Page 1

December 2011,

33e Jaargang,

Nummer 6

Samenstelling BESTUUR

Voorzitter Vacature

Bronkhorstsingel 4, 5403 NA Uden Tel.: 0413 - 269389 www.parkhoeven.nl

Penningmeester Wim van Lamoen Kastanjeweg 81, 5401 GW Uden Tel.: 06-33727110 penningmeester@parkhoeven.nl

Inhoud

Secretaris Richard de Gier Ploeg 4, 5404 LZ Uden Tel.: 06 - 34784486 secretaris@parkhoeven.nl

Van de bestuurstafel

3

Verslag algemene ledenvergadering nov 2011

9

Van de ledenadministratie

16

Wim Verburg een sportvrijwilliger in het zonnetje

17

Samenwerking met Body Vision Healtclub Uden

19

Gees Terband Jeugd Toernooi T.S.V. Park Hoeven

20

Dank je wel, Mini en 3/4 toernooi

21

Jaarlijkse afsluiting 50+ tennisseizoen 2010-2011

24

Aristoteles overpeinzing

25

Bestuurslid Barcommissie Gerard van der Ven Xylofoonstraat 6, 5402 HG Uden Tel.: 06 - 51061983 bar@parkhoeven.nl

"De sprekende fles"

26

Public relations

28

A visit from Santa Claus

29

Vrede op aarde

32

Bestuurslid Recreatie Michel Poels Vuurijzer 25, 5406 BD Uden Tel.: 0413 - 256380 recreatie@parkhoeven.nl

Barrooster januari/februari

33

Activiteiten 2011/2012

38

Pimmelvaria

40

Bestuurslid CCT Cock de Jonge Stoffels 116, 5403 ND Uden Tel.: 0413-264813 cct@parkhoeven.nl Bestuurslid Jeugd Kees-Jan Leliveld Stadrijk 108, 5403 NJ Uden Tel.: 06 - 41810116 jeugd@parkhoeven.nl

Redactie: Pim Wentink Wijsthoek 525, 5403 RL Uden. Tel.: 0413-257227 / 06-51437201 E-mail: hoefblad@parkhoeven.nl

Bestuurslid Accommodatie Vacature

Bezorging: Maria van Bommel Rentmeestershoef 133, 5403 EL Uden. Tel.: 0413 - 264959 Vormgeving: Graphiset.nl

Bestuurslid Squash Oscar Huls Vijfhuizerweg 34, 5401 PE Uden Tel.: 06 - 48257816 squash@parkhoeven.nl

Sluitingsdatum kopij! Nr. 1 • 08-02-2012 20:00 uur e-mail: pim.wentink@kpnmail.nl Voor het gestelde in de rubrieken "Bestuursme­dedelin­gen" en "Van de Commissie" draagt het Bestuur de ver­ant­woorde­lijkheid. Het in de rubriek "Van de Redac­tie" gepubliceerde, valt onder de verant­woordelijkheid van de Redactie. Dit geldt eveneens voor de inhoud van de niet-ondertekende bijdragen. Alle overi­ge artikelen zijn voor rekening van de schrijver(s). Deze worden uitsluitend in het blad opgenomen als zij ondertekend zijn en de inhoud, naar het oordeel van het Bestuur en/of de Redactie, in overeen­ stemming is met de doel­stelling van de vereniging. Zij hoeven niet de mening van het Bestuur en/of de Redactie weer te geven.

Vice-voorzitter / Bestuurslid PHRP Ary Stuifbergen Muziekplein 49, 5402 CS Uden Tel.: 06 - 30387011 phpr@parkhoeven.nl vicevoorzitter@parkhoeven.nl

1


Samenstelling COMMIS­SIES Accommodatiecommissie

voorzitter:

Wim Verburg Tiny Arts Nico van de Boom Ton Duurland Piet Wassenberg Huub Mulders Fons Steures Bart Wagenaar

0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413

-

Trainers

268374 269373 268241 266433 264099 786463 263515 253678

Alexander Buter Mirjam van den Tillaar

Trainingscoördinator

Alette Mulder

Ereleden

bardienst@parkhoeven.nl Gerard van der Ven 06 - 51061983 Ary Stuifbergen 06 - 30387011 Hans Cuppers 06 - 29073505 Mieke Callaghan 0413 - 266856 Marlies Jackson 0413 - 261126 Ell Stuifbergen 0413 - 270446 Leo van Berkel 0413 - 268821 Theo van de Donk 06 - 22233357

Park Hoeven Promotie & Reclame commissie (PHPR)

Ary Stuifbergen (voorzitter) Tel.: 06 - 30387011 Jan van Breukelen (webmaster) webmaster@parkhoeven.nl Pim Wentink (Hoefblad) Leo van Berkel Maria van Bommel

Commissie-Competitie-Toernooien

voorzitter:

Cock de Jonge Leo van de Elsen Rob van Leeuwen Frank Wijnoogst

Financiële Commissie

voorzitter: Wim van Lamoen Tineke de Best

Jeugdcommissie

voorzitter:

Kees-Jan Leliveld Dennis Straatman Gerard Verdonschot Marck van Duijnhoven Mariëlle Tünnissen Janette van der Vleugel Patty Arts

Recreatie-commissie

voorzitter:

Michel Poels Marlies Jackson Nell Dirks Lenie van Heusden Peter de Vos Yvonne de Vos Will van Beek Antoon Gabriëls Ron Schoonderbeek Tinus Brekelmans

0413 0413 0413 0413

-

Tel.: 06 - 41810116

Henny van Hal Hans Snijders Hans Pieters

Barcommissie

voorzitter:

Tel.: 06 - 21185586 Tel.: 06 - 10506842

264813 251444 851264 259221

Sponsorrekening: sponsoring@parkhoeven.nl 17.49.01.550 t.a.v. Rabobank Uden

Bankrelatie:

06 - 41285475 0413 - 257227

Rabobank Uden Rek.nr.: 17.49.46.090 ING Rek. nr.: 1964514 t.n.v. T.S.V. Park Hoeven.

06 - 41810116 06 - 22516946 06 - 51573124 06 - 20789880 0413 - 255572 0413 - 263983 0413 - 256605

Jaarcontributie 1e senior

0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413 0413

-

Algemene informatie voor leden 2e senior 3e senior e.v. 1e junior 2e junior 3e junior e.v.

Ondersteunend lid

256380 261126 266347 253716 259133 259133 251987 255768 247462 260629

Inschrijfkosten

TENNIS

SQUASH TENNIS+SQUASH

 140,-

 145,-

 200,-

 130,-

 142,-

 198,-

 100,-

 118,-

 156,-

 100,-

 105,-

 140,-

 75,-

 91,-

 127,-

 65,-

 78,-

 113,-

 25,-

 25,-

 25,-

 14,50

Voor een gezinslidmaatschap (4 of meer personen) gelden verlaagde tarieven. Zie www.parkhoeven.nl. Administratiekosten bij te late afmelding (tot 1 febr.):  25,-

Introductie voor niet leden Zie de prijslijst met tarieven en voorwaarden bij de kassa

Squashcommissie

squash@parkhoeven.nl Oscar Huls 06 - 48257816 Ary Stuifbergen 06 - 30387011

Baanverhuur

Tennisbaan  12,50 Squashbaan  10,-

Kascommissie

Wil Vorstenbosch

voor niet leden per uur (baan 9), ’s avonds geen verhuur per 1/2 uur (baan 1)

Algemeen e-mail adres: secretaris@parkhoeven.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@parkhoeven.nl Tineke de Best 0413 - 257227 Wijsthoek 525 5403 RL Uden

2

3


Ruud de Koning, Uden

Het volgende rondje is van Halfords Uden.

De Wal 28, Oss • Passage 1, Uden • Meijerijgaarde 19, Veghel

Als WWW partner van Park hoeven zien wij u graag als klant bij ons binnen komen. Lever daarom nu de Kassabon van Halfords Uden in bij de bar van Park Hoeven en wij betalen uw consumptie.

Halfords, net zo makkelijk!

De gezelligste Brasserie van Uden

... zo heerlijk bourgondisch geniet je, in Brasserie Tante Pietje Tante Pietje’s keuken beroemd sinds 1875!

