Page 1

Free Powerpoint Templates

Page 1


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

“การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความ เพียร ตองใชความอดทน เสียสละ แตสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันควรทําดีนี่ แตขอรับรองวาการทําให ดีควรตองมีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอนในความอดทนของตนเอง” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระราชทานแกนกั เรียน นักศึกษา ครู และอาจารยในโอกาสเขาเฝาฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

คํานํา สํานัก งานแรงงานจั ง หวัดภูเ ก็ ต ไดจั ดทํารายงานสถานการณแรงงานในชวงไตรมาสที่ ๔ ประจํ าป ๒๕๕๔ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประชาสัมพันธขอมูลความเคลื่อนไหวดานแรงงานในจังหวัด และเพื่อเผยแพรสถิติการวิเคราะหสถานการณแรงงานจากขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงาน อื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนําขอมูลไปใชประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับ หนวยงาน องคกร ตลอดจนผูที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบดวย ๑) สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒) สถานการณดานแรงงาน ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๒.๕) การประกันสังคม ขอมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณแรงงานฉบับนี้ ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการสนับสนุนขอมูล จากสวนราชการตาง ๆ ไดแก สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัด ภูเ ก็ ต ทํ าให ก ารดําเนินงานจั ดทํารายงานสถานการณแรงงานมี ความสมบู ร ณยิ่ง ขึ้น จึ ง ขอขอบคุณทุ กหนวยงานที่ เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หวังเปนอยางยิ่งวารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเปน อยางยิ่งหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนเพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุงตอไป

สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต กุมภาพันธ ๒๕๕๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญ บทสรุปผูบริหาร ๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ขอมูลทั่วไป ๑.๒) จํานวนประชากร ๑.๓) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๔) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคา สัดสวน และอัตราการขยายตัว รายไดเฉลี่ยตอหัว ๑.๕) ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๔ ๒ สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต การจัดหางานตางประเทศ แรงงานตางดาว การสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน การตรวจคุม ครองแรงงาน การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ ๒.๕) การประกันสังคม จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม การใชบริการกองทุนประกันสังคม การใชบริการกองทุนเงินทดแทน การเลิกกิจการและเลิกจางงาน ภาคผนวกขาวสารเกี่ยวกับแรงงานที่นาสนใจชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

หนา ๑ ๔ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๑

๑๓ ๑๕ ๒๑ ๒๒ ๒๗ ๓๑ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญตาราง ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ ตารางที่ ๑-๒ มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาคงทีป่  ๒๕๓๑ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๓ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๔ ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินคา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) ป ๒๕๕๐=๑๐๐ ตารางที่ ๒-๑ ประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๒ ผูมีงานทําจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๓ ผูมีงานทําจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเพศ และรายอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๔ ผูมีงานทําจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๕ ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๖ จํานวนผูว างงาน และอัตราการวางงาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๗ ตําแหนงงานวาง ผูล งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๘ ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๙ ตําแหนงงานวาง ผูส มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๐ ตําแหนงงานวาง ผูส มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๑ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

หนา ๔ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๖ ๒๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญตาราง (ตอ) ตารางที่ ๒-๑๒ จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๑๔ จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือจําแนกตามลักษณะ การเขาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทีไ่ ดรับการผอนผันใหทํางาน ตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๖ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําจําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๗ การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุม อาชีพในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๘ การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๙ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๒๐ การตรวจแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๒๑ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามขนาดของ สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๒ จํานวนองคการนายจาง จําแนกตามประเภทองคการ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๓ จํานวนองคการลูกจาง จําแนกตามประเภทองคการ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๔ ขอเรียกรอง ขอพิพาท และขอขัดแยง ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๕ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๖ การใชบริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

หนา ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๒๗ การใชบริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความรายแรง (เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

๔๕ ๔๖

สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ ๑-๑ แผนภูมิที่ ๑-๒ แผนภูมิที่ ๑-๓ แผนภูมิที่ ๑-๔ แผนภูมิที่ ๑-๕ แผนภูมิที่ ๒-๑

สัดสวนของประชากรชายและหญิง ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ สัดสวนการกระจายตัวของประชากรในแตละอําเภอของจังหวัดภูเก็ต เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกเกษตร ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ๕ อันดับสาขาการผลิตทีอ่ ัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เปรียบเทียบจํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบผูมงี านทําจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบผูทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผูทํางานอยูมากทีส่ ุด จําแนกตามอาชีพ ๕ อันดับแรก ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดสวนของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปผูท ํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการวางงาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๗ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง ผูล งทะเบียนสมัคงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๘ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๙ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามสาขาอาชีพ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๑๐ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๑๑ สัดสวนของแรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๒-๑๒ สัดสวนของแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง

หนา ๕ ๕ ๙ ๙ ๑๐ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๒๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัตเิ ดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค ที่เดินทางไปทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต

๓๐

สารบัญแผนภูมิ (ตอ) แผนภูมิที่ ๒-๑๔ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผัน ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จําแนกตามสัญชาติจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๑๖ เปรียบเทียบจํานวนผูไดรบั ประโยชนจากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม การมีงานทําประเภทตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๗ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผ านการฝกเตรียมเขาทํางาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผ านการฝกยกระดับฝมอื แรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๙ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการทดสอบฝมอื แรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตอง ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตองตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๒ สัดสวนองคการนายจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๓ สัดสวนขององคการลูกจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๔ จํานวนสถานประกอบการที่มีขอเรียกรอง ขอพิพาท ขอขัดแยง ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสัดสวนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๖ จํานวนผูใชบริการของกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๗ จํานวนผูใชบริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภท ความรายแรง (เนือ่ งจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวและลูกจาง ที่ถูกเลิกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต

หนา ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๔๐ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

“การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความ

เพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สําคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

สิ่งที่ดีงามนั้นทํามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทําดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทําให้ ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

คํานํา สํ า นั กงานแรงงานจั งหวั ด ภู เ ก็ ต ได้ จั ด ทํ า รายงานสถานการณ์ แรงงานในช่ ว งไตรมาสที่ ๔ ประจํ า ปี ๒๕๕๔ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในจังหวัด และเพื่อเผยแพร่สถิติการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจากข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน อื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สําหรับ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ๑) สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒) สถานการณ์ด้านแรงงาน ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การว่างงาน ๒.๒) การจัดหางานและการส่งเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๒.๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๒.๕) การประกันสังคม ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการสนับสนุนข้อมูล จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สํานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัด ภู เ ก็ ต ทํ าให้ การดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า รายงานสถานการณ์ แรงงานมี ความสมบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้ น จึ งขอขอบคุ ณทุ กหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเป็น อย่างยิ่งหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อจะได้ดําเนินการปรับปรุงต่อไป

สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ข้อมูลทั่วไป ๑.๒) จํานวนประชากร ๑.๓) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๔) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า สัดส่วน และอัตราการขยายตัว รายได้เฉลี่ยต่อหัว ๑.๕) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๔ ๒ สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การว่างงาน กําลังแรงงาน การมีงานทํา การว่างงาน ๒.๒) การจัดหางานและการส่งเสริมการมีงานทํา การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต การจัดหางานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝึกเตรียมเข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๒.๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน การตรวจคุ้มครองแรงงาน การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ์ ๒.๕) การประกันสังคม จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม การใช้บริการกองทุนประกันสังคม การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน การเลิกกิจการและเลิกจ้างงาน ภาคผนวกข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานที่น่าสนใจช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

หน้า ๑ ๔ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๑

๑๓ ๑๕ ๒๑ ๒๒ ๒๗ ๓๑ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญตาราง ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ ตารางที่ ๑-๒ มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ณ ราคาคงที่ปี ๒๕๓๑ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๓ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๔ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินค้า ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) ปี ๒๕๕๐=๑๐๐ ตารางที่ ๒-๑ ประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๒ ผู้มีงานทําจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๓ ผู้มีงานทําจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเพศ และรายอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๔ ผู้มีงานทําจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๕ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๖ จํานวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๗ ตําแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๘ ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๙ ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๐ ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๑ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

หน้า ๔ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๖ ๒๘


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญตาราง (ต่อ) ตารางที่ ๒-๑๒ จํานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๑๔ จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือจําแนกตามลักษณะ การเข้าเมืองของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันให้ทํางาน ตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๖ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทําจําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๗ การฝึกเตรียมเข้าทํางานจําแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๘ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจําแนกตามกลุ่มอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๑๙ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจําแนกตามกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๒๐ การตรวจแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๒๑ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามขนาดของ สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๒ จํานวนองค์การนายจ้าง จําแนกตามประเภทองค์การ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๓ จํานวนองค์การลูกจ้าง จําแนกตามประเภทองค์การ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๔ ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท และข้อขัดแย้ง ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๕ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๖ การใช้บริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๗ การใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

หน้า ๒๙ ๓๐ ๓๒ ๓๓

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ ๑-๑ แผนภูมิที่ ๑-๒ แผนภูมิที่ ๑-๓ แผนภูมิที่ ๑-๔ แผนภูมิที่ ๑-๕ แผนภูมิที่ ๒-๑

สัดส่วนของประชากรชายและหญิง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ สัดส่วนการกระจายตัวของประชากรในแต่ละอําเภอของจังหวัดภูเก็ต เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกเกษตร ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ๕ อันดับสาขาการผลิตที่อัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เปรียบเทียบจํานวนผู้อยู่ในกําลังแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบผู้มีงานทําจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบผู้ทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผู้ทํางานอยู่มากที่สุด จําแนกตามอาชีพ ๕ อันดับแรก ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดส่วนของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปผู้ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๗ เปรียบเทียบตําแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัคงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๘ เปรียบเทียบตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๙ เปรียบเทียบตําแหน่งงานว่าง จําแนกตามสาขาอาชีพ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๑๐ เปรียบเทียบตําแหน่งงานว่าง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๑๑ สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๒-๑๒ สัดส่วนของแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง แผนภูมิที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามภูมิภาค ที่เดินทางไปทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต

หน้า ๕ ๕ ๙ ๙ ๑๐ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐


รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) แผนภูมิที่ ๒-๑๔ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผัน ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จําแนกตามสัญชาติจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) แผนภูมิที่ ๒-๑๖ เปรียบเทียบจํานวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริม การมีงานทําประเภทต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๗ เปรียบเทียบจํานวนผู้เข้ารับการฝึกและผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทํางาน จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนผู้เข้ารับการฝึกและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๙ เปรียบเทียบจํานวนผู้เข้ารับการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง / ไม่ถูกต้องตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๒ สัดส่วนองค์การนายจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๓ สัดส่วนขององค์การลูกจ้างประเภทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๔ จํานวนสถานประกอบการที่มีข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๖ จํานวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภท ประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๗ จํานวนผู้ใช้บริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภท ความร้ายแรง (เนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวและลูกจ้าง ที่ถูกเลิกจ้าง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต

หน้า ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๔๐ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

บทสรุปผูบริหาร สถานการณทางเศรษฐกิจและดานแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

๑) สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ จังหวัด ณ ราคาประจําป (GPP) เทากับ ๗๘,๙๖๔ ลานบาท สาขาการผลิตที่มี สัดสวนสู งสุ ด ๕ อันดับแรก ไดแก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (รอยละ ๔๔.๗๒) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม (รอยละ ๑๑.๙๘) สาขาการขายส ง การขายปลี ก การซ อมแซมยานยนตฯ (รอยละ ๘.๐๑) สาขาการก อสราง (ร อยละ ๔.๔๖) และ ตัวกลางทางการเงิน (รอยละ ๔.๐๒) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขยายตัวรอยละ ๑.๘

