Page 1


กลุ่มมีความเหนียวแน่นใน 3 ลักษณะ • สายใยระหว่า งสมาชิก เช่น เพื่อ นสนิท • มีค วามรู้ส ก ึ ถึง ความเป็น ส่ว นหนึง่ ของกลุ่ม ร่ว มกัน เช่น ครอบครัว ชุม ชน พูด ถึง กลุ่ม โดยใช้ส รรพนาม “เรา ” • ต่อ สูเ้ พื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายร่ว มกัน


Cohesion is attraction • Lewin (1943) ใช้คำาว่า “cohesion” อธิบายถึง พลังที่ทำาให้เป็นกลุ่มโดยผลักดันให้สมาชิกกลุ่ม รวมตัวกันและต้านทานพลังที่ผลักดันให้สมาชิก แยกออกจากกัน • Festinger et al. (1950) นิยามความหมายของ “cohesion” ว่าคือ สนามพลังที่สง่ ผลให้สมาชิก ยังคงอยู่ในกลุ่มต่อไป


Cohesion is attraction • • • •

วัด cohesion โดยวัด attraction ให้สมาชิกกลุ่มระบุชอ ื่ เพื่อนสนิททั้งหมด คำานวณ ingroup choices/outgroup choices สัดส่วนสูงเท่าใดแสดงว่า ยิ่งมี cohesion สูง


Cohesion is attraction • ความหมายนีเ้ ป็น แนวคิด เชิง ฟิส ก ิ ส์ เมือ ่ นำา มาใช้ก ับ กลุ่ม คำา ว่า “cohesion” หมายถึง ความแข็ง แรงของสายใยที่เ ชือ ่ มโยง สมาชิก แต่ล ะคนไว้ด ้ว ยกัน และเชือ ่ มโยง สมาชิก ทุก คนเอาไว้ก ับ กลุ่ม เพื่อ ให้เ ป็น ก ลุ่ม ที่ส มบูร ณ์ • ทุก กลุ่ม จะเป็น กลุ่ม ได้จ ะต้อ งมีค วาม เหนีย วแน่น ในระดับ หนึง่


Cohesion is attraction • cohesion เป็น ความดึง ดูด ใจระหว่า ง บุค คลที่พ ิเ ศษแบบหนึง่ • ในระดับ บุค คล สมาชิก ชอบกัน และกัน • ในระดับ กลุ่ม สมาชิก รู้ส ก ึ ดึง ดูด กับ กลุ่ม มากกว่า กับ สมาชิก คนใดคนหนึ่ง สมาชิก อาจไม่ไ ด้เ ป็น เพื่อ นกัน แต่ม ค ี วามรู้ส ก ึ ที่ด ี กับ กลุ่ม


Cohesion is attraction • Friendship vs. group pride • Cohesion ทีม ่ พ ี ื้น ฐานมาจาก friendship– เมื่อ เพื่อ นออกจากกลุ่ม สมาชิก ที่เ หลือ มัก ออกจากกลุ่ม ด้ว ย • Cohesion ที่ม พ ี ื้น ฐานมาจาก group pride– แม้บ างคนจะออกจากกลุ่ม ที่เ หลือ ก็ย ัง คงเป็น สมาชิก ต่อ ไป


Cohesion is attraction Michael Hogg และคณะ แยกแยะความแตก ต่า งระหว่า งความดึง ดูด ใจระดับ บุค คลและ ระดับ กลุ่ม โดยวิเ คราะห์ personal vs. social attraction • การที่ส มาชิก ชอบกัน เป็น personal attraction ไม่ใ ช่ group cohesion • Group cohesion เป็น social attraction คือ สมาชิก ชอบสมาชิก คนอื่น เพราะเขา เป็น สมาชิก ของกลุ่ม เรา


Cohesion is attraction • Personal attraction เป็น การที่ส มาชิก ชอบกัน เป็น ส่ว นตัว เพราะมีค วามสัม พัน ธ์ ที่ด ีต ่อ กัน • Social attraction เป็น depersonalized เรามีแ นวโน้ม ที่จ ะยกย่อ งคนที่ม ค ี ณ ุ สมบัต ิ ที่เ ป็น ลัก ษณะเฉพาะของกลุม ่ เรา


Cohesion is attraction • ปัจ จัย ใดก็ต ามที่เ พิ่ม แนวโน้ม ที่ส มาชิก จะ จัด ประเภทตนเองว่า เป็น สมาชิก ของกลุ่ม จะลด personal attraction แต่เ พิ่ม social attraction เช่น – การมีค วามขัด แย้ง กับ กลุ่ม อื่น – การมีค นกลุ่ม อื่น ปรากฏ – มีเ หตุก ารณ์ท ท ี่ ำา ให้ค นใส่ใ จในเอกลัก ษณ์ข อง กลุ่ม


