Page 1

ITA§IKH PIBIEPA-√PEINH ∫OPIN£IA


82’ Open

Kappa Marine §AMIA™ 10, 164 52 AP°YPOY¶O§H, (MÂٷ͇ Carrefour & Praktiker), TH§: 210-99.69.990 ñ FAX: 210-99.69.526, http://www.kappamarine.gr, E-mail: sales@kappamarine.gr


n

85’ Flybridge

105’ Open

105’ Tri-deck

...and more!

Emerging from the drawing board of Bill Dixon, the Royal Denship 82' Open will pamper you and your guests in Royal style. Built with the latest developments within hull technology, the 82' Open offer stabile and comfortable cruising. With High degree of customisation Royal Denship gives you the opportunity to own an outstandingly crafted work of art.


Captain’s Memo

M·Î¿ÚÈÔÈ ÔÈ Ùˆ¯Ô› ÙÔ Ó‡̷ÙÈ... ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰˘·Ó‡Ô˘ÌÂ, ›¯· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ Ó· ÛηÚÒÛˆ ¤Ó· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ, ˆ˜ ‹Ú·ÌÂ Î·È Î·Ï¿ ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi Î·È ÊÔ‚ÂÚfi ‚Ú·‚Â›Ô Ï¤ÂÈ- Î·È ˆ˜ ›̷ÛÙÂ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÛΛ۷Ì Î.Ï ªÂÙ¿ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ ȉ¤·, ÙÔ Í¤¯·Û·... ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ¤Ó· οˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi «ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı¿Ï·ÛÛ·˜». Δ˘¯·›· Á‡ÚÈÛ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ì ÙÔ editorial Î·È ‰È¿‚·Û· ˆ˜ ΤډÈÛ ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ‚Ú·‚Â›Ô ·fi ÙËÓ Ucina. ∏ ÚÒÙË ÌÔ˘ ÛΤ„Ë, ‹Ù·Ó ˆ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì‹ÎÂ Ô ∞Ú›Ï˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó ˆ˜ «Á·ÌˆÙ... Ì ÚfiÏ·‚·Ó» ∞ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·Î¿Ï˘„· ¤ÓÙÚÔÌÔ˜ ˆ˜ ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙÔ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿! Δ· Á¤ÏÈ· ÌÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ¤ÎÏËÍË. ¶›ÛÙ¢· ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂȘ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ Ï›ÁÔ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÙ¢· ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∂... ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜. ª¿ÁÎÈÛ˜ Î·È Ì¿ÁΘ, ˘ÔÎÏ›ÓÔÌ·È... ›ÛÙ ÊÔ‚ÂÚÔ›. ∫·Ï¿ οÓÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÙ fiÏÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ... ŒÁÚ·Ê· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÂÚ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙÔ press-gr Î·È ˘‹ÚÍÂ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ‰ÈÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ıÚËÓ› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ÈÂÚ·Ù›· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ Ï›ÁÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ celebrities ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· οı ›‰Ô˘˜ ·Ú¿ı˘Ú· -·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ ÓfïÓÎ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ŸÙ·Ó ηٿ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙ¿Ú¯Ë, ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Î·Ó¿ÏÈ Fox ¤‚Á·ÈÓÂ Î·È ¤ÏÂÁ ·›Û٢٘ ·ÚÏÔ‡Ì˜ ÁÈ· ÙÔÓ John Kerry, ÂÌ›˜ ÔÈ ∂ÏÏËÓ¿Ú˜ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ... ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È ϤÔÓ ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ê‡ÏÏÔ. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÛÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏÂÁ ¤ÓÙ ·Ï‹ıÂȘ, ÙÔ press-gr, ÊÈÌÒıËÎÂ. √ administrator ÙÔ˘ ÍÂÊÙÈÏ›ÛÙËΠÛÙ· ηӿÏÈ· Î·È ‰È·Û‡ÚıËÎÂ, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ΔÈ ÎÈ ·Ó ÙÔÓ ¤ÓÈÁ ÙÔ ‰›ÎÈÔ; ªÂ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ Î·È ÊˆÓ¤˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¤‚ÚÈÛÎÂ... ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÌ˘ıÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ press-gr Î·È Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ, fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ÌfiÓÔ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈο Û¯fiÏÈ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÂÁΤʷÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ press-gr. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ, Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ £¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂΉfiÙË ªfi-

ÌÔÏ· Î·È ÙËÓ ÛÙ¿ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ FYROM. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Áڿʈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¯ÒÚ·. ∞ÂÚÁ›. ∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È ¯·ÔÙÈ΋ Î·È Ë ‚ÚÒÌ· ·fi Ù· ·Ì¿˙Â˘Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, ·Ó˘fiÊÔÚË. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÁÓÒÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¿ı ÙÈ Á‡Úˆ ÌÔ˘ Ì ¤¯ÂÈ... ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÌÔÚÊÒÛÂÈ. ªÈ· ÚÔÔÏÂÌÈ΋ ÛÂÍÔ‚fiÌ‚· ÙÔ˘ Hollywood, fiÙ·Ó ÙËÓ Â›¯·Ó ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÔÈfi˜ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ù˘ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜, ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ... √ ͤÁÓÔÈ·ÛÙÔ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÛÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÙÈ, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Ù˘¯¤˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÙȘ ‹ÍÂÚ˜. BϤˆ ÙÔ˘˜ «Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜» Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ˆ˜ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ϥ„ÂȘ. μϤˆ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ϤÓÂ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ›‰È· „¤Ì·Ù· Î·È ÙȘ ›‰È˜ ‚ϷΛ˜, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË. ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ›Ù οÓÔ˘Ó ÈÛÙ¿ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‹ οÓÔ˘Ó «‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·» show, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È lifestyle «·Ó·ÁÓÒÚÈÛË» ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· «‰Èο ÙÔ˘˜» Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·ÁÓÒÚÈÛÙË... ªÂ Ú˘ıÌfi ÔÏ˘‚fiÏÔ˘ ηٷχÔÓÙ·È ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. √È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÚ˘Ê¿ ‹ Ê·ÓÂÚ¿, Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ¤ÊÙÂÈ. ŸÌˆ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË ‚‚·›ˆ˜-‚‚·›ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ˙ÔÊÂÚ¿. °È·Ù› Ô ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜, Ô ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘, ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı› ·fi fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ï¤ÂÈ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ̤۷, Ó· ˙ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˙ˆ‹. ΔÔ˘ Ù· ÚfiÛÊÂÚÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹ Ù· ηٿÊÂÚ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ -‰ÂÓ ·›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ- Ô Ó¤Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘, Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜. ∂›Ó·È ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿ÓÂÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ¯ÒÚ·, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, Â›Ó·È ÍÂÔ˘ÏË̤ÓË... ªÂ ÙȘ ˘Á›˜ Û·˜. (Ì·˜) ™Ù· ‰Èο Ì·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Düsseldorf Ô˘ ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜, Ë ¯¿ÚË Ì·˜ ¤ÊÙ·Û ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÛÙÔ Miami. √È Û¯Â‰fiÓ ÙÚÂȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛηÊÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Miami ÙȘ ›‰È˜ ¿ÓÙ· ËÌÂÚÔÌËӛ˜, Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· οı ¯ÚfiÓÔ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. π‰›ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ÙÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∂˘ÚÒ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ·ÁÔÚÒÓ. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

9


Captain’s Memo ∏ ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¯ÒÚ·. ∂› 4 ¯ÚfiÓÈ· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Î·È ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙË Florida. ΔÔ Miami Boat Show Î·È Ë ·‰ÂÏÊ‹ ¤ÎıÂÛË Strictly Sail, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·˙¿ÚÈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Yacht & Brokerage Show, Â›Ó·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ì·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ·Ó Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ϛÁ˜ ̤Ú˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂıԇ̠ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÌÂÚÈοÓÔÈ. Δ· 500 Ì›ÏÈ· Ù˘ Daytona. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ Miami Beach, ηٷϋÁÔ˘Ì ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ¶ˆ˜ ÙÔ Miami μeach (ÙÔ Miami Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚË) ·˘Ùfi ηı’ ·˘Ùfi, Â›Ó·È ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ˘ÂÚÙÈÌË̤ÓË Û·¯Ï·Ì¿Ú· Î·È ˆ˜ Ù· ·ÌÂÚÈοÓÈη ÛοÊË Ì ÙËÓ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÔ˚΋ ۯ‰›·ÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÔÏÏ·Ú›Ô˘.

∞fi Ô˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Î·È Ô˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì ٷ ÛÙÚ·‚¿ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂȘ Á‡Úˆ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È «Í¤ÁÓÔÈ·ÛÙÔ˜» ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ηıÒ˜, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï·, ıÔÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ ∫fiÛÔ‚Ô, Ë FYROM, ÔÈ ΔÛ¿Ìˉ˜, Ë £Ú¿ÎË... ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿, Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. ΔÔ ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÏÈ ·fi ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È... ∞fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó Î·Ù¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈ ÛÔ‚·ÚÔ› ÂÏ¿Ù˜ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiıÂÛË ·ÁÔÚ¿˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ù· ÛοÊË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ¢ηÈڛ˜. ∂›‰·Ì ÛÙÔ Orlando ·›ÛÙÂ˘Ù· ÔÈÎfi‰· Ì Û›ÙÈ·, ΋Ô Î·È ÈÛ›Ó· Î·È ÙÈÌ‹ 150.000 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·. AÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ... ∞Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ Ù˘ÊÒÓ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ (∂... ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ...) Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Î·È Ó· ·ÔÙÚ·‚˯Ùԇ̠ÂΛ, Û ηÌÈ¿ 20·ÚÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÒÚ·, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ÙÔ ‘50 Î·È ÙÔ ‘60 Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ Î·È Ì ÙÔ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ‰ÔÏÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ·ÁfiÚ·˙·Ó Ù· ¿ÓÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ͤÚÂÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, fiÛÔ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÙÔ real estate ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηÙÚ·Î˘Ï‡ÛÂÈ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ Û¯Â‰fiÓ „‡ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ (Ì Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜) Ù· Û›ÙÈ· ÛÙÔ Orlando, Ì ÙȘ ۯ‰fiÓ ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ‡ÎÔÏ· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÔÈ˘ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, 20Ï¿ÛÈ·˜ ÙÈÌ‹˜... §›Á˜ ̤Ú˜ ·ÊÔ‡ Á˘Ú›Û·Ì ·fi ÙË Florida, ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. H ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û ÌÈ· Ô˘‰¤ÙÂÚË Î·È ‰›¯ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¯ÒÚ·, ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ۯ‰fiÓ Ì ÙËÓ °ÂÓ‡Ë, ÛÙËÓ ÓfiÙÈ· °·ÏÏ›·, ÛÙËÓ Hyeres, Ë Jeanneau, ·ÚÔ˘Û›·˙ ٷ Ó¤· Ù˘ ÛοÊË Û ı·Ï¿ÛÛȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÙËÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ŒÚÂ ӷ ·Ú¢ÚÂıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. £· ÂÙÔ‡Û·Ì business, ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë Î·È ·fi ÂΛ ÛÙËÓ °ÂÓ‡Ë. £· ‚Ϥ·Ì ÙËÓ ŒÎıÂÛË Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ԉÈÎÒ˜ ÁÈ· Cannes, fiÔ˘ Î·È ı· ̤ӷÌ ÁÈ· 4 Ë̤Ú˜. ŒÙÛÈ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ 3 radar Ô˘ Ì·˜ ¤‚Á·Ï·Ó οÙÈ ˘¤ÚÔ¯· ÔÚÙÚ·›Ù· -ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·- ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, fiÏ· ‹Á·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ‹Á·Ì ÛÙËÓ Hyeres, fiÔ˘ ÛÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ -Ì·ÓÙ¤„ÙÂ- Ì·˜ ¤È·ÛÂ Ë ÙÚÔ¯·›· ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·... (90 ú ÚfiÛÙÈÌÔ) fiÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ›‰·Ì ·fi ÎÔÓÙ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ù· ˘¤ÚÔ¯· Jeanneau Prestige 42S Î·È 38S. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ÂÈϤͷÌ ӷ Û¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‚·ÚÂÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ‰‡Ô ̤ÚË. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ·fi ÙËÓ °·ÏÏ›· Î·È Ù· Ôχ ·˘ÛÙËÚ¿ Ù˘ fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙÔÓ A8 ̤¯ÚÈ ÙËÓ °¤ÓÔ‚· ۯ‰fiÓ, ·Ó‚‹Î·Ì ÚÔ˜ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ì·˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· Outlet ÙÔ˘ Seravalle, (Ó· ¿Ù ÔÔÛ‰‹ÔÙ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi outlet Decathlon) 10

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÊÙ¿Û·Ì ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. TËÓ ÂfiÌÂÓË, ÂÈÛÎÂ˘Ù‹Î·Ì ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ Scanner ÛÙË Novara, (Û ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜) ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ηٿ 50% Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ϤÔÓ F. Golfinopoulos S.A. Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ KÒÛÙ· °ÎÔÏÊÈÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ù˘¯·›· ÙÔÓ ‚ڋηÌ ÂΛ, ‹È·Ì ÛÙ· fiÚıÈ· ¤Ó·Ó espresso Î·È Ê‡Á·Ì ÛÊ·›Ú· ÁÈ· ÙËÓ °ÂÓÂ‡Ë Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì·˜. °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÛÙÚ¤„·Ì ÛÙ· Ìԇʷ ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ¢∂∏ Ì·˜ η٤ÛÙÚ„ -Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÍÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ Ù¿Û˘- ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi Ì·˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ‰¤ÎÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂›Û˘ Ë HOL Ì·˜ Û‡Ó‰ÂÛ ÙËÓ Ó¤· Û‡Ó‰ÂÛË ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ì ٷ 24 ªμit (Ô˘ Ì ٷ ‚›·˜ Â›Ó·È 12 Ú·ÁÌ·ÙÈο) ·ÏÏ¿ «Ê˘ÛÈο» ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηıfiÏÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛË ϤÔÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ÙËÓ OTENET ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· ÌËÓ ‰È·Îfi„Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ì·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·... º˘ÛÈο ηٷϿ‚·Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ ˆ˜ ÂÈÛÙÚ¤„·Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ «‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·Ïϋψӻ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞fi Ô˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Î·È Ô˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì ٷ ÛÙÚ·‚¿ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂȘ Á‡Úˆ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È «Í¤ÁÓÔÈ·ÛÙÔ˜», ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï·, ıÔÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ ∫fiÛÔ‚Ô, Ë FYROM, ÔÈ ΔÛ¿Ìˉ˜, Ë £Ú¿ÎË... ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿, Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. £ÂˆÚ›Â˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ‹ Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó¤· Ù¿ÍË Ú¿ÁÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· Ì·˜ οÓÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·ÁÔÚ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ӥ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛÎËÓÈÎfi. M¿ı·Ì ˆ˜ Ë Fountain ·ÁfiÚ·Û ·fi ÙÔ groupo Brunswick ÙËÓ Ì¿Úη Baja, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÌÂÁ¤ıË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë Kappa Marine ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ Majesty, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂÙÈ·ÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. §ÔÈfiÓ Ì‹ÎÂ Ë ÕÓÔÈÍË. ∂ÌÚfi˜ ‚‹Ì· Ù·¯‡. ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ Ú›ÍÂÙ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó· ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜...

°ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜

captain@luxuryboat.gr


18

Δ·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì Û ‰‡Ô Ë›ÚÔ˘˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ¯ÒÚ˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· Û·˜ ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÈÔ «˙ÂÛÙ‹» ÏËÚÔÊfiÚËÛË. ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂı· ÛÙÔ˘˜ 6.000 ÂÎı¤Ù˜ ÙÔ˘ ªiami Boat Show, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Daytona 500, ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ¢È·ÛÙËÌÈÎfi ψÊÔÚ¤ÈÔ Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó·... ¿Ì ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ °ÂÓ‡˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ Î·È ÛÙÔ Jeanneau Press Meeting Ô‰ÈÎÒ˜, Ì ‰‡Ô ÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÈ· ÛÙÔ Monaco Î·È ÌÈ· ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ª¿ıÂÙ ÁÈ· fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÁÈÓ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜...

48

12

38

¡ews

LUXURY BOAT & SUV

ΔÔ Ó¤Ô 38¿ÚÈ -ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· 39 Ô‰ÒÓ- open ÛοÊÔ˜ Ù˘ Janneau Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ï¤˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Â·ÚΛ˜ ÁÈ· ¤ˆ˜ Î·È 6 ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Â˘ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·Û·ÚÙÔ‡ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

54

Δ·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ Hyeres, ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ϤÔÓ Press Meeting Ù˘ Jeanneau. ¢ÔÎÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ‰‡Ô best seller, Ùo Prestige 42S Î·È ÙÔ Prestige 38S Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ·ÁÒÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ì·˜. °È· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ù· ηχÙÂÚ· ÛοÊË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û‹ÌÂÚ·....

™ÙËÓ Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 62 Ô‰ÒÓ, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Aicon ηٷı¤ÙÂÈ ÙÈ ‰ÈÎã‹ Ù˘ sport open ¿Ô„Ë. ¶Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË Û¯Â‰›·ÛË, ¿ÓÂÛË Î·È Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ¢È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ·Ù› Ë ÒÚ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ.

60

°È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì Ï‹ıÔ˜ ÌˉÂÓÈÎÒÓ, Ë ‰·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Royal Denship ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ sport open ÛοÊÔ˜ 82 Ô‰ÒÓ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈ‚›‚·ÛË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ÂÓÒ ·ÚΛ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ ΛÓËÛË ÛÙ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÁÈ· Ó· Ï·Ó¿ÚÂȘ Û ٷ¯‡ÙËÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 42 ÎfiÌ‚ˆÓ. ÕÓÙ ÁÂÈ·...


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

75

72

ROYAL DENSHIP / KAPPA MARINE

66

∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ÓÔËı› ÔÙ¤ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙˆÓ... 180 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ/ÒÚ· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙfiÙ ηχÙÂÚ· ÌËÓ Î¿ÓÂÙÂ Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ Fountain 38 Lightning. O Reggie ÙÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ off shore Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË §·‡ÚÈÔ - ª‡ÎÔÓÔ ˘fiıÂÛË Ï›Áˆ ÏÂÙÒÓ. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÁÈ· Á‡̷ Î·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ·... ‰Â›ÓÔ.

∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È passe, Ôχ ÎÔÓÙÈÓ‹ ‹ ·Ó¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘; ΔfiÛ· ͤÚÂÙÂ... ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ·˜ ¤¯ÂÙ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ‚·Ï›ÙÛ˜, ÁÈ·Ù› ı· ʇÁÂÙ Ì ٷ... ÙÛ·ÚÔ‡¯È·. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ· ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ¤¯·Ó·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Portofino Î·È ÛÙÔ Rapallo;

¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ ÂÌÚfi˜ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜, Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ΛÓËÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÁÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂηÙÔÛÙÔ‡ Û·˜ ‰›ÓÂÈ Î¿ı ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ μ·Ú›ÓÔ˘ Î·È Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· Ó· ¿ÙÂ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ ¿ÓÂÙÔÈ Î·È ·ÛÊ·Ï›˜. √Ùȉ‹ÔÙ ÛÎÂÊÙ›Ù ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ, ÙÔ ··ÓÙ¿Ì ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÙ ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ Ì ϤÍÂȘ. .

94

83

¶ÚÈÓ ÍÂÛËΈı›Ù ÁÈ· ƒÈ‚Ȥڷ, Ú›ÍÙ ÚÒÙ· ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ηχÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ∞fi ÙÔ 1900, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˙¿ÏÔ˘ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ Î·È ÂÛ›˜.

90

ªËÓ ·Á¯ÒÓÂÛÙÂ, ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ ΔÔ‡ÚÎÔ Ó·‡·Ú¯Ô, Ô˘ ÙÔ 1513 ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ¯¿ÚÙË, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó·... „¿¯ÓÔÓÙ·È. °È·Ù›; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 58

Gadgets ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÛοÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¿ÓÙÚ·, ÂÈϤÁÔ˘Ì ٷ ı·‡Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÙÙfi ÚÔÔÚÈÛÌfi: ¡· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ηχÙÂÚË ·Ê’ ÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ¿˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¡·È. Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¿. ¡·›, ‰ÂÓ Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙ· Media Markt Î·È ÛÙÔ Carrefour. ∞ÏÏ¿... Ì‹ˆ˜ ÂÛ›˜ „ˆÓ›˙ÂÙ ÂΛ;ã º˘ÛÈο fi¯È.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

13


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· SUV

102

∞ÚÎÂÙ¿ Ù· Ó¤· SUV, ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ÔÈ “Ú¿ÛÈÓ˜” Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ¶·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ, Ì·˙›, ÛÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞Ó ‹Á·Ì ڈٿÙÂ; £· ·ÛÙÂȇÂÛÙÂ Ê˘ÛÈο.

110

To Terios , best seller SUV Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÔηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÛÔ ·Á·ËÙfi. ™ˆÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜, ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹, ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔÛÔ Û machÔ ¿ÓÙÚ˜, fiÛÔ Î·È Û trendy Î˘Ú›Â˜. .

116

To XC 60 ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ °ÂÓ‡˘ ÁÈ· Ó· ıÂÚ›ÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜ ·fi Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ù˘ X3,ÙÔ˘ Freelander, ÙÔ˘ Cherokee. ∞fi ÙË Volvo, ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi master Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘.

164 Verdict

122

™‡Á¯ÚÔÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ÂΉfiÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·... ·ÏÏ¿. ΔÔ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙÚ¤‚ψÛË ÙˆÓ diesel ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. ¢È·‚¿ÛÙÂ.

128

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÓÈÙ¢Ù›ÙÂ, Ô‡Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ Û fiÚË, Û ¿ÁÚÈ· ‚Ô˘Ó¿. ¢›Ï· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›·, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο ¿ÁÓˆÛÙË. √ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ ¤ËÍ ¿ÏψÛÙÂ...

√˘¿Ô˘... ∫·È ÙÈ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜... (μÚ·‚Â›Ô ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ú·ÌÂ) ¶‹Á·Ì ÛÙÔ Miami Î·È (ÙÔ ÙÈ „ÒÓÈ· οӷÌ ππ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È) ÍÂÛ·ÏÏÒÛ·ÌÂ. ¶·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ËÁ·›Ó·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤Î·ÙÛÂ. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶‹Á·Ì ÛÙÔ St. Tropez, ÛÙȘ Cannes, ÙÔ Monaco, ÙÔ Seravalle (ÙÔ ÙÈ „ÒÓÈ· οӷÌ ππ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È), ÙÔ Milano, ÙÔ Chamonix ηÈ... Á˘Ú›Û·ÌÂ. ΔÈ ¿ı·ÌÂ; ª·˜ ¤ÁÚ·„·Ó 4 ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·!

Volvo Car Corporation

14

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


&

¢IMHNIAIA ™Y§§EKTIKH EK¢O™H °IA TA ¶O§YTE§H ™KAºH KAI TA SPORT UTILITY VEHICLES

EK¢OTH™-¢π∂À£À¡Δ∏™ °IøP°O™ BAPINO™ captain@luxuryboat.gr

∂ª¶√ƒπ∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ MAPIA BATI™T∞ mv@luxuryboat.gr

¢IEY£YNTH™ ™YNTA•H™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ∂π¢π∫√™ ¡∞ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ °π∞¡¡∏™ μ∞ƒπ¡√™ (MASTER CAPTAIN RET.) ™Àªμ√À§√I ™À¡Δ∞•∏™ ™Δ∞£∏™ μ∂¡Δ√Àƒ∏™ - ∞Ãπ§§∂∞™ ∫∞ƒ∞∏§π∞™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ APXI™YNTAKTH™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ (YACHTMASTER) À¶∂À£À¡√™ ¢π∞º∏ªπ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√¶√À§√™ ™∂ AYTO TO TEYXO™ ™YNEP°A™THKAN: ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ (ª√Δ√RYACHTS) ¶ANA°IøTH™ ™AMITA™ (SAILING) ™Δ∞£∏™ ∞™¶πøΔ∏™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ¶ANTE§H™ £EOTOKATO™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ¶∞Δ∂§√™ CREATIVE DIRECTOR ∞°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ ∞Δ∂§π∂ ¢∏ª∏Δƒ∞ ƒ∞¶Δ∏ ºøTO°PAºIA AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∞∫∏™, ¡π∫√™ ∑∞°∫∞™ Δª∏ª∞ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™∏™ ¶∂§∞Δø¡ ÃÀ™∞¡£∏ §√À¢∞ƒ√À OIKONOMIKH ¢IEY£YN™H ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ƒΔ™ø§∏™ §O°I™THPIO Kø¡™TA¡Δπ¡√™ NTOYNA™ ¶∞ƒ∞°ø°∏ - EKTY¶ø™H GRAPHOPRINT L.T.D. ¢π∞¡√ª∏ ∂Àƒø¶∏ ∞.∂. NOMIKOπ ™YMBOY§Oπ ∫. °∫π∫∞, ¶. §∞°√¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞, ª. °∞§∞¡∏ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ TO LUXURY BOAT & SUV EINAI MIA EK¢O™H ¶OY KYK§OºOPEI 6 º√ƒ∂™ Δ√ Ã√¡√ KA£E π∞¡√À∞ƒπ√, MAƒΔπ√, ª∞´√, π√À§π√, ™∂¶Δ∂ªμƒπ√, ¡√∂ªμƒπ√ A¶O TH PHOTOPRESS S.A. ¶§OYTAPXOY 25A & H§IO¶OY§OY 6, 173 42, A£HNA TH§.: 210 99 46 237 (TËÏ. K¤ÓÙÚÔ 6 °Ú·Ì̤˜) FAX: 210 99 46 237 ∂-MAIL: admin@luxuryboat.gr (¢ÈÔ›ÎËÛË) editors@luxuryboat.gr (°È· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù·) marketing@luxuryboat.gr (°È· ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ) news@luxuryboat.gr (ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ó¤ˆÓ & ¢ÂÏÙ›ˆÓ Δ‡Ô˘) KEIMENA KAI ºøTO°PAºIE™ ¶OY A¶O™TE§§ONTAI ™TO ¶EPIO¢IKO ¢EN E¶I™TPEºONTAI. A¶A°OPEYETAI H ANA¢HMO™IEY™H, ANA¶APA°ø°H ◊ META¢O™H ME O¶OIO¢H¶OTE O¶TIKOAKOY™TIKO ME™O, O§OY ◊ MEPOY™ TOY ¶EPIO¢IKOY, XøPI™ THN E°°PAºH A¢EIA TOY EK¢OTH. ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARCHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.luxuryboat.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. LUXURY BOAT & SUV reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


L U X U R Y

B O A T ã S

SeaPro

Majesty Yachts

™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡·˘ÙÈÎfi ™·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ MIAMI, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ï‹ıÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ó·˘ËÁÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ SEA PRO 270 Express. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ SEA PRO ÎÔ˜ Jay Povlin ÍÂÓ¿ÁËÛ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ìȯı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘

MINI MEGAYACHTS

TËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË Ù˘ ªajesty Yachts ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ∫appa Marine ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ªajesty Yachts ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ù˘ Gulf Craft Group Ì ¤‰Ú· ÙÔ Um Al Quwein, ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·. ∏ ªajesty Yachts ‰ÈÂı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÛηÊÒÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 44 fi‰È· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· 130, ÂÓÒ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ì·˜ fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ì¿Úη˜!

www.kappamarine.gr

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ I! OÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· ¢ÈÂıÓ¤˜ ™·ÏfiÓÈ ™Î·ÊÒÓ Â›Ó·È ÛÙË KÚÔ·Ù›·. ΔÔ Croatia Boat Show, 5-13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÈÛ΢ٛ٠ÙËÓ ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¯ÒÚ· Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ó·˘ËÁ›· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ business, ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÛÙË ‰È·Ú΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘. ¢Âο‰Â˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ΔÔ Û·ÏfiÓÈ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ‰¤Î· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ‚ÚÂı›Ù ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. www.croatiaboatshow.com

√È ‰‡Ô ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ Â͈Ϥ̂ÈÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ 700 ›ˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

ª∂ ¢À√ ∂•ø§∂ªμπ∂™

Regulator30Express To Ó¤Ô Regulator 30 Express ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ Miami Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙË ¡fiÙÈ· ∫·ÚÔϛӷ. To 30 Exrpress Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË „·Ú¿‰ÈÎË ÂÌÂÈÚ›· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘. ΔÔ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Ì¿ÓÈÔ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘Ù· fiÚıÈ· ÓÙÔ˘˙Ȥڷ, ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·Îfi Û·˜ ÌÈ· ¿ÓÂÙË Î·È ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. º˘ÛÈο ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘, ‰ÔÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È „·ÚÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ 700 ›ˆÓ, Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ì·ÎÚÈÓ¿, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Ù·Í›‰È·, Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. www.intermarine.com.gr

18

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

offshore open ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ cruiser ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ΔÔ SEA PRO 270 ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÙÔ, ·˘ÙÔÛÙÚ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓÔ ÎfiÎÈÙ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Ô¯Â›Ô ‰Ôψ̿وÓ, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ „˘Á›Ô. ŸÏÔÈ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi οو ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ t-top (ÛÎÈ¿‰È), ÙÔÓ Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ú˘ÌÓÈfi ηӷ¤ Î·È ÙËÓ Î·Ì›Ó· Ô˘ ÎÔÈÌ›˙ÂÈ ‰‡Ô Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÓÂÙË ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ì ÓÙÔ˘˜, TV, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÂÚÔ¯‡ÙË, „˘ÁÂ›Ô Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÔ 270 fiˆ˜ οı SEA PRO ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ‚ÈÓ˘ÏÂÛÙÂÚÈ΋˜ ÚËÙ›Ó˘, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÓÔÌ›˜, Û˘Ì·Á‹ ηıÚ¤ÙË Î·È ÂÁÁ‡ËÛË 10 ÂÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ 270 ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 8.30Ì, Ï¿ÙÔ˜ 2.75Ì Î·È ‚¿ÚÔ˜ 2.500kg. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙ¿ÓÙ·Ú Â͈Ϥ̂ÈÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ 200hp ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 40 Ì›ÏÈ· Û ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· ¯¿ÚË ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ ÙˆÓ 720 Ï›ÙÚˆÓ.. www.motocraft.gr


L U X U R Y

B O A T ã S

News JEANNEAU

Sun Odyssey 45DS

¡¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÁÈ· ÙÔ Aicon Group ŒÓ· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ Aicon Group.

¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ë Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Sun Odyssey, ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ Philippe Briand Î·È Vittorio Garroni ı· ΤډÈ˙ οÔÈÔ ‚Ú·‚›Ô. To ÛοÊÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô "BEST SAILBOAT OF THE SHOW" ÛÙÔ OSLO BOAT SHOW. ºÚ¤ÛÎȘ ȉ¤Â˜ ۯ‰›·Û˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·‰Ú¤˜, ηı·Ú¤˜, ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÈÓÂÏÈ¿. Δ· ¢ÌÂÁ¤ıË ·Ú¿ı˘Ú·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÏÂÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

www.athenian-yachts.gr

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ II! Afi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2008, ÙÔ Moscow International Boat Show ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ 15Ë Â¤ÙÂÈfi ÙÔ˘ ̤۷. TÔ Û·ÏfiÓÈ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Crocus Expo International Exhibition Centre ·fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ITE Ô˘ Â›Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ MosBuild, Mioge, MIMS, Mitt, World Food Moscow, Kioge, TransRussia Î.Ï. ΔÔ Moscow International Boat Show Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· ‹ÏÈÔ Î·È ÛοÊË. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ, ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ·Î¤ÙˆÓ (ÛοÊÔ˘˜ Î·È ı¤Û˘ Û ̷ڛӷ) ·fi ÔÏϤ˜ ÓÔÙÈÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. www.mibs-expo.ru

ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

VOLVO PENTA - KAPPA MARINE

ΔËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Kappa Marine, ÂÈÛΤÊıËΠÔÌ¿‰· ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Volvo Penta ™Ô˘Ë‰›·˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ™·Ú·Î¿ÎË, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ı¤ÛË Ù˘ Kappa Marine ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊËΠMÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜Ô˘ ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Kappa Marine. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Volvo Penta·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÔÈ: Goran Gummeson President & CEO Volvo Penta Î·È Giorgio Paris President Volvo Penta International, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ºÚ·ÁΛÛÎÔ ™·Ú·Î¿ÎË °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ™·Ú·Î¿ÎË, ∫ÒÛÙ· ∞ÁÁÂÏ¿ÎË ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∫Ï¿‰Ô˘ Ì˯·ÓÒÓ £·Ï¿ÛÛ˘, ª¿ÚÈÔ ∫·ÈÙÛ·Ï¿ ∂ÌÔÚÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏÂΈÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ Δ¯ÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Kappa Marine ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛԇϷ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Kappa Marine, ∫·›ÙË §¿ÁÈÔ˘ – ∫·ÙÛԇϷ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Marketing, ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙È‚ÂϤη˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ˆÏ‹ÛˆÓ, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÎÎÒÓ˘ Δ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘ À‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Kappa Marine. www.kappamarine.gr

20

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ™·Ú·Î¿Î˘ °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ √Ì›ÏÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ™·Ú·Î¿ÎË, Giorgio Paris President Volvo Penta International, ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛԇϷ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Kappa Marine, Göran Gummesom President & CEO Volvo Penta.

™ÙȘ 12 ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ ¢™ Ù˘ Aicon ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ CEO ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.√ Ti ziano Lazzaretti, o ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ CEO ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ÙËÓ ÚÒÙË ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Group Lino Siclari, ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ™¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ë Aicon οÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘. 줂·È· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÎÚÔ˘ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ Messina, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·È ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Û ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ, flybridge Î·È √pen Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 54 fi‰È· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 85 fi‰È·. ∂›Û˘ ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ “World Yacht Trophy” ÛÙÔ International Festival de la Plaisance ÛÙȘ Cannes. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ μlue Line Yachts. www.generalbrokers.gr


L U X U R Y

B O A T ã S

News

N¤Ô Fairline 55 ∏ ÔÚ›· Î·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, Ë ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Volvo Penta - ∞‰ÂÏÊÔ› ™·Ú·Î¿ÎË ∞.∂.μ.ª.∂., Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤ˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Volvo Penta ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‹Ù·Ó Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ μÚ·˘ÚÒÓ·.

™À¡∂¢ƒπ√ ™À¡∂ƒ°∞Δø¡ VOLVO PENTA

O Göran Gummeson, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ AB Volvo Penta, Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ÛԢˉÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿.

ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ AB Volvo Penta, Göran Gummeson, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Georgio Paris Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Mats Dawidsson. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ÎÔ˜ Gummeson ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ Volvo Penta ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ 56% ÛÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÏÔ‹ÁËÛ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘. √ ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ¢. ™·Ú·Î¿Î˘, °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: «™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ 2008 Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ì·˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜.»

www.volvopenta.gr

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ III: Afi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 M·˝Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘, ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Internautica ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· 13 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ΔÔ Yachting Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ∞˘ÛÙÚ›·˜, °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È √˘ÁÁ·Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔ. www.internautica.net

μaja ∏ammer Ã

∏ Baja Marine ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Hammer X ÛÙÔ Miami International Boat Show. ΔÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Hammer X ÙˆÓ 22 Ô‰ÒÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Performance. Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ 278 Performance Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠӈڛÙÂÚ·, ÙÔ Hammer X ÚÔÛʤÚÂÈ Û ¤Ó· ÈÔ compact ·Î¤ÙÔ, ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ÛÙ˘Ï Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÈÛ¯‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û fiÏ· Ù· ÛοÊË Baja. °È· ÙÔ˘˜ ıÈ·ÛÒÙ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ë Baja ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·Ó 496 Magnum HO Ì ·fi‰ÔÛË 425 hp Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·›Û٢٘ ÂȉfiÛÂȘ. www.kappamarine.gr

22

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ London Boat Show Ë Fairline ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ 55 Ô‰ÒÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Squadron, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ›‰ÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÛοÊÔ˜ ·fi ÙÔ 1995, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì›· ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚÙÈfiÙÂÚ˜ full beam ηÌ›Ó˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, en suite ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ì Á˘¿ÏÈÓÔ ÙÔ›¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ·‰È·Ê·Ó‹˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â¤ÎÙ·Û˘ – ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ûο-

ÊÔ˘˜. ΔÔ Squadron 55 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ¢ڇ¯ˆÚ˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂϤÛٷ٘ ηÌ›Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÈ‚·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ηÌ›Ó· ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Volvo Penta D12-800 EVC ÙÔ Squadron 55 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 32 ÎfiÌ‚Ô˘˜. To Ó·˘ËÁÂ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Fairline ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛηÊÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. www.kappamarine.gr


L U X U R Y

B O A T ã S

News yachtpress. blogspot.com

H ÎÏ¿ÛË Visby Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛηÊÒÓ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi CFRP (Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· Ì ›Ó˜ ¿Óıڷη) ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó 21.500 ›Ô˘˜ ÂÓÒ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ‰‡Ô ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ diesel ·fi‰ÔÛ˘ 3.500 ›ˆÓ. ∏ ÎÏ¿ÛË Visby ·Ú¿ Ù· 73 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙfiÈÛÌ· ÌfiÏȘ 600 ÙfiÓÓˆÓ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ¤˘ÎÔÏ· Ù· 40 Kts! ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ fiÏÔ fï˜ ‰ÂÓ ¤ÈÓ·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ advantage zone ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô Û ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ·¤Ú· ÚÈÓ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ÛοÊÔ˜! ∂!!! ΔÔ Ó·˘ÙÈÎfi ·ÎÔ‡ÂÈ; ¶·Ú·ÁÁ›ÏÙ ÙÒÚ· 4 ÎÔÚ‚¤Ù˜! °Ú‹ÁÔÚ·....

ΔÔ Luxury Boat & SUV Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÎÏ›ÓÂÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ™Â ·˘Ù¿ Ù· 3 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ (ÂÎÙfi˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ) ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ‡Ô. ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô “˙·Ì·ÓÊÔ˘ÙÈÛÌfi˜” ·ÏÏ¿ Ë ¿ÁÓÔÈ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Âȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ yachtpress.blogspot.com ÁÈ· press ¯Ú‹ÛË. ŸÏÔÈ ÂÛ›˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÙ ÙÂÏÈο, ı· ÌÔÚ›Ù ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÙ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË DSL, Ó· «·Ó‚¿ÛÂÙ» Ù· Ó¤· Û·˜ ÛÙÔ blog. ÕÓÙÂ... ·ÎfiÌ·; yachtpress.blogspot.com

H.S.S. Group

WAR GAMES

AÓ·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë Ó¤· Ìfi‰· ÛÙȘ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ÛηÊÒÓ Â›Ó·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·

Δ∞ ¶√§∂ªπ∫∞ ¶§√π∞ Δ√À ª∂§§√¡Δ√™ ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ. ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ÔÚ›˙ÔÓÙ· 30 ÂÙÒÓ, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ Ì ӤԢ Ù‡Ô˘ ÔÏÂÌÈο ÛοÊË Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο stealth Î·È ı· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Û Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ÛοÊË Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∞Ó Î·È ÔÈ ∏¶∞ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÂÍÂÏ›ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ·. ΔfiÛÔ Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· fiÛÔ Î·È Ë ™Ô˘Ë‰›·, οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ÛηÊÒÓ, Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ÔÏÂÌÈο ÛοÊË Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È. √È Î·ı·Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì PODs, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· fuel cells, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤ÍÔ¯· stealth ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (‰›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰›¯ˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Î·È ‰›¯ˆ˜ ıfiÚ˘‚Ô) ÂÓÒ ÙÔ ground effect ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ηٿ ÎfiÚÔÓ Û ÛοÊË Ô˘ ›Ù ı· ÂÙÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿Óˆ ·fi Ù· ·̷ٷ, ‹ ı· Ï¤Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ... www.popsci.com 24

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

Ì·˜. ∏ h.s.s. group, Ë ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ·˘Ù¤˜, ÂÊԉȷṲ̂ÓË ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi, ˘fiÛ¯ÂÙ·È ı·‡Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Û·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi -·ÎfiÌ· Î·È Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›·fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÂȉÈο ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. www.hssgroup.gr


L U X U R Y

B O A T ã S

News

ŒÛ·Û ٷ ÎÔÓÙ¤Ú Ë Volvo Penta ΔÔ Volvo Group ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 2007, Û ηı·Ú¤˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Volvo Penta Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÛοÊË. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ¤Ù˯ ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ +9% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2006 Î·È ¤ÊÙ·Û ٷ 11,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛԢˉÈΤ˜ ÎÔÚÒÓ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 10,7 Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2006. ∞Ó Î·È Ô‡ÏËÛ 67.333 ÎÈÓËÙ‹Ú˜ (ÌfiÏȘ 718 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ 2006) ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÁÔÚ¤˜. √ ÏfiÁÔ˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ IPS! www.volvopenta.gr

μÚ·‚Â›Ô ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Motocraft

H ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ ÂʇÚÂÛË ÙÔ˘ IPS ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ IPS ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜!

Wave Runner

™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡·˘ÙÈÎfi ™·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ªπ∞ªπ, Ë FOUNTAIN POWERBOATS ‚Ú¿‚¢Û ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· MOTOCRAFT AE ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. √ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. Reggie Fountain, ·¤ÓÂÈÌ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ Î. ÕÚË ∑¤Ë, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë MOTOCRAFT ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘

∫Àª∞Δ∞, ∏ ∫ƒÀªª∂¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞;

O 69¯ÚÔÓÔ˜ Ken-ichi Horie ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. ªÂÙ¿ Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰È·ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi Ì ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ ΛÓËÛË ·fi ÂÙ¿ÏÈ· (1993) Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰È¿Û¯ÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (1999), ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÂÈ Ì ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Û ÒÛË. ΔÔ Suntory Mermaid II Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 5 ÌÈÏ›ˆÓ ÙËÓ ÒÚ·!

www.popsci.com

∞Ïfi Î·È ÌÂÁ·ÏÔÊ˘¤˜. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫en-ichi Horie «·ÔıË·ÂÈ» ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Î˘ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ «ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ», ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 5-8 ÌÈÏ›ˆÓ ÙËÓ ÒÚ·!

FOUNTAIN ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ù· ÛοÊË ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛˆÓ. H MOTOCRAFT, Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ FOUNTAIN Î·È ÙËÓ CUMMINS, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÓ٤Ϸ Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Diesel Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, Ì ı·̷ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘. www.motocraft.gr


∂Δ√πª√¶∞ƒ∞¢√Δ∞ Targa 38, 44, 47 Phantom 40, 48, 50 Squadron 58


L U X U R Y

B O A T ã S

News

Rinspeed sQuba ∂ Δ √ π ª √

° π ∞

Δ √ À ™

J A M E S

B O N D !

O Bill Gates ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙËÓ Tropical ∏ Tropical (·‰ÂÏÊ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ Kappa Marine) ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §¿ÁÈÔ˘, ‚Ú·‚‡ÙËΠÁÈ· Ù· ηÈÓÔÙÔÌÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Ì ÙÈÌËÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ Microsoft Bill Gates Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™∂μ, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë Microsoft Î·È Ô ™∂μ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Kappa Marine Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛԇϷ˜ ·Ó¿ÊÂÚ fiÙÈ Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Kappa

OÈ Î.Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛԇϷ˜, Bill Gates Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ §¿ÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ Tropical A.E.

∂ÓÙ¿ÍÂÈ! √ÏÔÎÏËÚˆı‹Î·ÌÂ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ sQuba ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔ sQuba Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi «·˘ÙÔΛÓËÙÔ». ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì gadget ÙÔ˘ Q ÌÔÈ¿˙ÂÈ, ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ James Bond. ŒÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Rinspeed. To sQuba ÂÈϤÂÈ Î·È Î·Ù·‰‡ÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È 10 m, ÂÓÒ, ·-

Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ sQuba Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÂȉÈΤ˜ Ì¿ÛΘ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘, ·’ fiÔ˘ ¿ÏψÛÙ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô Frank M. Rinderknecht Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘, Ù·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ (Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿Óˆ ÙÔ˘˜.

www.rinspeed.com

Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ΔÔ sQuba ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Û ÛÙÂÚÈ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔËÓ ÚfiˆÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰‡Ô ÚÔ¤Ï˜ ÛÔÊ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÙÔÓ ›Ûˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ÂÓÒ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› Û ‰‡Ô Ì·Ù·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ·ÎÚÔʇÛÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Seabob! ∏ Rinspeed ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ sQuba ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë fiÔ˘

28

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

Marine ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÁÈ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ Tropical, ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎχÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ TROPICAL ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ηÈÓÔÙfi̘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ Kappa Marine Tropical, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÎÔ˜ ∫·ÙÛԇϷ˜ Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜, ı· ʤÚÂÈ ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ (˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ÌÂı·ÓfiÏ˘) ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ıfiÚ˘‚˜, ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·˘Û·¤ÚÈ· Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ∂›Û˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ (fuel cells motor yacht engines) ÁÈ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ ·fi 8 ¤ˆ˜ 30 fi‰È· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. www.kappamarine.gr


N¤· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· ∂¡∏ª∂ƒø£∂πΔ∂...

SVERNICARENE ¡Ô 71 -NUBIAN ∂›Ó·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ˘Ê·ÏÔ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·Î›Ó‰˘Ó·. ∂›Ó·È ˘‰·ÙÔ‰È·Ï˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÂÚÂı›˙ÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ·. ∂Ӊ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· Ï·ÛÙÈο ÛοÊË ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Âȉڿ ÛÙÔ Gel Coat. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÈÓ¤ÏÔ Û ¿¯Ô˜ 1 ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 1 -24 ÒÚ˜ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ ˘Ê·Ïfi¯ÚˆÌ· Ì Û¿ÙÔ˘Ï· ‹ Ì ›ÂÛË ÓÂÚÔ‡. www.aandreou.gr

IOSSO DECAP OUT

∏ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛÙÚȉÒÓ·˜. ΔÔ ˘ÁÚfi ηı·ÚÈÛÙÈÎfi IOSSO DECAP OUT ÁÈ· Ù· ̤ÚË Ô˘ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È, ·fi ÛÙÚȉÒÓ˜ Î·È ÏÔÈ¿ ÛÙÔȯ›·. ª·Ï·ÎÒÓÂÈ Î·È ‰È·‚ÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ÛÙÚȉÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÍÂÓ› ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ‡Ê·Ï·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÌÔ˘Û·ԢÌ ÙȘ ÎÔÏÏË̤Ó˜ ÛÙÚȉÒÓ˜ ÛÙ· ̤ÚË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ¿Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Í‡ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÍÂϤÓÔ˘ÌÂ. ŒÓ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ·fi‰ÔÛË Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi. www.aandreou.gr

GEL PLANE ΔÔ Gel Plane Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Gel Coat Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ fiberglass. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ Gel Coat ·fi ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÎfiÓ˜, Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Î·È ÌÔÚ› Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 10 Ù.Ì. Û ̛· ÒÚ· ·fi ¤Ó·Ó ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ¯Ú‹ÛÙË. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ) ÛÙ· Ó·˘ËÁ›·, ·ÏÏ¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi «ÂÚÁ·Ï›Ի ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡ ¯ÔÌ›ÛÙ·. www.aandreou.gr

30

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


L U X U R Y

B O A T ã S

News ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Cummins ™Â ÂÎÙÂÓ¤˜ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Ù¯ÓÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù¯ÓÈÎÔ› Ù˘ MOTOCRAFT Â› ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Cummins Common Rail 5.9, 8.3 Î·È 8.9 Ï›ÙÚˆÓ . ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÂÍ‹¯ıÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Cummins ÛÙÔ Daventry Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ fiÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó Û ‚·ıÌfi ÁÂÓÈ΋˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÂÈÚÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔ-

H Ranieri ÛÙËÓ ¡ÈÎ. π. £ÂÔ¯·Ú¿Î˘ ª›· Ó¤· Û˘Ìʈӛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÌÂٷ͇ Ù˘ Ranieri International S.A. Î·È Ù˘ ¡ÈÎ. π. £ÂÔ¯·Ú¿Î˘ ∞.∂. √È ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ Ranieri International, ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘, Û ÂÌÔÚÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ranieri International S.A. ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜.

www.suzuki-marine.gr

ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ IV: ∏ Best Value Yachting 2008, Ë 6Ë ¶ÏˆÙ‹ ŒÎıÂÛË ªÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ™Î·ÊÒÓ AÓ·„˘¯‹˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi 10 ˆ˜ 13 AÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ §·˘Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ϤÔÓ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó, Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÙÈÌ‹ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. ™Â ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÏ¿ ÛοÊË È‰ÈˆÙÒÓ, Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó fiÏÔ Î·È www.europartners.gr ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.

Hydra Sports 4100 CC TRIPLE POWER

ΔÔ 4100 CC (Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·) Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Miami, Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ Hydra Sports. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ „·Ú¿‰ÈÎÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¿ÓÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √È 1050 ›ÔÈ Û ‰È¿Ù·ÍË ÙÚÈÒÓ ÂÍˆÏ¤Ì‚ÈˆÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο Ù· Â›‰· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ 4100 CC ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. www.intermarine.com.gr

32

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „ÂηÛÌÔ‡ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘, fiˆ˜ fiÚÁ·Ó· / ÔÏ˘ÔıfiÓ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ SmartCraft Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·. √È Ó¤ÔÈ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Cummins ÙˆÓ ÛÂÈÚÒÓ QSB, QSC Î·È QSL ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÙËÓ ÚÔÙÈÌÒÌÂÓË ÚfiˆÛË ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ó·˘ËÁ›· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ¿Î·ÓË Î·È ·ıfiÚ˘‚Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÚÔ‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Cummins MerCruiser Diesel, Ë MOTOCRAFT ÂÂÓ‰‡ÂÈ Î·È Ì¤Û· Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· –̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ 2008– ı· ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ 5 ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Û ÂÎÙÂÓ‹ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú˜ QSB (¤ˆ˜ 480hp), QSC (¤ˆ˜ 600hp), QSM (¤ˆ˜ 715hp) Î·È QSL (¤ˆ˜ 405hp – ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘). ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ¤ÁηÈÚË Î·È ¿ÚÙÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Cummins MerCruiser Diesel. www.motocraft.gr


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ ∏ ¡

H Y E R E S

Jeanneau Press Meeting ¢√∫πª∞∑√Àª∂ Δ∞ BEST SELLER TH™ JEANNEAU

T√À °πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ ¡π∫√™ ∑∞°∫∞™

°È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ Jeanneau Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Jeanneau Press Meeting, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙËÓ Hyeres Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ °·ÏÏ›·˜. ŒÙÛÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù· ‰‡Ô Ó¤· Prestige, ÙÔ 42S Î·È ÙÔ 38S, Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÙÔ Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ, ˆ˜ Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· ÛοÊË ÙÔ˘ 2008, Â·ÏËı‡ÂÙ·È. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Prestige 38S ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, Ì ÂÎÙÂÓ‹ ‰ÔÎÈÌ‹.

34

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


ΔÔ mail ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ. Press Meeting ÛÙËÓ Hyeres ·fi ÙËÓ Jeanneau. M ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ press meeting ·ÎfiÌ· Óˆ‹, ‰ÂÓ ¯¿Û·Ì ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ¯ÚfiÓÔ. ¡·È, ı· ›̷ÛÙ ÂΛ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. £·˘Ì¿ÛÈ·; ™¯Â‰fiÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Jeanneau Â›Ó·È Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔÈ, ˘ÂÚÚfiı˘ÌÔÈ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·... ºÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ì ·ÛÙ¤ÚÈ·... ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰Ë-

À¤Úԯ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙÔ Sun Odyssey 50DS. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·›· ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÛοÊË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

∞Ï¿ ÂÎÏËÎÙÈÎfi. ΔÔ Ó¤Ô Sun Fast 3200, Â›Ó·È ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Â˘¯ÚËÛÙ›·. ÕÏψÛÙ ΤډÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ European Yacht of the Year 2008!

Ï·‰‹ Ô‡Ù ÂÓfi˜ ·ÛÙ¤ÚÔ˜. ΔÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙË ƒÈ‚Ȥڷ Î·È Ó· ̤ÓÂȘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 0 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È Ì·˙Ô¯ÈÛÌfi˜. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ Ó·È ÌÂÓ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂΛ ÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ̤ÓÔ˘Ì Û ¿ÏÏÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Ì·˜ (‚ڋηÌ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÛÙȘ Cannes). ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. ºÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÒÚ· Ì·˜ -ÙËÓ ÒÚ·... ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡- Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‰ËÏÒÛ·ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔχˆÚË ‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘ Prestige 38S Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ٷ͛‰È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÂÌÚfi˜ ·fi ÙËÓ Hyeres Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÔÈ˘ (ÔÈ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó). £·˘Ì¿Û·Ì ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ‰‡Ô Ó¤· ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο ÛοÊË Ù˘ Jeanneau, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙÔ ¿Ú· Ôχ fiÌÔÚÊÔ Sun Odyssey 50 DS Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Sun Fast 3200, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ΤډÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ European Yacht of the Year! ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì·˜ ÂͤÏËÍ ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Cap Camarat 925 WA, Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ∞Ó ‚Á‹Î ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ì Ì ٷ ÛοÊË (ÁÈ· ÙÔ Prestige 42S, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٛÔÙÂ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì Â·ÓÂÈÏÏË̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜, Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛοÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿) ·˘Ùfi Â›Ó·È ˆ˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, Ë ÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ı·̷ÙÈο. ∏ ¯Ú‹ÛË CNC Ì˯·ÓÒÓ ÛÙËÓ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹. ∂›Û˘ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿, Ë Jeanneau ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Ù˙¿ÌÈ ÛÙÔ Prestige 42S, Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÂÚÔÛÙÂÁÒ˜, ·fi open Ô˘ ›ӷÈ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ë Jeanneau ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ÙÂÓÙ¿ÚÂÈ Î·È ı· ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰Ô‡Ì οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ -Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ- Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛοÊÔ˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ÙÔ Press Meeting ‹Ù·Ó ÌÈ· ¢η›ÚÈ· Ó· ·ÓÙ·Ï¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Jeanneau, Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; ◊‰Ë ‰ËÏÒÛ·ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹! ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

35


J E A N N E A U

P R E S S

M E E T I N G

Inside... ∂˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙÔ Cap Camarat 925WA. ΔÒÚ· Î·È ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÚÒÙ· Ù· ·ÌÂÚÈοÓÈη sport fishing ÛοÊË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Jeanneau, Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó Ï›ÁÔ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜.

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ‹ fi¯È, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Hyeres ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ Jeanneau, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ıÒ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ, glamour Î·È ˘Ô‰Ô̤˜.

™˘ÁÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ Ì 5 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯·, Ë ‰ÔÎÈÌ‹ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Hyeres ‹Ù·Ó ÌÈ· Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÌÂÈÚ›·. •Â·ÁÈ¿Û·ÌÂ. ∞„Ô‡...

36

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

√ ·ÏÈfi˜ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÎfiÌ· Óˆ‹, (Ì·˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó Û ¤Ó· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô) ·ÔÊ·Û›Û·Ì Ó Ì›ÓÔ˘Ì Ì ‰Èο Ì·˜ ¤ÍÔ‰· Û ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙȘ Cannes. ŒÙÛÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ Monaco ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È gambling ÛÙÔ Casino. ¢ÂÓ ¯¿Û·ÌÂ...

™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÁÈ· Ù· ÓÔÚÌ¿Ï ‚·Ï¿ÓÙÈ·, Ë ÛÂÈÚ¿ Prestige Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 42S Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜.