๒) สถานการณดานแรงงาน ๒.๑) ประชากรและกําลังแรงงาน จากขอมู ลการสํารวจภาวการณทํ างานของประชากรในจังหวัดภูเก็ ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ สรุ ป รายละเอี ยดไดดัง นี้ จั ง หวัดภูเ ก็ ตมี ป ระชากรในวัยทํ างาน (อายุ ๑๕ ป ขึ้นไป) จํานวน ๒๒๙,๑๘๑ คน ผู ที่อยูในกําลั งแรงงานรวม จํ านวน ๑๖๖,๘๘๔ คน จําแนกเป นผู มีงานทํ าจํานวน ๑๖๖,๕๕๔ คน (รอยละ ๙๙.๘๐ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด), ผูวางงาน จํานวน ๓๒๙ คน(รอยละ ๐.๒๐) ๒.๒) การมี งานทํ า ผู มี งานทํ าในจั ง หวั ดภู เ ก็ ตไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ จํ า นวน ๑๖๖,๕๕๔ คน (รอ ยละ ๙๙.๘๐ ของผู อยูในกําลัง แรงงานทั้ง หมด) เปนผูทํ างานในภาคเกษตรกรรม จํ านวน ๖,๗๓๑ คน (ร อ ยละ ๔.๐๔ ของผู มีง านทํ าทั้ งหมด) เพิ่ ม ขึ้นจากชวงเดียวกั นของปก อ นรอ ยละ ๑๓๒.๕๘ และทํางาน นอกภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๙,๘๒๓ คน (รอยละ ๙๕.๙๖ ของผูมีงานทําทั้งหมด) ลดลงจากชวงเดียวกัน ของป กอ นร อยละ ๑.๖๓ โดยกลุมผูที่ ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มากที่สุด รองลงมาคือ สาขาการขายสง การขายปลีก และสาขาการผลิต ตามลําดับ ๒.๓) การวางงาน ผูวางงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ มีจํานวน ๓๒๙ ราย (คิดเปนอัตราการ วางงานเทากับรอยละ ๐.๒๐) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว พบวาหญิงจะมีอัตราการ วางงานสู งกวาเพศชาย โดยเพศหญิ ง มี อั ตราการวางงานป ๒๕๕๔ ร อ ยละ ๐.๒๘ ในขณะที่ เพศชายไม มี ผูวางงานในไตรมาสนี้ ๒.๔) การบริการจัดหางานในจั งหวัดภูเก็ต ขอมู ลที่แจ งผานสํ านักงานจัดหางานจั งหวัดผ านระบบ ON-LINE ชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ มีตําแหนงงานวางจํานวนทั้งสิ้น ๗๐๘ อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกัน ของปกอนรอยละ ๕๘.๔๕ ผูลงทะเบียนสมัครงาน พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๙๗๔ อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกัน ของปกอนรอยละ ๕.๑๖ และผูไดรับการบรรจุงานชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๓ อัตรา เพิ่มขึ้นจากปชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๑๑๘.๐๓ โดยตําแหนงงานวางที่นายจางและผูประกอบกิจการมีความตองการมากที่สุด ไดแก อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน ๒๓๗ อัตรา (รอยละ ๓๓.๔๗) รองลงมาเปนอาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๑๘๑ อัตรา (รอยละ ๒๕.๕๖) และอาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๙๐ อัตรา (รอยละ ๑๒.๗๑) ตามลําดับ โดยนายจางสวนใหญเนนทักษะและประสบการณในการทํางาน เชน ภาษาอังกฤษ การใชงานคอมพิวเตอร เปนตน

-1-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ในส วนของผู ล งทะเบี ยนสมั ครงานซึ่ ง มี จํ านวน ๙๗๔ คน ส วนใหญ เ ป นผู จ บระดั บ มั ธยมศึ ก ษา มากที่สุด จํานวน ๓๕๙ คน (รอยละ ๓๖.๘๖) รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๙๒ คน (รอยละ ๒๙.๙๘) และประถมศึก ษาและต่ํากวา จํานวน ๑๕๘ คน (รอ ยละ ๑๖.๒๒) โดยงานที่ ผู สมัครงานตองการ มากที่สุด ตามลําดับ ไดแก พนักงานขายของในรานคา ตลาด , เสมียนเจาหนาที่ และชางเทคนิคและผูปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ ๒.๕) แรงงานตางดาว ป ๒๕๕๔ จัง หวัดภูเก็ ตมีคนตางดาวที่ไดรับ อนุญ าตทํ างานคงเหลื อ ทั้ง สิ้ น จํานวน ๗๙,๖๓๕ คน เพิ่ม ขึ้นจากชวงเดียวกั นของป กอ นร อยละ 40.66 ซึ่ง เมื่ อจํ าแนกตามลัก ษณะการ เขาเมืองของคนตางดาว พบวากลุมเขาเมืองถูก กฎหมายมีมากกวาคนตางดาวเขาเมือ งผิดกฎหมายที่ไดรั บ การผอ นผั นให ทํ างานตามมติคณะรั ฐ มนตรี โดยมีคนตางดาวเขาเมื อ งถูก กฎหมายที่ ไดรั บ อนุญ าตทํางาน จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน (รอยละ ๕๔.๔๗) และคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผ อนผันฯ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน (รอยละ ๔๕.๕๓) กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน จําแนก ตามประเภทการไดรับอนุญาต มาตรา ๙ ประเภทพิสูจนสัญชาติ(MOU) มากที่สุดจํานวน ๓๕,๘๗๖ คน (รอยละ ๘๒.๗๑ ของคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) , ประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน ๖,๖๓๘ คน (ร อยละ ๑๕.๓๐) , นําเขา จํานวน ๖๗๗ คน (รอยละ ๑.๕๖) และมาตรา ๑๒ สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน ๑๘๓ คน (รอยละ ๐.๔๒) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวนคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายในชวงเดือนกันของปกอนเพิ่มขึ้น รอยละ 122.90 กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีคงเหลือ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน สวนใหญเปนเปนมติคณะรัฐมนตรี ๓ สัญชาติ จํานวน ๓๖,๑๓๕ คน (รอยละ ๙๙.๖๕) รองลงมา ไดแก ชนกลุมนอย จํานวน ๑๒๖ คน (รอยละ ๐.๓๕) ตามลําดับ โดยเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน พบวาคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ลดลงรอยละ 2.41 ๒.๖) แรงงานไทยในต างประเทศ ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ มี แ รงงานในจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต ที่ ล งทะเบี ย น แจ ง ความประสงคเ ดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศ จํ า นวน ๑๓ คน แรงงานที่ ไ ปลงทะเบี ยนส ว นใหญ จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน ๕ คน(ร อ ยละ ๓๘.๔๖) รองลงมาคือ ระดั บ ปวช. ปวส. ปวท. อนุป ริ ญ ญา จํ า นวน ๔ คน (ร อ ยละ ๓๐.๗๗) และระดับ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ านวน ๓ คน (ร อ ยละ ๒๓.๐๘) ตามลําดับ จําแนกการอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศตามภูมิภาค จํ านวน ๑๒๐ คน ส วนใหญจะไปทํางานใน ภูมิภาคเอเชียมากที่ สุดจํ านวน ๘๖ คน (คิดเปนรอยละ ๗๑.๖๗ ของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศทั้งหมด) รองลงมาคือภูมิภาคอเมริกา จํานวน ๑๕ คน (รอยละ ๑๒.๕๐) และยุโรป จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๙.๑๗) ตามลําดับ จําแนกตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญเปนประเภท Re-Entry คือ กลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญา จํานวน ๘๓ คน (รอยละ ๖๙.๑๗) รองลงมานายจางพาไปทํางาน จํานวน ๒๘ คน (รอยละ ๒๓.๓๓) และเดินทาง ดวยตนเอง จํานวน ๙ คน (รอยละ ๗.๕๐)

-2-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๗) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ พบวา มีผูเ ขารับการฝก ยกระดับฝมื อแรงงานทั้ง สิ้น ๗๘๗ คน โดยเมื่อ พิจ ารณาตามกลุม อาชีพพบวากลุ มธุรกิ จ และบริ ก าร มี ก ารฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงานมากที่ สุ ด จํ านวน ๗๕๐ คน (ร อ ยละ ๙๕.๓๐) รองลงมาคื อ กลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน ๓๗ คน (รอยละ ๔.๗๐) ตามลําดับ ผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๗๓๗ คน (คิดเปนรอยละ ๙๓.๖๕ ของผูเขารับการฝกยกระดับ ฝมือแรงงานทั้งหมด) โดยกลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร มีผูผานการฝกมากที่สุด จํานวน ๓๗ คน (รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอาชีพดังกลาว) รองลงมาคือ กลุมธุรกิจ และบริ การ มีผูผ านการฝ ก จํ านวน ๗๐๐ คน (รอ ยละ ๙๓.๓๓ ของผู เขารั บการฝ กยกระดับ ฝมื อแรงงาน ในกลุมอาชีพดังกลาว) และอยูในระหวางการฝก จํานวน ๒๕ คน ๒.๘) การคุมครองแรงงาน จากการตรวจแรงงานซึ่งจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มีสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น ๑๓๙ แหง และลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน ๖,๘๑๑ คน จากการตรวจ แรงงานขางตน พบวาสถานประกอบกิจการทั้งหมดปฏิบัติถูกตอง จํานวน ๑๓๙ แหง (รอยละ ๑๐๐.๐๐) ๒.๙) การตรวจความปลอดภั ยในการทํ า งาน อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ า งาน มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวนทั้งสิ้น ๕๒ แหง และมี ลู กจางที่ ผ านการตรวจ จํ านวน ๕,๑๘๔ คน จากการตรวจความปลอดภัยในการทํ างานขางตน พบว า สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๔๗ แหง (รอยละ ๙๐.๓๘) และสถานประกอบกิจการ ที่ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน ๕ แหง (รอยละ ๙.๖๒) โดยเจาหนาที่ไดดําเนินการแนะนําแลว จํานวน ๕ แหง ๒.๑๐) การแรงงานสั มพันธ พบวาในชวงไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ มี สมาคมนายจาง จํ านวน ๒๑ แห ง และในสวนจํานวนองคการลูกจางมีสหภาพแรงงาน ๑๙ แหง มีสหพันธแรงงาน ๒ แหง ๒.๑๑) การประกันสังคม ๑) สถานประกอบการ และผูประกันตนในระบบประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน ๘,๘๙๙ แหง และมีผูประกันตนรวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๑๒ คน จําแนกเปนมาตรา ๓๓ ๑๑๙,๘๔๒ คน ,มาตรา ๓๙ ๑๔,๙๖๙ คน และมาตรา ๔๐ จํานวน ๑ คน และมีสถานพยาบาลในเครือขาย ประกันสังคมจํานวน ๓ แหง ของรัฐบาล ๒ แหง และเอกชน ๑ แหง ๒) กองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ สถานประกอบการที่ อยูในเครือขายกองทุ น เงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๘,๗๓๐ แหง ผูประกันตนทั้งสิ้น ๑๑๓,๒๑๘ คน ๓) การใชบริการประกันสังคม ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตมีผูมาใชบริการกองทุนประกันสังคม (ไมเนื่องจากการทํางาน) จํานวน ๑๓,๖๙๖ คน โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนมาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีเจ็บปวย จํานวน ๙,๖๔๕ คน (รอยละ ๗๐.๔๒) รองลงมา คือ กรณีวางงาน จํานวน ๑,๔๑๐ คน (รอยละ ๑๐.๒๙) และ กรณีสงเคราะห จํานวน ๑,๒๒๙ คน (รอยละ ๘.๙๗) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณ การจายเงินประโยชนทดแทน พบวา กรณีคลอดบุตร มีการจายเงินสูงสุด 24,330,938.50 บาท (รอยละ ๓๐.๗๔) รองลงมา คือ กรณีสงเคราะหบุตร 21,438,100.00 บาท (รอยละ ๒๗.๐๙) และ กรณีวางงาน 12,836,232.60 บาท (รอยละ ๑๖.๒๒) ตามลําดับ

-3-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

1. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต 1.1) ขอมูลทั่วไป ที่ตั้งและขนาด จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดในภาคใตตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ ๗ องศา ๔๕ ลิปดา ถึง ๘ องศา ๑๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๘ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๙๘ องศา ๔๐ ลิปดา ตะวันออก มีลักษณะเปนเกาะ จัดเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใต ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร ๓๒ เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ ๒๑.๓ กิโลเมตร สวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ ๔๘.๗ กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๔๓.๐๓๔ ตารางกิโลเมตร สวน เกาะบริวารมีพื้นที่ ๒๗ ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๗๐.๐๓๔ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๕๖,๒๗๑.๒๕ ไร อยู หางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๒ รวม ระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร หรือ ๖๘๘ กิโลเมตร ทางอากาศ ทิศเหนือ ติดชองแคบปากพระจังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย การปกครอง แบ ง การบริห ารราชการส วนภูมิ ภาค ออกเป น ๓ อํ าเภอ ประกอบดวยอํ าเภอเมื อ ง อําเภอกะทู อําเภอถลาง มีตําบล ๑๗ ตําบล และ ๑๐๓ หมูบาน การบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาล ๑๑ แหง และองคการบริหารสวนตําบลอีก ๗ แหง