Cohesion is attraction • Cohesion ที่เ กิด จากความดึง ดูด ใจต่อ กลุ่ม จะทำา ให้ส มาชิก ยัง คงอยูก ่ ับ กลุม ่ นานกว่า cohesion ที่เ กิด จากความดึง ดูด ใจต่อ ตัว บุค คล


Cohesion is group unity • สมาชิก มีค วามรู้ส ก ึ ว่า ตนเป็น ส่ว นหนึ่ง ของ กลุ่ม • สมาชิก มองว่า ตนมีค วามคล้า ยคลึง กับ สมาชิก อืน ่ ในกลุ่ม • สมาชิก มีค วามรู้ส ก ึ ของเอกลัก ษณ์ท าง สัง คมร่ว มกัน we-ness ทำา ให้ส มาชิก จัด ประเภทของตนเป็น สมาชิก กลุ่ม และนิย าม ตนเองในฐานะสมาชิก กลุ่ม


Cohesion is group unity • สมาชิก มีส ว ่ นร่ว มกับ กิจ กรรมของกลุ่ม มี ความกระตือ รือ ร้น กับ กลุ่ม ของตน มีป ญ ั หา กับ คนอื่น น้อ ยกว่า ยอมเสีย สละความ ต้อ งการส่ว นตัว เพื่อ ผลประโยชน์ข องกลุ่ม


Cohesion as unity group • “There is a feeling of unity and cohesion in this group.” • “I spend time when not on duty with people in this company.” • “The group members stick together outside of the team project.”


พิธีรับน้ องของสถาบันการศึกษาทำาให้ เกิด group cohesion หรื อไม่


initiations • • • •

Cognitive dissonance Cohesion relationship Safe face หากทำาให้สมาชิกใหม่โกรธหรื อคับข้องใจ ไม่เพิ่ม attraction ต่อ กลุ่ม


Cohesion is teamwork • เน้นคุณภาพของทีมงาน – Task-oriented groups สมาชิกทุกคนมุง่ บรรลุเป้า หมาย

• มี collective efficacy สูง • มีอารมณ์ความรู้สก ึ ทางบวก – สมาชิกมีความแข็งขันในการทำาให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกพึ่งพาอาศัยกันและกัน คงความเป็นสมาชิก รู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม ไม่ค่อยขาดงาน หรือขาดประชุม ต่อสูก ้ ับอุปสรรค


Esprit de corps • ทำา นายพฤติก รรมทางบวกของกลุ่ม – ช่ว ยเพื่อ นร่ว มทีม – ปกป้อ งองค์ก าร – เสนอแนะสิ่ง ทีเ่ ป็น ประโยชน์ ปรับ ปรุง ผลงาน ส่ว นตัว – กระตุ้น ให้ส มาชิก ทีม คนอื่น ๆ ทำา ดี


Cohesion is multidimensional • Cohesion เกิดได้หลายลักษณะที่ได้พูดมา อาจ มีครบทุกลักษณะ หรือเพียงบางลักษณะ


• เทคนิค การสัง เกต – แบบเป็น ระบบ เช่น IPA หรือ SYMLOG – แบบทางอ้อ ม เช่น การใช้ส รรพนาม การ สวมกอด การทิง้ ระยะห่า ง

• การรายงานตนเอง – Sociometry – มาตรวัด


• การเลือ กเครื่อ งมือ - วิธ ว ี ัด แต่ล ะแบบ ทำา ให้ไ ด้ข อ ้ มูล ต่า ง ๆ กัน – Cohesion มีห ลายองค์ป ระกอบ หากนิย าม ต่า งกัน ก็อ าจวัด องค์ป ระกอบทีต ่ ่า งกัน – เกณฑ์ใ นการกำา หนดลัก ษณะ cohesion อาจ แตกต่า งกัน ตามลัก ษณะของกลุ่ม – บางครั้ง ใช้เ ครื่อ งมือ เพีย งชิน ้ เดีย วอาจได้ ข้อ มูล ไม่ค รบถ้ว น


Group cohesion เกิดขึ้นมาได้ อย่างไร


Adjourning Dissolution stage

Performing Work stage

Norming Structure stage

Storming Conflict stage

Forming Orientation stage

Tuckman’s Stages of Group Development


การพัฒนากลุ่มมีวงจรหลายรูปแบบ • Successive-stage model – ไล่ต ามลำา ดับ – อาจมีไ ม่ค รบทุก ขั้น ตอน – มีล าำ ดับ แบบอื่น

• Cyclical model – Bales’s equilibrium model สมาชิก กลุ่ม รัก ษาสมดุล ระหว่า งทำา งานให้บ รรลุเ ป้า หมายและสร้า งความ สัม พัน ธ์ท ี่ด ี – Punctuated equilibrium model: internal crisis

