Page 1

p.14

p.16

p.54

Unseen in Rayong หนูฝายกับซากเร�อปร�ศนา

ลวงลึกความสำเร็จ เพชร Zoods&Virtigo

ตนไมและดอกไม ประจำวันแมแหงชาติ


ระยองภาคินทร

แหงเดียวบนถนนสุขุมวิท ถูกที่สุดในระยอง

ที่ระยองภาคินทรที่เดียว

ซื้อสินคาเงินสดทุกๆ 5,000 บาท

ซื้อปูน 1 ตัน

แถมฟรี

รับฟรี ขาว 1 ก.ก. ตั้งแตวันที่ 5 มิ.ย. - 15 ส.ค. 55

ขาว 1 กิโล

วาของจะหมด

ก ยายน 2555 หรือจน ัต้งแตวันนี้-วันที่ 30 กัน

แถมฟรีแบบนี้เฉพาะที่ระยองภาคินทรที่เดียว ไมมีสาขานะจะ เปดบริการ จันทร-เสาร 08.00-17.00น. อาทิตย 09.30-17.00น.

Tel. 038-613736, 038-623436-7 038-624344, Fax. 038-617515


รับสมัครตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ สนใจติดตอคุณธนเสฏฐ ชัยภูมินทร (เอ็ดดี้) Mobile : 089-7494835, 086-3081219

E-Mail : tanasatt@yahoo.co.th, tanasatt@hotmail.com

ที่อยู สตาร ไอที ชั้น 1 เยี้ยง Sony Shop

พิเศษสำหรับแฟน เพื่อนระยอง 50 สายแรกที่โทรเขามา ลดทันที 20%


โนออโต ต&นั ท คาร แยกขนสง

Mitsubishi Triton Plus 2007

595,000.-

รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน

รถยนตมือสองทุกรุน

HOT Toyota Fortuner (2.7VVTi) 2007

939,000.-

Honda New City 2009

579,000.-

HOT Mitsubishi Triton 2007

475,000.-

โนต. 089-486-6676, นัท. 081-949-9545 www.one2car.com/noteandnutautocar


24

12 14

22

58

16

contents

18

p.12 follow me

p.24 อร่อย ฮิ

p.38 new gadets

p.14 ชมรมสมาคม

p.26 ลั้ลลา (20+)

p.40 บิวตี้&แคร์

Unseen in Rayong ซากเรือปริศนา พูดคุยชมรม Rayong Rider

p.16 ฅ.คนระยอง

ลิ้มรสอาหารกลาง ร้านกาแฟสุดหวาน DR.K สุดมัน Zoods & Virtigo

p.32 แต่งเนื้อแต่งตัว

คุณยศศักดิ์ วาจาสิทธิ์ เจ้าของธุรกิจ Zoods & Virtigo

แฟชั่นครบเครื่องเรื่องผู้หญิง ร้าน Follow Me

ดื่มด�่ำกับบรรยากาศ Zoods & Virtigo

eco cycle มอเตอร์ไซค์ อีโก้ ครั้งแรก

p.18 in ระยอง

p.34 แต่งรถ

p.22 ค�่ำไหนนอนนั่น

p.36 วาไรตี้

Brook Side Vallay “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ตามอัพเดท หนัง เพลง หนังสือใหม่ๆ

อัพเดทเทคโนโลยี ที่ไม่ควรพลาด

อยากมีผิวขาว ต้องท�ำอย่างไรให้ถูกวิธี

p.42 ชะตาราศี

เศร้า หม่นหมอง มีความรัก หรือมีโชค เช็คดวงด่วนกันเลย

p.54 แต่งบ้าน

ไอเดียแต่งบ้าน แต่งมุมครัวให้ดูดีมีสไตล์

p.58 แต่งสวน ต้นไม้และดอกไม้ เทศกาลวันแม่


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานหนังสือเพือ่ นระยอง

editor’s note

รักแบบไม่มีเงื่อนไข ค�ำๆ นี้เราจะได้รับจากใครไปไม่ได้นอกจาก “แม่” ของเรา เท่านั้น เดือนสิงหาคมมีวันส�ำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือ วันแม่แห่งชาติ หรือ วันแม่ แต่เดิมนั้นคือ วันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปี และได้มีการจัดงาน วันแม่แห่งชาติขึ้น ครั้งแรก ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยน จัดงานวันแม่ใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม และเหตุผลที่ให้ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ก็เนื่องจากดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกล และหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับ ความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย...

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ จัตวา กลิน่ สุนทร ทีป่ รึกษาด้านกฏหมาย สุพฒ ั น์ อินทรสายันห์ น.บ., น.บ.ท ทีป่ รึกษา อธิวฒ ั น์ คุณาเดชดี บรรณาธิการ ผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา ปิยชาติ บุญรัตนกุล บรรณาธิการบริหาร สราวุธ บุญรัตนกุล กองบรรณาธิการ สุรตั น์ ก้อนทอง, วราลักษณ์ ชิณวงศ์ ศักดิช์ ยั ฤทธิส์ กุล, ธเนศ ตัง๋ บุญชู สุปะวีณ์ โสดา กราฟฟิกดีไซน์ สุรตั น์ ก้อนทอง, สุปะวีณ์ โสดา ณฤฌัฏ อักษรหรัง่ ช่างภาพ พนธวัฒน์ สายสุวรรณ, สุรตั น์ ก้อนทอง ธเนศ ตัง๋ บุญชู เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานลูกค้า รมิดา ศรีปราบ, ศลิษา บุญสมทบ วราลักษณ์ ชิณวงศ์, ธเนศ ตัง๋ บุญชู

the team

เพือ่ นระยองฉบับที่ 11 นี้ เราได้นางแบบสุดเซ็กซี่ นิกกี้ มาบุก Zoods&Virtigo สถานบันเทิงที่จัดได้ว่าสวยและใหญ่ที่สุดในระยองเลยก็ว่าได้ มาที่เดียวครบวงจร อาหารอร่อยนัง่ ทานกัน ชิล ชิล ที่ Virtigo Bar แล้วไปแด้นกันต่อที่ Zoods หรือถ้าอยาก ร้องเต้นก็ขึ้นไปชั้น 2 ห้อง Karaoke กันได้ เห็นมั๊ยครับ ครบจริงๆ เข้าไปแล้วรับรองว่า ไม่ผิดหวังครับ เนื้อหาภายในเล่มก็ยังอัดแน่นเช่นเคย ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนรูปเล่ม ให้สมบูรณ์และคุ้มค่ากับผู้สนับสนุนของเราให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดครับ ช่วง นี้ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับ ทีมงานก็ไม่สบายกันไปกว่าครึ่ง ขอให้ทุกคนสุขภาพ แข็งแรงครับ รักแม่มากๆ นะครับ สราวุธ บุญรัตนกุล บรรณาธิการ

WASH VIP บทความและรูปภาพทัง้ หมดในหนังสือ เพือ่ นระยอง แมกกาซีน สงวนสิทธิต์ ามกฎหมาย หากจะน�ำไปเผยแพร่ ต้องได้รบั อนุญาตจากบรรณาธิการเท่านัน้ สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็น และข้อเขียนต่างๆ ในหนังสือ เพือ่ นระยอง แมกกาซีน เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นความรับผิดชอบของผู้ เขียนและผูป้ ระกอบการทีล่ งโฆษณาเท่านัน้ คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือ เพือ่ นระยอง แมกกาซีน ไม่จำ� เป็นต้องเห็นด้วย หรือรับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ บรรณาธิการ ผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา ปิยชาติ บุญรัตนกุล

เพือ่ นระยอง แมกกาซีน เลขที่ 055/1-2 ถนนจันทอุดม ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 080-204-7402 email : phuanrayong@hotmail.com fb : เพือ่ นระยอง แมกกาซีน


TheLust Rayong

Promotion


แหลมทอง ระยอง มอเตอร์ไบค์ 2012 วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555

Concert Zoods&Virtigo เดือนกรกฎาคม


กิจกรรม CSR จิตอาสา พัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน

Saim Carnival Funfair ตรงข้ามโลตัส ระยอง 18 ก.ค. 55

Come Back

มาจากเพื่อนระยอง ลดคาอาหาร 10% www.facbook.com/tositbar

Hair Spa â»ÃâÁªÑè¹ »Õ ¤ÃºÃͺ 2

ดวยผลิตภัณฑ

ทำสีผม+ตัดผม แถมเคลือบเงา ทำสีผม แถมซอย ดัดผม แถมซอย ยืดผม แถมอบไอน้ำ เคลือบเงาแบบมีสี แถมไฮไลท - ทำคิ้ว 3 มิติแบบที่เปนตัวคุณ, เสริมโหงวเฮง - ทำคิวถาวรธรรมดา - สังขอบปากสีชมพู

ติดตอสอบถาม Tel. 087-7477455

พี่หนึ่ง 089-9365363, 038-023009


follow me Unseen in Rayong

หาดสนกระซิบ

ซากเรือปริศนา Let’s go to the sea…Let’s go see the sunshine… We have join and fun…Everybody come on a holiday.

เพื่อนระยอง l August เพื่อนระยอง l August 2012 2012

12 12

ได้ยินเพลงนี้ทีไรอยากไปทะเลทุกที สวัสดีค่ะแฟนๆ เพื่อนระยองก่อนอื่นขอ แนะน�ำตัวอย่างเป็นทางการ ชื่อ “หนูฝ้าย เพื่อนระยอง” ค่ะ ขออาสาพาแฟนๆ เพื่อนระยองเดินทางค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ในแบบ Unseen ในฉบับนี้เป็นฉบับแรก “หนูฝ้าย” ขอพาไป Unseen กัน อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซักเท่าไหร่ ขับรถจากตัวเมือง ประมาณครึ่งชั่วโมง ที่นี่มีชื่อว่า “หาดสนกระซิบ” แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ หาด นี้เป็นหาดเล็กๆ ริมหาดเรียงรายด้วยทิวสน บรรยากาศเงียบสงบเนื่องจากไม่ค่อยมี นักท่องเทีย่ วรูจ้ กั มากนัก และทีห่ าดนีเ้ องที่ “หนูฝา้ ย” ได้พบกับความตระการตา ของซาก เรือปริศนา ตามประวัตคิ ร่าวๆ ทีพ่ อสืบทราบมา เรือนีเ้ ป็นเรือบรรทุกสินค้าทีห่ มดอายุการ ใช้งานถูกซัดเข้ามาเกยฝั่งที่หาดนี้เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว มีชื่อว่า “Super Stimulator II Panama” สะดุดตาด้วยขนาดของเรือที่ ยาวกว่า 80 เมตร สูงเท่าตึก 2 ชั้น ด้วยการ กัดเซาะของน�้ำทะเลท�ำให้เรือทั้งล�ำเป็นสนิม ท�ำให้พื้นผิวมีสีสันที่ดูน่าสะพรึงกลัว เดิน วนอยูพ่ กั ใหญ่กพ็ บกับทางขึน้ เรือทีท่ ลุ กั ทุเลพอสมควร แต่พอได้ขนึ้ มาแล้วบอกได้คำ� เดียว เลยค่ะ ว่าสวยมาก แทบจะเป็นจุดชมวิวทีด่ ที สี่ ดุ เลยก็วา่ ได้ เหลือบมองไปอีกฝัง่ ของเรือที่ จอดขวางไว้เป็นหาดเล็กๆ ที่สวยมาก อาจเพราะมีเรือกั้นไว้จึงไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา... ทรายทีข่ าวสะอาด น�ำ้ ทะเลสีฟา้ ใส ทัง้ ความสวยงามของทะเล หาดทราย ถูกจัดฉากด้วย ซากเรือล�ำใหญ่ท�ำให้ “หนูฝ้าย” ยกให้ที่นี่คือ “Unseen in Rayong”


www.facebook.com/MMMGroup


club

สมาคมชมรม

เพื่อนระยอง l August 2012

14

ประธาน/รองประธาน กลุ่ม คัคนานต์ สาคะรัง (เคี้ยง คาวบอย) ประธานกลุ่ม ชัชวาล งามละเมียด (ออสโสก) รองประธานกลุ่ม ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งชมรม เป็นการรรวมตัวของคน 4-5 คน ที่รักในมอเตอร์ไซค์ ชอบเสียงของมอเตอร์ไซค์แล้วก็เริ่มมีการรวมตัวเพิ่มมากขึ้น และทางบ้านเกิดของสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ทางภาคเหนือ ภาค อีสาน บางคนก็มีความกันดาร จึงได้มาขอความร่วมมือกับ สมาชิกภายในกลุ่ม รวบรวมจัดหา เครื่องกีฬา และอุปกรณ์ การเรียนไปช่วยเหลือโรงเรียนทางบ้านเกิด ทางกลุ่มมีการรวบรวมเงินบริจาคมาได้อย่างไร จากสมาชิกในกลุ่มเอง และเนื่องจากในกลุ่มมีบุคคล จากหลากหลายอาชีพ ทั้งข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ พนักงาน บางทีก็ไปช่วยเรี่ยไรมาจากเพื่อนร่วมงานบ้าง แต่โดยส่วน มากจะช่วยเหลือกันเอง มีการรวมตัวกันได้อย่างไร และมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน ในกลุ่มเราจะรวมตัวไปเที่ยวกันปีละ 2 ครั้ง ส่วนมาก จะเป็นช่วงฤดูหนาว จะไปตามท้องถิ่นทุรกันดาร โดยทุกครั้ง เราจะมีการขนเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์ กีฬา ต่างๆ ติดไปกับ รถเซอร์วสิ ด้วยทุกครัง้ เพือ่ เอาไปแจกให้กบั โรงเรียนและ เด็กๆ ตามท้องถิ่น สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ 50 คน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม เพื่อความมันส์อย่างเดียว และจะมีคลับเฮ้าส์ไว้ส�ำหรับ เป็นจุดนัดพบปะพูดคุยกันทุกเย็น เพื่อคลายเหงา ส� ำ หรั บ คนที่ อ ยากเข้ า ร่ ว มในชมรมต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อย่างไร และต้องท�ำอย่างไรบ้าง ทางเรามีกติกาของเรา คือก่อนที่คุณจะได้เข้ามาอยู่ใน กลุ่มและใช้ตรา ระยองไรเดอร์ คุณจะต้องผ่านหลักสูตร 1.ทุกคนในกลุ่มจะต้องยอมรับคุณไม่ต�่ำกว่า 80% และ

สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่ผู้ใหญ่ภายในกลุ่ม 3-4 คน 2. คุณจะต้องเดินทางไปพร้อมกับเรา ออกทริปร่วมกัน ประมาณ 3000 กิโล หรือประมาณ 12 วัน ซึ่งคุณต้องผ่านทริป นี้ เราจึงจะให้ปีกคุณ 3. คุณจะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง เช่น คุณจะเป็น ใคร มาจากไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราแล้ว ต้องถือล�ำดับอาวุโส เป็นหลัก ทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกติกา เช่น เวลาไปเที่ยวกันเราจะจัดหมวดหมู่แบ่งเหมือนค่ายลูกเสือ ทุก คนต้องท�ำหน้าที่ของตัวเองอย่างเสมอภาค ซึ่งถ้าคุณปฏิบัติตามกติกาทั้ง 3 ข้อนี้ได้ ทุกคนก็จะ ยอมรับคุณ คุณสามารถใช้ ตราและปีกของระยองไรเดอร์ได้ ต้องจ�ำกัดประเภทของรถหรือไม่ ไม่จ�ำกัด แต่การเดินทางไปกับเราต้องเดินทางไกล ถ้า ต�่ำกว่า 700 cc ก็อาจจะเหนื่อย ความเร็วยืนพื้นในการขี่อยู่ที่เท่าไหร่ ประมาณ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วคงที่ จะไม่มี การขี่แซงกัน เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ก็มีบ้าง เช่น การขาดตอนของขบวน เกิดมีรถตัดหน้า ในกลุ่มเราขึ้นเหนือ 22 ครั้ง เคยเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งแต่ไม่เคย มีใครถึงแก่ชีวิต อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่เริ่มขี่บิ๊กไบค์หรือผู้ที่สนใจบ้าง อยากจะฝากถึงน้องๆ ที่ขี่รุ่นหลังๆ ว่าการขี่รถไม่ใช่แค่ จะขีเ่ พือ่ ความสนุก โดยไม่คดิ ถึงความเดือดร้อนของผูอ้ นื่ อย่าง ชมรมบางชมรมรถไม่ถูกต้อง เครื่องของรถ ตัวถัง ไฟเลี้ยว ไฟ ท้าย ไม่มี ขี่ไปไหนมีแต่จะก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน แต่ เรียกตัวเองว่า ไบค์เกอร์ หรือ เอ็มซี อันนี้ก็คิดว่าไม่สมควร คุณ ควรค�ำนึงตัวคุณเองก่อน ไปไหนให้ชาวบ้านเค้าชื่นชม ไม่ให้ เค้าด่าตามหลัง ทางกลุ่มเราไม่เคยท�ำความเดือดร้อนให้ใคร มีแต่จะไปช่วยเหลือ

Rayong Rider


Pub Lounge Karaoke & Massage DJ.Franky 7 DAYS 7 BANDS Hot Show Every Night 20.00-01.00น.

Promotion หมดเขต 30 ส.ค. 2555 นี้ นวดไทย 2ชม. 300.- นวดน้ำมัน 1ชม. 400.นวดน้ำมัน 2ชม. 700.- 12.00-24.00น. www.mermaidrayong.com Tel. 038-694084-5 (ปากซอยสุขุมวิท 56)

Massage


with a view ฅ.คนระยอง

คุณเพชร Zoods&Virtigo

เพืเพื่อนระยอง 2012 ่อนระยองl August l July 2012

16

ประวัติอย่างคร่าวๆ

ครอบครัวเป็นชาวระยอง เรียนประถมที่อนุบาลระยอง เรียนมัธยมที่โรงเรียน Garden International School จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบปริญญาโท Master of Laws จาก University of Southern California ศึกษา Global Business Management Program จาก University of California, Riverside

งานอดิเรก ตีกอล์ฟ สะสมโมเดลเครื่องบิน ขับรถเที่ยว ชอบอะไรเป็นพิเศษ ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ค�ำว่า Zoods มาจากอะไร และ Virtigo มาจากอะไร ค�ำว่า ZoodS มาจากภาษาไทยจากค�ำว่า “สุด” อะไรที่เป็นที่สุด สุดยอด อะไรประมาณนี้ ส่วนค�ำว่า Virtigo มาจากค�ำว่า Vertigo ที่แปล ว่าความสูง พอดีเห็นร้านค่อนข้างสูงจากถนน และคิด ว่าน่าจะตั้งชื่ออะไรที่สื่อถึงความสูง จุดเริ่มต้นของ Zoods&Virtigo จุดเริม่ ต้นมาจากทางบ้านซือ้ ทีด่ นิ ทีป่ จั จุบนั นีเ้ ป็น ร้านรูท 99 หรือโรงเบียร์ระยองเก่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มแรก ที่ชีวิตเค้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืน ต่อมาก็ร้าน ประชาธิปไตยมาเช่าทีข่ องทีบ่ า้ น ต่อมาก็เป็นร้านต�ำนานชล ที่มาเช่าที่ดินของที่บ้านอีก โดยก่อนหน้านั้นไม่เคยคิด จะท�ำร้านอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนเลย ตอนกลับ มาจากอเมริกาแรกๆ คิดอยากจะท�ำคอนโด ท�ำอพาร์ทเม้น ท�ำทาวน์โฮม แต่ดันมาติดขัดเรื่องน้องสาวอายุยังไม่ ถึง 20 และที่ดินที่จะสร้างเป็นชื่อของผมและน้อง ซึ่ง จะต้องขออนุญาตศาลก่อนจะสร้าง ก็เลยล้มเลิกไป เลยมาคิดว่าไหนๆ เราก็ให้เช่าทีด่ นิ ทีท่ ำ� ธุรกิจกลางคืน อยูแ่ ล้ว ก็นา่ จะลองท�ำดูบา้ ง ในตอนแรกคิดจะท�ำแค่ผบั แต่ท�ำไปท�ำมาเลยคิดว่าน่าจะท�ำร้านนั่งกินสบายๆ และท�ำร้านคาราโอเกะด้วยซะเลย จะได้เป็นร้าน All in one ไปเลย มีธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจาก Zoods&Virtigo อีก หรือไม่ ตอนนี้ยังไม่มีครับ แต่ในอนาคตก็ยังอยากจะท�ำ รีสอร์ทเก๋ๆ ซักแห่ง หรือไม่ก็อพาร์ทเม้นครับ เห็นว่าคุณเพชร มีธรุ กิจรัดตัวเยอะขนาดนี้ มีเวลา ได้ไปเที่ยวพักผ่อนเป็นส่วนตัวบ้างหรือเปล่า ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับฮ่องกงครับ แต่ ช่วงหลังๆ งานค่อนข้างยุ่งเลยไม่ค่อยได้ไปไหนครับ

มีแนวทางในการท�ำธุรกิจ หรือทฤษฎีในการบริหาร งานอย่างไร ในการท�ำธุรกิจก่อนอืน่ ผมจะต้องรักธุรกิจทีผ่ มท�ำ มันซะก่อน ท�ำให้มนั เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เรา ถ้าเรารัก มัน เราจะมีความสุขอยูก่ บั มัน ท�ำอย่างไรก็ได้ให้ลกู ค้า เรามีความสุข ผมจะใช้แนวทางในการวางแผนล่วง หน้า ต้องกระตือรืนร้นอยู่ตลอดเวลา คิดไปข้างหน้า เพราะธุรกิจกลางคืนเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ใครปรับตัวช้าไม่ทันสถานการณ์ก็อาจจะถึงขั้นต้อง ปิดกิจการเลยทีเดียว มุ ม มองทิ ศ ทางทางการในธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว กลางคืนเป็นแบบใด ธุรกิจกลางคืนในระยองเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ค่อนข้างสูงเหมือนกัน จะเห็นได้วา่ ในสองสามปีทผี่ า่ น มามีร้านใหม่ๆ ขึ้นมาหลายร้านมาก แข่งขันทั้งเรื่อง ราคา การจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ก็ดี ต่อผู้บริโภคครับ แข่งขันกันสูงเท่าไหร่ผู้บริโภคก็ได้รับ ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นครับ ในฐานะที่เราเป็นองค์กรหนึ่ง เคยคิดที่จะคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมบ้างหรือเปล่า สิ่งที่ผมจะท�ำเป็นสิ่งแรกตอนนี้ก็คือป้อมต�ำรวจ ตรงสีแ่ ยกท่าบรรทุก เพราะผมเห็นว่าถนนราษฎร์บำ� รุง ทั้งสายไม่มีจุดให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจอยู่ประจ�ำ และอีก อย่างถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่สถานบันเทิงส่วนใหญ่ตั้ง อยู่ กลางคืนมักจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง จึงอยากท�ำให้เป็นจุดแจ้งเหตุส�ำหรับประชาชนที่อยู่ ระแวกนี้ ส่วนสิ่งต่อไปก็คงเป็นการช่วยเหลือทางด้าน การศึกษากับเด็กๆ อาจจะเป็นทุนการศึกษา หรือ ช่วย บริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก�ำลังให้ ผู้ใหญ่ช่วยประสานงานอยู่ครับ

รั บ ส มั ค ร พ นั ก ง า น เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (Account Executive) 3 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป - บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบสูง - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และท�ำงานภายใต้ความกดดันได้ - มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มียานพาหนะส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่

กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป สามารถท�ำงานล่วงเวลาได้ - วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Indesign ได้เป็นอย่างดี - มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา - มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบสูง - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และท�ำงานภายใต้ความกดดันได้ - มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร : ติดต่อโดยตรงที่ ส�ำนักพิิมพ์เพื่อนระยอง แมกกาซีน 055/1-2 ถนนจันทอุดม ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 080-204-7402, อีเมล์ phuanrayong@hotmail.com


จุดเดนที่มากกวาคูแขง กวางกวาทุกมิติ เกียร 6 สปค อัตราเรงแซง การตอบสนองตอการขับขี่ ที่ดี..ที่สุด.. เครื่องยนต DURAMAX ดวยระบบฉีดน้ำมันเวอรชั่นลาสุด 8 ทิศทาง Common Rail Injector ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ดิสคเบรก 4 ลอ และเปนดีสดเบรกหลังรุนแรกและรุนเดียวในเวลานี้ เหล็กกันโคลงขนาดใหญที่สุดชวยเสริมการทรงตัว แตยังคงการตอบสนองที่นิ่มนวล

ลุยสุดแรง ไปสุดทาง ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง

รพ.ระยอง

ถนนจันทอุดม

ถนนสุขุมวิท

ทางหลวงสาย 36 วัดทับมา

ินสำล

แยกเน

ับมา

แยกท

ออกรถวันนี้ใชเงินเพียง 49,000 บาท รับรถไดเลย

บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จำกัด สาขาระยอง 22/9 ม.4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร. 038 66 33 77-82 ตอฝายขาย 101-103


เพื่อนระยอง l August 2012

18


Zoods& Virtigo Bar & Karaoke

หากคุ ณ รั ก ในเสี ย งดนตรี . ..หากคุ ณ รั ก ในแสง สี เสียง เพื่อนระยอง ขอแนะน�ำสถานที่ ที่สามารถ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการในทุ ก ๆ ด้ า นของความ บันเทิง ไม่ว่าจะคุณต้องการความบันเทิงในด้านใดก็ สามารถหาได้จากที่นี่เพียงที่เดียว Zoods&Virtigo ครบครันทั้ง Bar & Karaoke และ Pub พูดง่ายๆ ก็คือ ร้อง เล่น เต้น กิน ดื่ม รวมอยู่ที่นี่หมดแล้ว และเพื่อ ให้เข้ากับบรรยากาศ เพือ่ นระยองฉบับนีจ้ งึ น�ำ สาวสวย สุดเซ็กซี่อันดับต้นๆ ในวงการพริตตี้ของประเทศไทย “นิคกี้ ณัฐณิชา สกุลจารุพงษ์” สาวแว่นสุดซ่าที่จะพา ให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับเธอ ในอันดับแรกขอแนะน�ำเพื่อนๆ ในส่วนของห้อง คาราโอเกะ ห้องคาราโอเกะที่ Zoods&Virtigo อัดแน่น ด้ ว ยเพลงทั้ ง เก่ า ใหม่ ไทย สากล เกาหลี ลู ก ทุ ่ ง ลูกกรุง หรือเพื่อชีวิต ชอบแนวไหนก็ได้ร้องสมใจอยาก ห้องคาราโอเกะทางร้านมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะมากันแบบ ครอบครัว แก๊งส์เพื่อน หรือองค์กร บริษัท ก็สามารถรองรับได้ทุกรูปแบบ สนุกกันได้เต็มที่ บริการอาหารเครื่องดื่มครบวงจร สร้างความประทับใจ ในหมู่คณะเป็นอย่างดี ขยับต่อมาในส่วนของ Virtigo Bar & Karaoke ตรงนี้ ข อบอกเลยว่ า เป็ น ไฮไลท์ ข องที่ นี่ เ ลยก็ ว ่ า ได้ การวาง Location การจัดแสง สี ถือว่าลงตัวมากกับ การนั่งกิน ดื่ม แสงสีที่สบายตา บวกกับบรรยากาศที่ดู เรียบง่าย แฝงด้วยการตกแต่งที่มีสไตล์ จะจูงมือคู่รัก มานั่ง Dinner สองต่อสอง จะชวนเพื่อนมานั่งสังสรรค์

หรือจะพาครอบครัวมากินเลี้ยงกันในวันพิเศษ นั่งชิลๆ เติมอรรถรสด้วยดนตรีสดทีค่ อยขับกล่อม ในทุกๆ ค�ำ่ คืน ไม่วา่ จะเป็นโอกาสไหน ก็สามารถเก็บเกีย่ วความสุขได้ ในทุกๆ โอกาส ผ่านมาทั้งสองบรรยากาศก็คงต้องถูกใจแฟนๆ เพื่อนระยองกันบ้าง ไม่มากก็น้อย แต่ในโซนถัดไปนี้ที่ โดนใจของนิคกี้ สาวแว่นสุดซ่าของเรามากทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื Zoods นั่นเอง ขาดื่ม ขาแดนซ์ ทั้งหลายไม่ควรพลาด เพราะตรงนี้เป็นส่วนของ Pub แค่ชื่อก็กระตุ้นต่อมเต้น ขึ้นมาแล้ว เอกลักษณ์ที่ชัดเจนเมื่อได้ก้าวเข้ามาก็คือ แสง สี ด้านใน ด้วยเลเซอร์นับร้อยที่คอย ปรับเปลี่ยน ตามจังหวะเพลง ส่งอารมณ์ความมันให้เพิ่มขึ้นไปอีก ระดับ วงดนตรีคุณภาพที่คอยพลัดเปลี่ยนหมุนเวียน สลับกับ DJ. และ MC สุดเก๋า มาสร้างความมมัน ให้ แบบสุดเหวี่ยง แถมยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่ ถยอยมาแสดงให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ “มันส์” น่าจะเป็น ค�ำจ�ำกัดความที่ดีที่สุดให้กับ Zoods สนุ ก เต็ มที่ กั บ ความบั นเทิ ง เต็ ม รู ป แบบ พร้ อ ม กับเพลิดเพลินในแฟชั่นเซท ของ “นิ ค กี้ ณั ฐ ณิ ช า สกุลจารุพงษ์” สาวแว่นสุดซ่า ที่พาทัวร์จนทั่วร้าน จบงานนี้ใช้พลังไปเยอะ แทบจะเดินกลับไม่ไหว แต่ สนุ ก ขนาดไหนก็ ต ้ อ งอย่ า ลื ม ดู แ ลตั ว เอง ดื่ ม ไม่ ขั บ กลับบ้านปลอดภัย คิดถึงความสนุกที่ครบครันคิดถึง Zoods&Virtigo นิคกี้และ เพื่อนระยองลาไปก่อน นะคะสวัสดีค่ะ......