1.2) จํานวนประชากร จากขอมูลของที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัง หวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้ น 353,847 คน แบ งเป น เพศชาย จํ านวน 167,370 คน และเพศหญิง จํานวน 186,477 คน ความ หนาแนนของประชากร ๖๒๐ คนตอตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนบานทั้งสิ้น 188,994 หลังคาเรือน เมื่ อพิ จารณาจํานวนประชากรรายอํ าเภอ พบวา อําเภอเมื อ งมี จํานวนประชากรมากที่ สุ ดเทากั บ 218,538 คน (คิดเปนรอยละ 61.76 ของประชากรทั้งจังหวัด) รองลงมาอําเภอถลาง มีจํานวนประชากร เทากับ 85,918 คน (รอยละ 24.28) และ อําเภอกะทู มีจํานวนประชากรเทากับ 49,391 คน (รอยละ 13.96) ตามลําดับ (ตาราง 1-1) ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ สําดับที่ ๑ ๒ ๓

อําเภอ/กิ่งอําเภอ เมือง กะทู ถลาง รวม

จํานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม 102,017 116,521 218,538 23,409 25,982 49,391 41,944 43,974 85,918 167,370 186,477 353,847

ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ -4-

ชาย 46.68 47.40 48.82 47.30

รอยละ (%) หญิง 53.32 52.60 51.18 52.70

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

-5-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

1.3) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่ มี สภาพทางเศรษฐกิจดี โดยเศรษฐกิจส วนใหญขึ้นอยูกั บธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง กับการทองเที่ยว จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจั งหวัด ณ ราคาประจํ าป (GPP) เทากับ ๗๘,๙๖๔ ลานบาท และมี มูลคา ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (Per Capita GPP) เทากับ ๒๖๒,๕๒๙ บาทตอคนตอป โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต พบวาสาขาการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก สาขาโรงแรม และภัตตาคาร (รอยละ ๔๔.๗๒) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสิ นคาและการคมนาคม (รอยละ ๑๑.๙๘) สาขาการ ขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ (รอยละ ๘.๐๑) สาขาการกอสราง (รอยละ ๔.๔๖) และ ตัวกลางทาง การเงิน (รอยละ ๔.๐๒) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขยายตัวรอยละ ๑.๘ ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายงานโดยสํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต พบว า ชะลอตั วเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บช วงเดี ยวกั นของป ที่ ผ านมา เป นผลมาจากเครื่ องชี้ ด านการท องเที่ ยว ซึ่งเปนเศรษฐกิ จหลักชะลอตัว เนื่องจากเปนชวงปรั บเปลี่ยนฤดูกาลเขาสู ฤดูกาลทองเที่ยวอี กทั้ งยังเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดซึ่งส งผลใหนักท องเที่ ยวชะลอการเดินทาง และแรงฉุดจากการชะลอตัวของภาวะ เศรษฐกิจโลก สงผลใหการขยายตัวของภาคการทองเที่ ยวซึ่งเปนเศรษฐกิจหลั กยังคงขยายตัวไดไมเต็มที่ สําหรั บ เครื่องชี้การบริโภคเอกชนเมื่อพิจารณาแลวพบวา การจับจายใชสอยของผูบริโภคในเดือนนี้ชะลอตัวลง ถึงแมจะ มีการจัดเทศกาล Phuket Travel Fair ทองเที่ยวภูเก็ต (เทศกาลเปดฤดูทองเที่ยวภูเก็ต) เทศกาลภูเก็ตดนตรีโลก และเทศกาลประเพณีลอยกระทง เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามารวมงานในจังหวัด ในสวนของการประมงขยายตัว นอกจากนี้หากพิ จารณาในดานอื่ นๆ พบวาโดยรวมยังคงชะลอตัว เชน การลงทุ น การเกษตร อุ ตสาหกรรม เปนตน ตามที่ ไดกลาวมาขางตนพบวามีป จจั ยที่ มีผลตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิ จ จังหวัด ดังนี้ ปจจัยบวก ที่สงผลใหเศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว คือนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เศรษฐกิจที่ กําลังฟนตัวและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจ ปจจัยลบ ที่ เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือการแข็งคาของเงินบาท ภาวะเงินเฟ อ อุทกภัยที่มีผลตอการเกษตร ภาคการเกษตร ยางพารา ชะลอตัว จากผลผลิตยางพาราผานตลาดประมูลยางในเดือนนี้ พบวาขยายตัวสูงถึงรอยละ 2.07 หลังจากที่หดตัวรอยละ 1.11 ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา สําหรับในสวนของราคายางพาราแผนดิบคุณภาพ ๓ หดตัวรอยละ 21.88 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมาซึ่งขยายตัวรอยละ 49.90 ประมง ขยายตัว โดยปริมาณสัตวน้ําขึ้นทาในเดือนนี้ขยายตัวสูงขึ้นที่รอยละ 73.96 เมื่อเปรียบเทียบกับ ชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่หดตัวรอยละ 38.96 นอกจากนี้มูลคาสัตวน้ําขยายตัวรอยละ 50.37 จากที่หดตัวรอย ละ 18.21 ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา สําหรับในสวนของจํานวนเรือประมงที่เขามาเทียบทาในเดือนนี้ขยายตัว สูงขึ้นที่รอยละ 29.45 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่หดตัว รอยละ 22.01 อุตสาหกรรม ชะลอตัว จํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการมาขอจดทะเบียน ณ สํานักงาน อุตสาหกรรม ณ สิ้นเดือนนี้ชะลอตัวรอยละ 4.52 จากที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ ๙๑.๐๘ ในชวงเดียวกันของปที่ผาน

-6-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

มา จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนนี้ชะลอตัวลงรอยละ 2.47 จากที่ขยายตัวรอยละ ๓.๐๐ ในเดือนเดียวกันของ ปที่ผานมา สําหรับในสวนของกิจการที่มีอยูเดิมไมมีการแจงปดกิจการแตอยางใด นอกภาคการเกษตร การทองเที่ยวและบริการ ชะลอตัว จํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขาออกผานทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตัวรอยละ 15.08 ในขณะที่ จํานวนผู โดยสารที่ เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมื องจังหวัดภูเก็ตชะลอตัว รอยละ 14.90 จากที่ ขยายตัวรอยละ 46.22 ในเดือนเดียวกั นของปที่ ผานมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจํานวน เครื่องบินขึ้นลงพบวาชะลอตัวที่รอยละ 10.24 จากที่ขยายตัวรอยละ 21.93 ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัว พิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งยอดที่จัดเก็บไดในเดือน นี้ขยายตัวรอยละ 18.40 จากที่ ขยายตัวรอยละ 9.85 ในเดือนเดี ยวกั นของป ที่ ผ านมา ในขณะที่ ยอดการจด ทะเบียนรถยนตใหมในเดือนนี้หดตัวรอยละ 10.24 จากที่ขยายตัวรอยละ 36.67 และจํานวนรถจักรยานยนตจด ทะเบียนใหมหดตัวรอยละ 11.29 จากที่ขยายตัวรอยละ 32.70 ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว พิ จารณาจากภาพรวมของการลงทุ นในส วนของจํ านวนที่ แจ งเพิ่มทุ น มีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 208.53 จากที่หดตัวรอยละ 75.68 จากชวงเดียวกันของปกอน และยังมีเครื่องชี้ดานอื่น ที่หดตัว เชน จํานวนทุนที่ มาแจ งขอเปดดําเนิ นการใหม หดตัวรอยละ 22.17 จากที่ ขยายตัวรอยละ 21.59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา และยอดการแจงเลิกกิจการของผูประกอบการหดตัวรอยละ 45.80 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่ขยายตัวรอยละ 2.96 สงผลใหการลงทุนในเดือนนี้ชะลอตัว การใชจายเงินภาครัฐ หดตัว พิจารณาจากยอดการเบิ กจ ายเงิ นงบประมาณที่เบิ กจายไดหดตัว รอยละ 9.33 จากที่ขยายตัวรอยละ 17.79 ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา หากพิจารณาในรายละเอียด พบวา การเบิ กจายงบประจําเบิกจายไดลดลงรอยละ 9.56 และการเบิ กจายงบลงทุ นเบิกจายไดลดลงรอยละ 7.91 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ป ๒๕๕๔ มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมของจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๔๐๕ ราย เงินทุ น จํานวน ๑,๒๓๒ ล านบาท ผูจดทะเบี ยนนิติบุ คคลเพิ่ มขึ้นจากชวงเดียวกันของปก อนร อยละ ๗๔.๕๗ ในสวนของการจดทะเบี ยนเลิกนิติบุ คคลของจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑๔๔ ราย เงิ นทุ น ๑,๕๐๑ ลานบาท ผูจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๑๒๕.๐๐ เนื่องภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ํา

-7-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

1.4) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๑) มูลคา สัดสวน และอัตราการขยายตัว จากขอมูลการรายงานผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติในป ๒๕๕๓ จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ณ ราคาคงที่ป ๒๕๓๑) รวมทั้งสิ้น ๓๖,๘๘๐ ลานบาท เปนมู ลคาในภาคการเกษตร ๒,๔๘๒ ล านบาท (ร อยละ ๖.๗๓) และมู ลคานอกภาคเกษตร ๓๔,๓๙๘ ลานบาท (รอยละ ๙๓.๒๗) โดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยระหวางป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ เฉลี่ยรอยละ ๑.๕๒ (ตารางที่ ๑-๒) สาขาหลักที่มีมูลคาสูงที่สุด ไดแกสาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลคา ๑๖,๖๘๓ ลานบาท รองลงมาไดแก สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม มีมูลคา ๔,๕๓๒ ลานบาท และสาขาการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ มีมูลคา ๒,๙๑๘ ลานบาท ตามลําดับ สวนสาขานําซึ่งเปนสาขาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดของจังหวัด ไดแก การบริหารราชการแผนดินและการ ปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีการขยายตัวในป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ เฉลี่ยรอยละ ๒๔.๙๓ ตารางที่ ๑-๒ มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาคงที่ป ๒๕๓๑ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ สาขาการผลิต

๒๕๕๐r

๒๕๕๒p

๒๕๕๓p๑

ภาคเกษตร ๒,๖๓๔ ๒,๔๑๑ ๒,๔๔๖ เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ๗๕๙ ๖๘๙ ๖๔๗ การประมง ๑,๘๗๔ ๑,๗๒๒ ๑,๗๙๙ ภาคนอกเกษตร ๓๒,๖๑๔ ๓๑,๖๘๗ ๓๐,๘๙๗ การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ๐ ๐ ๐ การผลิตอุตสาหกรรม ๑,๕๕๔ ๑,๖๖๐ ๑,๕๑๓ การไฟฟา แกส และการประปา ๑,๓๖๐ ๑,๕๒๑ ๑,๖๒๘ การกอสราง ๑,๒๘๓ ๑,๑๗๖ ๑,๒๓๐ การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ๓,๑๑๖ ๓,๐๗๓ ๒,๘๕๔ ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร ๑๖,๒๒๔ ๑๔,๖๔๖ ๑๔,๐๙๕ การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๔,๖๘๗ ๔,๗๓๗ ๔,๔๐๗ ตัวกลางทางการเงิน ๑,๑๒๒ ๑,๒๖๖ ๑,๓๐๘ บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ ๑,๑๔๗ ๑,๑๖๖ ๑,๒๔๐ การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการ ๔๕๙ ๗๙๒ ๘๘๐ ประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา ๔๙๑ ๔๗๙ ๔๘๕ การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ๓๕๙ ๓๘๒ ๔๓๘ การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคลอื่น ๆ ๗๙๑ ๗๖๘ ๗๙๗ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๒๑ ๒๑ ๒๑ ผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท) ๓๕,๒๔๘ ๓๔,๐๙๘ ๓๓,๓๔๓ ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หมายเหตุ : r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงขอมูลยอนหลัง P หมายถึง preliminary หรือปที่ไดจากการประมวลผลขอมูลเบื้องตน

๒,๔๘๒ ๕๘๑ ๑,๙๐๑ ๓๔,๓๙๘ ๐ ๑,๖๕๕ ๑,๗๕๙ ๑,๓๖๗

๖.๗๓ ๑.๕๘ ๕.๑๕ ๙๓.๒๗ ๐.๐๐ ๔.๔๙ ๔.๗๗ ๓.๗๑

-๑.๙๖ -๘.๕๒ ๐.๔๘ ๑.๗๙ ๐.๐๐ ๒.๑๒ ๘.๙๕ ๒.๑๔

๒,๙๑๘

๗.๙๑

-๒.๑๖

๑๖,๖๘๓ ๔,๕๓๒ ๑,๓๙๘ ๑,๓๙๘

๔๕.๒๔ ๑๒.๒๙ ๓.๗๙ ๓.๗๙

๐.๙๓ -๑.๑๑ ๗.๖๑ ๖.๘๒

๘๙๕

๒.๔๓

๒๔.๙๓

๕๑๐ ๑.๓๘ ๔๕๒ ๑.๒๓ ๘๑๑ ๒.๒๐ ๒๐ ๐.๐๕ ๓๖,๘๘๐ ๑๐๐.๐๐

๑.๒๗ ๗.๙๘ ๐.๘๔ -๑.๖๑ ๑.๕๒

-8-

๒๕๕๑r

(หนวย: ลานบาท) สัดสวน อัตรา ป ๕๓ ขยายตัว


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

มูลค า (ลานบาท)

แผนภูมิที่ 1-3 เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ป 2550 – 2553 40,000 34,398 32,614 31,687 35,000 30,897 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 2,446 2,482 2,634 2,411 5,000 0 2550r

2551r

2552p

ภาคเกษตร ภาคนอกเกษตร

2553p1

ป (พ.ศ.)