Δ· ‰‡Ô best seller Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. √È ÁÓÒ̘ ‰È˝ÛÙ·ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ (ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜) ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¡›ÎÔ˜ ∑¿Áη˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ 38S ˆ˜ Ù¤ÏÂÈ· ·ÁÔÚ¿, ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÙÔ 42S. £· Ì¿ıÔ˘Ì ÛÙËÓ Exclusive ÔÈfi˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ.

™ÙÔ St. Tropez, Ì›ӷÌ ÁÈ· ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ villa ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘. ¶·Ú’ fiÏÔ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ı¤·Ì·, Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 5 Î·È ÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜, ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ì ¤ÛÙˆ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ jacuzzi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ȉ¤·, ·ÊÔ‡ Á˘Ú›Û·Ì Ô˘ÓÙÈ·Ṳ̂ÓÔÈ.


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ √

Miami

International Boat Show Δƒπ∞ ™∂ ™À™∫∂À∞™π∞ ∂¡√™

© AMAZING STUDIO / JIM CHARALAMPOPOULOS

T√À °πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

38

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì fiÏ· Ù· «Ó¤·» ·fi ÎÔÓÙ¿, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÛÙË Florida. ΔÔ Miami Boat Show ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ë Strictly Sail Î·È ÙÔ Yacht & Brokerage Show Â›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ȉ›ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô˘ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ οÓÂÈ Ù· ·ÌÂÚÈοÓÈη ÛοÊË ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ¢ηÈڛ˜! K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÚÓ¿Ì Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ψ̤ÓË ¯ÒÚ··, Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ Boat Show -ÙÔ Miami Beach- Î·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ··ÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì ÚfiıÂÛË ·ÁÔÚ¿˜, ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÂӉȷÊʤÚÔÓ Ì·˜ ·ÌÔ›ˆÙÔ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ΔÔ ÛÙ˘Ï «¤Ï· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÂÈ...» ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ 30.000 ‹ ÙˆÓ 3 ÂηÙÔÌ˘Ú›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ͽη ÙÔ˘ Î·È ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó business Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. 줂·È·, Â›Ó·È Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∂›‰·Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ Â·Ú¯ÈÒÙ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛοÊÔ˘˜ 2 ÂηÙÔÌÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ, Ì ÌÈ· ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ. §ÈÁÔÛÙ¿ ‹Û·Ó Â›Û˘ Î·È Ù· Ó¤· ÌÔÓÙ٤Ϸ, ηıÒ˜ Ù· ·ÌÂÚÈοÓÈη Ó·˘ËÁ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÈ˙Èο Ӥ˜ ȉ¤Â˜, ηıÒ˜ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÏÏÏ·Á¤˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎfiÏ-

ÏËÙˆÓ, ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ϤÔÓ ˆ˜ ÙÔ Convention Center ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ Î·È ˘Ôηٷ·Û΢·ÛÙÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∞Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˘˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È 50% ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛοÊÔ˜ ¤¯ÂÂÙ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘˘, ÙÔ mood ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ¤ÏÂÁ fiÏ·. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘˘ ∂˘ÚÒ. ∞fi ÙÔ˘˜ 6.000 Û˘ÓÔÏÈο ÂÎı¤Ù˜, Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó «Â›‰·Ì» 300-400 Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ. ¶¿¿ÓÙˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ì ̷ÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, Ì lifestyle ÈÛÙÔÚÈο «ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·». ΔÔ ÙÔÔ›Ô Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô ™ËÌ·‰Â̤ÓÔ˜, ÙÔ Miami Vice, ÙÔ Ocean & 8th, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÛ ÓÂÎÚfifi˜ Ô Don Aronow, o ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ powerboats, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔ Miami...

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

39


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ √ CRANCHI

<< To ÈÛÙÔÚÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ù· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ˚fiÓÙ·. ΔÔ 43∏Δ Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ‹ÚÂ, ·ÏÒ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

<<

<<

∏ Aicon ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÔÏϤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. Δ· Â˘Úˆ·˚ο ÛοÊË Ì ÙËÓ Â‡ÎÔÏ· ‰È·ÎÚÈÙ‹ ·ÓÒÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·, ›¯·Ó -‰›Î·È·- ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜.

H SeaRay ·›˙ÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Ó·˘ËÁ›Ô, ·ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ· ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· fiÛÔ˘˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÁÂÚfi ÛοÊÔ˜ Ì ηϋ ÙÈÌ‹ Î·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘. ΔfiÛÔ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› fiÛÔ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ∫Ô˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÛԇϷ˜, Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ٷ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·Ï¿ ı· ¿ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë ¯ÚÔÓÈ¿.

SEARAY

AICON

<< ¶·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È Ë Yamaha Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ó¤· 350¿Ú· Â͈Ϥ̂ȷ Ì V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· (ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·) Î·È 5.300 Î.ÂÎ.! ª·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ...

<<

AZIMUT

YAMAHA

40

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

¶·Ú·‰ÔÛȷο, Ë Azimut ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· «Ì·ÁÈ΋» Ê›ÚÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÛÔ (ÂηÙÔÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô) ∞ÌÂÚÈοÓÔ. ΔÔ Housewarming Party, Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô catering Î·È ÙÔ˘˜ Sonics, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Û‡ÓÔÏÔ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ-·ıÏËÙÒÓ, ¤Î·Ó ¿Ù·ÁÔ Î·È ¿ÊËÛ Ì ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜ 500 ÂÚ›Ô˘ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ √ SEARAY

<< ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¤ÎıÂÛË (Àacht & Brokerage Show), Ë SeaRay ›¯Â Î·È ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙÔ Convention Center (International Miami Boat Show), fiÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙË Ó¤·, ÁÈ· ÙÔ 2008, Áο̷ ÛηÊÒÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘.

<<

<<

ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ÂÚÓ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Fairline. Δ· ÛοÊË Ù˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¿Ó ٷ ÚÂÎfiÚ Û ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ Û οı ۷ÏfiÓÈ. ¢ÂÓ ¿ÏÏ·Í οÙÈ. ∫·È ÛÙÔ Miami, oÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.

∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ, ÁÈ· Ù· ÛοÊË Ù˘ Boston Whaler. T· ÈÔ ÔÈÔÙÈο ÛοÊË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Ì¿ÚΘ. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ Ï¤Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Boston Whaler Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·... ¢ÂÓ ÂËÚÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ‰ÂÓ ÁÂÚÓÔ‡Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ... ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È!

FAIRLINE

BOSTON WHALER HATTERAS

<<

ATLANTIS

<<

ªÂÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜. ¢›¯ˆ˜ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Convertible ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ó¤Ô 56 ªÀ Î·È Ì ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ÔÈfiÙËÙ·, Ù· ηı·Úfi·ÈÌ· Sport Fishing ÛοÊË Ù˘ Hatteras, ›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÏψÛÙ ÁÈ· ÙȘ Cadillac Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ı ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Hatteras.

42

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ 48 Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë Atlantis ›¯Â Û ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ Â·Ó·Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ 47∏Δ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔ Sariano, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Azimut Group, Û˘Ó¯Ҙ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ √

<<

<<

™Î¿ÊË ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ Ù· Royal Denship. H ‚·ÛÈÏÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ˘ÊÙ› Î·È ÏÔÁÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ôpen ÛÂÈÚ¿. ŒÓ·˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó -ϤÂÈ- ÁÈ·Ù› ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚ¿ Palmer Johnson. ª·, ÙÈ Ï˜ ¿ÓıÚˆ¤ ÌÔ˘...

ROYAL DENSHIP

AMAZING STUDIO

SUNSEEKER

μϤÂÙ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «ÂÈÛΤÙË Ì ÚfiıÂÛË ·ÁÔÚ¿˜» ÛÙÔ Miami Boat Show. ΔÔ «μÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË» look, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· «ÎÔ˘Ê¿ıËλ Ë Sunseeker, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ show ͤÚÔ˘Ó, ˆ˜, ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ (·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·˜ Amish), ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ «ÛÙÔÓ ÙfiÔ» ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ۯÂÙÈÎfi -ÌË ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·- ∂˘Úˆ·›Ô!

REGULATOR SEAPRO

∂›ıÂÛË Î¿ÓÂÈ Ë Fountain Û fiÏ· Ù· ̤و·. π‰Ú‡ÂÈ Ó¤Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ, Û¿ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙ· Center Console ÛοÊË (Ì ÙÔ 38Δ∂) Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Baja ·fi ÙÔ Groupo Brunswick. A... BÚ·‚‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ªÔtocraft!

44

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

<<

<< ∞˘Ùfi ÙÔ Spyder Roadster, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ Ùڛ΢ÎÏÔ Ô˘ ÙÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ¤ÚÈÛ˘. ¶ÚÔ˚fiÓ ÙË Î·Ó·‰È΋˜ Can Am, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÙÔ˘, ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘.

ΔÔ SeaPro 270WA ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. BϤÔ˘Ì on board ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ WA Ù˘ Seapro ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ, ÎÔ ∞ϤͷӉÚÔ ∑¤Ë.

<<

<<

FOUNTAIN POWERBOATS

∫·Ï¿˙ÂÈ Ë Regulator ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ·ÁÔÚ¿. Δ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏÔÊÙÈ·Á̤ӷ ÛοÊË ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ΔÔ 30 ∂xpress, ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘ Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ηÌ›Ó· -Ì ÙÔ˘·Ï¤Ù·- Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ŒÓ· ηı·Úfi·ÈÌÔ Sport Fishing Boat Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜. π‰·ÓÈο ÛοÊË ÁÈ· Ù· ‰Èο Ì·˜ «¿ÁÚÈ·» ÓÂÚ¿. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Intermarine.


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

™ Δ √

<< <<

ΔÔ 270 ∂xpress ‹Ù·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ SeaPro ÛÙÔ ªiami. To 270 Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÔ˜ Jay Povlin. To 270 ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ÓÔÓÈ΋ ηÌ›Ó·, Ì ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÎÔ˘˙›Ó·!

TËÓ DF250SS ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ Miami Ë Suzuki, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ DF300 V6 ‹Ù·Ó Ù· ‚·ÛÈο ÂÎı¤Ì·Ù· ˘ÂÚÔ¯‹˜, ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ۯ‰›·ÛË ÂÚ›ÙÂÚfi Ù˘.

SEAPRO

SUZUKI

<<

CIGARETTE

™ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÁˆÓȷ΋ Ù˘ ı¤ÛË ÛÙÔ Convention Center, Ë Cigarette Racing, ¤‰ÂȯÓ ·›ÛÙÂ˘Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Î·È ‰˘Ó·Ù‹. μ·ÛÈÎfi Î·È Î‡ÚÈÔ ¤ÎıÂÌ· -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·›Û٢٘ Î˘Ú›Â˜- ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi 49’ Grand Sport. √ Skip Braver ‰ËÏÒÓÂÈ Ì Ú¿ÍÂȘ ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ Don Aronow. ∞fi ÂΛ ¿Óˆ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ı· ÓÈÒıÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜. ΔÔ 49’ Grand Sport, ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ Cigarette Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Â˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘Ù¤˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜.

AMAZING STUDIO

<< <<

HYDRA-SPORT

46

ΔÔ 4100 Vector Sport Fish, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ HYDRA-SPORTS, ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ó¤· Fish Boats Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

MERCURY

M ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Optimax Pro Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Verado, ÙËÓ 350SCi, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Mercury. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ·›ÚÓÂÈ ÌÂÚÈο ‚Ú·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÏ·ÙÒÓ, ÚfiÛıÂÛ ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ¿ÏÏÔ ¤Ó·. ∞˘ÙfiÓ ÙÔ˘ Best Redesign, ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Verado Î·È Ù· ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ϤÔÓ ÔÈ Verado Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Â͈Ϥ̂ÈÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜.


JEANNEAU / ATHENIAN YACHTS

¢ √ ∫ π ª ∏

48

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


38s

Prestige Δ Ô

Ó ¤ Ô

JEANNEAU

Ì È Î Ú fi

T√À °πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

ΔÔ ÓÂfiÙ·ÙÔ Prestige 38S Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛοÊÔ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Janneau Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο Ó· ÈÛÔÚÚÔ› ȉ·ÓÈο ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛÈÙÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Jeanneau Press Meeting, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ Hyeres Î·È ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· ÂÛ¿˜.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

49


¢ √ ∫ π ª ∏

“ 50

∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.

LUXURY BOAT & SUV

ΔÔ Ó¤Ô ÛοÊÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢ÂΤ̂ÚË, ÂÓÒ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ˘ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ΔÔ Ó¤Ô 38¿ÚÈ –Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È 39 fi‰È·- ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Á¿ÛÙÚ· ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ›ÛÂÈ 4 + 2 ¿ÙÔÌ·. ªÂ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 11,92 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜ Î·È 3,90 Ï¿ÙÔ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙËÓ ˘ÂÚηٷÛ΢‹ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÚfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ Ï¢ÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ·ÚÌÔÓÈÎfi, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ. ™ÙËÓ Á¿ÛÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÊÈÏÈÛÙÚ›ÓÈ·, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ì›· ηÌ›Ó· ¿ÏÂÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ÓÔÈÒıÔ˘Ó ¿ÓÂÙ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÛοÊÔ˘˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù¿ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÛÙڈ̷ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ‰‡Ô Â›‰· Î·È ¤Ó· ‰ÈÏfi οıÈÛÌ·. ¢ÂÍÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ Ë ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¤Ó· Ï‹Ú˜ wet bar Î·È ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ηӷ¤ Û ۯ‹Ì· L Î·È ¤Ó· ÙÚ·¤˙È. ∏ ÔÚÔÊ‹ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË, ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·›ÛıËÛË, Ì ÂÈϤÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Î·È ·ÂÚÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÚÔ‚ÈÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ηÌ›Ó· ÏÒÚÈ·, ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÌÈ· ηÌ›Ó· ڛ̷. ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‡„Ô˜, Ë ÏÒÚÈ· ηÌ›Ó· Â›Ó·È ¿ÓÂÙË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ΔÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ηӷ¤ Û ۯ‹Ì· ¶ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈ-


ΔÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Î·È Û ÎÚ‚¿ÙÈ, ¯¿ÚË ÛÙÔ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ÙÚ·¤˙È. ∏ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfïÓ.

JEANNEAU / ATHENIAN YACHTS

ÙËÙ· 34 ÎfiÌ‚ˆÓ. ∂‰Ò ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· IPS Ù˘ Volvo Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ 42, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ¤ÍÙÚ· ÚÔ¤Ï·˜ ÂÏÈÁÌÒÓ ÏÒÚ˘ (bow thruster), Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙȘ Ì·ÓÔ‡‚Ú˜ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·, fiˆ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂȉÈο fiÚÁ·Ó· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È fi¯È ·Ó¿ÁΘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘, ÔfiÙÂ, ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙȘ best value ÂÈÏÔÁ¤˜, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËı›. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Janneau ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ prestige, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÏÂÈ¿‰· ÂÈÏÔÁÒÓ, ηıÒ˜, ϤÔÓ, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Áο̷ ÛηÊÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÓ¤· ÌÔÓ٤Ϸ, Ì ̋ÎÔ˜ ·fi 9 ¤ˆ˜ Î·È 15 ̤ÙÚ·.

™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È Â·ÚΛ˜ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ηÈ... ¿ÚÙÈ, ÙfiÙ ̿ÏÏÔÓ „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· οÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. £ÂÙÈ΋ Ë ‡·ÚÍË wet bar.

˙fiÌÂÓÔ Î·ı’ ‡„Ô˜ ÙÚ·¤˙È. √ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¤ÌÙÔ˘ ‹ ¤ÎÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó·, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ (ÂÛٛ˜, ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È „˘Á›Ô) Î·È Â·ÚΛ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Prestige 38s ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 640 ›ˆÓ (2x320), ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡-

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

51


38s

Prestige JEANNEAU

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ ATHENIAN YACHTS SA §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1-2, 175 61, ¶. º¿ÏËÚÔ ΔËÏ.: +30 210 98 11 820 Fax: +30 210 98 43 989 www.ahtenian-yachtsales.gr E-mail: sales@athenian-yachtsales.gr

CHANTIERS JEANNEAU S.A. Les Herbiers, Cedex, BP 529, 85 505, France Δel.: +33 251 64 20 20 Fax: +30 251 64 20 22 www.jeanneau.com E-mail: presse@jeanneau.com

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹............................... M¤Á.T·¯.......................¢/∞ M‹ÎÔ˜.............11.92Ì./ 39’

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA:............................. 11.92m ¶Ï¿ÙÔ˜:..................................... 3.90m B‡ıÈÛÌ·:................................... 0.95m μ¿ÚÔ˜:................................... 7500 Kg.

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull:......................................∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ GRP Fiberglasì ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜..................∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ GRP Fiberglasì ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ............................................Teak/ÌÔΤٷ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ............................................Garroni Design ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜...........................Michael Peters Yacht Design Project:..............................................................................JEANNEAU DESIGN

P·ÓÙ¿Ú:..........................................Opt. A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜:........................Opt. Smartpilot:.....................................Opt. Chartplotter:...................................Opt. GPS:...............................................Opt. Inmarsat:............................................. -

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™

π¶¶√¢À¡∞ª∏

¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡:............... ¡∞π (320 l.) ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘:.......... ¡∞π (920 l.) ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ.......................¡·È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit:...................... Opt. ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ:........................ ¡·È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·:.................... ¡·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜:.................................. N·È

Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜:.................. 2 x QSD 4,2 320 cv / HP K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ:.......... CUMMINS IÛ¯‡˜:..................................................... 320 ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ:.......................................In Line 6 ªÂÙ¿‰ÔÛË:.....................ªercruiser Bravo III

Tender garage:................................ NAI ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜:............ Opt. Trim tabs:...................................... Opt. À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘..... ¡∞π Bow Thruster:..................................¡∞π ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜:....................................¡∞π °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·:......................................Opt.

∂¶π¢√™∂π™

∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ...................... 6 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ:............................. 4 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC:........................ 1/1 ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC:..... 1/ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ:............ 1 ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜:...................... -

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·....................................... T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘....................................... ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘.............. K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË........ - Ï›ÙÚ·/ÒÚ· *ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÂÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ¤ÍÈ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 12 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Jeanneau ۯ‰›·Û·Ó ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi Ô˘ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ tender. ŒÍ˘ÓÔ Î·È Ú·ÎÙÈÎfi.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.jeanneau.com To Ó·˘ËÁÂ›Ô Jeanneau ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

∏ ¤Í˘ÓË ‰È·Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Î·Ì›ÓˆÓ ÙÔ˘ 38, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·. Δ¤ÛÛÂÚ· ÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, fiÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ÙÚ·¤˙È, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ. ÕÓÂÙË Â›Ó·È Î·È Ë Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÓÂÙ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ÁÈ· Ë̤Ú˜.

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

62

Aicon Open T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

20+ ª¤ÙÚ· ∞fiÏ·˘Û˘

ªÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙÔ 2006 ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜, ÌÈ·˜ Â›Û˘ Ó·ڋ˜, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÈÙ·ÏÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË –‰Â‰Ô̤ÓË– ÏfiÁˆ ηٷÁˆÁ‹˜ ÊÈÓ¤ÙÛ·, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Aicon Û˘ÓÔÏÈο ıÂÏÎÙÈ΋.

ªfiÏȘ ÙÔ 2001 ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ flybridge ÛοÊÔ˜ Ù˘, ÙÔ 56 Î·È ¤Ó· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË. ∏ Ó¤· ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Aicon ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ «·È¯Ó›‰È» Î·È ÙÔ 2005 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ·ÓÔȯÙfi ÛοÊÔ˜, ÙÔ 72. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ï·ÓÛ¿ÚÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ Ó·˘ÙÈο Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ 62 Open, ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∏ Aicon ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ͇ÏÈÓˆÓ ÂÈÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÛοÊË. ¢È·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓıËÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, fiÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Î·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë ÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋ Î·È Ù· ÛοÊË Ù˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô˘ ¯¿Û·Ì 54

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÂÌ›˜ –¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿- ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ·Ó¤‚ËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔ› ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛηÊÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÎÌ¿˙Ô˘Û˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ΔÔ ˘fi ÂͤٷÛË ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Aicon ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 62 fi‰È· fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘, ‹ 20 ̤ÙÚ·. ΔÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 5 ̤ÙÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ú·ÎÙÈο; ŸÙÈ ÙÔ 62, ·Ú¿ ÙË ÌË ‡·ÚÍË flybridge, ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÚÂȘ ηÌ›Ó˜ Î·È ÙÚ›· ÏÔ˘ÙÚ¿, ‹ ÙÚÂȘ ηÌ›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Ó ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ϋڈ̷, ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¿ÓÂÙÔÈ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Ë ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ¤Ó· Â›Â‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÂÚ›Ô˘ Ì ÙȘ ηÌ›Ó˜.


AICON / BLUE LINE YACHTS

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

55


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ Aicon, Â›Ó·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ Î·È ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ºˆÙÂÈÓÔ› Î·È Á‹ÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘ Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÌÚfi˜ Ù˘ ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Î·È ÙÔ garage ÙÔ˘ tender. §›Á· ‚‹Ì·Ù· ÂÌÚfi˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Û·ÏfiÓÈ, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· fiÌÔÚÊË Í‡ÏÈÓË Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë

∏ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ڇ¯ˆÚË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜.

AICON / BLUE LINE YACHTS

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛοÊÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛÙÈÏ Î·È ˘¤Úԯ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ÂÎÙÈÌËı› ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜.

ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘. ∂ÌÚfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ‰‡Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ·fiÏ˘ÙË ÏËÚfiÙËÙ· Û ·Ó·ÏÔÁÈο Î·È „ËÊȷο fiÚÁ·Ó· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏÔ‹ÁËÛ˘. ¢ÂÍÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ hatch Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Î¿Ùˆ Â›‰Ô, ÂÓÒ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ¿ÓÂÙË ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì ¯ÒÚÔ ÁÈ· ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·. ΔÔ Highlight ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙË ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÚfiÌÂÓË ÛÎÏËÚ‹ ÔÚÔÊ‹, Ô˘ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ·ÓÔ›ÁÂÈ, ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ˆ˜ open. Δ¤ÛÛÂÚ· ÛηÏÈ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ë 56

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÔÔ›· Â›Ó·È ¿ÓÂÙË, Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÓÙÔ˘Ï¿È· Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ™ÙËÓ Ú‡ÌÓË Î·È ÛÙËÓ ÏÒÚË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜ Ì ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, master Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ Ú‡ÌÓ˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Î·ıÈÛÙÈÎfi. ™Â ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ì›Ó· Ì ٷ ‰‡Ô ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·, Ô˘ Î·È ·˘Ù‹, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi. º˘ÛÈο ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· 18 Kw, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 800 Ï›ÙÚˆÓ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ Aicon 62 Open ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ηÈ


ΔÔ design ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ÌÈÎÚfi Û·ÏfiÓÈ Î·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ôχ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ.

√È ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ô sport ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·.

ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ «ÍÂÓԉԯ›Ի ÁÈ· ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ Aicon ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ, ·ÏÏ¿ χÛÂȘ ·fiÏ˘Ù· ·ÍÈfiÈÛÙ˜, ˘ÏÔÔÈË̤Ó˜ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛÔ¯‹. ΔÔ ÛοÊÔ˜, Ì Á¿ÛÙÚ· Ù‡Ô˘ V Î·È deadrise 16 ÌÔÈÚÒÓ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˘·ÏÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÎÏ¿ÛË A. √È ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡Ô ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ MAN, Ì 12 Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ Û ‰È¿Ù·ÍË V, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË ÈÛ¯‡ 1.224 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛοÊÔ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 36 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÂÓÒ Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ôχ ηÏÔ‡˜ 32 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ΔÔ 62 open Ù˘ Aicon Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÈÛÔÚÚÔ› ȉ·ÓÈο ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ 13ÌÂÙÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙˆÓ 30ÌÂÙÚˆÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›· Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¿ÓÂÛ˘ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, οÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÓ… «·ÓıÚˆÔÎÔ˘‚·ÏËÙ¤˜», Ô‡Ù fï˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛοÊÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ·… ÌfiÛÙÚ·.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

57


∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√ AICON YACHTS Zona Industriale, 98040 Giammoro (ME) - Italy ΔËÏ.: +39 090 9610 211 Fax: +39 090 9384 145 E-mail: info@aiconyachts.com www.aiconyachts.com

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ BLUE LINE YACHTS ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 6, 16675, °Ï˘Ê¿‰· ΔËÏ.: +30 210 89 40 642 Fax: +30 210 89 40 961 E-mail: info@generalbrokers.gr www.generalbrokers.g

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹............................... M¤Á.T·¯............... 36 KTS M‹ÎÔ˜.................... 20,11Ì.

¢π∞™Δ∞™∂π™

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA.............................. 20,11m ¶Ï¿ÙÔ˜...................................... 5,08m B‡ıÈÛÌ·..................................... 0,98m μ¿ÚÔ˜....................................28.459kg

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull....................................................................Fibreglass ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.......................................................... Teak ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜..........................................Aicon Style Centre ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜.....................................................Aicon Style Centre ™¯Â‰È·ÛÌfi˜.........................................................................Aicon Style Centre K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜...............................................................................Aicon SpA

P·ÓÙ¿Ú............................................¡·È A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜..........................¡·È Smartpilot........................................¡·È Chartplotter.....................................¡·È GPS.................................................¡·È Inmarsat.........................................Opt.

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™

π¶¶√¢À¡∞ª∏

¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡......................... 800 L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘..................3.200L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ........................¡·È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit........................ ¡·È ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.......................... ¡·È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·..................... N·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜................................... ¡·È

Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ....................... 7 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ............................... 7 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC......................... 1/1 ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC..... 2/2 ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜............Optional

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜.................................... 2 MAN V12 K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ........... MAN Marine IÛ¯‡˜............................................2x1.224hp ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ...............................................12 ™‡ÛÙËÌ· ¶ÚfiˆÛ˘..............................ÕÍÔÓ˜

Tender garage................................. ¡·È ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜............... ¡·È À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘..... ¡·È Bow Thruster................................... ¡·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜.................................... ¡·È °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·........................................ N·È

∂¶π¢√™∂π™ M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·........................36 KNOTS T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘.......................32 KNOTS ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘.......... *ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÔ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔ‹.

K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË........ - Ï›ÙÚ·/ÒÚ·

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.aiconyachts.com TÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ∞icon S.p.A. ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Aicon Yachts Americas LLC ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

Technical Highlight ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÊÈÓ¤ÙÛ· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ø·fi ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ fiˆ˜ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÛÙÂÊ¿ÓË.

™ˆÛÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÓÂÙË ‰È·‚›ˆÛË Û ¤ÍÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·Ì›Ó· ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜. Δ· ÙÚ›· ÏÔ˘ÙÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¿ÓÂÙ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘, ÂÓÒ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Â›‰Ô. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰ÂÓ ÌÈÎÚfi ηıÈÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û›ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜.

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

62

Aicon Open


ROYAL DENSHIP / KAPPA MARINE

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

60

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


82

Royal Denship ° È ·

Open

μ · Û È Ï È ¿ ‰ Â ˜

T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

∏ ·Û›ÁÓˆÛÙË ϤÔÓ ¢·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ semi custom ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ¢Ú›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÔÈÔÙÈο, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¿ÓÂÙ· open ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 82 Ô‰ÒÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·Û˘ÁΛÓËÙÔ.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

61


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

ÕÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏËÚfiÙËÙ· ÔÙÈÎÒÓ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∂‰Ò, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË ¤ˆ˜ Î·È 10 ¿ÙÔÌ·.