เพื่อนระยอง l August 2012

19


เพื่อนระยอง l August 2012

20

นางแบบ : ณัฐณิชา สกุลจารุพงษ์ ชื่อเล่น : นิคกี้ อาชีพ : ดารานักแสดง

Thank you

เพื่อนระยองขอขอบคุณ : สถานที่ Zoods & Vitigo Bar & Karaoke สามารถดูรปู เพิม่ เติมได้ที่ : www.facebook.com/เพือ่ นระยองแมกกาซีน


จำหน่ายเสื้อผ้านำเข้าต่างประเทศและในประเทศ หญิง-ชาย ชุดออกงาน รองเท้า h&m กระเป๋าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น (Suyaki Japan)และaccessories เสื้อยืดแบรนด์คุณภาพ BEGIN และแบรนด์น้องใหม่คุณภาพดีไม่แพ้กัน Ps.iloveyou ร้าน@i-tim ตั้งอยู่ถนนสายล่าง ข้างโรงแรมระยองพาเลซ โทร.086-7123454 [ร้านไอติม]


check in เพื่อนเช็คอิน

Brookside Valley Resort “สวิตเซอร์แลนด์” ดินแดนทีท่ กุ คนต่างใฝ่ฝนั ตอนนี้

ฝันนั้นอยู่แค่เอื้อม “บรู๊คไซด์ วัลเล่ย์” รีสอร์ทท่ามกลางอ้อมกอด แห่งขุนเขา ทะเลสาบกว้างสุดตา ที่ถูกขนานนามว่า”สวิตเซอร์ แลนด์แห่งเมืองไทย” ทั้งบรรยากาศที่สวยงาม อากาศที่บริสุทธิ์ ความเงียบสงบ และเป็นส่วนตัว คงไม่มที ใี่ ดเหมาะแก่การพักผ่อน ไปมากกว่าทีน่ ี่ ไม่วา่ จะเป็นคูร่ กั ครอบครัว หรือจะมาเป็นหมูค่ ณะที่ นีก่ ส็ ามารถรองรับด้วยห้องพักทีโ่ อ่โถงพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ที่ครบครัน กิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ และขอแนะน�ำ Super Spiral เครื่องเล่นที่จะท�ำให้คุณลืมหายใจ การเดินทางก็สะดวก แถมยังไม่ไกลอีกต่างหาก ขับรถจากตัวเมืองระยองเพียงแค่ครึ่ง ชั่วโมงถ้าคุณต้องการชาร์จแบตให้กับตัวเองสุดสัปดาห์นี้ พบกันที่ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย บรู๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท”

เพื่อนระยอง l August 2012

22

จุดวางหนังสือเพื่อนระยอง อบจ.ระยอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ระยอง สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต�ำบลบ้านฉาง ศูนย์ราชการ ประกันสังคม ร้านกาแฟโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ร้านกาแฟราบิก้า (ผัดไทยชายคลอง)

ปิ๊ดตะลิว ร้านกาแฟครัวริมคลอง พิซซ่าแลนด์ กาแฟบ้านตะวัน Perfect Coffee Coffee Mania Coffee today (โลตัส) ราบิก้า ชั้น 1 แหลมทอง Coffee Today (โรงเรียนระยองวิทยาคม) Coffee Today ชั้น 2 Big C กาแฟกลางเมือง (ตรงข้ามขนส่ง) Coffee Today ชั้น 2 แหลมทอง กาแฟกลางเมือง (สองพี่น้อง)

Amazon ปตท.แยกมาบข่า Amazon ปตท.มาบตาพุด กาแฟสวนผัก กาแฟบ้านดาว โฟกัสโต้ Wash Vip โรงแรมมาดิน่า โรงแรมระยองเพรสซิเด้นท์ โรงแรมคาซ่าวีวรรณ โรงแรมเบดรูม 77 โรงแรม KR โรงแรมระยองล้านนา โรงแรมพาวีน่า


ปากกา

แฟลชไดร

นาิกา เคร�่องคิดเลข

เข�มกลัด

เสื้อยืด พัด

หมวก ปากกาหลากแบบ รม

กระบอกน้ำ

พวงกุญแจ สมุดโนต

เสื้อคละแบบ

ถุงผา


food&drink เพื่อนพาชิม

เพื่อนระยองชวนชิม การันตีความอร่อย

ChokDee โชคดีสเต็ก

Steak

เพื่อนระยอง l August 2012

24

ใครที่ก�ำลังท้องร้องอยู่ มื้อหิวๆ มื้อนี้ของคุณเพื่อนระยองขอเอาใจเหล่านักชิม ทั้งหลายที่ชื่นชอบการกินสเต็ก ด้วยการพามาที่ร้าน“โชคดีสเต็ก” ร้านสเต็กน่ารักๆ ที่ตกแต่งร้านแนวคลาสสิก เน้นความเรียบง่ายแต่ดูดี โชคดีสเต็ก ต�ำนานสเต็กสไตล์ ตะวันตกกว่า 100 รายการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมารวมความอร่อยที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ทีโบน สเต็ก เนื้อโคขุน, สเต็กหมูแม็กซิกันเบคอนชีส (สูตรหมักเฉพาะดั้งเดิมจากทางร้านมา นานกว่า 10 ปี), สเต็กไก่พริกไทยด�ำที่เน้นสูตรเครื่องเทศแบบไทยๆ และยังมีสปาเก็ตตี้ ขีเ้ มาทะเลทีร่ บั รองว่ารสชาติจดั จ้านสมกับเป็นผัดขีเ้ มาเนือ่ งจากซอสทีใ่ ช้เป็นสูตรทีท่ าง ร้านท�ำขึ้นมาเอง นอกจากสเต็กแล้วทางร้านยังมี appetizer ไว้ส�ำหรับทานเล่นขณะรอ อาหารอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักขมอบชีส, ชีสระเบิด, ไก่นิวโอรีน, เฟรนฟราย ฯลฯ และตบท้ายความอร่อยด้วยของหวานอย่างไอศกรีมทีม่ ใี ห้เลือกหลายรสกันเลยทีเดียว

เปิด 11.00-22.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ 089-099-3300, 089-166-8222

coffeeconner

มุมกาแฟ

สเต็กหมูแม็กซิกน ั เบคอนชีส สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาทะเล

95 บาท

ชีสระเบิด

75 บาท

ทีโบนสเต็ก เนื้อโคขุน

239 บาท

79 บาท

ผักขมอบชีส

60 บาท

ท่มี าของ สเต็ก

ทีโบนสเต็ก เนื้อโคขุน

239 บาท

สเต็ก เป็นอาหารฝรั่ง ความจริงน่าจะพูดให้เต็มว่า “อาหารฝรั่งเศส” เพราะ ฝรัง่ เศสเป็นชาติแรกทีม่ ที ตี่ ำ� รับต�ำราท�ำอาหารออกมาให้ผคู้ นได้รกู้ นั และดูเหมือน คนแรกที่เขียนต�ำราท�ำอาหารฝรั่งเศสคือ นายออกุสเอสคอฟฟีเยร์ (Auguste Escoffier) นายคนนี้เป็นพ่อครัวชาวฝรั่งเศส หรือเชฟที่ขึ้นชื่อลือชามาก ได้ชื่อว่า เป็น “บิดาแห่งการครัว”

เหลืองตรัง

ยบ “เหลอื งตรัง” คุณค่าแห่งความงามทมี่ เี อกลกั ษณ์ เปรีดสรร คั ู ก ่ ี ถ าแฟท ของก ่ น ลุ ได้กบั รสชาติทเี่ ข้มข้นและหอมก นตรี และผสมผสานอย่างลงตัวโดยฝีมือคนไทย การั ee Coff al ionn rnat ด้วยรางวัลGolden Medal Inte กลิน่ Tasting พลาดไม่ ได้เลยสำ� หรับคอกาแฟทหี่ ลงใหล ลาย ลากห ห ่ ี ท ่ ี เกอร ยเบ ว ด้ หอมและความเข้มข้น ตามติด รักษ์ ให้เลือก ที่ตั้งร้านก็ไม่ ไกล้ ไม่ ไกลอยู่บนถนนภักดีบรินได้ รสกั ม ชิ ม ้ ลิ ลอง วะไป ทางไปสวนศรีเมือง คอกาแฟแ

Tel. 088 152 1523, 084 867 2424 E-mail. diboscocoffee@gmail.com


ที่สาขาถนนยมจินดา(โรงสีเกา)

àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó

¡ŽÇÂàµÕëÂǹéÓµ¡ µÑºÅÇ¡¨ÔéÁ ÅÙ¡ªÔé¹ËÁÙ»œ§ ¹éÓÍÑުѹ

¡ Ñ ¹ Ë Í × Á ¹ Œ Í “¹éÓà ” § Ö ¶ § Í è × Ã ¤ à ´ ¼Ñ¡Ê

แยกตนมะขาม

สวนศรีเมือง กวยเตี๋ยวเรือระยอง

ถ.ยมจินดา

รานราย็อง

หอกลั่น

ถ.สายลาง

ถ.สุขุมวิท

¾Õè⹍µ ÍØ´Á ¡çÂѧ “á¨Ç”

สาขา กนกนคร(ตรงขามเมโทรแคท) สาขา ปม ปตท. ตะพง, สาขา ถนนยมจ�นดา(โรงสีเกา)


nightlife ลั่นล้า by Dr.K

Zoods &Vertigo “ซู้ด” ค�ำแสดงอาการเผ็ดร้อน ในรสชาติ

เพื่อนระยอง l August 2012

26

ที่จัดจ้าน ถูกน�ำมาใช้เป็นชื่อผับที่มีความ จัดจ้าน Dr.K เลยต้องขอลองซะหน่อย คง ไม่มีใครจะไม่สะดุดตากับสิ่งปลูกสร้างที่ อลังการ ของที่นี่ บรรยากาศ แสงสีที่เย้า ยวนชวนให้ย่างกราย และแว๊บแรกที่ เห็นก็คือสาวๆ ที่ชักแถวเดินขบวน เข้า มานั่งกินดื่มที่น่ี ก็ท�ำเอา Dr.K ถึงกับต้อง วิ่งเข้าห้องน�้ำ...เพื่อไปเสริมหล่อ ( อะ...อย่าคิดมาก) ที่นี่แบ่งเป็นสาม โซนคือ ห้องคาราโอเกะ ระดับV.I.P.ที่กว้างขวางและเป็นส่วนตัว ด้าน นอกโซน Vertigo นัง่ ชิลๆดนตรีเบาๆ สร้างอารมณ์ในการดืม่ ได้ดมี ากๆ ตรงนีแ้ หละเป็นโอกาสที่ Dr.K จะได้นงั่ เล็งสาวๆ ดืม่ พอตึงๆ ตาสบตาก็ เป็นเรือ่ งชนแก้วชวนกันต่อในโซนผับ Dr.K ก็ได้เวลาเหวีย่ งสะโพกโชว์ สาวอย่างเต็มที่ มาทีน่ ที่ เี่ ดียวได้รบั ความสุขแบบครบวงจร บอกได้เลย ว่าอลังการงาน Zoods&Vertigo จริงๆ

รับถายภาพนิ่ง - VDO (Cinematography)

Production house And Studio Studio Indoor-Outdoor Pre-wedding Tel. 086-560-3002, 086-330-1897 รับปริญญา ,งาน Event งานพิธี, งานจัดเลี้ยง ฯลฯ


h t n o m e

Con

h t f o t r ce

s r u o 25 h 2012 t s u g 1 Au

h $ a C k Baungkust 2012 r 30 A u o l o 012 C o Tattuogust 2amp ÍÀÔÇ2Ѫ0Ã1 2 9 A 1S7 tAugust

Pin : 225E0A51 www.facebook/Zoods ZoodsVirtigo


พบกับวงไขเค็ม

วันจันทร-วันเสาร 21.30น.-22.30น.