กลุ่มเปลีย่ นแปลง

ทำำให้


ผลของ cohesion • ความพึง พอใจของสมาชิก และการปรับ ตัว – Cohesive groups สมาชิก พึง พอใจมากกว่า – สมาชิก ตอบสนองต่อ กัน ในทางบวกมากกว่า จึง มีค วามวิต กกัง วลน้อ ยกว่า เครีย ดน้อ ยกว่า – แต่อ าจปรับ ตัว ยากหากเพือ ่ นตาย ไม่ย อมรับ คนใหม่ท ม ี่ าแทน “old sergeant syndrome”


ผลของ cohesion • การมีอ ิท ธิพ ลต่อ กัน ของสมาชิก และพลวัต กลุ่ม – ยอมรับ เป้า หมาย การตัด สิน ใจ บรรทัด ฐาน ของกลุ่ม ได้ง ่า ยกว่า – คล้อ ยตามได้ง ่า ย – คนทีไ ่ ม่เ หมือ นกลุ่ม อาจถูก ต่อ ต้า น – มีค วามเป็น ปฏิป ัก ษ์ส งู กว่า – อาจหาแพะรับ บาป


ผลของ cohesion • ผลผลิต ของกลุ่ม – กลุ่ม ทีป ่ ระสบความสำา เร็จ อย่า งมากมีล ัก ษณะ สำา คัญ :• สมาชิก พยายามบรรลุเ ป้า หมายที่เ ป็น เลิศ • มีผ ู้น ำา ที่ม ีค วามสามารถเป็น เลิศ • สมาชิก cohesive


Cohesive groups ปฏิบัติงานได้ดี กว่าหรือไม่


Cohesion and performance • ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง cohesion กับ performance มีน ย ั สำา คัญ • Relationship stronger: – Nonlaboratory groups > laboratory groups – Correlational studies > experimental studies – Small groups > large groups


Cohesion and performance • Cohesion performance • Cohesion สัมพันธ์กับ performance ไม่ใช่ เพราะความเหนียวแน่นทำาให้กลุ่มทำาผลงานได้ ดีขึ้น แต่เพราะกลุ่มที่ทำาผลงานได้ดี จะมีความ เหนียวแน่นมากขึ้น • Figure 5-4


Attraction (social cohesion) Unity

.17 .51 .24

(group pride)

Cohesion

.25

Performance Performance

.25

Teamwork (task cohesion)

Mullen & Copper (1994)


ทำาไม cohesive groups มี ประสิทธิภาพมากกว่า • Attraction • Unity (group pride) • commitment


• ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง cohesion และ performance สูง กว่า หากเกิด จาก commitment กับ งาน มากกว่า attraction หรือ group pride • Cohesion มีผ ลมากหากงานต้อ งมีก าร ปฏิส ม ั พัน ธ์ก ัน มาก ต้อ งพึ่ง พากัน


Productivity ขึ้นอยู่กับ cohesion หรือไม่ ขึ้นอยูก่ บั group norms


Productivity

Groups with norms that stress high productivity

Groups with norms that stress low productivity

Low

Cohesiveness

High


Work Teams


• ให้ระบุทม ี งานในหน่วยงาน


• ทีมงานที่ระบุมล ี ก ั ษณะพืน ้ ฐานที่ เหมือนกันอย่างไร


ลักษณะพื้นฐานของทุกกลุ่ม • • • • •

Interaction Interdependence Structure Goals Cohesiveness


การสร้างทีมงานในหน่วยงาน • ตั้งเป้าหมาย • ออกแบบทีม

– จะมีกี่คน – สมาชิกจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร – กลุ่มมีอำานาจหน้าทีม ่ ากน้อยแค่ไหน – จะแบ่งบทบาทอย่างไร กำาหนดบรรทัดฐานในการ ปฏิสัมพันธ์ – ทีมจะมีอายุยาวนานแค่ไหน – จะมีใครอยูใ ่ นทีม


การสร้างทีมงานในหน่วยงาน • ฝึกฝนและปฏิบัติงาน • สร้าง cohesion และ efficacy – เพิม ่ attraction, unity, และ task-focus – สร้างสภาพการณ์ทท ี่ ้าทาย – เลือกผู้นำาที่เหมาะสม: เป็นตัวอย่างทีด ่ ี พูดถึงอนาคต ของกลุ่มในทางบวก ช่วยสมาชิกพัฒนาจุดแข็ง • ผู้นำาลักษณะแบบนี้ทำาให้เกิด cohesive มากกว่าผู้นำามุ่ง งาน


การทำางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ มากกว่าหรือไม่ • หลัก ฐานส่ว นใหญ่ส นับ สนุน • แต่ไ ม่ไ ด้ร ับ ประกัน ความสำา เร็จ – ขึ้น อยูก ่ ับ norm ของกลุ่ม

05-cohesion54  
05-cohesion54  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กกกกกก กกก •Festinger et al. (1950) กกกกกกกกกกกกกกกก “cohesion” กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก...