LUXURY BOAT & SUV 22

Page 1

™E¶TEMBPIO™-OKTøBPIO™ 2008 10

"" Z A K Y N £ O ™

22 ""

FIOR DI LEVANTE!

™ A N T O P I N H

A¶O™TO§E™

EXCLUSIVE YACHTING 2008 FESTIVAL DE LA PLAISANCE 2008 & AKOMA

AUDI Q5 SUBARU TRIBECA SUZUKI GRAND VITARA 3.2

¶APOY™IA™EI™

GALEON 640 PRINCESS V85 BLUEGAME 47 BAVARIA 42 SPORT HT
82’ Open

Kappa Marine §AMIA™ 10, 164 52 AP°YPOY¶O§H, (MÂٷ͇ Carrefour & Praktiker), TH§: 210-99.69.990 ñ FAX: 210-99.69.526, http://www.kappamarine.gr, E-mail: sales@kappamarine.gr


85’ Flybridge

105’ Open

105’ Tri-deck

...and more!

Emerging from the drawing board of Bill Dixon, the Royal Denship 82' Open will pamper you and your guests in Royal style. Built with the latest developments within hull technology, the 82' Open offer stabile and comfortable cruising. With High degree of customisation Royal Denship gives you the opportunity to own an outstandingly crafted work of art.Captain’s Memo ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ οı ÛÔ‚·Ú‹˜ Î·È ÛÎÂÙfiÌÂÓ˘ ·Ú¤·˜. ∂Ó Ì¤Ûˆ BBQ ‹ οı ÏÔÁ‹˜ ÔÙÒÓ, ÂÛ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜, ·Ó·Ï‡ÂÙ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, οı ¿ÏÏÔ ·fi ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ‰Â›¯ÓÂÈ. ∞Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ∏¶∞ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋. √È ∏¶∞ ‰˘·Ó‡Ô˘Ó ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜, fiÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó·‰›Ú Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚÂÔÎÔË̤Ó˜. ΔÔ ÙڢΠÔ˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ù· think-tank ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË (Ó· Ù˘ÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‰›¯ˆ˜ ·ÓÙ‡ÎÚ˘ÛÌ· Û ¯Ú˘Ûfi) ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ· Û ¤Ó· ·Ó›Û¯˘ÚÔ «ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi» ¤ıÓÔ˜, Ì ۯ‰fiÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È Î·ÌÌÈ¿ ËıÈ΋. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌË Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ·˘Ùfi˜ Ô Á›Á·ÓÙ·˜ ¢ËÌÂÚÔ‡Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ «·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ fiÓÂÈÚÔ». ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Û›ÙÈ·, ‰ÚfiÌÔÈ... ÙÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó. ™‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ŸÏË Ë ÔÎÔÈÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÊÔ‡Ûη. ∏ ηٿÚ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô real estate ÎÔÏÔÛÛÒÓ, Ù˘ Fannie Mae Î·È Ù˘ Freddie Mac Î·È ÙÂÏÈο Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ¿Ó¸ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ŸÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó «Î·Ù·Ó·ÏÒıËηӻ ÛÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Û ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È πÚ·Î. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ, ÙˆÓ 800 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù‡ÔÙ ¿ÏÏÔ, ·fi ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË ÛÙ· Ù˘ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ FED, ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Í›·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ˘Î, Ó· Ù˘ÒÛÂÈ ÌÂÚÈο ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·, Ó· ÙÔ˘˜ Ù· ‰ÒÛÂÈ ˆ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ÛˆıÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ‰ËÏ·‰‹, ¤Î·Ó·Ó Ë General Motors, Ë Ford Î·È Ë Chrysler ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË «‚Ô‹ıÂÈ·» fiÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó ‚ÁÂÈ Úfi‰ÚÔ˜. √È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó; ΔÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ. ΔÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÛ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙‹ÙËÛ·Ó... ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ Alitalia) Ë √Ï˘Ìȷ΋ ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ (·›ı·ÓÔ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈ΋, Ò˜ Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÂȘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ˆ˜ Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜) ÂÓÒ «ÛÙÔ ∞̤ÚÈη» ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‹Ú·Ó ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÈÔ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÚ›Ô˘ 25 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈˆÓ ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ, Ë Î¿ı ̛·... ¶ˆ˜ ›·ÙÂ;

•¤ÚÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÏ¿ÎÈ Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ, ÙÔ «ÊfiÚÂÛ» ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, Ë ∞ÌÂÚÈ΋ Ô˘ ›ÂÛ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ó· ·ÔÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, Û ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ÿˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó Ì ÙËÓ Airbus Ô˘ «ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û» ÙËÓ Boeing. ÕÛ¯ÂÙ· ·Ó ‰ÂÓ Ù˘ «‚Á‹Î». μϤÂÙÂ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ë ∞ÌÂÚÈ΋, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË, (ηı‹ÛÙ ηϿ ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜...) ›Ù ˆ˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈ΋ ηڷ̤ÏÏ· ÛÙ· ¯Â›ÏË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ ·ÏÈfi˜ Ê›ÏÔ˜, Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ... §¿ÓÁθ -Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Î·Ù·Ï¿‚·Ù ÙÈ «‰Ô˘ÏÂÈ¿» οÓÂÈ- ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÔÈfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ. √È ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 50 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ÎfiÌÌ·Ù·, ¿ÏψÛÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ «Ì·ÁÂÈÚ‡Ԣӻ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì‡ÙË... (‰Â›Ù ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Stealing America Vote by Vote) °È· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÎÚ·¯, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ·ÊÔ‡ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÈÂÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ FED Ó· οÓÔ˘Ó ˘Âڈڛ˜, Ù˘ÒÓˆÓÙ·˜ ÌÂÚÈο ÙÚÈÛÂηÙÔ̇ÚÈ· ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· (‰Â›Ù ÙËÓ Ù·ÈÓ›· I.O.U.S.A.) Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙȘ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ -ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·- ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi Ù· 10.000.000.000.000 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·! (‰¤Î· ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·) ™Ù· ‰Èο Ì·˜, Ë ¿ÎÔÌ„Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î.Ï Ì ¤¯ÂÈ ı˘ÌÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ÙÔÓ Í¤Úˆ ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË, ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂÙ ÌÔ˘ ÙË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‚ÚÂÈ, Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ, Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‹Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ì ٷ ÂÚÔ˘Ûȷο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· Î·È ·fiÏ˘Ù· ÓfiÌÈÌÔ˜ Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ηÙÔ¯‹ ÛοÊÔ˘˜ Î·È Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fiÏ˘Ù· ÓfiÌÈÌÔ˜ ÙÚfiÔ˜, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ·Á·ıÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ÂÈ‚¿ÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË. Δ· ÎÔÚ¿ÎÈ· ¤ÂÛ·Ó Ó· Ê¿Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈÎfi˜ (›Ûˆ˜ ÁÈ ·˘Ùfi...) Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘ Î·È ·Ú‹Á·Á ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™∂∫∞¶§∞™. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 7 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

11


Captain’s Memo ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ ÌÈ· Ó¤· ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ‚Á› ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰ÚÒÌÂÓ·, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· „ÈÏ¿ ÙˆÓ ªª∂. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 11-9-2001 ÛÙËÓ ¡¤· ÀfiÚÎË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ΔËÓ ·ÔÊÚ¿‰· ̤ڷ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ, ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi, ·ÚÎÂÙÔ› ȉÈÒÙ˜ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û·Ó ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ‡ÔÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ·Ú·‚ÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ‹ ¿Óˆ Û ÏÂ˘Î¿ ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Â›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÚÈfi‰È· Ì οÌÂÚ˜ ÛÙڷ̤Ó˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ì‹ˆ˜ Î·È Û·˜ ‰È¤Ê˘Á ÌÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ¶ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi... ™˘Ó¯›˙ˆ. º˘ÛÈο Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â¤Ì‚ÂÈ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ ·‰›ÎËÌ·. ¢ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÙÚ·‚¿˜ video ÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó ·fi ÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛ¸, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÊÔÚ¿˜ ÎÂÏÂÌ›·. ªÂÙ¿ ÙË ÚÒÙË ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÏˆÓ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙËΠ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜

∞Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ı· ·Ó·ÁηÁηÛÙԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠۠¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Exclusive Yachting. H ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËΠ·fi ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. Ù‡Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ù‹ ·fi fiÏÔ ÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛ¸. ªfiÏȘ ¤ÂÛÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Á‡ÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÏÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜. μϤÂÙÂ... ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ «give me five» ‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û ¤Ó· ÓÈÚ‚¿Ó· ÂÈÙ˘¯›·˜. Δ· ηٷÁÂÁڷ̤ӷ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÔÏÏÒÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙȘ ˘fiÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤ÊÂÚ·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÊÙ·Û ÙÂÏÈο Î·È ÙÔ˘˜ «ÌÔ˘˙Ô‡ÚÈ·Û». ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁڷ̤ӷ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· οÔÈÔÓ ÌÂÌÔÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·ı‡ÙËÎÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ˘fiÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ̤۷ Û ÏÂ˘Î¿ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ·. ∞ÎfiÌ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÌÂÚÈο ÊÔÚÙËÁ¿ ÁÂÌ¿Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÎÚËÎÙÈο Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ· Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‡ÔÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜... ¶ÔÈÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Ù‡ÔÈ Î·È ÔÈ¿˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜; ◊Ù·Ó Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·, Ì ∂‚Ú·˚ο ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· (·ÚfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ¿Ú·‚˜!) ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›¯·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Í·Ó·Û˘ÏÏËÊı› Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηٷÛÎÔ›·˜ ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ̤ÏË Ù˘ Mosant, Ù˘ ∂‚Ú·˚΋˜ ª˘ÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ·Ó Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 5 ¤ˆ˜ Î·È 60 ¿ÙÔÌ·! ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1000 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ∞fi fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿, fiÏÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ‰›¯ˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ FBI Â›Ó·È ·fiÚËÙ˜. ŸÏ· Ù· Â›ÛËÌ· ªª∂ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ›¯Ô, Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ™ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÏËÎÙÚÔÏÔÁfiÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· fiˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi... Dancing Israelis. £· ÂÎÏ·Á›Ù Ì ÙÔ ÙÈ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂ. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÙÔ ÈÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ ¤Î·Ó ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Û ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ‚ڷÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ «Ù·Ï·ÈˆÚ›·» ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ∞ÌÂÚÈοÓÈΘ ·Ú¯¤˜. «∂Ì›˜ ·ÏÒ˜ ‹Á·Ì ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› Ì·˜ Û˘12

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ӤϷ‚·Ó...» ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÒÚ·, ÏÔÁÈο ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ... ∫·È Ô˘ ÙÔ ‹ÍÂÚ˜ Ú ʛÏ ˆ˜ ÂΛÓË ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤Ú· ı· ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ; ∂ÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ı¤Ì·... æ¿ÍÙ ÙÔ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. ∂›·Ì ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ Dancing Israelis Î·È ‚Á¿ÏÙ ٷ ‰Èο Û·˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·... ∞Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ, ÙfiÙ ı· ·Ó·ÁηÁηÛÙԇ̠ӷ ÛÙ·ıԇ̠۠¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Exclusive Yachting. H ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÈÛÎÈ¿ÛÙËΠ·fi ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÚÂȘ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÈ·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛηÊÒÓ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÛηÊÒÓ, ‚Ú‹Î·Ó ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ª·Ú›Ó·˜... ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, οÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó -‰›¯ˆ˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›- ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜. ΔÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ˚ fiÙ·Ó ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÙÔ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ΔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ. ΔÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜... ΔÔ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈfi˜ ÊÙ·›ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÛȈ‹. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘ÏÏËËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÎÂÙÈÎÔ›... ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ë ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ. ªÂÙ¿, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂›Ì·È 26 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. Δ· 22, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ªÂ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓfi˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· -̤¯ÚÈ ÙÔ 2004- Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ıÚËÓ‹ÛÂÈ ı‡Ì·, ·Ú’fiÏÔ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÙfiÙÂ, ÊÏÂÚÙ¿Ú·Ì ¤ÓÙÔÓ· Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ÚÈÛοڈÓÙ·˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ οı ̤ڷ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÛοÊÔ˜ Â›Ì·È ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‹‰Ë ÌÂÙÚ¿ˆ 3 ı‡Ì·Ù·, Ô˘ fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ «¤Ê˘Á·Ó» ¿Óˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿... ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. Δ· ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘ÏÏËËÙ‹ÚÈ·, ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶Ï‡ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Labea Yachting. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ captain@luxuryboat.gr34

20 ¡ews

ΔÒÚ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÔÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ. ¶Ï‹ÚÂȘ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Southampton, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÈÔ glamour Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Monaco. ™ÙËÓ ÚÒÙË, Ù· ÛοÊË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Ù· 30 ̤ÙÚ·, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜.

44

°È· ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË, Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛηÊÒÓ ¯Ù˘Ô‡Û ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜. ™Ù· ‰‡Ô ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ fiÏ˘, Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ Croisette, ·Ú·Ù¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 600 ÛοÊË. ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‹ÂÈÚÔ, ÂÌÚfi˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜.

68 14

LUXURY BOAT & SUV

∏ Bavaria ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙË Áο̷ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ Ì Ӥ· ÌÔÓ٤Ϸ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ – ·Í›·˜, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ∂‰Ò, ·Ó·Ï‡Ô˘Ì ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ 42 Sport ∏Δ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ¤Ú·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Û˘ÚfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ 7Ë Exclusive Yachting, Ë ÌÂÁ¿ÏË ψً ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ, ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¿ ÔÙ¤. ¶·ÚfiÙÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛÂ, ·fi 17 ¤ˆ˜ Î·È 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 10.000 ÂÈÛΤÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË Ì·Ú›Ó· ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿.

56

74

∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰·Ù ÛÙËÓ Exclusive Yachting, ¯¿Û·ÙÂ. ÿÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ, Ì ‰Âο‰Â˜ carbon ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙfiÛÔ… ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· sport cruisers. ΔÔ Bluegame 47 Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ÛοÊÔ˜, ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘.

ΔÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ Galeon Î·È Ë ÎÔÚˆÓ›‰· Ù˘ ϤÔÓ, Â›Ó·È ÙÔ 640 Fly. ΔÔ Â›‰·Ì ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜, Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ Î·È Ê˘ÛÈο Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, fiÏË ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÏËÚÔÊÔÚ›·. ¢‡ÛÎÔÏË Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 60+ Ô‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë Galeon Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.

62

H ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛοÊÔ˜ Ù˘ sport ÛÂÈÚ¿˜ V ÁÈ· ÙȘ ∫¿ÓÓ˜, ·ÚfiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚ›Ô‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ù·Ó Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Southampton. À¤ÚÔ¯Ô ÙÔ V85, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÔÚ fiÛÔ Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Áο̷˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ… flybridge.


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

80

™ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, Ù˘ ¢Á¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ. ¢ÂÓ Û·˜ ϤÌ ӷ ¿Ù ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∞Ó Î·È Ë Ì·Á›· ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ·ÔηχÙÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ˘fi ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È.

83

BLUEGAME YACHTING / FRANMAN S.A.

108 Gadgets & Ultimate gifts

ÕÓÙÚ·˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏËϤӉÂÙ·. ™Î¿ÊË, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο… Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· gadget, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì ڷÁ‰·›Ô Ú˘ıÌfi Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜. π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ó¤· ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ "toyz for boyz".

∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ì›ÏÈ ÚÔ˜ Ì›ÏÈ, Ì¿ıÂÙ ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÛοÊÔ˜, fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ, Ô˘ οÓÂÙ ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ È¿ÓÂÙ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ ηÈÚfi Î·È Ô˘ ÌÔ˘Ó¿ÙÛ·. √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡. Ÿ¯È ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ì·ÁÈfi Î·È Ì ÊÚ·¤ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û οÔÈ· ·Ú·Ï›·, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ Û Á¤Ê˘Ú˜ ÏÔ›ˆÓ Î·È Û οı ÏÔÁ‹˜ ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. ¢È·‚¿ÛÙÂ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙÂ.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

15


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· SUV 118 News

∫Ú›ÛË, ·ÏÏ¿ Ù· SUV ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Û·Ó «Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·». √ÛÔÓÔ‡ˆ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·ÎfiÌ· Î·È ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ… Mini. ª¤ÓÂÈ, ›Ûˆ˜, Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Û¯‹Ì· «Ûηڷ‚·›Ô˘» Û ˘ÏÔÔ›ËÛË 4Ã4.

126

∏ Audi Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ premium ÌÂÛ·›ˆÓ SUV. Œ¯ÂȘ ηÓ›˜ ·ÓÙ›ÚÚËÛË fiÙÈ ÙÔ Q5 ı· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;

132

∞fi ÙȘ ∏¶∞ ¤Ú¯ÔÌ·È Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Î·Ó ¤Ï·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Subaru Ì ÙÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË fiÓÔÌ· Â›Ó·È Â‰Ò, ÁÈ· Û¤Ó·.

180 Verdict

138

∞fi Ù· 140 ÛÙ· 233 ¿ÏÔÁ· ÙÔ Suzuki Grand Vitara. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂͤÏÈÍË, Â›Ó·È ÂÎÙfiÍ¢ÛË. ™·˜ ¤¯Ô˘Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· Ù· Ó¤·… ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ 4Ã4.

144

¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·È ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ·fi ÙÔ ËÌÂÚÔ‚›ÁÏÈ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÓËÛ›.

¶Ôχ “ÊÔÚو̤ÓÔ” ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∂Îı¤ÛÂȘ ÛηÊÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ SUV Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ï‹ıÔ˜ Ó¤ˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ, ·Ú¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· “ÙÚÔÊ‹˜”. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙÔ Î¿ı event Â›Ó·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ È¤ÚÈ, fiˆ˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ.

AUDI AG

16

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™&

¢IMHNIAIA ™Y§§EKTIKH EK¢O™H °IA TA ¶O§YTE§H ™KAºH KAI TA SPORT UTILITY VEHICLES

EK¢OTH™-¢π∂À£À¡Δ∏™ °IøP°O™ BAPINO™ captain@luxuryboat.gr

∂ª¶√ƒπ∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ MAPIA BATI™T∞ mv@luxuryboat.gr

¢IEY£YNTH™ ™YNTA•H™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ∂π¢π∫√™ ¡∞ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ °π∞¡¡∏™ μ∞ƒπ¡√™ (MASTER CAPTAIN RET.) ™Àªμ√À§√I ™À¡Δ∞•∏™ ™Δ∞£∏™ μ∂¡Δ√Àƒ∏™ - ∞Ãπ§§∂∞™ ∫∞ƒ∞∏§π∞™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ APXI™YNTAKTH™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ (YACHTMASTER) À¶∂À£À¡√™ ¢π∞º∏ªπ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√¶√À§√™ ™∂ AYTO TO TEYXO™ ™YNEP°A™THKAN: ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ (ª√Δ√RYACHTS) ¶ANA°IøTH™ ™AMITA™ (SAILING) ™Δ∞£∏™ ∞™¶πøΔ∏™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ¶ANTE§H™ £EOTOKATO™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ¶∞Δ∂§√™ CREATIVE DIRECTOR ∞°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ ∞Δ∂§π∂ ¢∏ª∏Δƒ∞ ƒ∞¶Δ∏ ºøTO°PAºIA AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∞∫∏™, ¡π∫√™ ∑∞°∫∞™ Δª∏ª∞ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™∏™ ¶∂§∞Δø¡ ÃÀ™∞¡£∏ §√À¢∞ƒ√À OIKONOMIKH ¢IEY£YN™H ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ƒΔ™ø§∏™ §O°I™THPIO Kø¡™TA¡Δπ¡√™ NTOYNA™ ¶∞ƒ∞°ø°∏ - EKTY¶ø™H GRAPHOPRINT L.T.D. ¢π∞¡√ª∏ ∂Àƒø¶∏ ∞.∂. NOMIKOπ ™YMBOY§Oπ ∫. °∫π∫∞, ¶. §∞°√¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞, ª. °∞§∞¡∏ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ TO LUXURY BOAT & SUV EINAI MIA EK¢O™H ¶OY KYK§OºOPEI 6 º√ƒ∂™ Δ√ Ã√¡√ KA£E π∞¡√À∞ƒπ√, MAƒΔπ√, ª∞´√, π√À§π√, ™∂¶Δ∂ªμƒπ√, ¡√∂ªμƒπ√ A¶O TH PHOTOPRESS S.A. ¶§OYTAPXOY 25A & H§IO¶OY§OY 6, 173 42, A£HNA TH§.: 210 99 46 237 (TËÏ. K¤ÓÙÚÔ 6 °Ú·Ì̤˜) FAX: 210 99 46 237 ∂-MAIL: admin@luxuryboat.gr (¢ÈÔ›ÎËÛË) editors@luxuryboat.gr (°È· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù·) marketing@luxuryboat.gr (°È· ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ) news@luxuryboat.gr (ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ó¤ˆÓ & ¢ÂÏÙ›ˆÓ Δ‡Ô˘) KEIMENA KAI ºøTO°PAºIE™ ¶OY A¶O™TE§§ONTAI ™TO ¶EPIO¢IKO ¢EN E¶I™TPEºONTAI. A¶A°OPEYETAI H ANA¢HMO™IEY™H, ANA¶APA°ø°H ◊ META¢O™H ME O¶OIO¢H¶OTE O¶TIKOAKOY™TIKO ME™O, O§OY ◊ MEPOY™ TOY ¶EPIO¢IKOY, XøPI™ THN E°°PAºH A¢EIA TOY EK¢OTH. ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARCHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.luxuryboat.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. LUXURY BOAT & SUV reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.L U X U R Y

B O A T ã S

Aicon & ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘

Suzuki Δ¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙË ÌÂÛ·›· ηÙËÁÔÚ›· ÂÍˆÏ¤Ì‚ÈˆÓ ÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Suzuki ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ DF70, DF80, DF90 Î·È DF100. «∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ó¤Â˜ Ì˯·Ó¤˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ ÙË ‰¤-

√ ŸÌÈÏÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ brokerage ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ªËÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘ ªÂÛÔÁÂȷη› ∫ÚÔ˘·˙È¤Ú·È ¡·˘ÙÈÏȷ΋ ∞.∂. Ì ÔÛÔÛÙfi 51% ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı›۷˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ KIRIACOULIS motor yachts ·.Â. ∏ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı›۷ ÂÙ·ÈÚ›· –Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 200.000 ¢ÚÒ– ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ¡·˘ËÁ›Ԣ Aicon Yachts. ΔÔ ÛÈÎÂÏÈÎfi ¡·˘ËÁÂ›Ô Aicon Yachts, ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔ‰Èο ÛÙÔ top 10 ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηϷ›ÛıËÙ· ÌÔÓ٤Ϸ ·fi 54 ˆ˜ 110 fi‰È·, Û fly Î·È open ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ fly 54, 56, 58, 64, 75, 85 Î·È 110 Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Giammoro Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ open 62, 72, Î·È 82 Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Villafrance Tirrena Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 56 fly Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 64 fly Û 4-οÌÈÓË version Â›Ó·È ‹‰Ë ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ˆ˜ Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ Ó¤Ô 75 fly ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ì 14 Û˘ÓÔÏÈο ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ˆ˜ ÙÒÚ·. ∏ KIRIACOULIS motor yachts ·.Â., Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó¤Ô˘ ÛοÊÔ˘˜, ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ı¤ÛË ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ Û ̛· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·Ú›Ó˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙÔ¯È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ë ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (∑¤·, °Ô˘‚ÈÒÓ-∫¤Ú΢ڷ˜, §Â˘Î¿‰·, ∫·Ï·Ì¿Ù·) Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Aicon ̤۷ ·fi ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Ó·˘ÏÒÛÂˆÓ Ì ÎÔÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ Ó·‡ÏˆÛ˘ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÒÛÙ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó·˘ÏˆÙ¤˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· οı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛοÊÔ˘˜. www.kiriacoulis.com

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ I: Afi ÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ùo˘, ÙÔ 49Ô Ft Lauderdale International Boat Show . ŒÓ· ÂÙ‹ÛÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ -ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·- Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Û ٤ÙÔÈ· ÙÒÛË, ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ªiami Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ È‰È¿ÈÙÂÚ· ¤Í˘ÓË Î›ÓËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ó· Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ¿ÌÂ, Ô Î·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ··›ÛÈÔ˜. www.showmanagement.com

"∏ Sunseeker, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷÛ΢‹˜ Luxury Motor Yachts ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·" ∏ Sunseeker, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘Ô‰¤¯ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Yachting, ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ÛÙË §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15 ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ. ™Â ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘, ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ James Bond music themes - ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ˘ÂÚηٿÛÎÔÔ˘ ¿ÏψÛÙÂ Ë Sunseeker Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ - Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ Sunseeker ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· power boats 40 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ™‹ÌÂÚ·, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÀÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë Caterpillar Î·È Ë Eurobank. www.sunseeker-hellas.gr

20

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÍÂÂÚÓ¿Ì ‹‰Ë ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi,» ϤÂÈ o Larry Vandiver, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ Suzuki Marine International. «√ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ٷ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ· ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰Ú· ÌÔÙ¤Ú Î·È Â›Ì·È Ôχ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ.» ∏ DF100 Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹ 100 ›ˆÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Î·È Ë DF80 Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ù¤ÙÔÈ· ÈÔ‰‡Ó·ÌË ÛÙË Áο̷ Ì·˜. ∫·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÔÙ¤Ú ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 1.502 Î.ÂÎ., ‰‡Ô ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÈ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È „ÂηÛÌfi. ªÂ ‚¿ÚÔ˜ 341 ÏÈ‚ÚÒÓ (155 ÎÈÏÒÓ) Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 20 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. www.suzuki-marine.grL U X U R Y

B O A T ã S

News

Outrage 220

Kärcher ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ï̇ڷ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÛοÊÔ˘˜. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Kärcher ¤¯ÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ì ٷ ÔÈÔÙÈο Ù˘ Ï˘ÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ΔÔ Ó¤Ô Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ ∫ 3.91 Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔÓ Î‹Ô, ÙËÓ ·˘Ï‹, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÛοÊÔ˜.

∏ Boston Whaler ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ

ΔÔ Ó¤Ô 220 Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ‡ÎÔÏÔ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì trailer ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ·Ù›ı·ÛÔ. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ «‰˘Ó·Ì›Ù˘»! ªÂ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ηٿÛÙڈ̷ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ‰‡Ô Ì˯·ÓÒÓ Mercury ·fi 225-hp ¤ˆ˜ 300-hp Verado, ÙÔ Outrage 220 ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÛÙÚˆÙ‹, ÛÙÂÁÓ‹ χÛË. Ÿˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ·fi ¤Ó· Outrage, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ڇ¯ˆÚÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿ÓÂÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· «Ù·Íȉ¤„ÂÈ» ¤ˆ˜ Î·È 10 ¿ÙÔÌ·. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ «ÊÙÈ¿ÍÂÈ» Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘.

www.perga.gr

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ II: Afi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ùo˘, ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË, ÙÔ 12Ô Scandinavian Boat Show. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ Â‡ÂÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜. ∞Ó ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ù ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂı›Ù ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·. ¢Âο‰Â˜ Úfiı˘Ì˜ ...¢ηÈڛ˜, fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· Û·˜ ‹ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ Û·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∞Ó ‰ÂÓ «È¿ÓÂÙ» ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ, ËÁ·›ÓÂÙ ηχÙÂÚ· Ó· ‰Â›Ù ÙÔ Vasa, ÙÔ ÈÔ Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ ÔÏÂÌÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÌÔ˘Û›Ô. K·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· ‡ÓÔ... ÁÚ‹ÁÔÚ·! www.scandinavianboatshow.se

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ project Sigma, ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Blohm + Voss ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ 118 ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· Â͈ÙÈÎfi megayacht Û ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ -·ÏÏ¿ ÛÔ˘‰·›Ô˘- ۯ‰ȷÛÙ‹ Phillipe Starck. B·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘, Ë ÂÚ›ÂÚÁË ÏÒÚË Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ wave piercing. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ Blue Ocean Yacht Management.

www.blohmvoss.com 22

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

© ÀANNICK BRUHNS

Back to the Future!

ΔÔ K 3.91 MD Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‰›¯Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÛÙ¿ÓÙ·Ú Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ, ÙÔ ‰›¯Ù˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Â›‰· ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. √È ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂›Ó·È ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ›ÂÛË 20120 bar, Ì ÔÛfiÙËÙ· ÚÔ‹˜ ÓÂÚÔ‡ 420 Ï›ÙÚ·/ÒÚ· Î·È ÈÛ¯‡ 1.7 KW. √È Ï˘ÛÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ù˘ Kärcher, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ηı·Úfi Î·È ÛÙÈÏÓfi ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï̇ڷ Î·È Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·fi οı ›‰Ô˘˜ ‚ÚˆÌÈ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›Ô˘Ó ·fi ηӤӷ ÛοÊÔ˜. www.karcher.grL U X U R Y

B O A T ã S

News

Princess V62

To V62 ۯ‰ȿÛÙËΠ̠‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô trend Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓfi˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÂÓfi˜ ηı·Ú¿ ÎÏÂÈÛÙÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚÈϤ˜ fiÚÙ˜ Ó· ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Ì·Á¿ÏÔ ÛοÊÔ˜ Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi yacht Ì fiÙÈ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜. ŸÏ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ÒÚ˜, Ì ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ¿ÏÏ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ V Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓË È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ú·Ï›·. √È Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ηÌ›Ó˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi (Û˘Ó ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ÎÔ˘Î¤Ù· ÁÈ· ÙÔ ϋڈ̷ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì·) Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÎÙÂÓÒ˜ Û ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜. www.americanmarine.gr

Farecla

∏ ∞ÁÁÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· "FARECLA" ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Á˘·Ï›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÔÔ›· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙȘ 5 ∏›ÚÔ˘˜ Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ¯ÒÚ˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ·ÏÔÈÊÒÓ ·fi ÙËÓ ¯ÔÓÙÚ‹ ¡Ô200 Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ¡Ô300, ¡Ô400 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÈÔ „ÈÏ‹ ¡Ô600 Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô Glaze Ô˘ Â›Ó·È ·ÏÔÈÊ‹ ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Á˘¿ÏÈÛÌ· ÛηÊÒÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∫¿ı هÔ˜ ·ÏÔÈÊ‹˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ , Î·È ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Á˘·Ï›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. √È ·ÏÔÈʤ˜ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Ì ·ÏÔÈÊ·‰fiÚÔ ‹ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì ٷ ›‰È· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ŸÏË ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÏÔÈÊÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÛÊÔ˘ÁÁ·ÚÈÒÓ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·: www.aandreou.gr

¡¤Ô ÚÂÎfiÚ Ì kite surf, 93 ¯ÏÌ/ÒÚ· ŒÓ· Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ì kite surf, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Luderitz Ù˘ ¡·Ì›ÌÈ·, Ô˘ ϤÔÓ Ì·›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ extreme sport ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÂÎfiÚ –Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·ÁÎfi-

ÛÌÈˆÓ ƒÂÎfiÚ πÛÙÈÔÏÔ˝·˜- Â›Ó·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜ Sebastien Cattelan, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÈ ÙÔ˘˜ 50 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘˜ 50,26 Î·È Ù· 93 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 45 ÎfiÌ‚ˆÓ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÂÎfiÚ ‹Ù·Ó ÙÈÙ¿ÓÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹Ù·Ó ÙÚÈ΢ÌÈÒ‰ÂȘ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ·ıÏËÙ¤˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 49 ÎfiÌ‚ˆÓ.L U X U R Y

B O A T ã S

News

www.southamptonboatshow.com

BÚÂÙ·ÓÈ΋

·Ó‹Á˘Ú˘ ° π √ ƒ Δ π ¡ ∏ ∞ Δ ª √ ™ º ∞ π ƒ ∞

¡ÙÂÊÈϤ Ìfi‰·˜, ˆÏ‹ÛÂȘ ·Á·ıÒÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘Û›·˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì·Á¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ Southampton. ŒÓ· ·ÓËÁ˘Ú¿ÎÈ Ô˘ fï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÂÚÔÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100.000 ÂÈÛΤÙ˜!

¶·Ú·‰ÔÛȷο Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÂÚÁ҉˘ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ηıÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛηÊÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Southampton ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. °È· ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ·fi ÙȘ 12 ¤ˆ˜ ÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٷÛ΢‹˜ ÛηÊÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Southampton Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÚÔÛÈÙ¿ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÛοÊË, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ Î·È ·˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ

ÎÔÈÓfi, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ˘˜ 121.000 ÂÈÛΤÙ˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ «·ÁÒÛÂÈ» ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÈÂıÓÒ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È Ù· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ·ÚÎÂÙ¿. ΔËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘ ›¯Â Ê˘ÛÈο Ë Princess, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ project V62, ¤Ó· 20ÌÂÙÚÔ ÛÔÚ ÛοÊÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∞fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛοÊË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ Predator 92, Ô˘ Î·È ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Princess V85 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜, Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Û¯Â‰È·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ sport Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË flybridge. ∏ ¤ÎıÂÛË Ï·ÈÛÈÒıËΠ·fi ‰Âο‰Â˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, fiˆ˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÛηÊÒÓ Î·È Ë ÂȉÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. OÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ fï˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÍÂÓ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿, fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ yacht Ì ÙËÓ high society. √È μÚÂÙ·ÓÔ› ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜ ‹ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÙÔ yachting Î·È ‰ÂÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Œ¯Ô˘Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ «fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÔ› ¯ˆÚÔ‡Ó» ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÛ›ÚÎÔ˘ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ª·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ì·˜, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ, Ù˘ Sunseeker, Ù˘ Fairline Î·È Ù˘ Princess. AÓ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ¿ÛÈ· Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ó·˘ËÁ›·, ‰ÂÓ ı· ‰È¤ÊÂÚ ηıfiÏÔ˘ ÙÔ Southampton ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

26

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


THE SUNSEEKER 34 METRE YACHT. UNMISTAKABLE STYLE. DEFINABLE EXCELLENCE.

Sunseeker Hellas S.A. §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15 & ¢·‚¿ÎË 2, ÕÏÈÌÔ˜ TËÏ.: +30 210 98 43 522, +30 210 98 43 822 KÈÓ.: +30 694 149 75 15, +30 694 149 76 62 Fax: +30 110 98 43 872 E-mail: tsikoudaki@sunseeker-hellas.gr palmer@sunseeker-hellas.gr Sunseeker builds a range of 24 luxury motoryachts up to 37 metres.


L U X U R Y

B O A T ã S

News

¡¤· ÂÔ¯‹ Outrage

Δ· Ó¤· «ÛÎÏËÚ¿» ÌÔÓ٤Ϸ 250 Î·È 280 ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÌ„¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ Outrage Ì ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂‰Ò Ë Boston Whaler Í·Ó·ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÂÓÈ·›Ô hardtop/·ÚÌÚ›˙ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ standard ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ 280 Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔ 250. ∏ ÁÂÚ‹ ·˘Ù‹ ηٷÛ΢‹ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ·fi ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi fiÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· «ÎÔÌ„‹» Î·È ¿ÓÂÙË. ∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ Ë Ï›ÛÙ· Ì ÙÔÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ÎÚ¿ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋!

www.perga.gr

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ III: Afi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 16 NoÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ·Ú·‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ 47Ô Barcelona International Boat Show. ΔÔ Î·Ù·Ï·ÓÈÎfi Û·ÏfiÓÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ê‹ÌË Î·È ÈÛ¯‡. ŸÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ μ·ÚÎÂÏÒÓË, Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¶Ô˘ Ó· ÚˆÙÔÛÙ·ı› ηÓ›˜; Δ· ˘¤ÚÔ¯· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ Gaudi, Ù· ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Montjuic, ÙÔ Palau Sant Jordi, ÙÔ Maremagnum, Ë Sagrada Famiglia, Î·È Ë ·Û›ÁÓˆÛÙË Rambla, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∏ ÓfiÙÈ· ı¤ÛË Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·›ıÚÈÔ Î·ÈÚfi Î·È ·ÓÂÎÙ¤˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Rey Juan Carlos II Î·È ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ F.C. Barcelona ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Á‹Â‰Ô Camp Nou. www.salonnautico.com

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

‹ Carbon. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi composites Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 9946237.

H Fountain ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·

™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2009, ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô Squadron 65 Ù˘ Fairline. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û ¤ÎıÂÛË Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ Southampton. ΔÔ Ó¤Ô, 65 Ô‰ÒÓ ÛοÊÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜ Î·È ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÛÙÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̿ ÙÔ˘. ΔÔ flybridge ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë Fairline ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ 65, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ οÌÂÚ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘. www.kappamarine.gr

LUXURY BOAT & SUV

∏ EEAA (EÈÙÚÔ‹ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, „¿¯ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∞∞ (∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘) ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÔÏ˘ÂÛÙÂÚÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È ÊÔ˘ÛΈÙÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂∂∞∞, „¿¯ÓÂÈ ŒÏÏËÓ· ηٷÛ΢·ÛÙ‹, Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ηÏÔ‡È Û ̤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (~2¯5 Ì.) ·fi GRP

www.Ônepassion.gr/grc

FAIRLINE SQUADRON 65

28

∫¿ÓÂÙ ηÏÔ‡È· GRP ‹ Carbon; ™·˜ „¿¯ÓÔ˘Ó...

∏ ÁÓˆÛÙ‹ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ÛηÊÒÓ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ η٤ÎÙËÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· evolution ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Powerboat P1, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛοÊÔ˜ Î·È ϋڈ̷. √ Craig Wilson ÛÙ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ô ÈÏfiÙÔ˜ James Sheppard ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Fountain Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 99 ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙËÓ Portimoa Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜.

www.motocraft.grL U X U R Y

B O A T ã S

News

Monaco Boat Show ªÈ· ¤ÎıÂÛË Ì ϛÁ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÌfiÏȘ, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË; ™›ÁÔ˘Ú· fi¯È, ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘. ™›ÁÔ˘Ú· Ó·È, ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÛοÊË ·fi 40 ¤ˆ˜ Î·È 100 ̤ÙÚ·, ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Port Hercules ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi, ·fi ÙȘ 24 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢‡ÛÎÔÏ· ÂÈÛΤÙÂÛ·È ÙÔ ÛfiÔ˘ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi, ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È Â›Ù ˙¿ÏÔ˘ÙÔ˜, ›Ù ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰‡ÛÎÔÏ· fï˜ ʇÁÂȘ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂‰Ò, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· exclusive Ó·˘ËÁ›· ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Forbes ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÁÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ψٿ ÙÔ˘˜ ·Ï¿ÙÈ· Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ìʈӛ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

© NIKO™ ∑∞°∫∞™

°È· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¯Ïȉ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜, ·ÚΛ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ‰Âο‰Â˜ Ó·˘ËÁ›· ÛηÊÒÓ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ó·˘ËÁ›·... ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ. √È ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ȉÈfiÎÙËÙ· ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜. ªËÓ ˙ËχÂÙ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Û·ÛÙ·Ó ÂΛ. ∂Ì›˜, οı ¯ÚfiÓÔ ı· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ Îϛ̷ Î·È fiÙÈ Ó¤Ô ÚÔ·ÙÂÈ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÔÓ·‰Èο megayacht Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ‰È·ÎÚ›Ó·Ì ÙÔ Anastasia (Y703), ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Oceanco Ì ̋ÎÔ˜ 248 fi‰È· (75 Ì.), ÙÔ Red Sula Ù˘ Dahm International, ÙÔ Tatiana per Sempre Ù˘ Baglietto, ÙÔ Nirvana Ù˘ Vitters,

ÙÔ Martha Ann Ù˘ Lürssen, ÙÔ Sea Force Ù˘ Admiral Mariotti Yachts, ÙÔ My Trust Ù˘ Hakvoort Î·È ÙÔ Silver ÙˆÓ CA/YCO & Burgess. www.monacoyachtshow.com 30

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™L U X U R Y

B O A T ã S

News Sunreef

70 Motor

Δƒ√ª∂ƒ√π Ãøƒ√π ME ¢À√ °∞™Δƒ∂™

™Ô‚·Ú‹ Â›ıÂÛË Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ catamaran Ë Sunreef. To Power 70 Sunreef, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛοÊÔ˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (¿Óˆ ·fi 500 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο fi‰È·), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓË flybridge. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ·

∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ ˘·ÏÔ›Ó·Î˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜; ™·˜ „¿¯ÓÔ˘Ó.. ∏ EEAA (EÈÙÚÔ‹ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, „¿¯ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∞∞ (∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘) ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÏˆÊÔÚ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂∂∞∞, „¿¯ÓÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ŒÏÏËÓ· ηٷÛ΢·ÛÙ‹, Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÂÌ¿¯È· ˘·ÏÔÈ-

ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÔÏÏÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ÁÈ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ «‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ» ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘ ‰›¯ˆ˜ ·Ó·ÊԉȷÛÌfi ÁÈ·... 8000 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ·, ‚‚·›ˆ˜ ϤÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ «ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋» Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 8 ÎfiÌ‚ˆÓ. ∂ÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ‰‡Ô VOLVO Penta, ÈÛ¯‡Ô˜ 370 ›ˆÓ, ıÂÛ›˙ÂÈ Ó¤· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi catamaran ÛηÊÒÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛοÊÔ˜ ÌfiÏȘ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ °¤ÓÔ‚·. www.sunreef-yachts.com

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ IV: Afi ÙȘ 15 ¤ˆ˜ ÙȘ 23 NoÂÌ‚Ú›Ô˘, Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ 30Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™·ÏfiÓÈ ™Î·ÊÒÓ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ Û·ÏfiÓÈ. Œ¯Ô˘Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÏÂÈ„Ë Û‹Ì·ÓÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ, Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· «‰ÈÂıÓ¤˜» ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ÚÔÛÎÏËı› ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú·ÓÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜. ∞Ó ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· ηٿ ̤ÚÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ıԇ̠ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ó¤Ô˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ı·̷ÙÈο ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Must! www.athensboatshow.gr

MB Quart iPOD DOCK

Ÿˆ˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È dock Ó· ·Ú¿ÍÂÈ, ¤ÙÛÈ Î·È Ù· iPod - iPhone ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ «ÏÈÌ¿ÓÈ» ÙÔ˘˜. ΔÔ Dock Ù˘ MB Quart Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘ iPod ‹ iPhone, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ÛÙÔÓ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙ· ˯›· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Û·˜. ŒÙÛÈ, fiÛ· ÌÔ˘ÛÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ Û·˜, ÌÔÚ›Ù ϤÔÓ Ó· Ù· ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ ÛοÊÔ˜. º˘ÛÈο, fiˆ˜ fiÏË Ë ÛÂÈÚ¿ Nautic Audio Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ iPod Dock Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi Û ˘ÁÚ·Û›· Î·È ‰È¿‚ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÓÔÌ›˙ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ù· iPod Î·È iPhone. ∞˘Ù¿, ·Ó ‚Ú·¯Ô‡Ó, ı· «Û‚‹ÛÔ˘Ó».

32

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ӿΈÓ, Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ (triplex Î.Ï). ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ (Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ) ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÓfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 9946237.

www.Ônepassion.gr/grc

H μavaria ·‡ÍËÛ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Bavaria ÁÈ· ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, Ì ·‡ÍËÛË 10% Ù˘ ‹‰Ë ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘, ·fi Ù· 3.700 (2006) ÛÙ· 4.000 ÛοÊË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 3.200 ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο Î·È 800 Ì˯·ÓÔΛÓËÙ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 2008 ÙȘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜.

www.kiriacoulis.comExclusive

T√À ¡π∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ ∞°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™

Yachting ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂∫¢√Ã∏ Δ√À ¶√§ÀΔ∂§√À™ YACHTING

∞fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, Ë Exclusive Yachting ˘‹ÚÍ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜... μϤÂÙÂ Ë ¤ÎıÂÛË ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÓÈÁÌÔ‡ ÙÚÈÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ÂÎı¤Ù˜, οو ·fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∞Ó -Ì ‚·ÚÈ¿ ηډȿ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, ÙfiÙ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ yachting ÛÙË ¯ÒÚ·. 34

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


© A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ / AMAZING STUDIO

§ÔÈfiÓ, ÍÂÂÚÓ¿Ì ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ›Ûˆ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú› ÙÚfiÔ Ó· ʈٛÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ·Ô‰fiÛÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ∂Ì›˜ fi¯È. ∞fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›ÂÈ Ê˘ÛÈο Ô‡Ù ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜, Ô˘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÙÔ˘ ˘ԉ¯fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ Î·È ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ·fi ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜. Δ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó 15.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹, 7Ë Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Exclusive Yachting, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔÓ Î·Îfi ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÁÔ˘Ó ÛÙ›ÊË ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ. ∏ Europartners, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ηٿÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ψÙfi Û·ÏfiÓÈ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ, ÛˆÛÙ¿ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ Î·È –ÙÂÏÈο- ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ. √È ÚÂÌȤÚ˜ Ó¤ˆÓ ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙȘ 24, Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÌÂٷ͇ «ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ» Î·È ÛηÊÒÓ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ÔÏÏÔ›. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó, fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‹ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ

·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ΔËÓ 7Ë Exlcusive Yachting ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘ÓÙÚÈÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο. ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ·ÓÔȯ٤˜, ψ٤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·˘Ù¿ ¤Ï·Ì·Ó ‰È· Ù˘… ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔÓÔˆÏÔ‡Ó Ù· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÛοÊË, Ô˘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È Î‡ÚÔ˜, οÙÈ Ô˘ ÂÈ˙ËÙ¿ ·ÎfiÌ· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜: ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÈÔ ¿ÓÂÙË ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ë 7Ë Exclusive Yachting ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ÙÔ Û·ı› Ù˘ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÙ‹ÛÈ· ÂÎıÂÛȷο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ΔÔ Â›‰fi Ù˘ Û·ÊÒ˜ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È Ï›Á· ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ·Ù· ̤ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ¿ÚÈÛÙË. ∞ÚÎÂÙ¿ fï˜ Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ·˜ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

35


CRANCHI

FAIRLINE

GALEON

© A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ / AMAZING STUDIO

ATLANTIS

™‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ team Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ Franman. M Ӥ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Ï¿ÓÔ, ÛÎÔ‡ÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. 36

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ Athenian Yachts, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Jeanneau, Lagoon Î·È Gianneti, ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹ÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, fiˆ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘˜.

SEARAY

Δ· ÂÈ‚ÏËÙÈο San Lorenzo ›¯·Ó Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ Executive Yachting S.A. Ô˘ Ù· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ.SUNREEF

© A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ / AMAZING STUDIO

SANLORENZO

ODYSSEY

PRINCESS

PERFORMANCE

BAVARIA

º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÈ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë Î·. ∂˘Ù˘¯›· §ÔÁÔı¤ÙË, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Marine Financing Ù˘ Eurobank .

H American Marine, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Princess, ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ Ó¤Ô, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÔÚ V58 Î·È ÙÔ flybridge P62. 38

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛηÊÒÓ Blue-Line, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ‰Âο‰ˆÓ ÛηÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÚ¿Ì·˜.

∂ÎÙfi˜ ·fi ÂÌfiÚÔ˘˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ –·ÎfiÌ·- Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫ÔÚˆÓ¿Î˘, Ô˘ Û μfiÏÔ Î·È £‹‚· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ó·˘ÙÈο ÛÎÔÈÓÈ¿ Î·È ·Ï˘Û›‰Â˜.


∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ∞ Targa 52, 47, 38 Phantom 50, 48, 40 Squadron 58


JEANNEAU

© A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ / AMAZING STUDIO

SUNSEEKER

AZIMUT BLUEGAME

GOLDFISH FOUNTAIN

ΔÔ Ó¤Ô ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ Ô˘›ÛÎÈ Glenlivet 25 ÂÙÒÓ ‚Ú·‚‡ÙËΠʤÙÔ˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶ÔÙÒÓ ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô scotch whisky ·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. 40

LUXURY BOAT & SUV

ªÂÙ¿ ·fi 36 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 18 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∫·ÚÔ‡˙Ô˜, ¯Ú˘Ûfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ‰ڷÈÒıËΠˆ˜ Û˘ÓÒÓËÌÔ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ Pappas Bros, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Cranchi, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Atlantique 50 Î·È ÙÔ Mediterranee 43 HT.

H Technochrom S.A. ·Ú¿ÁÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.AZIMUT GALA

¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Azimut 58, 62S Î·È 75, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·fi ÙËÓ MPM Marine Hellas A.E. AZIMUT GALA AZIMUT GALA

∏ ∑Ò˘ – ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û «ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi» ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛηÊÒÓ, fiˆ˜ tender Ù˘ Walker Bay, ·Û·Ú¤Ï˜ Î·È ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Adrianopoulos & Associates ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ȉȈÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔ 1987.

∏ Alpha Bank Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ¢¤ÏÈÎÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. 42

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ Ó¤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Sunseeker Hellas, ›¯Â ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ÔÌÒÓ˘Ì· ÛοÊË.

© A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ / AMAZING STUDIO

AZIMUT GALA

AZIMUT GALAºÂÛÙÈ‚¿Ï

∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ π ™

∫ ∞ ¡ ¡ ∂ ™

... ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ f e s t i v a l

d e

p l a i s a n c e T√À ¶∞¡Δ∂§∏ £∂√Δ√∫∞Δ√À

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÔÙ¤, ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Û ÂÎı¤Ì·Ù· ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ì 65.000 ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË ÛÙËÓ Croisette ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓÔÏÈο 534 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛοÊË, Ë ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ÎÔÌ¿˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÚÒÙË Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂ÏÏÈÌÂÓÈṲ̂ӷ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ù· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓıËÛË. ΔË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ›¯·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÛοÊË Ì ̋ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ 40 Î·È 60 Ô‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘ÍËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛηÊÒÓ Ì ̋ÎÔ˜ ¤ˆ˜ 100 fi‰È·. ™˘ÓÔÏÈο 250 Ó¤· ÛοÊË Î·È ÂΉfiÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, οÓÔÓÙ·˜ Ù· fi‰È· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó «ÊˆÙȤ˜». ∞fi ÌÈÎÚ¿ ÊÔ˘ÛΈٿ Î·È open sport, ̤¯ÚÙÈ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ megayachts, fiÏ· ‹Ù·Ó ÂΛ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÁÈ· Ó· ı¤ÏÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. ∏ Canados ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô 76 fly, Ë Pershing Ù· 64 Î·È 80, ÂÓÒ Ë Princess ÙÔ 95 MY Î·È ÙÔ V85, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ «·ÓÙÚ‡ÂÈ» Ù· open sport ÌÔÓ٤Ϸ Ì ٷ... flybridge. ΔÔ ˆ˜, ı· ÙÔ Ì¿ıÂÙ ÚÒÙÔÈ... 44

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ ÈÙ·ÏÈ΋ Riva ›¯Â ÛÙÔ Pierre Canto ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ megayacht Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· 92’ Duchessa, ÂÓÒ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Bavaria, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÈÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÛοÊÔ˜, ÙÔ 43 Cruiser. ¡¤· ÛοÊË Â›¯·Ó Â›Û˘ ÔÈ Aicon (58 fly Î·È 82 open), Atlantis (425, 42 HT, 50X4 Î·È 54), Azimut (70 Î·È 82), Benetti (50), Cranchi (Atlantique 43), Ferretti (Altura 840), Fjord (40), Gulf Craft (44, 56, 101), Jeanneau (38S Î·È 42S), Mano Marine (35), Regal (2000 rs), San Lorenzo (40 alloy), Sunseeker (Yacht 86 Î·È Manhattan 52), Wally (64 Î·È Nano) Î·È Wellcraft (340) °È· ÙÔ Ó¤Ô Galeon 640 Fly ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ Â›Û˘ ÂÎÙÂÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ù˘ Áο̷˜ Ù˘ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ۯ‰›·ÛË, ¿ÓÂÛË Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ì ÚÔÛÈÙfi ÎfiÛÙÔ˜. √È ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ›¯·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi Ôχ Ô‰·Úfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÏÏ¿ gala Î·È event ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ê˘ÛÈο ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.


WWW.SALONNAUTIQUECANNES.COM

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

45


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ π ™

∫ ∞ ¡ ¡ ∂ ™ <<

∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î·, ϤÁÂÙ·È Jacqueline Bourey Î·È Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ‰ÂÍÈ¿, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Reed Ô˘ Â›Ó·È Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜.

<<

<<

¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÛοÊË, Ù· ÊÔ˘ÛΈٿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Ó·˘ÙÈο ›‰Ë, ›¯·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ.

<< ª·Á¢ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙÔÓ Î·Ïfi ηÈÚfi, ÛÙȘ VIP ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ. À¤ÚÔ¯· ÛοÊË, Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ, ˘fi ÙȘ ÂıÈÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ˘¤Úԯ˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi fiÙÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ, Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Â›Û·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜... ¿ÓÙÂ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ÛÙˆ.

<<

WWW.SALONNAUTIQUECANNES.COM

™ÙÔ Palais des Festivals, ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ ·›ıÔ˘Û·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ mega yachts Î·È ‰ÂÍÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó Ì·Î¤Ù˜ ÛηÊÒÓ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÏÈÌ¿ÓÈ...

46

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

¶ÂÚ›Ô˘ 600 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛοÊË, ÂÎÙ›ıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙȘ ‰‡Ô Ì·Ú›Ó˜ ÙˆÓ ∫·ÓÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˘ ψÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ Croisette.


10 Karamanli Ave., 136 71 Axarnai, Athens, Greece T_ (+30) 210 2012469, 210 2015010, 210 2020355 F_ (+30) 210 2027933 www.true-north.gr e-mail: info@true-north.gr


WWW.SALONNAUTIQUECANNES.COM

∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ π ™

∫ ∞ ¡ ¡ ∂ ™

<<

∏ Fairline ›¯Â Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘, ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÛοÊË. ∂‰Ò, ÙÔ Ó¤Ô 38 Targa.

<<

<<

∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ù· Catamaran. ∂‰Ò, ÙÔ Ó¤Ô Î·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Sunreef, ÙÔ 70. ªÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ¿ÓÂÛË ÛÙ· 22 ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘.

¢Âο‰Â˜ ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ì¿ÚΘ ÛηÊÒÓ Ô˘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜. ¶·Ú·‰fi͈˜, fiÛÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi Î·È «ÂȉÈÎfi» ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜. ∂ÓÒ ·Ó ı˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi...

48

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

<<

<<

∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·Ú·Ù·Á̤ӷ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÎÔÓÙ¿, ʈÙÈṲ̂ӷ Î·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· Ï·Ó¤„Ô˘Ó Î¿ıÂ Ù˘¯ÂÚfi ÂÈÛΤÙË, Û¯ÂÙÈÎfi ‹ ¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙÔ ı¤Ì·.

¢˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÈ· ÙËÓ Azimut ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ, ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Azimut 43 ¤ˆ˜ ÙÔ mega yacht 116. ∏ Ï‹Ú˘ Áο̷ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ Û ‰Ú¿ÛË...∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ π ™

∫ ∞ ¡ ¡ ∂ ™

WWW.SALONNAUTIQUECANNES.COM

<< ◊‰Ë Ô˘ÏË̤ӷ mega yachts, ·Úfi‰Ô, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ∫ÚÔ›ÛÔ˘˜ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË. ªÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi RIB, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤ÛÙˆ Ôχ Ì·ÎÚÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜.

<<

<<

√ ʈÙÈÛÌfi˜ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô trend ÛÙ· ·Ó· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó·˘ËÁ›·. High tech Ï·ÌÙ‹Ú˜, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÚÔÛÂÁ̤ÓÔÈ, ʈٛ˙Ô˘Ó Î¿ı ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙˆÓ mega yacht, ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ Ù· ‡Ê·Ï· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

<<

<<

Δ· ÛfiÔ˘ sound and light ‰ÂÓ ¤ÏÏÂÈ„·Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË.

50

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

°È· οı ÛÔ‚·Úfi ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÛοÊÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜, Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. ¢‡ÛÎÔÏ· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛοÊË ÂÏÏÈÌÂÓÈṲ̂ӷ Ì·˙›, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ.

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· «Ù·ÂÈÓ¿» ÊÔ˘ÛΈٿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ıÈ·ÛÒÙ˜. ∂‰Ò ÙÔ SACS Ì ‰‡Ô Mercury 275. ΔÈ ı· ϤÁ·Ù ÁÈ· 60 ÎfiÌ‚Ô˘˜ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙË ÌÔ˘Ó¿ÙÛ·;∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ π ™

∫ ∞ ¡ ¡ ∂ ™ <<

WWW.SALONNAUTIQUECANNES.COM

ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï› ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ ԇÙ ·fi ÙËÓ Ì·Ú›Ó·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ¯Ïȉ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

<<

<<

™ÙÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÚÈËÁËı› ·Ó¿ÌÂÛ· Û tender, Û pwc Î·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎfiÌ· ›‰Ë Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÛοÊÔ˜.

∏ Azimut ›¯Â ·fi ÙȘ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ∫¿ÓÓ˜, Ì ·ÚÔ˘Û›· 13 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î·È ‰‡Ô ÚÂÌȤÚ˜, ÁÈ· Ù· 70 Î·È 82. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· Ù· ·Û›ÁÓˆÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ÛοÊË.

<<

<<

∏ Á·ÏÏÈ΋ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô›· Fred ˘ԉ¯fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi Ù˘ Ì ٷ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ –·ÓÙÚÈΤ˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛ˜- Ì ¤ÌÓ¢ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

52

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ªÈÎÚ¿ ÛοÊË shuttles ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙÔ Port Pierre Canto ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘.™ Δ π ™

∫ ∞ ¡ ¡ ∂ ™

À¤Úԯ˜ ıËÏ˘Î¤˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ¿Óˆ Û ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÛοÊË. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ó· ıˆÚ› ˘ÔÙÈÌËÙÈÎfi ÙÔ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Û¿ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂȘ Ù· ÌÂÓ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ‰Â Î·È Ù·Ó¿·ÏÈÓ.

<<

<<

WWW.SALONNAUTIQUECANNES.COM

∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

∏ Ó·ڿ ΢ڛ· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙË Ó·ڿ ΢ڛ·. ¶ÔÈÔ› Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›; ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜, ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘;

∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ë Jaguar, Ô˘ Ê˘ÛÈο Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛηÊÒÓ.

BLANCPAIN √ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜, ÛÔÊ¿ ‰È¿ÏÂÍ ÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi Ù˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ complication ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ 20 ̤ÙÚˆÓ.

54

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™BLUEGAME YACHTING / FRANMAN S.A.

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

56

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


Bluegame

47

∞ Ó Ô È ¯ Ù Ô ›

Ô Ú › ˙ Ô Ó Ù Â ˜

T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· day cruiser ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∂›Ó·È fï˜ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÈ· Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ‚¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ¿ıÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘, Ô˘ Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. π‰Ô‡ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ Ù˘. ∏ Bluegame ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÁÓÒÛË ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ, Ôχ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÈηÓÒÓ. √ Luca Sandella, ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ÛηÊÒÓ Î·È ·ıÏËÙ‹˜ ÈÛÙÈÔÏfiÔ˜ Î·È Ô Carlo Bonomi, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٷÛ΢‹˜ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Seatek, ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2002 ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Bluegame Yachts Shipyard. ªÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ΔÔÛοÓË, Ë Bluegame ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 47, ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÛοÊÔ˜, ÊÔÚ¤· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Ë Bluegame ·Ó¤ıÂÛ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ «ÁÎÔ˘ÚÔ‡» ∞ÌÂÚÈηÓfi Louis T. Codega, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ıÚ˘ÏÈο ÛοÊË ·ıÏËÙÈÎÔ‡ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÙÔ 47 ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÔÏ-

Ϥ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·‡Ú· ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·. ªÂ ÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 14,22 ̤ÙÚ· ÙÔ 47 Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚÔ‡ – ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 13.000 ÎÈÏÒÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û ¿Û¯ËÌÔ Î·ÈÚfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ ÙÔ ‚ÔËı¿ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 36 ÎfiÌ‚ˆÓ, Ì ‰‡Ô Ì˯·Ó¤˜ Cummins ÙˆÓ 670 ›ˆÓ Ë Î·ıÂÌ›·. ªÂ ÙË ÛÙ¿ÓÙ·Ú ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ ÙˆÓ 2.100 Ï›ÙÚˆÓ, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Ì ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙÔ Bluegame ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 300 Ó.Ì., ÂÓÒ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·ÍȉÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 29 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ¿ÓÂÙ· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 500 Ó.Ì. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

57


BLUEGAME YACHTING / FRANMAN S.A.

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

∂‰Ò Ë ¤Î‰ÔÛË Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi dinette. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È Ë ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ë ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. •‡ÏÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‚·Ú‡ÙÈÌ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Bluegame, Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜.

∫¿ÙÈ Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÏÔÈ ÂÛ›˜, ÔÈ ‰˘ÓËÙÈÎÔ› ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Bluegame, Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂӉȷ›ÙËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 47 ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï‹Úˆ˜ ·ÓÔȯً (open), T-Top, tender, marlin tender, hardtop, marlin hardtop, fisherman Î·È caddy ÂΉfiÛÂȘ. ª·˙› Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙÔ˘ 47 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 2.500, οÙÈ Ô˘ Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ Bluegame ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜. ∏ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Â›Ó·È Ë marlin tender, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ηٷÛ΢‹

∏ Bluegame ·Ó¤ıÂÛ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ «ÁÎÔ˘ÚÔ‡» ∞ÌÂÚÈηÓfi Louis T. Codega.

flybridge, Ì ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ. ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË one, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›Ó· Ì ‰‡Ô ‰ÈÏ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·, ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Û ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. . ∏ Dinette ¤Î‰ÔÛË, ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Û·ÏfiÓÈ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜, 1 ηÌ›Ó· Ì ‰È-

58

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

Ïfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚ¿. ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË cruise ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÚ·Â˙·Ú›· – Û·ÏfiÓÈ Î·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÌÈ· ηÌ›Ó· Ì ‰‡Ô ËÌ›‰ÈÏ· ÎÚ‚¿ÙÈ·. ∏ master ηÌ›Ó· Â‰Ò ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿·, ÂÓÒ Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ Â›Ó·È ‰‡Ô. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ë ¤Î‰ÔÛË elite, ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ›ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ


∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌÈ· ·fi ÙȘ ηÌ›Ó˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË dinette, Ì ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. ∫¿Ùˆ, ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıÈÛÙÈÎfi, Û ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·˜ marlin. √ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚ¿, ηıÒ˜ Î·È ¿ÓÂÙ˜ ÓÙÔ˘Ï¿˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÔ‡Ó Ì ηÌ›Ó· ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∞fi Ù· ‚·ÛÈο, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· 9,5 Kw Ù˘ Oman, Ú˘ÌÈ¿ ËÏÂÎÙÚÈο ‚ÈÓÙÛÈڤϷ, ÙËÏÂÛÎÔÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÂÈÛfi‰Ô˘ – ÂÍfi‰Ô˘ Ì ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì carbon Î·È davit Û ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜, οıÈÛÌ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Î.Ï.. ∞fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Â›Ó·È Ë ÌÔÓ¿‰· ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 60 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ·Ó¿ ÒÚ·. ŒÙÛÈ, fiÔÈÔ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È·, ¤¯ÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÓÂÚÔ‡. ø˜ ÁÓ‹ÛÈÔ ÛοÊÔ˜ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙÔ Bluegame ‰ÂÓ ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̿ ÙÔ˘ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÙÔÈ Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÌÂٷΛÓËÛË ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÂÓÒ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ˘¤Ú ηٷÛ΢¤˜, ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¤˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÛÙËÓ ›Û·ÏÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÓÙfiÎÔ. ™ÙËÓ Ú‡ÌÓË Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ tender. ∂ÌÚfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ‰‡Ô ÛÙÚÒÌ·Ù· ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·„˘¯‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÔÏÏÔ› ¯ÒÚÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘, ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ηϿÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¯ˆÚÔÙ·Í›· ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙȘ „ËϤ˜ ÎÔ˘·ÛÙ¤˜, ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ «¿ÏÏË fi„Ë» ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi „¿ÚÂÌ·. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È: ·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ –ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·- ÙfiÙ ÙÔ Bluegame Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Û·˜. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛοÊÔ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· ÂÌÚfi˜ ÛÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó· ϤÂȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì›ÏÈ·, fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ. °È· fiÛÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¿ÓÂÛË Î·È ·ÍÈÔÏÔ˝·, Ë Bluegame ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ 57, ÙÔÓ Î·Ù¿ 10 fi‰È· Ì‹ÎÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ «·‰ÂÏÊfi» ÙÔ˘ 47, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜. °È· ÙÔ Ó¤Ô fï˜ ·˘Ùfi ÛοÊÔ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÛÔÓÔ‡ˆ. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

59


4 7 Bluegame

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ FRANMAN S.A. §. ™À°°ƒ√À 220, 17672 ∞£∏¡∞ Δ∏§: 210 9532353, FAX: 210 9532354 www.franman-sa.gr, info@franman-sa.gr

BlueGame Yachting Via Carriona 201 54033 Carrara MS Italy Tel.: +39 0585 843189 Fax: +39 0585 847887 info@blue-game.com www.blue-game.com

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹ .............................. M¤Á.T·¯ .......... 36 knots M‹ÎÔ˜ .............. 14.22 m.

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA............................. 14.22 M ¶Ï¿ÙÔ˜..................................... 4.55 M B‡ıÈÛÌ·.................................. 1.10 CM μ¿ÚÔ˜.................................. 13.800 KG

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜........................................................................... fiberglass ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜............................................... fiberglass ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ....................................................... WOOD ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜.................................. Luca Santella Architetto Project................................................................. Lou Codega Naval Architect

P·ÓÙ¿Ú............................................ N∞π A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜.......................... N∞π Smartpilot....................................... N∞π Chartplotter.................................... N∞π GPS................................................. N∞π Inmarsat.......................................... N∞π

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡............................ 400 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘.................... 2.100 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ............................... æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit......................... NAI ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.......................... OXI æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·..................... NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜.................................... NAI Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ .................... 12 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ ............................ 12 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC ........................ NAI ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC .... NAI ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ......... NAI ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ................. Opt

π¶¶√¢À¡∞ª∏ 700 600 500

HP.

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜: ............ 2 x 670 HP Cummins QSM 11 K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ: ............................ CUMMINS IÛ¯‡˜: ............................................... 670 HP ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ: ................................................. 6 ¶ÚÔ¤Ï˜: ............................... 2 (4ºΔ∂ƒ∂™)

Tender garage................................. OÃπ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜............... N∞π Trim tabs......................................... N∞π À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘..... N∞π Bow Thruster................................... N∞π ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜.................................... N∞π °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·........................................ N∞π

∂¶π¢√™∂π™

2 x6 KY§IN¢POI 670HP 2.100 ™TPOºE™

™TP.

1000

2000

3000

*ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight

4000

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·................................. 36,1 T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘................................ 31,9 ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘ .... 2100 rpm K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË ........ - Ï›ÙÚ·/ÒÚ·

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.blue-game.com To Ó·˘ËÁÂ›Ô BlueGame Yachting ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

™ÙȘ ηÙfi„ÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Bluegame, Ì ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ (·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿) marlin, deck Î·È tender. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÚÂȘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ù¤˜.

36 ÎfiÌ‚ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Û ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 14 ̤ÙÚˆÓ Ì Ì˯·Ó¤˜ ÈÛ¯‡Ô˜ «ÌfiÏȘ» 1.340 ›ˆÓ (2Ã670), Â›Ó·È Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙË Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜. ™ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ, ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Bluegame.

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™V 85 Princess

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

U n d e r

C o v e r

T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

∏ ÛÂÈÚ¿ V Ù˘ Princess ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 10 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÛÔÚ Ù·¯‡ÏÔˆÓ. ŒÓ· fï˜, ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙfiÛÔ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο, Ô˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ª· ÙÔ… flybridge.

62

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


PRINCESS / AMERICAN MARINE

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

63


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

°È· ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Princess ¤¯Ô˘Ì ηٷӷÏÒÛÂÈ ÙfiÓÔ˘˜ ÌÂÏ¿Ó˘ ÛÙÔ Luxury Boat & SUV, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, Ô˘ ·fi ÙÔ 1965 ·Ú¿ÁÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ¶ÔÈfiÙËÙ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Princess Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ V, ÛÙÔ 85. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì˘Ë̤ÓÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛÂÈÚ¿ V ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÛÔÚ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¤ÙÛÈ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎÔÚˆÓ›‰· Ù˘ Áο̷˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ… flybridge. ∏ Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ 85 Ì ÙÔ ‚·ı‡ V, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ (38 ÎfiÌ‚Ô˘˜ Ì ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ MTU ÙˆÓ 4.800 ›ˆÓ) Î·È ‰›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ∞Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ Ï›ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ·, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ flybridge, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÂÚÈÛÛ‹ ۯ‰ȷÛÙÈ΋ Ì·ÂÛÙÚ›· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÛÔÚÙ›Ê ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ 85. ∏ Princess ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ 85 ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó·˘ËÁÒÓ Ù˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË. °Ú‹ÁÔÚÔ, ¢¤ÏÈÎÙÔ, Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿

Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿ÓÂÙÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ¢ڇ¯ˆÚÔ. ŸÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏËÏÔ·Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ô Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›Ûˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ «˘ÂÚηٷÛ΢‹», ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ›‰È· ÙˆÓ ÛÔÚ ÛηÊÒÓ: Û˘ÚfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹. ŒÙÛÈ, Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡, ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Û·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ó¤‚ÂȘ ÛÙÔ flybridge. ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÏÔÈfiÓ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ 85, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘. ΔÔ 85, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ù·¯‡ÏÔÔ Ì «Î·ÂÏ¿ÎÈ», ‹, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Ì ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ «˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó˘ Á¤Ê˘Ú·˜». ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ú·ÎÙÈο; ŸÙÈ ÛÙ· 26 –·Ú¿ οÙÈ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ Û˘Ó ‰‡Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ù¤ÛÛÂÚ· ÏÔ˘ÙÚ¿, ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· «ÔÈÎÈ·ÎÔ‡» ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Û·ÏfiÓÈ, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Û˘Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ηıÈÛÙÈο ÛÙÔ flybridge Î·È ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÙÔ V85 ÊÈÏÔÍÂÓ› ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÂ

∏ Princess ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ 85 ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó·˘ËÁÒÓ Ù˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË.

ΔÔ ¿ÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶·Ú·ÙËÚ›ÛÙ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Â›ψÓ. 64

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


PRINCESS / AMERICAN MARINE

∏ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘. ∂¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù˘ ¿ÓÂÙ˘ ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜ Ì ٷ ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·.

‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Û ηÌ›Ó˜ Ì ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·. Δ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ¢¿ÂÚÔÈ Î·È Â˘‹ÏÈÔÈ. ∏ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ¤ÈÏ· ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û Ôχ ·ÓÔȯÙfi ÎÚÂÌ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÍfi¯ˆ˜ ʈÙÂÈÓ‹ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·›ÛıËÛË. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜, Ì ÛÙ¿ÓÙ·Ú Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ LCD, dvd Î·È Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ Û ηÌ›Ó˜ Î·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ fly, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ·, ÂÓÒ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ï‹ÚË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Ï‡Û˘, Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı›.

ÿÚË ÛÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ÂÚÁÔÓÔÌ›·, ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ 85 ›ӷÈ, ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÌÚfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ·Ó··˘ÙÈÎfi ηıÈÛÙÈÎfi. ™ÙËÓ Ú‡ÌÓË, Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, fiˆ˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ tender Î·È ÙÔ pwc. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ηıÈÛÙÈÎfi ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË, ÂÓÒ ÛÙÔ flybridge ¤Ó· ·ÎfiÌ·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi Ï‹Ú˜ wet bar. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ 1.200 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÏÈ̤ӷ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ΛÓËÛ˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ fiÁÎÔ˘ 6.000 Ï›ÙÚˆÓ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ∞˘Ùfi Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ›Ù ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ CAT, ÈÛ¯‡Ô˜ 1.825 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜, ›Ù ‰‡Ô MTU, ÈÛ¯‡Ô˜ 2.180 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜. ªÂ Ô ÚÒÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 34 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÂÓÒ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ 36. °È· Ù·¯‡ÙËÙ· 38 ÎfiÌ‚ˆÓ, ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ MTU, ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™˘ÓÔÙÈο: Δ·¯‡ÙËÙ·, ¯ÒÚÔÈ, ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏËÚfiÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË. ™¯Â‰fiÓ ‰›¯ˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜, Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ·’ fiÏ·. ∫·ÏÔÙ¿ÍÈ‰Ô Ù˘¯ÂÚ¤ Ê›ÏÂ. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

65


V 85 Princess

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™

PRINCESS YACHTS INT’L plc Newport street, Plymouth Devon PL1 3QG, UK Δel.: +44 (0)1752 203 888, Fax: +44 (0)1752 203 777 E-mail: info@princessyachts.com www.princessyachts.com

AMERIC∞N MARINE A.E. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 96, 166 74 °Ï˘Ê¿‰· ΔËÏ.: +30 210 96 99 300 Fax: +30 210 96 34 945 E-mail: contact@americanmarine.gr www.americanmarine.gr

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹ .............................. M¤Á.T·¯ ... 33-36 KNOTS M‹ÎÔ˜ .................. 25,91m

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA: ........................... 25.91m ¶Ï¿ÙÔ˜: .................................... 6.27m B‡ıÈÛÌ·: ................................... 1.81m μ¿ÚÔ˜: ................................ 60.000 Kg

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull: ................................................................................. ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜: ............................................................ ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ: .............................................................. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜: ..................................................................... Project: ............................................................................. PRINCESS YACHTS

P·ÓÙ¿Ú: .......................................... NAI A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜: ........................ NAI Smartpilot: ......................................... Chartplotter: ................................... NAI GPS: ............................................... NAI Inmarsat: ............................................ -

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™

π¶¶√¢À¡∞ª∏

¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡: ...................... 1205 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘: ................ 6.000L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ: ...................... ¡∞π æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit: ...................... NAI ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ: ........................ NAI æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·: ................... NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜: ................................. NAI Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ: ................... 10 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ: ........................... 10 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC: ....................... NAI ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC: ... NAI ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ: ........ NAI ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜: ................. NAI

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜: ............ Twin MTU 16V 2000 M92 K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ: ................. MTU IÛ¯‡˜: ......................................... 2 x 2180 hp ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ: ................................................ 16 ¶ÚÔ¤Ï˜: ................................................. 2

Tender garage: ............................... NAI ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜: ............. NAI Trim tabs: ....................................... NAI À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘: ... ¡∞π Bow Thruster: ................................. NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜: .................................. NAI °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·: ...................................... NAI

∂¶π¢√™∂π™

2 x 2.180HP

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· .................. 33-36 KNOTS T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘ .......................... - KNOTS ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘ ................. K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË .............. - Ï›ÙÚ·/ÒÚ·

*ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.princessyachts.com To Ó·˘ËÁÂ›Ô Princess Yachts ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

¶·Ú¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ V85 ··ÙÔ‡Ó, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ flybridge Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ. ÕÓÂÙÔÈ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙڈ̷, ÂÓÒ Ë ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ¤Ó· Â›Â‰Ô Î¿Ùˆ, ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢ÌÂÁ¤ıÂȘ ηÌ›Ó˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

∫·ı›ÛÌ·Ù· Ì Ï¢ÚÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌfiÓÔ Û ·ÓÔȯٿ ÛÔÚ ÛοÊË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ V85 Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÂȉfiÛˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ… flybridge Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 26 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ. √È 38 ÎfiÌ‚ÔÈ Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ï›ÁÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ·.

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™42 Bavaria

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

SportHT

BAVARIA YACHTBAU / KIRIACOULIS

√ Ú ı Ô Ï Ô Á È Î fi

68

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 13 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚfiˆÛ˘, ÙÔ Bavaria 42 Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ¯Ù˘¿ ηÙ¢ı›·Ó ΤÓÙÚÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘ÎÔϛ˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÂȉfiÛÂȘ ȉ·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ ηÏfi; °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ…

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

69


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÔÙ¤ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì·˙ÈÎfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Í›·˜ – ÎfiÛÙÔ˘˜. ™˘ÓÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÔÊ¿ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¿ÚÈÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3.500 ÛοÊË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ̋ÎÔ˜ Ô˘ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi Ù· 27 ¤ˆ˜ Î·È Ù· 50 fi‰È·. ∏ Bavaria ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο, fiÛÔ Î·È Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÛοÊË, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¢ڇ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ fi¯È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ 42 Sport HT Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̋ÎÔ˜ ÛÙË Áο̷ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÛÂȘ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÛÙËÓ ÏÒÚË: ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ¿ÓÂÛË Î·È Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÛοÊÔ˜, Ì ̋ÎÔ˜ 13 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·fi ¿Ô„Ë ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÒÛÙ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ì ¿ÓÂÛË ÌÈ· ·Ú¤· ‹ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÈ ı¤ÛË Û ÔÏÏ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÔÙÂÏ› ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ¿ÓÂÛ˘ – ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ ·fi ÙË ÌÈ·, ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ – Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∞˘Ùfi˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ 42 Sport ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚfiˆÛ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Bavaria. ™˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚfiˆÛ˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÛÙËÓ… ÙÛ¤Ë ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ – Î·È Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÙ ̷˜ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ì οˆ˜ ·Ó¿Ô‰· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛοÊÔ˘˜- Ë Bavaria ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÏ›ÛÂÈ Ì ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Volvo ÙÔ 42, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚfiˆÛ˘ IPS. ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· fï˜, ηıÒ˜ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ªÂ Ù· «‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο» Ô‰·ÚÈο ÙÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÔÈ Î·Ï‹. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ Î‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ Û fiÏÔ ÙÔ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔ› ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ÏÒÚ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· –·ÚÈÛÙÂÚ¿- Î·È Ë –ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·- Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¿Á¯Ë ÙˆÓ ··- ÙÚ·Â˙·Ú›· –‰ÂÍÈ¿. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ηӷ¤ Û ۯ‹Ì· U Ô˘ ÊÈÓÙ·¯Ô‡ ηÂÙ¿ÓȈÓ. ÏÔÍÂÓ› ¯ˆÚ›˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηı›√È ÙÚÂȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Volvo Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· IPS ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÔ˘Ó Û ηڤÎϘ. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÓÙÔ˘Ï·ÈÒÓ, ¿ÓÂÙÔ ¿ÁÎÔ Î·È fiϘ ˙‡ÁË ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ì 295, 352 ‹ 418 ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ÂÓÒ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘Û΢¤˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Ú‡ÌÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ì›Ó·, Ì IPS, ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, ¿ÏÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË ‰›ÓÂÈ Ë Volvo Ì ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ¢‡Ô ‰‡Ô ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηıÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ÌÔÚ›, ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, Ó· ÎÔÈÌ›D6 Ì 322 ›Ô˘˜ Ë Î¿ı ÌÈ· ‹ Â›Û˘ ‰‡Ô D6, Ì 363 ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÌÈ·. ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰›. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜ Â͢ËÚÂ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ÙÔ Û¯ÂÙÈο ÂÏ·ÊÚ‡ ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ 11 Ùfi- ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓÔÌ· ÏÔ˘ÙÚ¿. ŒÙÛÈ, Ë ¿ÓÂÛË Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÓˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ 35 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›‰Ô. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ôχ ÎÔÓÙ¿, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ŒÓ· Â›Â‰Ô ¿Óˆ, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ϤÔÓ, ÂÌÚfi˜ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ì·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÙÂÏԇ̠ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ¿ÓÂÙË ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ηÌ›Ó˜. ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÓÂÙÔ˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÛÔ ¶ÚÔ˜ Ù˘ Ú‡ÌÓË ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi Â͢ËÚÂÙ› Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔÈ, Ì ‰Â‰Ô̤ӷ Ù· 13 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˘˜. ÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ tender ‹ pwc ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ÙÔ˘. 70

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ.

BAVARIA YACHTBAU / KIRIACOULIS

ÕÓÂÙË ÙÚ·Â˙·Ú›· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ¢ڇ¯ˆÚË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. √ ηӷ¤˜, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ì›Ó· ÚÔ˜ ÙËÓ Ú‡ÌÓË, ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηıÈÛÙÈÎfi. ∞ÚÎÂÙ¿ ¿ÓÂÙË Î·È Ì ηÏfi ʈÙÈÛÌfi, Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Â›Û˘ ·fi ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÍfi¯ˆ˜ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ.

¢‡Ô ÛηϿÎÈ· ÂÂÓ‰˘Ì¤Ó· Ì ͇ÏÔ teak, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, Ô˘ ÌÔÚ› ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ¯ÒÚÔ˘ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¿ÓÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ·ÔÙÂÏ› Ë ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ·ÓÔ›ÁÂÈ ËÏÂÎÙÚÈο. ŒÙÛÈ, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È Ó·

·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı·ÏˆÚ‹ Ù˘ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ηÌ›Ó·˜, ‹ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 410 Ï›ÙÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Î·È ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ¤Ú·Ó Ù˘ Ë̤ڷ˜. ŒÙÛÈ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ∂Ì¿˜ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ Bavaria, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÂȘ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜, ÙÔ yachting ·Í›˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛÈÙfi Û ¢ڇÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û·Ó ÙËÓ Bavaria. ∂ÈÎÚÔÙÔ‡ÌÂ. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

71


Bavaria42 SportHT

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™

BAVARIA YACHTBAU GmbH Bavariastraße 1 D-97232 Giebelstadt Δel.: +49 9334 942 0 Fax: +49 9334 942 116 www.Bavaria-Yachtbau.com E-mail: info@Bavaria-Yachtbau.com

KIRIACOULIS MEDITERANEAN §. ∞Ï›ÌÔ˘ 7, 174 55 ÕÏÈÌÔ˜ ΔËÏ.: +30 210 98 86 187 Fax: +30 210 98 44 529 www.kiriacoulis.com E-mail: prel@kiriacoulis.com

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹ ............................. M¤Á.T·¯ ............. - knots M‹ÎÔ˜ .............. 13,40 m

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA: ........................... 13,40 m ¶Ï¿ÙÔ˜: .................................... 4,28 m B‡ıÈÛÌ·: ................................... 1,10 m μ¿ÚÔ˜: ................................. 11.700 Kg

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull: ................................................................................ ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜: ........................................................... ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ: ............................................................. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜: .................................................................... Project: ...........................................……………...................... Bavaria Yachtbau

P·ÓÙ¿Ú: .......................................... NAI A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜: ....................... NAI Smartpilot: ......................................... Chartplotter: ....................................... GPS: ............................................... NAI Inmarsat: ............................................ -

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡: ........................ 410 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘: ............... 1.500 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ: ...................... NAI æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ FLY: ................................. ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ: ............................ æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·: ................... NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜: ................................. NAI Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ: ..................... 4 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ: ........................... 12 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC: ....................... NAI ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC: ... NAI ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ: ........ NAI ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜: ...................... -

π¶¶√¢À¡∞ª∏

700 600

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜: ......... 2 x Volvo-Penta IPS 600 Duoprop. K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ: ..... Volvo-Penta IÛ¯‡˜: ......................................... 2 X 600 HP ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ: ................................................. 6 ¶ÚÔ¤Ï˜: ................................................. 2

Tender garage: ................................... ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜: ............. NAI Trim tabs: ........................................... À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘: ........ Bow Thruster: ................................. NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜: .................................. NAI °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·: ...................................... NAI

500 400

∂¶π¢√™∂π™

300

IPS 600

2 x 600HP 3.500 ™TPOºE™

1.000

2.000

3.000

*ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight ¶ÚÔÛÈÙfi ÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ‚·ÚÂÙfi. ΔfiÛÔ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚηٷÛ΢‹ ÙÔ˘, ÙÔ Bavaria 42 Sport ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È fi¯È ÛÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓÙ· Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÓÔȯً ÔÚÔÊ‹, ÂȉÈο οو ·fi ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô, ÂÏÏËÓÈÎfi ηÏÔηÈÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi.

4.000

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·: ............................. - knots T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘: .............................. -knots ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘: ............. K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË........ - Ï›ÙÚ·/ÒÚ·

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.Bavaria-Yachtbau.com To Ó·˘ËÁÂ›Ô BAVARIA YACHTBAU ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÚÁÔÓÔÌ›·, Ì ·ԉ›ÍÂȘ: Δ¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ı· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó Î·È ı· ‰È·‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¿ÓÂÛË ÛÙÔ 42 Sport. øÛÙfiÛÔ, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ηÌ›Ó·, fiÛÔ Î·È Ô Î·Ó·¤˜ Ù˘ ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· –ÌÈÎÚ¿¿ÙÔÌ· Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó¿ÁÎË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‡·ÚÍË ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚÒÓ, οÙÈ fi¯È Û‡ÓËı˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÛÔÚ ÛηÊÒÓ.

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™GALEON / KAPPA MARINE

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

74

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


640 GaleonFly £ · Ï ¿ Û Û È Ô ˜ . . . T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

ΔÔ 640 Ù˘ Galeon Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ‰Èη›ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Û ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔψÓÈÎfi Ó·˘ËÁ›Ô. ∏ Galeon, ·fi ÙÔ 1982 Ô˘ ȉڇıËÎÂ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛοÊË Ì ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Û ۯ‰›·ÛË, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∏ Áο̷ ÙˆÓ motor yachts Ù˘ Galeon ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ̤¯ÚÈ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ÌËÓÒÓ 10 ÌÔÓ٤Ϸ. ∏ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ 640 ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙ· 11 ηχÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛηÊÒÓ, ·fi 26 ¤ˆ˜ Î·È 64 fi‰È· Ì‹ÎÔ˜ (8,5 ¤ˆ˜ Î·È 20 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ·).

∞˜ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì fï˜ ÛÙÔ 640, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘. ΔÔ ÓÂfiÙ·ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·‰Ôı› ÛÂ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜, ‹‰Ë fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ «ÙÚ¤¯Ô˘Ó» ÛÙË Galeon. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù· ¿ÌÔÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂıÓÈο «Û·ÏfiÓÈ·» ÛηÊÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷÛ΢ÒÓ. ∫·È ÙÔ 640 Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤Ô ÛοÊÔ˜ Î·È fi¯È οÔÈ· ¤Î‰ÔÛË ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 19,96 ̤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi, Ôχ fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ 640,

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

75


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

™Â ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Âη٤ڈıÂÓ. ŒÓ· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰ÂÍÈ¿ Ë ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛοϷ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Î¿Ùˆ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Î·Ì›ÓˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÛÙËÓ ÏÒÚË. ªÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ¿ÓÂÙË Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi.