∏ Royal Denship Â›Ó·È ·fi Ù· ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ· Ó·˘ËÁ›· Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ custom made ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ºÙÈ¿¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·Ú¯Èο ·fi ÙËÓ Ó·˘‹ÁËÛË super yacht, ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· «Î·Ù¤‚ÂÈ» ηÙËÁÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ì ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Ó·˘ËÁÔ‡˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û οı ̛· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÙË ¢·Ó›·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ Ì ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ۯ‰ȷÛÙ‹ Bill Dixon ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Superyacht Design Award ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Fast Composite Yachts Ì ÙÔ Open 82. ΔÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. ∞ȯÌËÚfi, Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Î̤˜ Î·È ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰È¯ÚˆÌ›· ÙÔ˘ ÌÏ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÛÙË ˘¤Ú ηٷÛ΢‹, ‰›ÓÂÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ… Î·È ÙȘ ÙËÚ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· 62

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ MTU M91 V16, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ 25 ̤ÙÚˆÓ ÛΛ˙ÂÈ Ù· ·̷ٷ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 45 ÎfiÌ‚ˆÓ, Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜, ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÚ›Ô˘ 80 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·/ÒÚ·. ∞˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 82 Open, ·ÏÏ¿ fi¯È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. ªÂ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ 6,5 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÌ›ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 8 ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ηÌ›Ó˜, ÌÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Î·È ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ ϋڈ̷. ∞fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ‰‡Ô ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÏ¿, ÂÓÒ Ë master ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÛÙÔÓ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηӷ¤‰Â˜ Ô˘ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· 8 ¤ˆ˜ 10 ·ÙfïÓ, ÂÓÒ Ë ÙÚ·Â˙·Ú›· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú˘ÌÈfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ fï˜


¢›ÓÂÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·... Ô˘ ÙËÚ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÚ·Â˙·Ú›· ηχÙÂÙ·È Ì ¤Ó· Ôχ Ú·ÎÙÈÎfi roll top.

∏ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ÁÚ·Ê›Ô, ÌÂÁ¿Ï˜ ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙËÏÂfiÚ·ÛË TFT Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘.

ROYAL DENSHIP / KAPPA MARINE

Caterpillar, Ì ÈÛ¯‡ 1.825 ‹ 1.675 ›ˆÓ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ 40 Î·È ÛÙÔ˘˜ 35 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘, ÈÛÙ¤„Ù ̷˜, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· ÛοÊÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ 7.200 Ï›ÙÚˆÓ diesel. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Û ÓÂÚfi, 1.500 Ï›ÙÚ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Â·Ú΋ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó 1.000 Ï›ÙÚ· fiÁÎÔ. º˘ÛÈο, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Royal Denship 82 Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌˉÂÓÈο, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÔÚ˘Ê·›·. ∞ÈÛıËÙÈ΋, Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È È‰·ÓÈο, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÚÔ˜, fiÛÔ Î·È Ú·ÎÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ̤ÓÂÈ ‰Â̤ÓÔ ÛÙË Ì·Ú›Ó·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ¤ÙÛÈ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ Â˘Ù˘¯‹ οÙÔ¯fi ÙÔ˘.

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, Ì ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÛοÊÔ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi.

ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› Ì ¤Ó· Ôχ Ú·ÎÙÈÎfi roll top. ∏ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·¤¯ÂÈ ¤ÓÙ ÛηÏÔ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ‰‡Ô ¿ÓÂÙ· ηı›ÛÌ·Ù· – ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ·ÚÌÚ›˙ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÏÂÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. º˘ÛÈο, ÔÈ „ËÊȷΤ˜ ÔıfiÓ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÈı˘Ì› Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Î·È Â›ÁÂÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Î·Ì›ÓˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘˜ ÛοÊÔ˘˜, ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÈÎÚ‹ ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ϋڈ̷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜, ÙÔ Royal Denship 82 ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÏÈÛÙ› Ì ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ MTU Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË ÈÛ¯‡ 2.000 ›ˆÓ, ÂÓÒ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

63


82

Royal Denship

Open

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ ∫APPA MARINE §·Ì›·˜ 10, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: +30 210 99 69 990 Fax: +30 210 99 69 526 E-mail: info@kappamarine.gr www.kappamarine.gr

Royal Denship A/S Balticagade 15, 8000 Aarhus Denmark ΔËÏ.: +45 86 11 73 53 Fax: +45 86 11 74 53 www.royaldenship.com

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹ ....... 3.995.000 ∂˘ÚÒ M¤Á.T·¯ ............... 56 KTS M‹ÎÔ˜ ................... 24,4Ì.

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA............................... 24,4m ¶Ï¿ÙÔ˜...................................... 6,45m B‡ıÈÛÌ·....................................... 1,5m μ¿ÚÔ˜.................................... 58 tones

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull ............................................................................ GRP ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜ ........................................................ GRP ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ......................................................... Teak ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜ ........................................................ Bill Dixon K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ....................................................................... Royal Denship

ƒ·ÓÙ¿Ú .............................................. ¡·È ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ ............................ ¡·È Smartpilot ......................................... ¡·È Chartplotter ....................................... ¡·È GPS .................................................... ¡·È Inmarsat ............................................ ¡·È

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™

π¶¶√¢À¡∞ª∏

¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡......................... 1500l ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘................... 7200l ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ.................... 1000l æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit........................ N·È ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.......................... N·È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·..................... N·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜................................... N·È

Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜............................... V16 2000 M91 K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ................... MTU IÛ¯‡˜............................................ 2x2000HP ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ................................................. 16 ™‡ÛÙËÌ· ¶ÚfiˆÛ˘.... ¶ÚÔÂÏÒÓ ÂÈÊ·Ó›·˜ QSP-D

Tender garage ....................................... ¡·È ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜ .................... ¡·È Trim tabs ................................................ ¡·È À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ .......... ¡·È Bow Thruster ......................................... ¡·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ ........................................... ¡·È °ÂÓÓ‹ÙÚÈ· .............................................. ¡·È

∂¶π¢√™∂π™

∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ..................... 10 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ............................... 8 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC.......................... 1/1 ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC..... 3/3 ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜....................... 1

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·........................37 KNOTS T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘.......................32 KNOTS ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘.......... K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË........ - Ï›ÙÚ·/ÒÚ· *ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight ∞fiÏ˘ÙË Ù¿ÍË Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÛÔÚ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ÂÚÁÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ¿„ÔÁË, ÂÓÒ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.royaldenship.com To Ó·˘ËÁÂ›Ô Royal Denship ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

™Ù· 24 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˘˜ ¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ + ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ϋڈ̷ ηÌ›Ó˜. ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ÒÚˆÓ ÏÔÈfiÓ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜.

¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™


38 Lightning

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

FOUNTAIN

F L Y

L O W

T√À Nπ∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

√È ·ÛÙÚ·¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›· ÙˆÓ ÓÂÊÒÓ, Ô˘ ÁÂÈÒÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì·˜ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÙÈÎfi Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ı¤·Ì·. ∏ ·ÛÙÚ·‹ ÙÔ˘ Reggie Fountain Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÚ›ÙˆÛË.

66

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


FOUNTAIN / MOTOCRAFT

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

67


ŸÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË, ÁÈ· ÙÔ Fountain lighting Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ÕÓ Û·˜ ϤÂÈ Î¿ÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 114 (Ì›ÏÈ·).

FOUNTAIN / MOTOCRAFT

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

™ÙËÓ ÏÒÚË ÙÔ˘ √ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Fountain ·ÔÙÂÛοÊÔ˘˜ Ï› ÌÈ· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ù·¯‡ÏÔˆÓ ÛηÊÒÓ, Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. LB&SUV ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ‹‰Ë ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 8. ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ „˘Á›Ԣ, √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ô ÙfiÛÔ ÚÔÛËÓ‹˜ Î·È ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ‡·ÚÍË ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÙÔ˘ ÂÈÙÔ˘·Ï¤Ù·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. Ù‡ÁÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. Œ¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛοÊË ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È F1 Î·È Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ ÏÔÈfiÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Fountain Powerboats, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· status symbol ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ off shore Ù·¯‡ÏÔˆÓ, ÂÓÒ, ϤÔÓ, ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË Áο̷ ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, Ô˘ ÚÔηÏ› ·fi Êfi‚Ô ¤ˆ˜ Î·È ÂıÈÛÌfi. Ù˘ Ì ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È „·Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÂÍ·ÁfiÚÂÛ ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·Ó‹ÎÂÙ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂıÈÛÙ›, ÙfiÙÂ Ë Ï‡ÛË Fountain ›·fi ÙÔ Groupo Brunswick ÙËÓ Baja! Ó·È ‹‰Ë ̤۷ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ Î·È ÙÔ 38 Lightning ›Ûˆ˜ Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁΔÔ 38 Lightning ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· «·Ú·‰ÔÛȷ΋» ˘ÏÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ηıÒ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË. º˘ÛÈο, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ̤ÓË. ΔÔ Ì‹ÎÔ˘˜ 11,6 ̤ÙÚˆÓ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 4,5 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Á¿ÛÙÚ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ V Î·È ÌÔÓ·‰Èο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ï‡Û˘, Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù·, ·ÊÔ‡ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· «ÛηÏÔ¿ÙÈ·» (steps) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌȯ‡ÙËÙ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 96 Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ·, ÂÓÒ Ì ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‰›‰˘ÌÔ ÎÈÓËÙ‹Ô˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ «ıÂÙÈ΋˜ ¿ÓˆÛ˘» Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ lightning Ó· ˘ÂÚ›ÚˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 114 Ì›ÏÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÙ¤ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÌÂÈÚ›·, fiÙÈ Ù· ηٿ ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Ù·Ù·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ¢ı‡‚ÔÏÔ ÛÙ· ÔÏÏ¿ Ì›ÏÈ·, ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Ì ÂÏ¿ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ì ÏfiÁÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· Û¿ÓÈ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘Ó·Ú·- ¯ÈÛÙÔ ¯Ù‡ËÌ·, ÛΛ˙ÂÈ Ù· ·̷ٷ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›·. ªÂ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ 68

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


ªÂ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ô˘ ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ, ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿.

Δ· ¤ÓÙ ηı›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰›·ÛË Ù‡Ô˘ «bucket», ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ 38 Lightning

√ ›Ó·Î·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¤¯ÂÈ Û·Ê›˜ ÛÔÚ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ŸÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È Ù· ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.

Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ô˘ ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ, ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÁÈ· Ó· ÂÙ·¯Ù› ηÓ›˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ê·ÁËÙfi ·fi ÙÔÓ ºÏÔ›Û‚Ô. ™ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹ ÙÔ 38 Lightning ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÂۈϤ̂Ș Ù˘ Mercury, ÙȘ 525 EFi Î·È Ô‰¿ÚÈ· Bravo 1-XR. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 96 Ì›ÏÈ· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, Ì ηٷӿψÛË ÂÚ›Ô˘ 350 Ï›ÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. º˘ÛÈο, Û ÈÔ ÏÔÁÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ï‡Û˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· 60 Ì›ÏÈ·, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤ÊÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 200 Ï›ÙÚ·/ÒÚ·. ŒÙÛÈ, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ 38 Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 198 Ì›ÏÈ·, Â·ÚΤÛÙ·ÙË ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ∞Ó Ù· 96 Ì›ÏÈ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100, 114 ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙfiÙ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÙ ‰‡Ô Mercury 700 Ì Ô‰¿ÚÈ· NXT Î·È Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ·… ·ÔÁ›ˆÛË. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Û ÈÔ Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ 38 lightning Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· «„·Á̤ÓÔ». ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È ÙÔ˘ Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÌԢηfiÚÙ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ‡Ê·Ï·. ∂Λ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û·ÏÔÓ¿ÎÈ Î·È ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ

ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÓ, Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË ‰Â ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ¶›Ûˆ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ηı›ÛÌ·Ù· – ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÂÌÚfi˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›· ηı›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÌÚfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ™ÙË Ú‡ÌÓË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ˘fiıÂÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú¤Ì‚ÂÙ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‚·ÌÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ï‹Ú˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó·ÏÔÁÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. º˘ÛÈο, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÙÂı› GPS, ÂÓÒ Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Â›Ó·È –·Ó·ÏÔÁÈο Ì ٷ cruisers- Ï›Á·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·¯‡, ÙÔ 38 Lightning ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο «ÔÚÁÒÓÔ˘Ó» ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ÙÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ηٷÏËÎÙÈÎfi, ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô express Ô˘ ÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÔ‡. ŸÏË ÙÔ˘ Ë ‰ÔÌ‹ Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ÎÔÚ˘Ê·›Ô, ·Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓfi Û·˜. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

69


38 Lightning FOUNTAIN

∫∞Δ∞™∫∂À∏/¡∞À¶∏°∂π√

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™

FOUNTAIN POWERBOATS P.O. Drawer 457, Washington, NC 27889 Tel.: 001 252 9752000 Fax: 001 252 9756793 www.fountainpowerboats.com

MOTOCRAFT A.E. §ÂˆÊ. ∞Ï›ÌÔ˘ 48, '∞ÏÈÌÔ˜ T.K.: 17 455 ΔËÏ.: 210-9888 288 Fax: 210-9850 102 E-mail:motocraft@motocraft.gr

Technical Review & Specifications ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ TÈÌ‹............................... M¤Á.T·¯............... 96 MPH M‹ÎÔ˜................... 11.58Ì.

∫∞Δ∞™∫∂À∏

∂•√¶§π™ª√™ ¡∞ÀΔπ§π∞™

ª‹ÎÔ˜/LOA............................. 11.58m ¶Ï¿ÙÔ˜...................................... 2.60m B‡ıÈÛÌ·..................................... 0.90m μ¿ÚÔ˜.................................... 4.455 kg

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Hull........................................∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ GRP Fiberglasì ¢¿Â‰Ô ÂÛ. & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ..................................Fiberglasì/ªÔΤٷ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÛοÊÔ˘˜..............................................Reggie Fountain ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜...............................................................√ ¶ÂÏ¿Ù˘ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜.........................................................Reggie Fountain K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜..............................................................Fountain Powerboats

P·ÓÙ¿Ú............................................ Opt A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜..........................Opt Smartpilot........................................... Chartplotter..................................... N·È GPS................................................. N·È Inmarsat.............................................. -

∂•√¶§π™ª√™ ¢π∞μπø™∏™

π¶¶√¢À¡∞ª∏

¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡............................ 49L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘....................681L ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ........................N·È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ cockpit........................ O¯È ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ......................... O¯È æ˘ÁÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·..................... N·È ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜................................... O¯È

∫π¡∏Δ∏ƒ∂™/ª∂Δ∞¢√™∏

∂•√¶§π™ª√™ ™∫∞º√Y™

KÈÓËÙ‹Ú˜............. 2x525 EFI with Bravo 1 XR K·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ..... MERCRUISER IÛ¯‡˜............................................ 2 X 525HP ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ............................................... 8 ™‡ÛÙËÌ· ¶ÚfiˆÛ˘.........................Bravo 1-XR

Tender garage..................................... ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ‚›ÓÙÛÈ ¿Á΢ڷ˜.............. Opt Trim tabs......................................... N·È À‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘..... N·È Bow Thruster....................................... ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜......................................... °ÂÓÓ‹ÙÚÈ·............................................ -

˜.........................Bravo 1-XR

Ãøƒ√π ¢π∞μπø™∏™

∂¶π¢√™∂π™

∞ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ....................... 8 ™‡ÓÔÏÔ ÂÈ‚·ÙÒÓ.............................. 8 ∫‡ÚÈ· ηÌ›Ó·/WC......................... N·È ∫·Ì›Ó˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ/WC......... ∫·Ì›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜.................... -

M¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·........................... 96 MHP T·¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘............................60 MHP ™ÙÚÔʤ˜ ÎÈÓ. Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù·Íȉ›Ô˘....3.500 K·Ù·Ó¿ÏˆÛË** M¤ÛË........200 Ï›ÙÚ·/ÒÚ· *ΔÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi

Technical Highlight ΔÔ Fountain 38 ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜. ™ÙËÓ ‡·ÚÍË steps, ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û fiÏ· Ù· ÛοÊË Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÂ

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ www.fountainpowerboats.com To Ó·˘ËÁÂ›Ô Fountain ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

**MÂÙÚ‹ÛÂȘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

√È ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Lightning, ˆÛÙfiÛÔ ¤Ó· Â›Â‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Ó¿·˘Û˘, ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È „˘Á›Ô. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÔÈ ¤ÓÙ ı¤ÛÂȘ ÁÔ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›Ó·È bucket, ηıÒ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙȘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜. .

·˘Ù¤˜, ‰›¯ˆ˜ ÙÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi «ÎÔ¿ÓËÌ·» ÛÙ· ·ÌÌ·Ù·. ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· steps. ∏ ˘Ô›ÂÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘Û·ÏÏ›‰ˆÓ ηıÒ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÂͤگÂÙ·È Ô ·¤Ú·˜ ·fi Ù· Ï·˚Ó¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, Û›ÁÔ˘Ú· Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÚÈ‚ÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÂȉfiÛÂȘ. ¢π∞™Δ∞Àƒøª∂¡∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∞¶√ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫∂™ ¶∏°∂™

DESIGN OUTSTANDING IMAGESì

¢π∞™Δ∞™∂π™


™ ∞ ™

72

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

™ Δ ∏ ¡


√ ÔÚÈÛÌfi˜

π Δ∞ § π ∫ ∏

ƒ π μ π ∂ ƒ∞

ÙÔ˘ ¢ ˙ËÓ

Δ√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

ªÔÚ› Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ Ó· ÌËÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·›ÁÏË Î·È ÙË ‰È·ÛËÌfiÙËÙ· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜, Â›Ó·È fï˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ «ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈÔ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔ˘˜ Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ Ë›ÚÔ˘. ™Â ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Ligurian Riviera Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÙÈ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÓÂfiÏÔ˘ÙˆÓ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯Ïȉ‹ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜. ªÔÚ› Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ì›· ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ Î·È ·›ÁÏË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÙÔˆÓ‡ÌÈ· fiˆ˜ ÙÔ Portofino, Rapallo Î·È Santa Margherita Ligure ‰ÂÓ Ë¯Ô‡Ó ÎÈÓ¤˙Èη ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ù· ı¤ÚÂÙÚ· Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ›¯·Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÂÓÒ, ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ Ú·ÎÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ªÔÓ·Îfi Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÓfiÙÈ· ˆ˜ ÙÔ Livorno. ∏ °¤ÓÔ‚· Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎfiÏÔ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ, ÂÓÒ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ· ƒÈ‚Ȥڷ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ‹ÈÔ Îϛ̷, Ì ˙ÂÛÙfi ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ηÏÔη›ÚÈ. ∏ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÂÙÚ҉˘, ·fiÙÔÌË

Î·È Ì ‰Âο‰Â˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÁÚ·ÊÈΤ˜, ·¿ÓÂ̘ ·Ú·Ï›Â˜. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ, Ë ¤ÓÙÔÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ù· ‰¿ÛË ÙˆÓ Â‡ÎˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û¿ÓÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ Î·È ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ∫¤Ú΢ڷ. °È· fiÔÈÔÓ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô‰ÈÎÒ˜ Ë ÔÚ›· Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ¶¿ÙÚ· ÚÔ˜ ∞ÓÎfiÓ· Î·È ·fi ÂΛ ̤ۈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ∞14, ÚÔ˜ Bologna. ∞fi Bologna ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙÔÓ ∞1 ÚÔ˜ Piacenza ·fi ÂΛ ÙÔÓ ∞21 ÁÈ· Genova. º˘ÛÈο, Ë Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ̤¯ÚÈ Genova, ÂÓÒ ·˘Ù‹ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ̤¯ÚÈ ÂΛ Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜, ·Ó Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ 60 Ô‰ÒÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ·fi ÓfiÙÔ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Ì·Ú›Ó˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙȘ fiÏÂȘ Lavagna, Chiavari, Rapallo, Santa Margerhita Ligure Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ Portofino, ÂÓÒ Î·È Ë fiÏË Ù˘ Genova ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Ì·Ú›Ó˜. °È· golf ı· οÓÂÙ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ Rapallo, ÂÓÒ fiÏË Ë ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ ¤¯ÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎfiÏÔ˘˜, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯· ·Á΢ÚÔ‚fiÏÈ·. ∏ ÂÔ¯‹ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

73


π Δ∞ § π ∫ ∏

ƒ π μ π ∂ ƒ∞

¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ ¿„ÔÁ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÌÂ۷ȈÓÈο οÛÙÚ·, ÔÈ ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∂›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰Èο ˘¤ÚÔ¯Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·.

¢˘ÙÈο ÙÔ˘ Portofino, Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Camogli Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ. ¶Ôχ¯ÚˆÌ· Û›ÙÈ· ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡Ó, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ∂‰Ò, Ë ÂÎÎÏËÛ›· Santa Maria.

ÁÈ· ÌÈ· Â›Û΄Ë, ηıÒ˜ Ô‡Ù ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙÂ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÔÚ‰¤˜, ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ‹ÈÔ˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ χÛË. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ˘¤ÚÔ¯· ÛËÌ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ. ΔÔ Portofino Â›Ó·È ¤Ó· Ì·Á¢ÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ª¤Û· Û ·fiÛÙ·ÛË ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ, ı· ‚Ú›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÔ ˘¤ÚÔ¯· ·Á΢ÚÔ‚fiÏÈ· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÍÂÓԉԯ›·, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ªÂ ÂÎÏËÎÙÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÌÔÓ·‰ÈÎfi service Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·, ·Í›˙Ô˘Ó Î¿ı ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÙÂ, ÂȉÈο ·Ó Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜, ÂÁ¯ÒÚȘ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ Ô˘ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÚË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈ· ˘ÎÓfiÙËÙ·. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ı· È¿ÛÂÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÌÂ۷Ȉ-

™ÙÔ Â›ÓÂÈÔ ÙÔ˘ Rapallo ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ ı·ÚÚ›˜ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ °ÂÓÔ‚¤˙È΢ ηٷÛ΢‹˜ οÛÙÚÔ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1550. ∂›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔ Î·È ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ∂›Û˘, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ Montallegro, 600 ̤ÙÚ· „ËÏ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙÂÏÂÊÂÚ›Î Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·fiÌÂÚÔ „·ÚÔ¯ÒÚÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜ Ù˘ Á˘. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Vernazza, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Cinque Terre Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù Ì ÛοÊÔ˜.

ÓÈο ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Î¿ÛÙÚ· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ, ÂÓÒ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. ∞Ó ¯·›ÚÂÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ÓÔÈÎÈ¿ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ ¤Ó· ÈÙ·ÏÈÎfi ηı·Úfi·ÈÌÔ Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Fe Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û rrari Î·È ÓÔÈÒÛÙ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ Â‰Ò ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ÔχÏ¢ÚË Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚË Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ·fi ·Ïfi ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Ì¤¯ÚÈ gourmet ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ·ÎÚÈ‚¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ı· ÓÔÈÒÛÂÙ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘. ∂‰Ò, ·ÚfiÙÈ ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ù· ¤¯ÂÙ ͷӷ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Û ηı’ ËÌ¿˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ, ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘˜ Á‡ÛË. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë Ù·ÂÈÓ‹ ›ÙÛ· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. ªËÓ ·ÚÁ›ÙÂ, Ô Î·ÈÚfi˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û·˜ ηÏÔ‡Ó. ΔÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂı›Ù Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È. 74

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜. ™‹ÌÂÚ·, Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Portovenere ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÓÂÈÔ, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Unesco ˆ˜ ·ÍÈÔı¤·ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÙ·È. ™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ¶¤ÙÚÔ˘.


Italian Riviera

∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô (ηӿÏÈ 16 VHF). ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ı· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÙÂ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ¤ÓÙ ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∂Ù·Ó‹ÛˆÓ «ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· Û·˜»: ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Î·È ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ηıÒ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙÂψÓÂ›Ô Î·È ÏÈÌÂӷگ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Û η‡ÛÈÌ· ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË «·Ó·¯ÒÚËÛË», ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ºÈÛοډÔ, Ë fiÌÔÚÊË ™¿ÌË, ·ÎfiÌË Î·È Ë Ì·Á¢ÙÈ΋ §Â˘Î¿‰·. •ËÌÂÚÒÓÂÈ Ë Ì¤Ú· ÁÈ· Ùo «¤Ú·ÛÌ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·». μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ. ¡· ·Ó‚›Ù ‚fiÚÂÈ·, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ §Â˘Î¿‰·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· χÛÂÙ ‰˘ÙÈο ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÛÙË Santa Maria di Leuca Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Ê·Ó› ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Spartivento. ™Ù·ıÌfi˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë Reggio Calabria ‹ Ë ªessina. ª¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Ì ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙ¿ÛË ÛÙ· ˘¤ÚÔ¯· ÓËÛÈ¿ Capri, Ischia, Giglio Î·È Elba. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÓˆÚ›˜-ÓˆÚ›˜ ÍÂÎÈÓ¿Ù Ì ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÔÚ›· ÁÈ· ÙË Liguria, fiÔ˘ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Û ·fiÛÙ·ÛË 109 ÌÈÏ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Elba. ºÙ¿Û·ÙÂ... A˘Ùfi ‹Ù·Ó! ¶ÂÚÈÏ·ÓËı›Ù ÙÒÚ· ÛÙ· ÊÈÏfiÍÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È ‰Â›Ù ٷ ÔÏÏ¿ ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ 25 Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÂÚ›Ô˘ 38 ÒÚ˜ Ù·ÍȉÈÔ‡. ªÂ ‰‡Ô (ÔÚȷο) ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙÂ. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ πfiÓÈÔ, ÙË ªÂÛ›Ó· Î·È ÙË

¡¿ÔÏË ‹ ÙÔ Capri! ™·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÚÈÓ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙÂ, Ó· οÓÂÙ ÙÔ Ù·Í›‰È ÓÔÂÚ¿, ̤ۈ ÙÔ˘ Google Earth, Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, Ù· ÓËÛÈ¿, Ù· ·¿ÁÎÈ· ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù·, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÌÈ· ȉ¤·. ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ Google Earth; ∞ÎfiÌ· Î·È Î·ÌÌ›· Û¯¤ÛË Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ËÁ·›ÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÙ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Laptop Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Intel Duo Core 2. ΔÒÚ· ›·ÌÂ! ∞! ¤¯ÂÙÂ; øÚ·›· Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ. ŸÛÔÈ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˜ οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Google ∂arth. ŒÓ·... ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ internet. °È· ·˘Ùfi ¿ÚÙÂ Î·È ÌÈ· οÚÙ· internet ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›! ΔÔ Google ∂arth, Â›Ó·È Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ı·‡Ì·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ̤ۈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ¯·ÌËÏ‹˜ ÙÚԯȿ˜. ŸÙ·Ó ϤÌÂ Ë ·fiÏ˘ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ... ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. Àfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Û·˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Û·˜ ı¤ÛË. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Google ∂arth Û·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡, ηıÒ˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÓÔÂÚ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ‚ϤÔÓÙ·˜ fï˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi„Ë ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ı· ‰È·Û¯›ÛÂÙÂ. £¤ÏÂÈ Ï›ÁË ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ›ÙÂ. ª¿ÏÈÛÙ·... fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ËÏÈΛ· ›ÛÙÂ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÎÏËÍË Î·È Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi˜ Û·˜, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ Ù· «Ó¤· ÎfiÏ·», ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ fï˜, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ πÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ (LIguria) Î·È ÙÔÏÌ‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Genova, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙË La Spezia.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ 𙣪√™ ∫√ƒπ¡£√À (VHF Channel 11) ΔËϤʈÓÔ: 2741030880, Fax: 2741030884, ΔËϤʈÓÔ ‡ÚÁÔ˘: 2741030886, Fax Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ: 2741030887, §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙÚ·Â˙ÒÓ: ALPHA BANK 550002320001977, ∂ª¶√ƒπ∫∏ 84428752

™ LINKS

§πª∞¡π §∂À∫∞¢∞™ (VHF Channel 69) À‡ı˘ÓÔ˜: J.Charlton ¶¤ÙÚÔ˘ º›ÏÏÈ· 3, 311 00 §Â˘Î¿‰·, ΔËϤʈÓÔ: 26450 204490, Fax : 264502 6791, ∂-MAIL: cys@acn.gr ª∞ƒπ¡∞ §∂À∫∞¢∞™ (VHF Channel 69) À‡ı˘ÓÔ˜: ™‡ÚÔ˜ ¢¿ÏÏÔ˜ ¢ÂÍÈ¿ ¶·Ú·Ï›·, 311 00 §Â˘Î¿‰·, ΔËϤʈÓÔ: 264502 6645, Fax : 264502 6642, ∂-MAIL: lefkas@medmarinas.com

∞fi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘, ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÚÒÙÔÈ, ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '50, Ì ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ì·Ù·ÎÔÌ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ Hollywood ÛÙËÓ Cinecitta, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Portofino, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ ªÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ fiÏ˘. ∂ÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔ ›‰ÈÔ...