Geopend dinsdag t/m zondag vanaf 16.00 uur, maandag gesloten Lieve vrouwenplein 15 5401 AS Uden Tel.: 0413-330388 Fax: 0413-330387 www.tantepietje.nl

4

adv tante pietje algemeen

1

5

21-02-2005, 13:22


www.vanlanenmakelaardij.nl

Autoschade komt soms wel ĂŠrg onverwacht

Wij zijn er klaar voor

6

7


Verslag Algemene Leden Vergadering T&SV Park Hoeven dinsdag 22-11-2011 Aanwezig bestuur : Ary Stuifbergen, Wim Verburg, Richard de Gier. Cock de Jonge, Gerard van der Ven, Kees-Jan Leliveld, Oscar Huls (vanaf 20.35h) Wim van Lamoen. Afwezig bestuur : Michel Poels (met kennisgeving) Aanwezige leden : 40 (namenlijst in te zien bij de secretaris) Afwezige leden : 6 (met bericht namenlijst in te zien bij de secretaris)

checkúwsubsidie:www.viaviela.nl

1. OPENING Alle leden worden welkom geheten door Ary Stuifbergen (vice-vz). Er is een streven om te komen tot meer interactie, vandaar de opzet van de vergadering: te werk gaan aan de hand van een power-point-presentatie. Ary geeft aan dat – als het goed is – dit de laatste keer is dat Ary de vergadering voorzit. Hopelijk hebben we volgend keer een voorzitter. Ter inleiding wordt een filmpje vertoond over de ―ins-and-outs‖ van een vereniging (in dit geval een productie van de KNVB, maar volgens het bestuur zeker bruikbaar ook voor onze club). Een vereniging heeft natuurlijk een strategie nodig én structuur maar voor alles is het belangrijk, dat er samenhang is, onderling vertrouwen, en de wens om samen de vereniging te zijn. Het sleutelbegrip is: SAMEN, met elkaar voor elkaar. Vanuit die gedachte doet Ary een beroep op alle aanwezigen, om mee te helpen een voorzitter te vinden die de ―maïzena in onze club‖ kan zijn. Ary geeft tot slot aan dat de leidraad van deze Algemene Leden Vergadering via de power-point-presentatie op het scherm te zien is. (N.B. voor de lezers van dit verslag die niet bij de vergadering aanwezig waren, is het goed om die power-point-presentatie te bekijken; daarover kunt u kontakt opnemen met Ary Stuifbergen om zodoende de goede context te krijgen). 2. INGEKOMEN STUKKEN en MEDEDELINGEN + Er is een brief binnengekomen van Bart Wagenaar namens de accommodatiecie (de zgn. ―maandagmorgengroep‖). Zij doen suggesties voor de ―aankleding‖ van de entree van Park Hoeven vanaf de Bronkhorstsingel. Vanwege de late datum van binnenkomst (zo 20-11) zal deze brief op de agenda staan van de eerstvolgende bestuursvergadering (= dinsdag 06-12-2011). + Ary heeft het verzoek gehad van Ton Duurland om even het woord te mogen voeren. Ton spreekt Wim Verburg toe namens de maandagmorgenmedewerkers en na de nodige complimenten én humoristische kanttekeningen, krijgt Wim een stoffelijk blijk (ja, inderdaad, een fles…) van waardering. + Er is een gesprek geweest tussen Body Vision en Park Hoeven; dat heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband waarbij leden van beide clubs, wederzijds voordeel hebben. + De samenwerking met Ben van Dijk Electronics heeft er toe geleid, dat leden het spaarsaldo op de friendscard ten goede kunnen laten komen aan de club. 3. VASTSTELLEN van het verslag van de ALV van 24-05-2011 Ary geeft voor de volledigheid nogmaals antwoord op de vragen die in de rondvraag door Cecile Mikkers en Leo van Berkel gesteld zijn. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

8

9


4. STATUSOVERZICHT + WEBSITE: Ary geeft een korte toelichting op de inrichting van de website. De bedoeling is dat uiteindelijk elke cie verantwoordelijk is voor z‘n eigen pagina(‗s). + Procedure NO-SHOW: is gepubliceerd in het clubblad én op de website. Het geeft rechten en plichten van de leden weer én mogelijke sancties aan t.a.v. niet verschijnen wanneer men bardienst heeft. + WERVING: op afzonderlijke sheets verschijnt een overzicht van de aantallen aan- en afmeldingen in 2009, 2010 en 2011. De positieve cijfers in 2011 (tot nu toe) komen voort uit 2 acties, nl. 1e de jeugdactie (toegelicht door Kees-Jan) en 2e de actie ―doe eens gek‖ 3 x 11 jaar bestaan. Jac Kriek geeft het bestuur de overweging mee om vooral binding te realiseren t.o.v. nieuwe leden; ondersteuning daartoe geeft de KNLTB in de actie ―tennisnon-stop‖. Tineke de Best memoreert de info-avonden die in het verleden georganiseerd werden om de kennismaking met de club te vergemakkelijken; helaas maakte daar niemand gebruik van. Ary gaf aan dat het inloopspreekuur, voorafgaande aan elke bestuursvergadering ( elke 1e dinsdag van de maand), gebruikt kan worden door nieuwe leden om informatie te vragen c.q. te krijgen. Jac Kriek geeft daarnaast de tip dat het afhangbord van JIBA informatie geeft over het gebruik van de banen door (nieuwe) leden. + SPORTSTRUCTUUR GEMEENTE: Ary geeft stapsgewijs uitleg a.d.h.v. de powerpoint-presentatie . Suggesties uit de zaal waren: zorg voor duidelijke normen c.q. richtlijnen t.a.v. onderhoud (de KNLTB is daarin ook niet zo strikt als ze misschien wel zouden willen zijn) / overleg goed over een ―terugkeerregeling‖ / als je samen met de 2 andere tennisclubs (LTC, Volkel) hierin kunt optrekken maakt dat je sterker / zorg voor een goede definiëring van het begrip ―klein onderhoud‖. 5. VOORSTEL CONTRIBUTIE-AANPASSING Harold Edel  hoe zit het met het ―familieabonnement‖? Tineke de Best: er is een maximum voor elk gezin (op één adres) van € 403,- (varianten als inwonende opa‘s en oma‘s én hele seniorenwooncomplexen worden voor kennisgeving aangenomen). Tineke de Best:  zij krijgt veel vragen over de hoogte van de trainingskosten t.o.v. de contributie. Dit lijkt onvermijdelijk omdat het samenhangt met de kwaliteit van de trainers (gewaarborgd in hun licentie). Vervolgens wordt de contributieaanpassing unaniem aangenomen. N.a.v. een opmerking van Jac Kriek of het te overwegen waard is, om de vergoeding voor bardienst aan te passen, geeft Ary het bestuursstandpunt weer dat we de vergoeding op € 5,- willen houden. 6. VASTSTELLING BEGROTING voor 2012 Onze penningmeester Wim van Lamoen (op daartoe geschikte momenten gesouffleerd door Henk Bolk) geeft een toelichting. Een vraag uit de zaal: wat is bestemmingsreserve? Antwoord: dat is een spaarpot(je) voor grote uitgaven. Wil Vorstenbosch  is er al zicht op de reële uitgaven m.b.t. de begroting 2011? Wim & Henk geven aan dat er een gunstig resultaat gloort: de contributies én sponsoring zijn iets lager maar de horeca is positief én de huur die we aan de gemeente moeten betalen is lager. Tot slot wordt de begroting voor 2012 unaniem goedgekeurd.

10

De grootste collectie iPod dock’s, keuze uit meer dan 30 modellen. BOSE SOUNDDOCK • COMPACT FORMAAT • VERBLUFFENDE GELUIDSKWALITEIT • AFSTANDSBEDIENING

Van 299,- voor

249,-

*

LOGITECH S315 IPOD SPEAKER

PHILIPS DS3020 DOCKING SPEAKER

Van 79,99 voor

59,

LOGITECH S715I IPOD SPEAKER

Van 129,- voor

Van 79,99 voor

72,

99

119,-

99

*

*

*

• OPLAADBAAR • DRAAGBAAR • VOOR IPHONE EN IPOD

• KRAAKHELDER GELUID • NETSPANNING OF BATTERIJEN

• OPLAADBAAR • GOEDE GELUIDSKWALITEIT • AFSTANDSBEDIENING

SONY RDPX60 IPOD DOCK

B&W ZEPPELIN AIR SOUNDDOCK

PHILIPS DS9800 SOUNDSPERE SYSTEEM

Van 199,- voor

179,-

|

GRATIS KOFFIE

749,-

549,-

*

*

• 2 X 20 WATT • BLUETOOTH • AFSTANDSBEDIENING

GRATIS PARKEREN

Van 799,- voor

Van 599,- voor

*

• HIGH END KWALITEIT • AIRPLAY • USB CONNECTIVITY

|

DESKUNDIG ADVIES

|

Openingstijden: • ma t/m do • vr (koopavond) • za

• WEERGALOZE GELUIDSKWALITEIT • AIRPLAY • WIFI STREAMING

GRATIS INSTALLEREN

|

GRATIS AFTERSALES

9.30 - 17.30 uur 9.30 - 21.00 uur 9.30 - 17.00 uur

* Op vertoon van uw TSV Park Hoeven KNLTB-pas.