76

LUXURY BOAT & SUV

Ô˘ ·ÓÙÏ› ¤ÌÓ¢ÛË ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ·È¯ÌËÚfi Û¯‹Ì·, ¤ÓÙÔÓ˜ ·Î̤˜ ÛÙ· Ï¢ÚÈο ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· Î·È ¤Ó· ÎÂÎÏÈ̤ÓÔ «ÊÙÂÚfi» ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙÔ˘ flybridge, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È fiÌÔÚÊË ÂÈÎfiÓ·. π‰È·›ÙÂÚÔ Î·È Û¿ÓÈÔ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÙÔ «ÙÚÈλ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ ›Û·ÏÔ ÙÔ˘ ·ÙÔ˘˜, fiÔ˘ Ë ‰È¯ÚˆÌ›· ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÊÈÏÈÛÙÚ›ÓÈ·, Ù· ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÊÈ̤ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·. ª¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, fiÔ˘ ÛÙÔ flybridge Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó·Ó ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÌÚfi˜, Û fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜, ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. ¶ÈÔ ›Ûˆ ‰ÂÍÈ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜, fiÔ˘ ÌÔ-

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ wet bar. ŒÍÈ ÌÈÎÚ¿ ÛηÏÈ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, fiÔ˘ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË Î˘Úȷگ› Ê˘ÛÈο Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙÔ˘ Ì¿-


∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ 640, Ô˘ ·ÓÙÏ› ¤ÌÓ¢ÛË ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

∏ ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Î·Ì›ÓˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ôχ ηϿ ʈÙÈ˙fiÌÂÓË. √È Í‡ÏÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηڢ‰È¿˜ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

GALEON / KAPPA MARINE

ÓÈÔ˘, ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓË Ì ͇ÏÔ teak. ¢‡Ô ÛηÏÈ¿ Âη٤ڈıÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıÈÛÙÈÎfi. ∂͈ÙÂÚÈο, ÛÙËÓ ÏÒÚË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ϤÔÓ ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ Ì ÛÙÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ٷ ·ÓÔÍ›‰ˆÙ· Ú¤ÏÈ·. ªÈ· Û˘ÚfiÌÂÓË fiÚÙ· Ì ÊÈ̤ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηӷ¤˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Û¯‹Ì·ÙÔ˜ U Î·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ó¿·˘Û˘ ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ·ÙfïÓ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘ ‰ÂÍÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÙÚ·Â˙·Ú›·, Î·È ÂÌÚfi˜ Ù˘, Ë ¿ÓÂÙË ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ¤Ó· οıÈÛÌ· Î·È Ï‹ÚË fiÚÁ·Ó·. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û Ï¿ÙÔ˜, ʈÙÈ˙fiÌÂÓË ÛοϷ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Â›‰Ô, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó·, Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ Î·È ÔÈ Î·Ì›Ó˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, ¤ÓÙ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÌ›ÛÔ˘Ó 8 ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜. Δ· Ì¿ÓÈ· Â›Ó·È 3, ‰‡Ô ÁÈ· οı ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (master Î·È guest) Î·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÌ›Ó˜. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¿ÓÂÙË, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÛÙ¿ÓÙ·Ú Â›Ó·È Ù· ÔÙÈο Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÂÓÒ Ù· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÔ‹-

ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ 1.000 Ï›ÙÚ· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ 270 Ï›ÙÚˆÓ. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ diesel Ù˘ MAN, Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ 1.100 ›Ô˘˜. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ¤ˆ˜ Î·È 32 ÎfiÌ‚Ô˘˜. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÎfiÌ· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ MAN, ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 34 ÎfiÌ‚ˆÓ, ·˘Ùfi fï˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ϤÔÓ Ù· 3.500 Ï›ÙÚ· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ η˘Û›ÌÔ˘ ı· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Ôχ Ï›Á·. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ 640 Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛοÊÔ˜, ÈηÓfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ¿ÓÂÛË Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÙÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ·¤¯ÂÈ ·fi ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ. ∂›Ó·È ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Galeon ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î·È ¿ıÔ˜ Î·È ÛÙÔ short list ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηÙËÁÔڛ˜, ·˘Ù‹ ÙˆÓ 60+ Ô‰ÒÓ. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

77


640 GaleonFly

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ KAPPA MARINE ∞∂ §·Ì›·˜ 10, 164 52 ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: +30 210 99 69 990 Fax: +30 210 99 69 526 www.kappamarine.gr E-mail: info@kappamarine.gr

GALEON ul.Staragardzka 22, 83-010 Straszyn, Poland Δel.: +48 58 692 69 00, +48 58 692 69 01 Fax: +48 58 692 69 02 www.galeon.pl

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹ ................................ M¤Á.T·¯ ........... 32 KNOTS M‹ÎÔ˜ ................... 19,96 m

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA: ........................... 19,96 m ¶Ï¿ÙÔ˜: .................................... 5,25 m B‡ıÈÛÌ·: .................................. 1.06 m μ¿ÚÔ˜: ................................ 34.000 kg

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull: ........................................................................... GRP ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜: .............................…...........…......... GRP ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ: ..................................................... WOOD ™¯Â‰È·ÛÌfi˜: ...................…….......................................................................... Project: ............................................................................................. GALEON

P·ÓÙ¿Ú: ............................................... A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜: ....................... NAI Smartpilot: ..................................... NAI Chartplotter: ................................... NAI GPS: ............................................... NAI Inmarsat: ............................................ -

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™

π¶¶√¢À¡∞ª∏

¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡: ...................... 1000 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘: ................ 3500 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ: ...................... NAI æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit: ...................... NAI ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ: ........................ NAI æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·: ................... NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜: ................................. NAI Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ: ..................... ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ: ............................ 9 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC: ....................... NAI ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC: ... NAI ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ: ........ NAI ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜: ................. NAI

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜: ......................... MAN 2 x V10-1100 K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ: ................... MAN IÛ¯‡˜: ............................................ 2 x 1100 hp ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ: ..................................................... ¶ÚÔ¤Ï˜: .................................................... 2

Tender garage: ................................... ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜: ............. NAI Trim tabs: ....................................... NAI À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘: ... NAI Bow Thruster: ................................. NAI ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜: .................................. NAI °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·: ...................................... NAI

∂¶π¢√™∂π™ V10

2 x 1.100HP ™TPOºE™ 2.300

*ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ........................ 32 KNOTS T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘ .......................... - KNOTS ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘ ............. K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË ........ - Ï›ÙÚ·/ÒÚ·

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.galeon.pl To Ó·˘ËÁÂ›Ô Galeon ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

∏ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ· Î·È ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·‚ÈÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 640 fly Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi.

ªÂ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 34 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Galeon Â›Ó·È ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛοÊÔ˜, ·Ú¿ ÙÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘, Ì ̋ÎÔ˜ 20 Î·È Ï¿ÙÔ˜ 5,25 ̤ÙÚ·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·fiÏ˘ÙË Ù¿ÍË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ „ËÊȷΤ˜ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË «·È¯Ó›‰È».

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™™ ∞ ™

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂

™ Δ ∏ ¡

«™Â ÁÓˆÚ›˙ˆ

·fi ÙËÓ fi„Ë» Δ√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

ΔË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÈËÙ‹ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ŸÌˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘, ÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· ¿ÓÙ·.

80

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


∑ ∞ ∫ À ¡ £ √

ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ó· «‰¤ÛÂÈ» ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ˜ ∫. §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˘, Ô˘ ·fi Ù· ÛÙfiÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ˆ˜ Strada Marina (Ë Ô‰fi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡). ™ÙË ™ÙÚ¿ÓÙ· ª·Ú›Ó· ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È·, ·ÏÏ¿ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ÌËÓ Ì›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ. ∂ÌÚfi˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë Ï·Ù›· ™ÔψÌÔ‡. ¶ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ ÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο ηʤ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ÂÓÒ Û˘ÌʈÓÈΤ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ·ÔÁ‡̷ٷ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. Δ· ÎÙ›ÚÈ·, ·Ú¿ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 1953, ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› Î·È ‰È·ÙËÚËı› Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ, Û›ÁÔ˘Ú·, ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ›-

Ó·È ÔÈ Ï·Ù›˜ Ù˘. Ÿˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞Á. ª¿ÚÎÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÂÎÎÏËÛ›·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ηÓ›˜, ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ·ÊÈÂÚÒÛÂÙ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙ· ÌÔ˘Û›· Ù˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙˆÓ ™ÔψÌÔ‡, ∫¿Ï‚Ô˘ Î·È ÂÈÊ·ÓÒÓ ∑·Î˘ÓıÈÓÒÓ. ∂›Û˘, ÁÈ· „ÒÓÈ·, Ë Ô‰fi˜ ∞Ï. ƒÒÌ· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·. ¶ÚÈÓ Ê‡ÁÂÙ fï˜, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ οÓÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÏfiÊÔ ™ÙÚ¿ÓË. ∂Λ, Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙ· fi‰È· Û·˜, ı· ÓÔÈÒÛÂÙ ̷ÁÈο, ÂȉÈο ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰‡ÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÍ¿ÙÔ˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. ŸÏÔ˜ Ô ÏfiÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË «Ù·‚¤ÚÓ·», ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰Âο‰Â˜ ˘¤ÚÔ¯· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. ŸÔÈÔ Î·È ·Ó ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ê¿Ù Ôχ ηϿ, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÓÙÔ˘¤ÙˆÓ Ì ÎÈı¿Ú· Î·È Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ. ¶ÚÔÛˆÈο, fiÛ˜ ̤Ú˜ ¤ÌÂÈÓ· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, Ô‡Ù ÌÈ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í· ÙÔÔıÂÛ›· ‰Â›ÓÔ˘. √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ÏfiÊÔ˜ ™ÙÚ¿ÓË Ì ΤډÈÛ ·fiÏ˘Ù· Î·È Á‡ÚÈ˙· ÂΛ οı ‚Ú¿‰˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÓ· ÛÙËÓ fiÏË.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

81


∑ ∞ ∫ À ¡ £ √

ŒÌÂÓ· ÛÙÔ ΔÛÈÏÈ‚›, ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÌÌÒ‰Ë ·Ú·Ï›· ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÁÈ·Ù› ›¯· ¤Ó· ̈Úfi, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Ú˯¿ Î·È ˙ÂÛÙ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈο. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, Ì·˙› Ì ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ §·Á·Ó¿ Î·È ÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ·Ó Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ηϋ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÛοÊÔ˜, ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ, ·Ú¿ Ù· ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜. ∂Û›˜, ı· ¿Ù ӷ È¿ÛÂÙ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÏÔ «¡·˘¿ÁÈÔ» Î·È ÙȘ Á·Ï¿˙Ș ÛËÏȤ˜. ∞›ÛÙÂ˘Ù·, ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù Ì ‚·ÚοÎÈ

∏ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1561 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™ÔψÌÔ‡. ∂›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÓÂÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Û ·˘Ù‹, ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·.

∏ ¯ÂÏÒÓ· ∫·Ú¤Ù· – ∫·Ú¤Ù· ÁÂÓÓ¿ Ù· ·˘Á¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ §·Á·Ó¿ (·Ú·Ï›Â˜ §·Á·Ó¿, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, °¤Ú·Î·). ∞Ó Â›ÛÙÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ʇÛ˘ ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 30, ı· ʇÁÂÙ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô πÔ˘Ï›Ô˘ – ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

ΔÔ «¡·˘¿ÁÈÔ». ª·˙› Ì ÙÔ ¶fiÚÙÔ ∫·ÙÛ›ÎÈ Ù˘ §Â˘Î¿‰·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫·ıfiÏÔ˘ ¿‰Èη, Ê˘ÛÈο, ηıÒ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ οÏÏÔ˜ ÚÔηÏ› ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∂‰Ò, ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ, ‹ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜.

82

LUXURY BOAT & SUV

·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ, Ô˘ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù Ì ÌÔ˘Ó¿ÙÛ·. °È· ÙÔ˘˜ ÈÔ «‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˘˜», ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ «∫ÂÚ›», ÌÈ· ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi, Ì ÌÈÎÚfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘, ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ı· ‰¤ÛÂÈ ¿ÓÂÙ·. ∂‰Ò, ı· ‰Â›Ù ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÙ ÙÔ ª·Ú·ıÔÓ‹ÛÈ. ΔÔ ÌÈÎÚfi, ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ ·˘Ùfi ÓËÛ¿ÎÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ›, Â›Ó·È Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÛËÏȤ˜ Î·È ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¿ÊˆÓÔ˘˜. ¶·ÚfiÙÈ fiÏË Ë ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È ·fiÎÚËÌÓË, ı· Ì›ÓÂÙ ·Ì›ÏËÙÔÈ ·Ó χÛÂÙ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘. μÚ·¯Ò‰ÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·, ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰È·‡ÁÂÈ·, ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜ «ÁÈ· ‰‡Ô», ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ·Ì›ˆÙÔ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÙË ÛΤ„Ë Û·˜ Ó· Á˘ÚÓ¿ÂÈ ¿ÓÙ· ÂΛ, fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ ı· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, Ô ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ˜ Û·˜ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Û·˜ Ì ˘¤ÚÔ¯· ‰¤ÛÌ·Ù·, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û ˘¤ÚÔ¯· ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜… ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ¿ÏÏˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂‰Ò, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙË ‚fiÏÙ· Û·˜ ‹ ÙÔÓ Î·Ê¤ Û·˜, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ Û˘ÌʈÓÈ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÙ‹ÛË ÙˆÓ πÔÓ›ˆÓ, ¿ÊËÛ ÔÏÏ¿ ηϿ ÛÙÔȯ›· ›Ûˆ Ù˘.

∞fi ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÓË, Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ë. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË Î·È Î·Ï‹ χÛË ÁÈ· ‰Â›ÓÔ, ˘fi ÙË Û˘Óԉ›· ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ÓÙÔ˘¤ÙˆÓ Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ˘ – ÎÈı¿Ú·˜ ‹ Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ˘ – ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ.


LINKS ·fiÏ˘ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ÙÔ... ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. Àfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Û·˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Û·˜ ı¤ÛË. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Google ∂arth Û·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ ηıÒ˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, Ó· οÓÂÙ ÓÔÂÚ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ‚ϤÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi„Ë ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ı· ‰È·Û¯›ÛÂÙÂ. £¤ÏÂÈ Ï›ÁË ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ›ÙÂ. ª¿ÏÈÛÙ·... fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ËÏÈΛ· ›ÛÙÂ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÎÏËÍË Î·È Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi˜ Û·˜, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ Ù· «Ó¤· ÎfiÏ·», ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È (Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÂÈÎÔÓÈÎfi) Î·È Î·Ï‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹.

∫˘ÏÏ‹ÓË Î·È ·fi ÂΛ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfiÛ·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ›, ı· ηÙ¢ı˘Óı›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ °¤Ê˘Ú· (ÌÈ· Â›Ó·È Ë °¤Ê˘Ú·) Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ VHF ÚˆÙ‹ÛÙ ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ 14 ·fi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙÂ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ı· οÓÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û¯ÂÙÈο Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Û·˜. ŸÌˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‚·ÚÂÙfi ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ ÁÚ·ÊÔ˘Ì ٷ ›‰È· Î·È Ù· ›‰È· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. øÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯Ù ‰›ÎÈÔ, ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ë ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Google Earth Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÔfiÙ ·ÏÒ˜ οÓÂÙ ϛÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹ ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. §ÔÈfiÓ... ∞ÎfiÌ· Î·È Î·ÌÌ›· Û¯¤ÛË Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ËÁ·›ÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÙ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Laptop Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Intel Duo Core 2. ΔÒÚ· ›·ÌÂ! ∞! ¤¯ÂÙÂ; øÚ·›· Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. ŸÛÔÈ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˜ οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Google ∂arth. ŒÓ·... ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ internet. °È· ·˘Ùfi ¿ÚÙÂ Î·È ÌÈ· οÚÙ· internet ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›! ΔÔ Google ∂arth, Â›Ó·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ı·‡Ì·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ̤ۈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ¯·ÌËÏ‹˜ ÙÚԯȿ˜. ŸÙ·Ó ϤÌ Ë

ΔÔ «§Ô˘ÏÔ‡‰È Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜» ηٿ ÙÔ˘˜ ∂ÓÂÙÔ‡˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·‡Ú·. ∂Í·›ÚÂÙ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, Â›Ó·È ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜. √ÌÔ›ˆ˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ™ÔψÌÔ‡ Î·È ∂ÈÊ·ÓÒÓ ∑·Î˘Óı›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ¢ËÌfiÛÈ· μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·Î‡ÓıÔ˘.

∞§π∫∂™: A·ÓÙÔÏÈÎfi˜: ΔËÏ. 6950 83158, Paradosiako: ΔËÏ. 26950 83412, Ponderosa: ΔËÏ. 26950 84023, Olympic Cuisine Bar ΔËÏ. 26950 83507, Eros Piccadilly ΔËÏ. 210 5221227-26950 83606, §∞°∞¡∞™: Mr Dallas: ΔËÏ.26950 21015, Akropolis Restaurant: ΔËÏ. 26950 51595, ∫∞§∞ª∞∫π: Pandesia Restaurant ΔËÏ. 26950 48352, Argasi: Target Bar Taverna: ΔËÏ. 26950 42482, A∞§π∫∞¡∞™: Alkyonis Taverna ΔËÏ. 26950 83878, Dionisos Restaurant: ΔËÏ.26950 83954, ∫∞ª¶π: Porto Skiza: ΔËÏ. 26950 48379, Tsilivi: The Olde Vine Yard: ΔËÏ. 26950 27959, Koukos Greek Taverna: ΔËÏ. 26950 49019, ∑∞¡Δ∂: Stou Zisi: ΔËÏ. 26950 23111, ∞ª¶∂§√∫∏¶√π: Popolaros: ΔËÏ. 26950 45461, ª∞∫ƒπ™ °π∞§√™: To Petrino: ΔËÏ. 26950 31558, ∫À§πøª∂¡√™: Alitzerini Taverna: ΔËÏ. 26950 48552

√È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÂÏÒÓ˜ ∫·Ú¤Ù· – ∫·Ú¤Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ §·Á·Ó¿, ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·fiÎÚËÌÓ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÓ‰ËÌ› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ Monachus monachus, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔ˜ Û ·ÚÈıÌfi Ì ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ.

http://www.zakynthos-net.gr/ http://www.zanteweb.gr/ http://www.gozakynthos.gr/ http://www.greeka.com/ionian /zakynthos/index.htm http://www.zante.com/ http://chefmoz.org/Greece /Zakynthos/ http://www.e-zakynthos.com/ http://www.zakynthos.gr/english /index.htm http://www.justzante.co.uk/ http://www.in2greece.com/englih /places/summer/islands /zakynthos.htm http://www.greekhotel.com/greek islands/zakynthos/home.htm http://www.griekenland.net/ http://zakynthos.foi.org.uk/ http://www.travelinfo.gr /zakinthos/ http://www.united-hellas.com/ tourism/zakynthos/ http://www.zakynthosonline.com/ http://www.budgettravel.ie /bt/zakynthos/ http://www.zakynthos-villas.com/ http://www.greekisland.co.uk /zante/zante.htm http://www.zakynthos-greece.biz/ http://www.zanteconnect.com/ http://www.webcam.zakinthos.de/ http://www.zantehotels.gr/ http://www.thegreektravel.com /zakynthos/index.html http://www.hri.org/infoxenios /english/ionian/zakynthos /zakynthos.html

∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∂™ ∞¶√™Δ∞™∂π™ ¶ÂÈÚ·È¿˜ - IÛıÌfi˜ 34 ¡Ì., (πÛıÌfi˜ - °·Ï·Í›‰È 41 ¡Ì.), πÛıÌfi˜ - ΔÚÈ˙fiÓÈ· 46 NÌ., ΔÚÈ˙fiÓÈ· - °¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ 18 NÌ., °¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∫·Ú·‚ÔÛÙ¿ÛË 20 NÌ., ∫·Ú·‚ÔÛÙ¿ÛË - ∫˘ÏÏ‹ÓË 20 NÌ., ∫˘ÏÏ‹ÓË - ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 14 NÌ., ™˘ÓÔÏÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË 152 NÌ.

μπμ§π√°ƒ∞ºπ∞ ÿÚÙ˜ ·fi ÙÔ British Admiralty, © Crown, The United Kingdom Hydrographic Office, Zakynthos: Complete Guide with Walk ÙÔ˘ Gail Schofield, H ZAKYNTHOS Zante ÙˆÓ N.A. N.A. BAPBIANH, The Life of Saint Dionysios of Zakynthos ÙÔ˘ M. ¶ÚÔ‚·Ù¿Î˘-£ÂÔ¯¿Ú˘, Zakynthos: The Best Guide with 160 Coloured Photographs, Mediterranean Sunseekers: Zakynthos (Mediterranean Sunseekers) ÙˆÓ Brian Anderson Î·È Eileen Anderson, Zakynthos: Today and Yesterday, Zakynthos (Landmark Visitors Guide) ÙˆÓ Brian Anderson Î·È Eileen Anderson, Determinants of visitors' willingness to pay for the National Marine Park of Zakynthos, Greece ÙˆÓ A. ΔÔÁÚ›‰Ô˘, T. Hovardas Î·È Δ.¢. ¶¿ÓÙ˘, Zakynthos: Greece - The Ionian Paradise ÙˆÓ ∂ϤÓË ¢·Û·Î·Ï¿Î˘ Î·È ∞ϤÍË ƒÔ·‰fiÔ˘ÏÔ˘, Groc's Candid Guide to the Ionian Islands Including Corfu, Paxos, Lefkas, Cephalonia, Ithaca & Zakynthos ÙÔ˘ Geoffrey O'Connell, Zakynthos: History, Folklore, Information, Zakynthos Today ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÈÙÚ¤ÏÏË, Zakynthos (Good Beach Guide) ÙÔ˘ Mike Arran, Zakynthos ÙÔ˘ Antje Schwab, Zakynthos and Kefallonia Berlitz Pocket Guide ÙÔ˘ Berlitz Pocket, Greek Islands (EYEWITNESS TRAVEL GUIDE) ÙÔ˘ DK Publishing © LB&SUV/¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫∏ √ª∞¢∞: °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ ( Cpt.YM), ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À, ¶∞¡Δ∂§∏™ £∂√Δ√∫∞Δ√™, °π∞¡¡∏™ μ∞ƒπ¡√™ (Cpt. Ret), ∞Ãπ§§∂∞™ ∫∞ƒ∞∏§π∞™

A

T

A

F i o r

I

¢

d i

E

Y

O

Y

M

E

T

H

N

L e v a n t e !

L U X U R Y

B O A T ã S

H ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ˘‹ÚÍ ·Ó¤Î·ıÂÓ Ï›ÎÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÓË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ™ÔψÌfi˜ ‚ڋΠÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ «⁄ÌÓÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·», ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÔÓÔÌ¿˙·Ì ˆ˜ ∂ıÓÈÎfi...

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ˘¤Úԯ˜ ÙÔÔıÂۛ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ Ì ·Í¤¯·ÛÙ· ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ, ηı·Ú¿ Î·È ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿ Î·È ÊÔ‚ÂÚ‹ ʇÛË... ∫·È ·ÎfiÌ·, ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔÓ·‰È΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙÔÓË ÂÓÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË...

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™

∏ π™Δ√ƒπ∞ ∏ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ √ ∂º√¢π∞™ª√™ Δ√ Δ∞•π¢π ∏ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ ∏ ¢π∞¢ƒ√ª∏ Δ∞ •∂¡√¢√Ã∂π∞ Δ∞ ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ Δ∞ ∞•π√£∂∞Δ∞

¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ Ù·Í›‰È ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ ·Ó·Áη›Ô “ÈÏfiÙÔ”. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¢. ∏Ï›· ›ӷÈ... ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË.

ΔÔ Ù·Í›‰È...

™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο Ó·˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙȘ ¤ÚÈÍ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· yachting, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ πfiÓÈÔ. ∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ÙÔ ˆÔÙÈfiÙÂÚÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ οÚÙ ÔÛÙ¿Ï Ì ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ Î·ÏÔÔ˘ÏË̤ÓË Î¿ÚÙ ÔÛÙ¿Ï ÌÂÙ¿ ÙË ÌÈÎÚ‹ μÂÓÂÙ›· Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜, ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ƒ›Ô Î·È ÙËÓ «‰È¿Û¯ÈÛË» ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∑¿Î˘ÓıÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi Ù·Í›‰È Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÊÔ˘ÛΈÙfi ÛοÊÔ˜ Î·È ÁÈ’·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. ¶·Ú’ fiÏË ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË fï˜, Ë ÂÚÈÏ¿ÓËÛË Û ·˘Ù‹Ó Ì ÛοÊÔ˜, Â›Ó·È ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∑¿Î˘ÓıÔ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛοÊÔ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì Ï‹ÚË fiÚÁ·Ó·. ∂›Ó·È √∫ fiÔÈÔ˜ Ù· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ÛÙÂÚÈ¿ ÔÙ¤ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú·ÓÙ¿Ú ‹ VHF. K·Ïfi ı· Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ó· ¤¯ÂÙ ¤Ó· ÔÏ˘fiÚÁ·ÓÔ, GPS/Plotter. ΔÔÏÌ‹ÛÙ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË Z¿Î˘ÓıÔ, Ì ʛÏÔ˘˜ ‹ ˙¢Á¿ÚÈ· ÁÈ· ·Ú¤·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ó·˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó -ÂÛ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ¤¯ÂÙÂ- ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ªËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Ô‡Ù ‚¤‚·È· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ÛÙ ˘ÂÚ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜... ∞ÏÒ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ ÙÔ ˆ˜ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ªËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚËı› Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ·Ó Â›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ó·˘ÙÈÏ›·˜. √È ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ plotter) Î·È ÙÔ Pilot Book Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÂÎ ÙˆÓ Ô˘Î ¿Ó¢... ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ӷ˘ÙÈÎfi˜, ÙÔ Ù·Í›‰È ¤¯ÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ηÈ, ÈÛÙ¤„Ù ̷˜, ›ӷÈ! °È’ ·˘Ùfi ÛÎÂÊÙ›Ù ٷ fiÏ·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÛˆÛÙÈο ̤۷ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·ÈÙ· Û¯ÔÈÓÈ¿, ÙÔ ÓÂÚfi ·Ó¿Á΢, Ù· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ÙËÓ ∫˘ÏÏ‹ÓË Î.Ï.. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fiÓÂÈÚ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ‹ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi Ù·Í›‰È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙÂ, ›ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. º‡Á·ÙÂ... §ÔÈfiÓ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÍË̤ڈÛÂ Ë Ì¤Ú·. ŸÏÔÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó, fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÊÔÚÙÒıËηÓ, χÓÂÙ ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ ηÈ

ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ. £ÂˆÚËÙÈο, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜ Â›Ó·È Ù· ΔÚÈ˙fiÓÈ·, (ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÓËÛ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi) ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ʇÁÂÙ ¿Ú· Ôχ Úˆ˝. ∏ ηχÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· ·Ó·¯ÒÚËÛË Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›Ø Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÒÚ· ÁÈ· Ó· χÛÂÙ ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ Î·È Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ƒ›ÍÙ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ê¤ Û·˜ Î·È ‚¿ÏÂÙ ÔÚ›· ÒÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ÓfiÙÈ· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ‰›·˘ÏÔ. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔÓ πÛıÌfi, ¿Ú· ̤ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ó· οÓÂÙ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ. √ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È Á·Ï‹ÓÈ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¢fiÌ‚Ú·ÈÓ·. ªÂÙ¿ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË Î¿ÏÌ·... ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ηıÒ˜ ı· ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ÙÔ °·Ï·Í›‰È Î·È Ù· ΔÚÈ˙fiÓÈ· fiÙ·Ó Ô ‹ÏÈÔ˜ ı· ¤ÊÙÂÈ. Δ· ÙÚÈ˙fiÓÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì˘ÛÙÈÎfi˜, ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ô˘ ı· Û·˜ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙÔ˜, Ì Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ô˘˙¿ÎÈ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ͢Ó‹ÛÙ ÈÔ ·ÚÁ¿. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Û·˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ. £· Ù·Íȉ¤„ÂÙ ÎfiÛÙ·-ÎfiÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ·ÚˆÌ·ÙÈο, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, ÂȉÈο ÛÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∂Í·›ÛÈ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿.

Restaurants Õ Ú ˆ Ì ·

π Ô Ó › Ô ˘

T√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Δ· «ÂÚ›ÂÚÁ·» ÙÔÈο Ê·ÁËÙ¿ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ï›Á·, fï˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ·ÏÏ¿ Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ÈοÓÙÈΘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜. ΔÔ ÛÎfiÚ‰Ô, Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, Ë ‚·ÚÈ¿ ÎfiÎÎÈÓË Û¿ÏÙÛ·, ÙÔ ÓÙfiÈÔ ÈÂÚ¿ÙÔ Ù˘Ú›, ÙÔ Á·Ú›Ê·ÏÔ, Ë Î·Ó¤Ï· Î·È Ë Ú›Á·ÓË, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘. ŒÙÛÈ, ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÂÚfi ÛÙÔÌ¿¯È. ∞Ó Ë ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÂÓ ·Ô‰ÂȯÙ› ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û·˜, ÙÔ ÓËÛ› Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· ¿ÓÙ· Û Â›Â‰Ô Á‡ÛˆÓ. ¶Ôχ ηϿ ÈÙ·ÏÈο restaurant, Á·ÏÏÈο, ÔÏ˘ÓËÛȷο, ÎÈÓ¤˙Èη Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ì ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ, ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈı˘Ì›·. ∂›Û˘, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ï‹ıÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ. ŸÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ –Î·È Î·Ï¿ ı· οÓÔ˘Ó- ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ·ÓÛ¤Ù·, ÛÙÈÊ¿‰Ô Ì ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ÎÔ˘Ó¤ÏÈ, ·˘Á¿ ÛÎÔÚ‰ÔÛÙÔ‡ÌÈ, ÛÁ·Ù˙¤ÙÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Ó·È ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·fi

ÂÓÙfiÛıÈ· ·ÚÓÈÔ‡ Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ÌfiÏÈ·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â›Ù „ËÙfi ›Ù ‚Ú·ÛÙfi Ì ·˘ÁÔϤÌÂÓÔ Î·È Ôχ ÛÎfiÚ‰Ô. π‰È·›ÙÂÚÔ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚·Ú‡ ÁÈ· Ù· ÏÂÙÂ›ÏÂÙ· ÛÙÔÌ¿¯È·, ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ·Ó ÙÔ Ê·˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ÙÔ Í¯ӿ˜ ÔÙ¤. ∞fi Ù˘ÚÈ¿, ·Ó·˙ËÙ›ÛÙ ÙÔ ÓÙfiÈÔ Ï·‰ÔÙ‡ÚÈ, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Ó·È Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. π‰È·›ÙÂÚ· ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ŸÙÈ Î·È ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÙ ˆ˜ Á‡̷ ‹ ‰Â›ÓÔ, ˙ËÙ›ÛÙ ӷ ÙÔ Û˘Óԉ‡ÛÂÙ Ì ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ÎÚ·Û›. ¶ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ·’ fiÏ·, Â›Ó·È ÙÔ Ï¢Îfi ‹ ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ƒÔÌfiÏ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÈÓÔÔÈÔ‡˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜, Ù· ÔÔ›· Î·È Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ St. Denis, ÍËÚfi ÎfiÎÎÈÓÔ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ·, Î·È ÙÔ «∂ÓÂÙÈÎfiÓ», ÍËÚfi ÎfiÎÎÈÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ∞˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿Ù˘. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÂˆÓ˘Ì›·, ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÚÔ˙¤ ·fi ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ ∫·ÙÛ·ÎÔ‡ÏÈ· Î·È Ì·‡ÚË ƒÔÌfiÏ·. À¤ÚÔ¯· Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›· Verdea, Ï¢Îfi Ì ÊÚÔ˘Ù҉˜ ¿ÚˆÌ· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÛÒÌ·, ·fi ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ ¶·‡ÏÔ˜ Î·È °Ô˘ÛÙÔÏ›‰È. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ̷˙› Û·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· Ì·ÓÙÔÏ¿ÙÔ, ·ÛÙ¤ÏÈ, Ì¿ÓÙÔϘ Î·È ÓÔ˘Áο.


¶ √ À

¡ ∞

ª ∂ π ¡ ∂ Δ ∂

™ Δ ∏ ¡

¡ËÛ›

ÛΤÙÔ Ô›ËÌ·... ª Â

¤ Ó Ù Ô Ó Ô

T√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

¯ · Ú · Î Ù ‹ Ú ·

™ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Ù˘ ηÓÙ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÙÈÎÒÓ ÂÈÚÚÔÒÓ, Ë ‰È¿¯˘ÙË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı· Û·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ∏ ÔÔ›·, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜.

WWW.PORTOZANTE.COM

∂›Ó·È ˆÚ·›· Ó· Â›Û·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓËÛ›. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÌÈ· ηٷÚ¿ÛÈÓË ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Ó· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ, fiÙ·Ó ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÔ˘. ∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. μÚ›ÛÎÂȘ Ù· ¿ÓÙ· Û Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ –Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂÓ‹ÓÙ·- ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈÒıÂȘ fï˜ fiÙÈ Â›Û·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙfiÔ. ∫·ÏÒ˜ Ó· ¿Ù ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘: Ì ηϋ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· οı ÁÔ‡ÛÙÔ, ˘¤Úԯ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÁÈ· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· ·ÏÏ¿ Î·È ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ˜, ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯· ‰¿ÛË. √È ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Û «·Ú·Ì˘ıÈ¿˙Ô˘Ó» Î·È Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÔÈÒıÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ› ·ÏÒÓÂÙ·È Û˘ÓÂ-

92

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

¯Ò˜ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ fï˜ Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·. ¶Ô˘ ÙË Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Ï·›ÛÈ· ·’ fiÙÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ì·˜ ÂÏ¿ÁÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fï˜ ·fi οı ÙÈ ¿„˘¯Ô, ·˘Ùfi Ô˘ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÓËÛ› Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ˆ˜ ·›ÛıËÛË. √È ∑·Î˘ÓıÈÓÔ› Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈÔÚÂ›˜, ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ·fiÌ·ÎÚÔÈ. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ› Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÔÙ¤. ªÂ Ï›Á· Î·È ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ôχ ηϿ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ô˘ fï˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ηχÙÂÚ· ·’ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ Î·È ı· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜.


∑ ∞ ∫ À ¡ £ √

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

93


Porto Zante Villas & Spa

¶ √ À

¡ ∞

ª ∂ π ¡ ∂ Δ ∂

™ Δ ∏ ¡

Ì Â

·  Ô ‰ Â › Í Â È ˜

WWW.PORTOZANTE.COM

¶ Ô Ï ˘ Ù ¤ Ï Â È ·

μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ «ΔÚ·Á¿ÎÈ», ‰¤Î· ÌfiÏȘ ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È 15 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ŒÓ· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· resort ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘. ÙÔ Porto Zante Villas & Spa, ·ÏÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ˘¤Úԯ˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ªÂ Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈ ‚›Ï˜ ÙÔ˘ resort ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ: ÁÚ‹ÁÔÚË ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ internet, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ LCD Ì ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË, cd Î·È dvd player, ·ÎfiÌ· Î·È playstation ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, fiÏ· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ÎÔÏ›·˜ Î·È Ù˘ ¿ÓÂÛ˘. ∂›Ù ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÌÈ· villa ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ›Ù ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó·, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Bvlgari Î·È ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ Valentino. ∂›Û˘, οı villa ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È΋ Ù˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Jacuzzi. ™ÙÔ spa ÙÔ˘ Porto Zante, 94

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


∑ ∞ ∫ À ¡ £ √

Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÏËıÒÚ· Ì·Û¿˙ Î·È ıÂÚ·ÂÈÒÓ, ı· ‚ÈÒÛÂÙ ÂÌÂÈڛ˜ ·fiÏ˘Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·Í¤¯·ÛÙË. Ÿˆ˜ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Royal Palace Villa, Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÓÓÔÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ ÙÔ Porto Zante ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi World Travel Awards ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· villa ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2007. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Conde Nast Traveller, ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ Porto Zante ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô resort ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ 2006. ∞˘Ù¿ Î·È ÌfiÓÔ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÚÎÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ·fi ÙÒÚ· ÌÈ· Ì·Á¢ÙÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· ‰È·ÎÔÒÓ. Porto Zante Villas & Spa

ΔÚ·Á¿ÎÈ, 29100, ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ΔËÏ: 0030 26950 65100 Fax: 0030 26950 65102 www.portozante.com

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

95


¡ ∞

ª ∂ π ¡ ∂ Δ ∂

™ Δ ∏ ¡

WWW.IBEROSTAR.COM

¶ √ À

Iberostar Plagos Beach √ È Î Ô Á Â Ó Â È · Î ¤ ˜

·  Ô Ï · ‡ Û Â È ˜

ªfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶Ï¿ÓÔ˜, ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ΔÛÈÏÈ‚›, ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Iberostar Plagos Beach. ∞fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ·¤¯ÂÈ 7 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 9. ªÂ ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË, Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ú·Ï›· Î·È Ì Ï‹ıÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù‡ˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÙÔ Plagos Beach ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ 161 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 113 standard Î·È 48 superior, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2003 – 2004. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÙÂ, ηıÒ˜ Ë ·Ú·Ï›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. °È· ηı·Ú¿ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÛÙ ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ·È‰È΋˜ ÈÛ›Ó·˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â›Û˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÛÔÚ, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙË Ì¤Ú· Û·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ ‰›ÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË, ÂÓÒ

96

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ playroom Ì ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô Î·È ÙÚ·¤˙È ÈÓÁÎ – ÔÓÁÎ. ™ÙÔ restaurant ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ˘¤Úԯ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ›Ù ·fi ÙÔÓ ÌÔ˘Ê¤, ›Ù a la carte ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. , ™ÙÔ coctail bar Aphrodite ı· ‰ÚÔÛÈÛÙ›Ù ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë Ì¤Ú·, ÂÓÒ ÛÙÔ Sunrise ı· Á¢Ù›Ù ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ Á‡̷ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶Ï¿ÓÔ˜ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È fiϘ. Iberostar Plagos Beach ΔÚ·Á¿ÎÈ, 291 00, ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ΔËÏ: 0030 26950 62800 Fax: 0030 26950 62900 www.iberostar.com


∑ ∞ ∫ À ¡ £ √

WWW.LOUISHOTELS.COM

Louis Zante Beach ª·˙› ÌÂ ÙËÓ ∫·Ú¤Ù· - ∫·Ú¤Ù·

™ÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ §·Á·Ó¿, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›·, ÙÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Louis Zante Beach Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· Û·˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù·, ÙÔ resort ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÓÂÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ all inclusive ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙfi ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÛÔÚ ‹ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙÔ˘ –ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÌÈ· ·È‰È΋- ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙȘ Ë̤Ú˜ Û·˜. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Louis Zante Beach Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 268 Î·È ¤¯Ô˘Ó ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙÔ˘˜ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÂÈÛΤÙ˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ Ì ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. º˘ÛÈο, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ηıÒ˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‹È·

Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ resort ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÂÈÚ·ÙÈÎÔ‡ ηڷ‚ÈÔ‡, fiÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ·È‰·ÁˆÁÔ› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Louis Zante Beach. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ Louis Zante Beach Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ‡ÎÔÏË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ fiÏ˘.

Louis Zante Beach

§·Á·Ó¿˜, 29092, ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ΔËÏ: 0030 26950 51130 www.louishotels.com ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

97


NIKOS ZAGAS / AMAZING STUDIO

98

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


™ À ¡ ∂ ¡ Δ ∂ À • ∏

∫ˆÛÙ‹˜

ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ T√À °πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ ¡π∫√™ ∑∞°∫∞™

M¶√ƒ∂π √ ¶∞§π√™ ¡∞ ∂π¡∞π ∞§§πø™, ∞§§∞...

∂›Ó·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Franman S.A. TËÓ ÈÔ Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë¯ËÚfi ·ÚfiÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ Î·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Ë Î·ı·Ú‹ Ì·ÙÈ¿ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙË ¯ÂÈÚ·„›· ¤Î·Ó·Ó ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÌÈ· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·. «¢È·‚¿˙ˆ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Û·˜...» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ì ¤Ó· ‡ÊÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ... «Δ· ‰È¿‚·˙ˆ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜...» ΔÔ ·›ÚÓˆ ˆ˜ ÎÔÌÏÈ̤ÓÙÔ Î·È Ô ¿ÁÔ˜ Û¿ÂÈ. ∂›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô˜, ·ÙË̤ӷ 40, ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ˜. Δ· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi. ÷›ÚÂÛ·È Ó· ÌÈÏ¿˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ªÔ˘ οÓÂÈ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ΔÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÁÈ·Ù› ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ٷ ÂÚÈÔ‰Èο, ÙÈ Î¿Ó·Ì ÚÈÓ, ˆ˜ ÊÙ¿Û·Ì ̤¯ÚÈ Â‰Ò... ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó Â˘Ú‡ Ó‡̷ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·fi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì¤¯ÚÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù‡Ô˜. Mo˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë «James Bond» ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·È ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË °¤ÓÔ‚·, ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË... LB&S: ∫‡ÚÈ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Ë Franman Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛηÊÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, Ì ˘„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ. √È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛËË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘; ™›ÁÔ˘Ú· Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î·È ÙȘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ηϿ ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ì·ÛÙ ÌÂÓ ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ·, fï˜ ›̷ÛÙ ӷ˘ÙÈÎfi˜

Ï·fi˜, ·Á·¿Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Ôχ ¢ÓÔ˚Τ˜. ŸÛÔ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ·ÛÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙfiÛÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ıÂÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ. £· Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Â͢ËÚÂÙ‹Û·Ì πÙ·Ïfi ÂÏ¿ÙË Ì ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔÓ ÂÏ¿ÙË ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È Ì management services. ŸÛÔ ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ì·˜, ÙfiÛÔ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ì·˜. LB&S: ∂›Û·ÛÙ ÌÈ· Ôχ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ù Ì ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ ‹‰Ë ¤ÓÙÂ. £· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÏÈ ·fiÎÙËÛ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÒÓ; ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ FRANMAN S.A. ›̷ÛÙ ÌfiÏȘ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ boating Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ Ì·˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È Ù¿ÛÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË Û Ôχ ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È·, ·ÏÏ¿ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ٷ¯Â›˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. √È ¤ÓÙ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛηÊÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· ̤ӷ. ∂›Ó·È ‚¤‚·È· ¤ÓÙ Ôχ ηϿ ÔÓfiÌ·Ù· Ì ÛÔ˘‰·›· ÛοÊË, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤ÓÙÂ Î·È Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰Âη¤ÓÙÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ Î·Ïfi ÚÔ˚fiÓ Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

99


™ À ¡ ∂ ¡ Δ ∂ À • ∏

Ù‡ÍÂȘ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ›˜. Œ¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂ. ΔÔ 1996 Ë ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ì·˜ Franman LTD Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂȘ ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Ù˘ Yanmar. ªÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÎÔÏÔÛÛfi˜ Î·È Ì ηÏfi fiÓÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ fï˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ì Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ηٷʤڷÌ ̤۷ Û ÌÈ· ‰ÈÂÙ›·, ·fi ÙÔ 1998 Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ Yanmar ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÒÓ Û ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›·, ı¤ÛË Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Steyr. ¶Ôχ ηϤ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ì˯·Ó¤˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÒÚ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. LB&S: £· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· Ì·˜ ›Ù ˆ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ÙȘ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ˆ˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ Ì›Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ™Â ËÏÈΛ· 23 ÂÙÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ÔÚ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. §›ÁÔ ÚÈÓ Î·Ù·Ù·ÁÒ ÛÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ȉڇˆ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤Ó·Ó Û˘ÌÊÔÈÙËÙ‹ ÌÔ˘. ªfiÓÔÈ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ì ÌÈÎÚfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂Λ ¤Ì·ı· ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÏ¿Ù˘, ·ÁÔÚ¿, ÂÊÔÚ›·, ÙÚ¿Â˙·, π∫∞, ÂÎÙÂψÓÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÓÔÌ‹ ÎÙÏ. ∂›Ó·È ηÏfi Ó· ÍÂÎÈÓ¿˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. £· ·Ó·Ê¤Úˆ οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ fiÙ·Ó ‹Á·Ì Ì ÙÔÓ ÙfiÙÂ Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÌÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ª·˜ οÏÂÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ‰Â¯ı›. √ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi! £˘Ì¿Ì·È fï˜ ˆ˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¤ÊÔÚÔ˜ ›‰Â ÙÔ Ì¿ÙÈ Ô˘ Á˘¿ÏÈ˙Â, ηٿϷ‚ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ʇÁ·Ì ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ·Ó ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·ÊÂ Î·È ·ÊÔ‡ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÍË - ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹100

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ÛÂÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ- Ì·˜ ¢¯‹ıËΠηϋ Ù‡¯Ë Î·È Ë ÔÚ›· ÍÂΛÓËÛÂ. ΔÔ 1991 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Franman ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ¶ÚÒÙË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÌÂÚÈοÓÈ΢ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Metritape. £˘Ì¿Ì·È ›¯Â ¤ÚıÂÈ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ. ª·˜ Û‡ÛÙËÛ ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÔÈÓfi˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ·ÊÔ‡ οıÈÛ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›‰Â ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ì ·›ÚÓÂÈ ÙËϤʈÓÔ ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “ Œ¯ˆ ‰ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤¯ˆ ηٷϋÍÂÈ Û ÂÛ¤Ó·”. Δ˘ ÂÍ‹ÁËÛ· ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ªÔ˘ ϤÂÈ “ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜ Î·È ÂÁÒ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ˆ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È Â›Ì·È CEO Ù˘ Metritape. ∂Û‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Û·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È Í¤ÚÂȘ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ηϿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ Û ÂÛ¤Ó· Î·È ı· Ù· ·˜ ÂÚ›ÊËÌ·”. ∂›¯· ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ÛοÊË Î·È ÂȉÈο Ù· ÊÔ˘ÛΈٿ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ڈٿÂÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù· Goldfish. ΔÔ˘ Ϥˆ fi¯È, ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÎÔ‡ˆ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·. “∂›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· ÊÔ˘ÛΈٿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Ferrari ÙˆÓ Ribs. ∞Ó ı¤ÏÂȘ ¤Ï· ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ Devon, Ó· ¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· Ì ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘”. ¶‹Á· ÙÔ Ô‰‹ÁËÛ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÙÔ design Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÁÓÒÚÈÛ· Î·È ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Sollie Ô˘ Ù· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘Ìو̷ÙÈο, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ‹Ú ÙËϤʈÓÔ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Steyr Ó· ÌÔ˘ ÂÈ ˆ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó¤Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÙÔ division ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ôχ ηϿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Franman Î·È ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÛοÊË ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ‚·ıȤ˜ ÛΤ„ÂȘ, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Business Plan Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Franman S.A. LB&S: ¶ÂÚÈÁÚ¿¿„Ù ̷˜ Ï›ÁÔ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û·˜, ÙËÓ ‰È¿ıÚˆÛ‹ Ù˘ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘. √ fiÌÈÏÔ˜ Franman ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 8 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È 5 ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì·˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ì ÙÔ boating, Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ù· ÚÔ‡¯·. ∏ Franman LTD Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Δrading ∏ouse ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È market leader Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÔÏÔ¤Ó· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ, Ë ‰È·Î›ÓËÛË ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜, ÔÈ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂȘ Ó·˘ËÁ›ˆÓ, ÙÔ π.Δ., ÔÈ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÔÊÔ‰Ôۛ˜. ∞fi ÙÔ 1992 ÍÂΛÓËÛ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Naniwa. To 1998 ÍÂΛÓËÛ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË


NIKOS ZAGAS / AMAZING STUDIO

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

101


NIKOS ZAGAS / AMAZING STUDIO

102

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


™ À ¡ ∂ ¡ Δ ∂ À • ∏

Ù˘ Kangrim Î·È ÙÔ 2000 Û˘Ó›‰Ú˘Û· ÙËÓ Sinostar Shipbrokers ÛÙËÓ ∫›Ó·. ∏ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ì·˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì·˜ ·ÓÙ¿ÌÂÈ„Â, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1997 ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Ó·˘ËÁ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÈÔÎÙËÙÒÓ ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ∫›Ó·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙÔ˘˜ √Ì›ÏÔ˘˜ Ù˘ Yanmar, Ù˘ Tsuji, Ù˘ Taiyo, Ù˘ Kangrim Î·È Ù˘ Donghwa. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ Ì·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Imperium ÙÔ 1997, Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ù‡Ô˘ Handysize Î·È Handymax. H Franman S.A Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛηÊÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Bluegame, Goldfish, Frauscher, Toy Î·È Performance, ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Steyr Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ Isotta, Nomen, Lopolights, Quba Î.·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÚfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ÌÈÎÚÒÓ ÛηÊÒÓ, Ì˯·ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Exclusive By Franman. ∂›Û˘ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ brokerage ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛηÊÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ management. LB&S: ™ÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙË °¤ÓÔ‚· Î·È ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˆ˜ -ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ- ÚÔÛÈÙ‹ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Ô˘ÏÔ‡Ó ·Î¤ÙÔ ÛοÊÔ˜, ı¤ÛË ÁÈ·· Ì·Ú›Ó· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ϋڈ̷. ∂Û›˜ ı· ÎÈÓËı›Ù Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·›¯Ù˘ ÛÙo yachting. ™Â ¿ÏÏÔ˘˜

ÙËÛË Û·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ, Û˘Ó service ·fi ‰Èο Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·... LB&S: ∫‡ÚÈ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ›Ù ̷˜ Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ Franman Î·È Â›Û˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Û οÔÈÈÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Δ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ì·˜ Û¯¤‰È· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜. ™Ù·‰È·Î¿, ı· ·Ó¤‚Ô˘Ì Û ÌÂÁ¤ıË ÛηÊÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ. ŸÏ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. 줂·È·, ¿ÓÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÓÔ˘Ì Â·ÓÂͤٷÛË Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙfi¯ˆÓ. Œ¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠¤ÙÛÈ Î·ıÒ˜ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ Ì·˜ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ Ó·˘ÙÈÏ›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Û ̷ı·›ÓÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›˜ 24 ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, 7 Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ·ÚÁ›Â˜. ª·ı·›ÓÂȘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Ì ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜, πÓ‰Ô‡˜, ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜, ∫ÔÚ¿Ù˜, °È·ˆÓ¤˙Ô˘˜. ŒÓ· ÛˆÚfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· Î·È Û‡ÓÔÚ·. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ì·ı·›ÓÂȘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂȘ ·ÓÙÔ‡ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ∂Âȉ‹ ÌÔ˘ ˙Ëٿ٠ӷ ÙÔÔıÂÙËıÒ ¯ÚÔÓÈο Î·È ÂÂȉ‹ ÈÔ ¿Óˆ ·ÚÓ‹ıËη ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·›ÎÙ˘, ı· Û·˜ ˆ ˆ˜ Û ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë Franman S.A ı· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È

ÙÔÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ›. ™ÙÔ yachting fi¯È. ∂›Ì·ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÓfiÌ·ÛÙÂ. ™›ÁÔ˘Ú·, fï˜, ¤¯Ô˘Ì ٷ Û¯¤‰È·, ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· Á›ÓÔ˘ÌÂ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÌÈÎÚ¿ ÛοÊË, ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÒÚ· Ù· 70 fi‰È· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. Œ¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË High End ·ÁÔÚ¿ Î·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛοÊË Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. Δ· ÛοÊË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛηÊÒÓ Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô ÂÏ¿Ù˘ Ì·˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ, ηıÒ˜ Ë Franman Land Development ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜. Δ· ÚÒÙ· Ì·˜ projects ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. √fiÙÂ, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒ-

ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌËÓ Û·˜ ·Ú·ÍÂÓ¤„Ô˘Ó Ù· 7 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ı¤Û·Ì ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ì·˜ Ï¿ÓÔ, ηıÒ˜ ˙ÒÓÙ·˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì °È·ˆÓ¤˙Ô˘˜ ¤Ì·ı· Ó· ÂÎÙÈÌÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Û·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÚÔÛ·ıÒ ¿ÓÙ· Ó· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›Ûˆ... LB&S: ∫‡ÚÈ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜, Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Î·È ı· Ì·˜ ÂӉȤÊÂÚ ӷ Ì·˜ ›Ù ÙËÓ ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÎÈ ÂÁÒ. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Û·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ‡ÏË ÙÔ˘. ™·˜ Û˘Á¯·›Úˆ ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ˘¿ Û·˜ Î·È Û·˜ ‡¯ÔÌ·È Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜.

∂›Ó·È ηÏfi Ó· ÍÂÎÈÓ¿˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

103


S E A s t o r y

104

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


Don Joel Aronow

Don Joel

Aronow ª ‡ ı Ô ˜

· Ó Ô È ¯ Ù ‹ ˜

ı ¿ Ï · Û Û · ˜

Δ√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

™ÙȘ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1987, ÔÈ Times Ù˘ ¡¤· ÀfiÚ΢ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ «ıÚ‡ÏÔ˘» ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙÔ˘ Donald Joel Aronow. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ÔÚ›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Aronow Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔ ª·˚¿ÌÈ ÙˆÓ ∏¶∞. ™Ù· 59 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ô Donald Aronow ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ·ÎÌ·›Ô˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ◊‰Ë, ·fi ÌÈÎÚfi˜, ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ 1961 ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ New Jersey Î·È ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ Miami, ÁÈ· Ó· ÂȉÔı› ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ¯fiÌÈ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛηÊÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ÛηÊÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ Formula Marine, ÙËÓ ÔÔ›· Ô‡ÏËÛ ÙÔ 1964, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ fï˜ ÂΛ. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ Donzi Marine Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë Magnum. √ Aronow ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛοÊË Ô˘ ÓÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·Û›ÁÓˆÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ªÔÈÚ·›·, ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Aronow ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈ-

ÙÈÎÒÓ. ∫·ıÒ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Ô˘ Ï¤Ô˘Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù· ÛÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÓÙ· fiÙÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë Ó·˘ÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· Ù·¯‡ÏÔ· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜. ŒÙÛÈ, Ë ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ Aronow ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ÛÈÏ›˜, Û½¯Ë‰Â˜, ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ George Bush senior, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÙÚ¿ Î·È ‰Âο‰Â˜ «ÓÔÓÔ‡˜» Ù˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˘ οÛÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘, ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. To 1969 o Aronow ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÂÊÙ¿ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÓÔÌ· «V Cigarette». ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ·, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·¯Ù‡ËÙÔ, Ô Aronow Î·È ÙÔ ÛοÊÔ˜ Cigarette ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ŸÏÔÈ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· offshore Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Aronow, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Donzi, Magnum ‹ Cigarette. ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

105


S E A s t o r y

¢ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È Ô Aronow “ÂÙ¿ÂÈ” Úfi˜ ÙË Ó›ÎË Ì ¤Ó· ÚˆÙfiÏÂÈÔ -ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ- ÛοÊÔ˜ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· –Ê˘ÛÈο- Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Ë Ì·Ê›·, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ fiÙÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ·ÛʷϤ˜. √È ÙÈ̤˜ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È, ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÛοÊË ÙÔ˘ Aronow ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ΛÓËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ΔÔÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÏÔÈfiÓ fi¯È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ… Û˘ÓÂÙ›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ·ÎfiÌ· Ù·¯‡ÙÂÚ· ÛοÊË, ÒÛÙ ӷ ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÓfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ. ŒÙÛÈ, Ô Aronow ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Blue Thunder Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÔÌÒÓ˘ÌˆÓ catamaran ÛηÊÒÓ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· fï˜ Ô˘Ï¿ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ì·˙› Ì ÙÔ ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜, Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ… ∞˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «Blue Thunder», ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Thomas Burdick Î·È Charlene Mitchell, ÂÍËÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ·Ù› Ù· ÛοÊË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÙ¤ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ Û ÂÈÛ΢¤˜, ·Ú¿ Û ηٷ‰ÈÒÍÂȘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 106

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

√È ‰‡Ô ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô Aronow ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛοÊË ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∞ӷʤÚÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ ·Ô‰Âȯı›, fiÙÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ›¯Â «ÛÙÚÈÌÒÍÂÈ» ÙÔÓ Aronow, Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı·

ªÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙȘ ÚÒÙÂÛ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù·¯‡Ù·ÙˆÓ ÛηÊÒÓ. √ Aronow ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ÈÛ¯‡˜ ·fi 6 Â͈Ϥ̂Ș.


Don Joel Aronow

Donald Aronow

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Gregory C. McIntosh, ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2000, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Georgia, ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ù· ·Ú¿‰ÔÍ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Piri Reis. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÈ· ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı›, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·fi ·Ó·¿ÓÙËÙ· ŒÓ· Donzi Magnum ۯ‰›·Û˘ Aronow, ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÂÓ›ÔÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛοÊË.

¤‰ÈÓ ηٿıÂÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÛ· ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ì·Ê›· ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ÔÙ¤ Ó· ÂÈ Ï¤ÍË, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ô ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ – ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÈÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ›¯Â ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Blue Thunder Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞˘Ùfi, Ë Ì·Ê›· ÙÔ ÂͤϷ‚ ˆ˜ ¯ıÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÂÍfiÓÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÙÔ «Blue Thunder», Ô Aronow ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÛηÊÒÓ Ù˘ Ì·Ê›· –Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ÙÔ ÔÈfiÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘- ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙË Ì·Ê›·. ∞fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ÛοÊË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÚ˘ÏÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È Ë ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ·¤ÊÂÚ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ –˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜- ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Aronow ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ̷̠ÊÈfi˙ÈÎÔ ÙÚfiÔ ›Ûˆ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ «Â›¯Â ÏÂڈ̤ÓË ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘». Δ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ fï˜ Î·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ Aronow ı· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·.

O Aronow ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1927 Î·È Ó¤Ô˜ ·ÎfiÌ·, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔ New Jersey. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Û›· 2.000.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ô˘, ÁÈ· ÙÔ 1955, ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ÔÛfi. °È· οÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÍ‹ÁËÛ Â·ÚÎÒ˜ Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ¤Ê˘Á ÙfiÙÂ Î·È ‹Á ÛÙÔ Miami. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¿ÓÂÛ˘ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·Á·Ô‡Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛηÊÒÓ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÈÙ›‰· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ÕÏÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ˘fiÎÔÛÌÔ, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ –Î·È Ì ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ. ŸÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÛÙËÓ Ó¤· ÙÔ˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛηÊÒÓ. √ Aronow ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙÔ Miami ÛÙȘ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1987, ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

107


Gadgets

™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË

L U X U R Y

B O A T ã S

T√À ™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

∫¿ı ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ ÚÔۂϤÂÈ Û Û‚·ÛÙfi ·ÚÈıÌfi ˆÏ‹ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ› Û ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. ™Â Ï›ÁÔ ı· ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙËϤʈÓÔ, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, GPS, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ú·‰ÈfiʈÓÔ, video, mp4 Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô, ı· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ entertainment docking station ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Ì·˜. ∫·Ê¤; ¶Ôχ Èı·Ófi Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î·È espresso, Ì ¤ÍÙÚ· ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡.

Sony "Rolly"

Mobile Sound

Δ¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο, Û˘ÓÙËÚËÙ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ÊÔÚËÙ¿ ˯›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ΔÒÚ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ‹ ÙÔ mp3 player ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ Û˘ÓÔ‰fi, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ... ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›·. ΔÔ Rolly Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÂÚˆʈÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˯›ˆÓ Ì ̷ÁÓ‹Ù˜ ÓÂÔ‰˘Ì›Ô˘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ÁÈ· 5 ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ Rolly ÌÔÓ·‰Èο Â›Ó·È Ë ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù οÙÈ Û·Ó Ì›· ÌÈÎÚ‹... ÓÙ›ÛÎÔ Ô˘ ÙËÓ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ Û·˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Û‡ÚÌ·Ù· ÛÙÔ Rolly ̤ۈ Bluetooth. ∫·È ·›˙Ô˘Ó Î·Ï¿! www.sony.gr

108

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

Samsung MULTIMEDIA PHONE

Omnia SGH-i900

Ÿ,ÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Omnia Ù˘ Samsung. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· Windows Mobile 6.1 ÙÔ Omnia Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· ۯ‰fiÓ Ï‹Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Office Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÊÔÚËÙ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË: ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ 5Mpixel. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ GPS Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· «‰Â›ÍÂÈ» ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ̤ۈ Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘ 3,2 ÈÓÙÛÒÓ. ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·˘Ùfi ·Î¤ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ÛÙÈÏ¿ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·, Ì ÔıfiÓË ·Ê‹˜, Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÈÔ Û˘Ì·Á‹ Î·È ÂÚÈÛÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ iPhone. www.samsung.gr


Fujitsu Siemens Amilo Mini Pocket PC

°È· fiÛÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi, ¢¤ÏÈÎÙÔ, ÌÈÎÚfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÈÛ¯˘Úfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ Amilo Mini ‹Úı ÁÈ· Ó·... ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜! ªÂ Ï¿ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 17,5 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ «ÌÈÎÚfi» Ù˘ Fujitsu Siemens ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Intel Atom Ô˘ ÙÔ Ô‰ËÁ› Û ·˘ÙÔÓÔÌ›· ̤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË 8,9 ÈÓÙÛÒÓ. ªÂ ‚¿ÚÔ˜ ÌfiÏȘ 1kg, ÙÔ Amilo Mini Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ (WLAN, UMTS), ÌÈÎÚfiʈÓÔ, οÌÂÚ· HDD 60GB, 80GB ‹ 120GB Î·È ÂÈϤÔÓ ‰¤¯ÂÙ·È ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚ›·˙ÂÈ Ì οı ۷˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË!

NEC

Image Maker

NP905

∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Î¿ı ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â›Ó·È Ì›· ÎÔÈÓ‹ Î·È ¿ÁÈ· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∏ ··›ÙËÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ÚÔ‚ÔϤ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· «‰ÒÛÂÈ» ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿. √ NP905 ‚·Û›˙ÂÙ·È Û 3LCD 1024x768pixels Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· 3.000 Ansi lumens! ΔËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô scaler Ù˘ HQV, ÂÓÒ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›·. √ NP905 Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi USB WLAN ·ÓÙ¿ÙÔÚ·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰È·‰ÈÎÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Vista Â›Ó·È Ù‡Ô˘ plug n play. ∞Ó Û ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÔÚËÙfi˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ì ÂȉÈ΋ Ï·‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘.

Panasonic FULLL HD

HDC-HS100

∏ ÚÒÙË Î¿ÌÂÚ· Ù˘ Panasonic Ì ÙÚÂȘ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ MOS Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· camcorder ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜. ∏ HS100 Â›Ó·È ˘‚ÚȉÈ΋ Î·È ·ÔıË·ÛÂÈ Û ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ 60GB ÛÙÔ ÊÔÚÌ¿ AVCHD Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û οÚÙ· SDHC ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 8GB Ë ÔÔ›· ÂÚÂȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ. ∏ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ MOS Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿ÌÂÚ·, Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙȘ οÌÂÚ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È¿ÛË̘. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ video Á›ÓÂÙ·È Û Ï‹ÚË ·Ó¿Ï˘ÛË 1920x1080 ̤ۈ ÂÓfi˜ Ê·ÎÔ‡ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Leica, ÔÙÈο ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Î·È Ì x12 Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘. ∏ HS100 ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î·È ÊˆÙÔÌÂÙÚ› Û ·˘Ù¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÛÔ ÈÔ ÎÔÌ„¿ Á›ÓÂÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÎËÓ¤˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÂÍÔ̷χÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Intelligent Contrast Control. ª›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ «ÌÈÎÚ¤˜» (Û ̤ÁÂıÔ˜) οÌÂÚ˜. www.panasonic.gr

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

109


L U X U R Y

B O A T ã S

Gadgets

Sony

DSLR-A900

Top Machine

N85

Nokia Phone... Also

To Ó¤Ô multimedia computer Ù˘ Nokia ı¤ÙÂÈ Ó¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙË ÊÔÚËÙ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ ¡95 Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ̛· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔıfiÓË 2,6’’ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ OLED Ì Ôχ ˘„ËÏ‹ ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∂›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ music player Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÂÓۈ̷و̤ÓÔ FM transmitter, οÌÂÚ· 5Mpixel Ì ÔÙÈο Ù˘ Carl Zeiss Ì ۇÛÙËÌ·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ÁˆÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ηÈ, Ê˘ÛÈο, navigation. ∏ ‰È·Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi 3.5G HSDPA Î·È Wi-Fi. ΔÔ slide ·˘Ùfi ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ (Ó·È, Â›Ó·È Î·È ÙËϤʈÓÔ!) ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹ Î·È ¿ÚÈÛÙË ·ÈÛıËÙÈ΋, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ¿„ÔÁ· Ì ÙÔ ÛÙÈÏ, ·ÚΛ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ˆ˜! www.nokia.gr

110

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

£¤ÏÂÙ ӷ ·Ôı·Ó·Ù›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ dSLR Û‹ÌÂÚ·; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ «Ó·È» Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Î·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈı˘Ì›·. ∏ Ó¤· dSLR Ù˘ Sony Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÌfiÓË ·ÁηÛÌ›ˆ˜ Ì˯·Ó‹ Ì ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÈÛıËÙ‹Ú· 24,6Mpixel! √Ùȉ‹ÔÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ··Ú¿ÌÈÏÏË ÔÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ – ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘ Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÊÈÏÌ – ·ÈÛıËÙ‹Ú· CMOS Ù˘ ·900. √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ Ï‹„˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 5fps Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û Ï‹ÚË ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂÓÒ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÂÈÛÎfiÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Intelligent Preview. H ·900 ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ê·ÎÔ‡˜ Ù˘ Carl Zeiss ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ maximum. www.sony.gr

Microsoft Arc Mouse

GREAY MOUSE

∞Ó ÙÔ Arc ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ› ÚÈÓ Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο mouse Û›ÁÔ˘Ú· ı· ›¯Â ÂÊ¢ÚÂı› Ì›· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ·˘Ù¿. ΔÔ Î˘ÚÙfi «ÔÓÙ›ÎÈ» Ù˘ Microsoft Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ı¤ÏÂÈ ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÊÔÚËÙfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. ΔÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ Arc Mouse Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÂÚfi Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È fiÌÔÚÊÔ. ¢ÒÛÙ ÛÙÈÏ ÛÙÔ laptop Û·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜. www.mshardwareguide.comL U X U R Y

B O A T ã S

Ultimate Items

2. TW Steel H Ó¤· Ìfi‰· ÛÙ· jumbo size ÚÔÏfiÁÈ· ‹Úı ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! M ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ¢·Ó›· Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÛÙȘ οÛ˜, Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 37 ¤ˆ˜ 42 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÛÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ·fi 45 ¤ˆ˜ 50 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÛÙȘ ·ÓÙÚÈΤ˜, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· TW Steel ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ fun ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ∏ TW Steel, ·Ó Î·È Ó¤· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·, ηٿÊÂÚ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ÛÙ· ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË ÌÔÓ٤Ϸ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· Û ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì ˯ËÚÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙ˘ Ô‰‹ÁËÛ˘. O ΔfiÌÌÈ ƒÔÌÚ¤ÓÙÔ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 10 ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÂÓ›ÛÙ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ∫¿È˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ, ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËı› ·fi ÙËÓ TW Steel ÌÂ Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜. º¤ÙÔ˜ Ë TW Steel Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Dakarsport ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞1GP. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ – ÙËÓ Canteen Style, ÙËÓ Goliath, ÙËÓ Grandeur Î·È ÙËÓ TECH – , ΢ڛ·Ú¯Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏ›˜ ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó Î·È ÙÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Î¿ı ÚÔÏÔÁÈÔ‡, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ trend ÛÙËÓ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ oversize casual ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∫¿ı TW Steel ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ¿Ô„Ë, rock ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÙÈÏ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ. DCSA ΔËÏ.: 210-9644880

3. The Glenlivet Nadurra H £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ malt Ô˘›Û΢. £· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÕÁÈÔ ¢ÈÛÎÔfiÙËÚÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Û ‰Ú˘›Ó· ‚·Ú¤ÏÈ· ÁÈ· 16 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·ÚÙÂÚÈο ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı› Û fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤ÎÙ·Ú ·fi ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰È¸ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË Á‡ÛË ÙÔ «‰ÂηÂÍ¿ÚÈ» ÙÔ˘ Glenlivet ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÛÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤Ó· malt Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÈÏ·Í¿ÚÂÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ̤ڷ. ◊ fiÙ·Ó ·Ï¿ ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ÂÏ·ÊÚ¿ ÊÚÔ˘ÙÒ‰Ë, Á‡ÛË Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÚˆÌ·. Pernod Richard Hellas, ÙËÏ.: 210-6601400

112

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

2. 3.


∏ ˙ˆ‹

Â›Ó·È ˆÚ·›· T√À ¶∞¡Δ∂§∏ £∂√Δ√∫∞Δ√À

∞ ¡ Δ ∂ Ã ∂ Δ ∂ ;

TÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ (¿ÓÙ·). ∫·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ·Ú·Î¿Ùˆ, Ù· ÔÔ›· Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÙÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· Lamborghini Ì ¤Ó· Ô‡ÚÔ ‹ ¤Ó· ˯›Ô. ∫È’ fï˜. √ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È Ì ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó!

1. Lamborghini Estoque √È πÙ·ÏÔ› ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· Ì·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÂ„Ë ÚÈÓ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÌfiÏÈη Ù›˙ÂÚ˜ ·fi ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ Lamborghini. K·È ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· Ì·˜ ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Estoque, Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∫·È fi¯È ¿‰Èη! ∏ Ì˘ıÈ΋ Ê›ÚÌ· Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 4ı˘ÚˆÓ GT ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ì ¤Ó· Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ DNA Ù˘ «Lambo» Ì ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÚÙÌ·Áο˙. ø˜ concept car, ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 5,15 ̤ÙÚ· Û ̋ÎÔ˜, ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ÙÔ 1,99 Ì. Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÔ 1,35Ì.. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·fi ˘¿Ú¯ÂÈ Ô V10 Ù˘ Gallardo LP-560 Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 5,2 Ï›ÙÚ· Î·È ÈÛ¯‡ 560 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 8.000 Û.·.Ï., ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î›ÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô‡˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Porsche Panamera, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È Ì ˘‚ÚȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ‹ Ì ¤Ó· ·Ó›Û¯˘ÚÔ diesel Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ TDI. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ë Estoque ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› fi¯È ·Ï¿ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙË Ì˘ıÈ΋ Lamborghini… www.tridentcars.gr

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

113


L U X U R Y

B O A T ã S

Ultimate Items

4.. 5.

6..

7. 4. Romeo Y Julieta Churchill ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi˜ Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ ‰Â ı· Ì›ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Romeo Y Julieta Churchill. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ÌÔÓ·‰Èο, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ù·Ì¿ÎÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ Î·È ÙË ¡ÈÎ·Ú¿Ô˘·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ˜ ηÓfi˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∏ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ Ì ·˘Ù¿ Ù· Ô‡Ú· ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ humidor Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÂΛӘ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜. •¤ÚÂÙ ÂÛ›˜... www.habanos.com

5. Sealife Cameras √ ‚˘ıfi˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ì·Á›· Î·È ı· ‹Ù·Ó Îڛ̷ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛÂÙ Û ÂÈÎfiÓ·. √È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ Sealife ÚˆÙÔÔÚÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ˘Ô‚Ú‡¯È· ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·. ªÂ χÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ··ÈÙËÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Â›Ó·È Â‡ÎÔϘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÍÂÓˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ‚·ıÂÈ¿ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. www.sealife-cameras.com

6. Speakercraft LCR3 ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ design ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ù˘ Speakercraft ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë Ù¤ÏÂÈ· ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë È‰·ÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜. ¶ÚˆÙÔÔÚȷο ·fi οı ¿Ô„Ë, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÓÙȯÔÈÛÌ¤ÓˆÓ Ë¯Â›ˆÓ, fiÓÙ·˜ ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ·ÓıÂÎÙÈο, ¯ˆÚ›˜ fï˜ η̛· ˘Ô¯ÒÚËÛË Û ı¤Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜. ∫ÔÚ˘Ê·›· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ (ÎÒÓÔÈ ·fi Τ‚Ï·Ú Î·È ÙÔ˘›ÙÂÚ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘-Ì·ÁÓËÛ›Ô˘) Î·È È‰·ÓÈÎfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÙ·È ÙÔ home cinema. www.speakercraft.com

7. Handpresso Wild ∏ ÊÔÚËÙ‹ Û˘Û΢‹ Wild Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Handpresso Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ù˙›ÓÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÂÛÚ¤ÛÛÔ. ªfiÓÔ Ô˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ÙÚ›„ÂÙÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı‹ÎË ÙÔ Ê˘Û›ÁÁÈÔ ÙÔ˘ ηʤ Î·È Ì ÌÈ· ΛÓËÛË Ó· ¤¯ÂÙ ¤˘ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Á‡ÛË Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ Âı›ÛÂÈ. ΔÒÚ· ÌÔÚ›Ù ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ· Ó· ¤¯ÂÙ ÂÛÚ¤ÛÛÔ. ªÂٷʤÚÂÙ ‡ÎÔÏ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÌËÓ Î¿ıÂÛÙ ¿ÏÏÔ. ™‡ÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ. ¢Â ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙÂ... ΔËÏ.: 210-9478700

114

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


22

™·ÓÙÔÚ›ÓË ¶APOY™IA™H:

AUDI Q5 SUBARU TRIBECA SUZUKI GRAND VITARA 3.2S U V W O R L D

¶¿ÚÙ ٷ ‚Ô˘Ó¿! ™ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·! ªÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Îԇ̠ÙÔ Ó· ÌËÓ ÙÚÂÏ·ıԇ̠ʷÓÙ¿˙ÂÈ ·‰‡Ó·ÙÔ. ¢Â ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ Î·È Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο Ù· ‰¿ÛË Î·È ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ∂ÏÏ·‰›ÙÛ·˜ Ì·˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÔÈ ·¿‰Â˜, ÔÈ ÌÔÓ¤˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ÔÈ ÈÂÚ¤˜ Ì›˙Ó˜ Ó· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó. ∞Îԇ̠ÁÈ· ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ‰·ÛÒÓ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÏÈÌÓÒÓ Ì ·Î›ÓËÙ·, Û ϛÁÔ ÔÈ ·¿‰Â˜ ı· Ì·˜ Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, Ù· „¿ÚÈ· ·fi ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜, ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÔÈ ›‰È˜ (¿ÏψÛÙ ÌÂÚÈο ÓËÛÈ¿ Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë η·ÚˆÌ¤Ó·) Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ì·˜ Î·È Ù· ÙËÓ¿ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ. ∫·È ÚˆÙ¿ÌÂ: Ô˘ ‚·‰›˙Ô˘Ì ·ÚÈÔÈ; ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô Ê˘ÛÈÎfi˜

Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÌÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙfiÙ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘; ∞‰È·ÊÔÚԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏԇ̠ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ·˘Ùfi ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚¿. ªÂ ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ªÂ ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÈ ‹Ù·Ó ‰¿ÛÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÌÂÛfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·¤Ú·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ì·ÛÙ ‰¤ÛÌÈÔÈ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÔÁˆÓ Î·È ˆÊÂÏÈÌÈÛÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Ì·˜. ΔÔ Î·Ú¿‚È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ì·˜ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ·‡Ù·Ó‰ÚÔ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ı¤ÏËÛË Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ. ∞˜ οÓÔ˘Ì οÙÈ fï˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÔ. ™ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÔ¯ÒÓ Ì·˜ Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ʇÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi Ù· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÎÂÏÈ¿ Ì·˜, Ó· ÍÂ·ÚοÚÔ˘Ì ٷ Ù˙È ·fi Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂οÏ˘ Î·È Ó· ¿-

ÚÔ˘Ì ٷ ‚Ô˘Ó¿. ªÂ Û‚·ÛÌfi Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍË Ó· ‚ÚÂıԇ̠·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì Ì ηٷÓfiËÛË Ù· ·ÂÏÈṲ̂ӷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁÓÔÔ‡ÌÂ. ∏ ʇÛË ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÙË Ê‡ÛË. ŸÙ·Ó ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì fiÏÔÈ ·˘Ùfi, ÙfiÙ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √È ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎfi ̤ÏÏÔÓ Ú¿ÛÈÓÔ. ™Â ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË, ¤Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì·: Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ı· ÌÔχÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È Ê˘ÛÈο Ù· SUV ›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Hyundai ix55 ‹ ÙÂÙڷΛÓËÙË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·˜ MINI Î·È ÙÔ

Toyota Urban Cruiser, ÙÔ... ÌÈÎÚfi RAV4. º˘ÛÈο Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌÈÎÚ¿ ›ӷÈ. ΔÔ Subaru Tribeca Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÃÃL, ÂÓÒ ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Audi Q5 Î·È ÙÔ ÊÚÂÛηÚÈṲ̂ÓÔ Suzuki Grand Vitara ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ÙÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. ∫·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ SUV Û·˜ ÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ ™·ÓÙÔÚ›ÓË, Ì ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŸÛÔ Î·È ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ÙÔ ÓËÛ› Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜. ΔÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ «¤Û·Û» Î·È Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·. ∞Ó Î·È ‰Â Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ Ï¤Ì ‹ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÌÂ, ¿ÓÙ ηÏfi ¯ÂÈÌÒÓ·! ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

117


L U X U R Y

S U V ã S

News

Crossover Concept MINI COOPER

ΔÔ ªπ¡π ¿ÂÈ ‚Ô˘Ófi

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔ Ó¤Ô MINI Crossover Concept, Ë SUV ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎÔ‡ Ì›ÓÈ Ù˘ BMW. ∏ ٤ٷÚÙË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ªπ¡π, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÙÔ cabriolet Î·È ÙÔ Clubman, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009. •ÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· 4 ̤ÙÚ·, Â›Ó·È Ï·Ù‡ÙÂÚÔ Î·È Ê˘ÛÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ªπ¡π, ÂÓÒ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Clubman ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ fiÚÙ˜ ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Î·È ‰˘Ô ·Û‡ÌÌÂÙÚ˜ fiÚÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, Ì ÙËÓ ›Ûˆ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ›Ûˆ. ΔÔ ªπ¡π 4x4 ‰È·ÙËÚ› ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‚·ÛÈ΋ ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘, fiˆ˜ Ù· ÙÚ·‚ËÁ̤ӷ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È „ËÏ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·, Ë Ó¤· Ì¿Ûη, Ù· Ï·˚Ó¿ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Ï·ÛÙÈο, ÔÈ Ú¿Á˜ ÔÚÔÊ‹˜, Ë ·˘ÍË̤ÓË

·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ‡·ÚÍË ÌfiÓÈÌ˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Crossover ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÊfiÚ̘ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi fiÚÁ·ÓÔ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi «Î¤ÓÙÚÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡» ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÂӉ›ÍÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ˘ ̤ۈ laser! www.bmw.gr

ŒÙÔÈÌÔ ÙÔ ÌÈÎÚfi RAV4 ΔOYOTA URBAN CRUISER ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ SUV Ù˘ Toyota, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙË Áο̷ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜. ΔÔ Urban Cruiser, fiˆ˜ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ı˘Ì›˙ÂÈ Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ RAV4, ·ÏÏ¿ ÔÈ «Ì·˙Â̤Ó˜» ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÛ·›Ô SUV Ù˘ Toyota. EÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÙÔ˘ÚÌÔÓÙ›˙ÂÏ ÎÈÓËÙ‹Ú· 1.4 D-4D, ηıÒ˜ Î·È Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘.

www.toyota.gr 118

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

HYUNDAI ix55

¢Ô‡ÚÂÈÔ˜ ÿÔ˜ μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Veracruz, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2007 ÛÙȘ ∏¶∞, ÙÔ Hyundai ix55 Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ SUV Ù˘ ÎÔÚ¿ÙÈ΢

Ê›ÚÌ·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÙ˘¿ ÙȘ fiÚÙ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Hyundai Ì ÙÔ ÚfiıÂÌ· «i» ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ (i10, i20 Î·È i30 Ù· ¿ÏÏ· ÙÚ›·) ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙ· ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÛÎÔfi Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÁÔ‡ÛÙÔ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 4,840 ̤ÙÚ·, ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù0 1,945 ̤ÙÚÔ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ 1,75 ̤ÙÚÔ ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 2,805 ̤ÙÚ·. ŒÓ· ·fi ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ SUV Â›Ó·È Ë ÂÙ·ı¤ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiˆ˜ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ¿ÓÂÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ΔÔ 7-ı¤ÛÈÔ iX55 Â›Ó·È ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë 3Ë ÛÂÈÚ¿ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Èψı› Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 598 Ï›ÙÚˆÓ. °È· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Ú˘¯ˆÚ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·‰ÈψıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ›Ûˆ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ÒÚÔ 2.457 Ï›ÙÚˆÓ. °È· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ V6 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ÚÌÔÓÙ›˙ÂÏ ·fi‰ÔÛ˘ 240 ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi Ù· 0 ÛÙ· 100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 10’’,4. ™ÙȘ ∏¶∞ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Veracruz ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó V6 3,8 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ 260 ›ˆÓ, o ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∏yundai Motor Europe «ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ SUV Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜». www.hyundai.grL U X U R Y

S U V ã S

News

Cayenne S Transsyberia SE PORSCHE

πnfiniti FX37

ΔÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·Ú·ÎÏ¿‰È Ù˘ Nissan, Ë Infiniti, Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔ «‚ÂÓȷ̛ӻ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ FÃ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙÔÓ crossover ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. O V6 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ›ӷÈ... ÌfiÏȘ 3,7 Ï›ÙÚˆÓ (·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ V8 5,0 ÙÔ˘ FX50) Î·È 320 ›ˆÓ Î·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ 0-100 ¯ÏÌ/Ò Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û 6’’,8 Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 235 ¯ÏÌ/ÒÚ·.

www.infiniti.com

EURONCAP

BÚ¿¯ÔÈ

∞’ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙ· Áηڿ˙

√ ‰ÈËÂÈÚˆÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Δranssyberia ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Porsche Cayenne. ∏ Ó¤· Cayenne S Transsyberia Special Edition ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Cayenne ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 7.200 ¯ÏÌ. ∏ Transsyberia ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È¯ÚˆÌ›Â˜ Ù˘ (Black/Orange Î·È Crystal Silver Metallic/Orange ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Black/Meteor Grey Metallic ‹ Meteor Grey Metallic/Crystal Silver Metallic ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜) Î·È ÙȘ ԉȤ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ù· ÏÔÁfiÙ˘·, ÙȘ ˙¿ÓÙÂÛ, Ù· 4 ÊÒÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹. ∏ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Cayenne ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 4,8 Ï›ÙÚˆÓ Ù˘

GTS. ªÂ 405 ›Ô˘˜ ÙÔ ‚·Ú‡ ·Ì¿ÍˆÌ· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·fi Ù· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 6,1 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. H Ó¤· Cayenne ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛˆÓ, ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÊԉȷÛÙ› Î·È Ì ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Tiptronic ÙˆÓ Â›Û˘ 6 Û¯¤ÛˆÓ. Ÿˆ˜ Î·È Ë GTS, ¤ÙÛÈ Î·È Ë Transsyberia ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· PASM (Porsche Active Suspension Management), ÙÔ ÔÔ›Ô Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ Î·È ÙÔ ÈηÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ Ì PTM (Porsche Traction Management) Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ SUV! www.porsche.gr

∫ÔÚ¿ÙÈÎËSSANGYONG Â¤Ï·ÛË C200 ¢‡Ô ·fi ¤ÓÙ ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Euro NCAP ‹Ù·Ó Ë Mercedes-Benz M-Class Î·È ÙÔ Renault Koleos . To Á·ÏÏÈÎfi SUV ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠ̠¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ٤ÛÛÂÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˙ÒÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ·ÛÙ¤ÚÈ·. ∏ Mercedes-Benz ª-Class ·Ú›ÛÙ¢Û ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ‹Ú 3 ·ÛÙ¤ÚÈ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ Â˙Ô› Ô˘ ÙË ‚ϤÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó! ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ΤډÈÛ ÌfiÏȘ 1 ·ÛÙ¤ÚÈ...

www.euroncap.com

120

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

To C200 Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ÌÂÛ·›Ô SUV, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi οı ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ SsangYong Ô˘ ͤڷÌ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∫ÔÚ¿ÙÈ΢ Ê›ÚÌ·˜ Ô˘ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙÔÊÂÚfiÌÂÓÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Î·È fi¯È ̠ͯˆÚÈÛÙfi Ï·›ÛÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ì ΛÓËÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÙÔ C200 ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ¿ÙÈÎË Ê›ÚÌ·, ÙfiÛÔ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯Â‰›·ÛË, fiÛÔ Î·È ÙË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∂Êԉȿ˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ‰›ÏÈÙÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· 175 ›ˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÂÍ·Ù¿¯˘ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. www.ssangyong.grL U X U R Y

S U V ã S

News

Q7 V12 TDI™ Ù Ë Ó

ª, ·ÓÙÔ‡! ·Ú·ÁˆÁ‹

Audi

™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ §Ô‡Óقȯ μ›ÏȘ Ù˘ M GmBh, ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ BMW Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜, ı· ‰Ô‡Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ Ã5 Î·È Ã6. Δ· Ã5ª Î·È Ã6ª ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009. www.bmw.gr

VW caddy 4 motion •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÂÏÈο Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Audi Q7 V12 TDI, Ô˘ ÂÎ ÚÔÔ›ÌÈÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÓÙ›˙ÂÏ SUV Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ high tech 6ÏÈÙÚÔ˘ V12 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 500 ›Ô˘˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ 1010 Nm ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fi ÙȘ 1.750 ¤ˆ˜ ÙȘ 3.250 Û.·.Ï. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ıËÚÈ҉˜ SUV, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 20, ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·fi Ù· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 5’’,5 Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 250 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ∏ ηٷӿψÛË Â›Ó·È ÛÙ· 11,3 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ 100 ¯ÏÌ.ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Q7 ͯˆÚ›˙ÂÈ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ Ì¿Ûη, Ù· ÊÔ˘ÛΈ̤ӷ ÊÙÂÚ¿, ÙȘ ˙¿ÓÙ˜ ÙˆÓ 20 Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο 21 ÈÓÙÛÒÓ Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÚ¤Ó· ÙÔ˘. www.audi.gr

Subaru Forester Diesel ∂  È Ù ¤ Ï Ô ˘ ˜ !

ªÂÙ¿ ·fi Ù· Legacy/Outback, Ë Subaru ÙÔÔıÂÙ› Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Forester ÙÔÓ ÚÒÙÔ Boxer diesel ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. √ 2ÏÈÙÚÔ˜ ÙÔ˘ÚÌÔÓÙ›˙ÂÏ ÙˆÓ 147 ›ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ 350 Nm ÚÔ‹˜, ·fi ÙȘ 1.800 – 2.400 Û.·.Ï. Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Ó¤Ô Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛˆÓ. ΔÔ ÓÙ›˙ÂÏ Forester ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ì¤ÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 6,9 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ‰Â ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 170 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. √È ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Forester Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜, ·ÊÔ‡ Ù· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 10,4’’ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 186 ¯ÏÌ/ÒÚ·. www.subaru.gr

122

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∏ ÚÒÙË ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ VW Caddy ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ™·ÏfiÓÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ΔÔ Cadyy 4MOTION ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ˆ˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÙڷΛÓËÛË Ù‡Ô˘ Haldex. ∫ÈÓÂ›Ù·È ·fi ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘ÚÌÔÓÙ›˙ÂÏ 1,9 Ï›ÙÚÔ˘ ·fi‰ÔÛ˘ 105 ›ˆÓ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 165 ¯ÏÌ/ÒÚ·. www.vw.gr

Crash Test America

ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÛ·›ˆÓ SUV ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ (ππ∏S) Û ‰ÔÎÈ̤˜ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘. ΔÔ Ó¤Ô ªitsubishi Outlander Î·È ÙÔ Volkswagen Tiguan ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙˆÈ΋, Ï¢ÚÈ΋ Î·È Ô›ÛıÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ∞Ó¿ÏÔÁ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯·Ó ÙÔÓ Honda CR-V Î·È ÙÔ Subaru Forester. øÛÙfiÛÔ Ù· Jeep Patriot Î·È Jeep Wrangler ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·Ï¿ ·Ô‰ÂÎÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ·˜ Î·È Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ¿ÓÔÈÍ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÛÙ!L U X U R Y

S U V ã S

News

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ TOYOTA HI LUX

ΔÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙÔ pick-up, ΔÔyota Hi Lux, ‰¤¯ıËΠÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ΔÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ 6˘ ÁÂÓÈ¿˜ Hi Lux ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì¿Ûη, ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÌÚfi˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ۯ‰›·Û˘ ˙¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈ-

∞Ó Î·È fi¯È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Ê›ÚÌ·, Ë Hummer ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ∏3. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·fi Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È 2ÏÈÙÚÔ˜, ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ‡ÚÌÔ. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ˆ˜ Ì ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ ıËÚÈ҉˜ SUV ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ÙÒÚ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ 3,7 Î·È 5,3 Ï›ÙÚˆÓ. www.hummer.com 124

LUXURY BOAT & SUV

Ó›Ô˘. ΔÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û 3 ÂΉԯ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û Single Cab, Extra Cab Î·È Double Cab. T· ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ fiÚÙ· ηÚfiÙÛ·˜ Ô˘ ÎÏÂȉÒÓÂÈ. ∂ÂÌ‚¿ÛÂȘ fï˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤Ô˘ ÙÂÙÚ¿ÎÙÈÓÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡ Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù·ÍȉÈÔ‡. √ ÌÔ¯ÏԉȷÎfiÙ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹ÚˆÓ ¤ÁÈÓ ÈÔ ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi˜, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·¤ÎÙËÛ „ËÊȷ΋ ÔıfiÓË. ª¤Û· Û fiÏ·, Ô 3ÏÈÙÚÔ˜ ÙÔ˘ÚÌÔÓÙ›˙ÂÏ ÙˆÓ 171 ›ˆÓ ·¤ÎÙËÛ 16,7 Nm ÚÔ‹˜ ÂÈϤÔÓ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο Ù· 360 Nm. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ 4Ù¿¯˘ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ¤Ó· Ó¤Ô 5 Û¯¤ÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ηÈ, Û οÔȘ ÂΉfiÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ÊÚ¤Ó·. www.toyota.gr

∏ummer H3

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

™‡ÓÙÔÌ· Î·È diesel

BÂÓ˙›ÓË ÁÈ· ÙÔ Kuga

√ ÚÒÙÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ford Kuga, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· 2ÏÈÙÚÔ ÙÔ˘ÚÌÔÓÙ›˙ÂÏ 136 ›ˆÓ. ΔÔ ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ Kuga ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘ Focus ST, ‹ÙÔÈ 2,5 Ï›ÙÚ·, ÙÔ‡ÚÌÔ, ·ÏÏ¿ 200 ·ÓÙ› 225 ›Ô˘˜. ∏ ÚÔ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· 320 Nm ÌÂٷ͇ 1.600 Î·È 4.000 Û.·.Ï. £· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ì Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ 5. www.ford.gr

¡¤Ô SUV ·fi ÙË Lada

¢ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Ë Lada, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· Ó¤Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô SUV Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· CCross, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Renault ªegane. TÔ SUV Ù˘ Lada ı· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. O 2ÏÈÙÚÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 0100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ 8’’ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 192 ¯ÏÌ/ÒÚ·. www.lada.grAUDI AG

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

126

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


Q5

AUDI

Δ Ô

Î · Ï fi

 Ú ¿ Á Ì ·

· Ú Á Â ›

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

ªÔÚ› Ó· ¤Ú·Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ BMW X3, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÌÂÛ·›ˆÓ SUV, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Ó¤Ô Audi Q5 ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¿ÍÈ˙Â Ë ·Ó·ÌÔÓ‹. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ∞4 ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÚ›ÍÂÈ ÁÂÚ¿ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Ó¤· ÊÚÔ‡Ù·, fiˆ˜ ÙÔ Mercedes GLK, ÙÔ Land Rover Freelander2 Î·È ÙÔ Volvo XC60.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

127


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

To Ó¤Ô Audi Q5 Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË -Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi Ù‡Ô˘ ΔorsenÙÔ˘ ∞4.