แผนภูมิที่ 1-4 5 อันดับสาขาการผลิตที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงที่สุด

24.93

8.95 7.98 7.61 6.82

สาขา

0.00

5.00

10.00

15.00 20.00 อัตราขยายตัว (%)

25.00

30.00

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การไฟฟา แกส และการประปา การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ

-9-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) รายไดเฉลี่ยตอหัว ในป ๒๕๕๓ ประชากรในจั ง หวัด ภูเ ก็ ต มี ร ายไดเ ฉลี่ ย ตอ หั ว ทั้ ง สิ้ น ๒๖๒,๕๒๙ บาทต อ คนต อ ป โดยมีอัตราขยายตัวรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้น ระหวางป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ รอยละ ๐.๔๓ โดยจํานวนประชากร ในชวงเวลาเดียวกันขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 1.37 (ตารางที่ ๑-๓) ตารางที่ ๑-๓ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ สาขาการผลิต รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท) จํานวนประชากร (1,000 คน)

๒๕๕๐r

๒๕๕๑r

๒๕๕๒p

๒๕๕๓p๑

อัตรา ขยายตัว

259,164

253,274

236,461

262,529

0.43

289

293

297

301

1.37

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนภูมิที่ 1-5 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. 2550 – 2553 270,000

259,164

รายได (บาท)

260,000

253,274

262,529

250,000 240,000

236,461

230,000 220,000 2550r

2551r

2552p ป (พ.ศ.)

-10-

2553p1


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

1.5) ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ตเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต รวมกับ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย และจังหวัดภูเก็ต ไดรายงานความเคลื่ อนไหวของดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต (Consumer Price Index of Province: CPI-P) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และ ป ๒๕๕๔ โดยสรุปดังนี้ การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ มีรายการสินคาและบริการที่ใชคํานวณ จํานวน ๔๑๗ รายการ สําหรับจังหวัดภูเก็ต มีจํานวน ๒๕๖ รายการ ครอบคลุมสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน, การตรวจรักษาและบริการสวนบุ คคล ยานพาหนะ, การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิ ง การอ าน, การศึกษาและการศาสนา, รวมทั้ง ยาสูบและเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอล เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด ภูเก็ต ไดผลดังนี้ ๑. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๐ ดัชนีร าคาผู บริ โ ภคทั่ วไปของประเทศ เท ากับ ๑๐๐ และ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๑๑๒.๗๗ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เทากับ ๑๑๓.๓๑ ลดลงรอยละ ๐.๔๘ หากเทียบกับ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ สูงขึ้นรอยละ ๓.๕๓ (อัตราเงินเฟอ) และเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ เทียบกับป ๒๕๕๓ สูงขึ้น รอยละ ๓.๘๑ อยูในกรอบคาดการณเงินเฟอป ๒๕๕๔ ของกระทรวงพาณิชย ที่รอยละ ๓.๒ – ๓.๘ ๒. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๐ ดัชนีร าคาผูบริโ ภคของจัง หวัดภูเก็ต เท ากับ ๑๐๐ สําหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๑๒๐.๙ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เทากับ ๑๒๑.๑ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ ริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อเทียบกับ - เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลงรอยละ ๐.๒ - เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ สูงขึ้นรอยละ ๗.๓ - เฉลี่ยทัง้ ป ๒๕๕๔ เทียบกับป ๒๕๕๓ สูงขึ้นรอยละ ๕.๘ 3) ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลงรอยละ ๐.๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๐.๕) จากการปรับราคาลดลงของสินคาหมวด อาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๐.๔ ขณะเดียวกันหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๑ ๓.๑) ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ สูงขึ้น รอยละ ๑.๒) จากการที่สถานการณน้ําทวมในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคกลางไดคลี่คลายลง ประกอบกับระบบ การขนสงสินคาเริ่มมีความคลองตัว สงผลใหปริมาณสินคาเขาสูตลาดมากขึ้น โดยสินคาสําคัญที่ปรับตัวลดลง ไดแก กลุ มผัก และผลไม ลดลงร อยละ ๕.๕ (กะหล่ําปลี ผักกาดขาว ผักคะนา ผักบุง ผั กชี ตนหอม หัวผักกาดขาว มะเขือยาว และสมเขียวหวาน) ไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ ๑.๑ โดยเปนผลจาก ไขไก ลดลงรอยละ ๗.๔ ขณะที่ นมและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ (นมสด นมขนหวาน นมถั่วเหลือง) ไกสด ลดลงรอยละ ๒.๔ ทั้งนี้ เนื่องจากเขาสูฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวย ทําใหปริมาณสินคาเกษตรและ ปศุสั ตวเ ขาสู ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ เครื่ อ งประกอบอาหารบางชนิดปรั บราคาลดลง ไดแก น้ํามั นพื ช ซอสพริก เปนตน ในขณะที่ อาหารบริโภค- ในบาน สูงขึ้นรอยละ ๓.๐ (กับขาวสําเร็จรูป ขาวผัด) ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ ๐.๘ (ขาวสารเจา เสนกวยเตี๋ยว เตาหู)

-11-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓.๒) ดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม ใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลงร อ ยละ ๐.๒) จากการปรั บ ราคาขายปลี ก น้ํามั น เชื้อ เพลิ ง ภายในประเทศโดยเฉลี่ ยลดลง รอยละ ๑.๒ ในขณะที่ สินคาและบริการอื่น ๆ ปรับราคาสูงขึ้น ไดแก เครื่องใชเบ็ดเตล็ดในบาน รอยละ ๑.๗ (กระติกน้ํารอน หมอหุงขาวไฟฟา) ไมกวาด ถานไม สบูถูตัว คาน้ําประปา คาบริการลางรถ เปนตน ๔) ถาพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ดัชนีสูงขึ้นรอยละ ๗.๓ จากการสูงขึ้นของดัชนี หมวดอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๑๑.๙ โดยเปนผลจากอาหารบริโภค-ในบาน รอยละ ๒๓.๒ ผักและผลไม รอยละ ๑๙.๖ เนื้อสั ตว เปดไกและสัตวน้ํา รอ ยละ ๑๔.๘ เครื่องประกอบอาหาร รอยละ ๑๓.๙ อาหาร บริโภค-นอกบาน รอยละ ๗.๖ ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง รอยละ ๕.๘ ไขและผลิตภัณฑนม รอยละ ๔.๘ สําหรั บหมวดอื่ น ๆ ไมใชอ าหารและเครื่อ งดื่ม สู งขึ้นร อยละ ๒.๘ เป นผลจากหมวดพาหนะ ขนสง และ การสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ ๔.๘ (คาโดยสารสาธารณะ คาซื้อยานพาหนะ ) หมวดการตรวจรักษาและบริการ สวนบุคคล รอยละ ๓.๐ (คาตรวจรักษาและคายา คาใชจายสวนบุคคล) หมวดเคหสถาน รอยละ ๒.๑ (คาที่พัก อาศัย วัสดุกอสราง ไฟฟา เชื้อเพลิง และน้ําประปา) หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา รอยละ ๐.๖ ขณะที่หมวด การบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ ๒.๒ และ ๐.๖ ตามลําดับ ๕) หากพิจารณาดัชนีเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ เทียบกับป ๒๕๕๓ ดัชนีสูงขึ้นรอยละ ๕.๘ จากการสูงขึ้น ของดั ช นี ห มวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร อ ยละ ๘.๓ กล า วคื อ อาหารบริ โ ภค-ในบ า น ร อ ยละ ๑๕.๙ เครื่องประกอบอาหาร รอยละ ๑๔.๐ ผักและผลไม รอยละ ๑๓.๙ เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา รอยละ ๑๐.๑ ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง รอยละ ๕.๒ อาหารบริโภค-นอกบาน รอยละ ๔.๔ ไขและผลิตภัณฑนม รอยละ ๒.๘ สวนหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ ๓.๓ จากการสูงขึ้นของสินคาหมวด พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร รอยละ ๖.๕ หมวดการตรวจรักษา และบริการสวนบุคคล รอยละ ๒.๖ หมวดเคหสถาน รอยละ ๑.๖ หมวดเครื่องนุงหม และรองเทา สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ ในขณะที่หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ ๑.๔ และ ๐.๑ ตามลําดับ ตารางที่ 1-4 ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินคา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ป ๒๕๕๐ = ๑๐๐ หมวด ดัชนีราคาผูบริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน

ธันวาคม 2554 120.9 139.1 106.3 115.8

ป 2554 Q1 342.9 381.2 312.4 327.9

Q2 353.9 399.6 317.5 336.4

Q3 359.8 406.2 322.7 341.8

* ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต

-12-

Q4 362.5 416.7 319.3 345.6


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

2. สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ ป 2554 (ตุลาคม – ธันวาคม) นําเสนอในประเด็นตางๆ ตามลําดับ คือ 2.1) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน 2.2) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา 2.3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 2.4) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน 2.5) การประกันสังคม

๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน 1) กําลังแรงงาน สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จากขอมูลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรในวัยทํางาน (อายุ ๑๕ ปขึ้นไป) จํานวน ๒๒๙,๑๘๑ คน ผูที่อยูในกําลังแรงงานรวม จํานวน 166,884 คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน 166,554 คน (รอยละ 99.80 ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) , ผูวางงาน จํานวน 329 คน (รอยละ 0.20) ซึ่งหาก เปรียบเทียบกับชวงเดือนกันของปกอน พบวา กําลังแรงงานโดยรวมมีสัดสวนของผูมีงานทําเพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๗๒ และอัตราการวางงานเทากัน รอยละ 0.14 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําจําแนกตามเพศ ไตรมาส 3 ป 2554 พบวา อัตราสวนของการ มีงานทําเพศชายสูงกวาเพศหญิง กลาวคือ เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทํา จํานวน 93,128 คน (รอยละ 55.80) เพศหญิงมีอัตราสวนของการมีงานทํา จํานวน 73,755 คน (รอยละ 44.20) เมื่อพิจารณาในภาพรวมอัตราการมีงานทํ าไตรมาส 3 ป 2554 ซึ่งคํานวณจากสัดส วนผู มีงานทํ า ต อผู อยู ในกํ าลั งแรงงานมี อั ตราร อยละ 99.80 นั่ นหมายความว า จํ านวนผู อยู ในกํ าลั งแรงงาน ๑๐๐ คน จะมีงานทําทั้งหมด (ตารางที่ 2-1)

-13-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑ ประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ หนวย: คน

สถานภาพแรงงาน ผูมีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ๑. ผูอยูในกําลังแรงงาน ๑.๑ ผูมีงานทํา ๑.๒ ผูวางงาน ๑.๓ ผูที่รอฤดูกาล ๒. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ๒.๑ ทํางานบาน ๒.๒ เรียนหนังสือ ๒.๓ อื่นๆ

ไตรมาส ๓ ป ๕๓ ไตรมาส ๓ ป ๕๔ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 110,313 116,206 226,519 111,596 117,585 229,181 91,767 73,914 165,681 93,128 73,755 166,884 91,685 73,676 165,361 93,128 73,426 166,554 82 238 320 0 329 329 0 0 0 0 0 0 18,546 42,292 60,838 18,468 43,830 62,297 968 25,048 26,017 1,553 24,761 26,314 7,083 7,932 15,015 7,314 7,268 14,581 10,495 9,311 19,806 9,601 11,801 21,402

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ :

๑.อัตราการมีงานทําจังหวัด

=

๒.อัตราการวางงานจังหวัด

ผูมีงานทําในจังหวัด x๑๐๐ ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด ผูวางงานในจังหวัด x ๑๐๐ ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด

=

ผูที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ๒๒๙,๑๘๑ คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน ๑๖๖,๘๘๔ คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ๖๒,๒๙๗ คน

ผูมีงานทํา ๑๖๖,๕๕๔ คน

ทํางานบาน ๒๖,๓๑๔ คน

ผูวางงาน ๓๒๙ คน

เรียนหนังสือ ๑๔,๕๘๑ คน

ผูรอฤดูกาล - คน

อื่นๆ ๒๑,๔๐๒ คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

-14-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑ เปรียบเทียบจํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

๒) การมีงานทํา ๒.๑) ผูมีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ผูมีงานทําในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้น ๑๖๖,๕๕๔ คน (รอยละ ๙๙.๘๐ ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๐.๗๒ แบงออกเปนกลุมตางๆ ตามสถานภาพการทํางาน พบวา ผูมีงานทําสวนใหญเปนกลุมลูกจางเอกชน จํานวน 96,119 คน เพิ่มขึ้น รอยละ ๖.๘๙ รองลงมาไดแก กลุ มผูทํางานส วนตัว จํานวน 35,471 คน เพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๒๗ และกลุ ม ลูกจางรัฐบาล จํานวน 14,011 คน ลดลงรอยละ ๘.๒๕ ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒) ตารางที่ ๒-๒ ผูมีงานทําจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ หนวย: คน

สถานภาพการทํางาน นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม รวม

ไตรมาส ๓ ป ๕๓ ชาย หญิง รวม 8,023 4,592 12,615 8,831 6,440 15,271 52,597 37,326 89,923 20,831 14,544 35,376 1,403 10,773 12,176 0 0 0 91,685 73,676 165,361

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

-15-

ไตรมาส ๓ ป ๕๔ ชาย หญิง รวม 5,742 1,374 7,116 8,138 5,873 14,011 51,171 44,948 96,119 22,130 13,341 35,471 5,947 7,890 13,837 0 0 0 93,128 73,426 166,554


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบจํานวนผูมีงานจําแนกตามสถานภาพการทํางานของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

๒.๒) ผูมีงานทําจําแนกรายอุตสาหกรรม ผูมีงานทํา ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๖,๕๕๔ คน พบวาเปนผูทํางานในภาคเกษตรกรรม จํ านวน ๖,๗๓๑ คน (ร อ ยละ ๔.๐๔ ของผู มี ง านทํ าทั้ ง หมด) เพิ่ ม ขึ้ นจากชว งเดียวกั นของป ก อ นร อ ยละ ๑๓๒.๕๘ และทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๙,๘๒๓ คน (รอยละ ๙๕.๙๖) ลดลงจากชวงเดียวกัน ของปกอนรอยละ ๑.๖๓ เมื่ อ พิ จ ารณาจํ าแนกเป นรายสาขายอ ย พบว าสาขานอกภาคเกษตร กลุ ม ผู ทํ างานนอกภาค เกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุ ด จํานวน 51,527 คน (ร อยละ ๓๐.๙๔ ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด) รองลงมาคือ สาขาการขายสง การขายปลีกฯ จํานวน ๓๔,๘๔๕ คน (รอยละ ๒๐.๙๒) และสาขาการผลิต จํานวน ๑๐,๗๐๙ คน (รอยละ ๖.๔๓) (ตารางที่ ๒-๓) สาขาที่ มี อั ต ราการขยายตัวของการจ างงานมากที่ สุ ด ได แก สาขาเกษตรกรรม การล าสั ต ว การปาไม และการประมง มีการขยายตัวสูงสุดรอยละ ๓๒.๓๙ รองลงมาไดแก สาขาการเปนสื่อกลางทาง การเงิน มีการขยายตัวรอยละ ๒๒.๕๑ และสาขาการผลิต มีการขยายตัวรอยละ ๙.๘๔ ตามลําดับ

-16-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๓ ผูมีงานทําจําแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ๑. เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม 2. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟา กาซ และการประปา 5. การกอสราง 6. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 7. โรงแรม และภัตตาคาร 8. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 9. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 10. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และ กิจกรรมทางธุรกิจ 11. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 12. การศึกษา 13. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 14. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการ สวนบุคคลอื่น ๆ 15. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 16. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศ อื่นๆ และสมาชิก 17. การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย 18. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 19. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 20. การบริหารและการสนับสนุน 21. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ 22. ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ชาย 1,931 1,931 91,255 0 5,187 790 10,516 23,479

ไตรมาส ๓ ป ๕๓ หญิง รวม 963 2,894 963 2,894 72,713 162,467 0 0 2,894 8,081 145 935 1,937 12,453 15,131 38,609

ชาย 4,924 4,924 88,206 0 5,876 659 8,163 19,240

หนวย: คน ไตรมาส ๓ ป ๕๔ หญิง รวม 1,807 6,731 1,807 6,731 71,620 159,823 0 0 4,833 10,709 0 659 1,445 9,608 15,605 34,845

18,329 11,940 0 4,376

26,969 1,184 403 3,017

45,298 13,124 403 7,393

24,235 7,273 297 1,364

27,292 706 444 1,800

51,527 7,979 741 3,164

5,336

3,566

8,902

4,461

1,530

5,991

2,143 761 6,265

3,061 4,738 7,386

5,204 5,499 13,651

1,683 0 2,259

3,689 2,003 5,099

5,372 2,003 7,358

633 0

2,284 0

2,917 0

298 0

1,968 0

2,266 0

0 0 0 0 0 0 91,685

0 0 0 0 0 0 73,676

0 0 0 0 0 0 165,361

131 1,187 1,667 5,138 4,275 0 93,130

197 0 437 2,296 2,276 0 73,427

328 1,187 2,104 7,434 6,551 0 166,554

-17-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบจํานวนผูทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

๒.๓) ผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ พบวา อาชีพที่มีผูทํางานมากที่สุด ไตรมาส ๓ ป 2554 ไดแก พนักงานบริการและพนักงาน ในรานคาและตลาด จํานวน ๖๑,๙๔๐ คน (คิดเปนรอยละ ๓๗.๑๙) รองลงมาไดแกอาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ใน ดานการขาย และการใหบริการ จํานวน ๒๒,๙๑๓ คน (รอยละ ๑๓.๗๖) และผูปฏิบัติงานดานความสามารถ ทางฝมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๑,๙๙๐ คน (รอยละ ๑๓.๒๐) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๔) อัตราการขยายตัวของการจางงาน จําแนกตามอาชีพมากที่สุด ไดแก อาชีพผูปฏิบัติงานที่มี ฝมือในดานการเกษตร มีการขยายตัวรอยละ ๑๒.๗๑ รองลงมาไดแก อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค สาขาตางๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ มีการขยายตัวรอยละ ๕.๙๔ และอาชีพพนักงานบริการและพนักงานใน รานคา และตลาด มีการขยายตัวรอยละ ๑.๒๗ ตามลําดับ

-18-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๔ ผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ อาชีพ ๑. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ๒. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ๓. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพที่ เกี่ยวของ ๔. เสมียน เจาหนาที่ ๕. พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด ๖. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ๗. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ ๘. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการ ประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ ๑๐. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น ยอดรวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๓ ป ๕๓ ชาย หญิง รวม 7,750 2,621 10,372 3,880 4,389 8,269

หนวย: คน ไตรมาส ๓ ป ๕๔ ชาย หญิง รวม 6,983 843 7,826 3,644 4,254 7,898

3,562

4,289

5,773

9,336

5,108

9,397

1,432 7,123 28,105 31,535 5,932 3,168

8,556 1,209 4,530 59,640 28,008 33,932 9,099 8,788 4,240

5,739 61,940 13,028

15,490

3,004

18,494 17,290

4,700

21,990

14,279

1,009

15,288 14,782

1,042

15,824

11,255 15,052 26,307 8,135 14,778 22,913 0 0 0 0 0 0 91,685 73,676 165,361 93,128 73,426 166,554

แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผูทํางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

-19-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๔) ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จและเพศ เมื่ อ พิ จารณาประชากรอายุ ๑๕ ป ขึ้นไป จําแนกตามระดับ การศึก ษาที่ จ บ พบวาไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ แรงงานสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน ๕๐,๐๓๔ คน (รอยละ ๒๑.๘๓ ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด) รองลงมาไดแก และรองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 44,544 คน (รอยละ ๑๙.๔๔) และไมทราบระดับการศึกษา จํานวน 30,992 คน (รอยละ ๑๓.๕๒) (ตารางที่ ๒-๕) ตารางที่ ๒-๕ ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ระดับการศึกษา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา ๖. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา ๗. การศึกษาอื่น ๆ ๘. ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ชาย 2,915 15,476 21,769 23,657 15,084 8,730 6,224 130 20,355 12,057 5,866 2,432 0 11,056 110,313

ไตรมาส ๓ ป ๕๓ หญิง 5,149 22,988 19,679 17,522 18,573 13,736 4,837 0 22,840 15,331 5,926 1,583 0 9,455 116,206

รวม 8,064 38,464 41,448 41,179 33,657 22,466 11,061 130 43,196 27,388 11,793 4,015 0 20,510 226,519

ชาย 1,841 21,031 13,411 21,914 18,189 14,013 4,035 141 16,843 11,263 4,869 711 0 18,366 111,596

หนวย: คน ไตรมาส ๓ ป ๕๔ หญิง รวม 2,616 4,457 29,003 50,034 13,238 26,649 22,630 44,544 15,556 33,745 12,955 26,968 2,601 6,636 0 141 21,917 38,760 14,535 25,798 4,488 9,357 2,894 3,605 0 0 12,626 30,992 117,585 229,181

แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดสวนของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔

-20-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓) การวางงาน ผูวางงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ จํ านวนทั้งสิ้ น ๓๒๙ ราย (คิดเปนอัตราการวางงาน เทากับ รอ ยละ ๐.๑๔) ทั้ง นี้เ มื่อ พิจารณากลุม ผูวางงานจํ าแนกตามเพศแลว พบวาเพศหญิ งจะมี อัตราการ วางงานเปนเพศหญิงทั้งสิ้น โดยมีอัตราการวางงานป ๒๕๕๔ รอยละ (ตารางที่ ๒-๖) ตารางที่ ๒-๖ จํานวนผูวางงาน และอัตราการวางงาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ หนวย: คน

ระดับการศึกษา กําลังแรงงาน จํานวนผูวางงาน อัตราการวางงาน

ไตรมาส ๓ ป ๕๓

ชาย 110,313 82 0.07

หญิง 116,206 238 0.20

ไตรมาส ๓ ป ๕๔

รวม 226,519 320 0.14

ชาย 111,596 0 0.00

หญิง 117,585 329 0.28

รวม 229,181 329 0.14

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: อัตราการวางงาน = (ผูไมมีงานทํา/กําลังแรงงานรวม)X๑๐๐

แผนภาพที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการวางงานไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต

-21-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๒ การจัดหางานและสงเสริมการมีงานทํา ๑) การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ จากขอมูลสถิติของสํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบวา มีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงาน จัดหางานจังหวัดผานระบบ ON-LINE ชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้น ๗๐๘ อัตรา ลดลง จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 58.45 ผูลงทะเบียนสมัครงานชวงมีจํานวนทั้งสิ้น 974 อัตรา ลดลงจาก ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.16 บรรจุงานมีจํานวนทั้งสิ้น 1,173 อัตรา เพิ่มขึ้นจากปชวงเดียวกันของป กอนรอยละ 118.03 (ตารางที่ ๒-๗) เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดหางานระหวางเพศชายและเพศหญิงในชวงเดือนตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๔ พบวาตําแหนงงานวางสวนใหญจะไมร ะบุเพศจํานวน 308 อั ตรา (รอยละ 43.50 ของ ตําแหนงงานวางทั้งหมด) รองลงมาเพศชาย จํานวน 204 อัตรา (รอยละ 28.81) และเพศหญิง จํานวน 196 อัตรา (รอยละ 27.68) ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนผูลงทะเบียนสมัครงาน โดยมีเพศชายลงทะเบียนสมัคร งาน จํานวน 449 อัตรา (รอยละ 46.10) และเพศหญิง จํานวน 525 อัตรา (รอยละ 53.90) สวนการบรรจุ งานนั้นเป นเพศชาย จํ านวน 479 อั ตรา (ร อ ยละ 40.84) และเพศหญิ ง จํ านวน 694 อัตรา (ร อ ยละ 59.16) ตารางที่ ๒-๗ ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ป ชาย ต.ค.-ธ.ค. ๕๓ ต.ค.-ธ.ค. ๕๔