www.benvandijk.nl Rondweg 9 Uden

Rondweg  0413-243535 9, Uden, 0413-243535

www.benvandijk.nl www.cookoutshop.nl


7. VERKIEZING BESTUURSLEDEN Er zijn twee vacatures: die van voorzitter én die van directeur accommodatie. De laatste vacature ontstaat door het vertrek van Wim Verburg (die overigens wel de maandagmorgen accommodatieploeg blijft leiden). Blijkbaar was de baan van Wim zó groot dat die in tweeën gesplitst kan worden. Wim én Hetty worden voor een veelvoud van taken die zij voor de club vervuld hebben uitvoerig bedankt, Hetty met bloemen en een dinerbon en Wim met een boek en een dinerbon. (Tip van Ary: dan kun je elkaar uitnodigen voor een etentje..). Daarna benadrukt Ary nog even het belang van ieders inspanningen om deze twee vacatures op te lossen. Jan van Breukelen  vraagt wat voor voorzitter gezocht wordt: jong, actief, dynamisch met waarschijnlijk beperkte tijd ter beschikking óf iets ouder (‗n pensionado) met veel tijd ter beschikking? De uiteindelijke tip van Jan wordt positief ontvangen. Er zal z.s.m. een profielschets van zowel de voorzittersfunctie als de functie van directeur accommodatie gepubliceerd worden. 8. VOORSTEL VAN HET BESTUUR Eerst licht Ary toe waarom hier in de uitnodiging geen inhoudelijk voorstel werd gedaan. De ALV stemt daar stilzwijgend mee in; gelukkig voor het bestuur. Het voorstel is om Wim Verburg te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering gaat onder luid applaus unaniem accoord met dit voorstel. Ary biedt Wim daarop twee oorkondes aan waarop een en ander uitvoerig staat: één voor Wim thuis en de ander om in het clubhuis op te hangen (de maandagmorgenploeg was onmiddellijk bereid dat eerstkomende maandag te realiseren).

www.autodorp.nl

Officieel dealer Occasion dealer ABS Autoschade Autolease Autoverzekering- en financiering Uden 0413-262887

Helmond 0492-561222

Venray 0478-514141

De secretaris las de tekst van de oorkonde voor: Het bestuur van Tennis- en Squash Vereniging PARK HOEVEN verklaart hiermee dat op dinsdag 22 november 2011 door de Algemene Leden Vergadering

WIM

VERBURG

wegens zijn niet aflatende ijver voor de vereniging, de hoge graad van zijn verantwoordelijkheidsgevoel, de langdurige periode waarin hij deel heeft uitgemaakt van het bestuur én het belang van zijn activiteiten voor onze club benoemd is tot

LID

VAN

VERDIENSTE

Vervolgens kregen de aanwezige leden de mogelijkheid te stemmen om aan te geven wat hun voorkeur was voor een vijftal mogelijke investeringen in de/het komende ja(a)r(en). Men kon 3 van de 5 voorgestelde mogelijkheden waarderen met de waarde 1 dan wel 2 dan wel 3. (Bij de telling is keuze 1 gewaardeerd met 4 punten, keuze 2 met 2 punten en keuze 3 met 1 punt). Het resultaat van de stemming was als volgt:

12

VOOR JAREN “waterdichte zekerheid” Nikkelwerf tel: fax: e-mail: Internet:

11, Beuningen 024 - 6771544 024 - 6778035 info@hermsen-dak.nl www.hermsen-dak.nl 13


ITEM Beamer betonnen tafeltennistafel extra terras onder acacia renovatie bestaand terras nieuw meubilair

Keuze 1 8 (x 4=32) 5 (x 4 = 20) 6 (x 4 = 24) 18 (x 4 = 72) 11 (x 4 = 44)

Keuze 2 3 (x 2 = 6)

Keuze 3 16 (x 1 = 16)

TOTAAL 54

3 (x 2 = 6)

4 (x 1 = 4)

30

21 (x 2 = 42)

11 (x 1 = 11)

77

16 (x 2 = 32)

8 (x 1 = 8)

112

4 (x 2 = 8)

10 (x 1 = 10)

62

9. VOORSTELLEN van de zijde van de LEDEN Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 10. RONDVRAAG Noud v. Elen  14 dagen geleden een probleem geconstateerd m.b.t. het afhangbord; zeer slecht weer; na een half uur weer hervatting van wedstrijden mààr er was toen al afgehangen door andere spelers. Kan het schema dan ―opgeschoven‖ worden? Cock de Jonge: nee, dat kan helaas niet. 11. SLUITING 22.10: verzoek van Ary om suggesties waarover dan ook vooral te melden aan het bestuur! Tot slot de uitnodiging om het (gevuld) glas te heffen op de waardering voor Wim Verburg. Waarvan akte. Richard de Gier, secretaris. (Uden / 27-11-2011)

Help de e-mailjuffrouw Zij wil zo graag dat verstuurde e-mails ook aankomen. Dus als u één van onderstaande e-mail adressen herkent, laat dan even weten waar de e-mailjuffrouw het bericht wel naar toe moet sturen. Met een mailtje naar ledenadministratie@parkhoeven.nl maakt u het haar wat makkelijker.

Schoonmaak, glasbewassing, vloer– en gevelonderhoud

Ook voor úw kantoor, school of fabriek.

Bij de volgende leden kwam ze nu nog tevergeefs langs: jjmvogels@hetnet.nl; cjpm.vanmoorsel@home.nl; cjmulder@home.nl; irisvandenheuvel@kpnmail.nl; pjmmaassen@home.nl; honig000@planet.nl; manno.burg@home.nl; soroyaraza@hotmail.com

Een heldere kijk op schoonmaak! wij u rte verzoeken fe of e d n ve ij l vrijbl Broek. Voor een gehee uiryn van den Q et m en em contact op te n QPC Schoonmaak Vloetstraat 15 - 5408 PH Volkel Tel. 0413-251143 - Fax. 0413-335012 info@qpcschoonmaak.nl

14

15


Wim Verburg een sportvrijwilliger in het zonnetje

Van de ledenadministratie: Tennis Senioren:

Leeftijds categorieĂŤn dec. 2011

Ignace Dieben DesirĂŠe Dieben Roos Dieben

Aantal

Tennis Junioren: Maud Kooijmans Lars van de Rijt Kaleigh Hummel Squash Senioren: Martine Martens Paula Verhagen Tim Jansen Rob Jansen

Percentage

1

0 t/m 9

27

3.61 %

2

10 t/m 19

99

13.25 %

3

20 t/m 29

51

6.83 %

4

30 t/m 39

134

17.94 %

5

40 t/m 49

147

19.68 %

6

50 t/m 59

133

17.80 %

7

60 t/m 69

119

15.93 %

8

70 t/m 79

30

4.02 %

9

80 t/m 89

6

0.80 %

Onbekend

1

0.13 %

10

Tijdens een druk bezochte Algemene Leden Vergadering, is vrijwilliger Wim Verburg op 22-11-2011 benoemd tot lid van verdienste van TSV Park Hoeven. Wim (en Hetty) hebben 16 jaar de ledenadministratie verzorgd en daarna is Wim 9 jaar voorzitter van de accommodatiecommissie en lid van het bestuur geweest. Onder zijn bezielende leiding zijn veel vernieuwingen doorgevoerd en wordt het park pieffijn in orde gehouden. Na al die jaren heeft Wim besloten te stoppen met het lid van bestuur zijn. Hij blijft zich wel inzetten in de accommodatiecommissie.

747

Soortlid verdeling dec. 2011

Op de foto de uitreiking van de oorkonde (1 voor thuis, 1 voor paviljoen) door de vicevoorzitter (links) aan Wim Verburg(rechts) .

1

Tennis

653

87.42 %

2

Squash

66

8.84 %

3

Tennis & Squash

17

2.28 %

4

Ondersteunend

5

0.67 %

5

Trainer

3

0.40 %

6

Erelid

2

0.27 %

7

Hoofdlid

1

0.13 %

Het bestuur droeg op grond van zijn grote verdiensten voor de club Wim voor als lid van verdienste. De geformuleerde motivatie luidde:

747

Onder daverde applaus werd het voorstel aangenomen.

