Page 1

Martinko, M. J., Harvey, P., Sikora, D., & Douglas, S. C. (2011). Perceptions of abusive supervision: The role of subordinates' attribution styles. Leadership Quarterly, 22, 751-764. จัดทำำโดย 14_นำงสำวธรรมพร ดีปลืม้ รำยงำนนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของวิ ชำ 3803660 กำรวิ จยั เชิ งจิ ตวิ ทยำ กลุ่มวิ ชำจิ ตวิ ทยำอุตสำหกรรม องค์กำรและสังคม 10 มีนำคม 2555

กำรรับรู้กำรใช้อำำ นำจในทำงที่ผิดของผูบ้ งั คับบัญชำ จำกรูปแบบกำรระบุสำเหตุของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ Mark J. Martinko, & Paul Harvey, & David Sikora, & Scott C. Douglas ควำมเป็ นมำและควำมสำำคัญของปัญหำ

สมมติ ฐำน H1) พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสำาหรับ ความล้มเหลว กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ จะพบว่ามีความสัมพันธ์มากทีส่ ุด เมือ่ ผูใ้ ต้ บังคับบัญชาชอบระบุสาเหตุเป็ นแบบคงที่ H2) การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ทีไ่ ม่ดนี นั ้ จะมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา H3a) พบความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กับการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ซึง่ จะพบว่ามีความสัมพันธ์มากทีส่ ุด เมือ่ ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาชอบระบุสาเหตุเป็ นแบบคงที่


H3b) ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอก กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางที่ ผิดของผูบ้ งั คับบัญชา จะถูกส่งผ่านโดยการรับรูว้ า่ มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ในระดับต่าำ

• วิ ธีวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การทำางานประจำา จำานวนทัง้ หมด 433 คน แบ่งเป็ นเพศหญิง 247 คน เพศชาย 186 คน และมีอายุเฉลีย่ 40.25 ปี เครือ่ งมือทีใ่ ช้ 1) มาตรวัดการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ชอบหัวหน้า (Tepper's, 2000) จำานวน 6 ข้อ 2) มาตรวัดรูปแบบการระบุสาเหตุ (Kent & Martinko, 1995) จำานวน 6 ข้อ 3) มาตรวัดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) (Liden and Maslyn's, 1998) จำานวน 12 ข้อ รูปแบบการวิจยั การวิจยั เชิงสำารวจ (Survey Research) วิธกี าร 1) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสรรหาผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ซึง่ เป็ นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาการจัดการ โดย นักศึกษาเหล่านี้เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การทำางานประจำาอย่างน้อย 5 ปี และทำางานอย่างน้อย 30 ชัวโมงต่ ่ อหนึ่ง สัปดาห์ 2) ผูร้ ว่ มการทดลองทัง้ หมด ประเมินมาตรวัดทัง้ 3 มาตรวัด ได้แก่ - มาตรวัดการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ชอบหัวหน้า - มาตรวัดรูปแบบการระบุสาเหตุ - มาตรวัดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) 3) นำาผลทีไ่ ด้จากแบบทดสอบ มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ เพือ่ ตรวจสอบสมมติฐาน ขัน้ ทดสอบสมมติฐาน H1) พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสำาหรับ ความล้มเหลว กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ จะพบว่ามีความสัมพันธ์มากทีส่ ุด เมือ่ ผูใ้ ต้ บังคับบัญชาชอบระบุสาเหตุเป็ นแบบคงที่ รูปแบบการระบุสาเหตุ จากภายนอกของผูใ้ ต้ บังคับบัญชาสำาหรับ ความล้มเหลว

การรับรูก้ ารใช้ อำานาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา


• ตัวแปรในสมมติฐาน H1 1) รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในเหตุการณ์ทไ่ี ม่ประสบความสำาเร็จ 2) การรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา 3) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาชอบระบุสาเหตุเป็ นแบบคงที่ • ผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั นำาผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ ได้ผลการทดลองสอดคล้องกับ สมมติฐาน คือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีร่ ะบุสาเหตุแบบคงทีจ่ ะเพิม่ ความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุ จากภายนอกในเหตุการณ์ทไ่ี ม่ประสบความสำาเร็จ กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา ดังตาราง คงที่ ไม่คงที่

การรับรูก้ ารใช้อาำ นาจใน ทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับ บัญชา ภายใน

ภายนอก

รูปแบบการระบุสาเหตุ

H2) การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ทีไ่ ม่ดนี นั ้ จะมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา การรับรูก้ ารใช้ LMX อำานาจในทางทีผ่ ดิ ทีไ่ ม่ดี ของผูบ้ งั คับบัญชา • ตัวแปรในสมมติฐาน H2 1) การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ทีไ่ ม่ดี 2) การรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา • ผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั นำาผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตแิ บบ Regression ได้ผลการ ทดลองสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ทีไ่ ม่ดี นัน้ จะมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา (β=−.56, pb.01, R2=.32, ΔR2=.14, Cohen's f2=.45)

H3a) พบความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กับการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ซึง่ จะพบว่ามีความสัมพันธ์มากทีส่ ุด เมือ่ ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาชอบระบุสาเหตุเป็ นแบบคงที่ รูปแบบการระบุสาเหตุจาก ภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

LMX


• ตัวแปรในสมมติฐาน H3a 1) รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอกของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 2) การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) 3) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาชอบระบุสาเหตุเป็ นแบบคงที่ • ผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั นำาผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ ได้ผลสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีร่ ะบุสาเหตุแบบคงที่ จะเพิม่ ความสัมพันธ์ในทางลบระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอก ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กับการรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ดังตาราง คงที่ ไม่คงที่

การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา ภายใน

ภายนอก

รูปแบบการระบุสาเหตุ

H3b) ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอก กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางที่ ผิดของผูบ้ งั คับบัญชา จะถูกส่งผ่านโดยการรับรูว้ า่ มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ในระดับต่าำ รูปแบบการระบุ สาเหตุจากภายนอก

LMX ระดับต่าำ

การรับรู้ ในทางทีผ่ ดิ

• ตัวแปรในสมมติฐาน H3b 1) รูปแบบการระบุสาเหตุจากภายนอก 2) การรับรูก้ ารใช้อาำ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา 3) การรับรูว้ า่ มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (LMX) ในระดับต่าำ • ผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั นำาผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ ได้ผลการทดลองสอดคล้องกับ สมมติฐาน คือ - ช่วงระหว่าง การระบุสาเหตุจากภายนอก กับการรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา - ช่วงระหว่าง การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับการรับรูก้ ารใช้ อำานาจในทางทีผ่ ดิ ของผูบ้ งั คับบัญชานัน้ มีนยั สำาคัญทางสถิตเิ กิดขึน้ พร้อมกัน โดยพบว่าจะเกิดผลกระทบทางอ้อมระหว่างการระบุสาเหตุจากภายนอก กับการรับรูก้ ารใช้อาำ นาจใน ทางทีผ่ ดิ ซึง่ มี LMX เป็ นตัวส่งผ่าน


ข้อเสนอแนะ 1) 2) 3)

IO_14_Thammaporn_App  

H1) H2) (LMX) Mark J. Martinko, & Paul Harvey, & David Sikora, & Scott C. Douglas Martinko, M. J., Harvey, P., Sik...

Advertisement