MARINA DI BRINDISI, BOCCA DI PUGLIA, BRINDISI (VHF Channel 08) À‡ı˘ÓÔ˜: Pasquale Gadaleta 72100 Brindisi, Puglia, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0831 411516, Fax : 0039 0831 414381, ∂-MAIL: info@marinadibrindisi.it MARINA DI PORTOROSA, PORTOROSA, MESSINA (VHF Channel 09) À‡ı˘ÓÔ˜: Mrs Rosy Merino 98054 Furnari, (ME), Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0941 874560, Fax : 0039 0941 874655, ∂-MAIL: portoros@tin.it HEAVENS QUAY, ISCHIA ISLAND (VHF Channel 69) À‡ı˘ÓÔ˜: Mr Luca Savino C So Angelo Rizzolo, Lacco Ameno, Ischia, 80074 Naples, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0813 330696, Fax : 0039 0813 330352, ∂-MAIL: hq@yachting.it, skipper@yachting.it MARINA DI SANNAZZARO (VHF Channel 09) À‡ı˘ÓÔ˜: Mr Giuseppe Luise Sannazzaro Naples, Via Caracciolo, 80122 Naples, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0817 611633, Fax : 0039 0812 479140, ∂-MAIL: marina@luise.it MARINA DI CAPRI (VHF Channel 71) À‡ı˘ÓÔ˜: Captain Ciro Chierichia Darsena Marina Grande, Capri, 80073, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0818 377602, Fax : 0039 0818 375318, ∂-MAIL: info@portoturisticocapri.it LA SPEZIA (VHF Channel 09) À‡ı˘ÓÔ˜: Andrea Lotti Porto Lotti, Via Le San Bartolomeo 394, 19138 La Spezia, Liguria, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0187 5321, Fax : 0039 0187 532245, ∂-MAIL: info@portoturisticocapri.it PORTO CARLO RIVA (VHF Channel 09) À‡ı˘ÓÔ˜: Marina Scarpino Calata Andrea Doria 1/E, 16038 Rapallo, Genoa, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0185 6891, Fax : 0039 0185 63619, ∂-MAIL: info@portocarloriva.191.it MARINA MOLO VECCHIO (VHF Channel 71) À‡ı˘ÓÔ˜: Calata Molo Vecchio, Modulo 3, 16128 Genoa, Liguria, Italy, ΔËϤʈÓÔ: 0039 0102 7011, Fax : 0039 0102 7012, ∂-MAIL: mmv@mmv.it

A

T

A

I

¢

E

Y

O

Y

M

E

T

H

N

L U X U R Y

B O A T ã S

Italian Riviera APøMA MIA™ A§§H™ E¶OXH™!

www.portofino.ws www.hotelsplendido.com www.italiantourism.com www.liguriaestates.com www.liguriahomes.com www.santamargherita.com www.santamargheritaturismo.it www.genovaproducts.com www.genovasrestaurant.com www.rapallo.it www.portnet.it www.vrmag.org www.italianrivierahotel.com travel.yahoo.com www.orient-express.com www.tripadvisor.com www.italy-riviera-realestate.com www.italriv.com www.initaly.com www.justitaly.org wikitravel.org/en/Italy wikitravel.org/en/Vernazza www.coccodrillo.it www.italyworldclub.com www.wikio.it www.liguria-traveller.com www.capri.net www.capri.com www.infoelba.com www.weather.com weather.yahoo.com www.meteo.gr earth.google.com maps.google.com

AÓ ‚ÚÂı›Ù ÛÙË °¤ÓÔ‚·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ Neptune. To ÈÛ·ÓÈÎfi Á·ÏÈfiÓÈ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1986 «Pirates» ÙÔ˘ Roman Polanski, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛοÊË ¤ÛÙˆ Ú¤ÏÈη- ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘.

∂¡∏ª∂ƒøΔπ∫∂™ ∞¶√™Δ∞™∂π™ ¶ÂÈÚ·È¿˜ - πÛıÌfi˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ (ÿÛıÌÈ·) 33 Ó.Ì., ∫·Ó¿ÏÈ 3,36 Ó.Ì., ¶ÔÛÂȉˆÓ›· - °·Ï·Í›‰È 38 Ó.Ì., °·Ï·Í›‰È - ƒ›Ô 36 Ó.Ì., ¶ÔÛÂȉˆÓ›· - ƒ›Ô 66 Ó.Ì., ƒ›Ô - ¶¿ÙÚ· 3 Ó.Ì., ¶¿ÙÚ· - √ÍÂÈ¿ 30 Ó.Ì., ƒ›Ô - √ÍÂÈ¿ 33 Ó.Ì., √ÍÂÈ¿ - ¡˘‰Ú› 30 Ó.Ì., ¡˘‰Ú› - Cape Spartivento 230 Ó.Ì., ¡˘‰Ú› - ∂›ÛÔ‰Ô˜ ™ÙÂÓÔ‡ §Â˘Î¿‰·˜ 6 Ó.Ì., ™ÙÂÓfi §Â˘Î¿‰·˜ 5 Ó.Ì., §Â˘Î¿‰· - ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Colonne (πÙ·Ï›·) 160 Ó.Ì., ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Colonne - ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Spartivento 80 Ó.Ì., ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Spartivento - Messina 40 Ó.Ì., Messina Capri 328 Ó.Ì., Messina - Elba 370 Ó.Ì., Elba - Portofino 98 Ó.Ì. A! ºÙ¿Û·ÙÂ...

μπμ§π√°ƒ∞ºπ∞ ÿÚÙ˜ ·fi ÙÔ British Admiralty, © Crown,www.ukho.gov.uk (·fi Ù· ÂȉÈο Ó·˘ÙÈο ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·) Î·È ·fi ÙËÓ Tecrep Marine A.E. 2109880909, Portofino ÙÔ˘ Frank Schaeffer, The Italian Riviera: A Complete Guide to Liguria, including Portofino, Cinque Terre, Portovenere, Genoa and Sanremo ·fi ÙÔ Touring Club of Italy, Liguria (Michelin Regional Maps) ·fi ÙËÓ Michelin, Signpost Guide Italian Lakes and Mountains: Plus Venice and the Vento, Liguria and Florence ÙˆÓ Barbara Radcliffe, Stillman Rogers, Î·È ÙÔ˘ Paul Karr, Piedmont & Liguria Map ·fi ÙËÓ International Travel Maps and Books, Italian Riviera (EYEWITNESS TRAVEL GUIDE) ·fi ÙËÓ DK Publishing, Authentic Italian Riviera: Genoa - The Cinque Terre - Riviera del Fiori - Riviera delle Palme - Portofino - Sanremo ·fi ÙÔ Touring Club of Italy, Italian Riviera & Piemonte (Country & Regional Guides - Cadogan) ·fi ÙÔ˘˜ Michael Pauls Î·È Dana Facaros, The Wonders of Portofino: and the Italian Riviera (Italian Regions) Ù˘ Giuliana Manganelli, Adventure Guides Italian Riviera: San Remo, Portofino & Genoa (Adventure Guides Series) Ù˘ Amy Finley. © LB&SUV/¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫∏ √ª∞¢∞: °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ (YM), ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À, ¶∞¡Δ∂§∏™ £∂√Δ√∫∞Δ√™, °π∞¡¡∏™ μ∞ƒπ¡√™ (Cpt. Ret), ∞Ãπ§§∂∞™ ∫∞ƒ∞∏§π∞™

H I™TOPIA H ¶POETOIMA™IA O EºO¢IA™MO™ TO TA•I¢I H ¶EPI¶ETEIA H ¢IAMONH TA •ENO¢OXEIA TA E™TIATOPIA TA A•IO£EATA

∏ ·fiÙÔÌË ‚Ú·¯Ò‰Ë˜ ·ÎÙ‹ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË, ÂÓÒ ÙÔ ‹ÈÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷ ÙÔÓ «Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ» fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ ÛηʿÙË Û·˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ˆÚ·›· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ·.

Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ Ù·Í›‰È ‰›¯ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ «ÈÏfiÙÔ˘˜». °È· Ù· πÛ·ÓÈο ÓÂÚ¿ ÂȉÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô Robin Brandon Ì ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÈÏfiÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô Rod Heikell Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙÔ πfiÓÈÔ, fï˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¢. ∏Ï›· ÁÈ· Ù· ÂÁ¯ÒÚÈ· ÓÂÚ¿, Â›Ó·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË.

ΔÔ Ù·Í›‰È... ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο Ó·˘ÙÈο Ù·Í›‰È· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ì ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ ‹ ·Ó ı¤ÏÂÙ ηχÙÂÚ· Italian Riviera. H ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË fiÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË °·ÏÏ›·, ÙËÓ Ventimiglia Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ La Specia Î·È ·Ó‹ÎÂÈ fiÏË, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ Liguria. ¶ÂÚ›Ô˘ 1000 Ì›ÏÈ· ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎfiÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ·Ú·ÏÈÒÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÙ·ÏÈο Ó·˘ËÁ›·, ÛÙË Savona Î·È ÙÔ Varazze, ÙË Genova, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Portofino, ÙÔ˘ Rapallo Î·È Ù˘ Santa Margherita Ligure. H ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ̤ÚË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÂÈÛΤÙ˜. ™·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì -Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi- ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ηıÒ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛηʿÙÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ·’ fiÙÈ Ë Liguria ÙËÓ ÕÓÔÈÍË... Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÚԷӷʤÚÂÈ, ÙÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ٷ ηχÙÂÚ· Ù·Í›‰È· Ì ÛοÊÔ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ¿Óˆ ·’ÔÏ· ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Liguria, ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3Ô Ô‰ÒÓ, Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 300-400 ÌÈÏ›ˆÓ, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ 20-26KTS. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· 60 fi‰È·, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, yachtmaster Â›Ó·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. °È’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈηӋ Î·È Û¿ÓÈ· «Ú¿ÙÛ·» ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘, Ì· ηıfiÏÔ˘ Ï›ÁÔÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·Í›‰È. ΔÔÏÌ‹ÛÙ ÙÔ, Ì fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜. ∞ÎfiÌ· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó·˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· -ÂÛ›˜ Ê˘ÛÈο Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙÂ- ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ªËÓ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Ô‡Ù ‚¤‚·È· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ˘ÂÚ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜... ∞ÏÒ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ ÙÔ ˆ˜ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ªËÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚËı› Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ·Ó Â›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ VHF, Ú·ÓÙ¿Ú, GPS Î·È ‚˘ıfiÌÂÙÚÔ. √È ¯¿ÚÙ˜ (·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ plotter) Î·È Ù· Pilot Book ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÂÎ ÙˆÓ ˆÓ ԢΠ¿Ó¢... ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ӷ˘ÙÈÎfi˜, ÙÔ Ù·Í›‰È ¤¯ÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ÈÛÙ¤„Ù ̷˜, ›ӷÈ! °È’ ·˘Ùfi ÛÎÂÊÙ›Ù ٷ fiÏ·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÛˆÛÙÈο ̤۷ -ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È- Ù· Û¯ÔÈÓÈ¿, ÙÔ ÓÂÚfi ·Ó¿Á΢ (ı· ‰È·Û¯›ÛÂÙ ÙË ÌÈÛ‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ...), Ù· ÙËϤʈӷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î.Ï. ∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ‹ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û·˜

Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ˆ˜ ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ ›ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·Í›‰È Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. º‡Á·ÙÂ... §ÔÈfiÓ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÍË̤ڈÛÂ Ë Ì¤Ú·. ŸÏÔÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó, fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÊÔÚÙÒıËηÓ, χÓÂÙ ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ. ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ∫fiÓ¯È Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Û¿˜ ÎÚ‡„ÂÈ ÙË ı¤·. ¶ÚfiÛˆ ÔÏÔÙ·¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ πÛıÌfi. º˘ÛÈο, ¤¯ÂÙ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ 2741 030880, ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ Î·È ÙÔ ¤¯ÂÙ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡. ŒÙÛÈ, Ì ÙÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÙÂ, ÂÚÓ¿Ù ۯÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ. √ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ ÎfiÏÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ·Á›‰Â˜, ÂÓÒ ÙÔ °·Ï·Í›‰È ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·, ·Ó Ù˘¯fiÓ Í¯¿Û·Ù οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Ë Ó¤· Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘-∞ÓÙ›ÚÈÔ˘. ™ÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ Ô ¶·ÙÚ·˚Îfi˜ ÎfiÏÔ˜. ∏ ¶¿ÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Û·˜ ·fi Ù· ÂÁ¯ÒÚÈ· ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·.


© CROWN 2003 / ¶ƒO™ø¶π∫O ∞ƒÃ∂πO °. μ∞ƒπ¡O™ / ¶ƒO™∞ƒªO°∏ OUTSTANDING IMAGES


Δ· „¿ÚÈ· Î·È ÔÈ ÛÔ‡˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤ÏÁËÙÚÔ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ. ™Ù· ÈÔ ÔÚÂÈÓ¿ ÛËÌ›· fï˜, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ¤·Ù·. ΔÔ Î¿ÛÙ·ÓÔ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Liguria.

Restaurants π‰È·›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ

∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ Liguria, fiÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. ∂ÎÏËÎÙÈο È¿Ù· „·ÚÈÒÓ ı· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÎÚ¤·˜, ÙÔ Ù˘Ú› Î·È Ù·… οÛÙ·Ó· –Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó must Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙ· ÈÔ ÔÚÂÈÓ¿ ̤ÚË. ªÔÚ› Ë Û¿ÏÙÛ· pesto Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È Â‰Ò ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ·Í›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. Δ· È¿Ù· „·ÚÈÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡Ù·ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÓÙÛÔ‡ÁÈ·˜, ÙˆÓ Ì˘‰ÈÒÓ, ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÙÔ Î·‚Ô‡ÚÈ, ÙÔ ¯Ù·fi‰È Î·È Ô ·ÛÙ·Îfi˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ È¿ÙÔ „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Capon Magro, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ „·Ú¿‰ˆÓ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ fi¯È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÂÂȉ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ˜. ∂›Ó·È ·ÛÙfi „¿ÚÈ Û ÛÙÚÒÛÂȘ ÛÎÏËÚÔ‡ „ˆÌÈÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ Í›‰È. ΔÔ È¿ÙÔ

T√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ï·¯·ÓÈο fiˆ˜ Ù· ÎÔÏÔ·ıÈ·, ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ Î·È ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ·. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ „¿ÍÙ ÁÈ· ÙË ÛÔ‡· Ciuppin, ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Û¿ÏÙÛ· Ì ·ÓÙÛÔ‡ÁȘ, ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎfiÚ‰Ô, Ì·˚ÓÙ·Ófi Î·È ÈÂÚÈ¿- Û ÌÂÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È ÎÚ·Û›. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ pasta, ÙfiÙ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ›Ù ٷ Trofie ›Ù ٷ Croxetti. Δ· ÚÒÙ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ «ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡» Ì ÂÏ·Ù˘Ṳ̂Ó˜ ¿ÎÚ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Á‡ÛÂȘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì οÛÙ·ÓÔ. ™ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ΢ڛˆ˜ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Ù· Croxetti, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ› ‰›ÛÎÔÈ Î·È Â›Ó·È ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÂÚ›ÏÔη Û¯¤‰È·. ™ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Û˘, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ οÛÙ·ÓÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ôχ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ›Ù ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ, ›Ù ˆÌfi. ∞Ó ‚ÚÂı›Ù ÂΛ, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ È¿Ù· Ì ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ Î·È ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο.


¶ √ À

¡ ∞

ª ∂ π ¡ ∂ Δ ∂

ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

™ Δ ∏ ¡

T√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

™ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ

∂‰Ò Ô Ù›ÙÏÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È «Ô˘ Ó· ÌËÓ Ì›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ», ηıÒ˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ̤ÙÚÈ·, ·ÓÙ› ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. °È·Ù› ‰Ò, Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·.

84

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


π Δ∞ § π ∫ ∏

™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· ÂÚÈËÁËı›Ù Û ٤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ, Ù· ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Â›Ó·È ‰Âο‰Â˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, ¯ÙÈṲ̂ӷ ̤۷ Û Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô. ∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ·fi ¿Ô„Ë Î¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔfiÙÂ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ›‰·Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÙȘ ‚fiÚÂȘ ¯ÒÚ˜, Ô˘ ¤„·¯Ó·Ó ÙË ı·ÏˆÚ‹ Î·È ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √È ˘Ô‰Ô̤˜, ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1900 ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÙȘ ˙‹Ï¢·Ó οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ªÔÈÚ·›·, ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÙÔ Portofino Î·È ÙÔ Rapallo ¤ıÂÏÍ·Ó ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â‡ÔÚÔ˘˜ Î·È Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÁËÚ·È¿˜ Ë›ÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

ƒ π μ π ∂ ƒ∞

Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ΤÓÙÚ· ·Ú·ıÂÚÈÛÌÔ‡ ‰È¿ÛËÌˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ¢Âο‰Â˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ¯Ú˘Û‹˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Hollywood ¤¯Ô˘Ó Á˘ÚÈÛÙ› ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Ê‹ÌË Î·È ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fiˆ˜ Î·È ÂÛ›˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ¿ÓÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi. ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ Û ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÎÚÈ‚‹, ÂÓÒ Ë ÚˆÈÓ‹ ı¤· ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÂÓfi˜ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ·ÚΛ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi. Ÿˆ˜ Û οı Ù‡¯Ô˜ Ì·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÌ›˜ ÂÈϤͷÌ ٷ ηχÙÂÚ· ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÏËÎÙÈο ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û·˜ Ù· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

85


¡ ∞

ª ∂ π ¡ ∂ Δ ∂

™ Δ ∏ ¡

WWW.THI-HOTELS.COM

¶ √ À

Excelsior Palace Hotel ∫Ï·ÛÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·

ΔÔ Rapallo ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ PortÔfino Û ¤Ó· ·¿ÓÂÌÔ ÎfiÏÔ Ì ¿ÓÂÙË Ì·Ú›Ó·. ªfiÏȘ 4 Ì›ÏÈ· -‰È· ı·Ï¿ÛÛ˘- ÙÔ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¤ÙÂÚÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Î·È Ê˘ÛÈο ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ΔÔ Excelsior Palace Hotel Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÌÚfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Rapallo. ∞Ó·ÙÔÏÈο, Ë ı¤· Ô‰ËÁ› ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ Rapallo, ÂÓÒ ‰˘ÙÈο, ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ Portofino. ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ Rapallo ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ·, ÂÓÒ Ù· 131 Û˘ÓÔÏÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ‹Û˘¯Ô Î·È Á·Ï‹ÓÈÔ. ΔÔ service Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηıÒ˜ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È Ë ·ÌÂÛfiÙËÙ· ηıËÏÒÓÔ˘Ó. ¢›Î·È· -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ıˆÚËÙÈο-, ÙÔ Excelsior ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÏ›Ù ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. ¶·ÚfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ú·Ï›·, Ë ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ηıËψÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ restaurant. ∏ gourmet ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ «ÎÏÂÈÛÙfi» Lord Byron, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ˘·ÏÔ›Ó·Î˜ ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú·, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÂχıÂÚÔ ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÈÔ casual Î·È Ê˘86

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÛÈο ηÏÔηÈÚÈÓfi Eden Roc, ·ÔÙÂÏ› ÛÔÓ‰‹ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. √È ¯ÒÚÔÈ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤·, ÂÓÒ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Â›Ó·È minimal Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Eden Roc ÙÈÌ‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ηχÙÂÚ· resto ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞˘Ùfi, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÁÁ‡ËÛË ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Á¢ÛÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. ∞Ó ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÂÙ ÛÙ· ˘¤ÚÔ¯· resto ÙÔ˘ Excelsior, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ. ªÈ· ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó· Î·È ¤Ó· high tech Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ù· ÙÈÌ‹ÛÂÙÂ, ÂÓÒ ÙÔ spa Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ì ÏÂÈ¿‰· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ıÂÚ·ÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È tailor made ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞ÊÂı›ÙÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÙÂ.

Excelsior Palace Hotel

Via San Michele di Pagana 8 16035 Rapallo, Italy Tel: +39 0185 230 666 fax: +39 0185 230 214 www.thi-hotels.com


π Δ∞ § π ∫ ∏

ƒ π μ π ∂ ƒ∞

WWW.HOTELSPLENDIDO.COM

Hotel Splendido ªÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·

ΔÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Splendido ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘: ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÎÙ›ÚÈÔ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤· Û ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÚÁÈ҉˜ Û‡ÌÏÂÁÌ· Û¿ÓÈˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ Î·È ÊfiÓÙÔ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ì·Ú›Ó·, fiÔ˘ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë yachts «·Ó··‡ÔÓÙ·È» ‰›Ï· Û ٷÂÈÓ¤˜ „·Úfi‚·ÚΘ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Splendido, Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο, ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠˆ˜ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. √È ÂȉÚÔ̤˜ fï˜ ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÙ›ÛÌ· Û ηٿÚÚ¢ÛË. flÛÔ˘, ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· ¤Ú·Û Û ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÙÔ ·Ó·ÛًψÛÂ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ıÂÚÈÓ‹ ¤·˘ÏË. ∞fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹, Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ruggero Valentini ÙÔ ·ÁfiÚ·Û ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Î·È ÙÔ 1901 ÙÔ Splendido ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. Δ· ÌfiÏȘ 64 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›Ó·È Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ junior suite ·fi ·Ïfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ ÌÂ

ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ì›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÏÔ‡ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi service. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ÙˆÓ ÛÔ˘ÈÙÒÓ, ÙfiÛÔ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÙÔ... ÎfiÛÙÔ˜, ı· Û·˜ Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ı¤· ·fi ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi restaurant La Terrazza, Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Á‡ÛË, ·ÏÏ¿ fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. °È· ÈÔ casual ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ bar Ù˘ ÈÛ›Ó·˜, Â›Û˘ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi ÙÔ Splendido ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÔÈÌÈÒ‰ÂȘ ∫ÚÔ›ÛÔÈ, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ Sir Winston Churchill, Jean Cocteau, Yves Cousteau, Alain Delon, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ øÓ¿Û˘, Peter Gabriel, Billy Joel, Larry King, Steven Spielberg Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎfiÌ·. ∞˘ÙÔ›, Û›ÁÔ˘Ú·, οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Í¤ÚÔ˘Ó. Hotel Splendido & Splendido Mare 16 Viale Baratta, Portofino 16034 Italy Tel: +39 0185 267 801 Fax: +39 0185 267 806 www.hotelsplendido.com

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

87


¡ ∞

ª ∂ π ¡ ∂ Δ ∂

™ Δ ∏ ¡

WWW.FRAMON-HOTELS.IT

¶ √ À

Grand Hotel Bristol

∫ · Ù ’ Â È Î fi Ó · Ù Ô ˘  · Ú · ‰ Â › Û Ô ˘

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ Rapallo Î·È ÙÔ˘ Zoagli, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Grand Hotel Bristol. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÔÈÎȷ΋ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi, ͯˆÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Î‹Ô ÙÔ˘. ¶ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ì·ÓfiÏȘ, η̤ÏȘ, ·˙·Ï¤Â˜ Î·È ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙfiÔ ËÚÂÌ›·˜ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1908, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Bristol ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ‰fiÍ·˜, Ì ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ÚfiÛˆ· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. Δ· 86 ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·Ï¿, deluxe Î·È ÛÔ˘›Ù˜, Ì ٷ ‰Â‡ÙÂÚ· Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¿ı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ∞fi Ù· ‰‡Ô restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ gourmet “La Cupole” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Î·È Î¿ı ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘,

88

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙË Û¿Ï·, ‹ ηÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ Portofino Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ú¿ÎÙÈ· ˙ÒÓË. °È· ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ Grand Hotel Bristol ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Spa, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÙÔ‡ÚÎÈη Ì¿ÓÈ·, ÙÔ jacuzzi Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÈÛ›Ó·. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ·›ıÔ˘Û· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘. ŒÙÛÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÂÍ›·˜ ‹ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ È‰·ÓÈο ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô golf ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ Rapallo ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÏÔÈ¿ÚÈ· ÁÈ· ËÌÂÚ‹ÛȘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ. Grand Hotel Bristol

Via Aurelia Orientale, 369 - 16035 RAPALLO (Ge) Tel. +39 0185 273313 Fax +39 0185 55800 www.framon-hotels.it


π Δ∞ § π ∫ ∏

ƒ π μ π ∂ ƒ∞

WWW.GRANDHOTELMIRAMARE.IT

Grand Hotel Miramare ∂ϛ٠Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ Rapallo Î·È ÙÔ˘ Portofino, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ Santa Margherita. Ÿˆ˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ, ¤ÙÛÈ Î·È Â‰Ò Ë ÔÚÁÈ҉˘ ‚Ï¿ÛÙËÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ Ù· ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· οı ÂÈÛΤÙË. ™Â ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Grand Hotel Miramare ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1903. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÎÙÔÙÂ, ‚·ÛÈÏ›˜, Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙ· 84 ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛÔ˘›Ù· Marconi, ·˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¿ÓÙ· ¤ÎÏÂÈÓÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô Marconi ¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1933 Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο Û‹Ì·Ù·.∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÎÔÌ„fiÙËÙ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ 1900. μ·Ú‡ÙÈÌÔÈ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ, ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ·

Î·È Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÏÔ˘ÙÚ¿, ‚·ÚÈ¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Á‹ÈÓˆÓ Î·È ¤ÓÙÔÓˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ηıÈÛÙÔ‡Ó Î¿ı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ gourmet restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Ì ÙËÓ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·: ÙÔ Les Bougainvillees ı· ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ÙË Á‡ÛË, ÙËÓ fiÚ·ÛË Î·È ÙËÓ fiÛÊÚËÛË, ÂÓÒ, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ô ÛÂÊ Viviano Panzetta ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÕÓÔÈÍË ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ, ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ restaurant. ∏ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Ë ·fiÏ·˘ÛË Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ e’SPAce, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÏÂÈ¿‰· ıÂÚ·ÂÈÒÓ Î·È massage Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ··›ÙËÛË. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Á‹Â‰Ô golf ÙÔ˘ Rapallo Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿.