16

17


Samenwerking met Body Vision Healthclub Uden

Met Body Vision HealthClub Uden, is een afspraak gemaakt dat leden van TSV Park Hoeven, tegen gereduceerd tarief een abonnement kunnen afsluiten. Voor € 25,- per maand kunnen leden van Park Hoeven een Daluren fitness abonnement nemen. Bij dit abonnement kan men onbeperkt overdag vanaf 09:00h gebruik maken van alle sport- en of saunafaciliteiten van Body Vision. Een abonnement wordt per maand betaald en kan te allen tijde opgezegd worden met een opzegtermijn van 2 volledige maanden. Body Vision Healthclub is gevestigd op de Hockeyweg 8, 5405 Uden. Telefoon 0413-331697. Voordat u besluit zo‘n abonnement te nemen, kan men eerst eens een afspraak maken voor een rondleiding en informatie inwinnen over de mogelijkheden die geboden worden. Als u besluit gebruik te maken van dit aanbod, dan s.v.p. een mailtje sturen naar phpr@parkhoeven.nl. Na ontvangst van de mail zal Body Vision via een e-mail geïnformeerd worden (met een CC naar de aanvrager) dat u een lid bent van Park Hoeven en gebruik wenst te maken van het aanbod. De aanvrager kan dan met deze uitgeprinte e-mail zich melden bij Body Vision Healthclub.

Begin het jaar goed en “rock your body”

18

19


Gees Terband Jeugd Toernooi T.S.V. Park Hoeven Uden Het 32ste Gees Terband Jeugd Tennistoernooi zit er weer op. Ook dit jaar heeft dit evenement weer plaats gevonden bij tennisvereniging TSV Park Hoeven te Uden en wel in de herfstvakantie van 22 tot en met 30 oktober 2011. Namens de organisatie en ook de spelers kan ik denk ik wel zeggen, dat we terug kunnen kijken op een geslaagd toernooi met erg mooi weer. Aan het toernooi hebben 135 kinderen uit de regio deelgenomen en zij hebben gespeeld in leeftijdscategorieën t/m 10 jaar, t/m 12 jaar, t/m 14 jaar, t/m 16 jaar en t/m 18 jaar, met in elke categorie zowel enkels als dubbels. De opkomst dit jaar was niet zo hoog als andere jaren, waardoor alle categorieën in één poule hebben kunnen laten starten. Hierdoor hebben alle kinderen meerdere wedstrijden kunnen spelen en dat is ook waarvoor ze komen. Het overgrote deel van de wedstrijden is erg sportief verlopen en de sfeer op het park was mede door het mooie weer erg goed. Tijdens het toernooi is er iedere dag iets speciaals voor de jeugd gemaakt, zoals pannenkoeken, broodjes kroket Kraaij-hamburgers, , frietjes enzovoorts. Daarnaast was er op de finale dag een fantastische loterij met hele mooie prijzen. Helaas kon de naamgeefster van het toernooi, Gees Terband, dit jaar vanwege omstandigheden het toernooi niet bezoeken, maar ze heeft op afstand de kinderen toch weten te motiveren en aan te moedigen. Ook hebben de finalisten op zondag 30 oktober de door Gees Terband geschonken medailles in ontvangst mogen nemen. Tevens hebben de finalisten waardebonnen in ontvangst mogen nemen en winnaars van de hoogste categorie uit de enkelspelen, mogen een jaar lang genieten van een mooie grote beker.

Dank je wel Ook dit jaar was het weer mogelijk, mede dankzij de hulp van vele ouders, de eigen jeugdleden en diverse Park Hoeven medewerkers, om er een gezellige en sportieve week van te maken voor de jeugd. Wij willen iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken. Een speciale dank gaat uit naar de twee ―super-snackers‖ Ton Duurland en Joop van Oorsouw, die de hele week diverse snacks heeft bereid en op zondag voor de welbekende overheerlijke hamburgers heeft gezorgd. Uiteraard willen we onze sponsors ook niet vergeten die dankzij de inspanningen van Ary Stuifbergen, elke keer weer bereid gevonden worden om een bijdrage te leveren. De sponsors in willekeurige volgorde van het Gees Terband Jeugd Toernooi van dit jaar waren: Hapek (altijd dichtbij), van Tilburg Mode & Sport, Firma Johan v.d. Heijde, QPC schoonmaak Uden, Oostendorp Autoschade, Vissers Ploegmakers, Albert Heijn, Ben van Dijk, Boekhandel Bert van der Heijden, Rozemarijn & Thijm, Slagerij Peter van Kraaij, Halforts Uden Ruud de Koning, MARS, Via Viela, Gamma, Bloemencentrum Oogenlust en At van Menxel. Gerard Verdonschot

Mini en 3/4 toernooi 12 oktober 2011

Op woensdagmiddag 12 oktober hadden wij het Mini en 3/4 toernooi georganiseerd bij Park Hoeven. Er hadden zich 35 kinderen ingeschreven zodat er 7 poules van 5 kinderen samengesteld konden worden: 4 poules mini's en 3 poules 3/4 spelers. Helaas voor de ouders was het een regenachtige middag, maar de kinderen hebben hier geen last van gehad. Het was een gezellige drukte en er werden leuke wedstrijden gespeeld. Tussendoor konden de kinderen hun dorst lessen met ranja en er waren diverse gezonde versnaperingen. Organisatie De organisatie van het toernooi was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van Tonny van den Boom. Tonny is dit jaar vanuit de jeugdcommissie ondersteund door Gerard Verdonschot en enkele andere jeugdcommissieleden die voor de bezetting van de wedstrijdtafel hebben gezorgd.

20

Na afloop was er voor iedereen een medaille. Het was een geslaagde sportieve middag voor de jongste tennissers. Marck van Duijnhoven en Janette van der Vleugel Jeugdcommissie Park Hoeven

21


Š Sanoma Uitgevers B.V.

Nog geen oppassubsidie?

U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u! 22

23


Jaarlijkse afsluiting 50+ tennisseizoen 2010-2011. Op 2 november vond de jaarlijkse afsluiting plaats van het 50+ tennisseizoen 2010 – 2011. Dit woensdagochtend evenement staat sinds enkele jaren onder de bezielende leiding van Lenie van Heusden. Door deze functie is zij toegetreden tot het illustere gezelschap van de recreatiecommissie, waarin Lenie speciaal de belangen van de ―vutters‖ behartigt. Wat voorheen nooit in het bestuur bespreekbaar was, heeft Lenie gedaan gekregen namelijk, dat voortaan 8 banen op de woensdagmorgen voor het vutterstennis worden gereserveerd. De opkomst voor de afsluiting was weer geweldig. Dit lag niet alleen aan de mooie weersomstandigheden. De ervaring heeft geleerd, dat de organisatie bij Lenie in uitstekende handen is en dat bleek ook nu weer het geval. Lenie opende deze speciale bijeenkomst met een woordje van welkom en gaf een korte uiteenzetting van het programma van de ochtend. Vanaf 12.00 uur stond een uitstekende lunch gereed waar de moegestreden sporters dankbaar gebruik van maakten. Joop van Oorsouw en Ton Duurland hadden zoals gebruikelijk voor de warme hap gezorgd. Ary Stuifbergen maakte van de gelegenheid gebruik om Lenie namens alle aanwezigen in het zonnetje te zetten. Hij roemde de wijze waarop Lenie op haar manier leiding geeft aan het gebeuren. Als Lenie op haar fluitje blaast om de indeling bekend te maken, is het muisstil. Als blijk van waardering overhandigde hij Lenie onder luid applaus een tas vol attenties. Alvorens tot de officiële prijsuitreiking over te gaan, gaf Lenie een overzicht van het afgelopen jaar. In totaal is er op 45 woensdagochtenden gespeeld. Vanwege de sneeuw is er in de maand januari niet gespeeld. De oproep van Lenie van vorig jaar om de dames aan te zetten tot betere prestaties was niet aan ―dovevrouwsoren‖gericht. Haalde vorige jaar geen enkele dame een podiumplaats, dit jaar bezette Heide Mars met een gemiddelde score van 7.11 de 1e plaats en Joke Bouwmans met een gemiddelde van 6.88 de 3e plaats. Troost voor de mannen was dat Theo van de Donk een verdienstelijke 2e plaats behaalde met een gemiddelde score van 6.97. De winnaars werden verrast met een prachtige oorkonde en een presentje. Vervolgens werden alle deelnemers uitgenodigd om op volgorde van de uitslag, een cadeautje in ontvangst te komen nemen.

