชี้วัดภาวะ แรงงานดังนี้ ๓.1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงานของจังหวัด ภูเก็ต เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานซึ่งประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล เปรียบเทียบกับประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต ณ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม–ธันวาคม) พบว่า อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 71.46 มีสัดส่วนลดลงจากไตรมาส ที่แล้ว (ร้อยละ 0.33) และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 0.63) (ตารางที่ ๓-1) ตารางที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีส่วนร่วม ๔/๒๕๕8 1/๒๕๕๙ 2/๒๕59 3/๒๕59 4/2559 ในกาลังแรงงาน กาลังแรงงานในจังหวัด 316,148 325,173 327,704 320,172 319,494 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต 445,207 445,588 446,080 446,554 447,122 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 71.01 72.98 73.46 71.70 71.46 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 18


แผนภูมิที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด =

กาลังแรงงานในจังหวัด  100 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัด

๓.๒ อัตราการมีงานทา อัตราการมีงานทาต่อกาลั งแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็ นภาวะการมีง านทาในตลาดแรงงานว่ามี สัดส่วนมากน้อยเพียงใด ซึ่งใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม – ธันวาคม) สาหรับอัตราการจ้างงาน ในภาคเกษตรของจังหวัดภูเก็ต พบว่า อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรมีอัตราร้อยละ 2.34 ซึ่งมีสัดส่วนลดลง จากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 2.09 และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่ านมา พบว่า มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 20.14 ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร พบว่า มีอัตราการจ้างงานร้อยละ 97.66 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 0.51 และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.61 (ตารางที่ ๓-๒) ตารางที่ ๓-๒ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทา จานวนผู้ทางานในภาคเกษตรของจังหวัด

4/๒๕๕8

1/๒๕๕๙

2/๒๕๕๙

3/๒๕59

4/๒๕59

9,139

7,052

5,949

7,519

7,320

จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

303,158 313,144 314,388 307,238 305,128

จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

312,297 320,196 320,337 314,757 312,448

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

2.93

2.20

1.86

2.39

2.34

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

97.07

97.80

98.14

97.61

97.66

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 19


แผนภูมิที่ ๓-๒ อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจ้างงานใน/นอกเกษตรในจังหวัด =

ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

๓.๓ อัตราการว่างงาน การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบว่าอัตราการว่างงานของจังหวัดภูเก็ต แต่ละไตรมาสจะ ปรั บ ตัว สู งขึ้น และลดลงตามปั จ จัย ในเรื่ องฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็น พื้นที่ท่องเที่ยว ส าหรับไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม-ธันวาคม) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.21 จะเห็นได้ว่าจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.15 (ตารางที่ ๓-๓) ตารางที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงาน จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด กาลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕59 3/๒๕59 4/๒๕59 3,851 4,977 7,368 5,415 7,046 316,148 325,173 327,704 320,172 319,494 1.22 1.53 2.25 1.69 2.21

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการว่างงานในจังหวัด

=

จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัดภูเก็ต  100 กาลังแรงงานในจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 20


๓.๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ขอรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและกรณีเลิกจ้าง จานวนผู้ป ระกันตนมาตรา ๓๓ ของสานักงานประกันสังคมจั งหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 มีจานวน 147,596 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปี ก่ อน ร้ อ ยละ 3.87 จ านวนผู้ ป ระกัน ตนที่ ขอรั บ ประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่ า งงาน 2,355 คน อัต ราการ เปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน ร้อยละ -11.23 และจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง 425 คน อัตรา การเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขอรั บประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง หดตัวตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของ ปีก่อน ร้อยละ 44.07 (ตาราง ๓-๔) ตารางที่ ๓-๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้าง ในจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวนผู้ป ระกั นตน ที่ ขอรับ ประโยชน์ กรณีว่างงาน จานวนผู้ป ระกั นตน ที่ ขอรับ ประโยชน์ ทดแทนกรณีเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง

4/๒๕๕8 142,095 21,041 18,464

1/๒๕๕๙ 143,113 21,480 18,310

2/๒๕๕๙ 143,944 21,850 18,388

3/๒๕๕๙ 4/2559 145,658 147,596 22,204 22,560 18,658 19,013

2,653

2,340

1,885

2,488

2,355

295

117

421

913

425

3.22

2.96

4.84

4.80

3.87

63.56

65.72

16.21

-7.68

-11.23

5.36

-56.99

-40.03

175.00

44.07

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๔ อัตราการการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 21


หมายเหตุ :

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน = จานวนผู้ประกันตน ม.๓๓ ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) จานวนผู้ประกันตน ม.๓๓ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน

= จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีว่างงานไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้าง

= จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้าง ไตรมาสปัจจุบัน – ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน100 จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์กรณีเลิกจ้างไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

๓.๕ อัตราการบรรจุงาน อัตราการบรรจุงานในแต่ล ะไตรมาส เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็ นถึงการเคลื่ อนไหวของภาวะด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อผู้ ส มัครงานในไตรมาสนี้มีอัตราร้อยละ 250.50 พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 73.48 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 125.92 ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานในช่วงไตรมาสที่ 4 มากขึ้น ทาให้มีนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่อสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น เมื่อศึกษาสัดส่วนของอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จะพบว่า อัตราการ บรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างในไตรมาสนี้ มีอัตราร้อยละ 86.70 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ร้ อ ยละ 78.76 และเมื่ อเที ย บกั บ ไตรมาสเดี ยวกั นของปี ที่ ผ่ านมา พบว่ า มี สั ดส่ ว นลดลงร้ อยละ 60.35 (ตารางที่ ๓-๕) ตารางที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนตาแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 632 1,340 1,384 387 570 1,722 1,595 268 289 1,269 1,215 798 110.88 77.82 86.77 144.40 218.69 105.59 113.91 48.50

4/๒๕๕9 997 398 1150 250.50 86.70

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 22


แผนภูมิที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่าง จังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด

=

อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด =

จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด  100 ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด  100 ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

๓.๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.81 ซึ่งหมายความว่าผู้มีงาน ทา 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 24 คน และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 15.04 ซึ่งหมายความว่า ผู้มีงานทาทุก 100 คน จะเป็นการจ้าง แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 15 คน (ตาราง ๓-๖) ตารางที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด 88,485 93,861 36,542 93,270 74,398 จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด 23,055 26,208 20,007 51,605 46,985 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 312,297 320,196 320,337 314,757 312,448 อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงาน 28.33 29.31 11.41 29.63 23.81 ทาทั้งหมดของจังหวัด อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ 7.38 8.18 6.25 16.40 15.04 ในจังหวัด ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 23


แผนภูมิที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดของจังหวัด อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติของจังหวัด

=

=

จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด  100 ผู้มีงานทาในจังหวัด

๓.๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน ของสถานประกอบการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดงให้ เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้าง และคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึง คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 พบว่ า สถานประกอบกิ จ การที่ ผ่ า นการตรวจทั้ ง หมดมี อั ต ราการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ้ ม คร องแรงงานของ สถานประกอบการ ร้อยละ 18.67 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากการไตรมาสที่แล้ว สาหรับอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ไตรมาส 4 ปี 2559 ร้อยละ 48.15 มีสัดส่ว นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่ านมา ทั้งนี้ เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานและ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน คาสั่งแต่งตั้งหมดอายุ ต้องปรับ ปรุง ป้ายเตือน เครื่องหมาย คู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทางานให้ สอดคล้องตามกฎหมายที่กาหนด ทั้งนี้ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการแจ้งให้ปรับปรุงเรื่อง ดังกล่าวแล้ว (ตารางที่ ๓-๗) ตารางที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ จานวนสถานประกอบกิจการ ที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน ที่ผ่านตรวจกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ในการทางานของสถานประกอบกิจการ

4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9

4/๒๕๕9

10 40 16 41

13 186 7 84

21 157 8 75

1 102 5 41

14 75 13 27

25.00

6.99

13.38

0.98

18.67

39.02

8.33

10.67

12.20

48.15

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 24


แผนภูมิที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัย ในการทางานของสถานประกอบการ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด = จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด x 100 จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด = จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100 จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด

๓.๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีทิศทางหรือมีแนวโน้มไปทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้น มีผลมาจากการที่ ลูกจ้ างได้แจ้ง ข้อเรี ยกร้ องต่อนายจ้างและหากไม่ส ามารถยุติหรือตกลงกันได้ ก็จะเกิดเป็นข้อพิ พาทแรงงานขึ้น สาหรับอัตรา สถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานในจังหวัดต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง พบว่า ในช่ ว ง ปี ๒๕58-๒๕๕9 จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี อั ต ราในช่ ว ง 0.01 ซึ่ ง หมายความว่ า ในสถานประกอบการ 100,000 แห่ง เกิดข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง 1 แห่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็ นอัตราที่ต่ามาก บ่งบอกว่าที่ ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก กระทรวงแรงงานได้ ประสานและบูรณาการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดาเนินการ ตรวจเยี่ยมพร้อมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดเวลา (ตารางที่ ๓-๘)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 25


ตารางที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต จานวนสถานประกอบกิจการ/ไตรมาส จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททั้งหมด จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งทั้งหมด จานวนสถานประกอบการทั้งหมด อัตราการการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง อัตราการการเกิดข้อขัดแย้งแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง

4/๒๕๕8 0 0 9,895

1/๒๕๕9 0 0 9,968

2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 0 0 1 0 0 1 10,087 10,052 10,138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : อัตราการการเกิดข้อพิพาทในจังหวัดต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง = จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททั้งหมดในจังหวัด x 100,000 จานวนสถานประกอบการทั้งหมดในจังหวัด

๓.๙ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจานวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔0 ต่ อ จ านวนผู้ มี ง านท าของส านั ก งานสถิ ติ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.54 อั ต รา เปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่แล้ ว ร้อยละ 2.16 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่ านมา ร้อยละ 4.11 ทั้งนี้ จากการที่สานักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองไปสู่กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ เพื่อ จูงใจให้ผู้ใช้แรงงานได้เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมนาไปสู่การมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น จึงทา ให้ อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ตารางที่ ๓-๙) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 26


ตารางที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 จานวนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ 181,600 182,903 184,182 186,520 189,169 และ ๔0 ในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 312,297 320,196 320,337 314,757 312,448 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 58.15 57.12 57.50 59.26 60.54 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภมิที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : อัตราการแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัด =

จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔0 ในจังหวัด x 100 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 27


๔. สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 4 ปี 2559 (ต.ค-ธ.ค) ขอนาเสนอในประเด็นต่างๆ ตามลาดับ คือ ๔.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน ๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๕ การประกันสังคม 4.6 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ 4.7 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงแรงงาน 4.8 อื่นๆ ๔.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน ๔.1.1 กาลังแรงงาน สานั กงานสถิติจั งหวัดภูเก็ต ได้ดาเนินการสารวจภาวการณ์ ทางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุ ล าคม-ธั น วาคม) ปี ๒๕๕9 สรุ ป รายละเอี ย ดได้ ดั ง นี้ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น ๕๓7,704 คน (การคาดประมาณประชากรชุดนี้ใช้ประชากรฐานเป็นประชากรที่แจงนับได้จากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ไ ม่นับรวมผู้ที่ไม่ใ ช่สัญชาติ ไทยและไม่มีชื่ออยู่ใ นทะเบียนบ้า น ตามภาคผนวก หน้า 115-120) จากประชากรทั้งหมดพบว่าเป็น ผู้ อยู่ในวัย ทางาน (อายุ 1๕ ปีขึ้นไป) มีจานวน 447,122 คน คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจานวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 1๕ ปี มีจานวน 90,582 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 (แผนภูมิที่ ๔-1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 28


แผนภูมิที่ ๔-1 โครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 4/๒๕๕9

ประชากรรวม 537,704 คน

ผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 447,122 คน

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน (อายุต่ากว่า 15 ปีขึ้นไป) 90,582 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 319,494 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 127,628 คน

ผู้มีงานทา 312,448 คน

ทางานบ้าน 44,737 คน

ผู้ว่างงาน 7,046 คน

เรียนหนังสือ 35,300 คน

ผู้รอฤดูกาล 0 คน

อื่นๆ 47,591 คน

ที่มา : สานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต

ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานรวมจ านวน 319,494 คน จ าแนกเป็ น ผู้ มี ง านท า จ านวน 312,448 คน (ร้ อ ยละ 97.79 ของผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานทั้ ง หมด) ผู้ ว่ า งงาน จ านวน 7,046 คน (ร้ อ ยละ 2.21) ซึ่ ง หาก เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า กาลังแรงงานโดยรวมมีสัดส่วนของผู้มีงานทาเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 0.05 และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.97 (ตารางที่ ๔-1)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 29


ตารางที่ ๔-1 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 หน่วย: คน สถานภาพแรงงาน ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 1.1 ผู้มีงานทา 1.2 ผู้ว่างงาน 1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 2.1 ทางานบ้าน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 อื่นๆ

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม 221,985 223,222 445,207 179,581 136,567 316,148 177,175 135,122 312,297 2,406 1,445 3,851 0 0 0 42,404 86,655 129,059 1,377 46,657 48,034 17,505 20,598 38,103 23,521 19,401 42,922

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง 222,897 224,225 179,272 140,222 174,029 138,419 5,243 1,803 0 0 43,625 84,003 1,657 43,080 16,491 18,809 25,477 22,114

รวม 447,122 319,494 312,448 7,046 0 127,628 44,737 35,300 47,591

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : 1.อัตราการมีงานทาจังหวัด = ผู้มีงานทาในจังหวัด x100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด ๒.อัตราการว่างงานจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด x 100 ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด

เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทาจาแนกตามเพศ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 พบว่า เพศชายมีงานทาสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชายเป็นผู้มีงานทา จานวน 174,029 คน (ร้อยละ 55.70 ของผู้ที่มีงานทาทั้งหมด) เพศหญิงเป็นผู้มี งานทา จานวน 138,419 คน (ร้อยละ 43.30) เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมอั ต ราการมี ง านท าไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ซึ่ ง ค านวณจากสั ด ส่ ว นผู้ มี ง านท า ต่ อ ผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานมี อั ต รา ร้ อ ยละ 97.79 นั่ น หมายความว่ า จ านวนผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน 100 คน จะมีงานทาทั้งสิ้น 98 คน ๔.1.๒ การมีงานทา  ผู้มีงานทาจาแนกรายอุตสาหกรรม ผู้มีงานทา ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวน 312,448 คน จาแนกเป็นผู้ทางานในภาคเกษตรกรรม จานวน 7,320 คน (ร้อยละ 2.34 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.90 และ ทางานนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 305,128 คน (ร้อ ยละ 97.66 ของผู้ มีงานทาทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจาก ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 0.65 เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกเป็ น รายสาขาย่ อ ย พบว่ า สาขานอกภาคเกษตร กลุ่มผู้ทางานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จานวน 96,351 คน (ร้อยละ 31.58 ของผู้มีงานทาสาขา นอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ใน ครัวเรือน จานวน 60,213 คน (ร้อยละ 19.73) และ สาขาการบริหารและการสนับสนุน จานวน 35,492 คน (ร้อยละ 11.63) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 30


ตารางที่ ๔-๒ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 หน่วย: คน อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การก่อสร้าง ๖. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วน บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ คมนาคม ๙. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 10. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้ เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการป้องกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม ภาคบังคับ 1๒. การศึกษา 1๓. งานด้านสุขภาพ และงานสังคม สงเคราะห์ 1๔. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการ ส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๕. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๖. องค์ก ารระหว่า งประเทศและ องค์ ก ารต่ า งประเทศอื่ น ๆ และ สมาชิก 1๗. การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย 1๘. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒0. การบริหารและการสนับสนุน ๒1. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไม่ทราบ รวม ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง รวม