Grand Hotel Miramare

Via Milite Ignoto, 16038 Santa Margherita Ligure Italy Tel: 0039 0185 287013 Fax: 039 0185 284651 www.grandhotelmiramare.it ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

89


S E A s t o r y

Piri Reis √

à ∞ ƒ Δ ∏ ™

Δ √ À

ª À ™ Δ ∏ ƒ π √ À Δ√À ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

∂Ì›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Piri Reis ·fi ÙÔ «ˆÎ·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi» ÛοÊÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÛٿوÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ Î·È Ô‰‹ÁËÛ Û ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË Á›ÙÔÓ·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ·Ó‹ÎÂÈ Û ‰È¿ÛËÌÔ ΔÔ‡ÚÎÔ Ó·‡·Ú¯Ô Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·. ªÂ ¤Ó· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ…

ΔÔ 1929, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÂÓfi˜ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Û ‰¤ÚÌ· Á·˙¤Ï·˜. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË, ·Ó‹Î ÛÙÔÓ Ó·‡·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Piri Ibn Haji Memmed, ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Ï·fi ˆ˜ Piri Reis. √ ¯¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ηٿϷ‚·Ó, ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Í›· ÙÔ˘. ¶·ÚfiÙÈ Â›¯Â ÊÙÈ·¯Ù› ÙÔ 1513, Ô ¯¿ÚÙ˘ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈ›¯Â ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯Â –Ú·ÎÙÈο- ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Piri Reis, Û ۯfiÏÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯¿ÚÙË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÊÙÈ¿¯ÙËΠ̠‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜, Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ·fi Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. 90

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·, ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ¿Ô„Ë. √ ¯¿ÚÙ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚fiÚÂÈ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜. ΔÔ ÚÒÙÔ, ‰Ò, ·Ú¿‰ÔÍÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1500, Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓË ·fi ·¯‡ ÛÙÚÒÌ· ¿ÁÔ˘, 1 ÌÈÏ›Ô˘. ∂fiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ·ÔÙÂÏ› Ë Û‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, ›‰È˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 1761. ∂Ô̤ӈ˜, Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ô Piri Reis Î·È ·ÔÙ‡ˆÛ ̋ÎË Î·È Ï¿ÙË;


Piri Reis

ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Piri Reis fiÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

91


S E A s t o r y

ŒÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ 1949, fiÔ˘ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ™Ô˘Ë‰ÒÓ Î·È μÚÂÙ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÂȂ‚·›ˆÛ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÛÎÔ‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ Ï¿ıÔ˘˜, ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ fï˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ·. ¶Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Piri Reis ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜; ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Ó·È fiÙÈ Ô Piri Reis ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ô ¯¿ÚÙ˘ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÚÚ·Ê‹˜ ¿ÏψÓ, Ôχ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ô Piri Reis ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ –Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ- Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙfiÙ ÔÈÔ˜ ÙÔ ¤Î·ÓÂ; ∫·È fiÙÂ; Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÏËı·›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ› Ó· ··ÓÙÒÓÙ·È. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ·ÎÚÈ‚‹˜ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Piri Reis, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ ·fi ·¤ÚÔ˜… ª·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·, ÙËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ˆ˜ ËÁ¤˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯·›ÔÈ, ÙfiÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÚÈϤÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÙÚfiÔ˜ ÙfiÛÔ ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜, Â›Ó·È Ô ÂÚ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔ92

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌfiÓÔ ÙÔ… 4.000 ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡, ηıÒ˜, Ù· ÂfiÌÂÓ· 6.000 ¯ÚfiÓÈ· ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì Ôχ ·¯‡ ÛÙÚÒÌ· ¿ÁÔ˘. À‹ÚÍ·Ó ÏÔÈfiÓ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ 4.000 ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÎÈfiÏ·˜ Ì ٤ÙÔÈ·

∂¿Óˆ, ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘ Piri Reis. ∂‰Ò ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ∂˘ÚÒË Î·È Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ¤¯ÂÈ Ï¿ıË. ¶ˆ˜ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋, ÌÈ· ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ Î·È ¿ÁÓˆÛÙË ÂÚÈÔ¯‹;


Piri Reis

√ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ 1513 Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ›˜ –Ù¯ÓÈο- ÙÚfiÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Gregory C. McIntosh, ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2000, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Georgia, ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ù· ·Ú¿‰ÔÍ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Piri Reis. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÈ· ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı›, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·fi ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

·ÎÚ›‚ÂÈ·; ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ê·›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·‰È¿ÛÂÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿Ô„Ë. ∂Ì›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë Î·Ì˘ÏfiÙËÙ· Ù˘ Á˘, fiÛÔ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ·Ú·‰Ô¯¤˜ Î·È ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ô˘ ¯¿ıËηÓ, ‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Î·È Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜, Ó· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÌ›˜ ÈÛÙ‡ԢÌÂ. ¡· ›¯·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÂÈÛً̘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘, ·Ó fi¯È ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÙȘ ηٷÁÚ·Ì̤Ó˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ‰ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ô‰ËÁËı› Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÚËÙ¿ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ, Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÈÓ ·fi 6000 ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÌ›˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÁÓÔÔ‡ÌÂ. ∏ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Piri Reis ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ‹ Ù˘ ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ì ٤ÙÔÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙË Ù¯ÓÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì˯·Ó¤˜, Û·Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÁÈ· ·Ú¯·›·… ·ÂÚÔÛοÊË, ÁÈ· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο… computer ‹ ÁÈ· ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È Ê›‰È·, ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÂÙÂ…

Piri Reis √ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Piri Reis. ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó Piri Ibn Haji Memmed. ¶¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ë ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÔÏÏÒÓ ·Ú¯·›ˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ¯¿ÚÙ˜, ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Ô˘ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ, Á¤ÌÈÛ Ì ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. √ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊÙËΠÙÔ 1929 Û ¤Ó· ·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÓÒÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÙË ÁÓÒÛË Ô Piri Reis ‰ÂÓ ÙËÓ ‹Ú ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˘, ηıÒ˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓËı› ηıfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

93


N¤· ∫fiÏ·

L U X U R Y

B O A T ã S

Gadgets

T√À ™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

ªÂ ÙËÓ CES Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ Ì·ÎÚ˘Ó‹ ·Ó¿ÌÓËÛË, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂΛ. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂÈÚÚ¿ÛÂÈ Ë „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó CD tray... ΔÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ¿ÏψÛÙÂ. ¶ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ πnternet!

Toshiba 46XF356DG Δ∏∂ BEST 46¿Ú·...

∏ Ó¤· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ Toshiba ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì Ï¿ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 23mm. To Â›Ù¢ÁÌ· ·˘Ùfi Ù˘ Toshiba Û˘‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ¿ÓÂÏ LCD Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ – 1920x1080 – Î·È Ì 10bit ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Deep Color Î·È x.v.Color. ∏ 46XF356DG, Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ LCD ÛÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ ÙˆÓ 46 ÈÓÙÛÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂϤÁ¯fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô›ÛıÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË. To ˯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Â›Ó·È ‰‡Ô ‰ÚfiÌˆÓ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ Onkyo. ™ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ¢ÎÔϛ˜ Ù˘ 46XF356DG ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ›ÛÔ‰ÔÈ HDMI fiˆ˜ Î·È ‰¤ÎÙ˘ DVB-T. ww.toshiba.com

¢πÃø™ CD TRAY?

Apple

MacBook Air

M ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÙÔ ÏÂÙfiÙÂÚÔ notebook Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÔÙ¤. °È· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ Apple ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô Ù· 2cm. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ̤ÁÂıÔ˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ MacBook Air Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÔıfiÓË wide ÙˆÓ 13,3 ÈÓÙÛÒÓ ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ·Ô LED backlight Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Î¿ÌÂÚ· ÁÈ· video conferencing. ∏ ηډȿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Core 2 Duo ÛÙ· 1,8GHz (‹ ÛÙ· 1,6GHz) ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi 2GB ÌÓ‹Ì˘ Î·È 80GB HDD. H ‰È·Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Wi-Fi (802.11n) Î·È Bluetooth 2.1. º˘ÛÈο, ¤Ú· ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÌÂÁ¤ıË Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔÛfiÓ ÙÔ˘ MacBook Air Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Apple Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘ÎÔÏ›·, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·ÏfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ CD tray! www.apple.com

94

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


GIGA JUKE NAS-SC55PKE

Sony MONTEƒNO JUKE BOX

√ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ «Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË» Î·È «ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË» ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Û‡ÚÌ·Ù·. ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Sony ·ÔıË·ÂÈ ÂÚ› Ù· 40000 ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ, Ù· ÔÔ›· stream¿ÚÂÈ Û οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ (‹ Ù˘ ÂÍÔ¯È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜). ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ CD ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÙÚfiÔ Î·È Ì 16Ï‹ Ù·¯‡ÙËÙ·, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û ¯ÚfiÓÔ Î¿ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 4 ÏÂÙ¿. O x-DJ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ mood Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ. ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ï¿ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ iPod Î·È ÙÔ Walkman ‹ ÛÙÔ Walkman phone. H ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Û‡ÚÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈϤÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó internet radio Î·È streaming ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ¿ÓÂÛË ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ dlna. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ fiÛÔ ÁÔËÙ‡ÂÈ Ë Â˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔ NAS-SC55PKE ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË Û›ÙÈ, fi¯È fï˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. www.sony.com

HDC-SD9

Panasonic POCKET HIGH DEFINITION

∂›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ۇÛÙËÌ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· 3CCD. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ‰˘Ó·Ùfi ̤ۈ Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙÔ˘ video Û οÚÙ˜ SD Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù· 16GB Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ Û ÊÔÚÌ¿ AVCHD. ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ù˘ ̤ÁÂıÔ˜ Ë SD9 Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔËÁ̤Ó˜ οÌÂÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ (MEGA O.I.S) Ô˘ ‰›ÓÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ video ·Ó¿Ï˘Û˘ 1920x1080. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ SD9 Û˘ÁηÙÂϤÁÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ôı‹Î¢Û˘ video 24p, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚfiÙ˘· Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜. √ Ê·Îfi˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ô ÙË Leica Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ x10 ÔÙÈÎfi zoom. www.intertech.gr

Nokia ∂›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ˘ÂÚÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ù˘ Nokia Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ΔÔ ¡78 Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË Ó¤· ÛÔ˘›Ù· Ù˘ Nokia, and Share on Ovi – Ì›· Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È on-line ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ „ËÊÈ·Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ ‰¤ÎÙË GPS Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì οı ʈÙÔÁÚ·Ê›· ̤ۈ Ù˘ οÌÂÚ·˜ ÙˆÓ 3,2Mpixel Ì ٷ ÔÙÈο Ù˘ Carl Zeiss. H ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ˘ÂÚÙËϤʈÓÔ Ù˘ Nokia Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ HSPDA 3G Î·È Ì¤Ûˆ WLAN, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Î·È ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ N78 Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÌ„fiÙÂÚ· «ÙËϤʈӷ» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙ¤ ·fi ÙË ºÈÏ·Ó‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›·.

ªπ¡π PC

N78

www.nokia.gr

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

95


L U X U R Y

B O A T ã S

Ultimate Items

∞›ÛÙÂ˘Ù·.. ÎfiÏ·!

∞ ¶ √ § ∞ À ™ Δ ∂

Δ ∞

1. Rinspeed sQuba ¶ÚÈÓ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô James Bond ÛÙÔ «The Spy Who Loved Me», Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Roger Moore, ¤ÂÊÙ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Porto Cervo ÛÙË Costa Smeralda, Ì ÌÈ· ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË Lotus Esprit. º¤ÙÔ˜, Ë Rinspeed Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ÙÚÔÔÔÈË̤Ó˘ Lotus Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ. ∫·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰›¯ˆ˜ special effects! H ȉ¤· ÂÓfi˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, kÈ fi¯È ÌfiÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi (̤¯ÚÈ 10 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜) ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ concept ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ fi¯ËÌ· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÔȯÙÔ‡ (roadster) ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ - ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∞˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜, fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó·... ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Ì¿ÛΘ Î·È ÌÔ˘Î¿Ï˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ˘‚ÚȉÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Rinspeed ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ϤÔÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ›ӷÈ... ÊÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ! ∞ÏÏ¿, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ϛÁÔ... www.rinspeed.com

96

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ £∂√Δ√∫∞Δ√À

MÂÙ¿ ÙȘ ‚fiÏÙ˜ Ô˘ οӷÌ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙËÓ ƒÈ‚Ȥڷ, Á˘Ú›Û·Ì ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ÊÚ¤ÛÎÈ· ÂÓË̤ڈÛË. ∞˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û·˜ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ Â›‰Ô, Cognac ÙÔ˘ 1888 ÁÈ·Ù› Û·˜ ·Í›ÍÂÈ Î·È Ë¯ËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË... ™Î¤ÊÙÂÛÙ ٛÔÙ ηχÙÂÚÔ;


2. IWC Vintage Collection Jubilee Edition 1868–2008 H ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ IWC ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ 140 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Û ÎÏ·ÛÈ΋ ۯ‰›·ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ. Δ· Portuguese, Ingenieur, Pilot’s Watch, Da Vinci, Aquatimer Î·È Portofino ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ˝·˜ Ì ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ ÁÔ‡ÛÙ·. M¿ÏÈÛÙ· Ù· 140 ÚÒÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û ÂȉÈΤ˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ı‹Î˜ ˆ˜ ÛÂÙ, Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. ∏ Jubilee Edition 18682008, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ‚·Ï›ÙÛ·, ›ӷÈ, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·ÚÈıÌË̤ÓË Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ‰ÒÚÔ. ™ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜... www.iwc.ch

3. The 1888 Vintage

2. 3.

√ Ô›ÎÔ˜ Pierre Frapin, Ì ÙËÓ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Á‡Û˘ Î·È ÛÙ˘Ï. ™Â ÌÈ· ·›ÛÙ¢Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ηڿʷ, n Pierre Frapin ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ «Cuvée 1888». ŒÓ· ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi ·Ï·È¿ Cognacs Ô˘ ·Ï·ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜, ηıÒ˜ Ô Ô›ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ·ÎfiÌ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 1888 Cognacs! º˘ÛÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·˘ÛÙËÚ¿ ·ÚÈıÌË̤ÓÔ Cuvée, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ϛÁÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ·fi Cognac. www.cognac-frapin.com

4. High-End System. Pagani... fi¯È fï˜ Zonda!

4.

∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈ· ‚ÈÔÙ¯ӛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Â͈ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· High End; E›Ó·È! ∏ Pagani Automobili SpA ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘ÂÚ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈο, fiÛÔ Î·È Ë¯ËÙÈο. M ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ carbon Î·È ÙÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ∏ Pagani ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¤Î‰ÔÛË ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ˯›· 3 ‰ÚfiÌˆÓ Î·È bass reflex... ÙȘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ Ù˘ Zonda, ÚÔ Î·È ÙÂÏÈÎfi Ì ϿÌ˜ Î·È ¤Ó· Èο Ì 33 Î·È 45 ÛÙÚÔʤ˜! www.paganiautomobili.it

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

97


L U X U R Y

B O A T ã S

Ultimate Items

5. 6. 7. 5. ΔÔ antiSmart? MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Smart, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Ï›ÁÔ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ iQ, ÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) Ï›ÁÔ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Smart Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÂÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÔÙÈ΋ ‰Â, ÚfiÙ·ÛË ·˘ÙÔΛÓËÛ˘. ΔÔ iQ Ô˘ ˆ˜ concept ÙÔ Â›¯·Ì ‰ÂÈ ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ °ÂÓ‡Ë. To iQ ¤¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙, ‹ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· 3 ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ¤Ó· ·È‰› ‰›¯ˆ˜ ÔÚÙ Ì·Áο˙... ∂›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ fiÏ˘. ∫·È Â›Ó·È Î·È Toyota! www.toyota.gr

7. Vantage HD 7100 S PVR ∂›ÛÙ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘; ™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; ∂ӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· ÍÂÓfiÁψÛÛ· ηӿÏÈ·; O ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ DVB-S2/MPEG4 ÁÈ· HDTV ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ PVR (ÂÁÁÚ·Ê‹ Video) Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ e-SATA ‹ USB 2.0, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 10.000 ηӿÏÈ· Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÏÔ Â‡ÚÂÛ˘ ηӷÏÈÒÓ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· blindscan! K·È ·ÎfiÌ· (ÎÚ·ÙËı›ÙÂ) : e-SATA ‹ USB 2.0 ÂÍfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰›ÛΈÓ, Ethernet, Sensor control panel, HDMI 1.2 Interface, 2 CI, 2 Smartcardreader, S/PDIF optical/coax, RS 232, S-Video, 2 Scart, Dolby Digital 5.1. ...MfiÓÔ ÁÈ' ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔÈ Ó· Ô‡ÌÂ, ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ! www.beskas.gr

7. Luxman. It’s back! ∏ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· High End, Ì ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1925, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. H Luxman ¤ÊÙ·Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ Audiovisual Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ·ÁÓÔ‡ ‹¯Ô˘, Ì·˙› Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ Ó¤· ÎfiÏ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ high end ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ϤÔÓ Û ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË ‰‡Ô ÌÔÓÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, ·¤Ê˘Á ÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÂÚ› ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÁÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ ÛÂÙ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ C -1000F Ô˘ ϤÔÓ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ control amplifier Î·È o ÙÂÏÈÎfi˜ M-800F, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÌfiÏȘ 2 ¯ 60 Watt RMS, Û ηı·Ú‹ Ù¿ÍË ∞ fï˜! √ ÙÂÏÈÎfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ·, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÁÂÊ˘Úˆı› ˆ˜ ÌÔÓÔʈÓÈÎfi˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ -Û ٿÍË ∞- Ì ·fi‰ÔÛË 240 Watt RMS ÛÙ· 8 Ôhms, 480 Watt RMS ÛÙ· 4 Ôhms, 960 Watt RMS ÛÙ· 2 Ôhms Î·È ÎÚ·ÙËı›ÙÂ... 1.920 Watt RMS ÛÙÔ 1 ohm! TËÏ.: 210 8092338-339

98

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


19 √ÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· ¶APOY™IA™H:

DAIHATSU TERIOS 1.5 VOLVO XC60 Δ6 FORD KUGA


S U V W O R L D

À¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÊϤÚÙ ÙÔ˘ Ì ٷ 120 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ. √È ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó ˙‹ÙËÛ·Ó ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì ٷ ·˘ÛÙËÚ¿ fiÚÈ· ÂÎÔÌÒÓ C02, Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 130 ÁÚ/¯ÏÌ ˆ˜ ÙÔ 2012. À¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÈο ̤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· Ù· SUV, Ô˘ ·ÎÔ‡Ó Ù· ÂÍ’ ·Ì¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜

ڈ̤ÓË BMW X3. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ›¯Â Â›Û˘ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ford Kuga, Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Focus, ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ Ford ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ crossover. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ SUV Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÊfiÓÙÔ «Ú¿ÛÈÓÔ». ∏ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, Ë ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË Î·È ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ, Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Î·È Ù· SUV ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ª· ı· ÌÔ˘

Ú‡ˆÓ; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ù˘ °ÂÓ‡˘. ΔÔ ™·ÏfiÓÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘ Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¤ÎÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ô˘Û›·˜. ∫·È Ë Ô˘Û›· ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ SUV οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ Â›Ó·È. Ÿˆ˜ ı· ‰Â›ÙÂ Î·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ SUV, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ·fi ÔÙ¤ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ, ·ÎfiÌ· Î·È Û ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ. ∏ Toyota .¯ ¿ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔ „ˆÌ› Ù˘ «‰ÈÎÈ¿˜ Ù˘» Daihatsu Î·È Ù˘ Suzuki, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi Urban Cruiser, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙÔ Δerios Î·È ÙÔ Jimny ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ downsize ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë Volvo Ì ÙÔ XC60, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂ-

›Ù ı· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÈ· ˘‚ÚȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Cadillac Escalade; ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· 50% Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ‚ÂÓ˙ÈÓÔ‚fiÚÔ Ì·ÛÙfi‰ÔÓÙÔ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ó·È. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ SUV Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ˘‚ÚȉÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ΔÔ ‰ÚfiÌÔ ¤‰ÂÈÍÂ Ë Lexus Ì ÙÔ RX400h Î·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ °ÂÓÂ‡Ë ¤ÛÙÚˆÛ ÙÔ ¯·Ï› ÁÈ· Ù· ‰Âο‰Â˜ ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ·Ù› Ù· SUV Â›Ó·È Ù· ÌÔÓ٤Ϸ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ̤ÚË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÓÂÈÚÈο, fiˆ˜ Ë √ÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó·. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

101


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

° ∂ ¡ ∂ À ∏

78Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË °ÂÓ‡˘ ∏ ¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ SUV T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ¡π∫√™ ∑∞°∫∞™

ªÈÎÚ¿, ÌÂÛ·›·, ÌÂÁ¿Ï·, ˘‚ÚȉÈο, ÚˆÙfiÙ˘·, ·’ fiÏ· Ù· ›‰Ë SUV ›¯Â Ô ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ Ì·Í¤˜ Ù˘ 78˘ ŒÎıÂÛ˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘. ∂›Ó·È ϤÔÓ ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔ ˆ˜ Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÌÂÚÈÎÒÓ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ SUV ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¤Ó· ÈÔ «Ú¿ÛÈÓÔ» ̤ÏÏÔÓ! ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ °ÂÓ‡˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÂÏ›Ù ÙˆÓ Û·ÏÔÓÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·Ú¿ ÙËÓ compact Î·È minimal ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘. ∫·È Ë ÊÂÙÈÓ‹, 78Ë ·Ú·Î·ÏÒ, η٤‰ÂÈÍ – Û˘Ó ÙoȘ ¿ÏÏÔȘ- Î·È ÙËÓ Ì¤ÚÈÌÓ· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù· SUV Î·È Crossover. Ÿˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ Ô˘ ‰Â ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· fi¯ËÌ· ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË Áο̷ ÙÔ˘ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ fiÏÔÈ – ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Í›‰· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ SUV. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ 4x4, fiˆ˜ Ë Land Rover, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ niche 102

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô LRX Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë Toyota ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÂÏÈο η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Urban Cruiser. ∏ BMW Ì ÙË Ó¤· X6 ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·˘Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ÎÔ˘¤ Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ SUV, Ë Audi ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ Q7 ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ V12 ÓÙ›˙ÂÏ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙÔ Le Mans, Ë Ford ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Kuga Î·È Ë Volvo ÙÔ crossover XC60. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿. ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ı· ‰Â›Ù fiÏË ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ı· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù fiÙÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ SUV οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÛÙ¿ÛÈÌ· ›ӷÈ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÙÔ Luxury Boat & SUV Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚¿ÏÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È!


ª∂ Δ∏¡ ∂À°∂¡π∫∏ Ã√ƒ∏°π∞

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

103


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

° ∂ ¡ ∂ À ∏

ª∂ Δ∏¡ ∂À°∂¡π∫∏ Ã√ƒ∏°π∞

Audi Q7 V12 TDI

<<

M ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ design, ÛÔÊÈÛÙÈΤ ÙÂÙڷΛÓËÛË, Dynamic Perfomance Control Î·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ë Ó¤· X6 Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ÎÔ˘¤ Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ SUV. ∏ BMW ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ SAV (Sports Activity Vehicle). ™ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ˘‚ÚȉÈÎfi ÚˆÙfiÙ˘Ô.

<<

BMW X6

∂›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë ÁÈ· ÙÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Audi Q7 Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ turbodiesel ·Ú·ÁˆÁ‹˜: 6ÏÈÙÚÔ˜ V12 Ì 500 ›Ô˘˜, 1000 Nm Î·È 0-100 Û 5’’,5. ™Î¤ÊÙÂÛÙ ٛÔÙ· ηχÙÂÚÔ; Volvo XC60

<< ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ compact crossover Ù˘ Volvo, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ SUV, fiˆ˜ Ë BMW X3 .¯. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Land Rover Freelander2, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ۯ‰›·ÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ. ∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ë ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ (230 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ¤Î‰ÔÛË Δ6, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 285 ›Ô˘˜.

<<

Ford Kuga

<<

Cadillac Escalade Hybrid

ŸÛÔ ÂÈÚˆÓÈÎfi Î·È ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ë ıËÚÈ҉˘ Cadillac Escalade ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Û ˘‚ÚȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, Ì ÙÔ˘˜ 2 ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔÓ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È 50%.

104

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË ÁÈ· ÙÔ Kuga, ÙÔ ÚÒÙÔ crossover Ù˘ Ford, Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÙfiÛÔ Û ÙÂÙڷΛÓËÙË ¤Î‰ÔÛË (Ì ۇÛÙËÌ· AWD Ù˘ Haldex) fiÛÔ Î·È Û ‰ÈΛÓËÙË. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ Iosis X, ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì ÙÔ Focus Î·È Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÛÙ‹ ÛÙÔ "kinetic design" Ù˘ Ford. ∞Ú¯Èο ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì 2ÏÈÙÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ TDCi, 136 ›ˆÓ.


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

° ∂ ¡ ∂ À ∏

News

ª∂ Δ∏¡ ∂À°∂¡π∫∏ Ã√ƒ∏°π∞

Land Rover LRX

<< ªÂ ÙÚÂȘ fiÚÙ˜ Î·È ÛÔÚ Û¯Â‰›·ÛË, ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô LRX ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÎÔ˘¤ ·Ú¿ Û·Ó ÎÏ·ÛÈÎfi 4Ã4. ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜, ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÙÂÙڷΛÓËÛË Î·È ÊÚ¤Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Freelander2, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ˘‚ÚȉÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·˜ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ Lexus RX 400h.

<<

ΔÔ ÌÈÎÚfi SUV Ù˘ Toyota ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙȘ compact ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÌÈÎÚÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ ÛÙ· 3,9 Ì. ÙÔ Urban Cruiser Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Suzuki SX4. Ÿˆ˜ ÙÔ Â›‰·Ì ·fi ÎÔÓÙ¿, ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓËı› Û ‚·Ùfi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÙÔ ÎÏÂÈÓfiÓ ¿ÛÙ˘.

Toyota Urban Cruiser

Show me the money

∏ Land Rover ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ·Î¤ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· HST Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Range Rover Sport Î·È ÙÔ˘ Freelander2. °È· ÙÔ ÚÒÙÔ, ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˙¿ÓÙ˜ Stormer 20 ÈÓÙÛÒÓ, ›Ûˆ ·ÂÚÔÙÔÌ‹, Ó¤Ô˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÏÈÔÚÔÊ‹, ÊÈ̤ Ù˙¿ÌÈ· Î·È ÔÚıÔÁÒÓȘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ·fi ·ÏηÓÙ¿Ú·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Freelander2, ÔÈ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ Ì ÙÔ˘ Range Rover Sport, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰ÂοÎÙÈÓ˜ ˙¿ÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È 19’’. www.landrover.gr

<<

Nissan Murano

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ Murano Ì ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ÛÙÈÏ, ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ÂȉfiÛÂȘ. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ V6 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 3,5 Ï›ÙÚˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÙÔ˘˜ 265 ›Ô˘˜ Î·È Ù· 325 Nm ÚÔ‹˜. μÂÏÙȈ̤ÓÔ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Xtronic CTV, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ··ÈÙ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·fiÎÚÈÛ˘.

<<

ΔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô 9-4à BioPower ·ÔÙÂÏ› Ú·ÎÙÈο ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔ-·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÛ·›Ô˘ SUV Ù˘ Saab, Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009. To ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì’ ¤Ó· 2ÏÈÙÚÔ turbo ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ ‚ÈÔ-·Èı·ÓfiÏË ∂85 Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 300 ›Ô˘˜ Î·È 400 Nm ÚÔ‹˜. ΔÔ 9-4à ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ÛÙԯ‡ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÔÓ٤Ϸ fiˆ˜ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ BMW X3 Î·È Land Rover Freelander2, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Mercedes-Benz GLK Î·È Audi Q5. 106

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

Saab 9-4X

∫·È ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÁÚ¿ÊÂÈ

¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ Porsche Cayenne, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ SUV ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤ÊÙ·Û ·ÈÛ›ˆ˜ ÙȘ 200.000 ÌÔÓ¿‰Â˜. ΔÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË Cayenne GTS Ì V8 405 ›ˆÓ, ı· ·Ú·‰Ôı› Û ¤Ó·Ó Ù˘¯ÂÚfi ÂÏ¿ÙË ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ù˘ Cayenne ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 20.340 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2006. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ Cayenne GTS –Ì 405 ›Ô˘˜ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË PASM- Î·È Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙȘ j107.000. www.porsche.gr


∞ ¶ √ ™ Δ √ § ∏

° ∂ ¡ ∂ À ∏

ª∂ Δ∏¡ ∂À°∂¡π∫∏ Ã√ƒ∏°π∞

<< ΔÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Tribeca ¤¯·Û ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi «B9» ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· Ó¤Ô ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Û ۯ‰›·ÛË ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Subaru ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 3ÏÈÙÚÔ˘ 6·ÏÈÓ‰ÚÔ˘ ÌfiÍÂÚ Ì ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô˘ ·fi 3,6 Ï›ÙÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ ϤÔÓ 258 ›Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜, ·Ó Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Û ·fi‰ÔÛË, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÔÈ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔÈ Ú‡ÔÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙÔ˘ Subaru Tribeca ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘.