Aristoteles overpeinzing Op onregelmatige tijden zal er een artikel gepubliceerd worden over nieuwe technologie en de invloed en gevolgen daarvan in de toekomst. Dit keer: Tracking & Tracing van producten. Situatie nu Vanwege productaansprakelijkheid dienen producenten bij te houden welke grondstoffen er gebruikt zijn, onder welke omstandigheden het geproduceerd is, wanneer het verscheept is etc. etc. Een heel gedoe, waarvoor omvangrijke IT systemen gebouwd zijn die kolossale database systemen veroorzaakten, waar backups van gemaakt moeten worden, die dan weer opgeslagen moeten worden in veilige omgevingen etc.. En dit alles in de veronderstelling dat een product ook uniek identificeer is. Als er dan een klacht binnenkomt (of een claim) dan begon het arbeidsintensief naspeuren om de gegevens, die wel betrouwbaar en naspeurbaar moeten zijn, boven water te halen. Wat wordt hier eigenlijk gedaan? Defensief model om eventuele aansprakelijkheden claims te pareren. Hoge kosten waarbij veel werk uiteindelijk niet echt gedaan hoeft te worden. Is er geen claim, dan is er immers geen behoefte om al dit soort handelingen te doen! De toekomst Met de introductie van bijvoorbeeld RFID, zijn wij nu in staat om niet alleen een product uniek te identificeren, maar ook om gegevens toe te voegen. En dat biedt daarmee de mogelijkheid om dit probleem goed aan te pakken en op te lossen voor een fractie van de kosten. Alle relevante gegevens moeten wij niet opslaan in grote databases, maar toevoegen aan het product zelf. Als er dan iets is met een product, dan dient een eenvoudige uitlezing van de gegevens alle benodigde informatie op te leveren. Memory reel: These reels of plastic are printed with 20-bit memory devices. Credit: Thin Film

Joop on Lenie Theo Joke Heide Al met al een prachtige happening en voor herhaling vatbaar. Met vriendelijke sportgroeten, mede namens Lenie, Sjef van Rossum.

24

Ik moest hieraan denken, toen ik een artikel las over goedkope wegwerp memories in Technology Review: (http://bit.ly/hoefblad1110)

25


Wegwerpopslag van gegevens is weer een stap dichterbij de volgende fase:

“De sprekende fles” Stel dat alle relevante gegevens in de verpakking zelf zit (bijvoorbeeld vastgelegd in de moleculestructuur van het glas) dan kunnen er "opeens" heel verschillende dingen gaan gebeuren: De kosten voor gegevens opslag worden aanzienlijk lager. Producten kunnen goedkoper worden Goedkope apparaten om informatie te lezen uit het product zelf. De consument kan zelf bekijken wat hij in huis haalt. Een uitlezing, gekoppeld aan bijvoorbeeld zijn eigen Medical Watcher (wat is goed voor mij, welke productingrediënten dien ik te vermijden) levert hem waardevolle informatie op. Zijn eigen Medical Watcher kan bijhouden wat precies in huis gehaald is (c.q. geconsumeerd is). Dat kan in voorkomende gevallen weer waardevolle informatie opleveren, bij het bepalen van een ziekteoorzaak. Medical watcher kan een app zijn op zijn eigen smart phone. Het einde van een vaste prijs van een product. Afhankelijk van de kwaliteit van de grondstof, de kwaliteit van het productieproces, de kwaliteit van geconditioneerd vervoer, de versheid van het product etc. kan er een prijs gevraagd worden, die automatisch gegenereerd wordt op moment van afname. Een dag langer in de winkelschap of een verkeerde bewaartemperatuur, zal dan een prijsverlaging betekenen. De consument bepaalt zelf wat hij wil. Meer of minder betalen afhankelijk van de kwaliteit van het specifieke product wat hij in handen heeft. Een gouden toekomst innovatie in de verpakkingsindustrie. Smart material! Productsamenstellings mogelijkheden Naast informatie over een product zelf, kan een winkel bijvoorbeeld samenstellingen per kwaliteitsniveau maken. Bijvoorbeeld gecumuleerde informatie van een aantal producten bij elkaar. "Het beste kratje bier, dat wij in huis hebben!" En daarom moest ik denken aan een sprekende fles!

26

27


A VISIT FROM SANTA CLAUS Een kerstverhaal uit 1849 Van Clement C. Moore

Ben van Dijk Ben van Dijk electronics is een Udense zaak met hart voor Udense sportverenigingen. Er wordt veel gesponsord en door uw aankopen zijn ze in staat om iets terug te doen. Met hun laagste prijsgarantie, hun grote winkeloppervalkte, de service en vakkundig personeel is het een aantrekkelijke winkel om daar te kopen. Als nieuwste actie, zoals elders te lezen in dit clubblad, is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Park Hoeven en Friendscard. Leden, sympatisanten kunnen bij aankopen aangeven dat de iEuro‘s van Friendscard gespaard worden voor onze club. Bij aankoop kan men op zijn eigen Friendscard sparen of aangeven dat men wil sparen voor zijn favoriete club. Er zijn een aantal sportverenigingen die meedoen, waarvoor men kan sparen. Op die manier is het voor iedereen erg aantrekkelijk om daar te kopen. Prachtig initiatief van Ben van Dijk! Body Vision healthclub Park Hoeven leden kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief om helemaal fit te worden. Zie artikel in dit clubblad. Gees Terband toernooi Ook dit jaar weer een succes. Veel enthousiaste jeugdleden. Mooi weer, goede organisatie. Door de hoofdsponsor Hapek waren wij wederom in staat leuke dingen te organiseren. Verder waren onze sponsors weer gul om te zorgen voor leuke cadeautjes voor de loterij en de grabbelton. Goede wensen Ik wil al onze sponsors van harte bedanken voor hun bijdrage. Iedereen een fijne jaarwisseling en een voortreffelijk, sportief en gezond 2012.

Twas the night before Christmas, when all through the house Not a creature was stirring, not even a mouse; The stockings were hung by the chimney with care, In hopes that St. Nicholas soon would be there; The children were nestled all snug in their beds, While visions of sugar-plums danced in their heads; And mamma in her kerchief, and I in my cap, Had just settled our brains for a long winter's nap—

When out on the lawn there rose such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter, Away to the window I flew like a flash, Tore open the shutters and threw up the sash. The moon, on the breast of the new-fallen snow, Gave a lustre of mid-day to objects below; When, what to my wondering eyes should appear, But a miniature sleigh, and eight tiny rein-deer, With a little old driver, so lively and quick, I knew in a moment it must be St. Nick. More rapid than eagles his coursers they came, And he whistled, and shouted, and called them by name;

Ary StuifbergenVoorzitter PR & Sponsoring E: PHPR@parkhoeven.nl M: 06-30387011

28

29


"Now, Dasher! now, Dancer! now, Prancer and Vixen! On! Comet, on! Cupid, on! Dunder and Blitzen— To the top of the porch, to the top of the wall! Now, dash away, dash away, dash away all!" As dry leaves that before the wild hurricane fly, When they meet with an obstacle, mount to the sky, So, up to the house-top the coursers they flew, With a sleigh full of toys—and St. Nicholas too. And then in a twinkling I heard on the roof, The prancing and pawing of each little hoof. As I drew in my head, and was turning around, Down the chimney St. Nicholas came with a bound He was dressed all in fur from his head to his foot, And his clothes were all tarnished with ashes and soot; A bundle of toys he had flung on his back, And he looked like a peddler just opening his pack; His eyes how they twinkled! his dimples how merry! His cheeks were like roses, his nose like a cherry;

He was chubby and plump—a right jolly old elf; And I laughed when I saw him in spite of myself. A wink of his eye, and a twist of his head, Soon gave me to know I had nothing to dread. He spoke not a word, but went straight to his work, And filled all the stockings; then turned with a jerk, And laying his finger aside of his nose, And giving a nod, up the chimney he rose. He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, And away they all flew like the down of a thistle; But I heard him exclaim, ere he drove out of sight, "Merry Christmas to all, and to all a good night!"

His droll little mouth was drawn up like a bow, And the beard on his chin was as white as the snow; The stump of a pipe he held tight in his teeth, And the smoke, it encircled his head like a wreath. He had a broad face, and a little round belly That shook when he laughed, like a bowl full of jelly

30

31


datum tijd

Vrede op aarde Het is alweer 11 jaar geleden dat wij het kerstfeest en Millennium 2000 feest hebben gevierd in Bethlehem. Wie zijn wij, dat zijn Petra en Bart Wagenaar. En hoezo Bethlehem? Welnu, in augustus1999 werd ik als VN waarnemer voor een periode van iets meer dan één jaar naar UNTSO-Palestina (Untited Nations Truce Supervision Organization)uitgezonden, met het doel het monitoren van de vredeshandhaving in het Midden-Oosten. De eerste periode van vier maanden woonden wij in Damascus (Syrië) en verrichtte ik patrouille en inspectie diensten in de Golan hoogvlakte. Daarna volgde een periode van negen maanden in het VN Hoofdkwartier te Jeruzalem, waar ik verantwoordelijk was voor de veiligheid en evacuatie van al het VN personeel ten tijde van dreigend oorlogsgeweld. Waarom deze inleiding en wat heeft dit te maken met vrede op aarde? Over een paar weken dan is het weer kerstfeest en vanzelf gaan onze gedachten weer terug naar de zeer speciale kerstdagen in 1999, zo dicht bij het geboortehuis van Jezus Christus in Bethlehem, waar wij tijdelijk woonden. Jezus Christus de vredestichter en weldoener voor vriend en vijand. Echter, nu elf jaar later lijkt het erop dat het Midden-Oosten een brandhaard is die bol staat van oorlog en geweld. Daarnaast is helaas in de afgelopen jaren ook nog steeds geen vredesakkoord tussen de Palestijnen en Joden tot stand gekomen en lijkt de vrede daar verder weg dan ooit. Als VN-ers hadden wij in die tijd het geluk aan onze zijde, dat we in Libanon, Syrië, Israël en Jordanië in vrede konden patrouilleren, inspecteren en rapporteren en zelfs konden rondreizen. Slechts af en toe vernamen wij van de bevolking verhalen over onderhuidse spanningen en een duidelijke afkeer en haatgevoelens tegen de dictatoriale regimes. Nog een paar weken en dan vieren wij weer kerstfeest, inmiddels verworden tot een gezellig familie feest, en daarbij hoort zeker geen wapengekletter dan wel familieruzie of anderszins. Nee, we vieren de geboorte van Jezus Christus onze wereldhervormer uit Bethlehem, met een feestelijk diner. Natuurlijk hopen we dat u allen een zeer genoeglijk kerstfeest heeft en zo mogelijk laat u uw gedachten ook even gaan naar de zeer onaangename gebeurtenissen in het Midden-Oosten en overige oorlogsgebieden. Vergeet u echter niet, dat ondanks alle vervelende Europese crises die momenteel plaatsvinden, we dankbaar mogen zijn dat we in Europa wel in vrede met elkaar kunnen leven. Maar, die ene heel speciale kerstviering van 1999 in Bethlehem en de viering van het Millennium 2000 op het Manger Square gaf ons indertijd een bijzonder gevoel van VREDE OP AARDE! Het luiden van alle 31 kerkklokken in Bethlehem van alle kerkgenootschappen klinkt nog altijd als muziek in de oren. Tennissers van Park Hoeven kennen mij hoofdzakelijk als de Luchtmacht meteoroloog (in de volksmond ook wel beroepsleugenaar dan wel wolkenboer genoemd). Echter, beste mensen de dierbare herinneringen aan Bethlehem en Jeruzalem en de VN vredeshandhaving in het Midden-Oosten wilde ik met deze brief graag met u delen. Heel fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en positief 2012 toegewenst. Bart Wagenaar

32

bardienst

Barrooster jan feb

datum tijd

bardienst

ma 2 jan ma 2 jan ma 2 jan ma 2 jan ma 2 jan

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59

Heide Mars ** Jos van Duijnhoven ** Tiny Arts ** Edwin van Gastel Marlies Jackson **

wo 11 jan wo 11 jan wo 11 jan wo 11 jan wo 11 jan

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 20:59 - 23:59

di di di di

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

do 12 jan do 12 jan do 12 jan do 12 jan

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00

Monique Hendriks Tilly Schoppema Diny Vogel ** John Henst Rob van Duijnhoven <--- Richard Bosveld Lenie van Heusden ** Nel van Esch ** Rien van den Boom ** Hans den Rooijen

do 12 jan do 12 jan vr 13 jan

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

Pierre Schreuder Sjef van Rossum ** Maria van Bommel **

vr 13 jan

12:00 - 15:00

Kitty van Wijk

vr 13 jan vr 13 jan

15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

Leida van den Berg Tiny Arts <--- Henk van der Linden Piet van Dijk ** Maarten Vinckx Arnold Moolhuizen ** Rien van den Boom <--- Piet Ceelen Saskia van de Donk

3 jan 3 jan 3 jan 3 jan

di 3 jan wo 4 jan wo 4 jan

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00

wo 4 jan

15:00 - 18:00

wo 4 jan wo 4 jan

18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

Hetty Verburg ** John van der Meulen Hans den Rooijen Roos Aerts <--- Reyna Thierens ... ** Cees van Hees ** Hanneke van Verkuijlen -van Dooren Hanneke van Verkuijlen -van Dooren Ine de Wolff ** Mark Bras

wo 4 jan do 5 jan do 5 jan do 5 jan

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Dennis Straatman ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde **

vr 13 jan vr 13 jan za 14 jan za 14 jan

21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

do 5 jan

18:00 - 21:00

za 14 jan

15:00 - 18:00

do 5 jan do 5 jan vr 6 jan vr 6 jan vr 6 jan vr 6 jan vr 6 jan vr 6 jan za 7 jan za 7 jan za 7 jan za 7 jan zo 8 jan zo 8 jan zo 8 jan zo 8 jan ma 9 jan ma 9 jan ma 9 jan ma 9 jan

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

Hanneke van Verkuijlen -van Dooren Dirk de Ridder ... ** Richard de Gier ** Kitty van Wijk Leida van den Berg Annick Pessers Frank Wijnoogst ** ... Anki Nooijens ** Johanna van den Broek Ferry de Jong Jac Boosten ** Patricia Wild ** Yvonne van Deursen Noud Wijdeven Hans Bogaers ** Roos Aerts ** Jos van Duijnhoven ** Henk Bolk ** Edwin van Gastel

za 14 jan za 14 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan zo 15 jan ma 16 jan ma 16 jan ma 16 jan ma 16 jan ma 16 jan di 17 jan di 17 jan di 17 jan di 17 jan

16:00 - 18:30 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

ma 9 jan

20:59 - 23:59

di 17 jan

21:00 - 23:59

di 10 jan di 10 jan di 10 jan

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:59 - 18:00

wo 18 jan wo 18 jan wo 18 jan

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Cees van Hees ** Monique Hendriks Jan Maat

di 10 jan di 10 jan wo 11 jan

18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

Marlies Jackson <--- Ken Jackson Mieke Callaghan ** Ria Arts Roos Aerts <--- Reyna Thierens Mark Bras Nout van Elen ** Jac Kriek **

Piet Wassenberg ** ... ** Ria Verstralen ** Kim Hol Monique Pashouwers Aartjen van Beek Rita Schoonhen Arthur van Ligten Pieter van Hooff Monique van Royen Tiny van Oorschot ** Ell Stuifbergen ** Jos van Duijnhoven ** Kees Mars ** Hans Rutten Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** Ria Arts Jan Maat Roos Aerts <--- Dort Spierings Ary Stuifbergen **

wo 18 jan wo 18 jan wo 18 jan

18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59

Jan Bruijsten ** Mark Bras Karel Persant Snoep **

33


datum tijd

bardienst

Barrooster jan feb

datum tijd

do 19 jan do 19 jan do 19 jan

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde **

wo 25 jan wo 25 jan wo 25 jan

18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 20:59 - 23:59

do 19 jan

17:59 - 21:00

do 26 jan

09:00 - 12:00

do 19 jan do 19 jan vr 20 jan

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

Anki Nooijens <--- Nelly Verschraagen Peter Paul Arts Sander van de Donk ** Richard de Gier **

do 26 jan do 26 jan do 26 jan

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

vr 20 jan vr 20 jan vr 20 jan vr 20 jan

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00

Aartjen van Beek Pieter van Hooff Harold Edel ... **

do 26 jan do 26 jan vr 27 jan vr 27 jan

20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

vr 20 jan vr 20 jan

21:00 - 23:59 21:00 - 23:59

Peter de Vos ** ...

vr 27 jan vr 27 jan

15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

za 21 jan za 21 jan

09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

vr 27 jan vr 27 jan

21:00 - 23:59 21:00 - 23:59

za 21 jan za 21 jan

15:00 - 18:00 17:00 - 20:00

Ans van den Hoven ** Rien van den Boom <--- Piet Ceelen Johanna van den Broek Jac Boosten **

za 28 jan za 28 jan

09:00 - 12:00 11:59 - 15:00

zo 22 jan zo 22 jan zo 22 jan zo 22 jan

09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00

Patricia Wild ** Rianne van Veldhuizen Mieke Kox Nienke Spitters

za 28 jan za 28 jan za 28 jan zo 29 jan

zo 22 jan zo 22 jan zo 22 jan zo 22 jan zo 22 jan ma 23 jan ma 23 jan ma 23 jan ma 23 jan ma 23 jan di 24 jan di 24 jan di 24 jan di 24 jan di 24 jan wo 25 jan wo 25 jan