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ Audi Q5 Â›Ó·È Ó· ÙÔ ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ VW Tiguan. T· ‰‡Ô ÌÂÛ·›· SUV ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ôχو˜ η̛· Û¯¤ÛË, fi¯È ·Ï¿ ÁÈ·Ù› Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ VW Â›Ó·È ÎÔÓÙ‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Golf V. To Ó¤Ô Q5 Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË -Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi Ù‡Ô˘ Δorsen- ÙÔ˘ ∞4. ∏ ÚÒÙË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Audi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ SUV ‹Ù·Ó Û ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ì ÙÔ Q7. ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Q5 ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘. ΔÔ Q5 ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 4,63 ̤ÙÚ· Î·È Â›Ó·È 7 ÂηÙÔÛÙ¿ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ·ÓÙ›·ÏÔ -·˜ ÌËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿ÎÙ˘Ïfi Ì·˜- BMW X3. ∫·È ·Ó ÙÔ Q7 ‹Ù·Ó οˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ Q5 Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ Â‡ÂÙÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ fi„Ë. §ÈÙfi, ·ÏÏ¿ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ηÌ‡Ï˜, ¤ÓÙÔÓË ÎÏ›ÛË Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‡„Ô˜ ÛÙÔ 1,65 ̤ÙÚÔ. ™ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ΢Úȷگ› Ê˘ÛÈο Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÚ·-

Â˙ÔÂȉ‹˜ Ì¿Ûη Î·È Ù· ÌfiÓÈÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· LED ÊÒÙ· ÛÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ ∞4, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Audi. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Q5 Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ۯ‰›·ÛË SUV. ∏ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔ ∞4 Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Î·ı›ÛÂÈ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∏ ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi, Ë Ô‰ËÁÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ A4 ÂÈÎfiÓ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ê˘ÛÈο, Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ˘ÏÈο, Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÙË ÂÚÁÔÓÔÌ›·. 줂·È· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ªªπ Ì ÈÂ˙ÔÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ‰È·ÎfiÙË, ·Ó Î·È ·ÈÛıËÙ¿ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ, ··ÈÙ› ·ÚÎÂÙ‹ ÂÍÔÈΛˆÛË ·ÎfiÌ·. £¤Ì· ¢ڢ¯ˆÚ›·˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ ÙˆÓ 2,81 ̤ÙÚˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÂÈ‚¿Ù˜. Δ· ›Ûˆ η-

ªÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Drive Select Ô˘ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔ Q5. M¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘.

128

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


AUDI AG

™ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ΢Úȷگ› Ê˘ÛÈο Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÚ·Â˙ÔÂȉ‹˜ Ì¿Ûη Î·È Ù· ÌfiÓÈÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· LED ÊÒÙ· ÛÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ. ∏ ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi, Ë Ô‰ËÁÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ· Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ A4 ÂÈÎfiÓ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Ê˘ÛÈο Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ·.

ı›ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 10 ÂηÙÔÛÙ¿ ÂÌÚfi˜-›Ûˆ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ ‹ ÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· Ù· ÁfiÓ·Ù· ÙˆÓ ›Ûˆ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. √ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÛ΢ÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 540 Ï›ÙÚ·. ΔÔ Q5 Â›Ó·È ·Ú¯Èο ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ì 3 ÎÈÓËÙ‹Ú˜: ¤Ó·Ó Ó¤Ô 2ÏÈÙÚÔ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓË-

Ù‹Ú· ÙÔ‡ÚÌÔ ¿ÌÂÛÔ „ÂηÛÌÔ‡, ¤Ó·Ó 2ÏÈÙÚÔ turbodiesel 170 ›ˆÓ (350 Nm ·fi ÙȘ 1.750 – 2500 Û.·.Ï.) Î·È ¤Ó·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô 3ÏÈÙÚÔ V6 turbodiesel 240 ›ˆÓ (500 Nm ·fi ÙȘ 1.500 – 3.000 Û.·.Ï.). ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË Áο̷ ı· ÚÔÛÙÂı› Î·È ¤Ó·˜ V6 ‚ÂÓ˙›Ó˘, Ô˘ ·fi 3,2 Ï›ÙÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ 250 ›Ô˘˜. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Ô 2ÏÈÙÚÔ˜ TFSI, Ô˘ ϤÔÓ ·Ô‰›‰ÂÈ 210 ›Ô˘˜ ÌÈ·˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· AVS Ù˘ Audi ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ‚‡ıÈÛÌ· ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜. ŸÙ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ·Ù¿ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ Áο˙È Ë ‚‡ıÈÛË ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 2 Î·È 5,7 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÙËÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 4.000 Û.·.Ï. Ë ‚‡ıÈÛË Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 11 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ·fi‰ÔÛË. ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Q5, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 1.740 ÎÈÏ¿, Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ (350Nm ·fi ÙȘ 1.500 ̤¯ÚÈ ÙȘ 4.200 Û.·.Ï.), ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. Δ· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 7,2’’ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 220 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ΔÔ Audi Q5 ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹, ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, 40/60 ÂÌÚfi˜-›Ûˆ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ ÙÔ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

129


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

AUDI AG

∫·È ·Ó ÙÔ Q7 ‹Ù·Ó οˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ Q5 Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ Â‡ÂÙÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ fi„Ë.

Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Q5 Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ۯ‰›·ÛË SUV. £¤Ì· ¢ڢ¯ˆÚ›·˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ ÙˆÓ 2,81 ̤ÙÚˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Δ· ›Ûˆ ηı›ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È 10 ÂηÙÔÛÙ¿ ÂÌÚfi˜-›Ûˆ.

130

LUXURY BOAT & SUV

65% Ù˘ ÚÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÌÚÔÛÙ¿, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ›Ûˆ Â›Ó·È 85%. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È 5 Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÔÏÏ·ÏÒÓ ›Ûˆ Î·È Â‰Ú¿˙ÔÓÙ·È Û ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ˘ÔÏ·›ÛÈ·. Δ· ÊÚ¤Ó· Â›Ó·È Ì ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ Î·È ·ÏÔ‡˜ ›Ûˆ. ªÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Drive Select Ô˘ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔ Q5. M¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Áο˙È, ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË S-Tronic (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙÔ 2.0 TFSI). ¢È·ı¤ÙÂÈ 3 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (auto, comfort, dynamic). M·˙› Ì ÙÔ ¤ÍÙÚ· ªªπ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Û ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· individual, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Î·Ï› Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡. ΔÔ Drive Select Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú,ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ì ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË Û¯¤ÛË ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÎÚÂÌ·ÁȤڷ˜. ªÈ· ·ÎfiÌ· ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ Q5 Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘


Q5

ESP ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô ÛÙȘ Ú¿Á˜ ÔÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘! ™ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ Q5 ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙÔ˘. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜, Ô˘ıÂÓ¿ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ Ï›ÁÔ˜. ªÂÙ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË, Ô˘ ÁÈ·

AUDI

Technical Review & Specifications

Eƒ°√™Δ∞™π√ AUDI AG D-85045 Ingolstad Deutschland www.audi.com ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ KOSMOCAR AE §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 566, 164 52 ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: 210 99 81 111 www.audi.gr ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ ΔÈÌ‹ ...................................................... ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯ ............... 222 ¯ÏÌ./ÒÚ· ª‹ÎÔ˜ .................................... 4,629Ì. 1 METPO

™XE¢IA™H OUTSTANDING IMAGESì

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ‰È·Ì‹ÎË ¿ÍÔÓ·. ∂›Ù ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ı ÌÈ· ·fi ÙȘ 7 Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·Ù·, ›Ù Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ̤ۈ paddles ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªÂÙ¿ ¯¿ÚË ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ 0,33, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ Î·È Ë Î‡ÏÈÛ‹ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· ·Ú¿ SUV. To ÙÈÌfiÓÈ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ fiˆ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Audi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÂÚ¿ Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Á¤ÚÓÂÈ ÏÔÁÈο Î·È Û ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ∫·È fiÛÔ Î·Ï¿ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÛÙ· 20 ÂηÙÔÛÙ¿, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Ê˘Á‹˜ Â›Ó·È ÛÙȘ 25Ô . ∏ ÁˆÓ›· Ú¿Ì·˜ Â›Ó·È 17,6Ô. Δ· ÊÚ¤Ó· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔÔ Ó¤Ô Audi Q5 Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÌÂÛ·›Ô SUV. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÂȉfiÛÂȘ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ¯ÒÌ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏËıÒÚ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ηıÔÚÈÛÙ›. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ¿ÓÂÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì·˙› Ê˘ÛÈο Ì ¤Ó·Ó Ì·ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ ·fi ¤ÍÙÚ·. ∞fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ηı›ÛÌ·Ù·, Ë „˘¯fiÌÂÓË/ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÔÙËÚÔı‹ÎË, ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ì ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ›Ûˆ fiÚÙ·˜.

π¶¶√¢À¡∞ª∏

200

450

150

350

100

250

Nm

211 HP

50

350 Nm

HP.

4 ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ 1.984 Î.ÂÎ.

™TP. 1000

2000 3000

4000 5000 6000

*ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ www.audi.gr.

∂¶π¢√™∂π™-∫∞Δ∞¡∞§ø™∏ ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· (‰Ï) ..... 7,2 ΔÂÏÈ΋ Ù·¯. .................................222 ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ª¤ÛË ..... 10,4 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¶fiÏË .......8,5 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Δ·Í›‰È.......7,3 ÏÙ./100 ¯ÏÌ.

∂•√¶§π™ª√™

∞ª∞•øª∞

∞ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡/Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ ............. ¡∞π ¶Ï¢ÚÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔ .............................. ¡∞π ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÎÂÊ·Ï‹˜ ............................... NAI ABS Ì EBD ............................................ ¡∞π ESP ......................................................... NAI À‰Ú·˘ÏÈÎfi Ú˘ıÌ/ÓÔ ‰ÂÚÌ. ΔÈÌfiÓÈ ............ ¡∞π ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ ............................................ ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ .............. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜/›Ûˆ ........... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ηıÚ¤Ù˜ ................................ ¡∞π ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· .............................. EX Cruise control ......................................... ¡∞π ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ .................................. ¡∞π ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ........................................... ¡∞π ¶ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘ ................................. ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ................................ ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ........................ ¡∞π ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ........................................... ¡∞π

ªÂÙ·ÍfiÓÈÔ .............. 2.807 ªÂÙ/¯ÈÔ ÂÌÚfi˜ ....... 1.617 ªÂÙ/¯ÈÔ ›Ûˆ ........... 1.613 ª‹ÎÔ˜ ..................... 4.629 ¶Ï¿ÙÔ˜ .................... 1.880 ⁄„Ô˜ ....................... 1.653 °ˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ .. 25,0Æ °ˆÓ›· Ú¿Ì·˜ ........... 17,6Æ °ˆÓ›· Ê˘Á‹˜ ............ 25,0Æ Min ·fiÛÙ. ·fi ¤‰·ÊÔ˜ ... 200 ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚ. ............ 11,6Ì. Boot ................. 540-1.560 μ¿ÚÔ˜ .............. 1.740 ÎÈÏ¿

∫π¡∏Δ∏ƒ∞™ ¢È¿Ù·ÍË/·ÏÈÓ‰ÚÔÈ ÂÌÚfi˜ ...... ‰È·Ì‹Î˘ / 4 μ·Ï‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ ........................... 4 ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÛÌfi˜ ............................... Î.ÂÎ.1.984 ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¢È·‰ÚÔÌ‹ ................ 82,5 x 92,8 πÛ¯‡˜ (HP) ............................ Û.·.Ï.211/5.500 ƒÔ‹ (Nm) ............... Û.·.Ï.350/1.500 - 4.200 ™˘Ì›ÂÛË .............................................. 9,6:1 ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ... ÕÌÂÛÔ˜ „ÂηÛÌfi˜ + ÙÔ‡ÚÌÔ ªÂÙ¿‰ÔÛË ................... ªfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ∫È‚ÒÙÈÔ ................................ ∏ÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË 7 Û¯¤ÛÂˆÓ ÀÔ/ÛÌfi˜ Û¯¤ÛÂˆÓ .............................. √Ãπ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ ............................... 75L

π∫∞¡OΔ∏Δ∞ ƒÀª√Y§∫∏™∏™ Ì ÊÚ¤Ó·....... 2.400 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤Ó·.... 750 ÎÈÏ¿ ºƒ∂¡∞-∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ºƒ∂¡∞ ∂ÌÚfi˜: ∞ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ¶›Ûˆ: ¢›ÛÎÔÈ Ì ABS, ∂BD, Brake Assist, ∂SP ∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ∂ÌÚfi˜: 5 Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ ‰ÔÎfi˜ ¶›Ûˆ: ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ Δƒ√Ã√π ∑¿ÓÙ˜................... 8 x 18 ∂Ï·ÛÙÈο ....... 235/60 R18

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

131


Tribeca ¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

SUBARU

Δ fi Û Ô › ‰ È Ô Î · È Ù fi Û Ô ‰ È · Ê Ô Ú Â Ù È Î fi

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

To ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Subaru Tribeca ¤¯·Û ÙÔ B9 ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. Œ¯·ÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ¤Î‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘. ∫¤Ú‰ÈÛ fï˜ Û ÛÙÈÏ Î·È ÂȉfiÛÂȘ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ·Ó Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÛÙËÓ ÂΛ ·ÁÔÚ¿, ¤¯ÂÈ Ù‡¯Ë Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫·È ·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Û·Ó Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «Jumbo size»!

132

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. / SUBARU

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

133


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÙÔ Ó¤Ô Tribeca Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· -Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿- Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·ÎfiÌË.

ΔÔ fiÓÔÌ· Tribeca ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÔ in ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «Triangle Below Canal Street».

134

LUXURY BOAT & SUV

ΔÔ Tribeca Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Subaru ÛÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ SUV ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. ΔÔ fiÓÔÌ· Tribeca ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÔ in ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «Triangle Below Canal Street». ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Tribeca ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ ÛÙËÓ πÓÙÈ¿Ó· ÙˆÓ ∏¶∞. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÙÔ Tribeca ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ È¿ÙÛ· – ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô¯‹Ì·Ù·- ÙˆÓ ∏¶∞. ÕÏψÛÙ ÂΛ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ 1,5 ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ SUV ·Ù‹ÛÂÈ fi‰È ÛÙË ÁËÚ·È¿ ‹ÂÈÚÔ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ fiÙ·Ó ‹Úı ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÍÂÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯Â‰›·Û‹ ÙÔ˘, ÂȉÈο ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜, fiÔ˘ Ë Ì¿Ûη ÙÔ˘

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ı‡ÌÈ˙ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. ∏ Subaru ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ «·ÎÔ‡ÛÂÈ» ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ۯÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 7ı¤ÛÈÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘. ÕÏψÛÙÂ Ë Subaru Â›Ó·È Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙ· ÚfiˆÚ· Î·È ÂÎÙÂÓ‹ facelift. Ÿ¯È ˆ˜ ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Tribeca ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿. ÿÛ·-›Û·, ‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÙÔ Ó¤Ô Tribeca Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· -Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ¿- Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·ÎfiÌË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì‚·ÙÈο Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÎÎÂÓÙÚÈο... ∫·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡ B9 ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÌÂ


Tribeca Â›Ó·È ıËÚÈ҉˜. ∂›Ó·È ηٿ ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Tuareg Î·È ÙÔ Grand Cherokee, Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ 5ÔÚÙÔ Land Cruiser Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ Û·Ó Ì¤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ –ÌÂÁ¿ÏÔ˘- ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∞fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ˆ˜ ›¯Â, ÎÚ·∞fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Tribeca ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ˆ˜ ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Â›¯Â, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Û ÎÔÚ˘Ê·›· Â›‰·. ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Û ÎÔÚ˘Ê·›· Â›‰·. ∏ ۯ‰›·ÛË Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔıfiÓË ·Ê‹˜ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ·ÏÏ¿ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·‰›ψÛ˘ ÙˆÓ ›Ûˆ ı¤ÛˆÓ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ οÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ (ÙÔ Tribeca ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ) Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù· ˘„ËÏ¿ Â›‰· ¿ÓÂÛ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ È·ˆÓÈÎfi SUV. ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤·˜ Ì¿Ûη˜, ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÊÒÙˆÓ. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÔÛ΢ÒÓ Â›Ó·È Â·Ó·Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË fiˆ˜ Â›Û˘ Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Î·È Ë ·ÂÚÔÙÔÌ‹. √È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Tribeca. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì fï˜ ÙÔ

Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì fï˜ ÙÔ Tribeca Â›Ó·È ıËÚÈ҉˜. ∂›Ó·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ 5ÔÚÙÔ Land Cruiser Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ Û·Ó Ì¤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ –ÌÂÁ¿ÏÔ˘ÌÂÁ¤ıÔ˘˜.

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. / SUBARU

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

135


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

™ÙËÓ Â˘ı›·, ÙÔ Tribeca ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È Û οÓÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘.

√ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Tribeca Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Û ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÛÙË Ï¿ÛË ‹ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ∫¿ı ¿ÏÏÔ Î·È Ë ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿„ÔÁ· ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·!

∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Tribeca ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. °È· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ 7ı¤ÛÈÔ °È· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ 7ı¤ÛÈÔ Tribeca Ù· ›Ûˆ ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ÂÌÚfi˜-›Ûˆ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘ Ï¿Ù˘, Tribeca Ù· ›Ûˆ ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓ· Î·È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ· ηı' fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ÂÌÚfi˜-›Ûˆ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘ Ï¿Ù˘, ‰È·ÈÚÔ‡ÙÔ˘˜ ÙÔ Tribeca ·›ÚÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ¿ÚÈÛÙ·, ÂÓÒ Ôχ ηÏfi ‚·ıÌfi ·›ÚÓÂÈ Î·È ÌÂÓ· Î·È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ· ηı' fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰¿Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÔÛ΢ÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÚfiÛıÂÙÔÈ ¯Ò- ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ, ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ (ËÏÂÎÙÚÈΤ˜) Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÒÛÙ ÚÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ Ì ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. Ó· ‚Ú›ÛÎÂȘ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ı¤ÛË Ô˘ Û ‚ÔχÂÈ Î·È ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¯ÒÚˆÓ Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹˜ 136

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. / SUBARU


ηı' ‡„Ô˜. √È ¿ÊıÔÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÚ¿ÁÌ·Ù·, ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ fï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Tribeca ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÛÔ Ì ٷ Ì˯·ÓÈο ̤ÚË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 600 Î.ÂÎ. Î·È ¤ÙÛÈ Ô 3,6 -ϤÔÓ- Ï›ÙÚˆÓ, 24‚¿Ï‚ȉԘ Î·È Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ¯ÚÔÓÈÛÌfi boxer ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ 258 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 6.000 Û.·.Ï Î·È 350 Nm ÚÔ‹˜ ÛÙȘ 4.000 Û.·.Ï, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Tribeca Û ¤Ó· ·fi Ù· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· SUV. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Subaru Ù· 0100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 8,9" Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 205 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ™Â οı ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂٷͤÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ™ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÚÂÚ›˙ ‚ÔËıÔ‡Ó ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ۯ¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. √ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Tribeca, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi, Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Û ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÛÙË Ï¿ÛË ‹ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ. ∫¿ı ¿ÏÏÔ Î·È Ë ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿„ÔÁ· ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·! ∞ÚΛ Ó· ÌËÓ ÙÔ ‚¿ÏÂȘ Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ‚Ú¿¯È· Î·È Ï·ÁȤ˜, fiÔ˘ Ê˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ¿ÏÙÈÓ· ÂÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘. ™ÙËÓ Â˘ı›·, ÙÔ Tribeca ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·Ú¿ ÙËÓ Â˘ÌÂÁ¤ıË ÌÂÙˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Û οÓÂÈ Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ (¿Óˆ ·fi 1.800 ÎÈÏ¿) Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘. ™ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Á¤ÚÓÂÈ, ·˘Ùfi ¤ÏÂÈ ¿ÏψÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Ù· ÁfiÓ·Ù· McPherson ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ù· ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ›Ûˆ, Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÚfiÛÊ˘Û˘ Î·È ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË, οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ¿ÚÈÛÙ· ÊÚ¤Ó· ¿ÏψÛÙ Ì ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Û οı ÙÚÔ¯fi. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Ó· ÎÈÓËı›˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ··ÈÙ› ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, η̛· ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÏȯı›˜ ·Ú¿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‡„Ô˜, Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, ‚ÔËı¿ÂÈ fï˜ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı›˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ·Ó ‚¿ÏÂÈ Î·Ó›˜ οو ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Tribeca, ÍÂοı·Ú· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒıËΠ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ¿Óˆ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¢ÚÒ, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ̛· ˘ÂÚÏ‹ÚË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¤Î‰ÔÛË Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ «ÊÔÚÂ̤ÓË» ÂÈÏÔÁ‹, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Subaru.

Tribeca

Eƒ°√™Δ∞™π√

SUBARU

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, SUBARU BLDG Tsunohazu, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan www.subaru.com ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ SUBARU MOTOR HELLAS ABEE §.∫ËÊÈÛ›·˜ 286 152 32 ÷ϿӉÚÈ ΔËÏ.: 210 87 79 000 www.subaru.gr ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞

Technical Review & Specifications

ΔÈÌ‹ ................................ ·fi l 62.900 ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯ ............... 207 ¯ÏÌ./ÒÚ· ª‹ÎÔ˜ .................................... 4,865Ì. 1 METPO

™XE¢IA™H OUTSTANDING IMAGESì

π¶¶√¢À¡∞ª∏

∂•√¶§π™ª√™

∞ª∞•øª∞

∞ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡/Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ ..... ¡∞π/¡∞π ¶Ï¢ÚÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ............................. ¡∞π ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÎÂÊ·Ï‹˜ ............................... ¡∞π ABS Ì EBD ............................................ ¡∞π ESP ......................................................... ¡∞π ÀÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ & Ú˘ıÌ/ÓÔ ÙÈÌfiÓÈ ......... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ ..................... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ .............. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜/›Ûˆ ........... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ıÂÚ/ÌÂÓÔÈ Î·ıÚ¤Ù˜ ................ ¡∞π ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· ............................. NAI Cruise control ......................................... ¡∞π ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ .................................. ¡∞π ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ........................................... ¡∞π ¶ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘ ................................. ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ................................ NAI ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ........................ NAI ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ........................................... ¡∞π

ªÂÙ·ÍfiÓÈÔ .............. 2.750 ªÂÙ/¯ÈÔ ÂÌÚfi˜ ....... 1.580 ªÂÙ/¯ÈÔ ›Ûˆ .......... 1.580 ª‹ÎÔ˜ ..................... 4.865 ¶Ï¿ÙÔ˜ .................... 1.880 ⁄„Ô˜ ....................... 1.720 °ˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ .. -Æ °ˆÓ›· Ú¿Ì·˜ ........... -Æ °ˆÓ›· Ê˘Á‹˜ ............ -Æ Min ·fiÛ. ·fi ¤‰·ÊÔ˜ ..210 ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚ. ............ 11,4 Ì. Boot ............... 450-1.495L μ¿ÚÔ˜ ............... 1.835 ÎÈÏ¿

∂¶π¢√™∂π™-∫∞Δ∞¡∞§ø™∏

∫π¡∏Δ∏ƒ∞™

ºƒ∂¡∞-∞¡∞ƒΔ∏™∂π™

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· (‰Ï) ..... 8,9 ΔÂÏÈ΋ Ù·¯. .................................207 ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ª¤ÛË ..... 11,6 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¶fiÏË ...... 16,2 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛËΔ·Í›‰È.......9,0ÏÙ./100¯ÏÌ.

¢È¿Ù·ÍË/·ÏÈÓ‰ÚÔÈ ÂÌÚfi˜ .......................... ................... ‰È·Ì‹Î˘/6 Û Â›Â‰Ë ‰È¿Ù·ÍË μ·Ï‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ ........................... 4 ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÛÌfi˜ ............................. 3.630 Î.ÂÎ. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¢È·‰ÚÔÌ‹ ..................... 92 X 91 πÛ¯‡˜ (HP) ........................ 258 / 6.000 Û.·.Ï. ƒÔ‹ (Nm) ........................ 350/4.000 Û.·.Ï. ™˘Ì›ÂÛË ............................................ 10,5:1 ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ............. ¶ÔÏÏ·Ïfi˜ „ÂηÛÌfi˜ ªÂÙ¿‰ÔÛË ................... ªfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ∫È‚ÒÙÈÔ ..................... ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ 5 Û¯¤ÛÂˆÓ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ .............................. 64

ºƒ∂¡∞ ∂ÌÚfi˜-¶›Ûˆ: ∞ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ì ABS, EBD, ESP

250

450

350

150

250

Nm

258 HP 350 Nm

50

6 ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ 3.630 Î.ÂÎ.

HP. ™TP. 1000

2000 3000

4000 5000 6000

*ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ www.subaru.gr.

π∫∞¡OΔ∏Δ∞ ƒÀª√Y§∫∏™∏™ Ì ÊÚ¤Ó·....... 3.000 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤Ó·.... 750 ÎÈÏ¿

∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ∂ÌÚfi˜: °fiÓ·Ù· McPherson, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ ¶›Ûˆ: ¢ÈÏ¿ „·Ï›‰È·, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ Δƒ√Ã√π ∑¿ÓÙ˜..................... 8x18 ∂Ï·ÛÙÈο...... 255/55 R18

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

137


Grand Vitara

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

∫·È Í·Ó¿ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· ÙÚ·‚¿

3.2 SUZUKI

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Vitara Î·È ‰¤Î· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Grand Vitara, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ϤÔÓ ÛÙÔ libro d’ oro ÙˆÓ ÙÂÙڷΛÓËÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙÔ 4Ã4 ÛÙË ÌÂÛ·›· ηÙËÁÔÚ›·, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ fiÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙË ‰fiÍ· Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Î·È ¿ÏÈ Û best seller.

138

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


SUZUKI MOTOR CO.

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

139


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ì¿ÍˆÌ·, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó fï˜ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙ˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Grand Vitara Â›Ó·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û˘Ó¯Ҙ.

∏ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÔÊÈÏÔ‡˜ Suzuki Grand Vitara ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈ·˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó η›ÚȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Ì˯·ÓÈο ̤ÚË Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ. μϤÂÙÂ, Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ó· ÙˆÓ SUV ¤¯ÂÈ ·ÁÚȤ„ÂÈ, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÏÏ¿ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È Ë ‡·ÚÍË ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ (1,6 Î·È 2,0) ÂÚÈfiÚÈ˙ ÙË Áο̷ ÙÔ˘ Grand Vitara. ™‹ÌÂÚ· Ë Suzuki ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙË Áο̷ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ì ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÎÈÓËÙ‹Ú· 2,4 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ¤Ó·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ 3,2 Ï›ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ŒÙÛÈ ·Ï¿, ÙÔ Grand Vitara ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ SUV Û ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ·Ì·ÍÒÌ·Ù· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·fi ÙÔ ÙÚ›ı˘ÚÔ 1.600¿ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ 3.2 V6. ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì fï˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ì¿ÍˆÌ·, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó fï˜ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙ˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Grand Vitara Â›Ó·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û˘Ó¯Ҙ. √È ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘, ÂȉÈο ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ Â˙Ô› Û ÂÚ›ÙˆÛË Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ı˘ÚÔ˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 4,03 ̤ÙÚ· (+3 ÂÎ.) Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ˘ Ù· 4,5 ̤ÙÚ· (+3 ÂÎ.). ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· 1,695 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Î·È Ë ·fi140

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

∂ÛˆÙÂÚÈο, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÈÛıËÙ¤˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯Â‰›·ÛË. À¿Ú¯ÂÈ Ó¤· „ËÊȷ΋ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ trip computer ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ù·¯˘Ì¤ÙÚÔ˘.


∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Grand Vitara, ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙË Áο̷ ‰‡Ô Ì˯·ÓÈο Û‡ÓÔÏ· Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 2,4 (ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ) Î·È 3,2 (V6) Ï›ÙÚˆÓ

SUZUKI MOTOR CO.

√È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ Grand Vitara Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ΔÔ Â›Â‰Ô ıÔÚ‡‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ÈÔ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ. ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ 20 ÂηÙÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, fiˆ˜ Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ËÏÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ «ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÏÏ¿˙ÂȘ» ÔÈ ÌfiÓ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì¿Ûη, ÙȘ Ӥ˜ ˙¿ÓÙ˜, Ù· ÂÓۈ̷و̤ӷ ÊÏ·˜ ÛÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ (Quasar Gray Metallic Î·È White Pearl). ÕÛ¯ÂÙ· ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙȘ fiÔȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È fiÛÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi, fiÓÙˆ˜ ÙÔ Grand Vitara ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∂ÛˆÙÂÚÈο, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÈÛıËÙ¤˜. À¿Ú¯ÂÈ Ó¤· „ËÊȷ΋ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ trip computer ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ù·¯˘Ì¤ÙÚÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ë¯Â›Ô ÙÔ˘ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Suzuki ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ë¯ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¢ڇ¯ˆÚ˘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ηÌ›Ó·˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ fiÚÙ˜ Î·È Ó¤ˆÓ ·¯‡ÙÂÚˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ηٿ ‰‡Ô ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÌÈÛfi (Ë Îϛ̷η ÙˆÓ ÓÙÂÛÈÌ¤Ï Â›Ó·È ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋). ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Grand Vitara, ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙË Áο̷ ‰‡Ô Ì˯·ÓÈο Û‡ÓÔÏ· Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 2,4 (ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ) Î·È 3,2 (V6) Ï›ÙÚˆÓ. ŒÙÛÈ, Û˘ÓÔÏÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ¤ÓÙ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰‡Ô ·Ì·ÍÒÌ·Ù· ÙÚÈÒÓ Î·È ¤ÓÙ ı˘ÚÒÓ. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 1,6 Ï›ÙÚˆÓ (Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ 3ı˘ÚÔ ·Ì¿ÍˆÌ·) Â›Ó·È 106 ›ÔÈ, ÙÔ˘ ‰›ÏÈÙÚÔ˘ 140 ›ÔÈ, ÂÓÒ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Âͷ·ÏÈÓ‰Ë ¤Î‰ÔÛË ·Ô‰›‰ÂÈ 233 ›Ô˘˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÎÈ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

141


¶∞ƒ√À™π∞™∏

™ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙÔ Grand Vitara ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· «ÎÏÈλ ÈÔ ¿Óˆ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È fi¯È ¿‰Èη.

ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ fiÚÙ˜ Î·È Ó¤ˆÓ ·¯‡ÙÂÚˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ηٿ ‰‡Ô ÓÙÂÛÈÌ¤Ï.

SUZUKI MOTOR CO.

ÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 2.400 Î.ÂÎ. 169 ›Ô˘˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ VVT, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ÚÔ‹˜ ÙˆÓ 227 Nm ÛÙȘ 3.800 Û.·.Ï. ªÂ ̤ÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 9.0 ÏÙ/100 ¯ÏÌ, Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. √È ÂÎÔÌ¤˜ CO2 Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ÛÙ· 208 ÁÚ/¯ÏÌ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÔ Ó¤Ô Grand Vitara ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 185 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û 11,7’’. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ¤ÓÙ ۯ¤ÛÂˆÓ ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. ∫ÔÚ˘Ê·›· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Grand Vitara ·ÔÙÂÏ› Ô 24‚¿Ï‚ȉԘ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 3.2 Ï›ÙÚˆÓ, Ì 4 ∂∂∫ Î·È ‰ÈÏfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ‚·Ï‚›‰ˆÓ VVT. ∏ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ›ӷ 291 Nm ÛÙȘ 3.200 Û.·.Ï. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 9,3’’. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó

H ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·›ÛıËÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›, ·ÊÔ‡ Ë ‡·ÚÍË ÎÔÓÙÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌfiÓÈÌ˘ ‹ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·fiÏ·˘ÛË. 142

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™


ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÎÈÓËÙ‹Ú·. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜, ·ıfiÚ˘‚Ô˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 Û¯¤ÛˆÓ, ÚÔ¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Grand Vitara. ™ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙÔ Grand Vitara ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· «ÎÏÈλ ÈÔ ¿Óˆ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, fi¯È ¿‰Èη. ¶·ÚãfiÙÈ ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Â›Ó·È ÂÎÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ Î·È Û·Ó ÊÈÏÔÛÔÊ›· ۯ‰›·Û˘ ı˘Ì›˙ÂÈ –Î·È Â›Ó·È- ¤Ó· SUV ¯ˆÚ›˜ ͯˆÚÈÛÙfi Ï·›ÛÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ «ÎÔÓÙfi» ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ‹ ÛÙËÓ Ú˘ÌÔ‡ÏÎËÛË. ™ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ë ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi ηٷӤÌÂÈ ÙËÓ ÚÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜, Û ·Ó·ÏÔÁ›· 47:53, ÂÓÒ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· «ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜». ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ˘ÔÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ (Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 1,6 Ï›ÙÚˆÓ) Â›Ó·È ϤÔÓ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÔÚ˘‚҉˜ Î·È Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·ÏÏ·Á¤˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ›Ûˆ ‰È·ÊÔÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Î·È Ó¤Ô ˘ÔÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ÌÔ¯ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ˆÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË Â›Ó·È Ó¤Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ·›ÛıËÛË. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ Grand Vitara Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ΔÔ Â›Â‰Ô ıÔÚ‡‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ÈÔ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘. ºÚÂÓ¿ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÛÙÚ›‚ÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ì¤Û· Û fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙȘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜. H ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·›ÛıËÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›, ·ÊÔ‡ Ë ‡·ÚÍË ÎÔÓÙÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌfiÓÈÌ˘ ‹ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È Û¿ÓȘ ÛÙÈÁ̤˜ ·fiÏ·˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ off road. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ 3,2 Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ Hill Hold (·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎΛÓËÛË Û ·ÓËÊfiÚ·) Î·È Hill Descent Control (·˘ÙfiÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û ·fiÙÔ̘ ηوʤÚÂȘ), ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Grand Vitara ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 19.990 ¢ÚÒ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ –·ÏÏ¿ ηϿ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˘- ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ 1,6 Ï›ÙÚˆÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· 39.990 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 3,2 Ï›ÙÚˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ Ôχ ηÏfi value for money Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â¯¤ÁÁ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·..

Grand Vitara3.2

Eƒ°√™Δ∞™π√ SUZUKI MOTOR CO., LTD. Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hamamatsu, Japan www.globalsuzuki.com

SUZUKI

Technical Review & Specifications

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞.∂.μ.∂. ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ 5-7, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 99 000 www.suzuki.gr ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ ΔÈÌ‹ .................................. ·fi 39.900 ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯ ............... 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· ª‹ÎÔ˜ .................................... 4,500Ì. 1 METPO

™XE¢IA™H OUTSTANDING IMAGESì

π¶¶√¢À¡∞ª∏

250

400

300

150

200

Nm

233 HP 291 Nm

50

V6 ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ 3.195 Î.ÂÎ.

HP. ™TP. 1000

2000 3000

4000 5000 6000

*ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ www.suzuki.gr.

∂¶π¢√™∂π™-∫∞Δ∞¡∞§ø™∏ ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· (‰Ï) ...9,3 ΔÂÏÈ΋ Ù·¯. ................ 200 ¯ÏÌ/ÒÚ· ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ª¤ÛË.. 10,6 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¶fiÏË.. 14,4 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Δ·Í›‰È.. 8,3 ÏÙ./100 ¯ÏÌ.

∂•√¶§π™ª√™

∞ª∞•øª∞

∞ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡/Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ ... ¡∞π/¡∞π ¶Ï¢ÚÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ............................ ¡∞π ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÎÂÊ·Ï‹˜ .............................. NAI ABS Ì EBD ............................................ ¡∞π ESP ......................................................... NAI ÀÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ & Ú˘ıÌ/ÓÔ ÙÈÌfiÓÈ ........ ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ .................... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ............ ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜/›Ûˆ ......... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ηıÚ¤Ù˜ ............................... ¡∞π ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· ............................ NAI Cruise control ......................................... NAI ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ................................. NAI ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· .......................................... ¡∞π ¶ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘ ................................ ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ................................. EX ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ......................... EX ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ............................................. EX

ªÂÙ·ÍfiÓÈÔ ............. 2.640 ªÂÙ/¯ÈÔ ÂÌÚfi˜ ..... 1.540 ªÂÙ/¯ÈÔ ›Ûˆ 1.570 ª‹ÎÔ˜ .................... 4.500 ¶Ï¿ÙÔ˜ .................... 1.810 ⁄„Ô˜ ...................... 1.695 °ˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ... 29Æ °ˆÓ›· Ú¿Ì·˜ ............. 19Æ °ˆÓ›· Ê˘Á‹˜ .............. 27Æ Min ·fiÛÙ. ·fi ¤‰·ÊÔ˜ ... 200 ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚ. ........... 11,0 Ì. Boot ............... 398-1.386L μ¿ÚÔ˜ .............. 1.677 ÎÈÏ¿

∫π¡∏Δ∏ƒ∞™

ºƒ∂¡∞-∞¡∞ƒΔ∏™∂π™

¢È¿Ù·ÍË/·ÏÈÓ‰ÚÔÈ ... ÂÌÚfi˜,ÂÁοÚÛÈ·/6 Û V μ·Ï‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ ........................... 4 ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÛÌfi˜ ............................. 3.195 Î.ÂÎ. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¢È·‰ÚÔÌ‹ ................. 89 X 85,6 πÛ¯‡˜ (HP) ......................... 233/6.200 Û.·.Ï. ƒÔ‹ (Nm) ........................ 291/3.200 Û.·.Ï. ™˘Ì›ÂÛË ............................................ 10,0:1 ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ............ ¶ÔÏÏ·Ïfi˜ „ÂηÛÌfi˜ ªÂÙ¿‰ÔÛË .................. ªfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ™¯¤ÛË .................................... ˘Ô/ÛÌÔ˘ ¡∞π ∫È‚ÒÙÈÔ ..................... ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ 5 Û¯¤ÛÂˆÓ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ .............................. 66L

ºƒ∂¡∞ ∂ÌÚfi˜: ∞ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ¶›Ûˆ: ¢›ÛÎÔÈ ABS, EBD, ESP

π∫∞¡OΔ∏Δ∞ ƒÀª√Y§∫∏™∏™ Ì ÊÚ¤Ó· ....... 3.000 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤Ó· ..... 750 ÎÈÏ¿

∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ∂ÌÚfi˜: °fiÓ·Ù· McPherson, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ ¶›Ûˆ: ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ Δƒ√Ã√π ∑¿ÓÙ˜................... 7 x 17 ∂Ï·ÛÙÈο ....... 225/65 R17

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

143


™ ∞ ™

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂ . . .

™·ÓÙÔÚ›ÓË ∏ Ï È Ô ‚ · Û È Ï ¤ Ì · Ù ·

Á Â Ì ¿ Ù ·

· Ó · Ì Ó ‹ Û Â È ˜

Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ A. ¶∞Δ∂§√À

§¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔ ·ÁÓ¿ÓÙÂÌ· ÙÔ˘ ¤Ï·ÁÔ˘ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ «Î·Ù·›ÓÂÈ» ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∏ Ê‹ÌË ÙˆÓ ËÏÈÔ‚·ÛÈÏÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ‰fiÍ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Û· ÂÓfi˜ Á›Á·ÓÙ· ÂÓ ˘ÓÒÛÂÈ, ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ Ù˘, ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ı¤· Î·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì ٷ ÓÂÚ¿. Δ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù˘ ı¤ÏÁËÙÚ· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

144

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

«¶¤ÙÚ· ÈÎÚ‹, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË, ·Á¤Úˆ¯Ë» ¤ÁÚ·„Â Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ™·ÓÙÔÚ›ÓË. ∫·È ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Î·Ú¿‚È Ù· ·fiÎÚËÌÓ· ‚Ú¿¯È· ÛÙËÓ ∫·ÏÓÙ¤Ú· Ì ٷ Û›ÙÈ· Î·È Ù· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ¿Óˆ ÙÔ˘˜, ˆ˜ Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂȘ; MfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÌԢηfiÚÙ· Î·È ÔÚÌ‹ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ SUV Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·. ∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á›· ∂ÈÚ‹ÓË (™¿ÓÙ· πÚ¤Ó fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ºÚ¿ÁÎÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ). ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ - οˆ˜ ÈÔ Â›ÛËÌÔ - fiÓÔÌ· £‹Ú· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ, £‹Ú·. ∏ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ù· ºËÚ¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜. √È ÓÙfiÈÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ë ™·ÓÙÔÚ›ÓË ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηډȿ Ô˘ ¯Ù˘¿ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ‰ÔÓ› Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫È Ë Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ – Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó – ‹ ‰ÂÓ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÔÙ¤ – Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜! ∫·È Ë Î·Ú‰È¿ ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ÙÔ ∏Ê·›ÛÙÂÈÔ. ÕÏψÛÙ ∏Ê·›ÛÙÂÈÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È ÈÛÙÔڛ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ, Ô˘ οı ÙfiÛÔ ÙȘ ÂÓÒÓÂÈ Ë ÌÔ›Ú·. ŸÙ·Ó ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Í˘Ó¿ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∫È fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ Û ϋı·ÚÁÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÓËÛ› Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ›… °‡Úˆ ÛÙÔ 1450 .Ã. ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10.000 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¤ÎÚËÍË ·˘Ù‹ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ηٷÔÓÙ›ÛÙËΠÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· Ô ÁÎÚÂÌfi˜ Ù˘ ∫·ÏÓÙ¤Ú·˜ Â͢„ÒÓÂÈ ÙÔ ‰¤Ô˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ˆ‰‹ ÛÙËÓ ıÂ˚΋ ı¤·. ∫Ï›ÓÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ‹ÚÂÌË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ˘Ô‚fiÛÎÂÈ Î¿Ùˆ ·’Ù· ÛÎÔ‡Ú· ÓÂÚ¿.


™ Δ ∏

™ ∞ ¡ Δ √ ƒ π ¡ ∏

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

145


™ ∞ ™

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂ . . . ∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi˜, Ì ʷÓÂÚÔ‡˜ Î·È ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ¤Ó· ÓËÛ› Ì·ÁÈÎfi.

¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ·Í›˙Ô˘Ó .

™‹ÌÂÚ· Ô ÁÎÚÂÌfi˜ Ù˘ ∫·ÏÓÙ¤Ú·˜ Â͢„ÒÓÂÈ ÙÔ ‰¤Ô˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ˆ‰‹ ÛÙËÓ ıÂ˚΋ ı¤·.

∏Ê·›ÛÙÂÈÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È ÈÛÙÔڛ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ, Ô˘ οı ÙfiÛÔ ÙȘ ÂÓÒÓÂÈ Ë ÌÔ›Ú·. ŸÙ·Ó ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Í˘Ó¿ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∫È fiÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ Û ϋı·ÚÁÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÓËÛ› Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ›,

∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏÎÂÈ Û·Ó Ì·ÁÓ‹Ù˘ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÌÔ›Ú· Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÔÙ¤. ∏ ‰fiÍ· Ù˘ Û‹ÌÂÚ· ¿ÏψÛÙ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ οÔÙ ˘¤ÛÙË! ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙ· ºËÚ¿. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô fi„ÂȘ, ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Û¯‹ÌÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ٷ ¿ÂÈÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÙÈÌËÙ¤· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ Ë ÚÒÙË. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙ· ºËÚ· Â›Ó·È ÏÈıfiÛÙÚˆÙÔ˜ Î·È ‰È·Û¯›˙ÂÈ Î·Ï·›ÛıËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ·fi ·Ϥ˜ ηÊÂÙ¤ÚȘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô. ªÂ ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ÛÙÂÓ¿ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È, ÛÔοÎÈ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ··ÁfiÚ¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÎfiÛÌÔ˜ Ó· οÓÂÈ ·Ó¤ÌÂÏ· ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ·fiÏ˘ÙË ı¤·. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ, ¯·ÌËÏ¿ ÛÈÙ¿ÎÈ· ÓËÛÈÒÙÈ΢ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì'ÂÓ·Ó ‹ÏÈÔ ÙË Ì¤Ú· Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô˘ Â›Ó·È Û· Ó· ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô. 146

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

¢ÂÓ ı· Û·˜ ·‰È΋ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó ÂÚ¿ÛÂÙ ÙË ÌÈÛ‹ Û·˜ Ë̤ڷ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ԢΠÔÏ›Á˜ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÒÛÙ Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û·˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙË ı¤· ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Û·˜. ÕÏψÛÙ ÁÈ· ÙË ı¤· Ù˘ ∫·ÏÓÙ¤Ú·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù· ¿ÓÙ·. ∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿, Ë Ú¤Û‚ÂÈÚ· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Á˘ Î·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ ÓËÛ› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi Ì·˜ Ù‡¯Ô˜. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ºËÚ¿ Î·È ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ √›·˜ Î·È Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤·, Ë ™·ÓÙÔÚ›ÓË ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ó· ÚÔ-


™ Δ ∏

∏ ı¤· ·fi ÙËÓ ∫·ÏÓÙ¤Ú· Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·.

™ ∞ ¡ Δ √ ƒ π ¡ ∏

∏ È·Û›· ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ¿Óˆ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È!

∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi˜, Ì ʷÓÂÚÔ‡˜ Î·È ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ¤Ó· ÓËÛ› Ì·ÁÈÎfi.

ÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘. √ ÈÔ ÚÔÊ·Ó‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘. ¢ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚË, Â›Ó·È ÙÔ ∫·Ì¿ÚÈ, Ì‹ÎÔ˘˜ 5¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙ‹ Û ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ì ‰‡Ô ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›·: ÙÔ ª¤Û· μÔ˘Ófi Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ £‹Ú·˜ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Ë Û˘¯Ó‹ «·Ú¤Ï·ÛË» ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Û ·›ÛÙÂ˘Ù· ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¿Óˆ ·fi Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ÏÔ˘fiÌÂÓˆÓ – ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ! ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ∫·Ì·ÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô ¶ÂÚ›‚ÔÏÔ˜, Ì ÂÓٷοı·Ú· ÓÂÚ¿, ̷Ϸ΋ Ì·‡ÚË ¿ÌÌÔ, Ï‹ıÔ˜ fiÌÔÚÊ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È beach bars Ì ˘¤Úԯ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ chill out ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. ÕÓ Â›ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› ηٿ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô ÌÔÚ› Î·È Ó· ·Ú·ÛÙ›Ù ̿ÚÙ˘Ú˜ ÂÓfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘ ÛÙË ·Ú·Ï›·! ΔÔ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Í¤ÓÔÈ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ªfiÏȘ ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘, ÍÂÎÈÓ¿Ù ÌÈ· 2ÏÂÙË ·Ó¿‚·ÛË -ηٿ‚·ÛË ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÙ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ·Ï¤Ù· – ¿ÛÚÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ & Ì·‡ÚÔ ÛÙËÓ ∫fiÎÎÈÓË ·Ú·Ï›·. ∏ μÏ˘¯¿‰· ı˘Ì›˙ÂÈ Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ™ÂÏËÓÈ·Îfi ÙÔ›Ô, ËÊ·ÈÛÙÂȷο ‚Ú¿¯È·, Â͈ÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¶ÂÚ›‚ÔÏÔ˘, Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ μÏ˘¯¿‰·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·Úı¤ÓÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ªÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·: ÎÔχÌÈ ÛÙ· ª¤Û· ¶ËÁ¿‰È· / ™ËÏÈ¿. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ º¿ÚÔ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘, ÛÙÚ›„Ù ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ì ÌÂÚÈΤ˜ Í·ÏÒÛÙÚ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÁÂÌ¿ÙË ÌÂÁ¿Ï·

‚fiÙÛ·Ï· ·Ú·Ï›·. ∫ÔÏ˘Ì¿˜ ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿¯Ô, ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙfiÍÔ (to cave) Î·È Û˘Ó¯›˙ÂȘ ÙÔ ÎÔχÌÈ Ì¤Û· ÛÙË ÛËÏÈ¿ ϤÔÓ (·Ù¿˜ Û ̷ϷÎÈ¿ ¿ÌÌÔ Ì¤Û· ·fi ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈ· ÓÂÚ¿) Î·È ÛÙ· 20Ì. ‚Á·›ÓÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ ÕÛÚË ¶·Ú·Ï›·!!! À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ‰Âο‰Â˜ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Î·È Ô˘ ·ÚÎÔ‡Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›˜ ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. Ÿˆ˜ Ô Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ηÏÓÙ¤Ú·˜ Ì η˚ÎÈ Î·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓ‹ ÓËÛÈ¿ ¡¤· Î·È ¶·ÏÈ¿ ∫·Ì¤ÓË Î·È £ËÚ·ÛÈ¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú· ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ (30ã·fi ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ¡¤·˜ ∫·Ì¤Ó˘ fiÔ˘ Û ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜). ∫·È ÌÂÙ¿ ÎÔχÌÈ ÛÙ· È·Ì·ÙÈο ÓÂÚ¿ ÙˆÓ £ÂÚÌÒÓ ¶ËÁÒÓ (·Ó·‚χ˙ÂÈ ıÂÈ¿ÊÈ Î·È ıÂÚÌfi˜ ·¤Ú·˜) ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∫·Ì¤Ó˘. ªÂÙ¿ Â›Ó·È ÙÔ ¯¿˙ÂÌ· ‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· Ë ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙ· ˘fiÛηʷ Û›ÙÈ·, ‰ËÏ. ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·Í¢Ù› ÛÙÔ Î¿ıÂÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ηÏÓÙ¤Ú·˜. ΔÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ∏ÌÂÚÔ‚›ÁÏÈ Î·È ÙËÓ √›· Î·È Ë ı¤· ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ı¤·Ì·ÙÔ˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ, fiÔ˘ ÁÈ· ·Ú·¿Óˆ ·fi 30ã˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Î·È ÊˆÙȤ˜ Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ·Ù‹Ú· Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ ·fi Ù· Á‡Úˆ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ӷ η˚ÎÈ· Î·È ÛοÊË ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Î·ÏÓÙ¤Ú·! ∂›Û˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ºËÚ¿ - √›· (ηٿ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™ LUXURY BOAT & SUV

147


™ ∞ ™

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂ . . .

ΔÔ ¿ÛÚÔ Î·È ÙÔ ÌÏÂ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ·›˙ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

∏ Â˙ÔÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú· ÙÔ˘ ∏Ê·ÈÛÙ›Ԣ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 30’ Î·È ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ∏ ∫fiÎÎÈÓË ¶·Ú·Ï›· ı˘Ì›˙ÂÈ ¿ÏÏÔÓ Ï·Ó‹ÙË.

ŒÓ· ·fi Ù· must ÛÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È Ë ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ∫·ÏÓÙ¤Ú·˜.

∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿, Ë Ú¤Û‚ÂÈÚ· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Á˘ Î·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜.

Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ηÏÓÙ¤Ú·˜ οو ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ôχ‚Ô˘Ô ‰ÚfiÌÔ) Î·È Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÔÚ› Î·È ÛÙÔÓ ∫¿ı·ÚÔ – ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ beach lounge bar ÁÈ· sunset cocktails Ì ·›ı·Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¡· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ, ‹ Ó· η‚·Ï‹ÛÂȘ Ù· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· (ÈÔ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ·) Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∫·ÏÓÙ¤Ú·˜. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÙÔ Wine tasting ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÈÓÔÔÈ›· Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‡ÛÈÌÔ! ∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. √È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ∞Û‡ÚÙÈÎÔ, ÌÈ· Ï¢΋ ÔÈÎÈÏ›· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. ΔÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ μÈÛ¿ÓÙÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi ÎÚ·Û› Ï¢Îfi ‹ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·fi ÏÈ·ÛÙ¿ ÛٷʇÏÈ·. ∫·È ÙÔ ¡˘ÎÙ¤ÚÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÍËÚfi Ï¢Îfi ÎÚ·Û›. ∞˘Ùfi ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÚ˘ÁÔ‡Ó Ù· ÛٷʇÏÈ· ÙÔ Úˆ› Î·È Ù· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· fiÔ˘ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜. ŒÙÛÈ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù·, ÙÔ ÔÓfiÌ·Û·Ó ¡˘ÎÙ¤ÚÈ. ¢È¿ÛË̘ Â›Ó·È ÔÈ Î¿Ó·‚˜, ÔÈ ˘fiÛηʘ ÔÈÓ·Ôı‹Î˜ Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ™¯Â‰fiÓ Î¿ı Û›ÙÈ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿Ó·‚·. ¶ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‚¤‚·È· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ˘fiÛηʷ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË. ª¤Û· ÛÙËÓ ¿Û·, ÙËÓ Â‡Ï·ÛÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ˆ˜ ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi ıËÚ·˚΋ ÁË, ÔÈ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤Ûη„·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÊÚ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ ∫·ÏÓÙ¤Ú·˜ ÙˆÓ ºËÚÒÓ Î·È Ù˘ √›·˜ Â›Ó·È ˘fiÛηʷ. 148

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

ΔÔ Á¢ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔÌ·Ù¿ÎÈ·, ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ¿Ó˘‰Ú˜ ÙÔÌ¿Ù˜ Ì ̤ÁÂıÔ˜ ÎÂÚ·ÛÈÔ‡ Î·È Á‡ÛË ÌÔÓ·‰È΋. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ë Ê¿‚·! ™ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi Ê¿‚·. ™ÙËÓ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˘˜. Ÿˆ˜ Ë ˘ÛÙÂÚÔÌÈÓˆÈ΋ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó ÙȘ ηÙÔÈ˘ Ù˘. ∞ӷηχÊıËΠÙÔ 1967 ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ™‡ÚÔ ª·ÚÈÓ¿ÙÔ. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ £‹Ú·˜ ÌÂ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ÓÂÔÏÈıÈ΋ ÂÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ 17Ô ·ÈÒ .Ã. – Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜. ∂›Û˘, ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Î·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiˆ˜ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ Ù˘ ª¤Û· °ˆÓÈ¿˜, ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Ì ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô. ¢Èη›ˆ˜ Ë ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ·, ·Ó fi¯È ÙÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ, ÓËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. ∂›Ó·È ÙfiÔ˜ Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi˜, Ì ʷÓÂÚÔ‡˜ Î·È ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ¤Ó· ÓËÛ› Ì·ÁÈÎfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÔÏÏÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi οı ÌÂÚÈ¿ Ù˘ Á˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ¿ Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË Â›Ó·È Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋!L U X U R Y

B O A T

&

S U V

Verdict

™Ã√§π∞ ∫∞π ™∫∂æ∂π™ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡ Δ√À ¶∂ƒπ√¢π∫√À

PUBLISHER & EDITOR-IN-CHIEF GEORGE VARINOS captain@luxuryboat.gr MARKETING & COMMERCIAL DIRECTOR MARIA VATISTAS mv@luxuryboat.gr

™ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ™Î›Ó·Î· Ì Mazda BT50 ¶Ï·ÁÈÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ·ÏÏ¿ Û‚¤ÏÙ·, Í·Ó·‚ڋηÌ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ™Î›Ó·Î·, ÌÈ·˜ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ÛÙË ∫Ú‹ÙË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ æËÏÔÚ›Ù˘. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΢ڛˆ˜ ‚Ô˘Ófi, ÙÔÓ æËÏÔÚ›ÙË, ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Â›Ó·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙ˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·ıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ -·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿- Ô˘ Û ԉËÁ› ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.

EDITOR AT LARGE NICK PAPACONSTANTINOU

ºıÈÓfiˆÚÔ, Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜, ÙÔ˘ ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù˘ ÎÚ‹Ù˘. ∫Ú‡Ô, ÔÌ›¯ÏË Î·È ˘ÁÚ·Û›· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ¤Ó· ·fiÎÔÛÌÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ıÚ›ÏÂÚ!

M›ӷÌ οÁÎÂÏÔ...

∏ ÚÒÙË -‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË -̤ڷ Ù˘ Exclusive Yachting Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË -ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·- ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, fiÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÔÏ›ÁˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ Ì ÙÔÓ Î¿ı ÂÎı¤ÙË. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· highlight Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ Û˘¯Ó¿ ÌÂÚÈΤ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ˘Ô˘ÚÁfi. μ‚·›ˆ˜ ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. √ Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÂÊfiÛÔÓ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ, ¿ÏÏ·Í ϛÁÔ ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ¢ÂÓ Ì›ÏËÛ Û ηӤӷÓ. ª¿Ù·È· ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÂÈÚ·„›·. «∞fi Â‰Ò Ô Ù¿‰Â...» ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ∞Ϥ͢ ∫·ÓÈ¿Ú˘, ·fi ‘ÎÂÈ ÎÔÈÙÔ‡ÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜.

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∑ˆÓÈ·Ó¿! flÚ ª·ÓˆÏÈfi ÙÈ ‰¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ? ∞Ó·ÊÒÓËÛ·Ì οÔ˘ ‰¤Î·-‰Ò‰Âη ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ ZˆÓÈ·ÓÒÓ, ‚·ıÂÈ¿ Û ¤Ó·Ó Ï·ÛˆÌ¤ÓÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∂›Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ BT50 Î·È Â›¯·Ì ¯·ı›! ∫¿Ó·Ì οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ roadbook Î·È ‹Ú·Ì ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¤Ó· ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ 4x4, ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û·Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ BT50 Ù˘ Mazda, Á˘Ú‡·Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ, ÒÛÙ ӷ ͉ÈÏÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∞ÓԛͷÌ ‚¤‚·È·, ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌÂ... ÊÔ‡ÓÙ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ¢ÂÓ Â›‰·Ì ԇÙ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ÂÓÒ fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Out of the Blue, ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ. ¡· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ì ηÓ. ªfiÏȘ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì ÙËÓ ¯ÏˆÚ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ù‹Û·Ì ٤ÚÌ· Áο˙È Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÍ·Ê·ÓÈÛًηÌÂ. ªÂÙ¿ ÊÙ‡Ó·Ì ÙÔÓ ÎfiÚÊÔ Ì·˜ Î·È ÛÙ·˘ÚÔÎÔÈfiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ¿ıËÌ¿ Ì·˜. °È·Ù›; ŒÚÂ ӷ ‰Â›Ù ÙȘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÙÂ... ÂÏÏËÓÈÎfi º¿Ú-√˘¤ÛÙ!

180

LUXURY BOAT & SUV

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ - √∫Δøμƒπ√™

SPECIAL NAUTICAL CONSULTANT JOHN VARINOS (CAPTAIN RET.) EXECUTIVE EDITORS STATHIS VENTOURIS - ACHILLEAS KARAILIAS NICK GIANNOULAS MANAGING EDITOR JIM MAVROUDIS (YACHTMASTER) ADVERTISING MANAGERS DIMITRIS CHARALAMPOPOULOS CONTRIBUTING EDITORS JIM MAVROUDIS (ª√Δ√RYACHTS), PANAGIOTIS SAMITAS (SAILING), STATHIS ASPIOTIS, NICK GIANNOULAS, NICK PAPACONSTANTINOU, PANTELIS THEOTOKATOS (SEASTORY), PANTELIS PATELOS ART DIRECTOR ANGELO TSAKONAS ASSOCIATE ART DIRECTOR DIMITRA RAPTI PHOTOGRAPHY AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, NIKOS ZAGAS, YACHT PHOTOGRAPHY CLIENT SERVICE CHRISANTHI LOUDAROU FINANCIAL DIRECTOR ARISTEDES KARTSOLIS PRODUCTION - PRESS GRAPHOPRINT LTD CIRCULATION EUROPE S.A. LAW CONSULTANTS K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA - M. GALANIS & PARTNERS LUXURY BOAT & SUV PUBLISHED 6 TIMES A YEAR BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARCHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237 ∂-MAIL: admin@luxuryboat.gr editors@luxuryboat.gr marketing@luxuryboat.gr news@luxuryboat.gr ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARCHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.luxuryboat.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. LUXURY BOAT & SUV reserves the right to refuse anyadvertising for any reason whatsoever.™E¶TEMBPIO™-OKTøBPIO™ 2008 10

"" Z A K Y N £ O ™

22 ""

FIOR DI LEVANTE!

™ A N T O P I N H

A¶O™TO§E™

EXCLUSIVE YACHTING 2008 FESTIVAL DE LA PLAISANCE 2008 & AKOMA

AUDI Q5 SUBARU TRIBECA SUZUKI GRAND VITARA 3.2

¶APOY™IA™EI™

GALEON 640 PRINCESS V85 BLUEGAME 47 BAVARIA 42 SPORT HT