7,052

2,087

9,139

6,696

624

7,320

7,052

2,087

9,139

6,695

625

7,320

170,123 0 13,407 1,915 16,854

133,035 0 7,437 0 940

303,158 0 20,844 1,915 17,794

167,333 290 11,602 104 15,050

137,795 0 3,788 226 1,287

305,128 290 15,390 330 16,337

29,248

26,759

56,007

31,010

29,203

60,213

38,654

46,368

85,022

40,705

55,646

96,351

18,863

2,646

21,509

18,484

2,601

21,085

1,966

1,647

3,613

763

3,444

4,207

3,479

3,285

6,764

2,239

695

2,934

8,286

3,522

11,808

5,876

4,522

10,398

4,089

8,404

12,493

2,568

6,206

8,774

1,393

5,645

7,038

779

4,156

4,935

5,323

11,698

17,021

4,804

7,878

12,682

0

2,421

2,421

290

2,912

3,202

0

0

0

0

0

0

1,399 1,715 1,166 19,203 3,163 0 177,175

0 674 2,957 6,056 2,576 0 135,122

1,399 2,389 4,123 25,259 5,739 0 312,297

266 1,731 2,096 26,006 2,670 0 174,029

0 751 2,808 9,486 2,186 0 138,419

266 2,482 4,904 35,492 4,856 0 312,448

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 31


แผนภูมิที่ ๔-๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ทางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

 ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 พบว่า อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการ และ พนักงานในร้านค้าและตลาด จานวน 114,730 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.72 ของผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ อาชีพขั้น พื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้ บริการ จานวน 47,608 (ร้อยละ 15.24) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 34,717 คน (ร้อยละ 11.11) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 32,630 คน (ร้อยละ 10.44) และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จานวน 20,293 คน (ร้อยละ 6.49) (ตารางที่ ๔-๓) แผนภูมิที่ ๔-๓ อาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 32


ตารางที่ ๔-๓ เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 อาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโส และผู้จดั การ ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ๔. เสมียน เจ้าหน้าที่ ๕. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ๖. ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตร ๗. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ยอดรวม

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม

หน่วย: คน ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง รวม

12,618

5,288

17,906

10,498

5,491

15,989

5,563

13,547

19,110

7,207

13,086

20,293

11,218

7,192

18,410

7,180

11,149

18,329

7,453

13,432

20,885

3,888

14,629

18,517

61,856 110,682

54,502

48,826

60,228 114,730

8,868

2,805

11,673

8,326

1,309

9,635

33,564

7,077

40,641

30,971

3,746

34,717

28,718

2,553

31,271

31,620

1,010

32,630

20,347

21,372

41,719

19,837

27,771

47,608

0 0 0 0 0 0 177,175 135,122 312,297 174,029 138,419 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

 ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาจาแนกตามระดั บการศึกษาที่จบ พบว่า ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 แรงงานส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 85,916 คน (ร้อยละ 27.50 ของจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ทั้ ง หมด) รองลงมา ได้ แ ก่ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จ านวน 69,429 คน (ร้ อ ยละ 22.22) และระดั บ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 68,048 คน (ร้อยละ 21.78) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 33


ตารางที่ ๔-๔ ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ระดับการศึกษา 1.ไม่มีการศึกษา ๒.ต่ากว่าประถมศึกษา ๓.ประถมศึกษา ๔. มัธยมศึกษาตอนต้น ๕.มัธยมศึกษาตอน ปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา ๖.อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา ๗.การศึกษาอื่น ๆ ๘.ไม่ทราบ รวม

หน่วย: คน ไตรมาส 4 ปี ๕9 หญิง รวม 2,219 3,748 7,614 16,324 25,881 64,430 24,084 68,048

ชาย 3,114 10,256 36,292 34,569

ไตรมาส 4 ปี ๕8 หญิง 1,788 7,893 23,138 20,125

รวม 4,902 18,149 59,430 54,694

ชาย 1,529 8,710 38,549 43,964

44,949

28,715

73,664

42,183

27,246

69,429

29,964 14,644 341 43,190 26,127 15,499 1,564 4,805 177,175

21,781 6,934 51,303 36,182 10,973 4,148 2,160 135,122

51,745 21,578 341 94,493 62,309 26,472 5,712 6,965 312,297

33,688 8,495 35,024 22,750 10,168 2,106 4,070 174,029

21,067 6,179 50,892 33,184 10,054 7,654 483 138,419

54,755 14,674 85,916 55,934 20,222 9,760 4,553 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔ สัดส่วนของผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 34


 ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวนทั้งสิ้น 312,448 คน (ร้อยละ ๙7.79 ของผู้อยู่ ในกาลังแรงงานทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.05 แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามสถานภาพ การทางาน พบว่า ผู้มีงานทาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างเอกชน จานวน 193,571 คน (ร้อยละ 61.95 ของผู้มีงานทา ทั้ง หมด) ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่อ น ร้ อ ยละ 11.55 รองลงมาได้ แ ก่ กลุ่ มท างานส่ ว นตั ว จ านวน 63,291 คน (ร้ อยละ 20.26) ลดลงจากช่ว งเดีย วกันของปีก่อนร้อยละ 11.31 และลู ก จ้างรัฐ บาล จานวน 25,349 คน (ร้อยละ 8.11) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.99 ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๕) ตารางที่ ๔-๕ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 หน่วย: คน สถานภาพการ ทางาน นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม รวม

ชาย 12,067 16,342 95,058 46,440 7,268 0 177,175

ไตรมาส 4 ปี ๕8 หญิง 4,816 15,339 78,472 24,924 11,571 0 135,122

รวม 16,883 31,681 173,530 71,364 18,839 0 312,297

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง 10,588 3,283 11,161 14,188 104,287 89,284 42,819 20,473 5,174 11,191 174,029 138,419

รวม 13,871 25,349 193,571 63,291 16,365 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๕ เปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางานของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 35


๔.1.๓ การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวนทั้งสิ้น 7,046 ราย (คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับ ร้ อ ยละ 2.21 ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณากลุ่ ม ผู้ ว่ า งงานจ าแนกตามเพศแล้ ว พบว่ า เพศชายจะมี อั ต ราการว่ า งงาน สู ง กว่ า เพศหญิ ง โ ดยเพศชายมี อั ต ราการว่ า งงานร้ อ ยละ 2.92 และเพศหญิ ง มี อั ต ราการว่ า งงาน ร้อยละ 1.29 และ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 มีอัตราการ ว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.15 (ตารางที่ ๔-๖) ตารางที่ ๔-๖ จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ระดับการศึกษา กาลังแรงงาน จานวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม 179,581 136,567 316,148 2,406 1,445 3,851 1.34 1.06 1.22

หน่วย: คน

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง รวม 179,272 140,222 319,494 5,243 1,803 7,046 2.92 1.29 2.21

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน / กาลังแรงงานรวม) X100)

แผนภูมิที่ ๔-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๔.1.๔ แรงงานนอกระบบ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น จากข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดใน ปี ๒๕๕9 พบว่า ผู้มีงานทา อยู่ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวนทั้งสิ้น 94,290 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.18 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร จานวน 89,186 คน (ร้อยละ 94.59 ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจานวน 5,104 คน (ร้อยละ 5.41) เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ๕ อั นดั บแรก คื อ 1) การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อมแซมยานยนต์ รถจั กรยานยนต์ ของใช้ ส่ วนบุ คคล จ านวน 26,519 คน (ร้อยละ 29.73 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทั้งหมด) ๒)โรงแรม และภัตตาคาร จานวน 20,305 คน (ร้อยละ 22.77) ๓) การขนส่ง จานวน 12,264 คน (ร้อยละ 13.75) ๔) กิจกรรมบริหารอื่นๆ จานวน 8,882 (ร้อย ละ 9.96) และ ๕) การก่อสร้าง จานวน 8,448 คน (ร้อยละ 9.47) (ตารางที่ ๔-๗) หมายเหตุ: ร้อยละของแรงงานนอกระบบ = (จานวนผู้ทางานนอกระบบ / จานวนผู้มีงานทาทั้งหมด) X100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 36


ตารางที่ ๔-๗ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม

หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ (คน) ชาย หญิง รวม

1. เกษตรกรรม 4,390 714 5,104 ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 0 0 0 ๓. การผลิต 3,353 1,645 4,998 ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 0 0 0 ๕. การจัดหาน้า การบาบัดน้าเสีย 102 0 102 ๖. การก่อสร้าง 8,085 363 8,448 ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 16,741 9,778 26,519 ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11,926 338 12,264 ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 8,288 12,017 20,305 10. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 0 0 0 11. กิจกรรมด้านการเงิน 156 199 355 1๒. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 240 1,196 1,436 1๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ 132 132 264 1๔. กิจกรรมการบริหาร 2,761 378 3,139 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ 0 829 829 ประกันสังคมภาคบังคับ 1๖. การศึกษา 248 0 248 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 173 556 729 1๘. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 0 0 0 1๙. ศิลปะ บันเทิง 518 151 669 ๒0. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 3,729 5,152 8,881 ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 0 0 0 ๒๒.ไม่ทราบ 0 0 0 รวม 60,842 33,448 94,290 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 37


แผนภูมิที่ ๔-๗ อัตราสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้มีงานทาในอาชีพต่างๆ สูงสุ ด ๕ อันดับแรก คือ 1) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด จานวน 39,965 คน (ร้อยละ 42.39 ของจานวนผู้มีงานทาที่ เป็ น แรงงานนอกระบบทั้งหมด) ๒) อาชีพ ด้านความสามารถทางฝี มือ จานวน 15,324 คน (ร้อยละ 16.25) ๓) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 13,212 คน (ร้อยละ 14.01) ๔) อาชีพพื้นฐานต่างๆ จ านวน 9,102 คน (ร้อยละ 9.65) และ ๕) ผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้ จัดการ จานวน 6,079 คน (ร้อยละ 6.44) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๘)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 38


ตารางที่ ๔-๘ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม

ประเภทอาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และประมง 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ๆ ยอดรวม

4,759 769 1,080 834 17,270 5,096 13,256 12,770 5,007 0 60,841

1,320 517 298 1,089 22,695 925 2,068 442 4,095 0 33,449

6,079 1,286 1,378 1,923 39,965 6,021 15,324 13,212 9,102 0 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๘ ๕ อันดับสาขาอาชีพที่มีแรงงานนอกระบบทางานอยู่มากที่สุดปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 39


เมื่ อ พิ จ ารณาแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอายุ พบว่ า แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ใ นช่ ว ง 40-44 ปี จานวน 15,901 คน (ร้อยละ 16.86) รองลงมาคือผู้มีอายุ 35-39 ปี จานวน 14,622 คน (ร้อยละ 15.51) และอายุ 45-49 ปี จานวน 12,572 คน (ร้อยละ 13.33) ส่ วนช่วงอายุที่มีน้อยที่สุ ดคือ 1๕-1๙ ปี จานวน 2,572 คน (ร้อยละ 2.73) (ตารางที่ ๔-๙) ตารางที่ ๔-๙ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงอายุ อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ขึ้นไป รวม

ชาย 2,572 3,113 6,399 4,326 9,790 9,005 9,561 4,759 6,747 4,570 60,842

จานวนแรงงานนอกระบบ หญิง 2,551 3,583 3,309 4,832 6,896 3,011 4,285 2,372 2,609 33,448

รวม 2,572 5,664 9,982 7,635 14,622 15,901 12,572 9,044 9,119 7,179 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๙ สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 40


สาหรับด้านการศึกษา พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 22,907 คน (ร้อยละ 24.29) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 21,247 คน (ร้อยละ 22.53 ของ แรงงานนอกระบบทั้งหมด) และระดับประถมศึกษา จานวน 20,510 คน (ร้อยละ 21.75) (ตารางที่ ๔-10) ตารางที่ ๔-10 จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : คน จานวนแรงงานนอกระบบ ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ไม่มีการศึกษา 776 538 1,314 ต่ากว่าประถมศึกษา 6,552 4,156 10,708 ประถมศึกษา 12,339 8,171 20,510 มัธยมศึกษาตอนต้น 15,708 5,539 21,247 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,892 8,015 22,907 - สายสามัญ 8,488 6,653 15,141 - สายอาชีวศึกษา 6,404 1,362 7,766 - สายวิชาการศึกษา 0 0 0 อุดมศึกษา 9,528 7,029 16,557 - สายวิชาการ 6,081 3,533 9,614 - สายวิชาชีพ 2,830 3,397 6,227 - สายวิชาการศึกษา 617 99 716 อื่นๆ 0 0 0 ไม่ทราบ 1,047 0 1,047 รวม 60,842 33,448 94,290 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบ ณ ปี ๒๕๕9

แผนภูมิที่ ๔-10 สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 41


๔.๒ การส่งเสริมการมีงานทา ๔.๒.1 การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต  ตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามเพศ จากข้อมูล สถิติของสานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่ านสานักงาน จัดหางานจังหวัดผ่านระบบ ON-LINE ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 จานวนทั้งสิ้น 1,150 อัตรา เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 297.92 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 มีจานวนทั้งสิ้น 397 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 30.35 และบรรจุงานมีจานวนทั้งสิ้น 997 คน เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 57.75 เมื่อเปรีย บเทีย บภาพรวมของการจัดหางานตามเพศในช่ว งเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 พบว่า ตาแหน่งงานว่างส่วนใหญ่ไม่ระบุเพศจานวน 847 อัตรา (ร้อยละ 73.65 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา เป็นเพศชาย จานวน 219 อัตรา (ร้อยละ 19.04) และเพศหญิง จานวน 84 อัตรา (ร้อยละ 7.30) ตามลาดับ เมื่อพิจ ารณาจ านวนผู้ ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่า มีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 220 คน (ร้อยละ 55.28 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด) และเพศชาย จานวน 177 คน (ร้อยละ 44.47) และเมื่อพิจารณา การบรรจุงาน พบว่ า เป็นเพศหญิง จานวน 622 คน (ร้อยละ 62.39) และ เพศชาย จานวน 375 คน (ร้อยละ 37.61) (ตารางที่ ๔-11) ตามล าดั บ การที่ ต าแหน่ ง งานว่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ เ พศแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สถานประกอบการหรือนายจ้าง พิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทางานได้เช่นกัน หรือไม่มี ความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุเพศ จะผลดีในด้านโอกาสคัดเลือก มากกว่าระบุเพศ (แผนภูมิ ๔-1๒) ตารางที่ ๔-11 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ปี

ต.ค-ธค ๕8 ต.ค-ธค ๕9

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (อัตรา) (คน) ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม 35 24 230 289 272 298 570 219 84 847 1,150 177 220 397

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง รวม 242 390 632 375 622 997

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 42


แผนภูมิที่ ๔-11 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิ ๔-1๒ ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต แยกตามเพศ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาจานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่า ในไตรมาส 4 (ตุลาคม–ธันวาคม 2559) จานวน รวม 397 คน เพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 220 คน (ร้อยละ 55.42 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด) และเพศชาย จานวน 177 คน (ร้อยละ 44.58) และเมื่อพิจารณาการบรรจุ งาน พบว่า เป็น เพศหญิง จานวน 622 คน (ร้อยละ 62.39) และเพศชาย จานวน 375 คน (ร้อยละ 37.61) โดยสัดส่วนของเพศหญิ งจะได้รับ การบรรจุงานมากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกับจานวนผู้สมัครงานที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 43


แผนภูมิ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาในไตรมาสนี้ พบว่า ตาแหน่งงานว่างร้อยละ 21.30 เป็น ตาแหน่งงานว่างในระดับ ปริญญาตรี โดยเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ตาแหน่งงานว่างระดับที่ต้องการสูง สุดคือ ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 270 อัตรา (ร้ อยละ 23.48) รองลงมาเป็นระดับ มัธยมศึกษา จานวน 245 อัตรา (ร้อยละ 21.30) ระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 129 อัตรา (ร้อยละ 11.22) แสดงให้เห็นว่า ผู้ลงทะเบียน สมัครงานในไตรมาสนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นผู้ ที่มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จานวน 175 อัตรา (ร้อยละ 44.08) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา จานวน 130 อัตรา (ร้อยละ 32.75) และระดับปวส. จานวน 36 อัตรา (ร้อยละ 9.07) สาหรับการบรรจุงาน ผู้บรรจุงานในระดับปริญญาตรี มีการบรรจุงานสูงสุด จานวน 438 อัตรา (ร้อยละ 43.93) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา มีการบรรจุ งาน จานวน 309 อัตรา (ร้อยละ 30.99) และระดับปวส. จานวน 116 อัตรา (11.63) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-1๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 44


ตารางที่ ๔-11.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕9 วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ากว่า มัธยมศึกษา ปวช. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

รวม

ตาแหน่งงาน ผู้ลงทะเบียน ว่าง (อัตรา) สมัครงาน (คน) 129 26 245 130 114 28 0 1 0 1 114 26 128 36 0 2 0 1 128 33 112 2 270 175 80 0 72 0 0 0 1,150 397

บรรจุงาน (คน) 33 309 91 26 14 51 116 38 18 60 8 440 0 0 0 997

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๔ ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงาน ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 45


 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ ด้านอาชีพในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ไตรมาสนี้ อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) อาชีพ พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร้ า นค้า และตลาด มีต าแหน่ งงานว่า งทั้ ง หมด 367 อัต รา (ร้ อยละ 31.91) ๒) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 178 อัตรา (ร้อยละ 15.48) ๓) อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 151 อัตรา (ร้อยละ 13.13) ๔) ผู้บัญญัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จานวน 123 อัตรา (ร้อยละ 10.69) และ ๕) เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 99 อัตรา (ร้อยละ 8.61) สาหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงานสูงสุดคือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 178 คน (ร้อยละ 44.72) รองลงมาคือ อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 91 คน (ร้อยละ 22.86) และอาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ จานวน 32 คน (ร้อยละ 8.04) ส่วนการบรรจุงาน มีการบรรจุงานในอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาดสูงสุด จานวน 491 คน (ร้อยละ 49.25) รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 186 คน (ร้อยละ 18.66) และ ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จานวน 70 คน (ร้อยละ 7.02) (ตารางที่ ๔-1๒) ตารางที่ ๔-1๒ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕9 ประเภทอาชีพ

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้าน การประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผู้ฝึกงาน รวม

178 98 96 99 367 12 123 26 151 0 1,150

ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน สมัครงาน (คน) (คน) 16 45 32 68 30 61 91 186 178 491 5 3 26 70 14 6 0 398

47 26 0 997

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 46


แผนภูมิที่ ๔-1๕ ตาแหน่งงานว่าง ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายอุ ตสาหกรรมแล้ ว พบว่า ตาแหน่ง งานว่ างในจังหวั ดภูเก็ ตทั้งหมด ร้ อยละ 100 เป็ น งานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการบริ ห ารและบริ ก ารสนั บ สนุ น มี ต าแหน่ ง งานว่ า งสู ง สุ ด จ านวน 437 อัตรา (ร้อยละ 38 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ มีตาแหน่งงานว่างมากที่สุด จานวน 255 อัตรา (ร้อยละ 22.17) และ สาขาโรงแรม และภัตตาคาร มีตาแหน่งงานว่างจานวน 234 อัตรา (ร้อยละ 20.35) ตามลาดับ ส่วนตาแหน่งงานว่าง ในภาคเกษตรกรรม พบว่า ในไตรมาส 4 ปี 2559 ไม่มีตาแหน่งงานว่าง ในภาคเกษตรกรรม การบรรจุงานใน จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ร้อยละ 100 เป็นงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาที่มีการบรรจุงานมากที่สุดได้แก่ สาขา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จานวน 348 คน (ร้อยละ 34.90) รองลงมา ได้แก่ สาขาโรงแรม และภัตตาคาร จานวน 327 คน (ร้อยละ 32.80) และสาขาการบริหารและบริการสนับสนุน จานวน 139 คน (ร้อยละ 13.94) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๓)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 47


ตารางที่ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย ๗. การก่อสร้าง ๘. การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 10. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 11. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๒. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 1๓. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๔. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1๖ การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๘. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1๙. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ๒0. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ๒๒. ไม่ทราบ รวม

ตาแหน่งงานว่าง

บรรจุงาน

(อัตรา) 0 0 0 1,150 0 152 0 0 12 255

(คน) 0 0 0 997 0 47 0 0 21 348

234 0 9 2 0 6 0 2 0 1 437 29 11 0 1,150

327 0 20 2 0 75 0 5 0 1 139 0 12 0 997

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 48


แผนภูมิที่ ๔-1๖ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามอายุ ช่วงอายุที่เป็น ที่ต้ องการของตลาดแรงงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นี้ส่วนใหญ่ พบว่า อายุ 25-๒9 ปี มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด จานวน 681 อัตรา (ร้อยละ 59.22 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด) รองลงมา คือ อายุ 30-39 ปี จานวน 293 อัตรา (ร้อยละ 25.48) และอายุ 18-24 ปี จานวน 261 อัตรา (ร้อยละ 22.70) ขณะเดียวกัน ผู้ลงทะเบี ยนสมัครงานส่ วนใหญ่จะมีอายุ 18-24 ปี มีจานวน 215 อัตรา (ร้อยละ 54.02) รองลงมาเป็นผู้สมัครงานที่มีอายุ 25-29 ปี จานวน 103 อัตรา (ร้อยละ 25.88) และอายุ 30-39 ปี จานวน 59 อัตรา (ร้อยละ 14.82) ตามลาดับ ขณะที่ผู้มีอายุ 25-29 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 326 อัตรา (ร้อยละ 32.69) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 322 อัตรา (ร้อยละ 32.29) และ ช่วงอายุ 18-24 ปี จานวน 276 อัตรา (ร้อยละ 27.68) ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-1๗) แผนภูมิที่ ๔-1๗ เปรียบเทียบการบรรจุงาน ในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอายุ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 49


๔.๒.๒ การส่งเสริมการมีงานทา สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ทาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวน 5 ครั้ง โดยเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จานวน 4 ครั้ง และ จัดกิจกรรม ส่งเสริ ม อบรมผู้รั บงาน/ผู้ นากลุ่มรั บงานไปทาที่บ้าน จานวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ ได้รับผลประโยชน์จากการจัด กิจกรรมการส่งเสริมงานทามีทั้งสิ้น 1,517 คน แบ่งเป็นชาย 705 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของผู้ได้รั บ ผลประโยชน์ทั้งหมด) และหญิง 812 คน (ร้อยละ 53.53) (ตารางที่ ๔-1๔) ตารางที่ ๔-1๔ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน รวม

จานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม 4 0 0 0 1 0 5

ชาย 705 0 0 0 0 0 705

ผู้ได้รับประโยชน์(คน) หญิง รวม 798 1,503 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 812 1,517

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-1๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริม การมีงานทาประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 50


4.2.3 แรงงานต่างด้าว  จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทางานในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัด ภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทั้งสิ้น จานวน 74,398 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 15.92 ซึ่งเมื่อจาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว เข้าเมือง ถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งสิ้น จานวน 26,515 คน (ร้อยละ 35.64 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ทางานคงเหลือ) และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันฯ จานวน 47,886 คน (ร้อยละ 64.36 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ) กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาต ทางานคงเหลือ จานวน 26,512 คน จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตทางาน พบว่า ประเภทชั่วคราวทั่วไป มากที่สุด จานวน 15,536 คน (ร้อยละ 58.60 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) ประเภทพิสูจน์ สัญชาติ จานวน 6,579 คน (ร้อยละ 24.82) ประเภทนาเข้า (MOU) จานวน 3,988 (ร้อยละ 15.04) จาแนก เป็น นาเข้าแบบพิเศษ จานวน 3,083 คน และนาเข้าตามปกติ จานวน 905 คน และมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 409 คน (ร้อยละ 1.54) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีแรงงานต่าง ด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายลดลงร้อยละ 59.48 สาเหตุเนื่องจากวีซ่าการทางานของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ ครบ 4 ปี และ 6 ปี และอีกส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลาเนา และย้ายไปประกอบอาชีพที่จังหวั ดอื่น และกลุ่มแรงงาน ต่างด้าวมีพาสปอร์ตเดิมไปจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่เป็นบัตรชมพู กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ 47,886 คน จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต เป็น แรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย จานวน 901 คน (ร้อยละ 1.88 ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิ ดกฎหมายทั้งหมด) และ แรงงานต่างด้าวตาม ประกาศ ครม.วันที่ 3 มีนาคม 2558 จานวน 46,985 คน (ร้อยละ 98.12) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี ก่อน พบว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง ผิ ดกฎหมายตามมิติ ครม.เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.93 สาเหตุเนื่องจาก ในปี 2559 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายบางส่วนได้มีการเปิ ดจดทะเบียนใหม่ในกิจการประมงทะเล และ แปรรูปสัตว์น้า และมีการจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (ตาราง ๔-1๕) ตารางที่ ๔-1๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ หน่วย: คน คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา 9 ปี 2559

ธ.ค' ๕8 ธ.ค' ๕๙

นาเข้า (MOU) ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

มติ ครม. เวียดนาม

มติ ครม

ปกติ

รวม

พิสูจน์ สัญชาติ

มาตรา 12 ส่งเสริมการ ลงทุน (BOI)

มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย รวม

มติ ครม. (3 สัญชาติ)

รวม

รวม ทั้งสิ้น

0

12,666

18,619

1,190

19,809

0

32,584

371

65,430

458

22,597

23,055

88,485

0

15,536

3,083

905

3,988

0

6,579

409

26,512

901

46,985

47,886

74,398

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 51


แผนภูมิที่ ๔-1๙ เปรียบเทียบจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนแรงงานเป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่มาจดทะเบียน จะได้รับอนุญาตทางานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนได้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ (กลุ่มเดิมที่มีเอกสาร) 1.1 แรงงานกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู 1.1.1 แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. ซึ่งด้านหลังบัตรสีชมพูระบุ ปีที่หมดอายุ 2557 หรือ 2558 1.1.2 แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบาย คสช. และมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ซึ่งด้านหลังบัตร สีชมพูระบุวันหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559 1.1.3 แรงงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่จดทะเบียนฯ ได้แก่ - แรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งด้านหลังบัตรระบุปีที่หมดอายุก่อน ปี 2557 - แรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า ดังนี้ - กิจการประมงทะเล - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 - กิจการแปรรูปสัตว์น้า - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 24 พฤศจิกายน 2559 - ด้านหลังบัตรสีชมพูระบุวันหมดอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 52


1.2 แรงงานกลุ่มที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 1.2.1 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์ สัญชาติ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือเอกสาร ดังนี้ - หนังสือเดินทาง (Passport - PP) - หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport - TP) - เอกสารใช้แทน - หนังสือเดินทาง (Travel Document - TD) - เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity - CI) 1.2.2 เงื่อนไขการดาเนินการ กรณีที่เอกสารตามข้อ 1.2.1 หมดอายุ หรือมีอายุเหลืออยู่แต่ยังไม่ได้ Visa หรือกรณีที่ Visa ยังมีอายุเหลืออยู่ หรือสิ้นอายุแล้ว รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกาหนดวาระการ จ้างงาน 4 ปี หรือ 6 ปี ที่มีตราประทับ MOU (MOU เทียม) สามารถดาเนินการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทางาน ได้ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกลุ่มนาเข้าตาม MOU ในครั้งแรก (MOU แท้) ไม่ สามารถดาเนินการได้ กรณีแรงงานที่บัตรสีชมพูตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 สูญหาย ให้ขอคัดสาเนาแบบ ทร.38/1 จาก สานักงานทะเบียนอาเภอ หรือสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานในการแสดงตน โดยให้ใช้เอกสารฉบับจริง (ห้ามใช้ฉบับที่ถ่ายเอกสาร) สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ถือเอกสาร ที่ประเทศต้นทางออกให้ ตามข้อ 1.2.1 หากมี การสูญหายไม่อนุญาตให้ใช้สาเนาเป็นหลักฐานแสดงตน เพียงอย่างเดียว แรงงานต่างด้าวต้องนาเอกสารอื่นมา แสดงประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตทางานซึ่งมีชื่ อถูกต้องตรงกับสาเนาเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ดังกล่าว เป็นต้น แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานกับนายจ้างรายเดิมที่มีชื่อตรงตามบัตรสีชมพู หรือนายจ้างรายใหม่ ที่มีรายชื่อไม่ตรงตามบัตรสีชมพู ก็สามารถจดทะเบียน และขออนุญาตทางานได้ แรงงานที่อายุต่ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ทางาน เว้นแต่จะเป็นงาน ตามที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ 2. ขั้นตอนการดาเนินการ 2.1 ตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าวในกลุ่ มที่ได้รั บ การผ่ อนผั น ให้ ไปตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวง สาธารณสุขกาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยชาระค่าตรวจสุขภาพ 500 ประกันสุขภาพ 2 ปี 3,200 สาหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่ แล้วไม่ต้องประกันสุขภาพ ส่วน แรงงานที่ทางานในกิจการที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่แรงงานยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ประกันสุขภาพ เป็นเวลา 90 วัน 2.2 ชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน เมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนด ให้ไปชาระค่าธรรมเนียมการอนุญาต ทางาน ณ จุดบริการชาระเงิน (Counter Service) หรือสานักงานจัดหางาน จังหวัด สานักจัดหางานกรุงเทพเขต พื้นที่ 1 – 10 อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตทางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่ายื่นคาขออนุญาตทางาน 100 บาท รวม 1,900 บาท โดยแรงงานต้องถือใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับบั ตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 53


ต้นทางออกให้ (PP/TP/TD/CI)กรณีไม่ได้ถือเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารสูญหาย ให้แรงงานต่างด้าว ติดต่อขอชาระ เงินค่าธรรมเนียมที่สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานยืนยันสถานะของแรงงานต่างด้าวก่อนเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั้งนี้ ให้แจ้งนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ตรวจสอบสถานะของตนให้ถูกต้อง ว่าอยู่ในกลุ่ มที่ได้รับการผ่ อนผันหรือไม่ หากชาระเงินแล้ วไม่ส ามารถจัดทา ทะเบียนประวัติ และ ขออนุญาตทางานได้ นายจ้างต้องรับผิดชอบ และอาจไม่มีการคืนเงิน 2.3 เอกสารประกอบการขออนุญาตทางาน แบบคาขออนุญาตทางาน (ตท.8) พร้อมเอกสารประกอบคาขอ ดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 2. เอกสารนายจ้าง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียน แล้วแต่กรณี 3. สัญญาจ้างงาน 4. หนังสือรับรองการจ้าง 5. ทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรอง/หลักฐานอื่นๆ ที่ระบุสถานที่ทางาน 6. แผนที่สถานที่ทางาน 7. รูปถ่าย 3 X 4 ซม. จานวน 2 รูป 8. สลิปของจุดบริการชาระเงิน (Counter Service) หรือใบเสร็จรับเงินของสานักงานจัดหางาน จังหวัด 2.4 นายจ้างนาแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างด้าว นาเอกสาร หลักฐานที่เตรียมไว้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตทางานในวันที่ยื่นเอกสาร โดยเตรียมเงินเพื่อมาชาระค่าบัตรสีชมพู และค่าทะเบียน ประวัติ (ทร.38/1) จานวน 80 บาท 2.5 การเปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที/่ สถานที่ทางาน 2.5.1 เปลี่ยนนายจ้าง 1. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนฯ และได้รับอนุญาตทางานในช่วงเวลาของ การจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการ จดทะเบียน แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง 2. อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 2.1 นายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 2.2 นายจ้างเลิกกิจการ/หรือเลิกการทางานในส่วนที่ต้องใช้แรงงาน 2.3 นายจ้างกระทาทารุณกรรม 2.4 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง/ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2.5 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และเมื่อได้รับอนุญาตให้แรงงานเปลี่ยนนายจ้าง แล้ว ให้ประสานสานักงานทะเบียนอาเภอ หรือสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนบัตรสีชมพู และใบอนุญาต ทางาน (ด้านหลังบัตรสีชมพู) ต่อไป สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 54


2.5.2 การดาเนินการเปลี่ยนนายจ้าง - แรงงานต่างด้าว หรือผู้ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานดังกล่าวต้องนาหลักฐาน การเลิกจ้าง เลิกกิจการ หรือ ร้องทุกข์ดาเนินคดีกับนายจ้างรายเดิม ตามข้อ 2.5.1 (2) มาแสดง - ขอความร่ ว มมื อให้ กรมสวัส ดิ การและคุ้มครองแรงงาน ดาเนิน การ ในส่ ว นที่ เกี่ยวข้ องกับนายจ้า ง รายเดิมที่กระทาทารุณกรรม ไม่จ่ายค่าจ้าง/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายที่บัญญัติขั้นสูงสุด และไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 2 ปี - แรงงานต่างด้าวที่หนีนายจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อไปทางาน กับนายจ้างรายใหม่จะไม่อนุญาตให้ ทางานเป็นเวลา 2 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศ และหากประสงค์จะกลับ เข้ามาทางานในประเทศไทยอีก ให้กลับเข้า ทางานภายใต้ MOU - นายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้ดาเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมงทะเล และ กิจการแปรรูปสัตว์น้ารวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี (กิจการประมงทะเล ตั้งแต่ วันที่ 2 ก.พ - 31 ก.ค 59) อนุญาตทางานถึงวันที่ 31 ม.ค.2560 และกิจการแปรรูปสัตว์น้าตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.22 ส.ค.59) อนุญาตทางานถึงวันที่ 22 ก.พ. 2560 ๔.๒.๔ การคาดประมาณกาลังแรงงาน-ผู้สาเร็จการศึกษา กระทรวงแรงงานได้ ดาเนิ น การโครงการวิ จัย เรื่ อง “แผนพัฒ นาก าลั ง คนของประเทศไทยเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒนากาลังคนในระบบจังหวัดภายใต้ โครงการดังกล่าวได้กาหนดให้สานักงานแรงงานจังหวัดทาการสารวจความต้องการแรงงาน (DEMAND) และผู้สาเร็จ การศึกษา (SUPPLY) ในพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และจัดทา แผนพัฒนาของกาลังคนต่อไป ผลการสารวจดังกล่าวนาไปสู่การคาดประมาณความต้องการแรงงานระดับจังหวัด โดยใช้วิธี Manpower Requirement Approach หรือ (วิธี GPP per Worker) ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ สร้ า งซอฟท์ แ วร์ ใ นการค านวณเพื่ อ น าผลส ารวจบั น ทึ ก ในระบบประมวลผล (Software) ให้ มี ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก (Weight) และจะได้ข้อมูลเป็นค่าประมาณการของจังหวัด ส่วนแนวโน้มแรงงานจังหวัดภูเก็ตปี ๒๕๕9 คาดประมาณว่าจะมีจานวน 1,050 คน โดยจานวนแรงงานที่มี แนวโน้มความต้องการสูงสุดยังคงเป็น แรงงานฝีมือ จานวน 504 คน (ร้อยละ ๔8.00) รองลงมาคือ แรงงานไร้ฝีมือ จานวน ๓58 คน (ร้อยละ ๓4.09) (ตารางที่ ๔-1๖)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 55


ตารางที่ ๔-1๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี 2558 ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้า 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมือง หิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่อง หนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก ไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิ ต กระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละ ผลิตภัณฑ์เคมี 14. การผลิ ต ยางพาราและ ผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17. การผลิ ต โลหะและ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยาน ยนต์และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้า น อาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บ สินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริ ก ารด้ า นสุข ภาพและ สังคมสงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ

รวม

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

9

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

6

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

9

3

6

3 1

1

89

1

1

266

177

177

177

157

15

164

142

184

176

505

333

24

24

12

12

230

72

266

108

358

216

188

160

504

249

0 1,050

625

0

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 56


แผนภูมิที่ ๔-๒0 เปรียบเทียบจานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจ ารณาตามระดับ การศึกษา พบว่า ลู กจ้าง/พนักงานปี ๒๕๕8 มีการศึกษาระดับ ม.6 มากที่สุ ด จ านวน 20,090 คน (ร้ อ ยละ 25.99) รองลงมาคื อ ระดั บ ม.3 จ านวน ๒0,062 คน (ร้ อ ยละ 25.96) ระดับต่ากว่า ม.3 จานวน 14,221 คน (ร้อยละ 18.40) ระดับ พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จานวน 9,355 คน (ร้อยละ 12.11) และระดับพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ จานวน 7,447 คน (ร้อยละ 9.64) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๗) ตารางที่ ๔-1๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558 หน่วย : คน ระดับการศึกษา

แรงงาน ไร้ฝีมือ

ม.6 ม.3 ต่ากว่า ม.3 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ รวม

6,218 10,861 10,653 91 23 102 27,948

แรงงาน กึ่งฝีมือ

แรงงาน ฝีมือ

9,212 4,341 7,181 1,893 3,097 471 920 7,381 1,581 5,455 1,647 4,184 23,638 23,725

ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

319 127 0 963 388 173 1,970

20,090 20,062 14,221 9,355 7,447 6,106 77,281

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 57


แผนภูมิที่ ๔-๒1 จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการ แรงงาน ปี 2558 มีความต้องการแรงงานรวม จานวน 6,847 คน โดยความต้องการส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.05 เป็นความต้องการแรงงานแทนคนเก่า ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ 1) สาขา โรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,084 คน (ร้อยละ 74.25) ๒) ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ 885 คน (ร้อยละ 12.93) ๓) บริการอื่นๆ 548 คน (ร้อยละ 8.01) ๔) อสังหาริมทรัพย์ 248 คน (ร้อยละ 3.62) ๕) การเงินและการประกันภัย 82 คน (ร้อยละ 1.20) ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๕ อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี ๒๕๕8 อุตสาหกรรม สาขาโรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ บริการอื่นๆ อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการประกันภัย รวม

ลักษณะความต้องการแรงงาน (คน) แทนคนเก่า ตาแหน่งใหม่ 4,416 668 648 237 389 159 220 28 82 0 5,755 1,092

รวม (คน) 5,084 885 548 248 82 6,847

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 58


เมื่อพิจารณาการเข้าออกจากงานของลูกจ้าง/พนักงาน ปี ๒๕๕8 พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีลูกจ้างออกจากงาน รวมทั้งสิ้น จานวน 326 คน สาเหตุที่ออกเพราะการลาออก มีจานวนสูงสุด 313 คน (ร้อยละ 96.01) รองลงมาคือ สาเหตุให้ออกเพราะไล่ออก จานวน 13 คน (ร้อยละ 3.99) ตามลาดับ สาหรับการเข้าทางาน พบว่า มีลูกจ้างเข้า งานแทนที่คนเก่าที่ออกไปจานวน 5,813 คน (ร้อยละ 83.91) รองลงมาคือ ลูกจ้างเข้าทางานในตาแหน่งงานใหม่ จานวน 1,115 คน (ร้อยละ 16.09) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-1๙) แผนภูมิที่ ๔-๒๒ จานวนการเข้าออกจากงานของลูกจ้างในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕8 ลูกจ้างเข้างาน แทนคน ตาแหน่ง รวม อุตสาหกรรม เก่าที่ งาน ออกไป ใหม่ 1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้า 0 0 0 2. อาหารและอาหารสัตว์ 0 0 0 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 0 0 0 1๖ 0 1๖ 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้น 0 0 0 เฟอร์นิเจอร์) 0 0 0 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิ ต กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ 0 0 0 กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 0 0 0 0 0 0 12. ปิโตรเคมี 0 0 0 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0 0 0 14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 0 0 0 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 0 0 0

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

ลาออก 0 2 0 16 0 0 0

ให้ออก เพราะ ลดงาน 0 0 0 0 0 0 0

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ห้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 2 0 16 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

หน้า 59


อุตสาหกรรม 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

29. บริการอื่นๆ รวม ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แทนคน เก่าที่ ออกไป 0 42 0

ลูกจ้างเข้างาน ตาแหน่ง รวม งาน ใหม่ 0 0 23 65 0 0

ลาออก 0 49 0

ให้ออก เพราะ ลดงาน 0 0 0

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ห้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น 0 0 0 0 0 0

รวม 0 49 0

648

237

885

206

0

4

0

210

0 0 0 82 220 0

0 0 0 0 ๒8 0

0 0 0 82 248 0

0 0 0 3 11 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 3 11 0

389

159

548

26

0

0

0

5,813

1,115

6,928

313

0

13

0

26 326

ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ตาแหน่งแรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ แรงงานทั่วไป จานวน 177 อัตรา โดย เป็นความต้องการแรงงานที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าและพนักงานทาความสะอาดประจาห้องพัก จานวน 74 อัตรา และตาแหน่ง พนักงาน ต้อนรับ (โรงแรม) จานวน 69 อัตรา ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒0) ตารางที่ ๔-๒0 จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕๕8 ตาแหน่งงาน แรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ ; แรงงานทั่วไป หัวหน้าและพนักงานทาความ สะอาดประจาห้องพัก พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) พนักงานต้อนรับทั่วไป พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร ผลรวม

ต่ากว่า ม.๓ ม.๓

ม.๖

ปวช. ปวส.

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

รวม

0

177

0

0

0

0

-

177

36

38

0

0

0

0

-

74

0 41 61 138

41 0 0 256

0 0 0 0

0 0 0 0

7 12 0 19

21 12 0 33

-

69 65 61 446

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 60


แผนภูมิที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕๕8

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

นอกจากการสารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) และนาไปสู่การคาดประมาณกาลังแรงงานแล้ว ยั ง มี ก ารส ารวจผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณและแนวโน้ ม การผลิ ต บุ ค ลากรของ สถาบั น การศึ กษา ซึ่ง จะได้ พิจ ารณาว่า ปริ ม าณผู้ ส าเร็จ การศึ กษาจะสามารถตอบสนองกับ ความ ต้อ งการของ สถานประกอบการในจังหวัด ได้หรือไม่ ในปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ ๔-๒1) ตารางที่ ๔-๒1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 1,708 897 573 210 874 33 3 4,298

หญิง 2,125 1,460 592 275 1,943 75 3 6,473

รวม 3,833 2,357 1,165 485 2,817 108 6 10,771

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในปี 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 10,771 คน เมื่อจาแนกจามระดับการศึกษา พบว่า ในระดับ มัธยมศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 6,190 คน (ร้อยละ 57.47 ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ) จ าแนกเป็ น ระดับ มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ มีจ านวน 3,833 คน (ร้ อยละ 35.59) เป็น ชาย 1,708 คน เป็นหญิ ง 2,125 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน 2,357 คน (ร้อยละ 21.88) เป็นชาย 897 คน เป็นหญิง 1,460 คน ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-๒๕)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 61


แผนภูมิที่ ๔-๒๕ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 3 และระดับมัธยมปีที่ 6 ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในระดับระดับ ปวช. และปวส./อนุปริญญา มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,๖๕0 คน (ร้อยละ 15.32 ของ ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต) จาแนกเป็นระดับ ปวช. มีจานวน 1,165 คน (ร้อยละ 10.82) เป็นชาย 573 คน เป็นหญิง 592 คน และระดับ ปวส./อนุปริญญา จานวน 485 คน (ร้อยละ 4.50) เป็นชาย 210 คน เป็นหญิง 275 คน ตามลาดับ (แผนภูมิที่ ๔-๒๖) แผนภูมิที่ ๔-๒๖ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และปวส. จาแนกตามสาขาวิชา ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับ ปวช. มีผู้สาเร็จการศึกษา 1,165 คน สาขาวิชา ที่มีผู้จบการศึกษา มากที่สุด ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม/บริธุรกิจ 569 คน (ร้อยละ 34.48) สาขาอุตสาหกรรม 412 คน (ร้อยละ 24.97) ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด ได้แก่ สาขาพณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ เช่นเดียวกับระดับ ปวช. โดยมีผู้จบการศึกษา 192 คน (ร้อยละ 39.59) รองลงมา ได้แก่ สาขา อุตสาหกรรม 131 คน (ร้อยละ 27.01)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 62


ในปี พ.ศ 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 2,931 คน จาแนกเป็น ระดับระดับ ปริญญาตรีมี ผู้สาเร็จการศึกษา 2,817 คน เป็นเพศชาย 874 คน (ร้อยละ 31.03) เพศหญิง 1,943 คน (ร้อยละ 68.97) ส่วนระดับปริญญาโท มีผู้จบการศึกษา จานวน 108 คน เป็นเพศชาย 33 คน (ร้อยละ 30.56) เพศหญิง 75 คน (ร้อยละ 69.44) และปริญญาเอก จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน (ร้อยละ 50.00) เพศหญิง 3 คน (50.00) แผนภูมิที่ ๔-๒๗ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจาแนกตามสาขาวิชา ปี ๒๕๕9

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๒.๕ การจัดหางานในต่างประเทศ  จานวนแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไปทางานในต่างประเทศ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา จานวน 14 คน เป็นชาย 6 คน (ร้อยละ 42.86) และหญิง 8 คน (ร้อยละ 57.14) แรงงานไทยที่ไปลงทะเบียนส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา จานวน 6 คน (ร้อยละ 42.86 ของผู้แจ้ง ความประสงค์เดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 4 คน (ร้อยละ 28.57) ระดับปริญญาตรี จานวน 3 คน (ร้อยละ 21.43) และ ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จานวน 1 คน (ร้อยละ 7.14) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๒)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 63


ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวน (คน) ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

3 2 0 1 0 0 6

3 2 1 2 0 0 8

6 4 1 3 0 0 14

แผนภูมิที่ ๔-๒๘ สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 จานวนแรงงานไทยที่ได้รับใบอนุมัติให้ไปทางานต่างประเทศ การอนุ ญาตให้ แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศได้ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุล าคม – ธัน วาคม) พบว่ า มี จ านวนทั้ง สิ้ น 91 คน โดยเมื่อ พิ จ ารณาตามวิธี ก ารเดิ น ทาง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ น ประเภท Re-Entry คือกลับไปทางานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญา จานวน 66 คน (ร้อยละ 72.53) รองลงมาเดินทาง ด้วยตนเอง จานวน 25 คน (ร้อยละ 27.47) (ตารางที่ ๔-๒๓)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 64


ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน

วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดส่ง Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง รวม

จานวน 0 66 25 0 0 0 91

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๒๙ สัดส่วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

 ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปทางาน แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศตามที่ได้รับอนุญาตในส่วนใหญ่จะไปทางานในภูมิภาคเอเชีย มากที่สุด จานวน 62 คน (ร้อยละ 68.13 ของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมด) รองลงมา คือ ภูมิภาค อเมริกา จานวน 17 คน (ร้อยละ 18.68) ภูมิภาคยุโรป จานวน 9 คน (ร้อยละ 9.89) และภูมิภาค ออสเตรเรีย จานวน 3 คน (ร้อยละ 3.30) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๔)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 65


ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางาน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน ภูมิภาค

จานวน(คน) 62 0 0 9 17 3 0 91

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ภูมิภาคอื่น ๆ รวม ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓0 จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางานของจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๔.๓.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจั งหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒ นาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบ ต่าง ๆ ได้แก่ การฝึ กเตรี ยมเข้าทางาน การฝึ กยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒ นาทักษะให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 66


๔.๓.๒ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ส าหรั บ การฝึ ก ยกระดั บ ฝี มือ แรงงานในเดือ น ตุล าคม – ธั น วาคม ๒๕๕9 พบว่ า มีผู้ เข้ ารั บการฝึ ก ยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 2,291 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มี การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ใน กลุ่มธุรกิจและบริการมากที่สุด จานวน 1,924 คน (ร้อยละ 83.98 ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด) รองลงมาเป็นกลุ่ม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 184 คน (ร้อยละ 8.03) และกลุ่มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 158 คน (ร้อยละ 6.89) ตามลาดับ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 2,256 คน (ร้อยละ 98.47 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับ ฝีมือแรงงานทั้งหมด) และมีผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 35 คน (ร้อยละ 1.55 ของผู้เข้ารับการ ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกมีสาเหตุมาจากเวลาเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึง 80% ของ เวลาฝึ กทั้งหมด โดยเมื่อพิจ ารณาตามกลุ่ มอาชีพ พบว่า กลุ่ม ธุรกิจและบริการมีผู้ ผ่ านการฝึ กมากที่สุด จานวน 1,891 คน (ร้อยละ 83.82 ของผู้ผ่านการฝึกทั้งหมด) รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 182 คน (ร้อยละ 8.07) และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 158 คน (ร้อยละ 7.00) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๕) ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม–ธันวาคม 2559) หน่วย: คน จานวน (คน) กลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ช่างก่อสร้าง 0 0 ช่างอุตสาหการ 25 25 ช่างเครื่องกล 0 0 ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 184 182 ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 158 158 เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ธุรกิจและบริการ 1,924 1,891 รวม 2,291 2,256 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 67


แผนภูมิที่ ๔-๓1 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ แรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๓.๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 พบว่า มีผู้เข้ารับ การทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้นจานวน 747 คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า มีผู้เข้ารับการทดสอบในกลุ่ม สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มากที่สุด จานวน 670 คน (ร้อยละ 89.69 ของผู้เข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้ารับการทดสอบในสาขาธุรกิจและบริการ จานวน 77 คน (ร้อย ละ 10.31) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 654 คน (ร้อยละ 87.55 ของผู้เข้ารับทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด) (ตารางที่ ๔-๒๖) ตารางที่ ๔-๒๖ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 ) หน่วย: คน กลุ่มอาชีพ จานวน (คน) ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ 0 0 1. ช่างก่อสร้าง 0 0 ๒. ช่างอุตสาหการ 0 0 ๓. ช่างเครื่องกล 670 578 ๔. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 0 0 ๕. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 0 0 ๖. เกษตรอุตสาหกรรม 77 76 ๗. ธุรกิจและบริการ 747 654 รวม ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 68


แผนภูมิที่ ๔-๓๒ เปรียบเทียบจานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔ การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๔.๔.1 การตรวจคุ้มครองแรงงาน ภารกิ จ ด้า นการคุ้ม ครองลู ก จ้ าง นายจ้า ง ให้ ได้ รับความเป็นธรรมในการจ้ างงาน โดยส านั กงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีบทบาทในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมจากการ จ้างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผดุงความยุติธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง ทั้งนี้ มาตรการที่ช่วยให้ ผู้ใช้แรงงานได้รับ รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมเพี ย งพอต่ อ การด ารงชี วิ ต รวมทั้ ง ได้ รั บ การคุ้ ม ครองแรงงานโดยการตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย ในไตรมาส 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการจานวน ทั้งสิ้น 75 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองจานวน 6,459 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 3,251 คน (ร้ อยละ 50.33 ของลู ก จ้ างที่ ผ่ า นการตรวจทั้ ง หมด) เป็ นหญิ ง จ านวน 3,208 คน (ร้ อ ยละ 49.67) ตามลาดับ ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20– 4๙ คน จานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 22.67 ของสถานประกอบการที่ผ่ า นการตรวจทั้งหมด รองลงมาเป็น สถานประกอบการขนาด 100-299 จานวน 16 แห่ง (ร้อยละ 21.33) และ สถานประกอบการขนาด 50-9๙ คน จานวน 14 แห่ง (ร้อยละ 18.67) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๗)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 69


ตารางที่ ๔-๒๗ การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน) ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ ชาย หญิง เด็ก รวม (แห่ง) ๑ - ๔ คน 3 6 5 0 11 ๕ - ๙ คน 12 49 40 0 89 ๑๐ - ๑๙ คน 9 57 70 0 127 ๒๐ - ๔๙ คน 17 251 317 0 568 ๕๐ - ๙๙ คน 14 497 491 0 988 ๑๐๐ - 299 คน 16 1,503 1,341 0 2,844 3๐๐ - ๔๙๙ คน 3 568 599 0 1,167 ๕๐๐ - ๙๙๙ คน 1 320 345 0 665 ๑,๐๐๐ คน 0 0 0 0 0 รวม 75 3,251 3,208 0 6,459

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ถูกต้อง 3 12 7 17 10 10 2 0 0 61

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง 0 0 2 0 4 6 1 1 0 14

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด จานวน 61 แห่ง (ร้อยละ 81.33 ของสถานประกอบการที่ ผ่ า นการตรวจทั้ ง สิ้ น ) เมื่ อ พิ จ ารณาผลการตรวจจ าแนกตามขนาดของ สถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20–4๙ คน จานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 27.87 ของสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 5–๙ คน จานวน 12 แห่ง (ร้อยละ 19.67 และ สถานประกอบการขนาด 50-99 คน และ สถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 10 แห่ง (ร้อยละ 16.39) ตามลาดับ เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บเฉพาะกลุ่ ม สถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ องตามกฎหมาย โดย เปรียบเทียบในแต่ละขนาดสถานประกอบการในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 พบว่า มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีจานวน 14 แห่ง (ร้อยละ 18.67 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) เป็น สถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 42.86 ของ สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้ งหมด) สถานประกอบการขนาด 50-99 คน จานวน 4 แห่ ง (ร้อยละ 28.57) และสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 14.29) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๒๘)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 70


แผนภูมิที่๔-๓๓เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔.๒ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังเป็นอีกมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ สถาน ประกอบการเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง หากการทางานที่มีความ ปลอดภัย ย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ใช้แรงงานตามมา เมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทางานอย่างมี ความสุข และส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนาไปสู่ผลกาไรที่จะตามมานั่นเอง ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (เดือนตุลาคม– ธันวาคม) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางานในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 27 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครอง รวม จานวน 3,665 คน จาแนกเป็นชาย จานวน 1,879 คน (ร้อยละ 51.27 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) และจาแนกเป็นหญิง จานวน 1,786 คน (ร้อยละ 48.73) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจาแนกตาม ขนาดสถานประกอบการ พบว่า มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด จานวน 13 แห่ง (ร้อยละ 48.15 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น) สถานประกอบการขนาด 50-99 คน ปฏิบัติไม่ ถูกต้องมากที่สุด จานวน 7 แห่ง (ร้อยละ 53.85 ของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งหมด) รองลงมา เป็นสถานประกอบการขนาด 100-299 คน จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 18.52) และ สถานประกอบการขนาด 500-999 คน จ านวน 1 คน (ร้ อ ยละ 5.88 ของสถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งทั้ ง หมด ) (ตารางที่ ๔-๒๘) หมายเหตุ: อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายของการตรวจความปลอดภัย = (จานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องของการตรวจความ ปลอดภัยขนาด i / จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยทั้งหมดขนาด i) x 100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 71


ตารางที่ ๔-๒๘ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทางาน จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ขนาดสถาน ประกอบการ

สถาน ประกอการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่

ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติ ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง

ออกคาสั่ง ปรับปรุง

แนะนา

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - ๑๙๙ คน

2 0 4 10 9 1

16 0 37 297 999 210

13 0 86 384 806 152

0 0 0 0 0 0

29 0 123 681 1,805 362

2 0 4 5 5 1

0 0 0 7 5 0

0 0 0 7 5 0

0 0 0 0 0 0

๒๐๐ - ๔๙๙ คน

0

0

0

0

0

0

1

1

0

๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คน รวม

1 0 27

320 0 1,879

345 0 1,786

0 0 0

665 0 3,665

0 0 17

0 0 13

0 0 13

0 0 0

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓๔ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ตามการตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 72


จากการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า ไตรมาส 4 ปี 2559 ทั้งหมด 27 แห่ง เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร จานวน 20 แห่ง คิดเป็น (ร้อยละ 74.07 ของ สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) รองลงมาคือ กิจกรรมด้านการส่ ง การขายปลี ก และการซ่อมแซม จานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 14.81) และ การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม จานวน 1 แห่ง (ร้อยละ 3.70) ซึ่งผลการตรวจ พบว่า สถานประกอบการ 16 แห่ง (ร้อยละ 59.26) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความ ปลอดภั ย และ สถานประกอบการที่ ป ฏิบั ติ ไม่ถูก ต้องตามกฎหมายความปลอดภั ยมีจานวน 11 แห่ ง (ร้อยละ 40.74) (ตารางที่ ๒๙) การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีตรวจพบสถานประกอบการมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วยการให้คาแนะนา ออก คาสั่ง ส่งเอกสารออกคาสั่งพบ ออกคาสั่งปรับปรุง รวมทั้ งการส่งเรื่องดาเนินคดี ทั้งนี้ ในบางสถานประกอบกิจการ อาจมีดาเนินการมากกว่า 1 กรณี สาหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่า มีสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กฎหมายความปลอดภั ยในการทางาน อาชีวอนามั ย และ สภาพแวดล้ อมในการท างาน จ านวน 11 แห่ ง โดย เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกคาสั่งปรับปรุง : เชิญมาพูดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง จป. และ คปอ. แล้ว (ตารางที่ ๔-๒๘) ตารางที่ ๔-๒๙ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๙. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ คมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๒. การบริหารราชการ และการป้องกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค บังคับ

สปก. ที่ผ่าน การตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้าง ที่ผ่าน การตรวจ (คน)

0 0 0 0 0 0 4 20

0 0 0 0 0 0 211 3,161

0 0 0 0 0 0 3 10

0 0 0 0 0 0 1 10

0 0 0 0 0 0 1 10

1

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ที่ผ่าน การตรวจ ถูกต้อง (แห่ง)

สปก.

หน้า 73


ประเภทอุตสาหกรรม 13. การศึกษา 14. งานด้ า นสุ ข ภาพ และงานด้ า นสั ง คม สงเคราะห์ 1๕. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และ การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๖. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๗. องค์การระหว่างประเทศและองค์การ ต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๘. ไม่ทราบ รวม

สปก. ที่ผ่าน การตรวจ (แห่ง) 0

ลูกจ้าง ที่ผ่าน การตรวจ (คน) 0

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปรับปรุง

ถูกต้อง 0

ไม่ถูกต้อง 0

0

0

0

0

0

0

2

282

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 27

0 3,665

0 16

0 11

0 11

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๔.๔.๓ การแรงงานสัมพันธ์  องค์การนายจ้างและลูกจ้าง นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน และดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งแก่ลูกจ้างและ นายจ้างแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ แรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทั้งช่วยเสริมสร้าง ความ ร่วมมือ อันดีระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสั นติสุขในวงการแรงงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการทางานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง นาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ ผลิตผล ในการปฏิบัติง าน ทั้งนี้ ในกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตั้งองค์การเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนตนเอง ในเดือนธันวาคม ๒๕๕9 พบว่า เมื่อ พิจารณา ในจังหวัดภูเก็ต มีองค์การนายจ้าง ๒1 แห่ง โดยทั้งหมดนั้นเป็นองค์การประเภทสมาคมนายจ้าง สาหรับ องค์การลูกจ้างนั้น มีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 11 แห่ง (ตารางที่ ๔-๓0 และ (ตารางที่ ๔-๓1) ตารางที่ ๔-๓0 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองค์การ สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) ๒1 ๒1

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 74


แผนภูมิที่ ๔-๓๕ สัดส่วนขององค์การนายจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนขององค์การลูกจ้างข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9 มีจานวน 21 แห่ง ดังนี้ 1) สหภาพแรงงานใน กิจการเอกชน จานวน ๙ แห่ง ๒) สหพันธ์แรงงาน จานวน ๒ แห่ง ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การจังหวัด ประเภทองค์การ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) ๙ ๒ 11

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓๖ สัดส่วนขององค์การลูกจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

 ข้ อ พิ พ าทและความขั ด แย้ ง การเกิ ด ข้ อ พิ พ าทแรงงานและข้ อ ขั ด แย้ ง ในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สาหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและ ข้อขัดแย้ง ในไตรมาส 4 ประจาเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการแจ้ง ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง จ านวน 1 แห่ ง 1 ครั้ง มีลู กจ้างจานวน 109 คน ซึ่งได้ดาเนินการยุติ ข้อพิพาทและ ข้อขัดแย้งเกิน 5 วัน และชี้ขาดโดยสมัครใจ จานวน 1 แห่ง 1 ครั้ง ลูกจ้าง จานวน 109 คน สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 75


๔.๔.๔ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี นอกเหนื อ จากการตรวจ สถานประกอบการเพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการส่งเสริมการ จัดสวัสดิการ ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม – ธันวาคม) แก่สถานประกอบการ โดยการ ดาเนินการส่งเสริมและ ให้ บ ริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารแรงงานนอกเหนื อ จากกฎหมายก าหนด 9 แห่ ง มี ลู ก จ้ า งได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จ านวน 1,101 คน ๔.๕ การประกันสังคม ๔.๕.1 สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ส ถานประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นประกั น สั ง คม จานวน 10,138 แห่ง และมีผู้ประกันตน รวมทั้งสิ้น ๑๔6,814 คน เมือ่ พิจารณาจานวนสถานประกอบการจาแนก ตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่น ๆ มีจานวนสถานประกอบการมากที่สุด 5,632 แห่ง (ร้อยละ 55.55 ของสถานประกอบการทั้งหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า 2,083 แห่ง (ร้อยละ 20.55) และ การขนส่ง การคมนาคม 1,068 แห่ง (ร้อยละ 10.53) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนผู้ประกันตนจาแนกตามรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทกิจการ อื่น ๆ มีจานวนผู้ ประกัน ตนมากที่สุด ๙๔,865 คน (ร้อยละ 64.62 ของผู้ประกันตนทั้งหมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า ๒5,133 คน (ร้อยละ 17.12) และอุตสาหกรรมการขนส่ง การคมนาคม ๑๐,411 คน (ร้อยละ 7.09) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๒) ตารางที่ ๔-๓๒ จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรมไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ประเภทอุตสาหกรรม การสารวจ การทาเหมืองแร่ การผลิตอาหารเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี น้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิต ประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค การก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) ผู้ประกันตน (คน) ๑๘ ๓๗๘ ๑๒๕ ๑,๔๙๘ ๘๕ ๔๖๗ ๓๗ ๒๐๔ ๕๖ ๔๙๓ ๓๔ ๙๗๔ ๒๙ ๕๔๘ ๓๒ ๓๘๘ ๑๔๙ ๑,๐๙๒ ๒๔๕ ๒,๖๙๖ ๒๓ ๑๔๘ ๒๒ ๕๖๙ ๕๐๐ ๖,๙๕๐ ๑๐๖๘ ๑๐,๔๑๑

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 76


จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) ผู้ประกันตน (คน) ๒,๐๘๓ ๒๕,๑๓๓ ๕,๖๓๒ ๙๔,๘๖๕ ๑๐,๑๓๘ ๑๔๖,๘๑๔

ประเภทอุตสาหกรรม การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ

รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัด ภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๓๗ ๕ อันดับ ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจานวนผู้ประกันตนมากที่สุด ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 จานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีจานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคมจานวน ๔ แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาล ของรั ฐบาล ๒ แห่ง (ร้อยละ ๕0 ของสถานพยาบาลหลักทั้งหมด) รองลงมาเป็น สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ ง (ร้อยละ ๒๕) และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (ร้อยละ ๒5) (ตารางที่ ๔-๓๓) สาหรับรายชื่อ สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนสถานพยาบาลของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตารางที่ ๔-๓๓ จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม

แห่ง ๒ 1 1 ๔

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 77


แผนภูมิที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จาแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๒ กองทุนประกันสังคม ในด้า นสถานการณ์เ งิ น กองทุน พบว่า กองทุ นประกัน สั ง คม ณ สิ้ น เดื อนธัน วาคม มีก ารจ่า ยประโยชน์ เงินกองทุนประกันสังคม ๗ กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน จานวนผู้ใช้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 25,277 ราย จานวนเงินที่ใช้ไป 68,349,939.13 บาท  การใช้บริการกองทุนประกันสังคม ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใช้บริการประกันสังคม (ไม่เนื่องจาก การทางาน) จานวน 25,277 คน โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ ทดแทนประเภทสงเคราะห์บุตร จานวน 17,525 คน (ร้อยละ 69.33) รองลงมาคือ เจ็บป่วย จานวน 4,022 คน (ร้อยละ 15.91) และกรณีว่างงาน จานวน 2,355 คน (ร้อยละ 9.32) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๔) ตารางที่ ๔-๓๔ การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชน์ทดแทน 1. เจ็บป่วย ๒. คลอดบุตร ๓. ทุพพลภาพ ๔. ตาย ๕. สงเคราะห์บุตร ๖. ชราภาพ ๗. ว่างงาน รวม

ราย 4,022 377 79 27 17,525 892 2,355 25,277

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 78


แผนภูมิที่ ๔-๓๙ เปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภท ประโยชน์ทดแทน(ไม่เนื่องจากการทางาน) ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๓ กองทุนเงินทดแทน ในด้ า นสถานการณ์ เ งิ น กองทุ น พบว่ า กองทุ น เงิ น ทดแทนจ าแนกตามประเภทความร้ า ยแรง (เนื่องจากการทางาน) ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕9 มีการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ๕ กรณี ได้แก่ ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน ๓ วัน และหยุดงานไม่เกิน ๓ วัน จานวน 206 ราย  การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ ใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทางาน) เป็นจานวนทั้งสิ้น 137 คน โดยประเภทประโยชน์ความร้ายแรงที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด พบว่า หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 68 คน (ร้อยละ 49.64 ของผู้บริการเนื่องจากการทางานทั้งหมด) และ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 68 คน (ร้อยละ 49.64) รองลงมา คือ ตาย จานวน 1 วัน (ร้อยละ 0.73) (ตารางที่ ๔-๓๔) ตารางที่ ๔-๓๕ การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความร้ายแรง 1. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางส่วน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

ผู้ใช้บริการ (คน) 1 0 0 68 68 137

หน้า 79


แผนภูมิที่ ๔-๔0 เปรียบเทียบการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ผู้ประกันตนจังหวัดภูเก็ตประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน (ในกองทุน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จานวน 137 คน เมื่อพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามขนาดของสถานประกอบการขนาด 1-10 คน และสถานประกอบการขนาด 201-500 คน พบว่า มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยจากการทางานมากที่สุด จานวน 27 คน (ร้อยละ 19.71) รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการจ้างงาน 101-200 คน จานวน 20 คน (ร้อยละ 14.60 ของผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายทั้งหมด) และสถานประกอบการขนาด 11-20 คน และสถานประกอบการขนาด 21-50 จานวน 16 คน (ร้อยละ 11.68) ตามลาดับ จากการพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตราย ที่ต้องหยุดงานเกิน ๓ วัน และ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของผู้ประกันตนที่ ประสบอันตรายทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ ตาย จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.73) ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๖) ตารางที่ ๔-๓๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบกิจการ

ความร้ายแรง ตาย

ทุพพลภาพ

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 - 10 คน 11 - ๒0 คน ๒1 - ๕0 คน ๕1 - 100 คน 101 - ๒00 คน ๒01 - ๕00 คน ๕01 - 1,000 คน 1,000 คนขึ้นไป รวม

สูญเสียอวัยวะ บางส่วน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หยุดงาน เกิน ๓ วัน 17 6 11 6 7 10 4 7 68

หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน 10 10 4 3 13 17 6 5 68

รวม 27 16 16 9 20 27 10 12 137

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 80


แผนภูมิที่ ๔-๔1 เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๒ เปรียบเทียบจานวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจาแนกตามความ ร้ายแรง ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 สถานประกอบการที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยกองทุ น เงิ น ทดแทนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จ านวน 10,138 แห่ง ลูกจ้าง 146,814 คน พิจารณาตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1-10 คน มากที่สุด จานวน 7,904 แห่ ง ลูกจ้าง 27,498 คน รองลงมาคือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10-19 คน จานวน 1,062 แห่ง ลูกจ้าง 14,074 คน และ สถานประกอบการขนาด 20-49 คน จานวน 617 แห่ง มีลูกจ้าง จานวน 18,369 คน ตามลาดับ (ตารางที่ ๔-๓๗) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 81


ตารางที่ ๔-๓๗ จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม – ธันวาคม) ขนาดสถานประกอบการ 1-10 คน 10-1๙ คน ๒0-๔๙ คน ๕0-๙๙ คน 100-1๙๙ คน ๒00-๔๙๙ คน ๕00-๙๙๙ คน 1,000 คนขึ้นไป รวม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) 7,904 1,062 617 266 177 94 14 4 10,138

ลูกจ้าง (คน) 27,498 14,074 18,369 18,527 24,478 28,432 8,971 6,465 146,814

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๓ เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม – ธันวาคม) มีผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบี ยนขอรับประโยชน์ทดแทน โดยมาขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ว่า งงานที่ส านั ก งานจั ดหางานจัง หวั ดภู เก็ ต จานวน 2,741 คน จ าแนกเป็ นผู้ ถูก เลิ กจ้ า ง จานวน 425 คน (ร้อยละ 15.51 ของผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน) และสมัครใจลาออก จานวน 2,320 คน (ร้อยละ 84.64) (ตารางที่ ๔-๓๘) สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 82


ตารางที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ข้อมูล ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 รวม

ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เลิกจ้าง (คน)

ลาออก (คน)

รวม (คน)

168 168 89 425

796 837 687 2,320

960 1,005 776 2,741

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๔ จานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔.๕.๔ การเลิกกิจการและเลิกจ้างงาน  สถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ในไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จั งหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิก กิจการ/หยุดกิจการชั่ว คราว ในจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต จ านวนทั้ ง สิ้ น 187 แห่ ง มี ลู ก จ้า งในสถานประกอบการถู ก เลิ ก จ้ าง จ านวน 1,827 คน เป็ น สถานประกอบการขนาด 1-๙ คน จานวน 176 แห่ง (ร้อยละ 94.12 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุด กิจการชั่วคราวทั้งหมด) มีลูกจ้างจานวน 515 คน (ร้อยละ 28.19 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/ หยุ ด กิ จ การชั่ ว คราวทั้ ง หมด) และสถานประกอบการขนาด 10 คนขึ้ น ไป จ านวน 11 แห่ ง (ร้ อ ยละ 5.88 ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่ว คราวทั้งหมด) มีลูกจ้าง จานวน 1,312 คน (ร้อยละ 71.81 ของลูกจ้างในสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด) (ตารางที่ ๔-๓๙)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 83


ตารางที่ ๔-๓๙ จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบการ 1-๙ คน 10 คนขึ้นไป รวม

จานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / หยุดกิจการชั่วคราว (แห่ง) 176 11 187

จานวนลูกจ้าง (คน) 515 1,312 1,827

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๔-๔๕ เปรียบเทียบจานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔.6 ปัญหาด้านแรงงานที่สาคัญ

“การตรวจสอบปราบปรามการลักลอบการทางานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต” “การตรวจสอบปราบปรามการลักลอบทางานของคนต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต” ผลการดาเนินการของชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบปราบปรามการลักลอบทางานของคนต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ไตรมาส 4/2559 จานวน 25 คน ดังนี้ (1) ดาเนินการจับกุม/ผลักดัน/เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จานวน 8 คน (2) ดาเนินการส่งตัวให้สถานีตารวจ จานวน 17 คน จาแนกเป็นสัญชาติพม่า จานวน 8 คน และสัญชาติ อื่นๆ จานวน 9 คน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 84


4.7 ผลการดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เรื่องการป้องกันการค้า มนุษย์และแรงงานต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของ ปัญหาที่ทาให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ Tier 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ของสหรัฐฯ และสหภาพ ยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองจากการทาประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ซึ่งเป็ นปั ญหาที่รัฐ บสลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา ให้ ความสาคัญ โดยกาหนดให้การป้องกันและ ปราบปรามการค่ า มนุ ษ ย์ ถื อ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ และได้ ก าหนดนโยบาย “ไม่ ย อมรั บ ต่ อ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ” (ZeroTolerance) เพือ่ ให้ทุกภาคส่วนนาไปปฏิบัติ เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จังหวัดภูเก็ตได้ ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต (Provention of Human Trafficking on Labour Operation Center, Phuket Province) มีแรงงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อดาเนินการกาหนดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน แรงงานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4/2559 ดังนี้ (1) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัด จานวน 3 ครั้ง (2) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดภูเก็ต จานวน 1 ครั้ง (3) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และจัดทาแผนตรวจ แรงงานกลุ่มเสี่ยง จานวน 1 ครั้ง (4) ดาเนินการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามแผนที่กาหนดร่วมกัน ดังนี้ 1) กิจการปศุสัตว์และเกี่ยวเนื่อง จานวน 2 แห่ง 2) เรือประมง จานวน 4 ลา 3) สถานแปรรูปสัตว์น้า จานวน 2 แห่ง (5) ดาเนินการตรวจตามแผนที่กาหนดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 11 แห่ง (6) ดาเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.) จานวน 1 แห่ง 4.8 อื่นๆ ตามที่สานักพระราชวัง ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สานักงานแรงงานจังหวัดร่วมกิจกรรมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ (1) กิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศล ด้วยการประดับผ้าขาว-ดา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และการจัดบอร์ดราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช (2) การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการประกอบพิ ธีบาเพ็ญ กุศลสวดพระอภิธ รรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดมงคลนิมิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 85


(3) การเข้าร่วมพิธีถวายน้าสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (4) การเข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยและแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (5) การเข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (6) การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมท าบุ ญ ตั ก บาตร เพื่ อ น้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (7) การเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้ากฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดในยาง จังหวัดภูเก็ต (8) การเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 2559 ณ บริเวณหน้าพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (9) การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการประกอบพิ ธีบาเพ็ญ กุศลสวดพระอภิธ รรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช เมื่อวันที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดอร่ามรัตนาราม อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (10) การเข้าร่วมกิจกรรมการเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร (11) การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน โอกาสครบ 30 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พร้อมจุดเทียนถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ แหลมพรหมเทพ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 86


ตารางภาคผนวก ตารางที่ ๒-1 ข้อมูลการปกครอง จานวน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจาก จังหวัด (กม.)

ตาบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

เมืองภูเก็ต

๒๒๔.000

1

๔๔

๒๓

กะทู้

๖๗.0๓๔

1๒

๒๖

ถลาง

๒๕๒.000

1๙

๔๕

รวม

๕๔๓.0๓๔

-

1๗

๙๕

๕๘

อาเภอ

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-๒ จานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจาแนกตามอาเภอและเพศ จานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม

ชาย

เมือง

111,874

126,992

238,866

46.84

53.16

100.00

กะทู้

26,535

29,232

55,767

47.58

52.42

100.00

ถลาง

48,197

51,339

99,536

48.42

51.58

100.00

186,606

207,563

394,169

47.34

52.66

100.00

สาดับที่

อาเภอ/กิง่ อาเภอ

1

รวม

ร้อยละ (%) หญิง

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕9

ตารางที่ ๒-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) จังหวัด 1. ระยอง 2. กรุงเทพมหานคร 3. ชลบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. พระนครศรีอยุธยา 6. ปราจีนบุรี 7. สมุทรสาคร 8. สมุทรปราการ 9. สระบุรี 10. ภูเก็ต

บาทต่อปี 1,008,615 418,118 439,975 423,965 420,963 371,776 359,566 331,142 289,998 258,817

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 87

รวม


ตารางที่ ๒-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕5 อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จาแนกตามสาขาการผลิต สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ บริการทางธุรกิจ การบริหารราชการแผ่นดินและ การป้องกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)

อัตราขยายตัว ( ณ ราคาคงที)่ 2554 2555 2.3 2.3 0.1 -6.5 4.2 10.1 8.0 7.6 6.5 21.1 2.9 6.5 -4.7 -1.0 -2.5 3.1

โครงสร้าง ( ณ ราคาประจาปี) 2554 2555 3.0 2.8 2.1 1.3 0.9 1.6 97.0 97.2 1.9 1.8 2.0 2.0 6.1 6.7 10.6 11.9

11.7 4.0 20.7 4.9

9.8 3.5 14.4 -1.4

47.3 4.3 9.1 6.0

45.8 4.2 9.6 6.0

4.9

0.4

1.8

1.7

-6.2 6.6 29.8

6.2 7.2 3.8

2.0 3.4 2.4

1.8 3.2 2.4

-25.6 7.9

45.6 7.5

0.1 100.0

0.1 100.0

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปี ๒๕๕5

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 88


ตารางที่ ๒-5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕๕7 สาขาการผลิต/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) จานวนประชากร (1,000 คน)

๒๕๕1

๒๕๕2

๒๕๕3

๒๕๕4

๒๕๕5

๒๕๕6

๒๕๕7

201,485 456

174,135 489

185,678 525

201,101 527

224,383 529

250,652 532

258,817 534

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ ๒-6 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) (๒๕๕๔ = 100) หมวด

ธันวาคม ๒๕๕9

ดัชนีราคาผู้บริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

113.4 126.4 104.6 115.6

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-7 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอื่น ๆ รวม

จานวน (ราย) 1 2 3

จดทะเบียน เงินทุน (ล้านบาท) 71 37.50 108.50

แรงงาน (คน) 30 36 66

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีส่วนร่วม ๔/๒๕๕8 1/๒๕๕๙ 2/๒๕59 3/๒๕59 4/2559 ในกาลังแรงงาน กาลังแรงงานในจังหวัด 316,148 325,173 327,704 320,172 319,494 ประชากรที่มีอายุ 1๕ ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต 445,207 445,588 446,080 446,554 447,122 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน 71.01 72.98 73.46 71.70 71.46 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 89


ตารางที่ ๓-๒ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต อัตราการมีงานทา

4/๒๕๕8

1/๒๕๕๙

2/๒๕๕๙

3/๒๕59

4/๒๕59

9,139

7,052

5,949

7,519

7,320

จานวนผู้ทางานในภาคเกษตรของจังหวัด จานวนผู้ทางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

303,158 313,144 314,388 307,238 305,128

จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

312,297 320,196 320,337 314,757 312,448

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

2.93

2.20

1.86

2.39

2.34

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

97.07

97.80

98.14

97.61

97.66

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๓ อัตราการว่างงานจังหวัดภูเก็ต อัตราการว่างงาน จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด กาลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕59 3/๒๕59 4/๒๕59 3,851 4,977 7,368 5,415 7,046 316,148 325,173 327,704 320,172 319,494 1.22 1.53 2.25 1.69 2.21

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) ผู้ประกันตนที่ ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้าง ในจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด จานวนผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39 จานวนผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวนผู้ป ระกั นตน ที่ ขอรับ ประโยชน์ กรณีว่างงาน จานวนผู้ป ระกั นตน ที่ ขอรับ ประโยชน์ ทดแทนกรณีเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม (มาตรา ๓๓) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง

4/๒๕๕8 142,095 21,041 18,464

1/๒๕๕๙ 143,113 21,480 18,310

2/๒๕๕๙ 143,944 21,850 18,388

3/๒๕๕๙ 4/2559 145,658 147,596 22,204 22,560 18,658 19,013

2,653

2,340

1,885

2,488

2,355

295

117

421

913

425

3.22

2.96

4.84

4.80

3.87

63.56

65.72

16.21

-7.68

-11.23

5.36

-56.99

-40.03

175.00

44.07

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต, สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 90


ตารางที่ ๓-๕ อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน จานวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้สมัครงานในจังหวัด จานวนตาแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด

4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 632 1,340 1,384 387 570 1,722 1,595 268 289 1,269 1,215 798 110.88 77.82 86.77 144.40 218.69 105.59 113.91 48.50

4/๒๕๕9 997 398 1150 250.50 86.70

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๖ อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว จังหวัดภูเก็ต อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัด 88,485 93,861 36,542 93,270 74,398 จานวนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติในจังหวัด 23,055 26,208 20,007 51,605 46,985 จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 312,297 320,196 320,337 314,757 312,448 อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อผู้มีงาน 28.33 29.31 11.41 29.63 23.81 ทาทั้งหมดของจังหวัด อัตราการการจ้างแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ 7.38 8.18 6.25 16.40 15.04 ในจังหวัด ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๗ อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบการ จานวนสถานประกอบกิจการ 4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 ที่ทาผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 10 13 21 1 ที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 40 186 157 102 ที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 16 7 8 5 ที่ผ่านตรวจกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน 41 84 75 41 อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 25.00 6.99 13.38 0.98 ของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย 39.02 8.33 10.67 12.20 ในการทางานของสถานประกอบกิจการ

4/๒๕๕9 14 75 13 27 18.67 48.15

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 91


ตารางที่ ๓-๘ อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ต จานวนสถานประกอบกิจการ/ไตรมาส จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาททั้งหมด จานวนสถานประกอบการที่เกิดข้อขัดแย้งทั้งหมด จานวนสถานประกอบการทั้งหมด อัตราการการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง อัตราการการเกิดข้อขัดแย้งแรงงานต่อ สถานประกอบการ 100,000 แห่ง

4/๒๕๕8 0 0 9,895

1/๒๕๕9 0 0 9,968

2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 0 0 1 0 0 1 10,087 10,052 10,138

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๓-๙ อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 4/๒๕๕8 1/๒๕๕9 2/๒๕๕9 3/๒๕๕9 4/๒๕๕9 จานวนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ 181,600 182,903 184,182 186,520 189,169 และ ๔0 ในจังหวัด จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด 312,297 320,196 320,337 314,757 312,448 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน 58.15 57.12 57.50 59.26 60.54 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 หน่วย: คน สถานภาพแรงงาน ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 1.1 ผู้มีงานทา 1.2 ผู้ว่างงาน 1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 2.1 ทางานบ้าน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 อื่นๆ

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม 221,985 223,222 445,207 179,581 136,567 316,148 177,175 135,122 312,297 2,406 1,445 3,851 0 0 0 42,404 86,655 129,059 1,377 46,657 48,034 17,505 20,598 38,103 23,521 19,401 42,922

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง 222,897 224,225 179,272 140,222 174,029 138,419 5,243 1,803 0 0 43,625 84,003 1,657 43,080 16,491 18,809 25,477 22,114

รวม 447,122 319,494 312,448 7,046 0 127,628 44,737 35,300 47,591

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 92


ตารางที่ ๔-๒ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 หน่วย: คน อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การก่อสร้าง ๖. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วน บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ คมนาคม ๙. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 10. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้ เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการป้องกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม ภาคบังคับ 1๒. การศึกษา 1๓. งานด้านสุขภาพ และงานสังคม สงเคราะห์ 1๔. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการ ส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๕. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๖. องค์ก ารระหว่า งประเทศและ องค์ ก ารต่ า งประเทศอื่ น ๆ และ สมาชิก 1๗. การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย 1๘. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒0. การบริหารและการสนับสนุน ๒1. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไม่ทราบ รวม ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง รวม

7,052

2,087

9,139

6,696

624

7,320

7,052

2,087

9,139

6,695

625

7,320

170,123 0 13,407 1,915 16,854

133,035 0 7,437 0 940

303,158 0 20,844 1,915 17,794

167,333 290 11,602 104 15,050

137,795 0 3,788 226 1,287

305,128 290 15,390 330 16,337

29,248

26,759

56,007

31,010

29,203

60,213

38,654

46,368

85,022

40,705

55,646

96,351

18,863

2,646

21,509

18,484

2,601

21,085

1,966

1,647

3,613

763

3,444

4,207

3,479

3,285

6,764

2,239

695

2,934

8,286

3,522

11,808

5,876

4,522

10,398

4,089

8,404

12,493

2,568

6,206

8,774

1,393

5,645

7,038

779

4,156

4,935

5,323

11,698

17,021

4,804

7,878

12,682

0

2,421

2,421

290

2,912

3,202

0

0

0

0

0

0

1,399 1,715 1,166 19,203 3,163 0 177,175

0 674 2,957 6,056 2,576 0 135,122

1,399 2,389 4,123 25,259 5,739 0 312,297

266 1,731 2,096 26,006 2,670 0 174,029

0 751 2,808 9,486 2,186 0 138,419

266 2,482 4,904 35,492 4,856 0 312,448

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 93


ตารางที่ ๔-๓ เปรียบเทียบผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 อาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโส และผู้จดั การ ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา ต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ๔. เสมียน เจ้าหน้าที่ ๕. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ๖. ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านการเกษตร ๗. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ยอดรวม

ไตรมาส 4 ปี ๕8 ชาย หญิง รวม

หน่วย: คน ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง รวม

12,618

5,288

17,906

10,498

5,491

15,989

5,563

13,547

19,110

7,207

13,086

20,293

11,218

7,192

18,410

7,180

11,149

18,329

7,453

13,432

20,885

3,888

14,629

18,517

61,856 110,682

54,502

48,826

60,228 114,730

8,868

2,805

11,673

8,326

1,309

9,635

33,564

7,077

40,641

30,971

3,746

34,717

28,718

2,553

31,271

31,620

1,010

32,630

20,347

21,372

41,719

19,837

27,771

47,608

0 0 0 0 0 0 177,175 135,122 312,297 174,029 138,419 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 94


ตารางที่ ๔-๔ ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ระดับการศึกษา 1.ไม่มีการศึกษา ๒.ต่ากว่าประถมศึกษา ๓.ประถมศึกษา ๔. มัธยมศึกษาตอนต้น ๕.มัธยมศึกษาตอน ปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา ๖.อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา ๗.การศึกษาอื่น ๆ ๘.ไม่ทราบ รวม

หน่วย: คน ไตรมาส 4 ปี ๕9 หญิง รวม 2,219 3,748 7,614 16,324 25,881 64,430 24,084 68,048

ชาย 3,114 10,256 36,292 34,569

ไตรมาส 4 ปี ๕8 หญิง 1,788 7,893 23,138 20,125

รวม 4,902 18,149 59,430 54,694

ชาย 1,529 8,710 38,549 43,964

44,949

28,715

73,664

42,183

27,246

69,429

29,964 14,644 341 43,190 26,127 15,499 1,564 4,805 177,175

21,781 6,934 51,303 36,182 10,973 4,148 2,160 135,122

51,745 21,578 341 94,493 62,309 26,472 5,712 6,965 312,297

33,688 8,495 35,024 22,750 10,168 2,106 4,070 174,029

21,067 6,179 50,892 33,184 10,054 7,654 483 138,419

54,755 14,674 85,916 55,934 20,222 9,760 4,553 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๕ ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและสถานภาพการทางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 หน่วย: คน สถานภาพการ ทางาน นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุ่ม รวม

ชาย 12,067 16,342 95,058 46,440 7,268 0 177,175

ไตรมาส 4 ปี ๕8 หญิง 4,816 15,339 78,472 24,924 11,571 0 135,122

รวม 16,883 31,681 173,530 71,364 18,839 0 312,297

ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง 10,588 3,283 11,161 14,188 104,287 89,284 42,819 20,473 5,174 11,191 174,029 138,419

รวม 13,871 25,349 193,571 63,292 16,365 312,448

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 95


ตารางที่ ๔-๖ จานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ระดับการศึกษา ไตรมาส 4 ปี ๕8 ไตรมาส 4 ปี ๕9 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม กาลังแรงงาน 179,581 136,567 316,148 179,272 140,222 319,494 จานวนผู้ว่างงาน 2,406 1,445 3,851 5,243 1,803 7,046 อัตราการว่างงาน 1.34 1.06 1.22 2.92 1.29 2.21 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๗ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม ๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๕. การจัดหาน้า การบาบัดน้าเสีย ๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วน บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๘. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ๙. โรงแรม และภัตตาคาร 10. ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 11. กิจกรรมด้านการเงิน 1๒. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ 1๔. กิจกรรมการบริหาร 1๕. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค บังคับ 1๖. การศึกษา 1๗. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๘. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๙. ศิลปะ บันเทิง ๒0. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ๒1. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๒๒.ไม่ทราบ รวม

หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ (คน) ชาย หญิง รวม 4,390 0 3,353 0 102 8,085

714 0 1,645 0 0 363

5,104 0 4,998 0 102 8,448

16,741

9,778

26,519

11,926 8,288 0 156 240 132 2,761

338 12,017 0 199 1,196 132 378

12,264 20,305 0 355 1,436 264 3,139

0

829

829

248 173 0 518 3,729 0 0 60,842

0 556 0 151 5,152 0 0 33,448

248 729 0 669 8,881 0 0 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 96


ตารางที่ ๔-๘ จานวนแรงงานนอกระบบจาแนกรายอาชีพ ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน จานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม

ประเภทอาชีพ 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และประมง 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น ๆ ยอดรวม

4,759 769 1,080 834 17,270 5,096 13,256 12,770 5,007 0 60,841

1,320 517 298 1,089 22,695 925 2,068 442 4,095 0 33,449

6,079 1,286 1,378 1,923 39,965 6,021 15,324 13,212 9,102 0 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๙ จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอายุปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงอายุ อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60 ขึ้นไป รวม

ชาย 2,572 3,113 6,399 4,326 9,790 9,005 9,561 4,759 6,747 4,570 60,842

จานวนแรงงานนอกระบบ หญิง 2,551 3,583 3,309 4,832 6,896 3,011 4,285 2,372 2,609 33,448

รวม 2,572 5,664 9,982 7,635 14,622 15,901 12,572 9,044 9,119 7,179 94,290

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 97


ตารางที่ ๔-10 จานวนแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต หน่วย : คน จานวนแรงงานนอกระบบ ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม ไม่มีการศึกษา 776 538 1,314 ต่ากว่าประถมศึกษา 6,552 4,156 10,708 ประถมศึกษา 12,339 8,171 20,510 มัธยมศึกษาตอนต้น 15,708 5,539 21,247 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,892 8,015 22,907 - สายสามัญ 8,488 6,653 15,141 - สายอาชีวศึกษา 6,404 1,362 7,766 - สายวิชาการศึกษา 0 0 0 อุดมศึกษา 9,528 7,029 16,557 - สายวิชาการ 6,081 3,533 9,614 - สายวิชาชีพ 2,830 3,397 6,227 - สายวิชาการศึกษา 617 99 716 อื่นๆ 0 0 0 ไม่ทราบ 1,047 0 1,047 รวม 60,842 33,448 94,290 ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบ ณ ปี ๒๕๕9

ตารางที่ ๔-11 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 ปี

ต.ค-ธค ๕8 ต.ค-ธค ๕9

ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (อัตรา) (คน) ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม 35 24 230 289 272 298 570 219 84 847 1,150 177 220 397

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง รวม 242 390 632 375 622 997

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 98


ตารางที่ ๔-11.1 ตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕9 วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ากว่า มัธยมศึกษา ปวช. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย์ - ช่าง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ

รวม

ตาแหน่งงาน ผู้ลงทะเบียน ว่าง (อัตรา) สมัครงาน (คน) 129 26 245 130 114 28 0 1 0 1 114 26 128 36 0 2 0 1 128 33 112 2 270 175 80 0 72 0 0 0 1,150 397

บรรจุงาน (คน) 33 309 91 26 14 51 116 38 18 60 8 440 0 0 0 997

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 99


ตารางที่ ๔-1๒ เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕9 ประเภทอาชีพ

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอื่น ๆ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานด้าน การประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผู้ฝึกงาน รวม

178 98 96 99 367 12 123 26 151 0 1,150

ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน สมัครงาน (คน) (คน) 16 45 32 68 30 61 91 186 178 491 5 3 26 70 14 6 0 398

47 26 0 997

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๓ ตาแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จาแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย ๗. การก่อสร้าง ๘. การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๙. โรงแรม และภัตตาคาร

ตาแหน่งงาน ว่าง (อัตรา) 0 0 0 1,150 0 152 0 0 12 รถจั ก รยานยนต์ ของใช้ 255

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

บรรจุงาน

234

(คน) 0 0 0 997 0 47 0 0 21 348 327

หน้า 100


10. 11. 1๒. 1๓. 1๔. 1๕. 1๖ 1๗. 1๘. 1๙. ๒0. ๒1. ๒๒.

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การเป็นสื่อกลางทางการเงิน กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ไม่ทราบ รวม

0 9 2 0 6 0 2 0 1 437 29 11 0 1,150

0 20 2 0 75 0 5 0 1 139 0 12 0 997

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๔ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา จังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน รวม

จานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม 4 0 0 0 1 0 5

ชาย 705 0 0 0 0 0 705

ผู้ได้รับประโยชน์(คน) หญิง รวม 798 1,503 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 812 1,517

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-1๕ จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ หน่วย: คน คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา 9 ปี 2559

ธ.ค' ๕8 ธ.ค' ๕๙

นาเข้า (MOU) ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

มติ ครม. เวียดนาม

มติ ครม

ปกติ

รวม

พิสูจน์ สัญชาติ

มาตรา 12 ส่งเสริมการ ลงทุน (BOI)

มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย รวม

มติ ครม. (3 สัญชาติ)

รวม

รวม ทั้งสิ้น

0

12,666

18,619

1,190

19,809

0

32,584

371

65,430

458

22,597

23,055

88,485

0

15,536

3,083

905

3,988

0

6,579

409

26,512

901

46,985

47,886

74,398

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 101


ตารางที่ ๔-1๖ จานวนแรงงานที่ต้องการและขาดแคลนจาแนกตามทักษะ ปี 2558 ประเภทกิจการ

แรงงานไร้ฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้า 2. อาหารและอาหารสัตว์ 3. การทาเหมืองแร่และเหมือง หิน 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6. การผลิตรองเท้าและเครื่อง หนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก ไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิ ต กระดาษและ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 12. ปิโตรเคมี 13. การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละ ผลิตภัณฑ์เคมี 14. การผลิ ต ยางพาราและ ผลิตภัณฑ์ยาง 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 17. การผลิ ต โลหะและ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 21. ก่อสร้าง 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยาน ยนต์และจักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 24. ที่พักแรมและบริการด้า น อาหาร 25. การขนส่งและสถานที่เก็บ สินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 27. อสังหาริมทรัพย์ 28. บริ ก ารด้ า นสุข ภาพและ สังคมสงเคราะห์ 29. บริการอื่นๆ

รวม

แรงงานกึ่งฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

9

แรงงานฝีมือ ต้องการ ขาดแคลน

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ต้องการ ขาดแคลน

6

รวมทั้งหมด ต้องการ ขาดแคลน

9

3

6

3 1

1

89

1

1

266

177

177

177

157

15

164

142

184

176

505

333

24

24

12

12

230

72

266

108

358

216

188

160

504

249

0 1,050

625

0

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 102


ตารางที่ ๔-1๗ จานวนแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558 หน่วย : คน ระดับการศึกษา ม.6 ม.3 ต่ากว่า ม.3 พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ รวม

แรงงาน ไร้ ฝีมือ 6,218 10,861 10,653 91 23 102 27,948

แรงงาน แรงงาน กึง่ ผู้เชี่ยวชาญ ฝีมือ ฝีมือ 9,212 4,341 319 7,181 1,893 127 3,097 471 0 920 7,381 963 1,581 5,455 388 1,647 4,184 173 23,638 23,725 1,970

รวม 20,090 20,062 14,221 9,355 7,447 6,106 77,281

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตารางที่ ๔-1๘ จานวนความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๕ อันดับแรก และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี ๒๕๕8 อุตสาหกรรม สาขาโรงแรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ บริการอื่นๆ อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการประกันภัย รวม

ลักษณะความต้องการแรงงาน (คน) แทนคนเก่า ตาแหน่งใหม่ 4,416 668 648 237 389 159 220 28 82 0 5,755 1,092

รวม (คน) 5,084 885 548 248 82 6,847

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 103


ตารางที่ ๔-1๙ การเข้าออกของแรงงานจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕8 แทนคน อุตสาหกรรม เก่าที่ ออกไป 1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้า 0 2. อาหารและอาหารสัตว์ 0 3. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน 0 1๖ 4. การผลิตสิ่งทอ 5. การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 0 0 6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 0 8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้น 0 เฟอร์นิเจอร์) 0 9. เฟอร์นิเจอร์ 10. การผลิ ต กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ 0 กระดาษ 11. ปิโตรเลียม 0 0 12. ปิโตรเคมี 0 13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0 14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 0 15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 0 19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 0 20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 42 21. ก่อสร้าง 0 22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ 648 จักรยานยนต์ 23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 0 24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 0 0 25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 26. การเงินและการประกันภัย 82 27. อสังหาริมทรัพย์ 220 0 28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

29. บริการอื่นๆ รวม ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ลูกจ้างเข้างาน ตาแหน่ง รวม งาน ใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1๖ 0 0 0 0 0 0

ลาออก 0 2 0 16 0 0 0

ให้ออก เพราะ ลดงาน 0 0 0 0 0 0 0

ลูกจ้างออกจากงาน ให้ออก ใ ห้ออก เพราะ เพราะ ไล่ออก สาเหตุอื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 2 0 16 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 23 0

0 0 0 0 0 0 0 65 0

0 0 0 0 0 0 0 49 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 49 0

237

885

206

0

4

0

210

0 0 0 0 ๒8 0

0 0 0 82 248 0

0 0 0 3 11 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 9 0 3 11 0

389

159

548

26

0

0

0

5,813

1,115

6,928

313

0

13

0

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 104

26 326


ตารางที่ ๔-๒0 จานวนแรงงานที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามวุฒิการศึกษา (๕ อันดับแรก) ปี ๒๕๕8 ตาแหน่งงาน แรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ ; แรงงานทั่วไป หัวหน้าและพนักงานทาความ สะอาดประจาห้องพัก พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) พนักงานต้อนรับทั่วไป พนักงานต้อนรับในห้องอาหาร ผลรวม

ต่ากว่า ม.๓ ม.๓

ม.๖

ปวช. ปวส.

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

รวม

0

177

0

0

0

0

-

177

36

38

0

0

0

0

-

74

0 41 61 138

41 0 0 256

0 0 0 0

0 0 0 0

7 12 0 19

21 12 0 33

-

69 65 61 446

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ : การคาดประมาณจากการสารวจ (Demand-Supply) ภายใต้โครงการแผนพัฒนากาลังคนของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

ตารางที่ ๔-๒1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕9 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 1,708 897 573 210 874 33 3 4,298

หญิง 2,125 1,460 592 275 1,943 75 3 6,473

รวม 3,833 2,357 1,165 485 2,817 108 6 10,771

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 105


ตารางที่ ๔-๒๒ จานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย

จานวน (คน) หญิง

รวม

3 2 0 1 0 0 6

3 2 1 2 0 0 8

6 4 1 3 0 0 14

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๓ จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต หน่วย: คน

วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดส่ง Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง รวม

จานวน 0 66 25 0 0 0 91

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๔ จานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทางาน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 หน่วย: คน ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ภูมิภาคอื่น ๆ รวม

จานวน(คน) 62 0 0 9 17 3 0 91

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 106


ตารางที่ ๔-๒๕ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม–ธันวาคม 2559) หน่วย: คน จานวน (คน) กลุ่มอาชีพ ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ช่างก่อสร้าง 0 0 ช่างอุตสาหการ 25 25 ช่างเครื่องกล 0 0 ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 184 182 ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 158 158 เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ธุรกิจและบริการ 1,924 1,891 รวม 2,291 2,256 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๖ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจาแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 ) หน่วย: คน กลุ่มอาชีพ จานวน (คน) ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบ 1. ช่างก่อสร้าง 0 0 ๒. ช่างอุตสาหการ 0 0 ๓. ช่างเครื่องกล 0 0 ๔. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 253 229 ๕. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 0 0 ๖. เกษตรอุตสาหกรรม 0 0 ๗. ธุรกิจและบริการ 77 74 รวม 330 303 ที่มา: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 107


ตารางที่ ๔-๒๗ การตรวจคุ้มครองแรงงาน จาแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน) ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ ชาย หญิง เด็ก รวม (แห่ง) ๑ - ๔ คน 3 6 5 0 11 ๕ - ๙ คน 12 49 40 0 89 ๑๐ - ๑๙ คน 9 57 70 0 127 ๒๐ - ๔๙ คน 17 251 317 0 568 ๕๐ - ๙๙ คน 14 497 491 0 988 ๑๐๐ - 299 คน 16 1,503 1,341 0 2,844 3๐๐ - ๔๙๙ คน 3 568 599 0 1,167 ๕๐๐ - ๙๙๙ คน 1 320 345 0 665 ๑,๐๐๐ คน 0 0 0 0 0 รวม 75 3,251 3,208 0 6,459

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ถูกต้อง 3 12 7 17 10 10 2 0 0 61

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง 0 0 2 0 4 6 1 1 0 14

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๒๘ การตรวจความปลอดภัยในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทางาน จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) ขนาดสถาน ประกอบการ

สถาน ประกอการ

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - ๑๙๙ คน

ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง) 2 0 4 10 9 1

16 0 37 297 999 210

13 0 86 384 806 152

0 0 0 0 0 0

๒๐๐ - ๔๙๙ คน

0

0

0

๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คน รวม

1 0 27

320 0 1,879

345 0 1,786

การดาเนินการของ เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง 0 0 0 7 5 0

ออกคาสั่ง ปรับปรุง 0 0 0 7 5 0

แนะนา

29 0 123 681 1,805 362

ปฏิบัติ ถูกต้อง 2 0 4 5 5 1

0

0

0

1

1

0

0 0 0

665 0 3,665

0 0 17

0 0 13

0 0 13

0 0 0

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 108

0 0 0 0 0 0


ตารางที่ ๔-๒๙ การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต สปก. ที่ผ่านการ ตรวจ (แห่ง)

ลูกจ้าง ที่ผ่านการ ตรวจ (คน)

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๒. การประมง ๓. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ๖. การก่อสร้าง ๗. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๙. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ คมนาคม 10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 1๒. การบริหารราชการ และการป้องกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค บังคับ

0 0 0 0 0 0 4 20 1

0 0 0 0 0 0 211 3,161 11

0 0 0 0 0 0 3 10 1

0 0 0 0 0 0 1 10 0

0 0 0 0 0 0 1 10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

13. การศึกษา 14.งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 1๕. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และ การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1๖. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1๗. องค์การระหว่างประเทศและองค์การ ต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก 1๘. ไม่ทราบ รวม

0 0 2

0 0 282

0 0 2

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 27

0 3,665

0 16

0 11

0 11

ประเภทอุตสาหกรรม

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ปรับปรุง

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 109


ตารางที่ ๔-๓0 จานวนองค์การนายจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองค์การ จานวน (แห่ง) สมาคมนายจ้าง ๒1 สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม ๒1 ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓1 จานวนองค์การลูกจ้าง จาแนกตามประเภทองค์การจังหวัด ประเภทองค์การ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง รวม

จานวน (แห่ง) 1๙ ๒ 21

ที่มา: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๒ จานวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจาแนกตามอุตสาหกรรมไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ประเภทอุตสาหกรรม การสารวจ การทาเหมืองแร่ การผลิตอาหารเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ การทาป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคมี น้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ผลิต ประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค การก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การค้า ประเภทกิจการอื่น ๆ

รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัด ภูเก็ต

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) ผู้ประกันตน (คน) ๑๘ ๓๗๘ ๑๒๕ ๑,๔๙๘ ๘๕ ๔๖๗ ๓๗ ๒๐๔ ๕๖ ๔๙๓ ๓๔ ๙๗๔ ๒๙ ๕๔๘ ๓๒ ๓๘๘ ๑๔๙ ๑,๐๙๒ ๒๔๕ ๒,๖๙๖ ๒๓ ๑๔๘ ๒๒ ๕๖๙ ๕๐๐ ๖,๙๕๐ ๑๐๖๘ ๑๐,๔๑๑ ๒,๐๘๓ ๒๕,๑๓๓ ๕,๖๓๒ ๙๔,๘๖๕ ๑๐,๑๓๘ ๑๔๖,๘๑๔

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 110


ตารางที่ ๔-๓๓ จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจาแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม

แห่ง ๒ 1 1 ๔

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๔ การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชน์ทดแทน 1. เจ็บป่วย ๒. คลอดบุตร ๓. ทุพพลภาพ ๔. ตาย ๕. สงเคราะห์บุตร ๖. ชราภาพ ๗. ว่างงาน รวม

ราย 4,022 377 79 27 17,525 892 2,355 25,277

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๕ การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทางาน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความร้ายแรง 1. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางส่วน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน รวม ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

ผู้ใช้บริการ (คน) 1 0 0 68 68 137

หน้า 111


ตารางที่ ๔-๓๖ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบ กิจการ

ตาย

ทุพพลภาพ

1 - 10 คน 11 - ๒0 คน ๒1 - ๕0 คน ๕1 - 100 คน 101 - ๒00 คน ๒01 - ๕00 คน ๕01 - 1,000 คน 1,000 คนขึ้นไป รวม

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความร้ายแรง สูญเสีย หยุดงาน อวัยวะ เกิน ๓ วัน บางส่วน 0 17 0 6 0 11 0 6 0 7 0 10 0 4 0 7 0 68

หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน 10 10 4 3 13 17 6 5 68

รวม 27 16 16 9 20 27 10 12 137

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๗ จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 (ตุลาคม – ธันวาคม) ขนาดสถานประกอบการ 1-10 คน 10-1๙ คน ๒0-๔๙ คน ๕0-๙๙ คน 100-1๙๙ คน ๒00-๔๙๙ คน ๕00-๙๙๙ คน 1,000 คนขึ้นไป รวม

จานวน สถานประกอบการ (แห่ง) 7,904 1,062 617 266 177 94 14 4 10,138

ลูกจ้าง (คน) 27,498 14,074 18,369 18,527 24,478 28,432 8,971 6,465 146,814

ที่มา: สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 112


ตารางที่ ๔-๓๘ เปรียบเทียบจานวนผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ข้อมูล ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 รวม

ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน เลิกจ้าง (คน)

ลาออก (คน)

รวม (คน)

168 168 89 425

796 837 687 2,320

960 1,005 776 2,741

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๔-๓๙ จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9 ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบการ 1-๙ คน 10 คนขึ้นไป รวม

จานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / หยุดกิจการชั่วคราว (แห่ง) 176 11 187

จานวนลูกจ้าง (คน) 515 1,312 1,827

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 113


ภาคผนวก ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีมติเห็นชอบให้กาหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๙(๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศ ไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอั ตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๖) ลงวันที ๒ พศฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยแปดบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี ข้อ ๔ ให้ กาหนดอัตราค่าจ้างขั้น ต่าเป็นเงินวันละสามร้อยห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้ อยเอ็ด ราชบุ รี ลพบุ รี ล าปาง ล าพูน เลย ศรีส ะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุ โ ขทั ย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อ่างทอง อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี ข้อ ๕ ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นเงินวันละสามร้อยบาท ในท้องที่จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ คาว่า "วัน" หมายถึง เวลาทางานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทางาน ดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทางานน้อยกว่าเวลาทางานปกติเพียงใดก็ตาม (๑) เจ็ดชั่งโมง สาหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๒) แปดชั่วโมง สาหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑) ข้อ ๗ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค้าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า ข้อ ๘ ประกาศคณะกรรมการค่าจ่ายฉบับนี้ ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 114


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 115


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 116


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 117


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 118


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 119


สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 120


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประจาเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวัน ที่ 18 ตุล าคม 2559 ส านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมแกนนาอาสาสมัครแรงงาน ประจาเดือน ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมี นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อคัดเลือกประธานชมรมอาสาสมัครแรงงาน รองประธานฯ เลขานุการฯ และประชาสัมพันธ์ชมรมอาสาสมัครแรงงาน และการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 121


แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมถวายอาลัย และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ พร้อมด้วยข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมพิธีถวายน้าสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ในพระบรมโกศ ณ ศาลากลางจัง หวั ด ภูเ ก็ต โดยมี นายโชคชั ย เดชอมรธั ญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 122


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต โดยมีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ การดาเนินงานโครงการ สาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย และการจัดประชุมส่วน ราชการจังหวัดภูเก็ต "สวัสดียามเช้า ภูเก็ต''

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 123


แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ เวลา 11.30 น. (9 พ.ย 2559) แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับนโยบายการดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 124


สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วม ด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมถวายอาลัย จุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อ น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เหลมพรหมเทพ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 125


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2559)สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต โดยนายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการ ประชุม เพื่อดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่ง ด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต "ร่วมน้าใจช่วยกาชาด" งานเทศกาลของดีภูเก็ต ประจาปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมบริจาคพัดลม จานวน 10 ตัว เพื่อเป็น ของรางวัลในงานเทศกาลของดีภูเก็ต ประจาปี 2560 ณ สานักงานเหล่ากาชาด อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 126


สานักงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมส่วนราชการประจาจังหวัดภูเก็ต "สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต'' Good Morning@Phuket

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นาโดย นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต จั ดประชุมส่ว นราชการประจาจังหวัดภูเก็ต "สวัส ดียามเช้า ณ ภูเก็ต " Good morning @Phuket โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงาาน และปรึกษาหารือข้อราชการ ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 127


หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต 1. สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๓๕-๔0๓๕ โทรสาร 0-๗๖๓๕-๔0๓๖ E-mail phuket@mol.go.th เว็ปไซด์ http://www.phuket.mol.go.th ๒. สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถนนรัตนโกสินทร์ ๒00 ปี อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒1-๙๖๖0-1 โทรสาร 0-๗๖๒1-๙๖๖0 E - Mail pkt@doe.go.th เว็ปไซด์ http://www.phuketjob.org ๓. สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 1๕/๔ ถนนอาเภอ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒๔-0๔1๘ - ๙, 0-๗๖๓๕-๕๓๒๔ - ๕ โทรสาร: 0-๗๖๒๒-๒๘๓๖ E-mail phuket@sso.go.th เว็บไซต์ http://www.sso.go.th/phuket/ ๔. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1๘๘ ถนนศักดิเดช อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๒1-1๙๙๕ , 0-๗๖๒๒-0๗๖0 โทรสาร 0-๗๖๓๕-๔๔1๔ E-mail phuket@Labour.go.th เว็บไซต์ http://www.phuketlabour.org/ ๕. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 1๓๘ หมู่ ๔ ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓110 โทรศัพท์ 0๗๖-๒๗๓๔๗0-๔ โทรสาร 0๗๖-๒๗๓๔๗๓ E-mail phuket@dsd.go.th เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/phuketskill/ ๖. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ชั้น ๒ (ชั้นโบว์ลิ่ง) ๗๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓000 โทรศัพท์ 0-๗๖๖1-๒๖๓๓ มท. ๗๙๘๓0 เว็ปไซด์ http://counterservice.mol.go.th สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 128


คณะที่ปรึกษา นายสุทธิพงศ์ นายเกรียงไกร นางพรทิพย์ นายขัตติยะ นางอารี

สายสาคเรศ อาภาบุษยพันธุ ตัณฑัยย์ แพนเดช เตชะวันโต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

คณะผู้จัดทา นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นางดวงเดือน วิทีไว นายนราธิป ตาปิน นางวาสนา กรีประเสริฐ นางสาวจินตนา ใจหาญ นางสาวอรอุมา พลายชุม นายไชยา นายธันยากร

อินทรพรหม แจ้งจิตร

นักวิชาการแรงงานชานาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พนักงานพิมพ์ ส ๓ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์ แรงงานจังหวัดรองรับประชาคมอาเซี่ยน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 129


หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สามารถค้นหารายละเอียดสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ที่ http://www.phuket.mol.go.th ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี ๒๕๕9

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2559

หน้า 130

Stiuation Labour of Phuket Report in 4/2559  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you