14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00

Rianne van Veldhuizen Peter v/d Wiel ** Mieke Kox Rianne van Veldhuizen Hans Bogaers ** Eef van der Weide ** Jos van Duijnhoven ** Bert van den Elzen ** Edwin van Gastel Joop van Oorsouw ** Mieke Callaghan ** Janny van Lamoen Tilly Schoppema Hans den Rooijen Arnold Braks ** Jac Kriek ** Monique Hendriks

zo 29 jan zo 29 jan zo 29 jan zo 29 jan zo 29 jan zo 29 jan zo 29 jan zo 29 jan ma 30 jan ma 30 jan ma 30 jan ma 30 jan ma 30 jan di 31 jan di 31 jan di 31 jan di 31 jan

wo 25 jan wo 1 feb wo 1 feb wo 1 feb wo 1 feb wo 1 feb wo 1 feb do 2 feb

15:00 - 18:00 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

Hanny Schreur Cees van Hees ** Jacobien Zegers Yvonne van Deursen Ine de Wolff ** Jacq Koch Dennis Straatman ** Tine Pepers **

di 31 jan do 2 feb do 2 feb do 2 feb do 2 feb do 2 feb vr 3 feb vr 3 feb

34

bardienst

Diny Vogel ** Jacq Koch Rob van Duijnhoven <--- Richard Bosveld Lenie van Heusden ** Leo Michels ** Rien van den Boom ** Roos Aerts <--- Reyna Thierens Wilke van den Hoogen Sjef van Rossum ** Maria van Bommel ** Roos Aerts <--- Dort Spierings Marjan Oosterwijck-Veldhuis Tiny Arts <--- Henk van der Linden Bert Timmermans ** ...

Jan Vogels ** Rien van den Boom <--- Piet Ceelen 15:00 - 18:00 Saskia van de Donk 16:00 - 18:30 Piet Wassenberg ** 17:00 - 20:00 ... ** 08:59 - 12:00 Mieke Callaghan <--- Frans van den Hoogen 11:00 - 14:00 Kim Hol 12:00 - 15:00 Monique Pashouwers 13:00 - 16:00 Levin Flissinger 14:00 - 17:00 Wim Debets 15:00 - 18:00 O'dencey Warren ** 16:00 - 19:00 Levin Flissinger 17:00 - 20:00 Mieke Kox 18:00 - 21:00 Tiny van Oorschot ** 12:00 - 15:00 Heide Mars ** 15:00 - 18:00 Jos van Duijnhoven ** 18:00 - 21:00 Tiny Arts ** 20:00 - 23:00 Hans Rutten 21:00 - 23:59 Marlies Jackson ** 09:00 - 12:00 Hetty Verburg ** 12:00 - 15:00 John van der Meulen 15:00 - 18:00 Joke Mickers 17:59 - 21:00 Roos Aerts <--- Dort Spierings 21:00 - 23:59 ... ** 12:00 - 15:00 Tineke Mulder ** 15:00 - 18:00 Henk Weijde ** 18:00 - 21:00 Kees van der Wijst 20:00 - 23:00 Peter Paul Arts 21:00 - 23:59 ... ** 09:00 - 12:00 Richard de Gier ** 11:59 - 15:00 Roos Aerts <--- Sytze Westerhof

datum tijd

bardienst

Barrooster jan feb

datum tijd

bardienst

vr 3 feb vr 3 feb vr 3 feb vr 3 feb vr 3 feb za 4 feb za 4 feb za 4 feb za 4 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb zo 5 feb ma 6 feb ma 6 feb ma 6 feb ma 6 feb

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

Marjan Oosterwijck-Veldhuis Marjan Oosterwijck-Veldhuis ... ** Gerard Alofs ** ... Anki Nooijens ** ... ** Annick Pessers Jac Boosten ** Patricia Wild ** Kim Hol Monique Pashouwers Piet Engelen Nathalie Massoeurs Djorgo Gubbels Piet Engelen Monique van Royen Hans Bogaers ** Roos Aerts ** Jos van Duijnhoven ** Henk Bolk ** Annette Koch

za 11 feb za 11 feb za 11 feb za 11 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb zo 12 feb ma 13 feb ma 13 feb ma 13 feb ma 13 feb ma 13 feb di 14 feb di 14 feb di 14 feb di 14 feb

12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 16:00 - 18:30 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00 11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

ma 6 feb

20:59 - 23:59

di 14 feb

21:00 - 23:59

di 7 feb di 7 feb di 7 feb di 7 feb di 7 feb wo 8 feb wo 8 feb wo 8 feb wo 8 feb wo 8 feb

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00

Marlies Jackson <--- Ken Jackson Mieke Callaghan ** John van der Meulen Tilly Schoppema Jan Loijens Nout van Elen ** Jac Kriek ** Jacobien Zegers Hanny Schreur Diny Vogel ** Jacq Koch

wo 15 feb wo 15 feb wo 15 feb wo 15 feb wo 15 feb wo 15 feb do 16 feb do 16 feb do 16 feb do 16 feb

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

wo 8 feb

20:59 - 23:59

do 16 feb

20:00 - 23:00

do 9 feb do 9 feb do 9 feb do 9 feb do 9 feb do 9 feb vr 10 feb vr 10 feb vr 10 feb vr 10 feb

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

do 16 feb vr 17 feb vr 17 feb vr 17 feb vr 17 feb vr 17 feb vr 17 feb vr 17 feb za 18 feb za 18 feb

21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00

Sander van de Donk ** Richard de Gier ** Celesta Edel-Mulder ... Harold Edel ... ** Piet van Dijk ** Maarten Vinckx Ans van den Hoven ** ... **

vr 10 feb vr 10 feb za 11 feb

21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00

Rob van Duijnhoven <--- Richard Bosveld Lenie van Heusden ** Nel van Esch ** Rien van den Boom ** Marja van der Vleugel Kees van der Wijst Sjef van Rossum ** Maria van Bommel ** Arthur van Ligten Susanne van Zuijlen Tiny Arts <--- Henk van der Linden Frank Wijnoogst ** ... Arnold Moolhuizen **

Cees van Hees ** Jan Maat Kirsten Hemelaar Jan Bruijsten ** Pierre Schreuder Karel Persant Snoep ** Tine Pepers ** Tineke Mulder ** Henk Weijde ** Anki Nooijens <--- Nelly Verschraagen Jeroen van den Bruele

za 18 feb za 18 feb zo 19 feb

15:00 - 18:00 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00

Ferry de Jong Jac Boosten ** Patricia Wild **

35

... ** Johanna van den Broek Piet Wassenberg ** ... ** Ria Verstralen ** Petra Smits Piet Engelen Thomas van den Broek Wim Debets Djorgo Gubbels Thomas van den Broek Monique van Royen Tiny van Oorschot ** Ell Stuifbergen ** Jos van Duijnhoven ** Bert van den Elzen ** Dirk de Ridder Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** Ria Arts Joke Mickers Roos Aerts <--- Sytze Westerhof Arnold Braks **


datum tijd

Verlengde Velmolen 12, 5406 NT Uden Postbus 84, 5400 AB Uden Tel. (0413) 243777 info@verbossen.nl, www.verbossen.nl

Uw specialist in - Verzekeringen - Pensioenen - Hypotheken - (Bedrijfs)Financieringen Verbossen adviseert onafhankelijk onze kwaliteit is uw zekerheid

Beter scoren?

bardienst

Barrooster jan feb

datum tijd

zo 19 feb zo 19 feb zo 19 feb zo 19 feb

11:00 - 14:00 12:00 - 15:00 13:00 - 16:00 14:00 - 17:00

Petra Smits Paula Kersten Cor Kersten Susanne van Zuijlen

vr 24 feb vr 24 feb vr 24 feb vr 24 feb

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

zo 19 feb zo 19 feb zo 19 feb zo 19 feb ma 20 feb ma 20 feb ma 20 feb ma 20 feb ma 20 feb di 21 feb di 21 feb di 21 feb di 21 feb di 21 feb wo 22 feb wo 22 feb wo 22 feb wo 22 feb wo 22 feb

15:00 - 18:00 16:00 - 19:00 17:00 - 20:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 23:59

Peter v/d Wiel ** Nienke Buurma Coby Mikkers Hans Bogaers ** Eef van der Weide ** Jos van Duijnhoven ** Kees Mars ** Ivo van Lith Joop van Oorsouw ** Mieke Callaghan ** Janny van Lamoen Hans Smits Willem Kuipers Arnold Braks ** Jac Kriek ** Jacobien Zegers Heleen Prinsen Diny Vogel ** Rob van Duijnhoven **

vr 24 feb vr 24 feb za 25 feb za 25 feb za 25 feb za 25 feb zo 26 feb zo 26 feb zo 26 feb zo 26 feb ma 27 feb ma 27 feb ma 27 feb ma 27 feb ma 27 feb di 28 feb di 28 feb di 28 feb di 28 feb

21:00 - 23:59 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 16:00 - 18:30 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00 17:59 - 21:00

do 23 feb do 23 feb do 23 feb

09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Lenie van Heusden ** Leo Michels ** Rien van den Boom **

di 28 feb 21:00 - 23:59 wo 29 feb 09:00 - 12:00 wo 29 feb 11:59 - 15:00

do 23 feb do 23 feb do 23 feb

18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59

Dirk de Ridder John Ottevanger Sjef van Rossum **

wo 29 feb wo 29 feb wo 29 feb wo 29 feb

15:00 - 18:00 18:00 - 21:00 20:00 - 23:00 21:00 - 23:59

Autobedrijf Vos Eldonk B.v.