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) หญิง ไมระบุ

425 369 204 196 ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

910 308

รวม

ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน) ชาย หญิง รวม

1,704 708

462 449

565 525

1,027 974

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง 194 479

344 694

แผนภูมิที่ ๒-๗ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

-22-

รวม 538 1,173


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.๒) ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมแลว พบวาตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญ รอยละ 99.15 เป นงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มีตําแหนงงานวางมากที่ สุ ด จํานวน 247 อัตรา (รอ ยละ 24.89) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอ มแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีตําแหนงงานวาง จํานวน 192 อัตรา (รอยละ 27.12) และสาขาการผลิต จํานวน 54 อัตรา (รอยละ 7.63) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๘) การบรรจุ งาน พบวาสาขาที่ มีก ารบรรจุง านมากที่ สุดไดแก สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มีการบรรจุงานทั้งสิ้น 505 คน (รอยละ 43.05) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีการบรรจุงาน จํานวน 264 คน (รอย ละ 22.59) และสาขาการผลิต มีการบรรจุงาน จํานวน 70 คน (รอยละ 5.97) ตามลําดับ ตารางที่ ๒-๘ ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ภาคเกษตรกรรม 6 ๑. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 6 ๒. การประมง 0 นอกภาคเกษตรกรรม 702 ๓. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 0 ๔. การผลิต 54 ๕. การไฟฟา กาซ และการประปา 2 ๖. การกอสราง 41 ๗. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 192 ๘. โรงแรม และภัตตาคาร 247 ๙. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 1 ๑๐. การเปนสื่อกลางทางการเงิน 18 ๑๑. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ 37 ๑๒. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 0 ๑๓. การศึกษา 3 ๑๔. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 41 ๑๕. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 28 ๑๖. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 0 ๑๗. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก 0 ๑๘. ไมทราบ 24 19. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม 0 20. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 13 21. กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ 1 22. ไมทราบ 0 รวม 708 หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สาขาอุตสาหกรรม

-23-

บรรจุงาน (คน) 12 12 0 1,161 0 70 0 55 265 505 1 21 60 0 9 57 41 0 0 63 1 12 1 0 1,173


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๘ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.3) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ สาขาอาชีพที่มีตําแหนงงานวางมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตไดแกอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย ในรานคาและตลาดโดยมีตําแหนงงานวางมากที่สุด จํานวน 237 อัตรา (รอยละ 33.47) รองลงมาเปนอาชีพ เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 181 อัตรา (รอยละ 25.56) และอาชีพชางเทคนิคและะผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 90 อัตรา (รอยละ 12.71) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๙) ในดานผูหางานนั้นสอดคลองกับความตองการของตําแหนงงานวางคือ มีผูลงทะเบียนสมัครงาน ในสาขาอาชีพ พนัก งานบริ ก าร พนัก งานขายในร านคาและตลาดมากที่ สุ ด 356 คน (ร อ ยละ 36.55) รองลงมาไดแก อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 187 คน (รอยละ 19.20) และชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวขอ ง จํ านวน 97 คน (รอยละ 9.96) ตามลําดับ สวนการบรรจุง านนั้น พบวาอาชีพพนักงานบริ การ พนักงานขายในรานคาและตลาด เปนอาชีพที่ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 480 คน (รอยละ 40.92) รองลงมาคือ อาชีพ เสมี ยน เจ าหนาที่ จํานวน 273 อั ตรา (ร อยละ 23.27) และอาชีพ ชางเทคนิคและ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 161 อัตรา (รอยละ 13.73) ตามลําดับ

-24-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๙ จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) ประเภทอาชีพ ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุฒิโส ผูจัดการ ผูประกอบวิชาชีพดานอื่นๆ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เสมียน เจาหนาที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานดานการประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผูฝกงาน รวม หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตําแหนงงาน วาง (อัตรา) 13 31 90 181 237 3 51 50 52 0 708

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 63 77 97 187 356 5 71 81 37 0 974

แผนภูมิที่ ๒-๙ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามสาขาอาชีพ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

-25-

บรรจุงาน (คน) 32 35 161 273 480 3 71 62 56 0 1,173


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.4) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา สํ าหรั บ ตําแหนง งานวางตามระดับ การศึก ษาพบวา มี ตําแหนง งานวางสํ าหรั บ แรงงานที่ จ บ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 262 อัตรา (รอยละ 37.01) รองลงมาระดับ ปวช. จํานวน 126 อัตรา (รอยละ 17.80) และระดับ ปวส. จํานวน 124 อัตรา (รอยละ 17.51) ตามลําดับ สวนผูลงทะเบียน สมัครงานสวนใหญเปนแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 359 คน (รอยละ 36.86) รองลงมา ไดแกระดับปริญญาตรี จํานวน 292 คน (รอยละ 29.98) และประถมศึกษาและต่ํากวา จํานวน 158 คน (รอยละ 16.22) สวนการบรรจุ งานนั้น ระดับ การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี มีการบรรจุงานมากที่ สุด 459 คน (รอยละ 39.13) รองลงมา ไดแกระดับมัธยมศึกษา 365 คน (รอยละ 31.12) และ ระดับปวส. 166 คน (รอยละ 14.15) (ตารางที่ ๒-๑๐) ตารางที่ ๒-๑๐ จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาและต่ํากวา มัธยมศึกษา ปวช. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) 72 262 126 0 0 126 124 0 0 124 35 89 0 0 0 708

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

-26-

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) 158 359 62 19 20 23 97 52 30 15 6 292 0 0 0 974

บรรจุงาน (คน) 87 365 91 42 23 26 166 105 37 24 5 459 0 0 0 1,173


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑๐ สัดสวนของตําแหนงงานวาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) การจัดหางานตางประเทศ ๒.๑) จํานวนแรงงานไทยที่แจงความประสงคไปทํางานในตางประเทศ ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จํานวน ๑๓ คน เปนชาย ๔ คน (รอยละ ๓๐.๗๗) และหญิง ๙ คน (รอยละ ๖๙.๒๓) แรงงานไทย ที่ไปลงทะเบียนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๕ คน (รอยละ ๓๘.๔๖) รองลงมาคือ ระดับ อนุปริญญา (ปวช. ปวส. ปวท.) จํานวน ๔ คน (รอยละ ๒๐.๗๗) และระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓ คน (รอยละ ๒๓.๐๘) ตามลําดับ สําหรับแรงงานชายที่แจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ สวนใหญจบการศึกษาระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน ๒ คน (รอยละ ๕๐ ของแรงงานชายทั้งหมด) รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมศึกษา จํานวนละ ๑ คน (รอยละ ๒๕) ตามลําดับ สวนแรงงานหญิงที่แจงความประสงค สวนใหญจ บการศึก ษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๔ คน (รอยละ ๔๔.๔๔ ของแรงงานหญิงทั้งหมด) รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓ คน (รอยละ ๓๓.๓๓) และระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน ๒ คน (รอยละ ๒๒.๒๒) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๑)

-27-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๑ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 1 0 2 1 0 0 4

จํานวน (คน) หญิง 0 3 2 4 0 0 9

รวม 1 3 4 5 0 0 13

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๑ สัดสวนของแรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา

-28-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๒) จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับใบอนุมัติใหไปทํางานตางประเทศ การอนุญ าตใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศไดของจัง หวัดภูเ ก็ ต ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญ เปนประเภท Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญา จํานวน ๘๓ คน (รอยละ ๖๙.๑๗) รองลงมานายจ างพาไปทํางาน จํานวน ๒๘ คน (รอ ยละ ๒๓.๓๓) และเดินทางดวยตนเอง จํานวน ๙ คน (รอยละ ๗.๕๐) (ตารางที่ ๒-๑๒) ตารางที่ ๒-๑๒ จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

วิธีการเดินทาง

จํานวน (คน)

บริษัทจัดหางานจัดสง Re-Entry เดินทางดวยตนเอง นายจางพาไปฝกงาน นายจางพาไปทํางาน กรมการจัดหางานจัดสง

0 83 9 0 28 0 120

รวม หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๒ สัดสวนของแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง

-29-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๓) ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน แรงงานไทยที่เ ดินทางไปทํางานตางประเทศตามที่ ไดรั บ อนุญ าตในส วนใหญ จ ะไปทํ างานใน ภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จํานวน ๘๖ คน (รอยละ ๗๑.๖๗ ของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศทั้งหมด) รองลงมาคือ ภูมิภาคอเมริกา จํานวน ๑๕ คน (ร อยละ ๑๒.๕๐) , ภูมิ ภาคยุโ รป จํานวน ๑๑ คน (รอ ยละ ๙.๑๗) และภูมิภาคแอฟริกา จํานวน ๘ คน (รอยละ ๖.๖๗) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๓) ตารางที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ หนวย: คน

ภูมิภาค

จํานวน(คน)

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเรีย ภูมิภาคอื่น ๆ

86 0 8 11 15 0 0 120

รวม หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต

-30-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓) แรงงานตางดาว ๓.๑) จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ตมีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั้งสิ้นจํานวน ๗๙,๖๓๕ คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอ นรอยละ 40.66 ซึ่ งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขาเมืองของคนตางดาว พบวากลุมเขาเมืองถูกกฎหมายมีมากกวาคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยมีคนตางดาวเขาเมืองถูก กฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน (รอยละ ๕๔.๔๗) และคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันฯ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน (รอยละ ๔๕.๕๓) กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่ ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต มาตรา ๙ ประเภทพิสูจนสัญชาติ(MOU) มากที่สุดจํานวน ๓๕,๘๗๖ คน (รอยละ ๘๒.๗๑ ของคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) , ประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน ๖,๖๓๘ คน (รอยละ ๑๕.๓๐) , นําเขา จํานวน ๖๗๗ คน (รอยละ ๑.๕๖) และมาตรา ๑๒ สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน ๑๘๓ คน (รอยละ ๐.๔๒) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวนคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายในชวงเดือนกันของปกอนเพิ่มขึ้น รอยละ 122.90 กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีคงเหลื อ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน ส วนใหญเปนเปนมติคณะรัฐมนตรี ๓ สั ญชาติ จํานวน ๒๖,๑๓๕ คน (รอยละ ๙๙.๖๕) รองลงมาไดแก ชนกลุมนอย จํานวน ๑๒๖ คน (รอยละ ๐.๓๕) ตามลําดับ โดยเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของ ปกอน พบวาคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ลดลงรอยละ 2.41

-31-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๔ จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จําแนกตามลักษณะ การเขาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ป

คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย มาตรา ๙

คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย รวม

มาตรา ๑๓

หนวย: คน รวมทั้งสิ้น

ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

MOU นําเขา พิสูจน สัญชาติ

มาตรา ๑๒ สงเสริม การ ลงทุน (BOI)

ป 2553

-

5,764

193 13,332

170

19,459 158

37,000 37,158 56,617

ป 2554

-

6,638

677 35,876

183

43,374 126

36,135 36,261 79,635

ชนกลุม นอย

รวม

มติ ครม. (๓ สัญชาติ)

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๔ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผัน ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

-32-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓.๒) จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย กลุ มแรงงานต างดาวหลบหนีเ ขาเมื องที่ ไดรั บ การผ อนผั นให ทํ างานตามมติคณะรั ฐ มนตรี นั้ น เปนแรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตใหมาทํางานเปนการชั่วคราว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานระดับลาง ในประเทศไทย จําแนกเปนแรงงาน ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนแรงงานตางดาว หลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตอใบอนุญาตทํางานในไตรมาสนี้ จํานวน ๓๖,๑๓๕ คน (ตารางที่ ๒-๑๕) เมื่อพิจารณารายสัญชาติ พบวา แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งหมดเปนสัญชาติพมา จํานวน 35,746 คน (รอยละ ๙๘.๙๒) , สัญชาติลาว จํานวน 332 คน (รอยละ ๐.๙๒) และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 57 คน (รอยละ 0.16) เปนตน ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจําป ๒๕๕๔ หนวย: คน

สัญชาติ (คน)

รวมทั้งสิ้น

พมา

ลาว

กัมพูชา

35,746

332

57

36,135

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจําป ๒๕๕๔

-33-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๔) การสงเสริมการมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตทําการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ ทั้งหมด ๑ ครั้ง โดยเปนกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ทั้ง นี้ ผูไดรั บผลประโยชนจ ากการจัดกิจ กรรมการสง เสริ มงานทํามีทั้ ง สิ้น ๒๗๓ คน แบง เป นชาย ๑๔๒ คน (คิดเปนรอยละ ๕๒.๐๑ ของผูไดรับ ผลประโยชนทั้ งหมด) และหญิ ง ๑๓๑ คน (ร อยละ ๔๗.๙๙) (ตารางที่ ๒-๑๖) ตารางที่ ๒-๑๖ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทํา จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) กิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อสงเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ อบรมผูรับงาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน ประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน รวม

จํานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม 1 0 0 0 0 0 1

ชาย ๑๔๒ 0 0 0 0 0 ๑๔๒

ผูไดรับประโยชน(คน) หญิง รวม ๑๓๑ ๒๗๓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ๑๓๑ ๒๗๓

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๖ เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับประโยชนจากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม การมีงานประเภทตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต

-34-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๑) การฝกเตรียมเขาทํางาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมื อแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่ ม ศักยภาพฝมื อแรงงานไทยใหมีม าตรฐานฝ มือทั ดเที ยมประเทศตางๆขณะเดียวกันเป นการพัฒ นาทักษะให สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน ๑๐ คน พิจารณา ตามกลุ ม อาชีพ พบวา เป นกลุ ม ชางอุ ตสาหกรรมศิล ป จํ านวน ๑๐ คน (ร อ ยละ ๑๐๐.๐๐) โดยทั้ ง หมด อยูระหวางการฝก (ตารางที่ ๒-๑๗) ตารางที่ ๒-๑๗ การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

