Page 2

Volume 10. 2011. – Proceedings of the East-West Psychological Science Research Center.

ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําและสถานการณความขัดแยง กับรูปแบบการจัดการความขัดแยงของตํารวจชั้นสัญญาบัตร จากสถานีตํารวจนครบาล* นฤษมา วิมานรัตน

รศ. ดร. ธีระพร อุวรรณโณ

บทคัดยอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาในสถานการณความขัดแยงที่แตกตางกันตํารวจมีการเลือกใช รูปแบบการจัดการความขัดแยงที่แตกตางกันหรือไม และภาวะผูนําแบบเต็มพิสัยสามารถทํานายรูปแบบการ จัดการความขัดแยงไดหรือไม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตร ไดแก ตํารวจที่มี ยศรอยตํารวจตรีขึ้นไปถึงพันตํารวจเอก จากสถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 52 นาย ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบมาตรวัดความเปนผูนําหลายองคประกอบ เพื่อใชในการวัดภาวะสันนิษฐานของ ภาวะผูนําแบบเต็มพิสัยตามทฤษฎีของ Bass (1985) จากนั้นใหกลุมตัวอยางอานสถานการณความขัดแยงที่ ผูวิจัยสรางขึ้น ความยาวเรื่องละ 150 คํา จํานวน 8 สถานการณ แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ความขัดแยงกับ ผูบังคับบัญชา ความขัดแยงกับผูใตบังคับบัญชา ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน และความขัดแยงระหวาง ตํารวจกับประชาชน ระดับละ 2 สถานการณ แตละสถานการณตามดวยประโยคที่แสดงถึงรูปแบบการ จัดการความขัดแยง 5 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ประโยค โดยมีการปรับเนื้อความใหสอดคลองกับสถานการณที่ สรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา 1. สถานการณความขัดแยงที่แตกตางกัน ตํารวจมีการเลือกใชรูปแบบการจัดการความขัดแยงที่แตกตางกัน 2. ภาวะผูนําแบบเต็มพิสัย สามารถทํานายรูปแบบการจัดการความขัดแยงทั้ง 5 รูปแบบได คําสําคัญ: รูปแบบภาวะผูนํา สถานการณความขัดแยง รูปแบบการจัดการความขัดแยง ภาวะผูนําแบบเต็มพิสัย

__________________________________________________________________________________________________ * บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของผูเขียนคนที่ 1 โดยมีผเู ขียนคนที่ 2 เปนอาจารยทปี่ รึกษา

146

17 นฤษมา 145-156  
17 นฤษมา 145-156  

Naridsama Vimanrat Assoc. Prof. Dr. Theeraporn Uwanno ______________________________________________________________________________________...

Advertisement