ASV Automobielbedrijven B.V.

Runmolen 100 5404 KT Uden T. 0413 - 263914

Heuvelplein 3 5463 XG Veghel T. 0413 - 317777

www.asv.nl

www.vaneldonk.citroen.nl

Autobedrijf F. v.d. Heijden

NobraCars Uden b.v.

Boekelsedijk 31 5408 ND Volkel T. 0413 - 264889

Hoevenseweg 22 5403 PA Uden T. 0413 - 334977

www.hyundaivdheijden.nl

Van den Dungen Veghel B.V.

Lathouwers

Heuvelplein 5 5463 XG Veghel T. 0413 - 363151

Liessentstraat 2a 5405 AG Uden T. 0413 - 331212

www.fiatdealer.nl

Zo zorgt een goede nachtrust ervoor dat je je fit voelt en dat je je beter kunt concentreren. Het lichaam herstelt zich en de energievoorraad wordt weer aangevuld. Daarom is een goed bed heel belangrijk. En waar scoor je nu een beter bedâ&#x20AC;Ś dan bij Beter Bed?

B E T E R

S L A P E N

V O O R

E E N

36

B E T E R E

P R I J S

www.autoplusdealers.nl

www.opeldealer.nl

Autobedrijf Ben Voets

Autobedrijf Verstegen v.o.f.

Autobedrijf Albert Hurkmans B.V.

Toyota Oostendorp

Ford Van Berkel

Vloetstraat 10 5408 PH Volkel T. 0413 - 274516

Loopkantstraat 12 5405 NB Uden T. 0413 - 250444

Heuvelplein 1 5463 XG Veghel T. 0413 - 363435

Oude Udenseweg 25 5405 PD Uden T. 0413 - 262887

Vanderlandelaan 1 5466 RE Veghel T. 0413 - 364926

www.4wdvoets.nl

Als je goed slaapt, presteer je beter.

www.nobracars.nl

AutodrĂ´me Coolen Heuvelplein 4/7 5463 XG Veghel T. 0413 - 312131

www.autodromecoolen.nl

www.verstegen-suzuki.nl

Vos Automobielbedrijven B.V. Mountbattenweg 8 Veghel (A50-afslag 10) T. 0413 - 254000

www.vosautobedrijven.nl

www.seat.nl/hurkmans

www.toyota-oostendorp.nl

www.fordvanberkel.nl

Autobedrijf G. v.d. Akker

Lathouwers

Autonabuurs

Eisenhowerweg 17 5466 AB Veghel T. 0413 - 342228

NCB-Laan 119 5462 GC Veghel T. 0413 - 365152

de Amert 412 5460 GH Veghel T. 0413 - 343335

www.gvandenakker.nl

www.beterbed.nl

37

www.opeldealer.nl

www.autonabuurs.nl

bardienst

Maria van Bommel ** Kitty van Wijk Leida van den Berg Tiny Arts <--- Jan Kuijpers Peter de Vos ** ... Jan Vogels ** Saskia van de Donk Ferry de Jong Piet Wassenberg ** ... ** Rita Schoonhen O'dencey Warren ** Tiny van Oorschot ** Heide Mars ** Jos van Duijnhoven ** Tiny Arts ** Ivo van Lith Marlies Jackson ** Hetty Verburg ** Janny van Lamoen Kirsten Hemelaar Roos Aerts <--- Anja Pepers ... ** Cees van Hees ** Roos Aerts <--- Sytze Westerhof Yvonne van Deursen Ine de Wolff ** Hans van Uden Dennis Straatman **


ACTIVITEITEN 2011/2012

Activiteitenkalender senioren: Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie 17e Lentetoernooi 2012 van zaterdag 24 maart t/m zondag 1 april 2012

Activiteitenkalender jeugd: Wintercompetitie:

12 nov. 2011 t/m 15 febr. 2012

Bal en slagvaardigheid examen:

februari en juni

Jeugd Invitatie middag:

februari

Interne competitie:

zondag 4 – 11 - 18 maart

Voorjaarscompetitie:

5 april t/m 10 juni

Tenniskamp:

1 en 2 mei

Bezoek jeugdleden aan Unicef Open in Rosmalen:

zondag 17 juni

Ouder-kind toernooi:

zondag 24 juni 2012

Huldiging kampioenen competitie:

zondag 24 juni

Jeugd Clubkampioenschappen:

15 t/m 23 september

Mini en driekwart toernooi:

zondag 7 oktober

Gees Terband toernooi:

13 t/m 21 oktober

Wintercompetitie:

7 nov. 2012 t/m 3 mrt. 2013

Loopkantstraat 12 5405 NB Uden Tel.: 0413 - 25 04 44

Schooltennis: 2 x per jaar, 2 weken voor start trainingserie (febr. en sept.) Deelname jeugdtoernooien in de regio:

info e-mail nieuwsbrief

Idem regio mini en/of driekwart toernooien: info e-mail nieuw DELSTRAAT 1 UDEN  • TELEFOON 0413 - 246510

38

39


PIMMELVARIA Ook ik ontkom wederom niet aan de komende koude, gure, donkere, gezellige, vreetzame , sorry ik bedoel natuurlijk vreedzame, verlichtende dagen van kerstmis. Dat houdt in: de kerstboom van zolder, overal groene takken hangen, lichtsnoeren uit de knoop halen, ballen niet kapot laten vallen, bescheiden buitenverlichting aanleggen, kerststal opstellen enz…. Uiteindelijk kijken we dan na dit geploeter met veel genoegen een paar weken per jaar naar een complete metamorfose van de benedenverdieping. Gelukkig wordt er niet van mij verlangd dat ik halsbrekende toeren uit moet halen om de buitenkant van ons huis ook nog eens in een weelde van warmte en licht te laten stralen. Kom net bij een oud collega vandaan die het slechter heeft getroffen wat dat betreft. Hem werd o.a. opgedragen een enorme kerstboom van dik 3 meter hoog in de tuin van lampjes te voorzien en de dakrand van het huis idem. Hij heeft het ook dit keer weer levend van afgebracht maar het is natuurlijk de goden verzoeken. Echter ook bij hem helpt protesteren niet. De vrouwen zijn op dit punt onverbiddelijk en in het kader van de kerstgedachte zeg ik dan maar, uiteraard mee eens, zo hoort het ook……… Zelf heb ik het de komende weken nog drukker dan ik het normaal al heb. Kan dat dan? Ja, dat kan omdat ons koor Karakter, waar ik voorzitter van ben, in Dickens kleding gehuld door het land trekt. Overal de kerstgedachte uitdragende met gevoelvolle Christmas Carols op kerstmarkten en moonlight shoppings. Waar doen we het allemaal voor? Ooit op 25 december 0000 is er blijkbaar iets bijzonders gebeurd wat ons nog steeds bezig houdt. Zelf ben ik geboren op 27 januari 1941 echter heb ik niet de illusie, dat dit net zo lang en uitbundig gevierd gaat worden als de geboorte van JC. Jammer gemiste kans zou ik zo zeggen. Nu bezig voor alle tennissers het Hoefblad samen te stellen wat ik dan 6 keer per jaar mag doen. Geen hels karwei maar toch een paar dagen mee bezig. Zo draag ik mijn steentje bij aan de communicatie van de tennisvereniging Park Hoeven… Fijne feestdagen toegewenst van uw redactie,

40

Hoefblad dec 2011  
Hoefblad dec 2011  

TSV Park Hoeven clubblad december 2011

Advertisement