กลุมอาชีพ ๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0

หมายเหตุ

อยูระหวางการฝก จํานวน ๑๐ คน

ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๗ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผานการฝกเตรียมเขาทํางาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

-35-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) การฝกยกระดับฝมือแรงงาน สําหรั บ การฝ ก ยกระดับ ฝ มื อ แรงงานในเดือ นตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ พบวามี ผู เ ขารั บ การฝ ก ยกระดับฝ มือแรงงานทั้งสิ้น ๗๘๗ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพพบวากลุมธุรกิจ และบริก าร มีการ ฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงานมากที่ สุ ด จํ า นวน ๗๕๐ คน (ร อ ยละ ๙๕.๓๐) รองลงมาคือ กลุ ม ช า งไฟฟ า อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน ๓๗ คน (รอยละ ๔.๗๐) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๗๓๗ คน (คิดเปนรอยละ ๙๓.๖๕ ของผูเขารับการฝก ยกระดับฝ มือ แรงงานทั้ง หมด) โดยกลุ มชางไฟฟ า อิ เ ล็ก ทรอนิก ส คอมพิ วเตอร มี ผูผ านการฝ กมากที่ สุ ด จํานวน ๓๗ คน (รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอาชีพดังกลาว) รองลงมา คือ กลุมธุรกิจและบริการ มีผูผานการฝก จํานวน ๗๐๐ คน (รอยละ ๙๓.๓๓ ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือ แรงงานในกลุมอาชีพดังกลาว) และอยูในระหวางการฝก จํานวน ๒๕ คน ตารางที่ ๒-๑๘ การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) หนวย: คน

กลุมอาชีพ ๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 750 700 787 737

หมายเหตุ

อยูระหวางการฝก จํานวน ๒๕ คน

ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

-36-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ พบวามีผูเขารับการทดสอบ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานทั้ ง สิ้ น ๓๐ คน โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตามกลุ ม อาชีพ พบวากลุ ม ชางเครื่ อ งกลทั้ ง หมด จํานวน ๓๐ คน (รอยละ ๑๐๐.๐๐) ทั้งนี้ ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน ๓๐ คน (คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผูเขารับ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในกลุมอาชีพดังกลาว) (ตารางที่ ๒-๑๙) ตารางที่ ๒-๑๙ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔) หนวย: คน

กลุมอาชีพ

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก 0 0 30 0 0 0 0 30

๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๙ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการทดสอบฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

-37-

0 0 30 0 0 0 0 30


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๔ การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๑) การตรวจคุมครองแรงงาน ในเดื อ นตุ ล าคม - ธั น วาคม ๒๕๕๔ สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๙ แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับการคุมครอง จํานวน ๖,๘๑๑ คน จําแนกเปนชาย จํานวน ๒,๙๙๑ คน (รอยละ ๔๓.๙๑ ของลูกจางที่ผานการตรวจทั้งหมด) หญิ ง จํ านวน ๓,๘๑๖ คน (ร อยละ ๕๖.๐๓) และเด็ก จํ านวน ๔ คน (ร อยละ ๐.๐๖) ตามลํ าดับ ซึ่ งสถาน ประกอบการที่ผานการตรวจสูงสุดเปนสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน และขนาด ๑๐- ๑๙ คน จํานวนละ ๓๐ แหง (รอยละ ๒๑.๕๘ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) รองลงมาเปนสถานประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๒๙ แหง (รอยละ ๒๐.๘๖) จากผลการตรวจพบวาสถานประกอบการปฎิบัติถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด จํานวน ๑๓๙ แหง (รอยละ ๑๐๐.๐๐) เมื่อพิจารณาผลการตรวจจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวาสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน และขนาด ๑๐- ๑๙ คน ปฎิบัติถูกตองมากที่สุด จํานวนละ ๓๐ แหง (รอยละ ๒๑.๕๘ ของสถานประกอบการ ที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) รองลงมาเปนสถานประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๒๙ แหง (รอยละ ๒๐.๘๖) (ตารางที่ ๒-๒๐) ตารางที่ ๒-๒๐ การตรวจคุมครองแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจางทีผ่ านการตรวจ (คน) ประกอบการ ที่ผานการตรวจ (แหง) ชาย หญิง เด็ก ๑ - ๔ คน 15 14 20 0 ๕ - ๙ คน 30 93 128 0 ๑๐ - ๑๙ คน 30 220 202 0 ๒๐ - ๔๙ คน 29 409 474 4 ๕๐ - ๙๙ คน 15 495 583 0 ๑๐๐ - ๒๙๙ คน 16 1,169 1,211 0 ๓๐๐ - ๔๙๙ คน 3 456 491 0 ๕๐๐ - ๙๙๙ คน 1 135 707 0 ๑,๐๐๐ คน 0 0 0 0 รวม 139 2,991 3,816 4 ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รวม 34 221 422 887 1,078 2,380 947 842 0 6,811

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบตั ิถกู ตอง ปฏิบตั ิไมถูกตอง 15 0 30 0 30 0 29 0 15 0 16 0 3 0 1 0 0 0 139 0

แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตองตามกฎหมาย คุมครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต

-38-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการ ตรวจความปลอดภัยในการทํ างาน อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํ างานทั้ งสิ้น ๕๒ แห ง มีลู กจาง ที่ผานการตรวจหรื อไดรับการคุมครองรวม จํานวน ๕,๑๘๔ คน จําแนกเปนชาย จํ านวน ๒,๒๔๒ คน (รอยละ ๔๓.๒๕ ของลูกจางที่ผานการตรวจทั้งหมด) , หญิง จํานวน ๒,๙๔๒ คน (รอยละ ๕๖.๗๕) ตามลําดับ ซึ่งสถาน ประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการที่มีการจางงาน ๑๐๐-๒๙๙ คน จํานวน ๑๖ แหง (รอยละ ๓๐.๗๗) รองลงมา สถานประกอบการขนาด ๕๐-๙๙ คน จํานวน ๑๒ แหง (รอยละ ๒๓.๐๘) (ตารางที่ ๒-๒๑) จากผลการตรวจพบวา สถานประกอบกิ จการปฏิบั ติถูกตองตามกฎหมาย จํ านวน ๔๗ แห ง (รอยละ ๙๐.๓๘ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน ๕ แหง (ร อยละ ๙.๖๒) โดยเจ าหน าที่ ไดดําเนินการแนะนําแล ว ๕ แห ง เมื่ อพิ จารณาผลการตรวจจําแนกตามขนาด ของสถานประกอบการ พบวาสถานประกอบการ ขนาด ๑๐๐-๒๙๙ คน จํานวน ๑๒ แหง (ร อยละ ๒๕.๕๓) มีอัตราการปฏิบัติถูกตองมากที่สุด รองลงมา สถานประกอบการขนาด ๕๐-๙๙ คน จํานวน ๑๑ แหง (รอยละ ๒๓.๔๐) หมายเหตุ: อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายของการตรวจความปลอดภัย = (จํานวนสถานประกอบการที่ ปฏิบัติถูกตองของการตรวจความปลอดภัยขนาด i / จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจความปลอดภัย ทั้งหมดขนาด i) x ๑๐๐ ตารางที่ ๒-๒๑ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการ ขนาดสถานประกอบการ ที่ผานการตรวจ (แหง) ๑ - ๔ คน 0 ๕ - ๙ คน 7 ๑๐ - ๑๙ คน 6 ๒๐ - ๔๙ คน 9 ๕๐ - ๙๙ คน 12 ๑๐๐ - ๒๙๙ คน 16 ๓๐๐ - ๔๙๙ คน 1 ๕๐๐ - ๙๙๙ คน 1 ๑,๐๐๐ คน 0 รวม 52 ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ลูกจางทีผ่ านการตรวจ (คน) ชาย หญิง เด็ก รวม 0 28 26 145 407 1,289 212 135 0 2,242

-39-

0 29 53 182 460 1,308 203 707 0 2,942

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 57 79 327 867 2,597 415 842 0 5,184

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ถูกตอง ไมถูกตอง 0 0 7 0 6 0 9 0 11 1 12 4 1 0 1 0 0 0 47 5


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง/ไมถูกตองตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต

๓) การแรงงานสัมพันธ ๓.๑) องคการนายจางและลูกจาง ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ พบวา จังหวัดภูเก็ตมีองคการนายจาง ๒๑ แหง โดยทั้งหมด นั้นเปนองคการประเภทสมาคมนายจาง สําหรับองคการลูกจางนั้น มีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน ๑๙ แหง และสหพันธแรงงาน ๒ แหง (ตารางที่ ๒-๒๒ และ ๒-๒๓) ตารางที่ ๒-๒๒ จํานวนองคการนายจาง จําแนกตามประเภทองคการ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองคการ

จํานวน (แหง) ๒๑ ๒๑

สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง รวม ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๒ สัดสว0%นขององคการนายจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต

สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคก ารนายจาง

100%

-40-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๒๓ จํานวนองคการลูกจาง จําแนกตามประเภทองคการ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองคการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง รวม

จํานวน (แหง) ๑๙ ๒ ๒๑

ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๓ สัดสวนขององคการลูกจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต 9.52%

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจ การเอกชน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจ าง

90.48%

-41-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

3.๒) ขอพิพาทและความขัดแยง สําหรับการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต พบวา มีการแจงขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง จํานวน ๓ แหง ๓ ครั้ง ๑,๑๐๐ คน (ตารางที่ ๒-๒๔) ตารางที่ ๒-๒๔ ขอเรียกรอง ขอพิพาท ขอขัดแยง ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต ขอเรียกรอง/ขอพิพาท/ขอขัดแยง การแจง/ยุติขอเรียกรอง

แหง

ครั้ง 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๑. การแจงขอเรียกรอง ๒. การยุตขิ อเรียกรอง ๒.๑ การยุติโดยไมเกิดขอพิพาทแรงงาน - ตกลงกันเอง - ถอนขอเรียกรอง - อื่น ๆ ๒.๒ การเกิดขอพิพาทแรงงาน ๓. ขอเรียกรองยังไมยุติ การเกิดขอพิพาท/ยุติขอพิพาท ๑. การเกิดขอพิพาทแรงงาน ๒. การยุติขอพิพาทแรงงาน - ยุติภายใน ๕ วัน - ยุติเกิน ๕ วัน - ชี้ขาดโดยบังคับ - ชี้ขาดโดยสมัครใจ - อื่น ๆ ๓. ขอพิพาทแรงงานยังไมยุติ การเกิดขอขัดแยง/ยุติขอขัดแยง ๑. การเกิดขอขัดแยง ๒. การยุติขอขัดแยง - ตกลงกันได - ถอนเรื่อง - ฟองศาลแรงงาน ๓. การผละงาน ๔. ขอขัดแยงยังไมยุติ

3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๔ จํานวนสถานประกอบการที่มีขอเรียกรอง ขอพิพาท ขอขัดแยง ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

-42-

คน 1,100 1,100 0 0 250 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๕) การประกันสังคม ๑) จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคมจํานวน ๓ แหง ในป ๒๕๕๔ แบงเปน สถานพยาบาลของรั ฐบาล ๒ แห ง (ร อยละ ๖๖.๖๗ ของสถานพยาบาลหลัก ทั้ง หมด) และสถานพยาบาล เอกชน ๑ แหง (รอยละ ๓๓.๓๓) (ตารางที่ ๒-๒๕) สํ า หรั บ รายชื่ อ สถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมของรั ฐ ได แ ก โรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต และโรงพยาบาลปาตอง สวนสถานพยาบาลของเอกชน ไดแก โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๕ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล

แหง ๒ ๑ ๓

รัฐบาล เอกชน รวม ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสัดสวนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

เอกชน 33.33%

รัฐบาล 66.67%

-43-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) การใชบริการกองทุนประกันสังคม ในไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จํ านวนผูป ระกันตนของจัง หวัดภูเก็ ตที่ มาใชบริ การกองทุนประกั นสั งคม (ไมเนื่องจากการทํางาน) จํานวน ๑๓,๖๙๖ คน โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนมาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีเจ็บปวย จํานวน ๙,๖๔๕ คน (รอยละ ๗๐.๔๒) รองลงมา คือ กรณีวางงาน จํานวน ๑,๔๑๐ คน (รอยละ ๑๐.๒๙) และ กรณีสงเคราะห จํานวน ๑,๒๒๙ คน (รอยละ ๘.๙๗) ตามลําดับ เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณการจ ายเงิ นประโยชนท ดแทน พบวา กรณีคลอดบุ ตร มี ก ารจ ายเงิ นสู ง สุ ด 24,330,938.50 บาท (รอยละ ๓๐.๗๔) รองลงมา คือ กรณีสงเคราะหบุตร 21,438,100.00 บาท (รอย ละ ๒๗.๐๙) และ กรณีวางงาน 12,836,232.60 บาท (รอยละ ๑๖.๒๒) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒๖) ตารางที่ ๒-๒๖ การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชนทดแทน ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