จง 089-933-9073 บิ๊ก 084-3520930

บรรยากาศดี...ดนตรีเลิศ...อาหารอรอยเวอร

รับจัดงานเลี้ยง สังสรรค


ดิ บอสโก

เมื่อพูดถึงกาแฟ อาจไม่มีใครไม่รู้จัก เรามัก เข้าใจว่า ดื่มกาแฟแล้วจะท�ำให้สมองสดใสขึ้น ไม่ง่วง นอน แต่ถ้าติดกาแฟและดื่มมากจะไม่ดี ความจริง กาแฟนอกจากมีสรรพคุณท�ำให้สมองสดใสขึ้นแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อีกหลายอย่าง เนื่องจากในปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอด นิ ย มและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมทั่ ว โลก การดื่ ม กาแฟในปริมาณที่พอเหมาะจะท�ำให้เกิดประโยชน์กับ ร่างกายของคนเรา เช่น ป้องกันโรคตับอักเสบ B โรค หอบ ลดการเกิดโรคตับจากการดืม่ สุรา ป้องกันโรค มะเร็งตับ มะเร็งล�ำไส้และมะเร็งในช่องปากได้ ชะลอ ความแก่ กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ลดคอเลสเตอรอล ในเลือดป้องกันโรคหัวใจและ หลอดเลือดแข็งตัว การดื่มกาแฟหลังอาหารจะช่วย ลดความอ้วนได้ คนที่ดื่มกาแฟเป็นประจ�ำ จะมีไขมัน ชนิด (HDL) เพิม่ ขึน้ ซึง่ ไขมันชนิดนีจ้ ะไล่คอเลสเตอรอล ออกไป จึงป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวได้ ช่วยบรรเทา อาการปวดศีรษะได้ เพราะกาแฟมีสว่ นผสมของคาเฟ อีนที่ขยายหลอดเลือด ช่วยระงับอาการปวดได้เช่น เดียวกับยาแก้ปวด และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลาย ไขมันในเส้นเลือด และช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ

เนือ่ งจากเมาสุราได้ ช่วยเพิม่ การไหลเวียนของเลือด ในสมอง และเพิ่มสมรรถภาพทางสมองได้ มีผเู้ ชีย่ วชาญสรุปผลการวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ออกมาว่า ความหอมของกาแฟช่วยกระตุน้ สมองให้ ท�ำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ก็ดขี นึ้ ดืม่ กาแฟเล็กน้อยท�ำให้นำ�้ ย่อยในกระเพาะหลัง่ ดีขึ้น ไขมันแตกตัว หากได้ดื่มกาแฟเล็กน้อยหลังทาน อาหารเสร็จ สารคาเฟอีนในกาแฟจะมีประโยชน์ต่อ กระเพาะโดยตรง น�้ำย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนเพิ่ม ขึ้น ไขมันถูกเผาผลาญ จากที่กล่าวมานี้ท�ำให้คนหัน มานิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กาแฟสดก� ำ ลั ง เติ บ โตและมี อนาคตที่สดใส มีร้านกาแฟสดใหม่เกิดขึ้นในแต่ละ จังหวัดเป็นจ�ำนวนมาก การวิจัยโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ ดื่มกาแฟมีอัตร่การเป็นมะเร็งเต้านมต�่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม กาแฟ ส่วนการศึกษาของมหาวิทยาลัยบอสตันพบ ว่า คนไข้ที่ดื่มกาแอย่างน้องห้าถ้วยต่อวัน มีความ เสี่ยงเป้นมะเร็งล�ำไส้ต�่ำกว่ากลุ่มอื่นถึงร้อยละ 40 บทความโดย Mr.Di

ถาทานสนใจธุรกิจกาแฟตองการติดตอทีมงานของเรา เรายินดีใหคำปรึกษา ติดตอเราไดที่

088-1521523 คุณโอ


“สิงหระยอง” บริการเครื่องดื่ม เบียรสด, โซดา, น้ำดื่มสิงห รับจัด Event, Thank you Party, งานสังสรรคตางๆ

ติดตอ : 081-300-1840, 038-610-961-2 คุณวิทยา/คุณบุญฤทธิ์


fashion แต่งเนื้อแต่งตัว

เพื่อนระยอง l August 2012

32

e M w o l Fol ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นที่ตอบโจทย์สาวๆ ที่มสี ไตล์เป็นของตัว เอง ไม่ว่าจะแนวเท่ๆ แอบ Punk นิดๆ หรือจะเป็น หวานๆ ในแนว Vintage กระเป๋าน�ำเข้าจากเกาหลีท่ม ี ี ลวดลายไม่ซำ�้ ใคร ลองหนังที่ออกแบบ และสั่งตัดเป็น พิเศษจากทางร้าน มั่นใจได้เลยว่าถ้ามาช้อปร้านนี้ ไม่ผิด หวังแน่นอน

Tel. 080-5633224 แหลมทอง ระยอง ชั้น 2 ตรงข้ามร้านทองต�ำหนักทอง จำหนายเสื้อผามือสอง รุนเกา อเมริกา ญี่ปุน รับทำเครื่องเงิน ตม สะสมรแะเป า ก ก แล

BIG-JHON Lee RED WING Denime LEVI'S Wrangler Skull Converse CLarks SEBAGO EDWIN CAMPER BIGSTONE BOBSON EVISU

P By PO

ฟรี

จำหนายกระเปา, เสื้อผา นำเขาจากฮองกง, ไตหวัน รับบัตรเคดิตทุกธนาคาร ทั้งปลีกและสง รับสมัครตัวแทนจำหนาย พรอมเปนตัวแทนนำเขาสินคาทุกประเภทในราคากันเอง

แคท 083-3229603 E-mail : ratreey.yoswong@gmail.com

แหลมทองระยองชั้น 2 ตรงขาม Big C

www.facebook.com\FASHIONS.BAG


autotune eco cycle

eco Motorcycle

ครั้งแรกของเมืองไทย

เพื่อนระยอง l August 2012

34

เครื่องยนต์ LeaP Teachnology สุดยอดเทคโนโลยี รถมอเตอร์ ไซด์ประหยัดพลังงานพร้อม ระบบจ่ า ยน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง แบบหั ว ฉี ด อี โค อัจฉริยะใช้น�้ำมันเพียง 1ลิตร วิ่งได้ถึง 56 กม. ภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้าง รถจั ก รยานยนต์ อ อโตเมติ ก อี โ ค สุ ด ประหยั ด เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย พลั ง งาน เชิ ง ก ลแ ละ ลดแ รง เ สี ย ด ทา น ท� ำ ใ ห ้ เครื่ อ งยนต์ ท� ำ งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ก�ำลังสูงสุด จึงเป็นที่มาของสุดยอด Leap Teachnology Light : เครื่องยนต์ได้รับการออกแบบใหม่ ให้มีขนาดกะทัดรัดและมีน�้ำหนักเบา เพื่อ ลดการสูญเสียพลังงานเชิงกลและลดแรง เสียดทาน แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน ตลอดการใช้งาน Efficient : ดี ไ ซน์ ร ะบบการส่ ง ก� ำ ลั ง ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ CVT (Continuously Variable Transmission) ใหม่ พร้อมติดตั้ง ต�ำแหน่งหัวฉีดใหม่ ให้ ใกล้ห้องเผาไหม้มาก ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ เครื่องยนต์และประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น Powerful : เครื่องยนต์ขนาด 112.7 ซีซี ที่ ได้รับการออกแบบใหม่ ให้ก�ำลังและแรงบิด ที่ดีเยี่ยมตอบสนองทุกอัตราเร่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพแรงบิดทรงพลัง Leap Teachnology ให้ ก� ำ ลั ง และแรง บิ ด ที่ ต อยสนองทุ ก สภาพการขั บ ขี่ ไ ด้ ดั่ ง ใจทุ ก อั ต ราเร่ ง แม่ ใ นรอบความเร็ ว

ต�่ ำ่ เครื่ อ งยนต์ ก็ ยั ง คงท� ำ งานอย่ า งมี ประสิทธิภาพท�ำให้ผขู้ บั ขีท่ ไี่ ม่มปี ระสบการณ์ สามารถควบคุ ม รถได้ ง ่ า ยขึ้ น และยั ง คง ให้ แ รงบิ ด ที่ เ พี ย งพออย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน รอบความเร็วสูง ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับความ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการขับขีร่ ถ มอเตอร์ไซด์ประหยัดพลังงาน การท�ำงานของระบบหัวฉีดน�้ำมัน เชื้อเพลิง ระบบหัวฉีดน�้ำมัน เชื้อเพลิง FI (Fuel Injection) จะถู ก ควบคุ ม การสั่ ง จ่ายน�้ำมัน เชื้อเพลิง โดยกล่องสมองกล อัจฉริยะ ECM (Engine Control Module) กล่องสมองกลอัจฉริยะ ECM จะท�ำงาน ร่ ว มกั บ เซนเซอร์ ทั้ ง 7 จุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง ใน เครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อ ประมวลผลในการค�ำนวณปริมาณการจ่าย น�้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเที่ยงตรง แม่นย�ำ ทุกรอบความเร็วของเครือ่ งยนต์ สามารถ ท�ำให้ประหยัดน�ำ้ มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม และยังปล่อยก๊าสไอเสียที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทดสอบ มาตรฐานค่าไอเสียระดับ 6 เพิม่ ความปลอดภัยด้วย เซ็นเซอร์ ตัดการสั่งจ่ายนน�้ำมัน TOS (Tip Over Sensor) เซ็นเซอร์จะท�ำการตัดการสั่งจ่าย น�้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถมี ความเอียงเกิน 65 องศา กล่องสมองกลอัจฉริยะ ECM เซ็นเซอร์ทั้ง 7 จุด จะท�ำการส่งสัญญาณ ไปยั ง กล่ อ ง ECM เพื่ อ ประมวลผลและ ค�ำนวณปริมาณการจ่ายน�ำ้มัน เชื้อเพลิง ให้เหมาะสมในทุกรอบความเร็วตอบสนอง ทุกอารมณ์ของการขับขี่

รับซื้อ-ขาย แลด-เปลี่ยนรถยนต ใหราคาสูง รับตอทะเบียน พรบ. รถยนต

สาขามาบตาพุด, สาขาขนสงใหม Tel. 081-864-6831, 081-777-2009

หั ว ฉี ด น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ครั้ ง แรก ของเมืองไทยด้วยหัวฉีด FI สุดอัจฉริยะที่ ออกแบบการติดตั้งต�ำแหน่งหัวฉีดให้ ใกล้ ห้องเผาไหม้มากทีส่ ดุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ ประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รักษ์โลก ผ่านมาตรฐานค่าไอเสีย ระดับ 6 และยังรองรับแก๊สโซฮอล์ 95 E20 ได้อีกด้วย เ ซ น เ ซ อ ร ์ ต ร ว จ วั ด ป ริ ม า ณ ออกซิเจน (O2 Sensor) ออกซิเจนเซนเซอร์ ท�ำหน้าทีต่ รวจวัด O2 ในก๊าสไอเสีย แล้วจึง ส่งสัญญาณไปที่กล่องสมองกลอัจฉริยะ ECM เพื่อค�ำนวณการสั่งจ่ายน�ำ้มัน เชื้อ เพลิงและอากาสอย่างเหมาะสมให้การเผา ไหม้สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและยังท�ำให้ ท่อไอเสียสะอาดเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ชุ ด เรื อ นลิ้ น เร่ ง ท� ำ งานร่ ว มกั บ วาล์ว ควบคุมรอบเดินเบา (ISC) ควบคุม รอบเดิ น เบา จะควบคุ ม การท� ำ งานของ เครื่ อ งยนต์ ใ นขณะที่ อ ยู ่ ใ นรอบเดิ น เบา โดยปริมาณอากาศจะถูกปรับให้เหมาะสม ผ่านเข้าช่องอากาศเดินเบา กล่องสมอง กลอั จ ฉริ ย ะ ECM จะควบคุ ม ปริ ม าณ การฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สัมพันธ์กับรอบ เดินเบาละช่วยให้เครื่องยนต์ท�ำงานอย่าง ประสิทธิภาพ บทความโดย พรชัยยานยนต์


à§ÒÁÒ¡æ

“ขอบคุณทุกคำชม”

ªÍº

à§Ò¨¹à¾×è͹·Ñ¡ ·Õ躌ҹà¤Å×ͺ·Ø¡¤Ñ¹

àËÁ×͹䴌öãËÁ‹

´ÙáÅ´ÕÁÒ¡

ÊÁ¤ÓÃèÓÅ×Í

äÁ‹µŒÍ§ä»·Ó·Õè¡Ãا෾


variety

อัพเดท หนัง เพลง หนังสือ

Brave (2012) เพื่อนระยอง l August 2012

36

Frankenweenie (2012)

ผู้ก�ำกับ : Mark Andrews, Brenda Chapman เขียนบท : Brenda Chapman, Irene Mecchi นักแสดงน�ำ : Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson

ผู้ก�ำกับ : Tim Burton เขียนบท : Tim Burton นักแสดงน�ำ : Winona Ryder, Catherine O’Hara, Martin Short

เรื่องย่อ : เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน่ ในอาณาจักรลึกลับบนทีร่ าบสูงของสก๊อตแลนด์ เมริดา้ หญิงสาวผู้เชี่ยวชาญการยิงธนู บุตรสาวของกษัตริย์ เฟอร์กัส และพระราชินี เอลินอร์ ตัดสินใจที่จะก�ำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ซึ่งการกระท�ำของเธอนั้น ได้ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่อาณาจักรแห่งนี้สืบทอดกับมาช้านาน และยัง เป็นการฝ่าฝืนธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์และท้าทายอ�ำนาจของผู้ครองนครทั้ง 3 อีกด้วย การกระท�ำของเธออาจน�ำมาซึ่งความหายนะและความวุ่นวายมา สู่อาณาจักรแห่งนี้ เธอจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากหญิงแก่ผู้มีพลังพิเศษ เพื่อที่จะน�ำพาความสงบสุขกลับมาสู่อาณาจักรนี้อีกครั้ง

เรื่องย่อ :

MUSIC

Frankenweenie แอนิเมชั่น/สตอปโมชั่น จะถูกถ่ายท�ำเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ แบบขาว-ด�ำ ด้วยหุ่นเชิดกว่า 200 ตัว ด้วยเทคนิคสตอปโมชั่นขั้นเทพ เช่นเดียว กับ The Nightmare Before Christmas และ Corpse Bride สปาร์คกี้ สุนัขพันธุ์ บุล เทอร์เรีย ผู้ร่าเริง, ขี้สงสัย, และซื่อสัตย์ต่อ วิคเตอร์ หนุ่มน้อยผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวของ วิคเตอร์ เด็กหนุม่ ผูส้ ญ ู เสีย สปาร์คกี้ สุนขั แสนรักเพือ่ นยาก และการคืนชีพเพือ่ นผูซ้ อื่ สัตย์ ของเขาด้วยความรู้ที่เขามีจากการทดลองในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หนุ่มน้อย วิคเตอร์ รายล้อมไปด้วยอุปกรณ์ในห้องแลปใต้หลังคาของเขา พยายามทีจ่ ะคืนชีพ สปาร์คกี้ สุนขั แสนรักของเขาด้วยความรู้เรื่องไฟฟ้าที่เขาเรียนมาจากครูวิทยาศาสตร์ มร.รีซครูสกี (ให้ เสียงโดย มาร์ติน แลนเดาว์) และความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่เมื่อสปาร์คกี้ที่คืนชีพขึ้นมาได้ หลุดออกไปจากบ้านของเขา

update by

เพลง ศิลปิน สังกัด

เพลง ศิลปิน สังกัด

: IN MY ROOM : Muzu : GMM

“คนถูกทิ้ง” ยังไม่หายเจ็บ เพราะยังคงเก็บ “ความรักเก่า” ไว้ในใจ คนเรามักเจ็บปวดเมือ่ ความรักจากเราไป แท้จริงแล้วเราเจ็บปวดเพราะว่ามันยังคงอยูก่ บั เราต่างหาก (วลี เด็ดจากหนังเรื่อง il mare) เพลง “In my room” Single ใหม่จาก Muzu (มูซู) ภาคต่อของเพลง “คนถูกทิ้ง” และ ภาคนีพ้ หี่ มูยงั คงจมปลักและลืมความรักครัง้ เก่าไม่ได้ ในช่วงเวลาทีอ่ กหัก เช้าบางวันทีเ่ ราตืน่ มา ลืมตามองเห็น นาฬิกาแล้วชัว่ ขณะนัน้ เอง....เราลืมไปว่าเราถูกทิง้ แล้ว ด้วยความเคยชินก็กวาดมือไปทีน่ อนข้างๆ แต่ปรากฎว่า ไม่มีใครนอนอยู่ข้างๆ แล้ว ณ ตอนนั้น สติเราจึงค่อยๆ กลับมา แล้วท�ำให้พบว่าความจริงเราถูกทิ้งไปแล้ว หมู Muzu ได้แรงบันดาลใจมาจากความรูส้ กึ นีใ้ นเช้าวันหนึง่ เลยน�ำมาแต่งเป็นเพลงและถ่ายทอดผ่านเสียงร้องได้ อย่างเศร้าถึงอารมณ์ เมื่อมีความเศร้าครอบง�ำ เราควรอยู่กับมันอย่างมีสติและเดินต่อไปอย่างแข็งแรงที่สุด

: ฉันคิด : โตน โซฟา : อิสระ

กลัวเสียฟอร์มมากๆ อาจท�ำให้เราพลัดพรากจากรักแท้ ผมตกหลุมรักเพลงนี้ตั้งแต่แรกฟัง อาจเป็นเพราะเพลงเล่นกับความ รู้สึกของเราด้วย เวลาที่เราไปเจอใครสักคนที่ถูกใจ ยิ้มให้ สบตา พูดคุยกับ เขาอย่างมีความสุขจนเขาจับพิรุธเราได้ พอเขาถามว่าเราคิดอะไรไหม เรา ตอบกลับไปทันทีวา่ ...ไม่ได้คดิ (เสียงสูง) ซึง่ ตรงกันข้ามกับความรูส้ กึ ในใจเรา มาก พีโ่ ตน โซฟา ได้แรงบันดาลใจในแต่งเพลงนีม้ าจากการสังเกตพฤติกรรม ของคนที่นั่งอยู่ในร้านแห่งหนึ่งยามค�่ำคืน บนถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนที่มี สีสนั ทีส่ ดุ ในเชียงใหม่ จนกลายมาเป็นเพลง “ฉันคิด” ทีม่ เี นือ้ หาน่ารักว่า “หาก อยากถามว่าฉันนั้นคิดอะไรมั้ย ก็จะขอบอกเธอเลยว่าใช่ ฉันคิด....” คิดว่า.... อะไรนั้น ต้องลองไปฟังกันดูในเพลงนะครับ ฟังเพลงนี้แล้วคุณอาจได้พลัง ความกล้าที่จะพูดความจริงในใจที่คุณรู้สึกอยู่ก็ได้

ดีเจ.ต้องตา

เพลง ศิลปิน สังกัด

: พูดลอยลอย : อัสนี โชติกุล : สหภาพดนตรี

เราจบกันไปแล้ว..ไม่ได้หมายว่า “ความรัก” เราจะจบ เพลงใหม่ลา่ สุดกับการร่วมงานระหว่าง 3 เก๋าทางดนตรี พีโ่ อม ชาตรี แต่งท�ำนอง พีด่ ี้ นิตพิ งษ์ แต่งค�ำร้อง และพีป่ อ้ ม อัสนีรอ้ งน�ำ เพลง “พูดลอยลอย” ฟังแล้วล่องลอยไปกับท่วงท�ำนองความไพเราะ เนือ้ หาทีล่ ว้ งความ ลับลึกๆ ในใจ บวกกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของพีป่ อ้ มท�ำให้เราอินและดิง่ DEEP ไปกับความรูส้ กึ นัน้ จริงๆ ขอเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนในเพลงนี้ “พูดลอยลอยผ่านลมและฟ้าอีกครั้ง ให้เธอฟัง เผื่อเธอคนนั้นอยากรู้ ฝาก ฟ้าและลมบอกเธอว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่ รูแ้ ค่เพียงว่ายังคิดถึงเธอ” ได้ FEEL จิก๊ โก๋ขเี้ หงา ทีแ่ อบคิดถึงแฟนเก่า ในบางครา แม้ไม่ได้อยากดึงเธอกลับมาแต่ก็อดคิดถึงไม่ได้จริงๆ


“ฉลองความสำเร็จ ยอดขายอันดับ 1 ซื้อซูซูกิทุกรุนที่พรชัยยานยนตวันนี้ เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องฟรี 4 ป พรอมหมวกกันน็อคเต็มใบ”

ผมมั่นใจในคุณภาพ รถซูซูกิทุกรุน

ยอดขายรถจักรยานยนตยี่หอ ซูซูกิ อันดับ 1 ของประเทศไทย ป 2553 เปนเครื่องพิสูจนวา พรชัยยานยนต

คืออันดับ 1 ในใจคนระยอง

ฟรี เงินดาวน ทะเบียนป พ.ร.บ. ประกันรถหาย 2

มอเตอรไซค ECO ครั้งแรกของเมืองไทยซูซูกิ

ย า ม ก า ม ณ ุ ค า น ม ส ง อ ข บ ั ร ม พรอ ท

ผอนแคเดือนพันกวาบา

รถนำเขาราคาพิเศษ สาขา มาบตาพุด(สำนักงานใหญ)สี่แยกไฟแดงตลาดนัดลานปูน สาขาจันทอุดม หลัง รพ.ระยองสาขาสุขุมวิท สี่แยกโรงแรมคามิโอ **ถายน้ำมันเครื่องฟรี ในชวงเวลาที่บริษัทกำหนดเทานั้น

ตัวแทนจำหนายซูซูกิอยางเปนทางการ โทร. 038-623-178, 038-612-390

Hotline : 085-487-0874


newgadgets ข้อมูลจาก : www.exgadgets.com

Booster Brolly ร่มพลังโซลาร์เซลล์ ชาร์จแบตมือถือได้ ขยายสัญญาณ มือถือด้วย

เจ้าร่ม Brolly ที่ว่าต้องไม่ใช่ร่มธรรมดาแน่นอน (ร่มธรรมดาจะขายกับ เครือข่ายมือถือท�ำไม!) เพราะมันพ่วงมากับแผงโซลาร์เซลล์ และเสาสัญญาณ ขนาดเล็กทีช่ ว่ ยเพิม่ สัญญาณมือถือของ Vodafone ด้วยการท�ำหน้าทีเ่ หมือน กับเป็น repeater นั่นเอง ส่วนโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 12 เซลล์ที่ติดอยู่กับร่ม นั้น Vodafone รับประกันว่าสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนให้เต็มได้ภายในเวลา ไม่ถึงสามชั่วโมง Brolly จะน�ำไปทดสอบในงานเทศกาลดนตรีที่บอกไป ด้านบน ส่วนจะมีขายทั่วไปหรือไม่ ต้องรอดูกันต่อไปครับ

Sanho Hyper Juice Plug

เพื่อนระยอง l August 2012

38 แบตเตอรี่พกพาส�ำรองส�ำหรับ iOS

Sanho ได้เปิดตัว battery pack ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Hyper Juice Plug ที่จะช่วยชารจ์ไฟให้กับ อุปกรณ์ทั้งหลายขณะเดินทางด้วยความจุมหาศาลถึง 15,600Ah ซึ่งถือว่าเป็นแบตเตอรี่ส�ำรอง ที่มีความจุสูงที่สุดในขณะนี้ ยิ่งถ้าคุณเป็นประเภทที่พกอุปกรณ์พกพาของ iOS หลายๆ ตัว Hyperjuice Plug ถือเป็นตัวเลือกทีน่ า่ สนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะเวลาทีต่ อ้ งออกนอกบ้าน ไปค้าง ต่างจังหวัด ทีไ่ ม่มที ชี่ ารจ์เป็นหลักเป็นแหล่ง Hyper Juice ประกอบไปด้วยหัวปลัก๊ ไฟแบบพับเก็บ ได้ สายเคเบิ้ลแยกส�ำหรับเสียบกับปลั๊กไฟและพอรต์ USB จ�ำนวน 2 พอรต์ ที่จ่ายไฟ 15w ท�ำให้ ชารจ์ได้เต็มไวยิง่ ขึน้ อีกด้วย และในกรณีทคี่ ณ ุ เสียบสองตัวพร้อมกัน พลังไฟก็จะถูกแบ่งเป็นตัวละ 7.5w นะ แต่ยังไงก็ยังเยอะอยู่ดี ราคาของเจ้าแบตเตอรี่นี้ก็อยู่ราวๆ 159.95$ หรือ 4,800 บาท เอ้า มีใครสนใจอยากได้บ้าง ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะ

เป็นมากกว่าหูฟังไร้สาย

Sony Smart

Sony แนะน�ำอุปกรณ์เสริมสุดล�ำ้ ส�ำหรับแอน ดรอยด์โฟน Smart Wireless Headset pro นอกจากจะท�ำหน้าที่เป็นชุดหูฟังไร้สายแล้ว ยังมาพร้อมความบันเทิงจากเครื่องเล่นเพลง MP3 วิทยุ FM รองรับการอ่านข้อความ SMS หรือ Email ได้โดยตรง รวมทั้งแสดงชื่อผู้โทร เข้า และโทรออกไปยังรายการล่าสุดได้ทันที โดยไม่ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา

Wireless

Headset pro เพลงกวีเปลี่ยนชีวิต โดย ไพรวินทร์ ขาวงาม

วีเปลี่ยนชีวิต! ชีวิตคุณอาจเปลี่ยนได้ ด้วยเพลงก ี้ ไพวรินทร์ ยู ลังอ่านอ ่น หนังสือดีเปี่ยมคุณภาพที่คุณก�ำ ้อยเรียงเรื่องราวการเดิน ขาวงาม กวีซีไรต์นามอุโฆษ ได้ร าม อันมีผลงานเป็นที่ ทางแห่งชีวิตของเหล่าศิลปินหลากน นที่เขาซึ่งเป็นผู้ทรง นนี้ วั ประจักษ์ในวงวรรณ ก่อนจะถึงวั างกลุ่มในกระแสสังคม นบ ค ก่ แ ให้ ด คิ อิทธิพลทางความ กวี วันนั้น-ระหว่างทาง ผ่านค�ำคมบ่มใจในบทเพลง บท รือ่ งราวพนื้ ภูมิ ทีม่ า นหาเ เขาผ่านอะไรมาบา้ งในชีวติ เชิญค้ มคิดของศิลปิน ใน ควา งาน น เป็ ด เกิ อ ก่ ของแรงบันดาลใจ ต ิ ว ี นช ย ่ ี ปล เ ี งกว หนังสือเล่มนี้-เพล

อุปสรรค เอาชนะได้ไม่ยาก โดย สมิต อาชวนิจกุล ในตัวเรามีพลังเร้นลับบางอย่างที่ผลักดันให้เราไปสู่ ความส�ำเร็จ สมิต อาชวนิจกุล ผู้เปี่ยมประสบการณ์ด้าน การพัฒนาชีวิต บอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งนี้ผ่านเรื่องราวของ หลากหลายผู้คน เช่น นักธุรกิจที่ตกอยู่ในภาวะคับขัน ระหว่างการรอดพ้น อันตรายกับการถูกลงโทษอย่างเหี้ยมโหด นักดาราศาสตร์ผู้มีสภาพกึ่งทุพพลภาพ แต่ผลงานของ เขาท�ำให้เขาเป็นประหนึ่งผู้วางกฎแห่งสวรรค์ แทรกด้วยเคล็ดลับในการจัดการอุปสรรค ซึ่งท�ำได้ จริง และเต็มไปด้วยความหวังและก�ำลังใจ มาค้นหาพลัง เร้นลับในตัวคุณเพื่อไขว่คว้าไปถึงซึ่งความส�ำเร็จ และมี ชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

O O Bupdate K แกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน ภาค 1

โดย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ร่วมแกะรอยหยักสมอง รวยหุน้ หมืน่ ล้านไปพร้อมๆ กันในยุคทอง ของตลาดหุ้นไทยที่บูมที่สุดเท่าที่เคยมีมา ยุคความผันผวนสุดโต่ง เมื่อ เงินวิง่ เข้าหาความคิดทีด่ ที สี่ ดุ และคุณจะรวยด้วยปัญญา ถ่ายทอดจาก ประสบการณ์ตรงของ “ภาววิทย์ กลิ่นประทุม” กูรูด้านการลงทุน “หุ้น” โดยเฉพาะ ด้วยแนวทางและเทคนิคในการลงทุนที่โดดเด่น และหลาย แนวทางให้คณ ุ เลือกใช้ เลือกอ่านตามถนัด ถ่ายทอดด้วยส�ำนวนภาษา อ่านง่าย ชวนติดตาม แม้ไม่ได้อา่ นอย่างต่อเนือ่ ง เพราะมีการเขียนเป็น ตอนๆ ทีก่ ระชับ มีบทสรุปและค�ำตอบในตัวเองชัดเจน ส�ำหรับนักลงทุน ทุกท่านไม่ควรพลาด!


beauty&care บิวตี้แอนด์แคร์ l

โดย นพ.สุรพร ก้อนทอง (อดีตอาจารย์ด้านจุลกายวิภาคผิวหนัง จุฬาฯ)

อยากขาวสมใจ มีอะไรให้ใช้บ้าง เพื่อนระยอง l August 2012

40

ผิวขาว เท่ากับผิวสวย อันนีเ้ ป็นรสนิยมของ คนไทยนะครับ ถ้าเป็นคนชาติอนื่ โดยเฉพาะประเทศ ในเขตหนาว แทบจะตรงกันข้ามเลยทีเดียว เพราะคน ที่ผิวสีซีดกลับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสุขภาพไม่ดี แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดี ไทยเราก็ต้องขาวไว้ก่อน ทัง้ ชายหญิง ดังนัน้ เรามาดูกนั ว่าในทางการแพทย์ แผนปัจจุบันมีอะไรท�ำให้ผิวขาวขึ้นได้บ้าง 1. ยากันแดด ส�ำหรับคนไทยด�ำแดดถือว่า เป็นอันดับหนึ่งของความด�ำ การใช้ยากันแดด ทั้ง UVA, UVB ย่อมช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้แน่นอน ขาวมากที่ สุ ด ก็ จ ะเท่ า บริ เ วณหน้ า ท้ อ งครั บ การทาให้ขาวต้อง ค่า SPF มากกว่า 40 และ ค่า PA ตั้งแต่ ++ ขึ้นไปครับ 2. วิตามิน A C E เนื่องจากวิตามินเหล่านี้ ต้านอนุมลู อิสระจากแสงแดดและความเสือ่ มของ ผิวได้ ท�ำให้ภาวะการด�ำแดดดีขึ้น นอกจากนั้น ยังท�ำให้ผิวเนียนขึ้นก็จะเห็นความขาวของผิวได้ ชัดขึ้นด้วย แต่ขาวมากที่สุดก็จะเท่าบริเวณหน้า ท้องเช่นกัน 3. AHA และ BHA ทั้งสองตัวนี้มีฤทธิ์ผลัด เซลล์ผิวท�ำให้เซลล์ยังไม่ทันรับเม็ดสีเต็มที่ก็ถูก เฉดออกไป ท�ำให้ดูขาวขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ไม่เป็นทีน่ ยิ มเนือ่ งจากท�ำให้ผวิ บาง และต้องระวัง การระคายเคืองเพราะความเป็นกรดด้วยนะครับ ซึ่งขาวมากที่สุดก็เท่าแก้มก้น 4. กรดวิตามินเอ นอกจากฤทธิ์ผลัดเซลล์ ผิวแล้ว ยังลดการกระตุน้ ความด�ำเฉียบพลันจาก การโดนแดดได้ ดังนั้นจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท�ำให้ ขาวขึ้นได้ อย่างไรก็ดีปัจจุบันถือว่าเป็นยา ต้อง สั่งใช้ โดยแพทย์หรือซื้อจากเภสัชกรนะครับ ซึ่ง ขาวมากที่สุดก็เท่าแก้มก้นเช่นกัน 5. ไฮโดรควิโนน สารนี้เป็นสารที่แรงที่สุด ที่ท�ำให้คนขาวได้ ตัวอย่างคือ ไมเคิล แจ็คสัน นัน่ เอง อย่างไรก็ดปี จั จุบนั เราจะใช้เฉพาะทางรอย โรคที่เป็นสีด�ำ เช่น ฝ้า กระ และต้องใช้โดยแพทย์ เท่านั้น เพราะสารนี้สามารถท�ำให้กลายเป็นผิว เผือกได้เลย

6. กลูต้าไทโอน นอกจากฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระจากแสงแดดและความเสือ่ มของผิว ทีด่ กี ว่า วิตามินแล้ว กลูต้าไทโอนเองยังสามารถเปลี่ยน เม็ดสีของผิวทีเ่ ป็นสีนำ�้ ตาลเข้มตามธรรมชาติคน ไทย ให้กลายเป็นสีชมพูเหมือนฝรั่ง ดังนั้นผิวก็ จะขาวขึ้น อีกทั้งถ้าถ่ายภาพด้วยแสงแฟลตก็จะ ยิ่งขาวมากขึ้นไปอีก โดยในทางการแพทย์คนน�้ำ หนัก 50 กิโลกรัม ถ้าได้กลูตา้ ไทโอนทางปากวันละ 1000 มิลลิกรัม หรือทางการฉีด 300 มิลลิกรัม ก็จะท�ำให้ขาวขึ้นได้ โดยระดับที่อาจเป็นอันตราย อยู่ที่ 3000 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างไรก็ดีปัจจุบัน ตามกฎหมาย มีแต่เม็ดขนาด 250 มิลลิกรัมขาย ทีจ่ ะได้รบั อย. เท่านัน้ ยาฉีดก็ไม่ได้รบั อย. เช่นกัน ซึ่งขาวมากที่สุดจะมากกว่าแก้มก้นซะอีก 7. กรดโคจิก เป็นกรดที่ไม่ได้ผลัดเซลล์ผิว แต่มผี ลคล้ายไฮโดรควิโนน แต่ไม่แรงเท่า เป็นสาร ที่สกัดจากราชนิดหนึ่ง ปกติจะผลิตเป็นรูปแบบ เป็นครีมทา ได้ผลคล้าย AHA 8. กรดทรานซามิก สารตัวนีอ้ อกฤทธิย์ บั ยัง้ เม็ดสีคล้ายไฮโดรควิโนน มีทั้งแบบกิน และแบบ ทา ให้ผลเท่ากลูต้าไทโอน แต่ต้องระวังในคนที่มี โรคเลือดแข็งตัวเร็วกว่าปกติ ซึ่งขาวมากที่สุดจะ มากกว่าแก้มก้น 9. อื่นๆ ได้แก่ Arbutin, Licorice, Mulberry extraction สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ยังเป็นแค่ ส่วนเสริม เพราะไม่มงี านวิจยั ทีช่ ดั เจน ขาวบ้างไม่ ขาวบ้าง มักใช้รว่ มกับสารข้างต้น และสารยิง่ มาก ก็ต้องระวังการแพ้ ให้มากไว้ด้วย ใครอยากขาว ไร้ฝ้า กระ ก็ลองพิจารณาดู นะครับ หวังให้สาวๆ ขาวแต่พอดี ไม่สิ้นเปลือง เงินมากเกินไปนะครับ ส่วนการขัดผิว ลอกผิว หรือมะหาด เป็นสารชัว่ คราวเท่านัน้ และอาจท�ำให้ ผิวบางอ่อนแอลงเกินไปด้วย

ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน สาขาระยอง :

บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จ�ำกัด (ถ.ภักดีบรีรักษ์) โทร. 038-614-232


ÈٹÃÇÁÃͧ෌ÒῪÑè¹·Ñé§ã¹ áÅйÓࢌҨҡµ‹Ò§»ÃÐà·È

โอกาสดีๆ สำหรับชีวิต เริ่มจากแนวคิดที่เปลี่ยนแปลง

รับสมัคร - ที่ปรึกษาทางดานการเงิน 10 อัตรา - เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 10 อัตรา

สวัสดิการ - มีเงินเดือนประจำ - มีโบนัส - ทองเที่ยวตางประเทศ

Tel. 089-831-8985 คุณเอก 085-123-0821 คุณติ๊ก


fortune พยากรณ์ตามราศี ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555 ราศีเมษ

13 เม.ย.-14 พ.ค.

เพื่อนระยอง l August 2012

42

ความ รั ก ค่ อ นข้ า งรุ น แรง และมี ข ้ อ ผู ก มั ด ช่ ว งเดื อ น กรกฎาคมนี้ ความรักแบบไม่ใช่รักในอุดมคติ หรือความ รักที่เต็มไปด้วยความทะนุถนอมแต่เป็นรักที่เต็มไปด้วย ความร้อน และต้องการเป็นเจ้าของ ในระยะนี้ชีวิตของ ชาวราศีเมษจะเตม็ ไปด้วยความเปลีย่ นแปลง ด้านการงาน อาจพบความไม่แน่นอน อะไรทีค่ ดิ ว่าเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ เช่นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานรวมถึงรายได้ประจ�ำด้วย

ราศีกรกฎ

16 ก.ค.​​-16 ส.ค. เจ้าชะตาอาจก�ำลังคลั่งไคล้ ในความรักกับใครบางคนอยู่ อย่างรุนแรง เขาหรือเธอคนนัน้ จะรูต้ วั หรือไม่กต็ าม แต่ชาว ราศีกรกฎก็ควรเปิดใจเสีย ไม่อย่างนั้นคงกลุ่มใจอย่างมาก ได้ เดือนเกิดนีน้ า่ จะเป็นเดือนแห่งความสุขส�ำราญในชีวติ ยิง่ ถ้ารูจ้ กั ใช้ความเด็ดเดีย่ วและพากเพียรอุตสาหะในทุกๆ เรือ่ ง ก็จะสมปรารถนาได้งา่ ยเท่านัน้ ระยะนีเ้ รือ่ งสวยๆ งามๆ ก็จะ มีความส�ำคัญ พยายามมองหาเครือ่ งแต่งตัว อย่าอยูอ่ ย่าง มอซอ หรือแต่งตัวปอนๆ จะท�ำให้ชีวิตอับเฉาโดยใช่เหตุ

ราศีตุล

17 ต.ค.-15 พ.ย.

มสั ม พั น ธ์ ที่ ชาว ราศี ตุ ล ย์ ก� ำ ลั ง จะพ บกั บ ควา มรั ก ควา ยู่แล้วจะพูด จริงจังและผูกมัดในช่วงเดือนนี้ ถ้ามีแฟนอมีครอบครัว ถึงการแต่งงานและสร้างครอบครัว แต่ถ้า รงานจะมี แล้วก็เตรียมเป็นพ่อเป็นแม่คนในไม่ช้านี้ ด้านกาตือรือร้น กิจกรรมค่อนข้างมาก ด้วยความที่มีความกระ ความใจรอ้ น ก็นา่ จะสรา้ งผลงานได้มาก เพียงแตต่ อ้ งระวงั กับความ ะพบ ้ จ นี ระยะ ิ ต ว ชี ระยะนีม้ งี านสงั คมคอ่ นข้างมาก เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ราศีมังกร

15 ม.ค.-12 ก.พ.

ความรักและความทุกข์ที่เกี่ยวกับความรักจะเป็น เรื่อง ใหญ่ส�ำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ โดยจะไม่ใช่ความรัก ที่ไม่สมหวังของหนุ่มสาว แต่น่าจะเป็นความหวังในเรื่อง เกี่ยวกับครอบครัวและทายาทที่ไม่สมปรารถนา อาจ เพราะปัญหาทางกายภาพของใครคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็น ความทุกข์ที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันไปหมด รวม ถึงหน้าที่การงานด้วย ส่วนด้านธุรกิจการงานก็จะพบกับ ความเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้ชาวราศีมงั กรไม่สามารถปรับตัว ได้ง่ายนัก อีกเรื่องที่ต้องระวังคือการบาดเจ็บ ซึ่งอาจมา จากอุบัติเหตุหรือความรู้เท่าไม่่ถึงการณ์

ราศีพฤษภ

15 พ.ค.-14 มิ.ย.

โชคชะตาของชาวราศีพฤษภเหมือนว่าจะควบคุมไม่ได้ ทุก อย่างเหมือนกับต้องปล่อยให้ไปกับโชคชะตาทีผ่ า่ นมา แล้ว ก็น�ำพาสิ่งต่างๆ มาให้ ในด้านการงานอาจจะได้รับค�ำสั่ง จากเจ้านายหรือต้องท�ำตามผูอ้ นื่ มากกว่าเป็นผูน้ ำ� ความ รักมักได้รับความรักจากคนอื่นมากกว่าเป็นฝ่ายรักเขา สุขภาพร่างกายอ่อนแอ ปราศจากความต้านทานและติด เชื้อ มีความเจ็บป่วยได้ง่าย

ราศค.ีส-1ิง6หก.์ ย. 17 ส.

ึงเครียดและวุ่นวายกับการ เดือนนี้ราศีสิงห์อาจมีความต สิง่ เหลา่ นีอ้ าจเป็นสาเหตุ ให้ เปลยี่ นแปลงทเี่ กิดขึน้ รอบตวั านการงานนา่ จะดแี ละสามารถ ชาวราศสี งิ ห์หงุดหงดิ ง่าย ด้ มรักก็ดีไม่แพ้เรื่องงาน โดย ที่จะสร้างผลงานได้ เรื่องควานว่าชาวราศีสิงห์ต้องเตรียม รวมแล้วเป็นเดือนที่ดี ยกเว้ ้ได้ เช่น ต้องเปลี่ยนสถาน พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงให ที่อยู่ เป็นต้นครอบครัว

ราศีพิจิก

16 พ.ย.-15 ธ.ค. ช่ ว งนี้ ช าวราศี พิ จิ ก จะให้ ค วามสนใจเรื่ อ งของศาสนา ปรัชญา และรู้จักปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในศีลธรรมอันดีได้ อย่างน่าทึ่ง ความรัก เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับคนรักมักจะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิต สติ และการใช้ปัญญาไปกับการ ด�ำเนินชีวิตถ้าจะตกลงหมั้นหมายหรือแต่งงานในระยะนี้ ควรท�ำด้วยความรับผิดชอบและเหตุผล ด้านการงานควร ร่วมงานกับคนจ�ำนวนมากดีกว่าจะท�ำคนเดียว

ราศีกุมภ์

13 ก.พ.-14 มี.ค. นธ์ที่ ชาวราศีกุมภ์ก�ำลังจะพบกับความรักหรือความสัมพั หรือ ก่อให้เกิดโชคลาภและความสุข คนที่ตกลงจะหมั้นหมาย ล้ว วางแผนวิวาห์กับใครก็ท�ำได้เลย ส�ำหรับคนท่ีมีคู่ครองแ รัก ก็เตรียมพร้อมส�ำหรับเรื่องดีใจเกี่ยวกับทายาทได้ ความ ม ระยะนเี้ ป็นความรักทีร่ จู้ กั ให้และเสียสละ เป็นความรักทีส่ วยงาานี้ ส�ำหรับชาวราศีกุมภ์ แต่ต้องรู้จักพอกับความสุขเหล่ ความเปลี่ยนแปลงจากคนรอบข้างใกล้ตัวยังมีอยู่ ด้านการ มื่อมี งานแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากคนอื่น แต่เางาน หน้ ว ั จากห ธรรม น เป็ ความ บ ั ปัญหาเกิดขึ้นก็มักจะได้ร หรือผู้มีอ�ำนาจ

ราศีเมถุน

15 มิ.ย.-15 ก.ค.