News Diesel boxer ·fi ÙË Subaru ∏ Subaru ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â›‰Ԣ (boxer) diesel ÎÈÓËÙ‹Ú·. Afi 2 Ï›ÙÚ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· turbo ·Ô‰›‰ÂÈ 150 ›Ô˘˜ Î·È 350 Nm ÚÔ‹˜ – ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙȘ 1.800 Û.·.Ï. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙË Subaru

<<

∏ Subaru ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈÔ Forester Ì Ӥ·, ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÍË̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Forester ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Impreza, ÂÓÒ ÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Â›Ó·È boxer 2,5 Ï›ÙÚˆÓ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È ˘ÂÚÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË.

Subaru Forester

Hummer HX

<< ΔÔ ·ÓÙÈ-Wrangler ÚˆÙfiÙ˘Ô Ù˘ Hummer Â›Ó·È «ÌfiÏȘ» 4,3 ̤ÙÚ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓ· ¿ÓÂÏ ÔÚÔÊ‹˜ Î·È fiÚÙ˜, Â›Ó·È ÙÂÙڷΛÓËÙÔ Î·È ÙÂÙÚ·‰È‡ı˘ÓÙÔ, ÂÓÒ Ô V6 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ 3,6 Ï›ÙÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏË Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 300 ›Ô˘˜.

·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·Ú¯Èο ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· Legacy Sports Tourer Î·È Outback. √ Ó¤Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ú‡ˆÓ Euro 4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Subaru, ÙÔ Legacy Sports Tourer ¤¯ÂÈ Ì¤ÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 4,7 ÏÙ/100 ¯ÏÌ Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÛÙ· ÚÒÙ· 100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û ÌfiÏȘ 8’’,5. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ô Â›‰Ԙ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Subaru ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ì·Á›˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ‚ÔËı¿ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜. www.subaru.gr

∞ÁÚÔÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜

<< ΔÔ Ó¤Ô Land Cruiser V8 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· ‚ÂÓ˙›Ó˘ 4,7 V8 Î·È 288 ›Ô˘˜ ‹ 4,5 V8 turbodiesel 286 ›ˆÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· "highlight" ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Land Cruiser V8 Â›Ó·È ÔÈ... 14 (!) ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘/ηٿ‚·Û˘ Crawl Control System.

Toyota Land Cruiser V8

™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™·ÏfiÓÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Hummer ∏3Δ, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ë pick-up ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ 4Ã4. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜, ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Ù˘ Hummer ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ∏3 ηٿ 83 ¯ÈÏ. ∏ ηÚfiÙÛ· ÙÔ˘ ∏3Δ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,5 ̤ÙÚÔ Û ̋ÎÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂȉÈ΋ Ï·ÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈÒÓ. ΔÔ ∏3Δ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ‰˘Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi 5·ÏÈÓ‰ÚÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3,7 Ï›ÙÚˆÓ, ·fi‰ÔÛ˘ 242 ›ˆÓ Î·È ¤Ó·Ó 5,3 Ï›ÙÚˆÓ V8 300 ›ˆÓ. www.cadillaceurope.com

108

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

TERIOS1.5 ¶¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó· ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ù˙È¿ÎÈ

DAIHATSU

ΔÔ Ó¤Ô Daihatsu Terios ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì ¿ÓÂÛË ÙÔ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ SUV ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. Compact ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÈηӋ ÙÂÙڷΛÓËÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ó·ÚÚȯËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ¢ÂÏÈÍ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ DNA ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi best seller!

∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤ¯·Û·Ó Ó·… ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Daihatsu ÛÙÔ Ó¤Ô Δerios Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÙÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Ù˙È¿ÎÈ Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì›· ÛÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÙÒÓÙ·˜ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÂÌÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ –΢ڛˆ˜ Û fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ¿‚ÔÏË ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ϤÔÓ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÙÚ· (4.047 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì Ï¿ÙÔ˜ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 14 ÂηÙÔÛÙ¿ (1.690 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿) Î·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ (2.580 ¯ÈÏÈÔ110

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

ÛÙ¿), ÙÔ ÌÈÎÚfi SUV Ù˘ Daihatsu οÓÂÈ ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô ¿ÏÌ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ʷ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÈÔ lifestyle ۯ‰›·Û‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ¤Ó· Ì›ÓÈ RAV4, ηٷʤÚÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Ӥ˜ ÒÚÈ̘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ··ÈÙÔ‡Û ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜, ÙÔ Ó¤Ô Terios ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.


Daihatsu Kogyo Co., Ltd.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

111


∏ ÈηӋ ÙÂÙڷΛÓËÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈηӋ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¿ÓÂÙ˜ ‚fiÏÙ˜ Û ÛËÌ›· Ô˘ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· SUV

Daihatsu Kogyo Co., Ltd.

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ οÏÏÈÛÙ· ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙ› ¿ÓÂÙ· ˆ˜ ÚÒÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ Ô‰ËÁfi˜, Ô Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Î·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÂÓ‹ÏÈΘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì οı ¿ÓÂÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ›Ûˆ ÛÂÈÚ¿ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÛ΢ÒÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ·fi Ù· 205 ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 395 Ï›ÙÚ·. ∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Ê˘ÛÈο ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ·Ó·‰›ψÛË ÙˆÓ ›Ûˆ ı¤ÛˆÓ. £Â·Ì·ÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Δerios Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. Èڛ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÛÙÔ Â›‰Ô˜, Ô‡Ù ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ÙÔ Terios ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÁÂÚ‹ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, ‰ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ «Made in Japan» ÛÙËÓ... Ô‡ÁÈ· ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¤Î‰ÔÛË 112

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

£Â·Ì·ÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ Δerios Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÁÂÚ‹ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·


√ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ 1,5 Ï›ÙÚÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 105 ›Ô˘˜

∞ÓÂÍ·Úًو˜ ‰·ÊÈÎÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Δerios ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È Â‡ÎÔÏ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘. Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘ 1,5 Ï›ÙÚÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· ¿ÓÙ·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 820.880 ÙÔ Ó¤Ô Terios ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ABS, ÎÏ›‰ˆÌ· ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰È·ÊÔÚÈÎÔ‡, ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ›Ûˆ ‰È·ÊÔÚÈÎfi, 2 ·ÂÚfiÛ·ÎÔ˘˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ËÏÂÎÙÚÈο ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜-›Ûˆ, ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ Î·È Ú·‰ÈÔ-CD Ì 4 ˯›·. ∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi, ÂÓÒ Ë ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, fiÓÙ·˜ ϤÔÓ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ, Ì ۈÛÙ‹ ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ï¿Ù˘ Â›Ó·È ÎÏÈ̷Έً Î·È fi¯È Û˘Ó¯‹˜. ΔËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Â·ÚΛ˜ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÚ¿ÁÌ·Ù·.

∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁ̤ÓÔ˘ 16V ÎÈÓËÙ‹Ú· 1.495 Î.ÂÎ. Ì ۇÛÙËÌ· ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi‰ÔÛË 105 ›ˆÓ Î·È 140 Nm ÚÔ‹˜, ˘fiÛ¯ÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Î·È Ë Daihatsu ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 12’’,4 Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 160 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 1.170 ÎÈÏÒÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Ë ÎÔÓÙ‹ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ 5 Ù¿¯˘ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÂÈÏÔÁ¤· (‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È 4¿ÚÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ) ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, οÓÔ˘Ó ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ (9,7 ÏÙ/100 ¯ÏÌ) ·Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·¯‡ÙËÙ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

113


¶∞ƒ√À™π∞™∏

ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Terios, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ Ô‰È΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÚÙËÛ˘, Ì ٷ ÁfiÓ·Ù· McPherson ÂÌÚfi˜ Î·È ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ›Ûˆ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ «·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ» ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿. ΔÔ ÙÈÌfiÓÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ·›ÛıËÛË ÁÈ· «Ù˙ÈÔÂȉ¤˜», ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ·˘Ù¤˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÊÚ¤Ó·, Â›Ó·È Â·Ú΋ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·Ó Î·È ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ‰›ÛÎÔÈ ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ™ÙËÓ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Terios ·›˙ÂÈ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Î·È Ë ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÈÔ

∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤ¯·Û·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Daihatsu ÛÙÔ Ó¤Ô Δerios Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.

∂Λ Ô˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ··ÈÙÔ‡Û ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Terios ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

114

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


TERIOS

1.5

Eƒ°√™Δ∞™π√ DAIHATSU KOGYO CO LTD 1-1 Daihatsu-cho, ,Ikeda-shi, Osaka 563-8651, Japan www.daihatsu.com

DAIHATSU

Technical Review & Specifications

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ AGRIPAN ∞∂μ∂ √Úʤˆ˜ 111 118 55, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 85 000 www.daihatsu.gr ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ ΔÈÌ‹ ................................·fi 20.880ú ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯ ................160 ¯ÏÌ./ÒÚ· ª‹ÎÔ˜ .....................................4,075 Ì. 1 METPO

Daihatsu Kogyo Co., Ltd.

™XE¢IA™H OUTSTANDING IMAGESì

∏ Ô˘‰¤ÙÂÚË Î·È ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Terios ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘.

Ô˘‰¤ÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ οو ·' fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÈο, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ›Ûˆ Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔ‹˜, Û ÔÛÔÛÙfi 50/50 Ì ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ Ù·ÌÏfi. ∞˘Ù¿, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈηӋ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¿ÓÂÙ˜ ‚fiÏÙ˜ Û ÛËÌ›· Ô˘ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· -Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·- SUV. °È· fiÛÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, Ë È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· DAC (Down Assist Control) Î·È HAC (∏ill-start Assist Control), Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜, VCS! ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ‰·ÊÈÎÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Δerios ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È Â‡ÎÔÏ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ı· ԇ̠ˆ˜ ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ Ó¤Ô Terios ·Í›˙ÂÈ! ΔÔ Ó¤Ô Terios Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¤‚·Û ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ 820.880. 줂·È· ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È Ì ÌÈ· ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ¤Î‰ÔÛË Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· 1,3 Ï›ÙÚÔ˘ Î·È ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ Ù· 817.980...

π¶¶√¢À¡∞ª∏ 150

200

100

100

50

Nm

HP.

105 HP

140 Nm

4 ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ 1.495 Î.ÂÎ.

™TP. 1000

2000 3000

4000 5000 6000

*ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ www.daihatsu.gr.

∂¶π¢√™∂π™-∫∞Δ∞¡∞§ø™∏ ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û .. 12,5 ΔÂÏÈ΋ٷ¯....................... 160¯ÏÌ./ÒÚ· ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ª¤ÛË..... 7.9 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¶fiÏË......9.8 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Δ·Í›‰È ...... 7,1 ÏÙ./100 ¯ÏÌ

∂•√¶§π™ª√™

∞ª∞•øª∞

∞ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡/Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡.... ¡∞π/¡∞π ¶Ï¢ÚÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ................................. ¡∞π ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÎÂÊ·Ï‹˜................................... √Ãπ ABS Ì EBD................................................... ¡∞π ESP.................................................................... ∂à ÀÔ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ & Ú˘ıÌ/ÓÔ ÙÈÌfiÓÈ......... ¡∞π ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜.................................................. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜.............. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜/›Ûˆ.......... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ıÂÚÌ/ÓÔÈ Î·ıÚ¤Ù˜.................. ¡∞π ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·.................................. ∂à Cruise control............................................... OXI ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘...................................... ¡∞π ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·................................................. ¡∞π ¶ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘..................................... ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‚ÚÔ¯‹˜.................................... √Ãπ ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘........................... OXI ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜.................................................... EX

ªÂÙ·ÍfiÓÈÔ................ 2.580 ªÂÙ/¯ÈÔ ÂÌÚfi˜....... 1.450 ªÂÙ/¯ÈÔ ›Ûˆ........... 1.460 ª‹ÎÔ˜........................ 4.075 ¶Ï¿ÙÔ˜....................... 1.745 ⁄„Ô˜.......................... 1.740 °ˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘.... 38Æ °ˆÓ›· Ú¿Ì·˜.............. 32Æ °ˆÓ›· Ê˘Á‹˜................ 37Æ Min ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¤‰·ÊÔ˜ ...................................200 ¯ÈÏ. ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚ............... 9,8 Ì. Boot............................. 395L μ¿ÚÔ˜................. 1.170 ÎÈÏ¿

∫π¡∏Δ∏ƒ∞™

ºƒ∂¡∞-∞¡∞ƒΔ∏™∂π™

¢È¿Ù·ÍË........................... ÂÌÚfi˜,ÂÁοÚÛÈ· ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ.................................... 4 Û ÛÂÈÚ¿ μ·Ï‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ.........................4 ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÛÌfi˜.................................. 1.495 Î.ÂÎ. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¢È·‰ÚÔÌ‹..................... 72 X 91.8 πÛ¯‡˜............................. (HP) 105/6.000 Û.·.Ï. ƒÔ‹............................ (Nm) 140/4.400 Û.·.Ï. ™˘Ì›ÂÛË................................................... 10,0:1 ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›·.............. ¶ÔÏÏ·Ïfi˜ „ÂηÛÌfi˜ ªÂÙ¿‰ÔÛË..................... ªfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË ∫È‚ÒÙÈÔ.................... ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ 5 Û¯¤ÛÂˆÓ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹................................... η˘Û›ÌÔ˘ 50L

π∫∞¡OΔ∏Δ∞ ƒÀª√Y§∫∏™∏™ Ì ÊÚ¤Ó·..... 1.350 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤Ó·..... 400 ÎÈÏ¿

ºƒ∂¡∞ ∂ÌÚfi˜: ¢›ÛÎÔÈ ¶›Ûˆ: Δ·ÌÔ‡Ú· Ì ABS, EBD ∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ∂ÌÚfi˜: °fiÓ·Ù· McPherson, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ ¶›Ûˆ: ÕÍÔÓ·˜ 5 ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Δƒ√Ã√π ∑¿ÓÙ˜............... 6,0 x 16 ∂Ï·ÛÙÈο..... 215/65 R16

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

115


XC60T6

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

VOLVO

™Ô˘Ë‰È΋ Â¤Ï·ÛË

116

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


Volvo Car Corporation

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

πÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¤ÓÓÔȘ SUV Î·È crossover, ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ¯ÒÌ· Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·ıËÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë Volvo ‰È·ÙËÚ› ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Ó¤Ô XC60 Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Δ6 Ì ÙÔ˘˜ 285 ›Ô˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÌÂÛ·›ˆÓ SUV Î·È ÂȉÈο ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ë BMW Ã3. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

117


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

√ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÌÔ‡ Ù˘ ˘ÔηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ SUV ·Ó‹ÎÂÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÛÙËÓ BMW X3. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›Ù ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤·È˙ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›·ÏÔ, ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Í›˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘, fiÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ‹ıÂÏ ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ SUV Ì ÈÔ compact ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ◊Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÂÍË premium ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ, Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÊÚ¤ÛÎÈ·˜ ›Ù·˜. ∂›Ó·È ϤÔÓ ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi ˆ˜ Ë Mercedes ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ GLK –·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚˆÙfiÙ˘Ô-, ÂÓÒ Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Audi ϤÁÂÙ·È Q5. øÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ô˘ Û¿ÂÈ ÚÒÙË ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ Ã3 Â›Ó·È Ë Volvo Ì ÙÔ XC60. ΔÔ ÙÂÙڷΛÓËÙÔ Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›‰·Ì ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Î·È ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Land Rover

ΔÔ XC60 ‰È·ÙËÚ› fiÏ· Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ۯ‰ȷÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Volvo, ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· Volvo, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÔÚ ÚÔÊ›Ï.

ΔÔ XC60 Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Lifestyle Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙfi Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

118

LUXURY BOAT & SUV

Freelander2 (ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ Ë Volvo Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ë Land Rover ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÔÚÙÊfiÏÈÔ Ù˘ Ford) ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ̋ÎÔ˜ 4,628 Ì., Ï¿ÙÔ˜ 1,891 Î·È ‡„Ô˜ 1,713, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ ·fi ÙÔ XC90. ¢È·ÙËÚ› fiÏ· Ù· ۯ‰ȷÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Volvo, ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· Volvo, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÔÚ ÚÔÊ›Ï. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ. ∏ Ó¤· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹ Ù˘ Volvo ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÏÂÙ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì·. ∫ÔÚ˘Ê·›·, fiˆ˜ Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ΔÔ XC60 ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ «˙ÂÛÙ¿» Î·È ¿ÓÂÙ·. ™· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ∏ ÂÚÁÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›·, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÚÔÛÂÁ̤Ó˜, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÌÈ·˜ ÏÈÌÔ˘˙›Ó·˜ (ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ Kinetic, Momentum Î·È Summum) Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ¿ÓÂÙÔÈ –·Ï›ÌÔÓÔ ¿ÏψÛÙ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ Â›Ó·È ÛÙ· 2.774 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. √ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÛ΢ÒÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù·

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


ΔÔ Volvo XC60 ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ı¤ÙÔÓÙ·˜, Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ó¤· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›·

Volvo Car Corporation

∏ Ó¤· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹ Ù˘ Volvo ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÏÂÙ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì·. ∫ÔÚ˘Ê·›·, fiˆ˜ Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›

495 Ï›ÙÚ·, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÂ˙¤Ú‚· ·ÏÏ¿ ÎÈÙ ÂÈÛ΢‹ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰¿Â‰Ô ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÙˆÌ· Ì ¤ÍÙÚ· ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ‚ÚfiÌÈη ‹ ˘ÁÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·! ΔÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ XC60 Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ

·fi ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË Volvo. H ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤Î‰ÔÛË Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· ‚ÂÓ˙›Ó˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ·fi‰ÔÛË 285 ›Ô˘˜! √ 3ÏÈÙÚÔ˜, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜, 6·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Û ÛÂÈÚ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˜, turbo ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ XC70 Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛˆÓ, ‰ÂÛfi˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ηfi Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Δ6. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÈÔ‰‡Ó·ÌË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 5.600 Û.·.Ï., ÂÓÒ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔ‹ ÙˆÓ 400Nm ·fi ÙȘ 1.500 – 4.000 Û.·.Ï. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ù˘¯·›Ô Ô˘ Ë Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ 7’’,5 ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 225 ¯ÏÌ/ÒÚ·. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÙÔ XC60 T6 ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ΔÔ XC60 ·Ú¯Èο ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Ì ‰‡Ô ÙÔ‡ÚÌÔ ÓÙ›˙ÂÏ 163 Î·È 185 ›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ª¤Û· ÛÙÔ 2009 ı· ÚÔÛÙÂı› ÛÙË Áο̷ ÙÔ˘ XC60 Î·È Ì›· ÚÔÛıÈÔΛÓËÙË ¤Î‰ÔÛË, Ì ¤Ó· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú· 2,4 Ï›ÙÚˆÓ 163 ›ˆÓ Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ Ú‡ˆÓ Euro5. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Freelander2 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ·Î·Ì„›· 20.000 Nm/ÌÔ›Ú·, ÙÔ XC60 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ·˘Ùfi ÙÂÙڷΛÓËÛË Ù‡Ô˘ Haldex, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜. ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

119


¶∞ƒ√À™π∞™∏

∏ crossover ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ XC60 οÓÂȘ Û·Ê›˜ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È 230 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿!

ΔÔ XC60 ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ «˙ÂÛÙ¿» Î·È ¿ÓÂÙ·. ™· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘...

∏ ÚÔ‹ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û οı ¿ÍÔÓ· ÙÚÔ¯ÒÓ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Î·È ¯¿ÚË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· πnstant Traction, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Á›ÓÂÙ·È ·Î·ÚÈ·›·. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÁfiÓ·Ù· McPherson ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ›Ûˆ. ΔÔ XC60 fï˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, fiˆ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ó¿ÚÙËÛË Four-C, Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÙˆÓ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ XC60 ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÙÔ XC60 Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηϋ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÛË Î·È ÎÚ¿ÙËÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ XC90. ∏ crossover ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ XC60 οÓÂÈ Û·Ê›˜ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô SUV Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂȉÈο ·Ó

120

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

™ÙÔ Ó¤Ô Volvo XC60 Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ City Safety, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜.


XC T6

·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 230 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. √È ÁˆÓ›Â˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈΤ˜ ÁÈ· fi¯ËÌ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÁˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Ú¿Ì·˜, Ê˘Á‹˜, 22, 22 Î·È 27 ÌÔ›Ú˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∏ Ô˘Û›· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ Û·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ Volvo, ÙÔ XC60 fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ·fiÏ˘Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ XC60 ı· ‚Úԇ̠·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ DSTC, Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÚ¤ÈÏÂÚ Δrailer Stability Assist, Roll Stability Control ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÙÚÔÒÓ (Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ DSTC), HDC ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ηٷ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ City Safety, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ «ÛÙÂÓ‹˜ Â·Ê‹˜» Ì ÙÔ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ Î·È ÂȉÈο ÛÙ· ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù·. ΔÔ XC60 ı· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Volvo ÛÙË °¿Ó‰Ë ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û Â›Â‰Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ 50.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ Ó¤Ô Volvo XC60 ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Lifestyle Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙfi Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿...

60

Eƒ°√™Δ∞™π√ VOLVO CAR CORPORATION S 405-31, Goteborg Sweden ΔËÏ.: 0221 903 33 33 www.volvocars.com

VOLVO

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ VOLVO CAR HELLAS ∫ˆÓ/ψ˜ 4 & °ÔÓ·Ù¿, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ∞ÙÙÈ΋˜ ΔËÏ.: 210 57 09 700 www.volvocars.gr ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞

Technical Review & Specifications

ΔÈÌ‹ ........................ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯ ................225 ¯ÏÌ./ÒÚ· ª‹ÎÔ˜ ................................... 4,628 Ì. 1 METPO

™XE¢IA™H OUTSTANDING IMAGESì

π¶¶√¢À¡∞ª∏ 300 500

200

375

250

Volvo Car Corporation

Nm

100

HP.

285 HP 400 Nm

4 ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ 2.953 Î.ÂÎ.

™TP. 1000

2000 3000

4000 5000 6000

*ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ www.volvo.gr.

∂•√¶§π™ª√™

∞ª∞•øª∞

∞ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡/Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡..... ¡∞π/¡∞π ¶Ï¢ÚÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ............................. ¡∞π ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÎÂÊ·Ï‹˜............................... ¡∞π ABS Ì EBD............................................ ¡∞π ESP......................................................... ¡∞π À‰Ú·˘ÏÈÎfi & Ú˘ıÌ/ÓÔ ÙÈÌfiÓÈ.................. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜..................... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜............. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜/›Ûˆ.......... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ıÂÚ/ÌÂÓÔÈ Î·ıÚ¤Ù˜............... ¡∞π ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·............................ ¡∞π Cruise control......................................... ¡∞π ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.................................. ¡∞π ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·........................................... ¡∞π ¶ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘................................. ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‚ÚÔ¯‹˜................................ ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘........................ ¡∞π ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜........................................... ¡∞π

ªÂÙ·ÍfiÓÈÔ............. 2.774 ªÂÙ/¯ÈÔ ÂÌÚfi˜...... 1.632 ªÂÙ/¯ÈÔ ›Ûˆ.......... 1.586 ª‹ÎÔ˜.................... 4.628 ¶Ï¿ÙÔ˜..................... 1.891 ⁄„Ô˜....................... 1.713 °ˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘.... 22Æ °ˆÓ›· Ú¿Ì·˜............ 22Æ °ˆÓ›· Ê˘Á‹˜.............. 27Æ Min ·fiÛÙ. ·fi ¤‰·ÊÔ˜ ......................... 230 ¯ÈÏ. ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚ............ 11,9 Ì. Boot......................... 492L μ¿ÚÔ˜.............. 1.825 ÎÈÏ¿

∂¶π¢√™∂π™-∫∞Δ∞¡∞§ø™∏

∫π¡∏Δ∏ƒ∞™

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· (‰Ï.)... 7,5 ΔÂÏÈ΋ Ù·¯. ................. 225 ¯ÏÌ./ÒÚ· ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ª¤ÛË ......- ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¶fiÏË ......- ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Δ·Í›‰È .....- ÏÙ./100 ¯ÏÌ.

μ·Ï‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ.............................. 4 ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÛÌfi˜............................... 2.953 Î.ÂÎ. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¢È·‰ÚÔÌ‹.................... 82 X 93.2 πÛ¯‡˜ (HP)........................... 285/5.600 Û.·.Ï. ƒÔ‹ (Nm)................. 400/1.500-4.800 Û.·.Ï. ™˘Ì›ÂÛË............................................... 9,3:1 ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›·.... æÂηÛÌfi˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛËÌ›ˆÓ + turbo ªÂÙ¿‰ÔÛË............. ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÙÂÙڷΛÓËÛË Haldex ∫È‚ÒÙÈÔ....∞˘ÙfiÌ·ÙÔ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ & Ì ÛÂÈÚȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹................................ η˘Û›ÌÔ˘ 70L

π∫∞¡OΔ∏Δ∞ ƒÀª√Y§∫∏™∏™ Ì ÊÚ¤Ó·....... 2.000 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤Ó·.... 750 ÎÈÏ¿ ºƒ∂¡∞-∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ºƒ∂¡∞ ∂ÌÚfi˜-¶›Ûˆ: ∞ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ Ì ABS, EBD, DSTC ∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ∂ÌÚfi˜: °fiÓ·Ù· McPherson, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ ¶›Ûˆ: ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ Δƒ√Ã√π ∑¿ÓÙ˜................... 8 x 18 ∂Ï·ÛÙÈο..... 235/60 R18

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

121


Kuga

¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

ÕÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

FORD

T√À ¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

ΔÔ Ó¤Ô Kuga ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ʈӋ Ù˘ Ford ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ crossover. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÈÏ, ÔÈfiÙËÙ·, ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ÙÔ Ford Kuga ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓfi ̤ÛÔ Ê˘Á‹˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹...

122

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


FORD-WERKE AG

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

123


¶ ∞ ƒ √ À ™ π ∞ ™ ∏

Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ford Europe, Δ˙ÔÓ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ù˘ Î·È Ì¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ Iosis X Concept ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ crossover Ù˘. ªÂ ÙÔ Kuga, Ë Ford ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ Áο̷ Ù˘ Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂȉfiÛÂȘ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› -Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ crossover ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ê˘ÛÈο - Î·È Û ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ™ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì·˜ Ì ÙÔ Kuga, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔ ÈÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Kuga, Ô˘ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÚÔ‰›‰ÂÈ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 4,43 ̤ÙÚ·, Ï¿ÙÔ˜ 1,84 Î·È ‡„Ô˜ 1,71, ÙÔ Kuga ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. ΔÔ «·Ó¿ÛÙËÌ·» Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ «Kinetic design», ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, Ì ÙÔ ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Ó· ·ÔÓ¤ÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi. √ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Kuga ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÙËÓ ·fiÙÔÌË ·ÏÏ·Á‹ ÎÏ›Û˘ ÙÔ˘

√ ¿ÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ Kuga Â›Ó·È Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›·, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ˘ÏÈο Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Iosis X

ΔÔ Ford Kuga ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ C Ù˘ Ford Û·Ó ÛÙÈ‚·Ú‹ ‚¿ÛË, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ ÛÙ· ÙÔÓÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

124

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Kuga, Ô˘ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÚÔ‰›‰ÂÈ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 4,43 ̤ÙÚ·, Ï¿ÙÔ˜ 1,84 Î·È ‡„Ô˜ 1,71, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ

FORD-WERKE AG

∏ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Kuga ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ «Kinetic design» Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ.