ราย

เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ วางงาน

9,645 1,089 0 56 1,229 267 1,410 13,696

รวม

บาท 7,191,030.75 24,330,938.50 0.00 2,923,193.60 21,438,100.00 10,427,860.14 12,836,232.60 79,147,355.59

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๖ จํานวนผูใชบริการของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน)จังหวัดภูเก็ต

-44-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓) การใชบริการกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ตมีผูใชบริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) จํานวน ๑๔๔ คน โดยประเภทความรายแรงที่มาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีหยุดงานไมเกิน ๓ วัน จํานวน ๘๐ คน (รอยละ ๕๕.๕๖) รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน ๓ วัน จํานวน ๖๑ คน (รอยละ ๔๒.๓๖) และ กรณีตาย จํานวน ๒ คน (รอยละ ๑.๓๙) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณการจายเงินกองทุนเงินทดแทน พบวา กรณีหยุดงานเกิน ๓ วัน มีการจายเงิน สูงสุด 383,089.41 บาท (รอยละ ๓๙.๓๘) รองลงมา คือ กรณีตาย 368,804.70 บาท (รอยละ ๓๗.๙๑) และ กรณีสูญเสียอวัยวะบางสวน 185,797.75 บาท (รอยละ ๑๙.๑๐) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒๗) ตารางที่ ๒-๒๗ การใชบริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความรายแรง (เนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต ประเภทความรายแรง

ผูใชบริการ

๑. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางสวน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไมเกิน ๓ วัน รวม ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

2 0 1 61 80

จํานวนเงินที่จาย (บาท) 368,804.70 35,100.00 185,797.75 383,089.41 0.00

144

972,791.86

แผนภูมิที่ ๒-๒๗ จํานวนผูใชบริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความรายแรง (เนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต

-45-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

๔) การเลิกกิจการและเลิกจางงาน ในไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว จํานวน ๑๔๘ แหง ลูก จาง จํานวน ๔๓๑ คน เปนสถานประกอบการขนาด ๑-๙ คน จํ านวน ๑๔๐ แหง มี ลูก จาง จํานวน ๒๖๙ คน และสถานประกอบการขนาด ๑๐ คนขึ้นไป จํานวน ๘ แหง มีลูกจาง จํานวน ๑๖๒ คน (ตารางที่ ๒-๒๘) ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ ขนาดสถานประกอบการ ๑-๙ คน ๑๐ คนขึ้นไป รวม

จํานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / จํานวนลูกจาง (คน) หยุดกิจการชั่วคราว (แหง) 140 269 8 162 148 431

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว และลูกจางที่ถูกเลิกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต

-46-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ภาคผนวก ขาวสารเกีย่ วกับแรงงานที่นา สนใจชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔

-47-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ คาจางขั้นต่ํา

พื้นที่

๓๐๐

จังหวัดภูเก็ต

๓๐๐

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร

๒๗๓

จังหวัดชลบุรี

๒๖๙

จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี

๒๖๕

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๖๔

จังหวัดระยอง

๒๕๙

จังหวัดพังงา

๒๕๘

จังหวัดระนอง

๒๕๗

จังหวัดกระบี่

๒๕๕

จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี

๒๕๔

จังหวัดลพบุรี

๒๕๒

จังหวัดกาญจนบุรี

๒๕๑

จังหวัดเชียงใหม และราชบุรี

๒๕๐

จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี

๒๔๖

จังหวัดสงขลา และสิงหบุรี

๒๔๔

จังหวัดตรัง

๒๔๓

จังหวัดนครศรีธรรมราช และอางทอง

๒๔๑

จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแกว

๒๔๐

จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ ยะลา สุราษฎรธานี

๒๓๙

จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี

๒๓๗

จังหวัดนครนายก และปตตานี

๒๓๖

จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬ และลําพูน

๒๓๔

จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี

๒๓๓

จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท และสุพรรณบุรี

๒๓๒

จังหวัดเชียงราย นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร

๒๓๐

จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู

๒๒๙

จังหวัดนครพนม

๒๒๗

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม แมฮองสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ

๒๒๖

จังหวัดตาก และสุรินทร

๒๒๕

จังหวัดนาน

๒๒๓

จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒๒

จังหวัดพะเยา

*** หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในจังหวัดภูเก็ตเปนวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป

-48-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30น. นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปน ประธานการประชุมแกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับตําบล และคณะทํางานพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแกนนําอาสาสมัครแรงงานจังหวัด ภูเก็ต ครั้งที่ 4/2554 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัด ภูเก็ต ชั้น 2 โดยในการประชุมวันนี้ นางสาวลาภพร ลิ่มดุลย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ ไดชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ประจําป 2555 เพื่อมอบหมายภารกิจใหแกนนําอาสาสมัครแรงงาน 1 คน รับผิดชอบประสานและจัดเก็บขอมูลความตองการของประชาชน ในพื้นที่/ชุมชนที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เปาหมายการใหบริการทั้งสิ้นไมนอยกวา 30 คนตอปการมอบหมายใหแกนนําอาสาสมัครแรงงานสํารวจความตองการดานแรงงานเพื่อจัดทําแผนโครงการจางงานเรงดวน และพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ และการฝากประชาสัมพันธการเปดใหบริการตรวจสอบสิทธิ ผูประกันตนโดยบัตรสมารทการดของศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน ณ หางสรรพสินคา บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร

-49-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

เมื่อวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00 น.-15.00น. หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมออกหนวยใหบริการประชาชนในงาน อบจ.สัญจรรวมกับเทศบาลตําบลกะรน ณ บริเวณวัดกิตตสังฆาราม (วัดกะ ตะ) ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยในงานดังกลาวหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไดนําภารกิจหลากหลายออกใหบริการ ประชาชน อาทิ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตใหบริการขอมูลขาวสารดานแรงงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นําบริการมาตรา 40 ออกใหบริการ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตนําบริการขาวสารกฎหมายที่ เกี่ยวกับแรงงานไปประชาสัมพันธ สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนําบริการตําแหนงงานวางออกใหบริการ ศูนยพัฒนา ฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ตรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมในดานตางๆ ออกใหบริการ อาทิเชน การนวด การทํา พาสตา เปนตน

-50-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายตรี อัตรเดชา ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เปนประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเกา) ชั้น ๒ นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เลขานุการคณะอนุกรรมการ อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดภูเก็ต ไดแจงที่ประชุมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เห็นชอบใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ําในอัตราตั้งแต ๖๓-๘๕ บาท มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป สําหรับการปรับคาจางดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดภูเก็ตเพิ่ม ๗๙ บาท จากอัตราวันละ ๒๒๑ บาท เปนวันละ ๓๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ ๓๕.๗ ๒. ใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ํากรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เพิ่มขึ้น ๘๕ บาท จากอัตราวันละ ๒๑๕ บาท เปนวันละ ๓๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๙.๕ ๓. ใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดที่เหลือ ๗๐ จังหวัดปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๙.๕ ของอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในป ๒๕๕๔ ๔. ใหปรับอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดที่เหลืออีก ๗๐ จังหวัด ตามขอ (๓.๓) อีกครั้งเปนวันละ ๓๐๐ บาท โดยมีผลใช บังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ สําหรับจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ใหคงอัตราคาจางขั้นต่ําไวที่วันละ ๓๐๐ บาท ๕. ในป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ ใหคงอัตราคาจางขั้นต่ําของทุกจังหวัดไวที่วันละ ๓๐๐ บาทเทากันทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอยางรุนแรงสงผลกระทบตอการครองชีพของลูกจาง คณะกรรมการ คาจางสามารถพิจารณาทบทวนอัตราคาจางขั้นต่ําป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ ไดตามความเหมาะสม

-51-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

ในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดมอน พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา จังหวัดภูเก็ตไดรับรางวัลในระดับภาคใตทั้งสิ้น ๔ รางวัล ๑) จังหวัดภูเก็ต ไดรับรางวัล TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับเพชรปที่ ๒ ๒) ชุมขนบานลิพอน - เขาสาน ไดรับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนในภูมิภาคระดับทอง ปที่ ๒ ๓) ชุมชนบานอาวกุง ไดรับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนในภูมิภาคดีเดน ๔) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรภูเก็ต ไดรับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ดีเดน ทั้งนี้สวนของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ (ขนาดเล็ ก - กลาง) จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได ส ง บริ ษั ท บิ๊ ก ซี ซุ ป เปอร เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เขารวมประกวด ครั้งนี้ดวย นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงาน จังหวัดภูเก็ต ไดกลาวขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ที่ไดดําเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE Big C Phuket อยาง ตอเนื่อง และทําหนาที่เปนตัวแทนสถานประกอบการขนาดเล็ก - กลาง ในจังหวัดภูเก็ต เขารวมประกวดอยางเต็ม ความสามารถ

-52-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สํานักงาน แรงงานจังหวัด ภูเก็ต โดยนางสาวลาภพร ลิ่มดุล ย นักวิชาการ แรงงานชํานาญการ นําอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ตไปรวมโยน ลู กจุ ลิ นทรี ย (EM Ball) ลงสู แ หล ง น้ํา เสื่ อ มโทรม จํา นวนกว า ๒๐,๐๐๐ ลูก ณ ขุมน้ําบานสะปา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหลง น้ําเสื่อมโทรมใหมีความเหมาะสมแกการนํามาใชประโยชนตอไป โดยงานดังกลาวเปนภารกิจตอเนื่องจากการรวมพลังอาสาสมัคร แรงงานจังหวัดภูเก็ตรวมปนลูกจุลินทรีย (EM Ball) ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษสิ่งแวดลอม” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผานมา และในงานวันนี้ไดมีการรวมบูรณาการหลากหลายหนวยงาน อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร เปนตน

-53-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น ๑ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๕ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๖ E-mail phuket@mol.go.th เว็ปไซด http://www.phuket.mol.go.th ๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถนนรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐ E - Mail pkt@doe.go.th เว็ปไซด http://www.phuketjob.org ๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ๑๕/๔ ถนนอําเภอ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๔-๐๔๑๘ - ๙, ๐-๗๖๓๕-๕๓๒๔ - ๕ โทรสาร: ๐-๗๖๒๒-๒๘๓๖ E-mail phuket@sso.go.th เว็บไซต http://www.sso.go.th/phuket/ ๔. สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๑๘๘ ถนนศักดิเดช อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๑๙๙๕ , ๐-๗๖๒๒-๐๗๖๐ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๔๑๔ E-mail phuket@Labour.go.th เว็บไซต http://www.phuketlabour.org/ ๕. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๑๓๘ หมู ๔ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทรศัพท ๐๗๖-๒๗๓๔๗๐-๔ โทรสาร ๐๗๖-๒๗๓๔๗๓ E-mail phuket@dsd.go.th เว็บไซต http://home.dsd.go.th/phuketskill/ ๖. ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต หางสรรพสินคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาภูเก็ต ชั้น ๒ (ชั้นโบวลิ่ง) ๗๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๖๑-๒๖๓๓ มท. ๗๙๘๓๐ เว็ปไซด http://counterservice.mol.go.th -54-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔)

คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา นายสุทธิพงศ นางจิระวรรณ

สายสาคเรศ โชประการ

นางสาวธนพร

ตันติพูลวินัย

นางพวงทิพย

อนประวัติ

นายวิระ

อุนอก

นางสาวลาภพร นางสาวนิษณา นายจักรพงษ นางดวงเดือน นางวาสนา นางสาวรัตติกาญจน นางสาวจินตนา นายไชยา นายสุริยา

ลิ่มดุลย คงจันทร เฉลิมชวลิต วิทีไว กรีประเสริฐ เจริญรัตน ใจหาญ อินทรพรหม ไชยพิทักษ

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เจาพนักงานแรงงานชํานาญงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ผูจัดทํา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน พนักงานพิมพดีด ส ๓ เจาหนาที่ขอมูลสถานการณแรงงาน เจาหนาที่ศูนยบริการรวม พนักงานขับรถยนต พนักงานขับรถยนต

สนับสนุนขอมูลโดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชยจงั หวัดภูเก็ต สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต สามารถคนหารายละเอียดสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดที่ http://www.phuket.mol.go.th ขอมูล/สถานการณดานแรงงานจังหวัด สถานการณดานแรงงาน ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔ -55-

Labour Situation 4.55  

Labour Situation Trimas4 in 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you