เดือนนเี้ ป็นเดือนทดี่ มี าส�ำหรับชาวเมถ ชาวราศีเมถุน คนใดมีทุกข์จากใครค นุ เรือ่ งความรกั ถ้า ก็จะมีการพลัดพรากจากกันอย่างเป นหนึ่งมาก่อนหน้านี้ ปัญหาชีวิตไปได้เปลาะหนึ่ง คนโสด ็นความสุข หรือตัด จะพบกับใครบางคน ซึ่งน่าจะน�ำไปสู่การแต่งงานในอนาคตได ได้รบั ข่าวดี สมองและไหวพรบิ ก�ำลังอย ้ ด้านการงานจะ ู่ในวงจรทสี่ งู ท�ำให้ ประสบความส�ำเร็จได้ง่าย

ราศีกันย์

17 ก.ย.-16 ต.ค. ในเดือนนี้ชาวราศีกันย์จะรู้สึกว่าใจคอค่อนข้างหดหู่ ไม่ ค่อยแจ่มใสในเดือนนี้ แต่พึงรู้ไว้ว่า เสน่ห์ของตัวเองก�ำลัง อยู่ในวงจรที่สูง ลักษณะท่าทางในสายตาผู้อื่นดูดีไปหมด แต่ถา้ ยังปล่อยให้ภายในเหีย่ วแห้งก็คงจะแย่หน่อย โชคลาภ จากการติดต่อกับผูอ้ นื่ มีสงู แต่ไม่ควรจะมีมากเกินไป การ งานมีสัญญาณของความส�ำเร็จและชื่อเสียง พยายาม ต่อสูก้ บั อุปสรรคแล้วก็จะได้สงิ่ ทีห่ วัง ความรักสดใส ระวัง สุขภาพอาจพบกับความเจ็บป่วยที่รุนแรงและยาวนาน

ราศีธนู

16 ธ.ค.-14 ม.ค. ความสามารถของชาวราศีธนูในเดือนนี้จะพิเศษและไม่ ซ�้ำแบบใครมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าทึ่ง แม้ว่า ภายในจะมีความมุ่งมั่นและชอบที่จะต่อสู้ แต่ภายนอกจะ ดูเยือกเย็น ด้านความรักยังต้องรอ การปรับตัวให้เข้า กับคนอื่นยังคงล�ำบาก ทางที่ดีควรใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ กับตัวเองเงียบๆ จะดีกว่า ด้านการงานคงต้องออกแรง เพือ่ พาตัวเองไปสูค่ วามส�ำเร็จ ค�ำนวณหรือวางแผนอะไร ก็ควรท�ำในช่วงนี้ เพราะสมองก�ำลังแจ่มใส

ราศีมีน

15 มี.ค.-12 เม.ย. จะเกิดความพึงพอใจกี่ยวกับบ้า นและความสงบสุขภายใน ครอบครัว สมาชิกหรือคนรักใกล ปร อง ดอ ง แล ะท� ำ กิ จ กร รม ร่ ้ตัวภายในบ้านมีความ ต้องระวังคือ เมื่อคนใกล้ตัวเหลว มกั น ได้ อ ย่ า งดี แต ่ สิ่ ง ครอบครัวไปใช้ชีวิตข้างนอก ก็อ ่านั้นออกจากบ้านหรือ ราศมี นี ปวดหวั ได้ ความรักระหว่ าจจะก่อเรื่องราวให้ชาว ด้านการงานยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแางหนุม่ สาวชว่ งนไี้ ม่สดใส ความผิดหวงั เป็นระยะๆ และระยะนีปลง และออกจะพบกับ สมาธิ น่าจะส�ำเร็จได้เร็วและมีความเ้ หมาะทชี่ าวราศมี นี จะทำ� สุขใจได้ง่าย


Seya

รับต�ดตั้ง Projector BI-Xenon Auto Rayong Xenon, SMD, Day light, Fog lamp ศูนยบริการมาตราฐานติดตั้งไฟรถยนต Logo light ถอดโครมดวย 30-50% ตูอบโครมมาตตราฐาน ด ล น ว  ส ะ ล non แ กซื้อ Xe ล แ ิ ธ ท ิ n ส บ ั o i ร Promot r วันนี้ลด 20% jecto

ติดตั้ง Pro

รับออกแบบ-ปรึกษาแตงรถแนว VIP, Low Car

พิสูจนไดตัวทานเองที่ราน Seya Auto Rayong ทานสามารถ ชมผลงานผาน ทาง

www.facebook.com/Seya Auto Rayong, www.Vipcarrayong/Seya Auto Rayong

Tel. 08-9176-4912, 08-6366-6565 ประตูรีโมทอัตโนมัติ

ระบบไมกั้น เขา-ออก รถยนต

BENTHAI group

New

Generation Security System

จำหนายกลองวงจรปด และบริการออกแบบสัญญาณกันขโมยบาน ใหคำแนะนำและบริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ ที่อยู อาศัย อาคาร สำนักงาน โรงงาน แบบครบวงจร

Tel. 038-619589, Fax. 038-011-568

E-mail : benthai_89@hotmail.com www.benthaigroup.com รานตั้งอยู ถ.สุขุมวิทตรงขามประกันสังคม


ส มั ค ร ส ม า ชิ ก สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 300 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน............................เป็นฉบับแรก ชื่อ...........................................นามสกุล...............................................อายุ................ปี การศึกษา........................... อาชีพ..................................... สถานที่จัดส่ง บ้าน บริษัท เลขที่..............หมู่ที่............อาคาร/หมู่บ้าน............................................ชั้น...............ห้อง..................ซอย........................................................ ....... ถนน......................................แขวง/ต�ำบล.............................................เขต/อ�ำเภอ............................................จังห วัด.......................................... รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................อีเม ล์.................................................. การช�ำระเงิน โอนผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปิยชาติ บุญรัตนกุล ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 815-227872-7 สาขาแหลมทอง ระยอง โอนผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปิยชาติ บุญรัตนกุล ธ.กสิกรไทย เลขที่ 356-2-59646-0 สาขาถนนจันทอุดม ระยอง หรือช�ำระด้วยตัวเองได้ที่ออฟฟิศ เพื่อนระยอง แมกกาซีน (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัครส่งมาที่ อีเมล์ phuanrayong@hotmail.com)

เพื่อนระยอง ร่วมกับร้าน ละมุน by อัญ

@Leamtong Rayong

เพียงคุณถ่ายคู่กับหนังสือเพื่อนระยอง ในสถานที่ๆคุณต้องการให้เราพาไป ท่องเที่ยวหรือ หรือร้านอาหาร ร้านกาแฟที่คุณอยากให้เราไป ในจังหวัดระยอง แล้ว โพสขึ้นเแฟนเพจเพื่อนระยอง พร้อมค�ำบรรยายที่โดนใจ ถาพที่ได้รับการคัดเลือก จะได้ รับเค้กส�ำหรับคนพิเศษทันที 1 ปอนด์ จากร้าน ละมุน by อัญ


รานที่มีตราสัญลักษณนี้ ไดรับการรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข

โปรดสังเกตตราสัญลักษณเพื่อความมั่นใจในบริการ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จังหวัดระยอง

สปาเพื่อสุขภาพ Spa for Health

- ทิวารินสปา (DHIVARIN SPA) โทร. 038-644105-7 292/4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง - ปารดีสปา (PARADEE SPA) โทร. 038-644-291 76 หมู 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง - ทรายแกวเวลเนสเซ็นเตอร (SAIKAEW WELLNESS CENTER) โทร. 038-644199 8/1 ม.4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง - อาศรมสปา ณ ระยอง (ARSOM SPA @ RAYONG) โทร. 038-619-047, 086-344-9543 217/25 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

- อคอซเฮลทเซนเตอร แอนด สปา(AQUAS HEALTH CENTER & SPA) โทร. 038-648-008 โรงแรมโนโวเทล 4/5 ม.3 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง - ดาวดึงส รีทรีท (DAOVADEUNG RETREAT) โทร. 038-651-000-6 ระยองรีสอรท 186 ม.1 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง - อภิญญาสปา แอนด บิวตี้ซาลอน โทร. 086-050-5155 157/8 ม.3 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง - เวล ฟต (WELL FIT) โทร. 038-619-719 181/1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง - เรือนสุขโข (SUKHO THAI SPA) โทร. 038-610-206 12/8 ถ.ราษฎรบำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

นวดเพื่อสุขภาพ Massage for Health - ไฟวสตาร (5 STARS) โทร. 038-624-279 107/9 ถ.ศูนยการคาสาย 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง - ไฟวสตาร 2 (5 STARS 2) โทร. 038-624-280 91/20 ถ.ศูนยการคาสาย 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง - ระยองนวดไทย โทร. 038-623-617 272/4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง - หมอบัวนวดไทย โทร. 038-610-480 10/9 ถ.พจนกร ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง - บานชมนาดนวดแผนไทย (BANN CHOMANARD) โทร. 038-621-251, 089-749-4045 101/1 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง - พัฒนเวชนวดแผนไทย โทร. 038-682-214 147/58 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

- สวัสดีนวดไทย (SAWADDEE THAI MASSAGE) โทร.038-616-766 107/17 ถ.ศูนยการคาสาย 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง - เฟองฟานวดแผนไทย โทร. 089-444-4921 15/97-98 ถ.สุขุมวิท ตงเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง - ชอชบานวดไทย (CHAOCHABA THAI MASSAGE) โทร. 089-262-8587, 084-566-3599 144/11 ถ.ราษฎรบำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง - จักระเฮลทแลนด (CHAKRA HEALTH LAND) โทร. 038-624-333 โรงแรมระยองซิตี้ 11 ถ.ราษฎรบำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง - นุชนวดแผนไทย โทร. 086-159-3353 66/47 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

* ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โทร. 038-967415-7 ตอ 127 หรือ 038-967532


Directory ททท.ส�ำนักระยอง 0-3866-4585 ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 0-3869 4101 ศาลากลางจังหวัดระยอง 0-3869-4000 สถานีเดินรถประจ�ำทาง 0-3861-1378 สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมืองระยอง 0-3861-1111 ต�ำรวจทางหลวง 0-3861-1203 ต�ำรวจท่องเที่ยว 0-3865-1669 สถานีอุตุนิยมวิทยา 0-3865-5075 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 0-3869-4000 ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง 0-3862-0111 ส�ำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 0-3868-5562 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านเพ 0-3865-3751 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง 0-3867-5222 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านค่าย 0-3864-2513 ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง 0-3869-5233 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลมาบข่า 0-3863-7165 องค์การบริหารส่วนต�ำบลนิคมพัฒนา 0-3887-7044 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 0-3861-3259 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ 0-3865-2992 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 0-3868-5703 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอบ้านฉาง 0-3860-1566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอบ้านค่าย 0-3864-1380 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอแกลง 0-3867-1908 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ระยอง 0-3861-5276 โรงพยาบาลระยอง 0-3861-1104 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 0-3862-1999 โรงพยาบาลมาบตาพุด 0-3868-4696 โรงพยาบาลมงกุฎ ระยอง 0-3868-2136 โรงพยาบาลบ้านค่าย 0-3864-1006 โรงพยาบาลปลวกแดง 0-3865-9005 โรงพยาบาลแกลง 0-3867-7536 โรงพยาบาลธนบุรีศรีแกลง 0-3888-7165 โรงพยาบาลวังจันทร์ 0-3866-6175 บริษัท ระยองทัวร์ 0-3886-1354 บริษัท นครชัยแอร์ 0-3861-6009

ป้ายเขียว แหลมเจริญ ซีฟูด ริเวอร์วิว ครัวแกงเผ็ด สไมล์ ไอร์แลนด์ ร้านก้ามปู ต้นทางรัก ต�ำนานป่า ผัดไทคุณไกร เลอ โอเปร่า ลอกอ ปาร์ตี้ส้มต�ำ เธอราคอตต้า ก๋วยเตี๋ยวอยากดัง สาขา 2 เพลินตา ลมทะเล ซีฟูด นาถน�้ำ บ้านสิมิลัน โรงแรมสวนปาล์ม โรงแรมระยอง ซิตี้ โรงแรมระยองล้านนา โรงแรมระยองเพรสซิเดนท์ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง บรุ๊คไซด์วัลเล่ย์รีสอร์ท คาซ่า วีวรรณ เซอร์วิส อพาร์เมนท์ เคอาร์ พาเลส มาดิน่า ระยอง พาวีน่า เซอร์วิส อพาร์เมนท์ คามีโอเฮาส์ ระยอง เดอะพาราไดซ์ ภูริมาศ บีช รีสอร์ท สรวลสโมสร

08-9130-8821 0-3894-0034 0-3861-4882 0-3887-4927 0-3862-3344 0-3887-1121 0-3861-7212 0-3865-2884 0-3864-8055 0-3895-5123 0-3863-0933 0-3880-7868 0-3887-3584 0-3808-7401 0-3863-8124 0-3896-8513 0-3887-6324 0-3894-7000 0-3862-4333 0-3866-2388 0-3861-2570 0-3861-8701 0-2693-0233 0-3862-4888 0-3880-0082 0-3801-1222 0-3862-3416 0-3880-4732 0-3860-8145 0-3863-0382 0-3865-5091

หากเบอร์โทรไม่ถูกต้อง หรือตรงกับเบอร์ผู้อื่น กรุณาแจ้ง phuanrayong@hotmail.com หรือ 08-0204-7402 เพื่อการแก้ไข


/ท่าน


สนใจติดต่อลงโฆษณา เพื่อนระยอง แมกกาซีน โทร. 080-204-7402 email: phuanrayong@hotmail.com

รับสมัครตัวแทนจำหนาย

Classified

สาขา 2 มาบตาพุด Tel.081-467-7752

งออคิด ถ.สุขุมวิท

แยกระยอ

เพื่อนอีสาน

ถ.ราชชุมพล


Classified

สนใจติดต่อลงโฆษณา เพื่อนระยอง แมกกาซีน โทร. 080-204-7402 email: phuanrayong@hotmail.com

ชุดกาซมาตรฐานระดับแนวหนาจากยุโรปที่มีระบบ CAN BUS ซึ่งสามารถปรับจูนการจายกาซไดอัตโนมัติ ประมวลผลดวยกลองECUที่มีความเร็วสูงที่สุดในปจจุบัน(120MHz) พรอมหมอตมกาซที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด ประสิทธิภาพสูงใหกำลังสูงสุด 350 Hp รับประกันชุดควบคุม 5 ป เหมาะสำหรับรถยนตที่มีระบบการฉีดน้ำมันซับซอน เชน Mazda 3, 2 Mitzubishi EX, Ford Fiesta

LPG 4 สูบ ถงโดนัท 42 ลิตร

ระบบเชื้อเพลิงรวม ดีเซล + NGV คาใชจายเชื้อเพลิง 1.99 บาท/กม.

¨Ó˹‹Ò »ÅÕ¡-Ê‹§

ÊѵǏàÅÕ駹ÓࢌҨҡµ‹Ò§»ÃÐà·È ÊѵǏàÅ×éͤÅÒ¹ ÅÙ¡¡ÃÐÃÍ¡ ÍØ»¡Ã³ÊѵǏàÅÕ駷ءª¹Ô´ áÅСçàÅÕé§ÊѵǏµ‹Ò§æ

ระยอง

รานเปด 10.00-21.00น. หยุดทุกวันอังคาร

ตุย 086-783-9756, 084-868-9700 หนิง 085-176-6047

ราน Hi So Collection

ชั้น 2 หนา Big C แหลมทอง ระยอง

แฟชั่นนำเขา เกาหลี-ฮองกง ตัวแทนจำหนาย ชุด Dress ยีห่ อ ARIES มีเสื้อโคท-ถุงมือ-รองเทาบูท ลองจอน สำหรับไปเที่ยวตางประเทศ

เปด 10.30-20.30 น.