›Ûˆ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ, ÂÓÒ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ì˘Ò‰Â˜ ·Ì¿ÍˆÌ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÏÔ‡ÛȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Kuga Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ compact, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰‡Û¯ÚËÛÙÔ. √È ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ÂÈ‚¿Ù˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ·ÚÎÂÙÔ›, ÂÓÒ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÛ΢ÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 1.355 Ï›ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÔÛ΢ÒÓ ÛÙË ‰Èı¤ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ ›Ûˆ ÛÂÈÚ¿ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Û ¯Ú‹ÛË ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ 360 Ï›ÙÚˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ fï˜ Â›Ó·È Ë ›Ûˆ fiÚÙ· ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ¿ÓÂÛË Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÚfiÛ‚·ÛË Ì¤Ûˆ ÌÈÎÚԉȷÎÔÙÒÓ, ›ÙÂ

ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‹ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. √ ¿ÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ Kuga Â›Ó·È fï˜ Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›·, ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ˘ÏÈο Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Iosis X. MoÓÙ¤ÚÓÔ˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ηÓ›˜ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙÔ˘ Kuga. ∂›·ÌÂ, ÙÔ Kuga Â›Ó·È ÙÔ ‚·Ú‡ ¯·ÚÙ› Ù˘ Ford ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ. ΔÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Kuga ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈÔÙÈο ‰¤ÚÌ·Ù· Î·È Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›·, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›‰·Ì ÛÙÔ πosis X Concept Û piano white, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·fi¯ÚˆÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∞ÛÔÚÙ› ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù·ÂÙÛ·ÚÈÒÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ Ù·ÌÏfi Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı˘ÚÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ÂÓÈ·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘„˪∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

125


FORD-WERKE AG

¶∞ƒ√À™π∞™∏

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Kuga Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ¿ÓÂÛ˘, Ô‰È΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘.

∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Kuga Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ.

Ï‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÛÔÚ ÛÙÈÏ. ΔÔ Kuga ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ, Trend Î·È Titanium. ŒÙÛÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ôχ ηϿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ Trend, Î·È ·ÓÒÙÂÚ˘ ·›ÛıËÛ˘ Titanium. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Kuga Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· C Ù˘ Ford – ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙ· Focus Î·È C-Max- ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·Ú¯Èο Ì ¤Ó·Ó ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ 2.0 Duratorq TDCi ·fi‰ÔÛ˘ 136 ›ˆÓ Ì turbo ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÊÙÂÚˆÙ‹˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËÏ¿ ·Ôı¤Ì·Ù· ÚÔ‹˜ – 320 Nm ÛÙȘ 2.000 Û.·.Ï- Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙȘ Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ ηٷӿψÛ˘ (6,3 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ 100 ¯ÏÌ), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÈÌ‹ ÂÎÔÌÒÓ Ú‡ˆÓ CO2 Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 169 ÁÚ/¯ÏÌ, Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ Ford ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· Â›ÛËÌ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Kuga. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ crossover Ù˘ Ford ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·Ù¿¯˘ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ¤Í˘ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌfiÓÈÌ˘ ΛÓËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ (AWD) Haldex. ™ÙÔ Kuga

126

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

™ÙÔ Kuga ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ì ΛÓËÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ (FWD), Ô˘ ı· Ê·Ó› ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ crossover, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈηÓfiÙËÙ˜ AWD


fï˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ì ΛÓËÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ (FWD), Ô˘ ı· Ê·Ó› ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Kuga, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈηÓfiÙËÙ˜ AWD. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Ì ÁfiÓ·Ù· McPherson ÂÌÚfi˜ Î·È ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ›Ûˆ. ΔÔ Ford Kuga ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÙˆÌ· C Ù˘ Ford Û·Ó ÛÙÈ‚·Ú‹ ‚¿ÛË, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ ÛÙ· ÙÔÓÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Kuga Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ¿ÓÂÛ˘, Ô‰È΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ΔÔ Ó¤Ô Kuga ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏ¿ Ó¤· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ESP (Electronic Stability Programme) Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ARM (Anti Rollover Mitigation), ηıÒ˜ Î·È ™‡ÛÙËÌ· ÀÔ‚Ô‹ıËÛ˘ ∂˘ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ΔÚ¤ÈÏÂÚ TSA (Trailer Stability Assist). ΔÔ Ó¤Ô Kuga, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Ford ÛÙÔ Saarlouis Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙȘ ÙÚ›ı˘Ú˜, ÂÓÙ¿ı˘Ú˜ Î·È wagon ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Focus, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ C-MAX. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙÈ̤˜, ÂÍÔÏÈÛÌÔ› ÎÙÏ. ∂›Ó·È fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô crossover Ù˘ Ford ı¤ÙÂÈ ·fi ÙÒÚ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘.

Kuga FORD

Technical Review & Specifications

Eƒ°√™Δ∞™π√ FORD-WERKE AG Henry Ford Strasse 1 D-50725, Koln Deutchland www.ford.com ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ FORD MOTOR HELLAS ∫ˆÓ/ψ˜ 4 & °ÔÓ·Ù¿, 121 33 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ΔËÏ.: 210 57 09 700 www.ford.gr ª∂ ªπ∞ ª∞Δπ∞ ΔÈÌ‹ .................................................... ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯. ..................................... ª‹ÎÔ˜ .................................... 4,443Ì. 1 METPO

™XE¢IA™H OUTSTANDING IMAGESì

π¶¶√¢À¡∞ª∏

150 400

100

300

200

136 HP

Nm

320 Nm

50

4 ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ 1.997 Î.ÂÎ.

HP. ™TP.

1000

2000

3000

4000

*ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ www.ford.gr.

∂•√¶§π™ª√™

∞ª∞•øª∞

∞ÂÚfiÛ·ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡/Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡..... ¡∞π/¡∞π ¶Ï¢ÚÈÎÔ› ·ÂÚfiÛ·ÎÔÈ............................. ¡∞π ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ ÎÂÊ·Ï‹˜............................... ¡∞π ABS Ì EBD............................................. ¡∞π ESP......................................................... ¡∞π À‰Ú·˘ÏÈÎfi & Ú˘ıÌ/ÓÔ ÙÈÌfiÓÈ.................. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜..................... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜............. ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÚfi˜/›Ûˆ.......... ¡∞π ∏ÏÂÎÙÚ. ıÂÚ/ÌÂÓÔÈ Î·ıÚ¤Ù˜............... ¡∞π ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù·.............................. ∂à Cruise control......................................... ∂à ∑¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.................................. ¡∞π ∏¯ÔÛ‡ÛÙËÌ·........................................... ¡∞π ¶ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘................................. ¡∞π ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ‚ÚÔ¯‹˜................................ ∂à ∞ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘........................ ∂à ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜............................................ ¡∞π

ªÂÙ·ÍfiÓÈÔ.............. 2.690 ªÂÙ/¯ÈÔ ÂÌÚfi˜...... 1.574 ªÂÙ/¯ÈÔ ›Ûˆ.......... 1.584 ª‹ÎÔ˜.................... 4.443 ¶Ï¿ÙÔ˜.................... 1.842 ⁄„Ô˜....................... 1.710 °ˆÓ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘........ °ˆÓ›· Ú¿Ì·˜................. °ˆÓ›· Ê˘Á‹˜................... Min ·fiÛÙ·ÛË ·fi ¤‰·ÊÔ˜ ........................................ ∫‡ÎÏÔ˜ ÛÙÚ............ 11,9 Ì. Boot......................... 360L μ¿ÚÔ˜.............. 1.613 ÎÈÏ¿

∂¶π¢√™∂π™-∫∞Δ∞¡∞§ø™∏

∫π¡∏Δ∏ƒ∞™

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· (‰Ï).... ΔÂÏÈ΋ Ù·¯................................... ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ª¤ÛË ....6,4 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¶fiÏË ....8,1 ÏÙ./100 ¯ÏÌ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Δ·Í›‰È ...5,4 ÏÙ./100 ¯ÏÌ.

¢È¿Ù·ÍË / ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ........ ÂÌÚfi˜, ÂÁοÚÛÈ· μ·Ï‚›‰Â˜ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ............................... 4 ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÛÌfi˜............................. 1.997 Î.ÂÎ. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ¢È·‰ÚÔÌ‹................. 82 X 93.2 πÛ¯‡˜ (HP)......................... 136/4.000 Û.·.Ï. ƒÔ‹ (Nm)........................ 320/2.000 Û.·.Ï. ™˘Ì›ÂÛË............................................. 9,3:1 ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›·...... ÕÌÂÛÔ˜ „ÂηÛÌfi˜ + turbo ªÂÙ¿‰ÔÛË.............. ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÙÂÙڷΛÓËÛË ∫È‚ÒÙÈÔ................. ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘.............................. 60L

π∫∞¡OΔ∏Δ∞ ƒÀª√Y§∫∏™∏™ Ì ÊÚ¤Ó·....... 2.000 ÎÈÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ¤Ó·.... 750 ÎÈÏ¿ ºƒ∂¡∞-∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ºƒ∂¡∞ ∂ÌÚfi˜: ∞ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ¶›Ûˆ: ¢›ÛÎÔÈ Ì ABS, EBD, ESP ∞¡∞ƒΔ∏™∂π™ ∂ÌÚfi˜: °fiÓ·Ù· McPherson, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ ¶›Ûˆ: ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈ΋ Δƒ√Ã√π ∑¿ÓÙ˜................. 7 x 17 ∂Ï·ÛÙÈο... 235/55 R17

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

127


™ ∞ ™

√ÚÂÈÓ‹

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂ . . .

Â Ï Ï Ë Ó È Î ‹

∂ Ï ‚ Â Ù › ·

∫ÔÚÈÓı›· 128

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


™ Δ ∏ ¡

√ ƒ ∂ π ¡ ∏

∫ √ ƒ π ¡ £ π ∞

Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ A. ¶∞Δ∂§√À

ŒÏ·Ù·, ÔÚÂÈÓ¤˜ Ï›ÌÓ˜, „ËϤ˜ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ÎÔÚʤ˜ Î·È ÎÂÏ·Ú˘ÛÙ¿ Ú˘¿ÎÈ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ÂÙÚfi¯ÈÛÙ· ¯ˆÚÈ¿, ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¯ÚÒÌ· ÂÏÏËÓÈÎfi. ΔÔ ÁÈ·Ù› Ë ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ Û οı Ù˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi...

À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ì·ÁÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÏ·ÙÔÛΤ·ÛÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ Î·È ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›·. ∞˘Ù‹ Ë Ù·ÂÈÓ‹ ÁˆÓÈ¿ Ù˘ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˘ ʇÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫˘ÏÏ‹ÓË (‹ ∑‹ÚÂÈ·), Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ «Ê˘ÛÈÎfi» ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ fiÚÔ˜ ∑‹ÚÂÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ› ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ ̈ڷ˝ÙÈÎÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·Ú¯·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·ÈÒÓˆÓ. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∫˘ÏÏ‹ÓË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ "·ÏÏÔ˘˜" ¯ÒÚÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ Î·È Ù· Ï·ÎÎÒÌ·Ù·, Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· "∑‹ÚÂÈ·" Èı·Ófiٷٷ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÏ¿‚ÈÎË Ï¤ÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚ÂÏ·Ó›‰È. √È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜, Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘Ó¤‰ÂÛ·Ó ÙȘ "ıÂ˚Τ˜ ÎÔÚʤ˜" Ù˘ Ì ̇ıÔ˘˜ Î·È ıÂÔ‡˜. ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ Ù˘ ºÏ·ÌÔ˘Ú›ÙÛ·˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ Û‹Ï·ÈÔ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.700Ì, fiÔ˘ ηٿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ∂ÚÌ‹˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ χڷ˜ ·fi ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÌÈ·˜ ¯ÂÏÒÓ·˜. ™‹ÌÂÚ· Ì›· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù˘ ∫˘ÏÏ‹Ó˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÃÂÏ˘‰ÔÚ¤·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂΉÔÚ¿ ¯ÂÏÒÓ·˜, Û ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ fiÚÁ·ÓÔ˘.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

129


™ ∞ ™

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂ . . .

™›ÁÔ˘Ú· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ.

™Ù· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ΔڛηϷ, Ù· ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ·, ÔÈ ‚Ú‡Û˜ Ì ٷ ÎÚ‡· ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ, Ë ı¤· ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ Î·È Ë ∑‹ÚÂÈ·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. 130

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™

™›ÁÔ˘Ú· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ. √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È Ì ¤Ó· SUV ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È... ΔÔ ∫È¿ÙÔ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ ÂÍfiÚÌËÛ˘, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ 35 ¯ÏÌ. ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·Ú·Ïȷ΋ fiÏË ·fi ÙË Ï›ÌÓË ™Ù˘ÌÊ·Ï›·. √ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ·ÓËÊÔÚÈ΋ ÔÚ›· ̤¯ÚÈ Ù· 800 Ì. ˘„fiÌÂÙÚÔ, ÂÓÒ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ô‡ÏÈ, ¤Ó·˜ ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜. 23 ¯ÏÌ. ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ™Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ™Ù˘ÌÊ·Ï›·˜, ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙË Ï›ÌÓË Ù˘ - ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˜ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 130 ›‰Ë ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÊÙ¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·ÚÙ¤ÚÈ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §·‡Î·, Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ˘ √Ï›Á˘ÚÙÔ˘. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô Á‡ÚÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙȘ ÓfiÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ ™Ù˘ÌÊ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ˘ÎÓ¿ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛË Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏÈÎÔÂȉ‹˜ Î·È ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÌÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÏÌ. ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·ÛÙ·ÓÈ¿. ∫ÙÈṲ̂ÓË Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 920 Ì. ̤۷ Û’ ¤Ó·Ó ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ·fi Ì·‡Ú· ¤Ï·Ù·, ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È Î·Ú˘‰È¤˜, Ë ∫·ÛÙ·ÓÈ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ù˘ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜, ÌÔÈÚ·›· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ∞Ó Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ¤ÚÁÔ, Ë Î·Ù¿‚·ÛË ÚÔ˜ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÏ›ÌÓË ¢fiÍ·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÂÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 850 Ì. ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÍÈÔı¤·ÙÔ. ÙÔ˘ ÃÂÏÌÔ‡, Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡ÙÔ˘ÚÙÔ˘‚¿Ó·˜. Δ· ¯ˆÚÈ¿ ªÔÛÈ¿, ªÂÛÈÓfi, °ÎÔ‡Ú·, ™ÙÂÓfi Î·È ºÂÓÂfi˜, ÛηÚʷψ̤ӷ ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÚԯȿ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¢ÂÚ‚¤ÓÈ, ÂÓÒ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∫·Ï‡‚È· (∞Ú¯·›· ºÂÓÂfi˜), ¶·ÓfiÚ·Ì·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË Ù˘ ¢fiÍ·˜ Î·È ÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ Ï›ÌÓË ¢fiÍ·˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ̠ÛÎÔfi Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ºÂÓÂÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞Ó Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ¤ÚÁÔ, Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ŒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ –¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ϤÔÓ– Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÏÌ. ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘ –̤۷ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘– Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÛÙÂÓfi Ù¯ÓËÙfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ.. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ¢ÂÚ‚¤ÓÈ, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ‰‡Ô ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ·ÊÂÙËÚ›· Ù· ∫·Ï‡‚È·: Ë Ì›· ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi §˘ÎÔ˘ÚÈ¿ (20 ¯ÏÌ Ì·ÎÚÈ¿), ·’ fiÔ˘ ÌÂÙ¿ 8 ¯ÏÌ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ∫ÏÂÈÙÔÚ›·. ∏ ¿ÏÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ›-


™ Δ ∏ ¡

√ ƒ ∂ π ¡ ∏

∫ √ ƒ π ¡ £ π ∞

√È ÎÚ˘Ê¤˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ı· ηÚÙÂÚÔ‡Ó ¿ÓÙ· ˘ÔÌÔÓÂÙÈο, ÁÈ· Ó· ͉ÈψıÔ‡Ó Î·È Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰¤Ô˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi.

Ó·È ¯ˆÌ¿ÙÈÓË (16 ¯ÏÌ), ηٷϋÁÂÈ Ì¤Ûˆ ºÂÓÂÔ‡ ÛÙË ∑·ÚÔ‡¯Ï·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ¤Ó· ‰·ÛÈÎfi ÙÔ›Ô ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ¤Ó· fi¯ËÌ· 4x4. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ªÂÛÈÓfi, Ë ÔÚ›· Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ °ÎÔ‡Ú· Î·È ™ÙÂÓfi, ÂÓÒ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË (7 ¯ÏÌ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™ÙÂÓfi), ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫¿Ùˆ Δ·ÚÛfi˜, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ· Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜. ∂Λ ·Í›˙ÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ μÚ¿¯ˆÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ¿ÁÚÈ·, fiÛÔ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ·fiÎÚËÌÓˆÓ Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ. °˘ÚÓÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™·Ú·ÓÙ¿Ë¯Ô Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂‚ÚÔÛÙ›Ó·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 650 Ì. ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù· fï˜, Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ù· ΔڛηϷ. Δ· ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ·, ÔÈ ‚Ú‡Û˜ Ì ٷ ÎÚ‡· ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ, Ë ı¤· ÛÙÔÓ ∫Ô-

ÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ Î·È Ë ∑‹ÚÂÈ·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÍÂÓÒÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ªÂÛ·›· Î·È Ù· ÕÓˆ ΔڛηϷ, Ì ÙËÓ ÕÓˆ Û˘ÓÔÈΛ· Ó· Â›Ó·È ÛηÚʷψ̤ÓË Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.100Ì. Î·È Ó· ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ. ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ¡ÔÙ·Ú·›ˆÓ, ÙÔ Û›ÙÈ fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÂÎÎÏËÛ›·. ™Â ˘„fiÌÂÙÚÔ 850Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∫¿Ùˆ Û˘ÓÔÈΛ·, Ë... ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ∏ ηډȿ Ù˘ ÎÙ˘¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ì ٷ ‰‡Ô ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ·. Δ· ΔڛηϷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰·ÓÈÎfi ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙË ∑‹ÚÂÈ· Ì ÙÔ Ì›ÓÈ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi, ÛÙË... ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ºÂÓÂÔ‡ Î·È ÙËÓ °ÎÔ‡Ú·. ™ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ÙÚ›ÙË Ï›ÌÓË Ë ÔÔ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ̷ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ·ÊÔ‡ ÎÚ˘Ì̤ÓË fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÙË ∑‹ÚÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ ÓÂÚfi ·fi ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∏ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¢·ÛÈÔ‡ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.480Ì. ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ù· ªÂ-

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓ˜ Î·È ¯ˆÌ¿ÙÈÓ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È ˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 52 ¯ÏÌ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ.

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™ LUXURY BOAT & SUV

131


™ ∞ ™

Δ∞ • π ¢ ∂ Y √ À ª ∂ . . . ™ÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ fiÚÔ˜ ∑‹ÚÂÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ› ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ ̈ڷ˝ÙÈÎÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ·Ú¯·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·ÈÒÓˆÓ

√È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜, Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘Ó¤‰ÂÛ·Ó ÙȘ "ıÂ˚Τ˜ ÎÔÚʤ˜" Ù˘ Ì ̇ıÔ˘˜ Î·È ıÂÔ‡˜.

Û·›· ΔڛηϷ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÏÈÛÙ¿» ÛÙË °ÎÔ‡Ú·, «∂˘ÚˆÛÙ›ÓË» ‚·Ù‹, fï˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ·ÔÛÙËÓ ∂˘ÚˆÛÙ›ÓË, « ¶ËÁ‹ Δ·ÚϷʇÁÂÙ·È ·Ó ¤¯ÂÈ ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ‚¤‚·È· Ì¿», «ª˘ÛÛ·›ÔÓ» Î·È «¢Ú˘¿‰Â˜» ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ¯ÈÔÓÔÛÙ· ΔڛηϷ , «™Ù¤ÎÈ» Î·È «•ÂÓ›·» ÙÒÛˆÓ, ÁÈ·Ù› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ. ÛÙËÓ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿, «™ÙÔ˘ ¢ÂÎÏÂÚ‹» º˘ÛÈο ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓ˜ ÛÙ· ÕÓˆ ΔڛηϷ, «Δ· ÙÚ›· Ï·Ù¿Î·È ¯ˆÌ¿ÙÈÓ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, ˘¿ÚÓÈ·» ÛÙ· ÌÂÛ·›· ΔڛηϷ Î·È «Δ· ¯Ô˘Ó Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ÏË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ¶¿Ó·» Î·È «∫·Ù·Ê‡ª¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È ˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÁÈÔ ∂ÚÌ‹˜» ÛÙÔ ºÂÓÂfi. °È· Ê·ÁËÙfi ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜ ˘¿ÚÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Î·È ¿ÏÈ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 52 ¯ÏÌ. ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ. ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· «KÔÚ·‹˜» (E˘ÚˆÛÙ›ÓË), √È Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜ Î·È ÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ «TÔ ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ™Ù¿ÈÎÔ˘» (AÚ¯·›· √È ‰Âο‰Â˜ ÍÂÓÒÓ˜ Î·È Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·È¯Ì‹˜. ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·‡ºÂÓÂfi˜), «°È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ïԇη˜» ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â˙ÔÔ(ªÂÛÈÓfi), «T·‚¤ÚÓ· KÏËÌ·Ù·ÚÈ¿» Ú›·˜ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜, (°ÎÔ‡Ú·), «°fiÁÔÏ·˜ XÚ.» (K·Ú˘¿), «√ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜» ÛÙË ™Ù˘ÌÊ·Ï›·, «Ô §ÂÓ· Ì·Á¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ºÏ·ÌÔ˘Ú›ÙÛ·˜, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û¿ÓÈ· ›‰Ë ˆÓ›‰·˜» ÛÙËÓ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿, «ΔÔ ™Ù¤ÎÈ» ÛÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈ·ÓÔ‡˜. ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ, Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰›Ï· Û Û¿ÓÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ô˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÌÈ· ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿. √È ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍËÁ‹- ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÛÂȘ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ı· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. √È ‰Âο‰Â˜ ÍÂ- ÙÔ ¢ÂÚ‚¤ÓÈ Î·È Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ ∫È¿ÙÔ. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ Á›ÓÒÓ˜ Î·È Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ∫ÔÚÈÓı›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ÓÂÙ·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·fi ÙËÓ Ó¤· ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ – ΔÚÈfiψ˜, ¯ÚËÛÈÌԉȷÌÔÓ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·È¯Ì‹˜, ÂÓÒ ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÚÈÛ- ÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ¡Â̤· (47Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ). ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· fï˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÛÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÏÔÁÈΤ˜ ‹ ÔÚ›·˜, ÔÈ ÎÚ˘Ê¤˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ı· ηÚÙÂÚÔ‡Ó ¿ÓÙ· ˘ÔÙÈ̤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ «™Â̤ÏË» Î·È «∫·Ï- ÌÔÓÂÙÈο, ÁÈ· Ó· ͉ÈψıÔ‡Ó Î·È Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰¤Ô˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi. 132

LUXURY BOAT & SUV

ª∞ƒΔπ√™ - ∞¶ƒπ§π√™


L U X U R Y

B O A T

&

S U V

Verdict

© NIKOS ZAGAS

™Ã√§π∞ ∫∞π ™∫∂æ∂π™ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡ Δ√À ¶∂ƒπ√¢π∫√À

PUBLISHER & EDITOR-IN-CHIEF GEORGE VARINOS captain@luxuryboat.gr MARKETING & COMMERCIAL DIRECTOR MARIA VATISTAS mv@luxuryboat.gr

Mont Blanc Tunnel

™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ·fi ÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ °ÂÓ‡Ë, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Á·ÏÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ª·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó 4 ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜. ∂ÈϤͷÌ ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË ·ÏÏ¿ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰È·‰ÚÔÌ‹, ̤ۈ ªÈÏ¿ÓÔ˘ (Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË) Î·È ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ Mont Blanc Tunnel ÛÙÔ Chamonix. To ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔ‡ÓÂÏ, ÂÚÓ¿ οو ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÛÙËÓ °ÂÓÂ‡Ë ˘fiıÂÛË ‰‡Ô ˆÚÒÓ!

EDITOR AT LARGE NICK PAPACONSTANTINOU SPECIAL NAUTICAL CONSULTANT JOHN VARINOS (CAPTAIN RET.)

™ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ì·˜ ·fi ÙËÓ °ÂÓÂ‡Ë ÚÔ˜ ÙËÓ °·ÏÏ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ıËÌ· ÙÔ˘ £¤ÌÔ˘, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ٷ 3.000.000 ú Ô˘ ›¯·Ì ̷˙› Ì·˜ Û ÌÂÙÚËÙ¿. ∫·Ï¿... ÌËÓ ÙÛÈÌ¿ÙÂ, Ͽη οÓÔ˘ÌÂ.

© NASA

ΔÈ ¿ÏÏÔ ı· ‰Ô‡ÌÂ...

∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙË Florida, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂͤÏÈÍË Ë 122Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ÏÂÔÊÔÚ›Ԣ. ΔÔ Atlantis ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â·ÓÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË Á‹ÈÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Cape Canaveral ÙÔ Úˆ˚Ófi Ù˘ 20˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∫¿Ô˘ 40 ÏÂÙ¿ ·ÊÔ‡ ʇÁ·Ì ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì·˜ ÛÙÔ Orlando. ◊Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ¯¿Ó·Ì ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË; ªÔÚ› ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Í·Ó·‰Ô‡Ì ÚÔÛÁ›ˆÛË ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ. ¶·ÚοڷÌ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÂȉÈÎfi parking ÙÔ˘ Florida Turnpike Î·È ·ÔÏ·‡Û·Ì ÙË ı¤· ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘ ηıÒ˜ ·ÓÂÌÔˆÚÔ‡Û ÛÙÔÓ «‚·ÛÈÎfi» ÁÈ· ÚÔÛÁ›ˆÛË, ·Ú¤· Ì ·ÚÎÂÙ¿ T-38 Talon Ù˘ ¡∞SA. ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤·Ì·...

Residence Excel Suites

TÚ¤¯ÂȘ; ¶Ï‹ÚˆÓÂ...

EXECUTIVE EDITORS STATHIS VENTOURIS - ACHILLEAS KARAILIAS NICK GIANNOULAS MANAGING EDITOR JIM MAVROUDIS (YACHTMASTER) ADVERTISING MANAGERS DIMITRIS CHARALAMPOPOULOS CONTRIBUTING EDITORS JIM MAVROUDIS (ª√Δ√RYACHTS), PANAGIOTIS SAMITAS (SAILING), STATHIS ASPIOTIS, NICK GIANNOULAS, NICK PAPACONSTANTINOU, PANTELIS THEOTOKATOS (SEASTORY), PANTELIS PATELOS ART DIRECTOR ANGELO TSAKONAS ASSOCIATE ART DIRECTOR DIMITRA RAPTI PHOTOGRAPHY AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, NIKOS ZAGAS, YACHT PHOTOGRAPHY CLIENT SERVICE CHRISANTHI LOUDAROU FINANCIAL DIRECTOR ARISTEDES KARTSOLIS PRODUCTION - PRESS GRAPHOPRINT LTD

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ Carnot, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞8 ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ. ∫·ı·Úfi Î·È Û¯Â‰fiÓ computerized ·ÊÔ‡ fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ηٿ ÙÔ check in. M Ôχ ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ (130ú) ÙËÓ Ë̤ڷ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÌÈÎÚ¿ ηÓÔÓÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ‰‡Ô ‹ ÙÚÈ·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰‡Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÁÚ‹ÁÔÚÔ internet (Â› ÏËڈ̋) Î·È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ (›‰·Ì ÙÔ Moto GP) ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Δ¤ÏÂÈÔ!

CIRCULATION EUROPE S.A. LAW CONSULTANTS K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA - M. GALANIS & PARTNERS

© NIKOS ZAGAS

LUXURY BOAT & SUV PUBLISHED 6 TIMES A YEAR BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARCHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237 ∂-MAIL: admin@luxuryboat.gr editors@luxuryboat.gr marketing@luxuryboat.gr news@luxuryboat.gr

ªË !@#$%^&*. ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ ¤È·Û·Ó Ù· Ú·ÓÙ¿Ú ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙË °ÂÓÂ‡Ë ÚÔ˜ ÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·. ∫·È ˆ˜ ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, Ì·˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È Ë ÙÚÔ¯·›· Î·È Ì·˜ ¤ÎÔ„Â ÌÈ· ÎÏËÛԇϷ. ∂›¯·Ì ΔÔyota. ΔÚ·‚Ô‡Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Luis de Funés. Toyota extraordinaire!

ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARCHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.luxuryboat.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. LUXURY BOAT & SUV reserves the right to refuse anyadvertising for any reason whatsoever.


ITA§IKH PIBIEPA-√PEINH ∫OPIN£IA

LUXURY BOAT & SUV 19  
LUXURY BOAT & SUV 19  

LUXURY BOAT & SUV 19

Advertisement