Page 1

แรงงานภูเก็ต บูรณาการนําบริการด้าน แรงงานให้บริการ ารประชาชน ประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาถลาง ตามนโยบายที่กระทรวงแรงงานให้หน่วยงานใน สังกัดนําบริการด้านแรงงานออกให้บริการประชาชนใน รูปแบบถึงชุมชน โดยกําหนดออกบริการเคลื่อนที่ ในวันศุกร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน นั้น ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ เมือ่ วันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการงานบริการด้านแรงงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมออกให้บริการ ประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาถลาง

โดยการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ ได้นํากิจกรรม รับสมัครงาน แจ้งข่าวตําแหน่งงานว่าง รับสมัครผู้ฝึก อาชีพ รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา๔๐ ให้คําปรึกษาปัญหา แรงงาน และบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ทั้งนี้ ในเดือนถัดไป ในวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๕๕ จะให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต ผู้สนใจ สามารถรอรับบริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว. 

    ก   สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด จัดงาน “วันนัดพบแรงงาน ย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลาน โซนพลาซ่า บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผู้สนใจรับบริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทํา ทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อได้ที่... สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ๓๘/๒๗ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ โทรสาร. ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐ ต่อ ๑๖ Email : pkt@doe.go.th Website : http://www.phuketjob.org 

  ก  

 

 ก


งานสัมมนาเครือขายโครงการ TO BE NUMBER ONE ภาคใต

“...การใช้หลักวิชาและความคิดริเริ่ม สร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่มี ประสิทธิภาพสูง และอํานวยประโยชน์ โดยตรงได้มาก โดยนําเอาทรัพยากร ธรรมชาติ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนแรงงานส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ด เต็มหน่วย และให้เกิดการเสียหาย หรือ ความสูญเปล่าน้อยที่สุด การสร้างความ เจริญในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้าง กิจการส่วนรวมได้แน่นอน...” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๐

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 จังหวัดภูเก็ตไดจัดงาน สัมมนาเครือขายโครงการ TO BE NUMBER ONE ในกลุม จังหวัดภาคใต ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ โรงแรม ภูเก็ต เมอรลิน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนายตรี อัครเดชา ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตไดรวมพิธี ลงนามขอตกลงความรวมมือและสถาปนาเครือขายผูปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE กลุมจังหวัดภาคใต รวมกับ ผูวาราชการจังหวัดและตัวแทนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต เพื่อแสดงเจตนารมณรวมในการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดของเยาวชน ภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิ พลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อรับสนองพระประสงคทูลกระหมอม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรวม ฉลองครบรอบ ๑๐ ป โครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต ๓ ยุทธศาสตรระดับประเทศ คือ ๑. การ รณรงคปลูกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๒. การเสริมสราว ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน ๓. การสรางและ พัฒนาเครือขาย เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามขอตกลงโดยทุกจังหวัดจะ รวมกันทําใหเยาวชนในจังหวัดภาคใต “เปนหนึ่งโดยไม พึ่งยาเสพติด”

Phuket Labour brochur Feb55  

Phuket Labour brochur Feb55

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you