Classified

สนใจติดต่อลงโฆษณา เพื่อนระยอง แมกกาซีน โทร. 080-204-7402 email: phuanrayong@hotmail.com

“ÈٹÃÇÁ¾ÃдÕ...¡ÒÃѹµÃÕ¾ÃÐá·Œ”

แหลมทองระยอง สตารไนทบาซาร

รับเชา ใหเชา แลกเปลี่ยน พระเครื่อง รับจัดหา หลวงปูทิม หลวงพอสิน หลวงพอสาคร หลวงพออ่ำ พระเกจิทั่วภาคตะวันออก และเครื่องรางของขลัง แพะ

เต า นครระยอง 0 81- 3 43 49 0 5 สจ.นริันดร  กลอมแกว 0 87-5 4 0 9 9 9 8 tao_nakornrayong@hotmail.com

niran_yun@hotmail.com

ÍÕ·Ù´Õé ÍÒªÙൌ ÁÒ´ÒÁºÑÇà«‹áÅÐàÁ¨Ô¡ ¤ÃÕÁ˹ŒÒãÊ ¤ÃÕÁ¡Ñ¹á´´ ÏÅÏ à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§ËÅÒª¹Ô´ ÁÕệ§´Õæ ¹‹Ò㪌ãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ËÅÒ ªØ´âÊÁ·Í§Ë¹ŒÒ¢ÒÇãÊ¡¡ÃЪѺ ¤ÃÕÁ·ÕèÁÕÂÍ´¢Ò·ÑèÇ»ÃÐà·È ºÍϹ·ÙºÕ ÊǤسÀҾẺ´ÒÃÒ à¿Ê´Õ·çÍ¡« ·Ó˹ŒÒãÊẺ´ÒÃÒ ÍÍËÒâŪÑè¹ ¢ÒǨÃÔ§¢ÒǪÑÇÏ㹢Ǵà´ÕÂÇ ºÔê¡ÍÒÂÃØ‹¹ãËÁ‹ ÁÕÍ.Â. ¡Ó¡Ñº¢ŒÒ§¢Ç´ ¶¹ÍÁÊÒÂµÒ set ÁÐËÒ´¼ÔÇ¢ÒÇ âŪÑè¹ ËÑÇàª×éÍ ÊºÙ‹ à¡Å×ÍÊ»Ò ÊÔ¹¤ŒÒÁҵðҹ GMP ÁÕÍ.Â. ÂÕèˌʹѧ¨Ò¡¹ÔµÂÊÒà OHO

โอ 089-2466469 แมน 081-4118413

Email : orayong@yahoo.com Email : warks_man@hotmail.com

รานโอเค เบบี้ แมและเด็ก

ÈٹÃÇÁ¼ÅÔµÀѳ±ÊÓËÃѺáÁ‹áÅÐà´ç¡·Ø¡ª¹Ô´ ¨Ò¡áºÃ¹´ªÑé¹¹Ó áË‹§à´ÕÂÇã¹ÃÐÂͧ

เบอร โทรราน 038-993022


Classified

สนใจติดต่อลงโฆษณา เพื่อนระยอง แมกกาซีน โทร. 080-204-7402 email: phuanrayong@hotmail.com

Tel. 089-4030261 เกต

จำหนาย กระเปา แบรนดเนม ของแท Coach, Longchamp Pre-Order งานเกาหลี กระเปา นาิกา เสื้อผา (ปลีก-สง)

ชั้น 2 แหลมทองระยอง ฝง Big C

จำหนายอะไหลเดิม-แตงรถมอเตอรไซคทุกชนิด ปลีก-สง

Soropa day&night 10g. 1,500.Selene day&night ªØ´·´Åͧ 3g. 700.Soropa bio DNA Serum 10g. 650.ʺً Selene 1 ¡ŒÍ¹ 250.-

·Ñ้§à«µà¾Õ§ 2,000

è â»ÃâÁªÑ¹ ˹ŒÒŒÒ½½¹¹ ÃѺÃѺ˹

.-

Ìҹઌ§¡Ðà´ŒÐˌҧáËÅÁ·Í§ÃÐÂͧ µÃ§¢ŒÒÁÇѵÊѹ⫹ࡋÒ

¨Ó˹‹Ò»ÅÕ¡-Ê‹§

ʹ㨵Դµ‹Í ¤Ø³áËÁ‹Á 081-8152447

HONDA, YAMAHASUZUKI, KAWASAKI สินคาคุณภาพ และบริการเปนกันเอง บริการรับซอมรถจักรยานยนตทุกชนิด โดยชางผูชำนาญ มีประสบการณมากกวา 10 ป

Tel. 038-616-880 Fax. 038-616-881 แยกระยองออคิด 364/3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000

สี่แยกระยองออคิด

ี้

นน  ว ส ิ้น

ตัดช

ท ด ล

ี ท นั

5%


HOME & DECORATION โฮม แอนด เดคคอเรชั่น

ที่นี่ ที่เดียวครบ เรื่องงายสำหรับคุณ ซื้อ-ขาย บานและคอนโด ตกแตงภายใน จัดสวน เฟอรนิเจอร ซอมแซม ตกแตงบาน


www.somchaijitarsa.com


ตกแต่งมุมครัว

home idea แต่งบ้าน

เพื่อนระยอง l August 2012

56

ให้ได้ประโยชน์สงู สุดท�ำอย่างไร?

ตูเ้ ตรียมอาหาร เป็นส่วนบรรจุอา่ งล้างจาน ออกแบบ เป็นบิลท์อนิ ติดผนัง ตรงบริเวณที่ใกล้กบั หน้าต่าง ซึง่ มีแสงสว่างลอดเข้ามาได้ ช่วยให้บริเวณนี้แห้งสะอาด ตัวตู้แต่งบานเปิดด้วยกระจกฝ้า เพื่อท�ำให้ดูเบาขึ้น ขอบหน้าของตูเ้ ตีย้ ออกแบบเป็นราว แขวนยาวตลอด แนวตู้เพื่อรับกับชั้นลอย แต่ส่วนนี้ก็ยังได้ประโยชน์ ในแง่ที่สามารถแขวนหรือตากผ้ากันเปื้อนได้

ตูช้ ดิ ผนังเข้ามุมออกแบบเป็นตูส้ งู ด้านหน้าโค้ง สูงประมาณ 2 เมตร จุดประสงค์ เพื่อให้ดูรับกับพื้นที่ ใช้สอยและทางสัญจร ความโค้งของตู้ช่วยลดความแข็ง กระด้าง ของเหลี่ยมมุม เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น ในบริเวณที่ค่อนข้างจ�ำกัด ด้านในเป็นชั้นกระจกใส ด้านบนติดไฟซ่อนเพดาน ด้านล่างเป็นตู้ทึบมีบานเปิด

ห้องครัวทุกวันนี้นับว่ามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และความ สวยงาม ซึ่งครัวในยุคใหม่ได้มีการปรุงแต่งโฉมหน้าให้ดูทันสมัย ด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เตาไฟฟ้า เตาอบ เครื่อง ดูดควัน ฯลฯ ที่นับว่าเป็นการพลิกโฉมห้องครัวได้อย่างน่าสนใจ ยิ่ง แต่ทั้งนี้การออกแบบก็ยังต้องค�ำนึงถึง เรื่องประโยชน์ใช้สอย เป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำให้ “ห้องครัว” เป็น “ห้อง หัวใจ” ส�ำคัญของทุกครัวเรือน ดังเช่นมุมครัวมุมเล็กๆ ที่คอลัมน์ “แต่งบ้าน” น�ำมาเสนอในคราวนี้ การจัดวางแปลนที่มีการจัดทางสัญจร ให้เกิดการไหลเวียน ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ทอี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งใช้สอยให้ดเู หมาะสมทัง้ ขนาดของ พื้นที่ และการใช้สอยจริงในชีวิตประจ�ำวันเกาะตรงกลางและเตา แก็ส ท�ำหน้าที่วางอุปกรณ์ น�ำโต๊ะกาแฟมาวางชิด การสัญจรจะ เป็นไปโดยรอบเกาะนี้ การจัดแปลนอย่างนี้เหมาะกับห้องที่ค่อน ข้างกว้าง และเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวไม่มากนัก ส่วน ของชั้นลอยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงกว่าปกติ เพื่อเว้นช่องหน้า ต่างๆ ไว้โครงไม้ทาแล็คเกอร์ด้าน ออกแบบให้ดูเรียบ ด้านบนใช้ วางอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านล่างออกแบบเป็นราวเหล็กชุบโครเมียม ใช้แขวนสิ่งของเพิ่มแสงสว่าง บริเวณท็อปของเคาน์เตอร์ด้วยไฟ ฮาโลเจนบริเวณหน้าต่าง ออกแบบให้ดูโปร่งด้วยผ้าม่าน ในรูป แบบที่เรียบง่าย โดยท�ำเป็นสองชั้น ทั้งนี้เพื่อเปิดม่าน ในส่วนบน และส่วนล่าง สลับกันเวลาใช้งาน เลือกใช้ผ้าที่ดูโปร่ง โทนสีออก ขาวดูสะอาดตา เดินขอบและจับจีบผ้าให้ดูสวยงาม

ชุดรับประทานอาหาร จัดวางอยู่ ในต�ำแหน่งตรงกลาง ขอบโต๊ะด้านหน้าออกแบบให้เป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่การสัญจรบริเวณรอบๆ เกิดการหมุนเวียนและไม่เกะกะพื้นที่โต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับสองที่ ดูเหมาะส�ำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ส่วนที่ปรุงอาหาร ใช้เตาไฟฟ้าสองหัวขนาดเล็ก เพราะมีไว้เพียง เฉพาะยามจ�ำเป็น แต่โอกาสทีจ่ ะปรุงอาหารจริงค่อนข้างน้อย ด้านล่างของตูอ้ อกแบบเป็นลิน้ ชัก เก็บ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เน้นประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามที่ดีไซน์ควบคู่กันไป


แยกพีเอ็มวาย

ถนนสุขุมว�ท

แยกเนินสำลี

วัดโขดหิน

ถนนราชชุมพล

สถานีขนสง แหงที่ 2

ศูนยราชการ จ.ระยอง สนง. ปตท. เคมิคอล วัดเขาไผ

ถนนบายพาสศูนยราชการ - เนินพยอมระยอง

Term Sup Living Home

ถนนสายบายพาส

บานใจกลางเมือง วัสดุชั้นยอด สังคมเหนือระดับ สวนสุขภาพ เราออกแบบแตละหลังใหมีความโดดเดน ตอบรับชีวิตแนบชิดธรรมชาติ หากคุณคิดวาบานคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ที่บานเติมทรัพยคือคำตอบ

โทร. 038-024-123, 086-320-2510, 086-334-3100 w w w . t e r m s u p h o m e . c o m

เช�ญแวะชมโครงการไดทุกวัน สำนักงานขายตรงขามตึกสีฟา ปตท.เคมิคอล ถนนบายพาสศูนยราชการระยอง - ถนนสาย 36


gardendecor

แต่งสวน : บทความโดย ณัฐณัฐภาส รุ่งฐิติธนธรณ์ (อดีตผู้จัดการสวน สวนนงนุช พัทยา)

ต้และดอกไม้ นไม้ เพื่อนระยอง l August 2012

60

เผลอเดี๋ยวเดียวนะครับ เวลาผ่านไปกว่าครึ่งปี แล้วตัง้ ใจท�ำสิง่ ใดก็รบี ๆ ด�ำเนินการกันนะครับ เหมือน ช่วงเดือนนี้ที่ใครๆ ก็ทราบกันดีว่าเป็นช่วงเวลาดีๆ ส�ำหรับคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ และก�ำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ที่เราทุก คนจะร่วมกันร�ำลึกถึงพระคุณแม่ไปตลอดทั้งเดือนนี้ เลย และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเดือนของคุณแม่ ผมก็เลยชวนท่านทั้งหลายเดินเข้าสวน ไปดู และรู้จัก ต้นมะลิกันครับ..... มะลิเป็นพันธุ์ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่ง ก้านสาขาออกรอบๆ ล�ำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต ใบเป็น ใบเดีย่ วแตกออกเป็นคู่ ไปตามก้านต้นลักษณะใบป้อม มน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาว 2-3 นิว้ มีดอกมะลิ เป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลาย กิ่งประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาว กลิน่ หอม มีทงั้ ดอกลาและดอกซ้อน ขึน้ อยูก่ บั ชนิดพันธุ์ มะลิออกดอกตลอดปี มะลิเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด กลางแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ต้องการน�ำ้ ปานกลาง ควรปลูกในดินที่ร่วนซุย ขยายพันธุ์มะลิโดยการปักช�ำ กิ่ง หรือตอนกิ่ง คนไทยถือว่ามะลิเป็นดอกไม้มงคล

วันแม่

นิยมเอาดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระ และ ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไป ไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มี วันเสื่อมคลาย นอกจากนี้ มะลิดอกแห้งก็ยังสามารถ ใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บ�ำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี เป็นยังไงบ้างครับเดินตามผมเข้าไปศึกษาทั้งต้น และดอกมะลิในสวนของเรา หอมชื่นใจหรือเปล่าล่ะ? และถ้ า จะให้ ต ้ น มะลิ ข องท่ า นออกดอกดก ผมขอ แนะน�ำให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อต้น หรืออาจใช้ปยุ๋ เคมีสตู รเสมอ 15-15-15 ในอัตรา 200-300 กรัมต่อต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง ก็ได้ นะครับ เท่านี้ก็พอได้ชื่นชมดอกมะลิตลอดทั้งปีแล้ว ล่ะครับ อย่าลืมนะครับ.....รักสวน ต้องรู้รักษา......... สวัสดีครับ

คุณณัฐณัฐภาส 086-331-1707 โทรศัพท์ / โทรสาร 038-608-910

บริษัท ทรีซีซัน แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จ�ำกัด (รับออกแบบ จัดสวน งานระบบน�้ำ งานระบบไฟฟ้าสนาม งานดูแลบ�ำรุงรักษาสวน งานก่อสร้าง)


ฟรี...ฟตเนส บริการหองพักรายเดือน หลังคาทุกคัน พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลานจอดรถมี ทำความสะอาด2ครั้ง/เดือน Big C

แยกทับมา

แยกเกาะกลอย

ถนนสาย 36

ไปพัทยา

Home pro

ร.พ. ระยอง ไปจันทบุรี

ถนนราษฎรวิมล 2

ถนนสุขมวิท ถนนราษฎรวิมล 1

ไปมาบตาพุด

วัดโขดหิน

สถานีตำรวจ สะพาน

เทศบาลเมืองระบอง

สวนศรีเมือง ซอยหินออน ถนนบางจาก ร.ร.เทคนิคระยอง

www.theultimatecondo.com E-mail : au.uif@hotmail.com, ma_ure@hotmail.com

Tel. 086-311-9945, 081-353-6659, 085-083-5656

ศาลจังหวัด ไปรษณียยอย

ที่วาการอำเภอ ร.ร.ระยองวิทยาคม


Inspired by

081-3536659, 087-7442847, 080-5826642 www.theultimatecondo.com E-mail : ma_ure@hotmail.com


ผนังกออิฐมวลเบา, ปูนฉาบสำเร็จ อุปกรณประตู-หนาตางวินเซอร, ระบบสายไฟรอยทอ ถนนในโครงการกวาง 14 เมตร, สระวาน้ำ, คลับเฮา, สนามฟุตซอล ระบบรักษาความปลอดภัยกลองวงจรปด 16 ตัว

แยกทาบรรทุก

เตร�ยมพบกับ โครงการ วร�ศราโฮม บานฉาง

Phuanrarayong11  
Phuanrarayong11  

phuanrayong